561 'סמ עובשה תחיש

עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

(1.10.97) ז"נשת'ה לולאב ט"כ ,הנשה שאר ברע * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


הנשה-שאר תליפת


,תוירוביצו תויטרפ תושקב הברה םישקבמ ונחנא הנשה-שארב
לוכה לעמש הלגמ הליפתה רוזחמל ותעד תא ןתונש ימ לבא
תחא הלודג הלאשמ תפחרמ


,תואירב ,הסנרפ :וביל תולאשמ תא דחאו דחא לכ שקבמ ,הנשה-שארב םיללפתמו םידמוע ונאשכ
דחא לכ .דועו דועו םימש תאריב תוקזחתה ,הרותה דומילב החלצה ,םידליהמ תחנ ,תיב-םולש
.הקותמו הבוט הנשל םתחיהלו בתכיהל שקבמ

,ןוחטיב ,םולש - ימואלה רושימב םג אלא ישיאה רושימב קר אל תולאשמו תושקב ונל שי
תרותל תוברקתה רתוי ,והערל שיא ןיב דובכ רתוי ,םיחא-תבהא רתוי ,לארשי ןרק תמרה
בוטה תא הלגנו םורממ חור ונילע הרעי ה"בקהש םישקבמ ונא הנש לכב .היתווצמלו לארשי
.ונלוכל תפתושמה תידוהיה הדוקנה תאו ונבש

םילגמ ונא ,הליפתבש םילימה שוריפל ונתעד תא םינתונו הנשה-שארב םיללפתמ ונחנאשכ לבא
.תיזכרמו הלודג תחא הלאשמ תפחרמ תויללכהו תויטרפה תולאשמה לכ לעמש

"םלועה לע ךולמ"

,ךדובכב ולוכ םלועה לע ךולמ" :ותוכלמ תא הלגי ה"בקהש םישקבמ ונחנא הנושארבו שארב
םיננחתמ ונא ."ךצרא לבת יבשוי לכ לע ךזוע-ןואג-רדהב עפוהו ,ךרקיב ץראה לכ לע אשניהו
ותוחכונו ותואיצמש אלא ,ונתיאמ וינפ תא דוע ריתסי אלש ,וגיהנמו םלועה ארוב ינפל
."ותרצי התא יכ רוצי לכ ןיביו ותלעפ התא יכ לועפ לכ עדיי"ש דע ,תשגרומו היולג היהת

הלוכ תושונאהש - "םלש בבלב ךנוצר תושעל תחא הדוגא םלוכ ושעיי"ש םישקבמ ונחנא דוע
ה"בקהש םישקבמ ונחנא םלועב םייקש עורה לע .וינפמ ארילו ובהאל ,'ה תא דובעל דחאתת
."ץראה ןמ ןודז תלשממ ריבעת יכ ,הלכת ןשעב הלוכ העשרהו" - ונתיאמ ירמגל וריבעי

לארשי-םעש ."ךריעל ןוששו ךצראל החמש ...ךמעל 'ה דובכ ןת" :םישקבמ ונא לארשי-םע לע
רוא תויהל דעונש רחבנה םעה ,"שודק יוגו םינהכ תכלממ" לש דמעמ ,יתימאה ודמעמל עיגי
.תידוחייה ותמורתבו ותלוגסב הריכמ הלוכ תושונאה רשאו ,םייוגל

תושקבב םיקפתסמ ונא ןיא .הנשה-שאר לש הליפתה רוזחמ ךרוא לכל תורוזש וללה תולאשמה
.'ה תוכלמב ולוכ םלועה ןוקית תא םישקבמ אלא ,תוירוביצהו תויטרפה

ןוצרה תעש תא לצנל

.ה"בקל לארשי-םע ןיבש רשקה שדחתמו ררועתמ ובש שודק םוי ,ןוצר תעש אוה הנשה-שאר
ונתליפת תא םיעיבמ אלא ,תויטרפ תושקבב םיקפתסמ ונניא הזכ םויב םידמוע ונחנאשכ
ונא ;"ךחישמ ישי-ןבל רנ תכירעו ,ךדבע דודל ןרק תחימצ" - תירקיעהו הלודגה ונתלאשמו
.הלואגה תא םישקבמ

לע באכה תא ,תולגה רעצ תא םהב אצמי ,םינושה םיטויפב ןנובתמש ימ ,תוחילסה ימיב םג
אל ןיידע הנש םייפלא רבכו ,םימעה ןיב דרופמו רזופמ לארשי-םע ,ברח שדקמה-תיבש
םיעיבצמ ונא ,ונביל תולאשמ תא לוכה רצוי ינפל תולעהל תונמדזה ונל תנתינשכ .ונעשונ
םג המע איבתש ,הלודגה השקבה תא םישקבמו ונירוסייו וניתוקוצמ לכ לש רוקמהו שרושה לע
.הלואגה תא - תויטרפה תולאשמה ראש תא

