562 'סמ עובשה תחיש

עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

(10.11.97) ח"נשת'ה רייאב 'ט ,םירופכה םוי ברע * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


הרשי ךרד שי


,םידדצל טלמיהל ונל חינמ וניא ,ןונחו םוחר באכ ,ה"בקה
םיכוז ךיא .הרשיה ךרדה לא בושו בוש ונתוא ןווכמ אלא
?'ה תכרבל


תעדה תא תתל םוקמ שי ,קד דע ןדריב ןולשיכה תשרפ תא ונחט םינשרפהו םיחמומה לכש ירחא
ונתוא ודקפ הנורחאה הנשבש איה הדבוע .וילע םירבדמ ןיא המ-םושמש ,ירקיעו ףסונ טביהל
הרוק הז המל .'לזמ שיב' וא 'לרוגה די' םתונכל גוהנ םוי-םויה תפשבש תונוסא בושו בוש
?בושו בוש ונל

היהש םושמ קר תמייק תרוקיבה .השעמ רחאל תחתמנה תרוקיבה לכב סואימ לש הבר הדימ שי
םתמישמ תא םיעצבמ ויה דסומה יחילשו םתלועפב םיחילצמ תטיישה ימחול ויה וליא .ןולשיכ
וללה םיעצבמהש חינהל שי .תויעוצקמהו הזועתה לע ללהה תא םירמוג ויה לוכה ,הכלהכ
ביכרמ שי הזכ עצבמ לכבש םושמ ,ולשכנ םה .םייעוצקמה םיללכה בטימ יפ-לע ,הכלהכ וננכות
לבא .םיעצפ לע חלמ תיירזו תורזכאתה לש הדימ וליפא הב שי תרוקיבה ןכ-לע .ןוכיס לש
?בושו בוש םילשכנ ונא עודמ ,איה הלודגה הלאשה

רוויע לרוג אל

,הכלמ-הוולמ תביסמל הנמזהב םג ."'ה תרזעב" ףיסוהל גהונ אוה המ-רבד ןנכתמ ידוהישכ
-המכ-תחא-לע ."'ה הצרי םא" ןייצל גוהנ ,ןוכיס לש ביכרמ םוש ילב ,ירמגל יתרגש עוריא
,"'ה תרזעב" הרימאב םיקפתסמ ןיא זא .הנכס וב שיש עוריא תארקל דמוע םדא רשאכ המכו
.םימש ימחר שקבל ידכ ,הקדצבו הליפתב םיברמ אלא

הכרבה ."הזה ליחה תא יל השע ידי םצועו יחוכ" אלש ,הנומאה ןמ תעבונ תאזה השיגה
הכרבה ידעלב .ונייחב דעצ לכ תארקל ותרזע תא םישקבמ ונאו ,ה"בקה תאמ תואב החלצההו
'ה םא" :םיליהתב רמאנ ךכו .ץורח ןולשיכ לשכיהל רתויב חלצומה ןונכתה םג לוכי ,הלעמלמ
."וב וינוב ולמע אווש ,תיב הנבי אל

היהש ןוכנ .ריבכ סנ ןימאמה ידוהיה האור הבטנאמ הבורעה-ינב ץוליח תמגוד עצבמב ןכל
הדיעמ ןירשימל להנתה לוכהש הדבועה םצע לבא ,עבטה ךרדב עוציבה תא הפצש ,קדקודמ ןונכת
וא סוטמה רבעל שאב חתפיש דחא ידנגוא לייחב היה יד אולה .וז הלועפב התרשש 'ה תכרב לע
'ףוריט'ה לע תינלטק תרוקיב םיחתומ לוכה ויה זא .םש םיראשנ ויה םלוכו ,הבורעה-ינב לא
םיחבשמו םידומ ונא ךכ לעו ,ה"בקה לש יולג סנ איה - חילצה עצבמהש הדבועה .וז הלועפבש
.םלועה ארובל

,רוויע לרוג וא ער לזמ םתס םניא הנורחאה תעב ונתוא םידקופש םיברוצה תונולשיכה
רבעמש והשמ ןאכ שי .תיעוצקמה הקידבה תדעו ,הארנה לככ ,אצמת אל ךכל רבסהה תא .הלילח
.םיילוהינהו םיינכטה םידדצל

הרוק הז המל

הביסה יהמ רעשל תוסנל רשפא לבא ,החגשהה יכלהמ תא תואדווב ןיבהל לוכי שיא ןיא
ףגנ-ינבא םיביצמ ,ןותלקע ךרדב תכלל הסנמ םדאשכ ,םימעפל .הנורחאב ונלש תונולשיכל
.הרשיה ךרדל רוזחיש ידכ ,וילגרל

