565 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

חנ תשרפ * (31.10.97) ח"נשת'ה ירשתב 'ל * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


םיבוט םידוהי


ךירצ ,ותודהיב ועגפש ול המדנשכ ךכ-לכ םמוקתמש ימ
הניא הצרפ יכ ,הכלהה יפ-לע אלש 'םירג' תסנכהל דגנתהל
תינוויכ-דח תויהל הלוכי


םייח .'םיניינעמ םייח' ול ויהיש ול םילחאמ ,בירי ללקל םיצורשכ ,תמייוסמ תוברתב
הלא - םיישקו תומרד ,תויעבו םיעוריא שישכ .תצק םיממעשמ ,םעבטמ ,םה םיוולשו םיטקש
ונל ןיא .םיגחבו הרגש ימיב ,ףרוחבו ץיקב ,'ןיינעמ' דימת ונלצאו .'םיניינעמ םייח'
.'םמעשמ' דחא עגר

,ידוהיה ןיינעה ביבס תרושקתה תרעוס םייעובש רבכ .דואמ םח ,םח ליחתה ונלש ףרוחה
םהירויג ביבס חוכיווה דעו ,("םידוהי תויהל הז המ חכש לאמשה") הלשממה-שאר תואטבתהמ
קודה רשק שי םצעב לבא ,תודרפנ תויגוס יתש הרואכל .םיביטברסנוקהו םימרופרה לש
.ןהיניב

תידוהיה הדוקנה

-רב לכל רורב .הלשממה-שאר לש ותואטבתה דגנ תנגרואמה תוקעדזהבש תועיבצה תא עגרל חיננ
אלו תימואלה תועמשמב אל ,שיא לש ותודהיב קפס ליטהל ןווכתה אל הלשממה-שארש תעד
רידגהל םיבהוא לאמשה ישארמ המכ אקוודש אצמי םינויכראב רובניש ימ .תיתדה תועמשמב
ןאכ שי .'תידוהי-אל' וא 'תידוהי' איה םלוע-תפקשה וזיאו םהיניעב ידוהי והימ
.הזל חיננ ,רומאכ לבא .םירוהט םייטילופ םיעינממ ,תיתוכאלמו תיניצ 'תובלעיה'

םוי-םויה ייחבש ;תווצמו הרות םירמוש םניאש םישנא .תוקעדזהה לש הפוגל ןודל ןיינעמ
תוחיתפל ןמיס םיברועמ ןיאושינב םיאורש ;םלועה ימע לככ םיבשוחו םירבדמ ,םיגהנתמ
.םתודהיב עגפ והשימ יכ םהל המדנש תמיא לכ םשפנ קמוע ךותמ םיממוקתמ - הבשחמה תוריחלו

הירוטסיהב וניאר .דואמ קומעו דואמ יתימא רבד ןאכ שי ,הקיטילופלו תויניצל רבעמ
,םתודהיל שחכתהל ושרדנ רשאכ לבא ,רבד לכל םייוגכ ויחש םידוהי לש םיבר םירקמ תידוהיה
.לארשי יקולאלו לארשי -םעל םתוכיישב רופכלמ ,תומלו דקומה לע תולעל ופידעה

ייחב לבא ,ה"בקל ידוהי ןיבש רשקב עגופ ןוועו אטח לכ השעמלש ,הריבסמ תודיסחה תרות
ונמצעל םיחינמ ונחנא ןכל ."ותודהיב ונדוע" ויאטח תורמלש ומצע תא הלשמ םדאה םוי-םויה
ובש ,ןחבמה עגר עיגמשכ םלוא .םידוהי םיראשנ ונחנא לוכה תורמלש החנהב ,םשו הפ אוטחל
אלש דבלבו תומל ףידעמ רתויב לודגה אטוחה םג זא ירה ,םירורבו םידח םישענ םירבדה
.ותודהיל שחכתהל

