564 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

תישארב תשרפ * (24.10.97) ח"נשת'ה ירשתב ג"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


תודחאה לע רומשל


וזש לוכה תושעל םיבייחו ,השדח הנש וישכע םיליחתמ ונחנא
תא אוצמל ונילע .םידוהי תומחלמ לש הנש דוע היהת אל
בהזה ליבש


הנימב תדחוימ היווח ץימחמ ,תווצמ ירמוש םהיבשות לכש בושיי וא הנוכש ,ריעב יחש ימ
-םויב רקיעבו הנשה -שארב .םייתד םניאש םידוהי םג םיררוגתמ ובש םוקמ לכב תללוחתמש
.םיאבה לש םהינפב ןנובתהל תקתרמ היווח וזו ,םוקמ ספא דע תסנכה-יתב םיאלמתמ םירופיכה

,תסנכה -תיבל תוריהזב םיעסופ ,םידליו רעונ-ינב ,םירגובמו םיריעצ ,םידוהי ינומה
תשרא הכופש םהינפ לעו ,רוזחמב ןוחטיב רסוחב םיפדפדמ ,םשארל הפיכה תא סוסיהב םיקדהמ
םירקי םינב .החנא תטלפנ וא העמד תצנצנמ םשו הפ .שדוק-תדרחב הלוהמ תושגרתה לש תיניצר
.םימשבש םהיבא קיח לע שדחמ םיקפרתמה


םייתד םניאשל םייתד ןיב םיחתמה .תובשחמ הברה ררועמ ,הנש ידמ הנשנו רזוחש ,הזה הארמה
םימע ינש ןאכ ורצונ רבכ םצעבש ,תולוק םיעמשנ הנורחאב .םיהבגל תונורחאה םינשב םיאוג
לבא ,םילק םייח םמצעל םישפחמה ,תווצקה ינשמ ,םישנא לש לק ןורתפ הז .(םולשו סח)
.רתוי הברה תבכרומ תואיצמה

ייחב ךורכה םיתומיעהו תולאשה ךבסמ קתנתהל םישקבמה םייתד-אל םישנא ןיבהל רשפא
רשפא ךיא .הלא ןיעמ תואמססב םיזחאנה םידרחו םייתד םישנא ןיבהל רתוי השק .תודהיה
?לארשי-ללכמ םידוהי ינומה דירפהל תאזכ תולקב

הסיפתל ףתוש תויהל לוכי וניא םירופיכה-םויב תסנכה-יתבל הלודגה הריהנה תא הארש ימ
םיליגע ינשש ,הרשע-עבש ןב רענ ותוא לארשי-םעמ קתנל םינכומ םתייה םאה .'ורוזג' לש
ולוכו רוזחמב הליפתה תליחתמ עוקשה ,ושאר לעש ישמה תפיכל תחתמ בנדזמ וקוקו וינזואב
!?םילימב הראתל רשפא-יאש תושגרתה

קדצומ ,תוניועה ייוטיב תאו תד יניינעב דימתמה חוכיווה תא תאשל השקש םושמ קר םאה
תפומה םאה !?וניתומא 'דל קר גואדלו םימשבש ןהיבאמ תורקי תוידוהי תומשנ קיחרהל היהי
ושפנ רסמש ,ונבר השמ אקווד וא ,ורוד ינב לע ללפתה אלש ,חונ אוה וניניע דגנל דמועה
!?לגעה ידבוע לע וליפא


ורצונ עודמ ,ותרותלו 'הל ךכ-לכ הקומע הברק םישח לארשי-תיב ינומה םא ,ינש דצמו
המל ?תווצמו הרות ירמוש יפלכ תוניוע לש ךכ-לכ םיהובג םינעטמ רוביצב םילודג םיקלחב
תושעל רשפא-יא טעמכ םויכו ,תדהואו הפי ןיעב תודהיה תלחנה לש תולועפ ולבקתה רבעב
םהב יד לבא ,םידדוב םנמא םיקעוצה) ?קעציו ץופקי והשימש אלב יתד-אל רוזאב הלועפ
.(הריוואה תא ריכעהל

תויהל ןיבל קדוצ תויהל ןיב המלידה ןאכ שי הבר הדימב .תויעמשמ-דח תובושת בישהל השק
,םהינימל םייתד -יטנאה םימרוגהו תנייועה תרושקתה םע ,הב םייח ונחנאש תואיצמה .םכח
דואמ םיקדוצ ונחנא .ילילש םוכיסה םיתיעל ,םיקדוצ דואמ-דואמ ונחנאשכ םגש ,בצמ תרצוי
,תינחוכ תימדת תלבקמ תיתדה תודהיה רבד לש ומוכיסב לבא ,ונלש שרה תשבכ לע ונתמחלמב
.תיביסרגא ,הפוכ