טימי ,הלילח הב ךישמי םאש ,תנכוסמו המוקע ךרדב דועצל לארשי-םע הסנמ םינש עברא רבכ
ונל הבסהש ,וז הארונ ךרד לש היתואצות תא ןמזה לכ םיאור ונא .ארונ ןוסא ומצע לע
אל ,ץראה בלב ,ןאכ אצמנ רתויב ןכוסמהו רמה בייואה .םיעוצפ יפלאו תונברק תואמ-שולשכ
ונרציו םילבחמ תובבר ונשמיח ,רורט תנידמ ונמקה ונידי-ומב .ןונבלב אל וליפאו ןדריב
.םיטסירורטל ןדע-ןג

חיכוהל םיסנמ ונא ,תאזה תיזכרמהו הלודגה היעבה םע תושיחנבו רשויב דדומתהל םוקמב
הרקיעש ,רקשה תגצהב ךישמהל םיסנמ ףא םעפל םעפמ ,וזמ הרתי .םיילושב תושיחנו הזועת
,ןונחו םוחר באכ ,ה"בקהו .ונלש רתויב ןכוסמה בייואל םיפסונ םיסכנו םיבאשמ תריסמ
.הרשיה ךרדה לא בושו בוש ונתוא ןווכמ אלא ,םידדצל טלמיהל ונל חינמ וניא

הכזנו ,ותרותב הלולסה הרשיה ךרדה לאו םימשבש וניבא לא ,ונמצע לא בושנש ללפתנ הבה
.הבוט המיתח רמגלו םימש תכרבלםירפס- םידעומה ירעש

שטיוואבוילמ יברה תאמ
םחנמ לכיה תאצוהב
.לארשי ידעומל םירושקה יברה לש ותרות-ירבד תא זכרל התרטמש ,הרדסב םישדח םיכרכ ינש
תוחישה תירבעל ומגרות ןכ-ומכ .הרות-תחמשו תוכוסה-גח יאשונב תוחישה וסנוכ הז רפסב
.02-5384928 'לט .שידיאב ןרוקמב ועיפוהש

- תורודב דיחיה

יספלא קחצי תאמ
תויפלת ןוכמ תאצוהב
תודיסחה רקוח ,רבחמה .בוט-םש-לעבה לע בתכנש רתויב ףיקמה ירקחמה רפסה והזש המוד
בר רמוח איבמו ,הדסיימ לש וייח תורוק תאו תודיסחה תחימצל עקרה תא ללוגמ ,עדונה
.03-6182553 .'מע 610 .תונורחאה םינשב הלגתנש

- חזמה בצוממ ללה

ןוסלכימ םחנמ תאמ
לא-תיב תיירפס תאצוהב
לא 'חזמה' בצוממ אצויש לייח לש איה םירופיכה-םוי תמחלממ רתויב תורוכזה תונומתה תחא
םייח רופיס .ןומיר-תיב ץוביק לש ובר םימיל ,רפרודסנוא ללה והז .הרות-רפס קבחמ ,יבשה
.02-9973073 'לט .'מע 359 .םיכרד-תנואתב ,ינוריא המכ ,עדגנש ,קתרמ

- םיימלשורי םירופיס

םהרבא-ןב 'נ תאמ
תעדה ימימ ןוכמ תאצוהב
המוד .םילשורי לש תואלפומה היתויומד תא תראתמש ,תקתרמ הרדסב יעיברה ךרכה הז
,ףסונ רפס ונל שיגהל חילצמ רבחמהו ,תפומ-תויומד לש הלדנ-יתלב ןייעמ איה םילשוריש
'לט .'מע 308 .םיינש וא רוד ינפל ךא ונכותב ויחש םישנאל הגרע ךב תררועמ ותאירקש
.02-6522065שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .םירופיכה-םויל


הבושתה לש ידיתעה קמועה

יפכ ,םיאטחה לע תודוותהל איה הבושתה תווצממ קלחו ,הבושתב םיקסוע ונא םירופיכה-םויב
יפ-לע ,םירופיכה-םויב 'אטח לע' תרימאל הביסה וז ."םתאטח תא ודוותהו" :הרותה תרמואש
.םהיגוסל תונוועה םיטרופמ ובש ,ל"זח ונקיתש חסונה

ךרוצ שי אמש וא ,'אטח לע' לש יללכה חסונה תרימאב יד םא תקולחמ שי ימלשוריה דומלתב
דחאו דחא לכש ,רמוא (הריתב-ןב) הדוהי יבר .דחאו דחא לכ לש םיישיאה תונוועה טוריפב
תא טורפל ךירצ ןיא"ש רובס אביקע יבר וליאו ,םיישיאה ויאטח תא םג רובידב טרפל ךירצ
."וישעמ

דיתע וא הווה

,םיישיאה םיאטחה תא טרפל ךירצש רובס הדוהי יבר .תופסותה ריבסמ תקולחמה יקומינ תא
,אביקע יבר רובס ותמועל .רתוי הקומע היהת ותבושת אליממו ,השוב תשוחת םדאב ררועל ידכ
םיאטחה תמישר תא עמשי והשימ םא ,רמולכ ."תוריבע ראשב והודשחי אלש" ששחב בשחתהל שיש
.ויפלכ תיללכה תוסחייתהבו ותונמאנב עוגפל רבדה לולע ,שיאה לש