תובבוסש תוברה תויעבה תא רותפל תלוכיהו חוכה שיאל ןיאש ,ירמגל םויה רורב ונל
םייח ונא .תוחפ תועורג וא רתוי תובוט תופולח ןייצלו עיבהל רשפא רתויה לכל .ונתוא
תא לבא ,תודמע רפשל תוסנל ךירצו רשפא .הריתפ-יתלב השעמלו השק ,תכבוסמ תואיצמב
.תונשל ונחוכב ןיא תיסיסבה תואיצמה

ידי-לע תחטבומה הלואגה ,תיסינה ,תיקולאה הלואגה איה הדיחיהו תיתימאה הווקתה
,ונקדצ -חישמ תא ונל חלשיו ונילע ותוכלמ תא הלגי ה"בקה רשאכ .םישודקה וניאיבנ
זא .הלחנה לאו החונמה לא תמאב עיגנו ונתוא תופיקמש תויעבה לכ ןיע-ףרהכ ורתפיי
.המלשהו תיתימאה הלואגה תנש ,הקותמו הבוט הנש ונל היהת יאדוובשדח שיימויה ףדה םויס

ירישעה רוזחמה םויס לש יגיגחה דמעמה ביבא-לתב והילא-די לכיהב ךרענ עובשה ןושאר םויב
,ןילבולמ אריפש ריאמ יבר לש ותנקת תא םהילע ולביק לארשי-תיב ינומה .'ימויה ףדה' לש
תא םימייסמ וז תרגסמב .םויל ארמג ףד לש עובקה דיחאה דומילה תא הנש םיעבש ינפל דסייש
,הגיגחב .ירישעה רוזחמה םויס הז ,רומאכ ,התעו ,םינש עבש ךשמב ולוכ ילבבה דומלתה
דומילב לחוהו ימויה ףדה לש דומילה לדוג סנ לע הלעוה ,תודיסחהו הרותה ילודג תושארב
.תוכרב תכסמב ,שדחה רוזחמה

השדחה הנשל הכרב

הנש ןעמל ללפתיש ,יברל 'שפנ-ןוידפ' בותכל םידיסחה תוליהקב םיגהונ השדחה הנשה תארקל
.תושורדה תולאשמה תא םישקבמו םאה םשו םשה תא םיבתוכ 'שפנ-ןוידפ'ב .הקותמו הבוט
ןכמ רחאלו ,שטיוואבוילמ יברה לש וירפסמ דחאב בתכמה תא חינהל םויכ םיגהונ ד"בח ידיסח
-יתב 210-מ דחא לכב תושקבה יבתכמ תא רוסמל רשפא .שודקה ןויצה לע וארקל ידכ ורגשל
.ץראה יבחרב ד"בח

םיברה יוכיז

תעיקת לש הלודגה הווצמב םידוהי תוכזל ץראה יבחרב ד"בח ידיסח ה"יא ואציי הנשה-שארב
-יתבב םישישק ,ןוחטיבה תוחוכ ישנא ,םייאופרה םיזכרמב םיזפשואמה לצא ורקבי םה .רפוש
תא םייקלו רפוש תעיקת עומשל םהל ורשפאיו ,אלכ-יתבב םיריסא ףאו םישדח םילוע ,תובא
.גחה לש תיזכרמה הווצמה

םיקקזנל עויס

ותועמשמ לע הרבסה תולועפ דצל .גחה תארקל הפנע תוליעפ םימייקמ ץראה יבחרב ד"בח-יתב
תוחפשמל ןוזמ יכרצמ תקולח ד"בח-יתב םינגראמ ,םירגובמו םידלי ברקב ,הנשה-שאר לש
.הכרבב ולבקתי תומורת .יוארכ גחה תא גוגחל ןהל רשפאל ידכ ,תוקקזנשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .הנשה שארל


ידוהיה בלה תקעצ

ךשוממ ןמזל הלג ךלמ ןב .הנשה-שארב רפוש תעיקת לש התועמשמ לע לשמ איבמ בוט-םש-לעבה
ךיסנה תא וב ריכמ שיא ןיא ,םיערק שובלו עורפ ,םינש ירחא בש רשאכו ,הכולמה ןומראמ
ךלמה ."!ינליצה ,אבא ,אבא" :וביל קמועמ הקעזב ץרופ אוה ,ויבא תא ןבה האורשכ .דבואה
.וילא ובישהל רהממ אוהו ,ושפנ יקמע דע תעגונ ותקעזו ונב לש ולוק תא ההזמ

ימשג ףוגל וסנכוה ,דובכה אסיכ תחתמ ודרי ,ןהיבא ןחלוש לעמ ולג לארשי תומשנ םג ךכ
קמועמ תקעוז איה זאו ,'ה לא בושל תידוהיה שפנה ההמכ הנשה-שארב .תונוועב ומשגתהו
תקעצ - רפושה תעיקת לש התועמשמ וז ."!ונליצה ,םימשבש וניבא ,אבא" :תימינפ הקעצ ,בלה
.תידוהיה המשנה לש בלה