;ךכל תישממ המגוד םוש תתל לוכי וניא ,'תרבוגה תיתדה הייפכה' דגנ קעדזמה רוביצה
לש תדמתמה חומה -תפיטש לומ ,תאז ריבסהל םילכ ונל ןיאש תושעל המ לבא ;ןוכנה אוה ךפהה
תא לגוסמ שיאש ילבמ ,'הנידממ תד תדרפה' םסקה תמסס תא םימלקדמ םיחרזא ינומה .תרושקתה
תלוכי ונל ןיאו - היטרקומדה ימוחתל ץוחמ םה םיידוהי םיכרע אקוודש הנעטב ןויגיהה
.םינומהה תא ךכב ענכשל

תומחלמ לש הנש דוע היהת אל וזש לוכה תושעל םיבייחו ,השדח הנש וישכע םיליחתמ ונחנא
-תבהאו תודחא ךותמ ,וידחי תויחל ונלוכל רשפאיש בהזה ליבש אצמייש ןוצר יהי .םידוהי
.המלשהו תיתימאה הלואגה תכרב - תירקיעה הכרבל דע ,'ה תוכרבל ילכה היהי הזו ,לארשיםירפס- םייחה ןיינק

ןירג לאיתוקי ברה תאמ
רבחמה תאצוהב
ר"ומדא ק"כ לש רמאמ הז רפסב .םיראובמ תודיסח ירמאמ ,'םעל תודיסח' תרדסב ףסונ ךרכ
שגומו שידיימ םגרותמ רמאמה .םיארונה םימיהו הבושתה אשונב קסועה ,שטיוואבוילמ ץ"יירה
.03-9606733 'לט .'מע 160 .שפנ לכל הוושו בחר רואיב דצל ,קסופמו דקונמ

םוגרת דחאו ארקמ םיינש

'םייח םימ' ןוכמ תאצוהב
וירחאו םיימעפ עיפומ הרותהמ קוספ לכ .םוגרת דחאו ארקמ םיינש תאירק תא דואמ לקמש רפס
תפסותב ,דחא ךרכב הרותה ישמוח תשמח לכ .םייניע תוריאמו תולודג תויתואב לוכה ,םוגרתה
.03-6186106 'לט .'מע 788 .י"שר שוריפ

- ינושרגה תדובע

יקסנבילק ןושרג ברה תאמ
רבחמה תאצוהב
םויכו ,ריביסב םינש י"ח תבשל 'הכז' רבחמה .הרותה תוישרפ לע תונויערו םינינפ לש רחבמ
.03-5745686 'לט .'מע 278 .תישארב רפס לע הזה ךרכה .הבושת-ילעבל תודהי דמלמ

- יברה יאלפ

ןמגרא דוד תאמ
יש תאצוהב
הוולמו דקונמ טסקטה .םידליל דחוימב םיכורע ,שטיוואבוילמ יברה לע תפומ-ירופיס הנומש
.03-9606018 .'מע 204 .תונומתו םירויצשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .תישארב תשרפל


םלועהמ קתנתהל אל

ירוצי לכ וארבנ ךכבו ,"היח שפנ ץרש םימה וצרשי" :ה"בקה רמא האירבה לש ישימחה םויב
?"םילודג םינינת" םתוא םה ימ ."םילודגה םינינתה תא 'ה ארביו" :רמאנ ןכמ רחאל .םימה
הבקנו רכז םארבש" ,קנע ןתייוול לש םייוסמ גוסל הנווכהש ,שרדמה ירבד תא איבמ י"שר
."םהינפב םלועה םייקתי אל ,ובריו ורפי םאש ,אובל דיתעל םיקידצל החלמו הבקנה תא גרהו

םארב המ םשל ,וללה םינתייוולה ינפב דומעל לוכי וניא םלועה םא ,הלאשה ןאכ תלאשנ
-רחאו ,גוז-ןב ול היהיש ךירצ ארבנ לכש ,הארוה ןאכ שי אלא ?הבקנו רכז הליחתכלמ ה"בקה
.םלועה יכרוצל םמיאתהל ךרדה תא אוצמל ךירצ ךכ

םילודג םיקידצ

רכש ןתמ תניחב ןכ-םג אוהש ,ןתייוולה לש ינחורה וניינע תא הריבסמ תודיסחה תרות
הלימה .'ה תדובעב רתויב ההובג הגרדל זמור ןתייוולש ,רבסומ .אובל דיתעל םיקידצל
זמור ןתייוול .תורבחתהו תוקבד ןושלמ ,"ילא ישיא הווליי םעפה" ןושלמ איה 'ןתייוול'
.ה"בקה םע תדמתמ תורבחתהבו תוקבדב םידמועה ,םילודגה םיקידצל אופא

היהיש ךירצ ,ה"בקה םע תדמתמ תורבחתהב יורשה ,הזכ לודג קידצ םגש ,הארוהה האב ךכ לע
.ותדובעב ול עייסיש ,רבח ,גוז-ןב ול