תוניגה טעמ

ידי-לע תינתשמ הניא לארשי-םעל תוכייתשהה יכ .םידוהי םהש םתנעטב לאמשה ישנא םיקדוצ
ףוס דע ידוהי ראשנ - ידוהי דלונש ימ .תרחא וא תאזכ םלוע-תפקשה ידי-לעו תוגהנתה
רמוש וניאש ימ תמאב ילוא ?ונל ןיינמ תאז ךא .בושחיש יפכ בושחיו השעיש המ השעי ,וימי
תויהלמ לדח וניא ידוהיש תעבוק הרותה :הרורב הבושתה ?ידוהי תויהל קיספמ תווצמו הרות
."אוה לארשי ,אטחש יפ-לע-ףא לארשי" - ידוהי

תוינלוקב וקעדזהש יממ םיבר .עובשה ונתוא וקיסעהש תויגוסה יתש ןיב רוביחה רצונ ןאכו
םישרדנ וללה .הכלהכ ושענ אלש 'םירויג'ב םיכמות ,םתודהיב עגפ והשימש םהל היה המדנשכ
ךישעמ לכ תורמלש תעבוקה הרותה לע קפרתמ התא - ךלש-ךתודהיב רבודמשכ :תוניגה טעמל
,'ימרופר רויג'ב ריכמו הרותה יללכ תא רבוש התא העשב-הבו ;ידוהי ראשנ התא ךתוגהנתהו
!?דבלב דחא ןוויכל הצורפ ראשית איהש תווקלו רדגה תא ץורפל רשפא ךיא !?הרותל דגונמה

השדקתנש יפכ ,תידוהיה תוהזה תרדגהב עוגפל ןכוסמ המכ דע השיחממ הנורחאה הרעסה אקווד
ןתיאה סיסבה לע רומשל ונילע המוש ,תופקשהה ילדבהו תוקולחמה לכמ הלעמל .תורוד-ירודמ
לע רומשל הדיחיה ךרדה וז .הרותב העבקנש יפכ ,תידוהיה תוהזה - ונלוכ תא דכלמש דיחיה
.םידוהי תויהל ףיסוהלו םעה תודחאשדח שי"שמוחה תוגיגח"ב םידימלת יפלא

ידימלת ופתתשי ןהבש ,'שמוחה תוגיגח' ד"בח-רפכב ד"בח-יריעצ תיבב ה"יא ולחי ינש םויב
תסנכה'מ םינהנ םידליה .רפסה-יתבב שמוחה דומיל תליחת תארקל ,ץראה יבחר לכמ 'ב תותיכ
,ותדובעב ם"תס-רפוסב הייפצמ ,ילוק-רוא ןויזיחמ ,'וניבא םהרבא לש ולהוא'ב 'םיחרוא
תינכתמ ,םידליה ידי-לע ךרענש הזחממ ,הריצי תנדסמ ,ףלק לש הביתכב תישיא תוסנתהמ
-רפס - יש לבקמ דלי לכ .תועובש השימח ךשמב םייקתת תינכתה .דועו תסנכה-תיבב תיתייווח
.03-9607588 :שארמ המשרהב קר םירוקיבה .תטלק

6 הרודהמ "רפוש יפד"

תונכרצו שפונ ,תורשכל ,'רפוש יפד' ךירדמ לש ,תישישה ,השדחה הרודהמה העיפוה התע הז
םיגוויס האממ רתויב םייקסע םינותנ םיפלא-תרשעמ רתוי וב שיו 'מע 320 רפסב .תיתד
שפונ ירתא דעו תואווקממ ,השודק ישימשת דעו םירע ינברמ ,תובישי דעו תסנכ-יתבמ .םינוש
.03-9678555 'לט .תודסומל םניח ץפומ ךירדמה .יתדה רוביצל

רוטילקתב בלסרב יבתכ

לכ תא ליכמ אוהו ,הלא םימיב עיפוה תבשחוממה תינרותה היירפסה תרגסמב ףסונ רוטילקת
תנכות ול תיוולנש ,ך"נתה לע ףסונ םיאב הלא לכ .וידימלתו בלסרבמ ןמחנ יבר לש ויבתכ
.09-7920838 'לט ,םלוכ דגנכ ת"ת :ל"ומ .תללכושמ היירטמיג