הקעצה םצע

קעוצ םדאשכ .הקעצה םצע אלא ,הקעצה ןכות ונניא וז הקעצב רקיעהש ,תודיסחה תרותב רבסומ
רקיעהש ,םירמוא ןאכו .התועצמאב אטבל שקבמ אוהש ןכותהו הקעצה םצע :םירבד ינש ןאכ שי
.הקעצה םצע אלא ,ותקעצב סינכמ ידוהיש ןכותה ונניא

תונווכ ,תונוש םילימ דחאו דחא לכל .ידוהיל ידוהי ןיב םילדבה שי - ןכותה תניחבמ
'ה לא קעוז ידוהי לכ :םיווש לארשי לכ הקעצה םצע תניחבמ םלוא .תונוש תולאשמו תונוש
,עמשנ ונניאש ימינפ לוקב קעוז הזו ץוח יפלכ עמשנש לוקב קעוז הז ,וילא בושל קקותשמו
.'ה לא םיקעוצ לוכה לבא

הלטבל הכרב אל

.ה"בקה לצא תלבקתמו הלעמ-הלעמל הלוע ,רפושה תעיקת ידי-לע יוטיב ידיל האבש ,וז הקעצ
."םימחרב לארשי ומע תעורת לוק עמוש" :הנשה-שארב םיכרבמ ונאש הכרבה איה ךכל החכוהה
קפס"ש אוה ןידה ,קפס שישכ וליאו ,יאדו רבד לע אלא םיכרבמ ןיאש ,ללכ שי תוכרבב אולה
,לארשי ומע תעורת תא עמוש ה"בקהש םיכרבמ ונאש ןוויכמו .םיכרבמ ןיאו "לקהל תוכרב
.ה"בקה לצא תלבקתמו תעמשנ העיקתה ןכאש תואדווה ןאכמ

.ול תתל הצר אל באהו ויבאמ חופת הצרש דלימ לשמ ב'צידרבמ קחצי-יול יבר לישממ ךכ לע
היהת אלש ידכ ,חופתה תא ול תתל ץלאנ באהו "ץעה ירפ ארוב" ךרבל רהימ ?ןבה השע המ
ה"בקה ,"םימחרב לארשי ומע תעורת עמוש" ה"בקהש םיכרבמ לארשישכ ,ךכו .הלטבל ותכרב
...הלטבל היהת אל הכרבהש ידכ ,ןכ תושעל ,לוכיבכ ,חרכומ

תתל הצור

רבודמשכ רמוחו -לק ,חופתה תא ונבל תתל הצור אוה ןיא רשאכ םג םדו-רשב בא גהונ ךכ םאו
קקותשמ אוהש אלא ,הבחרהו האלמה ודימ לארשי-םעל קינעהלו תתל הצור יאדווש ה"בקה לע
.ונממ תאז ושקבי לארשי-ינבש

ודובכב ה"בקה דע העיקתה העיגמ הנשה-שארב רפושב םיעקות םידוהי רשאכש ,תואדווה ןאכמ
.הקותמו הבוט הנש לארשימ דחאו דחא לכל קינעמ אוהו ,םימחרב ולצא תלבקתמו ומצעבו
(405 'מע ,ב ךרכ תוחיש יטוקל)

רפוש תעיקת :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמקחצי תדקע ןורכיז

ידכ ,ליא לש רפושב יינפל ועקת :ה"בקה רמא ?ליא לש רפושב ןיעקות המל :והבא יבר רמא
.יינפל םכמצע םתדקע וליאכ םכילע ינא הלעמו ,םהרבא ןב קחצי תדקע םכל רוכזאש
(א,זט הנשה-שאר)


ךמצעב תאז השע

:םיללפתמה להקל עידומו זירכמו ןחלושה דיל בצייתמ ןירבוקמ השמ יבר היה תועיקתה ינפל
,יילע םכמ שיא ךומסי אנ-לא וז השודק העשב ,םירקיה לארשי-ינב וניחא ,םישודק םידוהי"
."ומצעב הבושת השעיו ומצע לע בושחי ,ומצע ןעמל דחאו דחא לכ השעי

בלה תקעז

ךשמב ךא ,הנידמה ישנא תא ריכהל דמליש ידכ ,קוחר םוקמל ודיחי ונב תא חלשש ךלמל לשמ
רקבל דמוע ךלמהש עמש דחא םוי .חכש ךלמה ויבא תפש תא ףאו םיפיה וידגב וערקנ ןמזה
תשגל חילצא דציכ - םייולבו םיעורק יידגב ,יתחכש הפשה תא ,ובילב ןבה רמא .רוזאב
תעיקת .וריכי ךלמה ויבאש ידכ ,םילימ אלב הקעצ ,דבלב ולוקב וילא קועצל טילחה ?ךלמל
.ךלמה לש ותוימינפב תעגונש ,םילימה אלב הקעצה וז - רפושה
(בוט-םש-לעבה)