תניחבמ .דיתעה תא וא הווהה תא ףידעהל ךירצ םא ,הלאשה תדמוע תקולחמה קמועב ,םצעב
.רתוי המלשו הקומע הבושתה היהת םיאטחה טוריפ ידי-לעו ,םירופיכה-םוי םויה - הווהה
.תוירבה יניעב ותימדתב עוגפלו םדאל קזנ םורגל רבדה לולע דיתעה תניחבמ םלוא

הבהאו הארי

,יוושכעה ובצמב הדוותמה תא האור הדוהי יבר .םתקולחמל ףסונ םעט רמול שי הז דוסי לע
הבושת לש הז גוסבו ,הארימ הבושת אוה הבושתב ןושארה בלשה .הבושתב בושל ליחתמש ימכ
תרמוח יפלו ,רומח אטח ינפמ האריל לק אטח ינפמ האריה המוד הניא .אטחה תא טרפל בושח
.הבושתהו האריה היהת ןכ אטחה

הבושת לש הז גוסב .הבהאמ הבושת ,הבושתה תומלש לא ,דיתעה לא הפוצ אביקע יבר ,ותמועל
הלק הריבעמ עתרנ בהואהו ,דוריפ רצוי אטח לכ הבהאב ןכש ,אטחה תרמוחל תועמשמ ןיא
רבכ ךרוצ ןיא ,הבהאמ הבושת ידיל עיגי אטוחהש הפוצ אביקע יברש ןוויכמ ,ןכל .הרומחכ
.םיאטחה תא טרפל וישכע

הבושתה תוימינפ

השועש המ לכ יכ רמאש אוה .רבד לכבש תוימינפה תא תוארל ,ותטישב אביקע יבר ךלוה ךכב
וירבח רשאכ קחצש אוה .זונגה בוטה תא האר אוה ערה ךותב םג ןכש ,השוע אוה הבוטל ה"בקה
.הלואגה תאובנל קוזיח האר ךכב אקווד ןכש ,םישדוקה-שדוקמ אצוי לעוש וארשכ וכב

םדאה וישכע םנמא .תינוציחה הבושתה ךותבש תוימינפה תא אביקע יבר האור הבושתב םג ךכו
-ךותב האור אביקע יבר לבא ,הארימ הבושתה בלשב קר דמוע אוהו ,הבושתה ךרדב ליחתמ קר
.האלמה התומלש תאו הבהאמ הבושתה תא התוימינפבו הכות
(239 'מע ,דכ ךרכ תוחיש יטוקל)

םירופיכה-םוי :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתוחדל ןיא

- הכשח םע תבש ברע ותיב ךותב רמול םדא ךירצ םירבד השולש" :רמאנ (ז,ב תבש) הנשמב
ורבע רבכ - "םתרשיע" :םירופיכה-םויל זמר ןאכ שי ."רנה תא וקילדה ?םתבריע ?םתרשיע"
תורנ - "רנה תא וקילדה" ;םירופיכה -םוי ברע רבע רבכ - "םתבריע" ;הבושת ימי תרשע
.דוע התוחדל ןיאו הבושתב דימ רוזחל ךירצ ןכ-םאו ,םיקלוד רבכ שודקה םויה
(םייח תכרב)


ףטלל אל

,דיב אל הזחה לע תוכהל םיכירצ ,"ונמשא" םירמואשכ :רמוא היה לאלצב-לאומש יבר דיסחה
...ותוא םיפטלמש ערה רציה ול בשוח דיה תועצמאב םיכמשכ יכ ,שבי לקמב אלא

קפס ןיא

שרופמב קספ ה"בקה :בו'צידרבמ קחצי-יול יבר זירכה םירופיכה-םוי תליפת ףוסב םעפ
-תיב ומע תונוועלו וניתונוועל חלוסו לחומ ךלמ" - תוכלמו םשב ךרבל השודקה ותרותב
...םיכרבמ ןיא קפס לע ירהש ,רבדב אקיפסקפסו קפס תויהל לוכי אל ,ךכש ןוויכמ ."לארשי

ירשעו יעישת

."שדוחל העשתב םכיתושפנ תא םתיניעו" :(בל,גכ ארקיו) הרותה תרמוא םירופיכה-םוי לע
הלעמ ,יעישתב התושו לכואה לכש ,ךל רמול אלא ?םינעתמ ירישעב אולהו ,םינעתמ העשתב יכו
.ירישעו יעישת הנעתמ וליאכ בותכה וילע
(ד,ח תוכרב)


םימש םשל לוכאל

השק םימש םשל לוכאל יכ - ?"ירישעו יעישת הנעתה וליאכ ,יעישתב התושו לכואה" עודמ
.םימש םשל םוצלמ רתוי הברה
(ם"יבלמ)