תואלבטו םימוכיס

תאמ ,'םייח יללכ' תרבוחב תובר ורזעיי אמק אבב תכסמב ןושארה קרפה תא םידמולה םידימלת
.תויגוסה ידמולל עייסל ודעונש ,םייפרג םירזעו תואלבט ,םימוכיס תללוכה ,רלימ םייח
.03-6180895 'לטשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .חנ תשרפל


ונרוד לש לובמה ילוצינ

:םילוצינה לע תרפסמ איה ,לובמה ידי-לע ולוכ םלועה תייחמ לע תרפסמ הרותהש רחאל
הלימהש ,י"שר שרפמ .ראשנ חנ קרש רורב ירהש ,תרתוימ תיארנ "ךא" הלימה ."חנ ךא ראשיו"
.הביתה ןמ ותאצב םלש-יתלבו רסח היה חנש תזמור ,טעמל הניינעש ,"ךא"

םדאה-ינב לכש רחאמ ,דדוב םדא ,ודבל ראשנ חנש ,אוה י"שר איבמש טושפהו ןושארה שוריפה
חרוטמ םד ההוכו חנוג" (א :הדגא שרדממ םישוריפ ינש י"שר איבמ ךכ-רחא .ותמ םירחאה
הלוח היה חונ ,שרדמה יפל ,רמולכ ."ושיכהו - יראל תונוזמ רחיאש" (ב ;"תויחהו תומהבה
.הביתה ןמ ותאצב (היראה תעיגפמ) עוצפ וא (תויחהו תומהבה חרוטמ)

םלושי ץראב קידצ

ינפלש םלועב ויחש תויראה לכמ .רבסה שרוד ,היראה ידי-לע עגפנ החנש ,ןורחאה שוריפה
הז הירא אקוודש ןכתיי ךיא ;לובמה ןמ לצנייש ,(וגוז-תבו) דחא הירא ה"בקה רחב לובמה
?ךכ ול הרקיש חנל עיגמ המלו ?תחא םעפ ויתונוזמ תא ול רחיאש לע חנב עגפי

וליפא ,המ-רבדב אטוח קידצ רשאכ ."םלושי ץראב קידצ ןה" :קוספ איבמו י"שר ףיסומ
ורכשמ המואמ רסחי אלש ידכ ,הזה םלועב ,"ץראב" ךכ לע שנענ אוה ,רתויב קד אטחב רבודמ
ךכב יכ ,ותבוטל םצעב איה יראה ידי-לע עגפנ חנש הדבועה ןכל .אבה םלועב ול רומשה
.רתויב קד אטחמ םג ירמגל הקנתנ

תוחילשב םילושכמ

ונרוד ינב ךכ ,לובמהמ לצינש דיחיה אוה חנש םשכ :םויכ ונבצמ תא ונרוד ינבל ריכזמ חנ
תוחילש לביק חנש םשכו .ןורחאה רודב ידוהיה םעה לע רבעש םויאה לובמהמ לצומ דוא םה
ןוזל תוחילשה ונילע םג תלטומ ךכ ,הביתבש םירוציה ראש תא סנרפלו ןוזל ה"בקהמ תדחוימ
.םלועה יבחרב םייחש םידוהיה ראש לכ תא ינחור ןוזמב

לומ דדומתהל ךירצ םימעפלו ,תאזה תוחילשה יולימ תעב םילושכמבו םיישקב םילקתנ םימעפל
הלאכ םיבצמב .רחא וא הז ןבומב עגפיהל חילשל תמרוג תוחילשה רשאכ - "ושיכה ירא"
דומלל ונילעש ,הרותה ונל תזמור .תוחילשה תדובע תא קיספהל בושחלו שאייתהל םילולע
."ושיכה ירא"השכו "םד ההוכו חנוג" היהשכ וליפא ותוחילש תא קיספה אלש ,חנמ