העורת יעדוי

-ידימלת םהש ןיב ,לארשי-םע לכש ,ךרבתי 'הל הידוהו חבש - "העורת יעדוי םעה ירשא"
םילגוסמש םידוהי םהש ןיבו ,בקעי-ןיעו שרדמ דומילל קר םירשכומה םידוהי םהש ןיב םימכח
שיו תימהבה שפנה דגנ המחלמה תעורת תא םיעדוי ,"העורת יעדוי" םלוכ - םיליהת רמול קר
.תיקולאה שפנה לש תוכשמהל ימינפ שגר םהל
(ןקזה ר"ומדא)


םינשי ורוע

םכתנשמ םינשי ורוע ,רמולכ .הב שי זמר ,בותכה תריזג הנשה-שארב רפוש תעיקתש יפ-לע-ףא
תא םיחכושה ולא ,םכארוב ורכזו הבושתב ורזחו םכישעמב ושפחו ,םכתמדרתמ וציקה םימדרנו
םכיתושפנל וטיבה ,ליצי אלו ליעוי אל רשא קירו לבהב םתנש לכ םיגושו ,ןמזה ילבהב תמאה
.הבוט אל רשא ותבשחמו הערה וכרד םכמ דחא לכ בוזעיו ,םכיללעמו םכיכרד וביטהו
(ם"במר)


הכאלמ אלו המכח

לש הרקיעש ,ל"זח וזמר הזב ."הכאלמ הניאו המכח רפוש תעיקת" :רמאנ (ד,זיק) תבש תכסמב
הז ןיא ,הבושת אלב ,דבלב 'הכאלמ'כ רפושב םיעקותשכ .תובבלה תא ררועל רפוש תעיקת
.ללכ קיפסמ
('זובי'זממ ךורב יבר)


רצמה ןמ

יתארק רצמה ןמ" (חיק םיליהת) רמאנ ךכו .ךלוהו בחרתמ אוהו רצ ויפש ,איה רפושה תרוצ
רצוי ינפל ונתעינכו ונתמוק תופיפכ תא למסמ אוהו ףופכ םג רפושה ."ה-י בחרמב יננע ה-י
.לוכה
(קיתעה ונזנגמ)


ןטשה תא בברעל

םהשכ םיעירמו םיעקותו ,םיבשוי םהשכ הנשה-שארב םיעירמו םיעקות המל :והבא יבר רמא
.ןטשה תא בברעל ידכ - ?םידמוע
(א,זט הנשה-שאר)

עובשה תרמיא


תורז תובשחמ

היהש ,םידיסחה דחא שטיוואבוילמ (לאומש יבר) ש"רהמ ר"ומדא ק"כ לא הנשה-שארל עיגה םעפ
'העורת'בש אצמו רפס דיסחהו ,רפושב עקותה היה יברה .הלבקהו תודיסחה תרותב יקבו בר
טילחה אוהו ,הזה רפסמה תועמשמ דואמ ותוא הניינע .ןיטימורט םייתשו םיעברא יברה עקת
.רבדה םעטל לאשי 'תודיחי'ל יברה לא סנכיי רשאכש

םיכירצ ,רפוש תעיקת תעשב םידמועשכ" :יברה ול רמא ,ותלאש תא לאשו 'תודיחי'ל סנכנשכ
התא רובס .תורז תובשחמב קוסעל אלו רפושה תעיקת לש הניינעב ירמגל םיעוקש תויהל
וליפא ,םיכירצ אלש המ םיבשוחשכ םג ,אלו אל ?םילבהו תויוטש קר ןה תורז תובשחמש
."תורז תובשחמ תניחבב הז ירה ,השודק יניינעבתודיסחה יכרד


תוכלמה תלבק

תונוטלשה ידי-לע יתפדרנש הפוקת התייה ,היסורב יתייהשכ" :םידיסחה ינקזמ דחא רפיס
יל ןמדזנ ךכו ,םינש המכ וכשמנ הלא יידודנ .הנידמה ינפ-לע דודנלו חורבל יתצלאנו
'ךמע' לש תסנכה-יתבב :ןיינעמ רבדב זא יתנחבה .תונוש תוליהקב םיארונה םימיב ללפתהל
-יתבב וליאו ,'הריזגה עור תא ןיריבעמ הקדצו הליפתו הבושתו' ורמאשכ םיפיסה-תומא ושער
דחא רפיס ךכו .'םייקו יח ל-א ךלמ אוה התאו' םילימב להקה שערו שעג םידיסחה לש תסנכה
תליפת" :רמא גחה יאצומב .םייוסמ בושייב הנשה -שארב םעפ ההשש ,םינושארה םידיסחהמ
."תוימשג קרו ךא ושקיב םה ,יתוא הלבלב להקה