םירחא ודמלי אלש

,רבחלו גוז-ןבל קקזנ אוה ,ערה ורציב םחליהל שרדנש ,טושפ ידוהי אלימ :ןאכ לואשל רשפא
םע המחלמ ול ןיא רבכו 'ןתייוול' תגרדל עיגה רבכש ימ לבא ;רציה תמחלמב ול רוזעיש
?ודבל תויהל לכוי אל עודמ ,ערה רציה

אל ."ודבל םדאה תויה בוט אל" :רמוא ה"בקה .םדאה תאירב רופיסב הבושת הנתינ ךכ לע
אל" רבד איה "ודבל םדא" לש תואיצמה םצעש אלא ,ודבל תויהל םדאל בוט אלש ןאכ רמאנ
דיחי ה"בקה ,ןה תויושר יתש" ורמאיש ,םירחאל לושכמ םורגל לולע רבדה ןכש ."בוט
אל םא ,הזה קידצה םג ךכו ."גוז ול ןיאו םינותחתב דיחי הזו ,גוז ול ןיאו םינוילעב
."ודבל" תויהל רשפאש םירחא םישנא ונממ ודמלי ,גוז-ןב ול היהי

אובל דיתעל

וקסעי וידחיו ותומכ גוז-ןב ול אוצמל יושע הזה קידצה :ףסונ רבד םג חיטבהל ךירצ לבא
םלועה םייקתי אל" :ה"בקה רמוא ךכ לע .ובצממו םלועהמ ירמגל קתונמב ,'ה-תדובעב
ךותבו - 'רתסהו םלעה' ןושלמ םלוע - ומשכ היהי םלועהש ,איה האירבה תרטמ ."םהינפב
.תיקולאה השודקה תא םידוהי ולגי רתסההו םלעהה

דיתעל קר היהי הז לבא ,'ןתייוול' לש תוקבדל עיגהל לכוי ולוכ םלועהש ןמז עיגי םנמא
ןמזב ,זא - "אובל דיתעל םיקידצל הבקנה תא חלמ" ה"בקהש ךכב זמרנ הז רבד .אובל
תחאה תואיצמהש ועדייו וריכי לוכהו ,םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה אלמית ,הלואגה
.תיקולאה תואיצמה איה הדיחיהו
(16 'מע ,ה ךרכ תוחיש יטוקל)

םדאה :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמיללכ רוצי

רוצי אוה םדאה יכ ,םיבר ןושלב "השענ" ."םדא השענ" :(וכ,א תישארב) רמאנ םדאה תאירבב
,הלעמלמ איה ותמשנ .םינותחתה ןהו םינוילעה ןה ,םיאצמנהו םיארבנה לכ תא ללוכש ,יללכ
.םינותחתה לכ תא ללוכש ,רפעהמ ארבנ ופוגו ,םינוילעה לכ תא תללוכו
(קחצי-יול יטוקל)


תעבוק הריחבה

םתאירב תעב רבכ םימלש ויה םירחאה םירוציה לכ ןכש ,"בוט יכ" רמאנ אל םדאה תאירב לע
תא עבוק ומצע אוהו תישפוח הריחב הנתינ םדאל וליאו ,םביט לע דומעל היה רשפא דימו
דציכ תוארלו ןיתמהל שי אלא ,"בוט יכ" שארמ וילע רמול רשפא-יא ןכל .וישעמו ותוהמ
.ונממ אציי המו רחבי
(רקי ילכ)


תודחאה למס

,ישונאה ןימה םויקל ירקיעה יאנתהו תודוסיה-דוסי איהו ,תודחאה למס אוה םדאה

.םיבר ןושל ןיא םדא הלימל ןכל .םייקתהל תוירבה ולכוי ףותישו םולש ייחב קר ןכש
(םירפא תוללוע)


תמאה ךילשה

,תורובח-תורובחו םיתכ-םיתכ תרשה-יכאלמ ושענ ,ןושארה םדא תא אורבל ה"בקה אבש העשב
תמאו .םידסח למוג אוהש ,ארביי :רמוא דסח ...ארביי םירמוא םהמו ארביי לא םירמוא םהמ
לא :רמוא םולש .תוקדצ השוע אוהש ,ארביי :רמוא קדצ .םירקש ולוכש ,ארביי לא :רמוא
.ץראל הכילשהו תמאה תא לטנ :ה"בקה השע המ .הטטק ולוכש ,ארביי
(הבר תישארב)


םולשהו תמאה

דגנתמה תא ה"בקה ךילשה אל המל ,בור גישהל ידכ תמאה תא אקווד ךילשהל ךרוצ היה עודמ
דסחה לש הירוגנסה ירבדב תלעות לכ התייה אל ,תראשנ תמאה התייה םא יכ ?םולשה תא ,ינשה
...רקשה ןומט םדאה לש ותוקדצו וידסח דוסיבש רחאמ ,קדצה לשו
(הרות להוא)