תיפוס-ןיא הליחמ

השק ,ורוסל רזח ךכ-רחאו ,ול לחמו הליחמ ונממ שקיבו שיאל שיא אטחי םא ,םדו-רשב תדימב
םעפ ןיב שרפה ןיא ה"בקה תדימב לבא ;תיעיברבו תישילשב ןכש-לכו ,תינש ול לוחמיש דואמ
לובג תניחבב ןניא תושודקה ויתודימו ,םימחרה תדיממ איה הליחמה יכ ,םימעפ ףלאל תחא
.ףוס-ןיא תניחבב אלא ,תילכתו
(אינת)


אטחל תועדומ

-יפ-לעש םושמ ."ערה רציב ךינפל ונאטחש אטח לע" אוה "אטח לע"ה השולשו םישימחמ דחא קר
תוקוחר םיתעל קר ;הווצמ השוע אוהש ול המדנ דועו ,הרושכ גהונ ומצע תא םדא האור בור
...ערה רציב ונאטח ןכאש ונא םיניבמ
(ץיברוה סחניפ יבר)


שיגרמ שארה

-םויב יודיווה רדס תא רמול לארשי ישאר םג םיגהונ עודמ :וירמאממ דחאב לאוש ןקזה ונבר
,ינשה ;הזל הז םיברע לארשי לכ יכ ,דחאה :םימעט ינש ךכ לע איבמ אוה .םירופיכה
הממ רתוי לגרה יבאכ תא שיגרמ שארה ןכש ,ןוועה תא םישיגרמ םעה ישאר אקווד ,הברדאש
.השיגרמ המצע לגרהש
(שדוק-תוחיש)


?וישכע המ

,יבא לא יתסנכנ ,םירופיכה-םוי תרחמל ,תחא םעפ :רפיס שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא
םיכירצ ,םירופיכה -םוי תדובעב ונילעתהש רחאל ,וישכע" :יל רמא ."?וישכע המ" ויתלאשו
."הבושתב רוזחל דחוימב
עובשה תרמיא


הבושתו הלאש

ןעמל ויתולועפ ללגב ,תיטסינומוקה היסורב רסאנ ספרטופ לדנעמ 'ר ידיסחה עיפשמה
הררועתה ,"םינימאמ לכו" םילימל עיגהשכ ,אלכב ולש ןושארה םירופיכה-םויב .תודהיה
םיטסינומוק םידוהי הברה ךכ-לכ שיש העשב ,םינימאמ לוכהש רמול רשפא ךיא ,הלאש וחומב
?'הב הנומאב םימחלנש

וילא שגינ ,הריוואלו םוקמל לגתסהל הסנמ ודועב .זוכיר-הנחמל רבעוה םימי המכ רובעכ
הצור ינאו" ,ול רמא ,"תללפתהש יתיאר" .רומג יוג הארנש ,תוקלוצמ םינפ לעב ,ןוירב
לע רבד עדוי ינניא .םירופיכה-םויב יתמצ ,ייחב הנושארל ,הנשה .ידוהי ינא םג יכ עדתש
יתמצ - םירופיכה-םויב יתישעש המ הזו ,'ינא הדומ' רמול יתוא הדמיל יתבס לבא ,תודהיה
."'ינא הדומ' םויה לכ יתלמלמו

.לדנעמ 'ר םייס ,"יתלאשל הבושתה התייה וז"תודיסחה יכרד


שודקה םויה תדובע

הדובע לש תחא הביטח תניחבב םה ומצע םירופיכה-םויו םירופיכה-םוי ברע ,ידיסחה םלועב
תסינכ ינפל תועש הרשע-שולש םירופיכה-םויל תונכהה תא ליחתהל גהנ ב"שרה יברה .תימינפ
.תועש ט"ל ךשמיי םויה לש וניינעש ידכ ,שודקה םויה

רכינ לדבה היה שטיוואבוילבש ,(264 'מע א םירוביד-יטוקיל) רפסמ צ"יירה ר"ומדא
וליאכ ,היינשה ותיצחמ ןיבל םירופיכה-םוי ברע לש הנושארה תיצחמה ןיב תיללכה הריוואב
ךכו ,תיגיגחו החמש התייה הריוואה הנושארה תיצחמב .םידרפנו םינוש םינמז ינש ויה
הנתשמ הריוואה התייה הדועסה רחאל .םויה תוצח תארקל הכרענש ,הדועסה םג התייה
םיליהת תרימאב ליחתה ןכמ רחאלו ,המ-ןמז בושו ךולה רדחב ךלהתמ היה יברה .ןיטולחל
.יצחו םייתעשכ וכשמנש ,החנמ תליפתל תונכהבו

תוזירזב הדובע

ףיסוה ב"שרה יברה לש ונחלוש לע םיחרואה דחא .קרמב חלמ םישל אלש וגהנ תקספמה הדועסב
ותואל רמא ,תודעוותה תעב ,םימי המכ רחאל לבא ,יברה ביגה אל השעמ תעשב .קרמל חלמ
ו"צרת תוחישה רפס) ..."?םיעט תויהל לכואה ךירצ םירופיכה-םוי ברעבש ךל ןיינמ" :חרוא
.(156 'מע