תרות .ה"בקה לש ותוכלמ תלבק - דחא ריצ ביבס ענ ידיסחה םלועב הנשה-שאר ,ןכאו
תא תישארבכ ריתכהל - הנשה-שאר לש וניינע רקיע והז יכ הבר הבחרהב הריבסמ תודיסחה
ירמאמ ."ךדובכב ולוכ םלועה לע ךולמ" :הליפתב ונתשקב םייקתתש לועפלו ךלמל ה"בקה
תרימאב הדובעה תא ןכו ,ךלמה תרתכה תא ןייצמש ,רפושה לש וניינע תא םיריבסמ תודיסחה
."תוכלמה תריפס תא םינוב" םדי-לעש ,םיליהת יקרפו הליפת יקוספ

שיגרי דומעהש

"ךלמה" רמול ליחתהשכו ,הנשה-שארב הביתה ינפל םעפ ללפתהש ,ןילרקמ ןורהא יבר לע רפוסמ
,אנא אכלמ יא" ארמגה ירבדב רכזנש ,בישה ,ותופלעתה תביסל ןכמ רחאל והולאששכ .ףלעתה -
.(וישכע דע יילא תאב אל עודמ ,ינא ךלמ םא=) "יאבגל תיתא אל יאמא אתשה דע

דואמ ךיראה שטירזממ דיגמה לש ודימלת היה רשאכש ,אינתה לעב ,ןקזה ונבר לע רפוסמ דוע
ןקזה ר"ומדא ךא ,וידימלת והומכו ותליפת תא םייס רבכ דיגמה .הנשה-שאר לילב הליפתב
הדיפק םידימלתה לש םתבשחמב התלע .ונחלוש תא ךרע אלו יברה ול הכיח .ללפתה ןיידע
,וז םתבשחמב יברה שיגרה .ול תוכחל ךירצ יברהש לע ,םידימלתה ריעצ היהש ,וילע תמייוסמ
וילע רשא דומעהמ זז וניא - 'ותלעפ התא יכ לועפ לכ עדייו' רמוא וינמלז רשאכ" :רמאו
."'ותלעפ התא יכ' שיגרמ דומעהש דע ,ללפתמ אוה

הנשה-שארב ןכש ,'ךלמה' יוטיבה רכזנ ובש טויפ תסיפ לכ רקייל םידיסח לצא לבוקמ ןכל
תרותב ראובמו .םימש תוכלמ לוע תלבק איה הנשה-שארב םדאה תדובע .תוכלמ רתכ ךשמנ
-ינב ןיא הללגבש ,םימש תוכלמ לוע תקירפ לע אוה הנשה-שארב גורטקה רקיעש ,תודיסחה
ידי-לע תאז ןקתל ךירצו ,(א,וכ אשנ הרות יטוקל) ךרבתי ותוכלמ תולגתהל םייואר לארשי
.םימש תוכלמ לוע תלבק

החמשב לוע-תלבק

ידוהי ,רמולכ .החמשב אקווד אוה הנשה-שארב ה"בקה לש ותוכלמ לוע תא לבקל ךירצש ןפואה
ולביק לארשי-ינבש ,ףוס -םי תעירק תעב היהש יפכו .אשמל וילע וניא לועהש שיגרהל ךירצ
ונאש יפכו ,"דעו םלועל ךולמי 'ה" םרמאב ,החמשו הריש ךותמ םימש תוכלמ לוע םהילע
לכב ."םהילע ולביק ןוצרב ותוכלמו ...ףוס -םי ירזג ןיב וינב ריבעמה" :הליפתב םירמוא
להי) ןוצר שיו ןוצר שי ןכש ,רתוי הלענ ןוצרב ,שדחמ םימש תוכלמ לוע לבקל שי הנשה-שאר
.(טפר 'מע רוא

ךלמ לש וניינעש עודי ירהש ,יברל תורשקתהה קוזיח אוה הנשה-שארב שגדומש ףסונ רבד
אוה קידצה ירה ,ךלמ ונל ןיא רשאכו ,םימש תוכלמ לוע תלבקל הרשכהו הנכה אוה לארשי
תויהל םישקבמ ונא ןיא :"שארל היהנש" יוטיבה תא םידיסח םישרפמ ךכו .אישנו ךלמ תניחבב
השקבה .דחא שארמ רתוי תויהל לוכי אל אירב ףוגלו דחא ףוג אוה לארשי-םע ןכש ,'שאר'
.לארשי-ינב שאר אוהש ,יברל ,"שארל" תמאב םירשוקמ תויהל הכזנש ,איה הליפתהו


הלואגל הייפיצב


םש בותכו 'רפוש שדוחב ועקת' ןאכ בותכ .רפושמ רפוש םידמל .לאגיהל םידיתע ירשתב"
."'לודג רפושב עקתיי אוהה םויב'
(ב,אי הנשה-שאר)