ףפוכתהל

ולבק" לש הפוקז המוקב תמאה לא עיגהל רשפא-יאש תוארהל ידכ הצרא תמאה תא ךילשה ה"בקה
...ףפוכתהל םדא בייח תמאה לא עיגהל ידכ ;"יתעד
(קצוקמ לדנמ-םחנמ 'ר)


תמאהו הרותה

םא ךא ,ותאירבל תדגנתמ הרותה ,רקש ולוכש בצמב דמע ןיידע םדאה רשאכ ,האירבה תליחתב
תדגנתמ תמאה ןיאש דבלב וז אל ,תולפשבו לוטיבב ,יוארכ הב קסוע ףאו ,הרות דמול םדאה
.החלצהו הכרב עפש הב םיקסועה לכל הקינעמ איה ,הברדא אלא ,םדאל
(ט"צרת םירמאמה רפס)


םיכאלמו תומשנ

רבד"מ וארבנ םיכאלמה םגש ,םידמל ונא הזמ .ישימחה םויב וארבנ םיכאלמהש רמאנ שרדמב
,ןכ-םא ."הבשחמב ולע" םהש רמאנ לארשי לע ךא .םיארבנה ראש ומכ ,תורמאמ הרשעבש "'ה
.רובידה םלועב םשרושש םיכאלמהמ רתוי תולענ ,הנוילעה הבשחמב ןשרושש ,לארשי תומשנ
(ט"צרת םירמאמה רפס)


ןקתיש ימ ןיא

האר :ול רמאו ,ןדע-ןג ינליא לכ לע וריזחהו ולטנ ,ןושארה םדא תא ה"בקה ארבש העשב
בירחתו לקלקת אלש ךתעד ןת ,יתארב ךליבשב יתארבש המ לכו ,םה םיחבושמו םיאנ המכ יישעמ
.ךירחא ןקתיש ימ ןיא תלקלק םאש ,ימלוע תא
(הבר תלהוק)

עובשה תרמיא


ער ילב בוט

םימיל .בוקילדס ריעב םינש המכ ררוגתה ,בוט-םש-לעבה לש ודכנ ,םירפא-םייח-השמ יבר
לע רבדל שיאה יסנרפ ואב .ובס לש וירוגמ-ריע ,'זובי'זמב עקתשהלו ריעה תא בוזעל טילחה
.םריעב ותבישי לש תוברה תולעמה תא וינזואב ונייצו ,וביל

.בוט ילב ער ןיאו ער ילב בוט ןיא ,תעדה-ץע אטחב ןושארה םדא אטח זאמ" :קידצה הנע
."?תונורסחה םה המ ;ריעב יתבישי לש תולעמה תא קר יינזואב םתטריפ

..."ריעה תא בוזעל יילעש יאדו ,ןכ-םא" :קידצה רמא .בישהל המ ועדי אלו םיסנרפה וקתשתודיסחה יכרד


תישארב תבש

םלוא ,תובוט תוטלחה תלבקב ררועתהלו וידחי דעוותהל םידיסח םיגהונ םיכרבמ תבש לכב
יאישנ לש הרמאה העודי וז תבש לע אולהש ."ריתי אליחב" איה תודעוותהה תישארב תבשב
."הנשה לכ היהת ךכ ,תישארב תבשב ומצע תא ביצמ םדאהש יפכ" - ד"בח

תוללכ לע םיעיפשמש ,"המכחה תויחו רוא" םיריאמ תישארב תבשבש ,רמאנ ןקזה ונבר םשב
םיבושחה םימיה ןהו ,םידעומהו תותבשה ,לוחה תומי ןה - הנשה לש םינושה םימיה לכ .הנשה
.תישארב תבשמ םילבקמו םיקנוי םלוכ - םדאה לש םייטרפה וייחב

הקלח ,הרשי איה העיסנה ,בטיה םיסוסה תא םימתורשכ" :תאזה תבשה לע אטבתה ב"שרה יברה
בושח ןכלו ,הנשה תומי לכ לש םייחה ךלהמל דוסיהו הנכהה איה וז תבש ,רומאל ."החוטבו
תומי לכ ךשמל סיסב ויהיש ,םינוכנה תודוסיהו םיסופדה תא הב עובקלו יוארכ הלצנל ךכ-לכ
.הנשה

תפסונ תונמדזה

םילוכי ןיידע" :צ"יירה ר"ומדא ק"כ רמא .תפסונ תונמדזה ןיעמ תבשחנ םג תישארב תבש
אנעשוהב ,םימתוח םירופיכה-םויב ,םיבתוכ הנשה-שארב .הבושת תושעלו רשוכה תעש תא לצנל
יטוקל) "לכיההמ םיאצוי ןיא ןיידע תישארב תבש דע לבא ,'םייח יקתפ' םיקיפנמ הבר
.(א"ישת 'מע םירוביד