ברע תליפתב ץ"יירה ר"ומדא ךיראה ותוריעצב .תוזירזב התייה הדובעה םירופיכה-םוי ברעב
-םוי ברעב ...הדובעב שדח רדס" :רמאו ךכ לע דיפקה ,ב"שרה ,ויבא .םירופיכה-םוי
.(88 'מע א"שת תוחישה רפס) "!תוזירזב תויהל הכירצ הדובעה םירופיכה

ונייה אל םהבש ,הנשב םימי ינש שי" :ב'צידרבמ קחצי-יול יבר רמא םירופיכה-םוי לע
לוכי ימ - באב העשתב .םירופיכה-םויו באב העשת - םוצה לע וניווטצנ אלול םג םילכוא
."?לוכאל הצור ימ - םירופיכה-םויבו ?לוכאל

,יתימא דיסח היה ,ולש תונזחה ןורשיכ לע ףסונ .ומש רסיא 'ר ,ןזח היה שטיוואבוילב
תליפתב דחוימבו ,םיארונה םימיה תוליפתב דחוימ הליפת ןונגס ול היה .בר שגר לעב
-תיב לכב השבי ןיע הראשנ אל - 'םינהוכהו' רש רסיא 'ר היהשכ .םירופיכה-םוי לש הדובעה
.תסנכה

הארא ינא :ףיקתו זע שיא ,שטיוואבויל יבשותמ דחא רמא ,רפוסמ ךכ ,ש"רהמ ר"ומדא ימיב
יברה לש שרדמה-תיבל אב םירופיכה-םוי ותואב !'םיערוכ' רמוא רסיא רשאכ הכבא אלש םכל
ותוא ליחתה - הלודג תובהלתהב "םינהוכהו" רמזל רסיא 'ר ליחתה רשאכ .ףסומ תליפת תעשב
.לופיל אלש ידכ רויכב זחאיהל קקזנש דע ,בבייל ףיקת

יברה) אבא לש ויתונווכמ רקיעב העבנ םיללפתמה לש םתוררועתה :ב"שרה יברה ךכ לע ביגה
רפס) ...הניגנב םג ךרוצ היה ,םוקמ-לכמש אלא .רסיא 'ר לש ויתוניגנמ אל ,(ש"רהמ
.(26 'מע ד"שת תוחישה

שיגרה אל ןזחה

קרב קירבה ,םירופיכה-םוי לש 'הדובעה רדס' תרימא תעב ,םעפש ,רפוסמ הז רסיא 'ר לע
אל ןכש ,הלהב הצרפ תסנכה-תיבב .הרייעב הפירש הצרפו ,רידא םער עמשנו םייניע-אמסמ
.ומצע תסנכה-תיבב הזחא הפירשה יכ היה המדנ ןשעהו שאה ללגבו ,הפירשה הצרפ ןכיה ועדי
יברהש ואר םה ןכש ,ש"רהמ יברה דיל ודמעש ולא קר וראשנו ,הצוחה וצר םיללפתמה לכ טעמכ
תרימאב הלודגה ותובהלתה ללגב ,ןזחה רסיא 'ר :אלפ הז וארו .ומוקמ לע תבשל ראשנ
רפס) והשלכ קספה אלל 'הדובע'ה רדס תרימאב ךישמהו ,השענה לכב ללכ שיגרה אל ,'הדובע'ה
.(28 'מע ד"שת תוחישה

היהש ,יברה לש וקולח תא שמשה איצוה ,םירופיכה-םויב ,םעפש ,רפוסמ יעצמאה ר"ומדא לע
יברה ךיא ,םידיסח ,ואר" :םידיסחה דחא הנענ .םימה ךותמ התע הז אצוה וליאכ ,ולוכ בוטר
."!םכליבשב עגייתמ


הלואגל הייפיצב


...ערה רציו תוומה ךאלמ ויהיו ...םיבכוכ ידבועה ןיבמ לארשי תא תודפל ה"בקה דיתע"
."םלועל םהמ םילוטנ
(זט הבר והילא-יבד-אנת)

היהש השעמ


ןיצקה לש ויכב

הדובעמ קומחל ךיא הבשחמל םינותנ יינייעמ לכ ויה י"שת םירופיכה-םויל ומדקש םימיב
ידכ ,עובש ידמ רציימ ינאש םיצוריתל ולגרתה רבכ יטייבוסה הדובעה-הנחמב .שודקה םויב
.יששח רבג הזה ארונהו שודקה םויה תארקל לבא ,תבשב הדובעמ קומחל