היהש השעמ


תורתסנ הפוצ

ןויערש בשח ,ןיקסר בייל-הדוהי ברה ,וקורמב ד"בח חילש .א"לשת חספה-גח רחאל היה הז
יברה רצחל תנגרואמ העיסנל ,הקנלבזקב ד"בח רפס-תיבמ ,תורומ תצובק ןגראל היהי בוט
.לודגה שפוחה ימיב שטיוואבוילמ

לכ וכרענ .םידיגו רוע םורקל הלחה תינכתהו ,תובהלתהב העצהה תא ולביק תורומ םישולשכ
.זומתב ח"י ,ןושאר םויל עבקנ העיסנל דעומה .הסיטה יסיטרכ םג ונמזוה רבכו םירודיסה

םימי ופלח .התחלצהל ותכרב תא שקיבו תננכותמה העיסנה לע יברל ןיקסר ברה בתכ הז בלשב
יוניש יפ-לע" :בתכ יברה .הנטק-אל תוממותשה ררוע הנונגס .העיגה יברה תבושתו םידחא
המכו המכ ירחא חורה-בצמ שארמ רעשל רשפא-יא (...) תומוקמ המכב ןמזל ןמזמ לחה תוחורה
,םימש תאריו ךוניח יניינעמ ץוח אוהש המב וקסעתי םש וניתודסומש יאדכ ןיא .םישדוח
םהל תפכא אל התע-תעלש [יפ-לע-ףא] - םתנידמל ץוח תועיסנ ןגראל אלש המכו-המכ-תחא-לעו
."הז [תונוטלשל=]

לע העפשה הל היהתש יהשלכ תוחתפתה וחור-יניעב הזוח אוה יכ יברה ירבדמ היה רכינ
תא ללוש יברהש רורב היה ,ךכ םאו ךכ םא .יברה שריפ אל - וז תוחתפתה יהמ .העיסנה
.תורומה לש ןביל-תניגמל ,הזנגנ תינכתה לכש ןבומו העיסנה

היה וקה לע .ןיקסר ברה לש ותיבב ןופלטה לצלצ ,זומתב ז"ט ,ישיש םויב .םישדוח ופלח
הפוריא תונידמב ד"בח יחילש לא יברה תוריכזממ תוארוה תרבעה לע דקפוהש ,רשקה-שיא
:ןיקסר ברה לא ריבעהל שקבתנש בושח רסמ היה ויפב .ןודנולמ קדוס ןמחנ ברה ,הקירפאו

תידיסח תודעוותה ,הקנלבזקב ,ךלש תסנכה-תיבב ךורעת וז תבשבש ,ךל רוסמל הרוה יברה"
ידי-לעשו 'ונצראמ ונילג וניאטח ינפמ' - אשונב רבדל שי תודעוותהב .ךתליהק ינב םע
..."תולגהמ תאצל הכזנ ןוחטיבהו הנומאה

טעמב ,רשקתהל רהימ ןיקסר ברה .ריעל ץוחמ ,השפוחב ןמז ותואב והש הליהקה ינב תיברמ
תודעוותהל םנימזהל ,ריעב ורתונש וירכמו וידידי לכ לא ,תבשה תסינכ דע רתונש ןמזה
.יברה תווצמכ ,תבשב ךרעיתש תדחוימה

ידוהימ תורשע המכו הדועסל תסנכה-תיב תונחלוש וכרענ ,הליפתה רחאל ,תבשה םויב ,םנמאו
עימשה וקורמ חסונב םיטויפל םייד"בחה םינוגינה ןיב .וידחי דעוותהל ובשייתה הליהקה
.תוררועתהו הרות ירבד ןיקסר ברה

תולע דע הכשמנו תודחא תועש הכראש ,תודעוותהב הררש שפנה-תולעתה לש תדחוימ הריווא
ידימלתמ תורשע תודעוותהל ופרטצה םיירהצ תעל רשאכ הריוואה הממחתה דחוימב .החנמה
.ריעב ד"בח תבישי

שחרתמ המ םיעדוי םכניא" .הליהקה ינבמ דחא הרעסב תסנכה-תיבל ץרפתה םואתפ זאו
הרטשמ תוחוכ !תובוחרב היח שפנ ןיא !גרהנ ךלמה" .העוטק המישנבו הלהבב לאש "!?ץוחב
המ תעדל רשפא-יא יכ רתתסהלו רהמל ךירצ .םהיתבב םירגתסמ םידוהיה לכו ריעה תא םיפיצמ
..."!היהי

ראשיהל םלוכל הרוה אוה .ויתונותשע תא ןיקסר ברה דביא אל תומיהדמה תושדחה עמשמל
ךכ .םירוגס םהילע רומשלו םיחתפה לכ תא לוענל םינתרבג םיריעצ המכ חלשו תסנכה-תיבב
לא ןיפיט-ןיפיט ףולדל ולחה ריעסמה ערואמה יטרפו תבשה האצי םייתניב .תודחא תועש ופלח
.רוביצה