םינוש םיגוס הב שיש ,תבכרל תאז לישמה (62 'מע א"ישת םחנמ תרות) שטיוואבוילמ יברה
'תורירמו הייכב' בותכ םהילעש תונורקה לע ולע אלש םיעסונ םתוא ליבשב" :תונורק לש
וילעש ןורק דוע םירבחמו םיפרצמ ,(דוקרל םיבהואו החמשה וקל רתוי םיכיישש ןוויכמ)
לבקל תעסונש תבכרה לע תולעל םה םג ולכוי ,םימש םשל ודקרי םאו ,'םידוקירו החמש' בותכ
- ףסונ 'תויונמדזה ןורק' תניחבב איהש ,תישארב תבש העיגמ תאז לכ ירחאלו ."חישמ ינפ
."תישארב תבשב תאז םילשהל םילוכי ...ירשת שדוח לש הדובעה תא תומלשב ואלימ אלש ימ"

תישארב תבשב תוארל רשפא ,הרות-תחמשו תוכוסה-גח ,םירופיכה-םויו הנשה-שאר יבגל םנמא
ל"זח ירבדב ונאצמ ךכו .תדחוימ הלעמ שי 'םייריש'ב אקווד םימעפל לבא ,'םייריש' ןיעמ
לעש ,"רתונב ייחת ךיינבו תאו ...ןמשה תא ירכמ יכל" הידבוע תשאל עשילא איבנה ירבד לע
חוכ היה 'רתונ'ב אקוודש אצמנ ."םיתמה ויחיש דע - רתונב ייחת ךיינבו תאו" - ושרד הז
.תישארב תבש לש החוכ הז .יחצנ

הרוחסה תא םיזרוא

שדוח לש 'הרוחסה תא זוראל' םיכירצ ובש דעומ לעכ תישארב תבש לע םירבדמ תודיסחה תרותב
תלבק םינוק הנשה-שארב .בורל הרוחס םינוק ובש ,'דירי' תניחבב אוה הזה שדוחה .ירשת
,הווצמ לש החמש םישכור תוכוסה -גחב ,הבושתב םידייטצמ םירופיכה-םויב ,םימש תוכלמ לוע
,הנשה לכ תדובעל םיאצוי םרטב ,וישכע .הנשה תומי לכ ךשמל החמש םיבאוש הרות-תחמשמו
םיכרצה תא קפסיו ודעיל םלש עיגי הזה ברה שוכרה לכש ידכ ,'הרוחסה תא זוראל' םיכירצ
.םיליגרה לוחה תומי לש

השענ אוהו יוניש וב לח ,תממורמו תדחוימ הריוואב יורש םדא רשאכש ,איה הצופנ העפות
תולענה תושוחתה ןיב רעפ היהיש לוכי ?םוי-םויה ייחל בש אוהשכ הרוק המ לבא ,רחא םדא
תישארב תבש לש הניינע הז .הנשה תומי לכ לש ןילוחה תרגש ןיבל ירשת שדוחב ותוא ואלימש
םהילאש הרגשה ייח םע ירשת שדוח לש םילענה םיכרעהו תובוטה תוטלחהה לכ תא רושקל -
.תאזה תבשה ירחא םיסנכנ

ידוהיש יפ-לע-ףא ,רומאל ."וכרדל ךלה בקעיו" - תישארב תבש יאצומב זירכהל םיגהונ ןכל
ךלוה אוה ,םייתרגשו םירופא םוי-םוי ייח לש ךרד ,וכרדל ךלוהו ירשת שדוח תא בזוע
.ןילוחה ייח ךותב השודקה תנכשהל המגודו למס שמשמש ,וניבא בקעי לש וחוכב


הלואגל הייפיצב


ינפ-לע תפחרמ םיקולא חורו" ...ןושארה םדא לש וחור הז - "הנימל היח שפנ ץראה אצות"
.חישמה ךלמ לש וחור וז - "םימה
(ח ,הבר תישארב)

היהש השעמ


הרהטה דוקיר

הצרפ דלי ותויהב .הניארקואבש בלסירפב הררוגתהש היינע החפשמל יעיבש ןב היה ןיול ןנח
םידומילל םשריהל ובייוח םידליה לכ .רגסנ דמל ובש 'רדח'הו תיקיבשלובה הכפהמה היסורב
לקיי הלודגה ריעבש הווקת ךותמ ,בייקל ותחפשמ הרקע וז ךכ םושמ .םייתלשממ רפס-יתבב
.םייתלשממה רפסה-יתבב הבוחה ידומילמ קמחתהל הילע

דחאל ףרטצה ,הרשע-שולש ןבכ היהשכ ,ןכמ רחאל .יתרתחמ 'רדח'ב דומלל ןנח לחה בייקב
דומיל ןיב ומוי תא קלחל ץלאנ ךשמהב .םימימת-יכמות תובישי תשר לש םייתרתחמה היפינסמ
.הסנרפה לועב ותחפשמל עייסל ידכ ,םייפכ-תדובע ןיבל הבישיב