ןיחבה ,הלילה תועשב ללכ-ךרדב התשענש ,הדובעל תאצל ונדמעשכ .עיגה םירופיכה-םוי ליל
,םירופיכה-םוי והמ ול יתרבסה ותלאש לע הנעמב .יינפ לע התארנש הברה תוחיתמב ןיצקה
תושעל גהנש יפכ ,תונמאנה ויתוכמ תא יב אילפי עגר דועש יתששח .סעכמ ומדא וינפו
.ומעז דעב רצעו קפאתה אוה לבא .םיבר םיריסאל

.טקשב טלפ ,"יתלוכי בטימכ השעא ,בוט" .יילא רזח תוקד המכ רובעכו ,וכרדל הנפ אוה
יתואו ,םהיתורמשמל םיריסאה תא קליח ןיצקה .הדובעל ונכרדב ,הנחמה יריסא לכ ,ונאצי
.תוריהמב עוספל לחהו רמא ,"ימע אוב" .ןורחא ריאשה

המינפ ינסינכה אוה .המלשוה אל ותיינבש ,קיר הנבמל ונעגה םירטמ תואמ המכ רחאל
וירחא לעונ אוהשכ אציו רמא ,"ךל ארקאו בושא רשא דע ןאכ ראשיה" .ךושח ףתרמל ינדירוהו
.תלדה תא

יתחכונ זא קר .הילא ולגרתה ייניעש דע בר ןמז ףלח .רתויב הדבכ היה ףתרמב הלפאה
לופאו דעמא ןפ רהזיהל יילע היה .תורצ ץע תורוק יבג-לע עסופ ינאשו םימ ףצומ םוקמהש
םימה ךות לא םעפל םעפמ ורשנ הרקתה ןמ .תוחפל רטמב יתכרעה םקמוע תאש ,םימה ךות לא
.'הריווא'ל ןהלש תא ומרת הלאו ,חיט תוסיפ

דע ,הרוקל הרוקמ הבר תוריהזב גלדל יתצלאנ .ןלקשמ יוויש תא תודבאמ יילגרש יתשח
יתלחתה זאו טעמ יתששואתהש דע המ-ןמז םש יתדמע .ןעשיהל יתלוכי וילעש ריק לא יתעגהש
תונוש תופוקתב שודקה םויה תוליפת תוארמ ולע ינורכיזב ."ירדנ לכ" תרימאל ןנוכתהל
.יתודלי ימיב דחא םירופיכ-םויב יתרכזנ דחוימב .ייחב

ףרט ויה תובר תוידוהי תוליהקו ,השק תוימשיטנא ילג היסור תא ופטש םימי םתואב
םוי ידמ ."היסור תא לצהו םידוהיב הכה" - התייה זא הצופנה המססה .םימורגופלו תופקתהל
דחפב ויח ונריעב םג .ףטו םישנ ,םינקז וחצרנו וכוה ובש ףסונ םוקמ לע תועומש ועיגה
ריעה ידוהי הנש התואב וסנכתה וז הריוואב .עגר לכב ץורפל יושעה םורגופה ינפמ דימתמ
."ירדנ לכ" תליפתל

םיחא" .םינפ-אושנ ידוהי המיבה לא הלע ,תסנכה-תיב ךותב םיסנוכמ ויה לוכהשכ
ונחוכב ןיאו ,ונתולכל ונילע םידמוע וניאנוש רשאכ ,וז העשב" ,תושגרתהב ארק ,"!םידוהי
לכ' תליפת אוה קשנה .ונלש יתימאה קשנה תא סופתנ הבה ,עבטה ךרדב םהינפמ ןנוגתהל
ותואב ,םנמאו ."םיעיקר עיקבת הליפתהש ידכ המוצע הנווכב הלילה ללפתהל ונילע .'ירדנ
.םימשה בל דע תסנכה-תיבב תוקעזה ולע םירופיכ-םוי

השגרה יתשח ,יילגר תחתמ תדנדנתמה ץעה תרוק לע דמוע ידועב ,תטלחומה הטלעב ,תעכ
- תושק שנעיא הדובעהמ טמתשמ ספתא םא יכ יתעדי ,לופאו דעמא אמש ששחה דבלמ .המוד
."ירדנ לכ" רמול יתלחהשכ ייחל לע ורשנ תומח תועמד .ךכמ רומח ףא וא רסאמב

תועשהו ,העש דועו העש הפלח .םיליהת רמול יתלחתה ,ןורכיזה יפל ,ללפתהל יתמייסשכ
,תנכוסמו השק הדימעב הלילה לכ ךשמב דומעל יתצלאנ ינאו ,הלוענ התייה תלדה .חצנל ומדנ
.םיליהת רמול יתפסוה ןמז ותוא לכ .יפוג לכב םיבאכ יל הבסהש

וגהנ ךכ ."?'אתובוס' ,התא ןכיה" .תלדל רבעמ ןיצקה לש ולוק תא יתעמש רקובה תרומשאב
חתפ אוה .תבשה תא ללחל אלש יתושקעתה ללגב ,(תיסורב תבש=) 'אתובוס' - הנחמב ינתונכל
.יתאציש דע הרוקל הרוקמ יתגליד םינורחאה ייתוחוכב .המינפ רדח שולק רואו תלדה תא