וידידי םע ותוא גוגחל שקיב אוהו ,ךלמה לש ותדלוה-םוי לח םוי ותואב יכ עדונ
,הקנלבזק ריעה-שאר דמע םשארבש ,םידרומ תייפונכ העיגה םוקמל .תורעיה דחאב ויברוקמו
תונושארה תועידיה .הנחבה ילב תוריל ולחה ,ךלמל ובראש ,היפונכה ירבח .ומש ריקפוא
לש םינושארה היתונברק תויהל וששחש ,םידוהיה בלב דחפ וערז ןהו ךלמה לש ותומ לע ורביד
.היסומלרדנאה

רופיסה רסמנ תוצחב קר .רורב וניא ןיידע ובצמ ךא ,תמ אל ךלמה יכ חווד הלילה ךשמהב
שגרנה דרומהו וביל לא רביד ךלמה .הייריב ולסחל שקיבו ךלמב זחא םידרומה דחא :ותומלשב
.ןוטלשה הגהב זוחאל ךלמה בש הליל ותואב דוע .ךלמה ייח ולצינ ךכ .יכבב ץרפו לבלבתה
ידוהי ולכי זא קר .וקורמ אבצב םילרנג רשע-םינש םהב ,םידרומה לכ תא ולסיח וילייח
.החוורל םושנל וקורמ

לש הסיטה םייקתהל הרומא התייה ,רוכזכ ,ובש םויה - זומתב ח"י ןושאר םויב ,תרחמל
ידכ םיניכסו םיניזרג הניכה םידרומה לש הצובק יכ עדונ - יברה רצחל תורומה תצובק
תדיכלו ךלמה תלצה םע עריאש סנה לדוג ררבתה זא קר .ידוהיה עבורה יבשותב חובטל
.םידרומה

חקלנ ,סוטל שקעתה תאז-לכבש ימ .םיסוטמ תעונתל וקורמב הפועתה-ילמנ ורגסנ בצמה ללגב
שארמ רעשל רשפא-יא'ש יברה ירבד תא ונבה זא קר" .םידרומה לא רשק ול שיש דשחב הריקחל
ונמצע ונל .'םתנידמל ץוח תועיסנ ןגראל אל' ןכ-לעשו 'םישדוח המכו המכ ירחא חורה-בצמ
קיתמהל הדעונ תבש התואב םייקל ונל הרוה יברהש תימואתפה תודעוותהה לכ יכ ,קפס לכ ןיא
רופיסה תא ןיקסר ברה םייסמ ,"הקנלבזק ידוהי ישאר לעמ הריזגה תא ריסהלו םינידה תא
.אלפומה
םיידוהי םייח


היהתש הנשה ,התייהש הנשה


םולשה ריבגהלזוזאמ ריאמ ברה
'םימחר אסיכ' תבישי שארןכתיי .יתדה רוביצה ןיבל יתד-אלה רוביצהמ קלח ןיב בוטיקה ואישל עיגה תפלוחה הנשב
ימ שי ילואו ,תודהיה תורוקמל הנורחאב םיבש דואמ םיברש הדבועהמ אקווד עבונ רבדהש
ןיינעב רופיש לח תווצמה ירמוש רוביצ ךותבש הארנ ,תאז תמועל .ךכ לשב םימייואמ םישחש
.הז אשונב ןקתל המ שי ןיידעש ףא ,תודחאה

תונכסה ינפמ םג ונילע ןגת תימינפ תודחא .ונכותב םולשה רבגי האבה הנשבש ןוצר יהי
ושע ןכ םא אלא לארשיל הער םלועה-תומוא ושע אל" :םידיסח רפסב אבומש יפכ ,ץוחבמש
."הזל הז םהיניב הער םדוק לארשי


תופייעהמ ררועתהלןולא יכדרמ ברה
'ברוח' תבישי שארהמגמ וז םנמא .תילארשיה הרבחב תופייע לש םינמיס ההזמ אוה יכ ל"כטמרה רמא רבכמ אל
היילע רבכ וז ,תופייע לע רבדמ רתויב תינרעה עורזה שאר רשאכ ךא ,ןמז הז תמייקש
ךשמתמ בצמ איה תופייעה לבא ,תננערמ הנישה יכ ,הנישהמ םיתיעל תנכוסמ תופייעה .הגרדב
.תמייקה תוגיהנמב ןומא רבשמ ןאכ רצונ .םישוח לופרע ,םינ אלו םינ לש

ךותמ - "עשוויי הנממו בקעיל איה הרצ תע" ונב םייקתיש לחאמ ינא השדחה הנשה תארקל
תיתימא ההימכ ונבילב דילות םדו-רשב לש הגהנההמ שואייהו תופייעהש .העושיה אובת הרצה
.אחישמ אכלמ לש ותגהנהל


םייחצנ םיכרערבוקר םוחנ 'פורפה
ירבעה טפשמל החמומו הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמההרכהה הרסח .םיידוהיה םיכרעה דימת םניא םויכ תילארשיה הרבחה תא םיחנמש םיכרעה
ונא ךכ םושמ .םידוהיה תנידמב ירבעה טפשמה לשו תודהיה יכרע לש םתוינויחב העדותהו
תויוכזב םזגומ קוסיעל ינש דצמו ,דחא דצמ תלוזה דובכב העיגפל ידמ תובר םימעפ םידע
.ויתובוחב םוקמב חרזאה