החמשב דימת

,ול םירמוא ךכ לע .אכודמו בוצע היהי לבא ,תוחילשה תא אלמי םנמאש ,בושחל ידוהיה לוכי
םדאשכ טרפבו .הלודג החמשב םייורש תויהל םיכירצ ,ה"בקה לש ותוחילש תא םיאלממ רשאכש
םירחא םיבוטו םיברש העשב הב ,ונרוד לש 'לובמ'המ לצניהל הכז אוה אקוודש ,ךכב רהרהמ
.הלודג החמשב יורש תויהל וילעש יאדו - ולצינ אל

חילשה ךירצ תוחילשה יישק תא .תלוזל 'תונוזמ רחאל' תושר ןיאש ,רוכזל שיש ףסונ רבד
אלש אדוולו ,ןמזב לוכה ול קפסל גואדל וילע תלוזל רושקה לכב לבא ,הבהאב לבקל ומצע
.תוינחורב אלו תוימשגב אל ,ידוהיל רבד רסחי
(47 'מע ,ה ךרכ תוחיש יטוקל)

ערה רצי :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמרציהמ דומלל

הנעמלש ותוחילש תא םייקל ידכ ,תונמאנב חידמו תיסמ רציה המ - ערה רצימ דומלל םדאה לע
.ךארוב תא דובעו ךילע לטומה תא השע התא ףא ,רצונ
(בוט-םש-לעבה)


דיב ןזרג

ךשאר תא זיתהל דימת ןכומ אוהו ,ןזרג ודיבו ךלומ דמועה ,חצורל תומדל ךילע ערה רצי תא
...ךשאר תא זיתה רבכש ןמיס ,ךכ וניימדל ךל השק םא .ךילעמ
(החסישפמ םנוב-החמש יבר)


המואמ ול ןיא

ךא ,והשמ ודיב שיש ןימאהל םישנא אוה הלשמ ;הצומק ודי ףכו ךלוהה םדאל המוד ערה רצי
.המואמ הב ןיאש לוכה וארי ודי חתפי םא
(בלסרבמ ןמחנ יבר)


תוחוכ םינתונ

,וביל תוואת ירחא םדאה ךשמנ ודלוויה םוימו ,בוטה רציה ינפל םדאה לצא עיפומ ערה רצי
ינפל אלא ?וילע רבגתהל םדאה חוכב ךיא ,ןכ-םא .ףוגה יכרוצ ראשבו הייתשבו הליכאב
ופוג רמוח דצמ םא םגו ,ערה רציה לע רבגתהל תוחוכה תא הל םינתונ םלועל המשנה תדירי
."בוט השעו ערמ רוס" תניחבב תויהל חוכה ול ןתינ ,רתויב סג אוה םדאה
(מ"רת םירמאמה רפס)


תונעט יתש

;'ה תא דובעל רשפא-יאש ותותפל הסנמ אוה ,תחאה :תונעט יגוס ינשב םדאה לא אב ערה רצי
.הריבע רובעל רתומ וליאכש ,םירתיה ינימ לכ וינפל גיצמ אוה ,היינשהו
(א"רגה)


ימומרע לעוש

חקיפ ,לעוש אוה םימעפל יכ ,אקווד המהב אוהש ינפמ אל ,"תימהבה שפנ" ארקנ ערה רצי
,קידצ שובלב שבלתמ אוה םימעפל .ויתולובחת תא ןיבהל ידכ הבורמ המכחל םיקקזנו ,תויחבש
,תודיסח דומלל לודג קשחב םואתפ ררועתמ םדאה םימעפל .תובוט תודימ לעבו וינע ,םימת
.המודכו הליפתה תדובעמ וענמל ידכ רציה תצע קר וז תמאבו
(םוי םויה)


דיעמ רצויה

רמאנש יפכ ,'ער' ול ארוק ה"בקה ךא ,תומש העבש ערה רצילש ,רמאנ (א,בנ) הכוס תכסמב
המ יכ ,'בולע' שרדמב ערה רצי ארקנ ןכל ."וירוענמ ער םדאה בל רצי יכ" :(אכ,ח תישארב)
.הער איהש הילע דיעמ הרצויש הריצימ בולע
(ט"צרת םירמאמה רפס)