לוליחב הכורכ התייה הדובע לכ טעמכ .םימי םתואב ךכב-המ לש רבד התייה אל הרשכ הסנרפ
אוה .תבש ללחל ותוא הבייח אלש הסנרפ אוצמל חילצה ,ד"יה ןיול םהרבא 'ר ,ויבא .תבש
התייה וז הכאלממ הסנכהה .םיילענ תוילוסל םדימצהלו םרפתל ידכ םידבועמ תורוע לבקמ היה
.הדובעב עייסל ושרדנ תיבה-ינבו ,ידמל המועז

,ירמגל וידומיל תא בוזעל ץלאנ ןנח .דועו דוע םלוע תא ודיבכה תונוטלשה .ופקנ םינשה
יכרע דחוימבו ,ותיבב לביקש ידיסחה ךוניחה םלוא .רתוי הקוחד התשענ הסנרפהש םושמ
.ושפנ יקמעמל ורדח ,םימימת-יכמותב דמל הבש הפוקתב קניש שפנה-תוריסמ

.וייחל םירשעה תונשב דמע רבכ ןנח רשאכ ,(םניינמל) םישולשה תונש תישארב עריא רבדה
תיצחמ עיקפמה וצ וגיצהו הייריעהו הרטשמה יגיצנ בייק לש תסנכה-תיבל ועיגה דחא םוי
לע תאזב העידומ הנידמה םידחוימה היכרצו קוחה יפ-לע יכ ,בתכנ וצב .תסנכה-תיב חטשמ
.תסנכה-תיב ןיינב לש ותיצחמ תמאלה

-תיבב ןכל םדוק רצק ןמז עריאש המוד הרקמ לע ועמש םה .טלחומ םינוא רסוח ושח םיאבגה
שנועכ .הריזגה תא לטבל ןויסינב ,תונוטלשה םע חוכיו םיאבגה ולהינ זא .ריעב רחא תסנכ
לכו ,תסנכה-תיב לש היינשה ותיצחמ תא םג תונוטלשה ומיאלה ,םיאבגה לש 'םתפצוח' לע
םיאבגה םעפה וצלאנ ךכיפל .תוסגב הצוחה וכלשוה ,הרותה-ירפס םללכבו ,השודקה ישימשת
.םייניש תקירחב הריזגה םע םילשהל

תסנכה -תיב היה 'ץוחנ' המכ דע םתוארב םיללפתמה ראש לשו םיאבגה לש םבל ץמחנ המ
תיקיבשלובה הגלפמה ירבח וגהנ ובש ,ןודעומ ןיעמל םוקמה בסוה םימי ךותב - הנידמל
.תולילבו םיברעב עעורתהל

ידוהיל רתויב השק היעב המרחהה תובקעב הרצונ ,תסנכה-תיבל םרגנ רשא ןויזיבה םצע דבלמ
תא םימירזמ ותועצמאבש ,ישארה זרבהו ,הרהט הווקמ ותעשב הנבנ תסנכה-תיבל תחתמ .רוזאה
.תירשפא התייה אל וילא השיגה אליממו ,םרחוהש חטשב רתונ ,הווקמה ךות לא םימה

היעבה תא רותפל ןויסינב וחומ תא ןנח עיגוה ,תוצע ידבוא ודמע הליהקה ידוהי דועב
.קירבמו זעונ ןויער הגה דחא םוי .הקיעמה

ןולחה לא ברקתה ,עיגה הזשכ .ןודעומה תחיתפ ןמז ,ברעה אובל ןנח ןיתמה םוי ותוא לכ
העש דמע ךכ .םינפבמ םילועה תולוקל ןיזאהו ,תסנכ-תיב רבכמ אל דע היהש המ לש ירוחאה
הזו ,תוללוה לש םימר תולוק ולע ןודעומה ךותמ .רשוכה-תעש העיגה יכ רבסש דע ,העש דועו
ןיינבה תא ףגיא זא-וא .ש"יי לש הייד השודג הנמ םכותל ומגל רבכ םירבחה יכ תוא היה
.תלדה ןוויכמ עיגהו

ש"יי ןוקובקב וסיכמ ףלש ,תויראה בוג ךות לא סנכנו זעונה דעצה תא השעש םדוק עגר
הקשמהש שיגרהשכ .תעדה תולילצמ טעמ ןכ-םג דבאל ידכ ,תאז .ונורג לא ותלוכת תא קירהו
.ןודעומה ךות לא המינפ דעצ ,ותלועפ תא לעפ רכשמה

וטיבה תוצצונ םייניעבו תוקומס םינפב .וינפ תא הלביק ,םיריעצ םבור ,םיקיבשלוב תרובח
תושק תולאש לואשלו הפה תא חותפל םהידיב קפיס היה םרטב ךא .רכומ-אלה רזב בר ןוהמיתב
חצפ דימו הניגנ-ילכ קיזחהש הרובחה ינבמ דחאל ןמיס אוה .המזויה תא ןנח לטנ ,ידמ
.ויתועונת תא ץיאמ לחהו זירכה ,"!םכתא חמשל יתאב" .דוקירב