בושנ ךכבו ידוהיה םעה לש םיירוקמה םיכרעה תא שדחמ ץמאל ליכשנש איה יתכרב
םידוהיכ ונייח תוכיא תאו ללכב ונייח תוכיא תא רפשנ םג ךכבש קפס יל ןיא .ונתוימצעל
.טרפב


תונלבסו דובכןמסקו הדוהי
ד"יה ןמסקו ןושחנ לש ויבאיתוא הגיאדמ םמצע תונוסאהמ תוחפ אל ךא .לוכשו רעצ ,באכ לש השק הנש ונילע הרבע
םניא םירבדה לבא ,רורטב המחלמ לע םירבדמ .ןברק לש הבוגת איהש ,םעהמ םיקלח לש םתבוגת
רבדה ,ןכ-אל םאש ,תושיחנה אולמבו םתפשב וניבייוא לא רבדל ונילע .םישעמ ללכל םיעיגמ
.ונלש השלוחכ םלצא שרפתמ

.וניריקי לרוגלו ונלרוגל שושחל דוע ךרטצנ אלש ,ונמצעל לחאמ ינא השדחה הנשה תארקל
'ה אלמי הבש הנש .הנבהו תונלבס ,דובכ רתוי - הנתשמ ונכותב סחיה תא תוארל הצור יתייה
.הבוטל ונביל-תולאשמ תאגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפרפוש לוק עומשל

?הנשה-שאר ימי ינשב רתויב תובושחה תווצמה ןה המ :הלאש

םיגהנמהו םיטויפה ,תוליפתה דבלמ) הז גחב הרותה-ןמ רתויב הבושחה הווצמה :הבושת
:(א,טכ ארקיו) בותככ ,רפוש תעיקת איה - הלוכ הנשה לכ לע הבר העפשה הל שישו ,(םינושה
."םכל היהי העורת םוי"

:('בשוימ') תוכרבה רחאל תסנכה-תיבב תועיקתה רדסכ עומשל ,איה תילמינימה הבוחה
;םימעפ שולש - העיקת ,םירבש ,העיקת ;םימעפ שולש - העיקת ,העורת ,םירבש ,העיקת
.'תולוק' םישולש :לוכה-ךסב .םימעפ שולש - העיקת ,העורת ,העיקת

ינידב (םיעמושהמ והשימ וא אוה) יקב תויהלו ,תווצמ ליג לעמ רבג תויהל עקותה לע
.תאצל ןווכתהל םיעמושה לעו ,םתבוח ידי םיעמושה תא איצוהל ןווכל וילע .תועיקתה

.'ומש ךורבו אוה ךורב' ןהילע תונעל ןיאו ,תוכרבה לע ןמא תונעל שי

,תסנכה -תיבב המ-ןמז הנשה-שאר ימיב ויהי םידליה םגש ץמאמ לכ תושעל הרות-לארשי-גהנמ
.םליג יפל לוכה ,ןמא תיינעבו תוכרבב ,תוליפתב ופתתשיו רפוש תעיקת ועמשי

תעימשב ,תסנכה-יתבב רקבל וכז אלש ,לארשי-ינב וניחאמ םיבר תוכזל לדתשהל הבר הווצמ
-יתבבו םייאופר םיזכרמב ןהו םהיתבב ןה ,םינקזלו םילוחל גואדל שי דחוימב .רפוש לוק
עומשל' םרובעב ךרבל שי .םיריסאל ףאו ,םתרמשמ לע םידמועה םירטושלו םילייחל ןכו ,תובא
.('ונייחהש' םג ,ןושארה םויב עמש אלש ימל ינשה םויב ןכו ,ןושארה םויבו) 'רפוש לוק

ךרבל ול רוסא - תועיקת עמש רבכ עקותה םא .תונבו םישנ רובעב םג רפושב עוקתל יוצר
ךרבל לוכיה רבג םג םיעמושה ןיב שי םא ,ןבומכ .ןלוכ רובעב ךרבת ןהמ תחא אלא ,ןרובעב
ןהש תווצמ לע תוכרבמ םישנש וגהנ תויזנכשאה תוליהקה בורב .םלוכל אוה ךרביש ףידע -
םלוא ,וכרבי אלש וגהנ דרפס תוליהק בורבו ,(בלולו הכוס ,רפוש ןוגכ) ןתמזויב תומייקמ
.תרחא תוגהונה תוליהק שי הלאבו הלאב
תוחיש יטוקל .וצ תוא ,תוכוס ,ד"בח יגהנמ רצוא .גכ,טפקת םייחה ףכ .צקת ,טפקת 'יס ח"וא ע"וש
.536,טכישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il