תעבוק האצותה

,תובוט תואצות ידיל איבמ וא ליעומה רבד לכבש ,אוה דימת רוכזלו טוקנל םיכירצש ללכה
לש שובלב שבלתהש ,רציה תולובחתמ קר איה ,דואמ םילענ םירבדמ איה וליפא ,העינמ לכ
.תודיסחו תוקדצ
(םוי-םויה)

עובשה תרמיא


ףוגה אנוש

םוי .םיפוגיסבו תוינעתב תוברהל ותוריעצב גהנ ,שטירזממ דיגמה ידימלתמ ,זזישמ השמ יבר
.הדועסל ומע בשיו ותיינסכאל השמ יבר ךלה .ט"שעבה לש ונב ,יבצ יבר וריעל עיגה דחא
."ויבא לש תחא הרמא לע רמ אנ-רוזחי" :שקיבו יבצ יבר לא השמ יבר הנפ ןוזמה תכרב ינפל

- ?'שפנ לכ ץק' אלו 'רשב לכ ץק' ערה רצי ארקנ המל ,שודקה יבא רמא ךכ" :יבצ יבר רמא
תיסמ אוה וז הביסמו ,ידוהיה ףוגה תא םג אלא ,תידוהיה שפנה תא קר אל אנוש אוהש ינפמ
."ףגתסהלו םוצל םדאה תא

.םיפוגיסהו תוינעתה ךרדמ לדחו זמרה תא השמ יבר ןיבהתודיסחה יכרד


תושודק תויתוא

יחצנ אוה לובמה רופיס םג .םוקמ לכבו ןמז לכב תיחצנ איה הרותהש ,אוה תודיסחב דוסי
ךרדהו ,תודרט לש 'לובמ' ידי-לע ףטשנ םדאה :ט"שעבה תאז שרפמ ךכו .תיחצנ תועמשמ לעבו
.הליפתהו הרותה לש תושודקה םילימה - הלימ לש ןבומב הבית ,הביתה - איה ןהמ לצניהל
לצנית זאו ,הליפתהו הרותה תובית ךותל סנכיה - "הביתה לא אוב" ידוהיה תא הווצמ הרותה
.לובמהמ

.תונמדזה לכב הליפתו הרות ירבד תרימאבש תובישחה לע הברה םירבדמ תודיסחה ילודג
יקב היה אוה .תוראב תריפחמ סנרפתהש ,טושפ שיא ,ומש לשרה ,דיסח היה ט"שעבלש רפוסמ
ותכאלמ תעשב ,דימת םהיתויתוא לע רזוח היהו ,הפ-לעב םיליהת רפסבו הרות ישמוח השימחב
ט"שת םירמאמה רפס) "הלעמל העד שי רפוחה לשרהל" :בוט-םש-לעבה וילע רמא .ותכילה תעבו
.(86 'מע

ריוואה תרהט

ידי-לע םלועה ריווא תא רהטל ךרוצה רבדב ררועל הברמ היה שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא
.בוחרב םיכלוהשכ םג ,תונמדזה לכב הליפתו הרות ירבד תרימאו הפ-לעב אינתו תוינשמ תרזח
םירמואו תבכרב םיעסונ ,בוחרב םיכלוה ,תונחב םיאצמנשכ" :(תבט אי םוי םויה) רמא ךכו
,שמוח) הפ-לעב המ-רבד רוכזל ךירצ דחאו דחא לכ .ריוואה תא םירהטמ - הרות לש תויתוא
תויתואה תא רמולו ןנובתהל לכוי םוקמ לכבו תונמדזה לכבש ידכ ,(אינת ,תוינשמ ,םיליהת
."הרותבש תושודקה