ויתועונתמו וידוקירמ דואמ ונהנ ,רוכיש רזה ריעצה יכ ויה םיחוטבש ,ןודעומה ירבח
.םירבחה תואושתלו הניגנה ילילצל המ-ןמז דוע דוקרל ףיסוה ןנח .תוקייודמהו תוריהמה
אילפה םעפה .השקבל הנענ אוה .תפסונ םעפ דוקרל ןנח ןמזוה ןושארה דוקירה םייתסהשכ
.הנושארבמ רתוי ףא ויתועונתב

ול רשפאל םיבבוסהמ שקיב ףשנתמו םשנתמ .ופוג לכ תא התסיכ העיזש דע דקרו דקר אוה
הנבהב הלבקתה ותשקב ."ףסונ בוביס" ךורעל ןכמ רחאל לכויש ידכ חצ ריווא ףואשלו חונל
רהימ ,האור ןיא יכ ןנח חכונשכ .והשמב דושחי והשימש ילבמ ידדצ רדחל הנפ אוהו האלמ
רובעכ .ומוקמל רזחו וחתפ ,הווקמה תא אלממה ישארה זרבה לא עיגה ,ןולחל רבעמ ספיטו
.תפסונ םעפ םהילא בושל החטבהב ןודעומה ירבחמ דרפנ המ-ןמז

- דחא רבד אלא תפכא היה אל ןנחל לבא .רתויב רומח שנועב םלשמ היה ,ספתנ היה וליא
וזיאבו ימ ידי -לע ועדי םהמ םיטעמ קרש ,בייק ידוהילו .םימב הווקמה תא אלמל םיבייח
.החוורה התייה - היעבה הרתפנ ךרד
ה'זרוטק יח 'ר םע םיידוהי םייח
תואלפנו םיסינ :וינכודמ דחאו ה'זרוטק יח


םיקוזינ םניא הווצמ יחולש

.םילשוריב הדוהי -ןב בוחרדמב ןיליפת תחנהל ןכוד תלעפהב ה'זרוטק יח 'ר חתופ ומוי תא
הדובעה םוי תא ליחתהל ולגרתה רבכ ,םתדובעל םירהממה םישנא םתסו תויונחה ילעבמ תורשע
תא םיספות זאו ,'ללוכ'ב דומיללו תירחש תליפתל הנופ אוה ןכמ רחאל .ולצא ןיליפת תחנהב
,בוש בצייתמ אוה העיקשה ינפל םייתעשכ .תורמשמב םוקמב םילעופה ,םירחא םיבדנתמ ומוקמ
.ןיליפת תווצמב םידוהי יוכיזב םוי דוע םותחל ידכ

קלח השענ רבכ ,הלודגה היישמשה לעב ,ןכודה .הדוהי-הנחמ קושב םג ליעפמ אוה המוד ןכוד
אוה .םוי ידמ ותוא דוקפל םיגהונ תוחוקלו םינכוד ילעב תואמ .קושה לש ינועבצה ףונהמ
.םינש הנומש רבכ ךכ .םתוא םילעפתמש םיבדנתמלו םדויצל ,םינכודה לועפתל גאוד

סנ דועו סנ

ינשכ קחרמב ,ץבקלא ףסוי ,ןרותה בדנתמה דמע ,םישדוח השולשכ ינפל ,קושב עוגיפה עריאשכ
.שאב דימ הזחאנ וזו ,הכומס םידגב תונח ךות לא ףעוה ףדהה תמצועמ .ץוציפה דקוממ םירטמ
ףסוי ,ודיב העיגפה תורמל .תועובש השולשכ זפשואמ היהו ודיב תורומח תויווכ גפס שאהמ
.ןיליפתה ןכוד דיל ותוליעפל בש רבכו ול השענש סנה לע הדומ

ףסוי 'ר ידי-לע ןכודה שייוא ,בוחרדמב םיבלושמה םיעוגיפה תשולש ועריאש העשב
דמעש םדא .םיצוציפהמ םיינשמ םידחא םירטמ קחרמב דמע אוה ףא .60 ןבכ ידוהי ,דלפנריד
םידח םיצפחמו םינבאמ הבקונ היישמשה םג .לק עצפנו םיסיסרמ עגפנ ןיליפת חינהו ודיל
.עגפנ אל ,סנ ךרדב ,אוה םלוא .חוכב ופעוהש

םידליל הלוגס

.הלודג החפשמ דימת וניצר יתשאו ינא" .ישיא ןיינע ללגב יח 'ר לחה תאזה תוליעפה לכ תא
ברב ץעוויהל יתכלה .ףסונ דליל וניכז אלו םינש ופלח ךכ-רחאו ,םידלי השיש ונל ודלונ
התכז הנש ךותב ."ןיליפת תווצמב םידוהי יוכיזב קוסעל יל הרוה אוהו ,עודי ימלשורי
...םינב ינש דוע ודלונ הירחאו תפסונ תבב ה'זרוטק תחפשמ