לע הנתיאה יתדימעמ שגרתה ילוא .תועמד ולע ויניעבש יתנחבה ,ןיצקה יתוא הארשכ
.לצנתהו ףיסוה ,"יל חלס" .לופא לבל תעייסמ די יל טישוהו רמא ,"רעטצמ" .ייתונורקע
האור ינא לבא .ךריתסהל רחא םוקמ םוש יתאצמ אלו ךרובעב רחא ןורתפ יל היה אל טושפ"
."ךילע רמש ךיקולאש

הנחמה אפורש דע ,יב הזחא הזע תרומרמצ .תוחוכ תסיפאב ייתחת יתסרק ,ףירצל יתעגהשכ
.םיפוצר םיימוי הטימב בכשל יל רשיא םג אוה .הקזח הקירז יל קירזהו יתוא קודבל עיגה
,ברעב .הכאלממ לטבתהל םגו עירפמ ןיאב ללפתהל ףיסוהל יתלוכי התעש םושמ ,דואמ יתחמש
.יתחורא תא יתלכאו יתלדבה ,הדובעל ואצי םלוכשכ

לכב יתשגרתה לוכמ רתוי לבא .םויה תשודק לע רומשל יתחלצהש לע 'הל יתידוה יביל לכב
היה הז .לפאה ףתרמהמ רקובב ינאיצוהל אבשכ ,ןיצקה לש תועמודה ויניעב יתרכזנש םעפ
-לע וחלשנ םהמ טעמ-אלשו ,םיריסאה לכ לע דחפו ארומ ליטהל ומש תרכזהב ידש ןיצק ותוא
...בושו בוש ימצע תא יתלאש ?הכב עודמ .םתומ לא ודי

('אתובוס' ,סננ רזייל 'ר דיסחה לש ורפס יפ-לע)
ריפכ ףסוי ברה םע םיידוהי םייח
"םינימאמ לכו" :ריפכ ברה


הנומא הררועש המחלמ

.םכדיב תועט :םהל רמואו ךייחמ ינא ,'הב םינימאמ םניאש םיריהצמה םישנא שגופ ינאשכ"
תמחלממ ירופיס תא םהל רפסמ ינא זאו .ךכב ודות תמא לש עגרבו ,'הב םינימאמ םתא םג
,"הליפתלו הנומאל םיבר הררועו תילארשיה הרבחה תא העזעזש השק המחלמ ,םירופיכה-םוי
.'ןויצע רוא' תבישי ישארמ ,ריפכ ףסוי ברה רמוא

הרשעכ דוע םע ,שודקה םויה לש ומוציעב קעזוהשכ ,הבישיב ריעצ מ"ר היה ריפכ ברה
ןושאר םויבו הללאמר דילש רפוע הנחמ לא עסוה תבשב .הכרעמה הדש לא ,םימ"רה וירבחמ
.רפסמ אוה ,"המוצע התייה היסומלרדנאה" .ןלוגה-תמרל הנופצ ןוירשה דודגב אצי רקובב
ואציש םיקנט 31 ךותמ .תוארשרשה לע םישיבכב עונל ונצלואו םיקנטל םיליבומ יד ויה אל"
."ןיקת בצמב ועיגה 17 קר ,ךרדל

יולג סנ

.םירוסה ידיב ושבכנו ושטננ ןלוגה תמר יבושיימ םיבר .שאונ הארנ בצמה רקובב ינש םויב
'לע-לא' הנחמב .םינשי הדש-יחתות םיררוג םירוטקרט וארו בג-ןיע ךרד ורבע וירבחו ריפכ
,םימישגמ-תמר רבעל וכישמה םה .םיברה םיללחה תאו םיעוגפה םיקנטה תא ואר ןלוגבש
אוה) קשמה זכר היהש ,ריפכ ןימינב ,ויחא תא ףסוי דביא ןכל םדוק םייתנשכ ובש בושייה
אלמ היה שטננש בושייה .(וצצופתהו ירוס שקומ לע ולע ץוביקהמ םיפסונ םירבח העבראו
.םירוס םילייח וישכע

,רמוא ריפכ ברה .ט"נ יליט לש תפות שאב םיקנטה תרייש הפקתוה םימישגמ-תמר תוביבסב
.לק בכרב ועסנ רויסה תקלחמב וירבחמ המכו אוה .לעשו דעצ לכ לע שממ םיסינה תא וארש
.ץצופתה אל סנב ךא ,םבכרמ םידחא םירטמיטנס קחרמב ליט תחנ םואתפ

םיליהתל שוקיב

ץוביקמ לייח דמע ידיל .וב אורקל יתלחתהו םיליהת רפס יסיכמ יתאצוה הזה ברקה ךושכ"
ה"בקל הדומ ינא' .השוע ינא המ תעדל שקיבו ,תודהיב גשומ םוש ול ןיאש רוחב ,הטישה-תיב
שקיב אוה .דואמ שגרנ היה קינצוביקה .יתבשה ,'חוטב תווממ ונתוא ליצהו ונילע ןגהש לע
."'הל ןכ-םג תודוהל ידכ םיליהתה רפס תא ינממ