ובילב המ עדוי םדא ןיא' ירה ,בוחרב םיכלוהשכ" :(17 'מע ו"צרת תוחישה רפס) רמא דועו
םדא וא ,קיר םדא - םהילע ךרודו עסופה ימ םישח םה .םיעדוי ןבאהו ץעה לבא ,'וריבח לש
קוספ וא שמוח קוספ תרימאמ םלועב ראשנ םשור הזיא ועדי ול" :(151 'מע) םשו ."הרות-לעב
."הרות ירבד ילב בוחרב םיכלוה ויה אל - םיליהת

תואיצמב םג הליפתו הרות ירבד םיריתומש םשורה תא תודיסחה ילודג ונייצ תובר םימעפ
םע היה םעפש ,(151 'מע ו"צרת תוחישה רפס) רפוסמ ט"שעבה לע .ורמאנ הבש תימשגה
ושעשכ .ורבח ףתכ לע ודי תא חיני דחא לכשו ,לוגיעב דומעל םהל הרוהו ,הדשב וידימלת
םהל ריבסה .םיללפתמו ,ןיליפתב םירוטעו תותילטב םיפוטע ,םיבר םישנא עתפל ואר ,ןכ
םתיארש המ" :רמאו ףיסוהו .הנש תואמ-שולשמ רתוי ינפל םידוהי וללפתה הז םוקמבש ט"שעבה
והזו ,םשור רתונ השודקבש רבד לכמש אלא ,הלעמל ולע תוליפתה ןכש ,ןמצע תוליפתה ןניא
."הליפתה תויתוא םשור

הליפת לש המשור

רחאל .יזכרמ בוחרב ,צ"יירה יברה ,ונב םע לייטו ,הלודג ריעב ב"שרה ר"ומדא היה םעפ
,רעשמ אוהו ,'הנוילע הבשחמ' ול הלפנ לויטב םייוסמ םוקמבש ,ונבל יברה רמא לויטה
ידוהי ותוא" :ץ"יירה ר"ומדא ךכ לע רמא .החנמ תליפת ידוהי םעפ ללפתה םוקמ ותואבש
תויתוא וככיז תאז תורמלו .םיבשו םירבועה תמחמ ,םילובלבו תורז תובשחמ ידכ ךות ללפתה
הבשחמ ול הלפנ הז םוקמב יברה רבע רשאכש ,ךכ ידכ דע ,ריוואה תא תושודקה הליפתה
.(164 'מע ו"צרת תוחישה רפס) "הקומע

התייה ולש הליפת לכ .הליפתב ךיראהל גהנש ,רתויב טושפ שיא ,דיסח היה ןקזה ונברל
ואלפתה םידיסחה .תבשב ןיבו לוחב ןיב ,החנמ וא תירחשב ןיבו תיברעב ןיב - תוכיראב
:רמאו הנע .וז ותוגהנתה רשפל והולאשו ,שפנה יוצימ דע ,ךכ ללפתמה טושפ ידוהי תוארל
רומשלו רוכזל םיכירצ רוביד לכב :'דחא רובידב רוכזו רומש' לע שוריפ יברהמ םעפ יתעמש"
ו"צרת תוחישה רפס) םינש תורשע ךשמב תויח ול התייה יברה לש תאזה הרמאהמ ."'דחא'ה תא
.(127 'מע


הלואגל הייפיצב


,ירשת דעו ןסינמ םישדוח השיש רבדמב לארשי תא תועתהל ה"בקה לש ותעד היה הליחתב"
."ולכיה לא אובי םואתפ דימ - וללה םינשה לכ חישמ לש ורעצב לכתסנש ןוויכ
(ד,ול יתבר תולכיה יקרפ)

היהש השעמ


םשה שודיק

הפוקת התייה .ויח םכותבש םימלסומה לש תיתדה םתואנקמ תובר םינש ולבס הרכוב ידוהי
לכ ובייחש הלפשה ינמיסו םירוסיא רשע-הנומש וללכ הלא .םישק הילפה יקוח םדגנ ולעפוהש
.ידוהי