םגו יתרוסמ םייח-חרוא ולהינ םש .הנש הרשע-עבראכ ינפל סירפמ הצרא ולע ותחפשמו אוה
ןאכ .ץראל ולע תאז תובקעבו ,תווצמ ייחל םבריק ,ד"בח דיסח ,רבח .יטרפ תחקרמ-תיב
דומלל הנפו ותוריעצב ריסחהש המ םילשהל וילע יכ טילחהש דע ,חקורכ דובעל יח ףיסוה
.תווצמב םיברה יוכיז ןיבל הרות דומיל ןיב ונמז תא קלחמ אוה תעכ .'ללוכ'ב

הלימ-תירבל ןיליפתמ

לכל םידקומ ושענ םה לעופב ךא" ,יח 'ר רמוא ,"ןיליפת תחנהל ודעונ ונלש םינכודה"
."תווצמו הרות ייחל האלמ תוברקתהב וכישמהו ןיליפת תחנהב ולחה םיבר .תודהי יניינע
.ןירג קחציו ללה ריאי ,הדוהי-ןבב םיעובקה םיבדנתמהמ םיינש לשמל םה הלאכ

.ותיבב תבש תובשל ןמזוהו ןיליפת חינהל רצעש יגלב ריית לש ורופיס דחוימב ול רוכז
םויב" .תירב רובעל תונוכנ עיבה שיאהו ,לומינ אל וליפא וחרוא יכ ול ררבתה תבשה ךלהמב
ונסנכנ .יל ורמא ,'וישכע ואובת' .'קחצי-ףסוי תירב' תדוגאל יתנפלט רקובב ןושאר
..."ןידכו תדכ לוהמ ידוהיה רייתה היה תוקד םירשעכ ךותבו תינומלגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תווצמ תריכמ

?םינושה םידוביכה לש תסנכה-תיבב 'תיבמופ הריכמ' גחבו תבשב ךורעל ןוכנ םאה :הלאש

,"רבד רבדו ךצפח אוצממ ...ותדביכו ...גנוע תבשל תארקו" :(חנ היעשי) קוספהמ :הבושת
םימכח ורסא ןכ-ומכ .תבשב ותושעל רוסאש רבדב תבשב קסעתהלו רבדל רוסאש ,ל"זח ודמל
.קוספ ותואמ םידמל תאז םג ,י"שר תעדלו .בותכי אמש הריזג ,תבשב 'רכממו חקימ'

ףסכ ימוכס בדנל רתיהה ןאכמ .תבשב הקדצל ףסכ םוכס חיטבהל רתומש ארמגב שרופמ ,ךדיאל
.המודכו 'ךריבש ימ'ב תסנכה-תיבל

תאז םיבשיימה שי .רוסאל היה יואר ,ירחסמ ןתמו-אשמל רתוי המודה ,תיבמופ הריכמ
ףסכ תתל החטבהו ,הווצמ תיישע לע אלא ,שממ ץפח לע חוקימ ןאכ ןיאש ןוויכמ ,קחודב
.הב הכזי שיאה םא הקדצל

םיבר ןיא לוחה תומיב יכ ,"תבשב םיבר יקסע לע חקפל" רתומש םושמ תאז וריתהש שי
- בלה תחמש יפלו ,בל-בוטו חמש להקה בוט-םויבו תבשבש ינפמ םגו ,תסנכה-תיבב םייוצמ
.תובידנה לדוג

בייחתמ רדונהש ףסכ ימוכס םימושר םהילעש םיקתפב ושמתשי אלש בטומ ,הזב םיליקמה םג
,'רוכזי'ל םתמורת תא ךכ םינמסמה ןכו ,(בטא וא לופיק ידי-לע תאז ןמסמ יאבגהו) םלשל
.הווצמ רבדל הזב םג םיליקמ שי יכ-םא

תא הדגנכו ,תסנכה-תיב לש ילכלכה קחודהו ךרוצה תדימ תא ןובשחב איבהל שי ,השעמל
םינוש םיגוחב) תיתד הניחבמ ןהו תיתרבח הניחבמ ןה ,תומרוג הלאכ 'תוריכמ'ש הריוואה
ףסכ ימוכס ללכ ריכזהל אלש וגיהנה םיבר תסנכ-יתבש דע ,תסנכה-יתבמ םיריעצ קיחרה רבדה
.(!'ךריבש ימ'ב
,זט-ו"טס ןקזה ר"ומדא ע"וש ,כ"ונו ו"ס וש 'יס ח"וא ע"וש .א,זל הציב י"שר .םש ן"רו ,א,נק תבש
ט"כפ התכלהכ ש"שו ,אמ 'יס ב"ח תעד הווחי ת"וש .במ ק"ס םייחה ףכ .כ,גכש ב"נשמ ,ז"טס ש"הורע
.נ"שו ,ו"נסעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il