דואמ הצופנ התייה ,ללפתהלו ןיליפת חינהל ושקיבש ,םייתד-אל םירוחב לש ,תאזה העפותה"
ירפס סומע רדנט חטשל עיגה דציכ רכוז אוה .ריפכ רמוא ,"הירחאו המחלמה לכ ךלהמב
."םירפסה לע תינומה תולפנתה התייה"ו םיליהת

םיסינל דע

ושקיבו ,ירמגל יתד-אל רוחב ,(ל"ז) ןוסבוקעי איג ,דודגה דקפמ ול ארק המחלמה ףוסב
היה ןכ-יפ-לע-ףאו ,תד ק"שמ אל םגו יאבצ בר יתייה אל" .םילייחה ינפל םוכיס ירבד תאשל
לע יתרבידו תישארב תשרפב זא ונדמע .יתד לייח אשייש יואר םוכיסה ירבד תאש דקפמל רורב
תושונאה לרוג תאו ולרוג תא עבק וישעמב רשא ,ןדע-ןגב ןושארה םדא לש ורופיס תועמשמ
קר יולת לוכה האלהו ןאכמו ,ןדע-ןגב םדאה תא ארוב ה"בקהש ,אוה יתקפהש חקלה .הלוכ
."וב

לש םייולג םיסינל דע היה םירופיכה-םוי תוברקב ףתתשהש ימ לכ טעמכ ,ריפכ ברה ירבדל
יולג סנ ןה ,התוא ונלחתה הבש ארונהו תוחנה בצמב בשחתהב ,תאזה המחלמה תואצות" .ה"בקה
."ךכ-ידי -לע הקזחתה קר 'הב ותנומאו וב ריכה רוביצה בורשגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


םירופיכה םוצ

.םירופיכה-םויב םירוסאה םירבדה תא טרפל אנ :הלאש

.תושיא יסחיו לדנסה תליענ ,הכיס ,הציחר ,הייתשו הליכא םירוסא םירופיכה-םויב :הבושת
.תוחולב םיעיפומה 'גחה תאצ' ןמז דע 'גחה תסינכ' ןמזמ (תוחפל) םירוסא ולא לכ

ןכו ,והשלכ רביא ךלכלתנ םא .(ריינב וא דבב חנקל שי ,םד לזנ םאו) הפה תא ףוטשל רוסא
אלא הרסאנ אל יכ ,דבלב ךולכלה תרסה ידכ הציחרה תרתומ ,םייניעב השרפה שי רקובב םא
.גונעת לש הציחר

םייפכ-תאישנל םילטונ םינהוכה ךא ,תועבצאה ירשק דע קר תירחשב המיקה םע םיידי םילטונ
תוטשפתה תא לולשל ידכ ,דיה ףכ לכ תא בוש םילטונ םוצה יאצומב .ליגרכ ,דיה ףכ לכ תא
.בוש זא לוטיל םיכירצ םינהוכה םג ןכלו ,םויה תשודק רוס רחאל האמוטה

לוטיל ךרטציש ידכ םיסוכמה תומוקמב עגיי ,הליפתה ירחא םוצה לילב םיתורישל אצויה
לוטיל ליבשב ויכרצ השעש יד ,םויב לבא .תורוהט םיידיב 'רצי רשא' ךרבלו ויתועבצא
.ךכ-רחא ללפתהל ךירצש ןוויכמ ,רומאכ

.הקיטמסוק ינימ לכו ,ילזונ ןמש םג ףוגה לע חורמל רוסא

ךכו ,הלבגה אלל רתומ םירחא םירמוחמ לבא ,רועמ רצוימה לדנס וא לענ לוענל רוסא
.רוע ומכ לגרה לע הניגמה הבע לענב םירימחמ שי ןכו ,ץע לענב םירימחמ שיו .גהנמה

ששח ןיא קר םא ,רתויב םינטקב ףאו ,לדנסה תליענ רוסיאב םינטק תונבו םינב םיכנחמ
.ישממ ךרוצ ךכב ןיא םא םיענמנ הכיסו הציחרמ ףאו .קזנ

םילעונשכ ,םוצה יאצומב םג ,ד"בח גהנמל ."יכרוצ לכ יל השעש" םיכרבמ ןיא רחשה תוכרבב
.זא םיכרבמ א"רגה גהנמלו .םיכרבמ ןיא ,םיילענ
גהנמו הכלה ירעש .םש ש"הורעו םירפא הטמ ,ןקזה ר"ומדא ע"וש ,כ"ונ ,דירת-גירת 'יס ח"וא ע"וש
.במ 'מע ,ירשת 'יול תיבמ' ץבוק .59 ,47-46 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס .סר ,לר 'יס ב"ח ח"ואישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il