םיירזכאו םישק םישנועל ןודיהל היה דיתע ,הלאה םיקוחהו םיללכה תא תורמהל זעהש ימ
-תיב היה אל ,רתוי הרומח התייה 'הריבע'ה םא .דועו םיילגרה תופכ תכירח ,האקלה תמגוד
.תוומ ןיד-רזג ידוהיה לע רוזגל ססהמ טפשמה

הדבכ םיצחל תכסמל ןותנ היה ,אוהש ןיינע לכב טפשמה-תיבב ןודינש ידוהי ,ךכ לע ףסונ
תבייחמ תיתדה םתנומא יכ םימלסומה ונימאה תע התואב .ןידה תקתמהל הרומתב ותד תא רימהל
תדל םתרבעה ךרוצל םהירוה יתבמ םידוהי םידלי תפיטח .םידוהי רתויה לככ םלסאל םתוא
.ידמל ץרפנ ןוזח איה ףא התייה ,םלסיאה

,לעשו דעצ לכ רחא ינדפק בקעמב ןותנ היה ,סנואמ וא ןוצרמ ,ותד תא רימה ידוהיש הרקמב
תווצמ תא םייקמ ספתנש ימ .'ורוסל בש' אלו םלסיאה תד תא וילע לביק ןכאש אדוול
.תוומל ןודינ היה ,תודהיה

טטוש רקוב ותואב .(1800) ס"קת תנשב ךרעב שחרתה (לאנתנ=) דאדאדוכ לש ורופיס
הרומג תויעבטב .תודלי רבח ול הארנש שיאב לקתנ עתפל .ריעה קושב ,ריעצ ךרבא ,דאדאדוכ
,וילא הנופה תוהזב ןיחבה םרטש ,שיאה .םולשל ודי תא ול טישוה ףאו בוט םויב וכריב
.די ול ריזחה

.קודא ימלסומ אלא תודלי רבח היה אל רזה שיאה .הרומחה תועטה םהל הררבתה זאש אלא
לש ודי תא ץוחלל ידוהיל היה רוסא .םידוהיה לע ולטוהש םירוסיאה דחא התייה דיה תציחל
רוסיאה לע רבעש ידוהיה השעי המו ?ונולקב ספתנש ימלסומה התע השעי המ .םולשל ימלסומ
?ימלסומל די תציחל - רומחה

לע די חינה ,הרטשמב וילע ןילי לבל ימלסומה תא סייפל ןויסינב .ןושאר ששואתה דאדאדוכ
,ידוהיה תא ומצעב אנששמ רתויש ,ימלסומה לש ומעז תא ריבגה קר ךכב יכ שח אל אוה .ופתכ
ונינש אולה" ,דאדאדוכ ול רמא ,"רבח ,רבד ןיא" .קושב וירבח ורמאיש המ ינפמ ששח
..."םלועה תא ארב דחא ל-א יכ םידומו םיקולא ותואב םינימאמ

,"?םתא םיעמוש" .בר ללש אצומכ ידוהיה ירבד לע ץפק ,ןכ-םג תשעתה םייתניבש ,ימלסומה
תא וילע לביק הזה ידוהיה ריעצה" ,ביבס םילהקתמה לכ ינזואב עמשייש ידכ ולוק תא היבגה
..."םלסיאה תד ,ונתד

.ידוהיה םלסאתה ונוצרמ יכ ימלסומה דיעה םשו ,רימאה ןומרא לא דאדאדוכ ררגנ דימ
ידוהיה תא ועמש םהינזוא-ומב יכ ועבשנש ,קושב םיחכונהמ המכ םג התע ורבח וז ותודעל
.ואיבנ דמחומבו דחא ל-אב ותנומא לע ריהצמ

ול ןוכנ היהש שנועה תמועל םייתעבש רמחוה ובצמ יכו הערה וילא התלכ יכ ןיבה דאדאדוכ
לע םחליהל הסינ ,"!בזכו רקש ,םידעה םירבוד רקש" .דבלב ימלסומה די תציחלב םשאוה וליא
אוה דאדאדוכ ךליאו ןאכמ יכ ריהצהו םימלסומה תסרג תא לביק רימאה .ליעוה אלל ךא ,ושפנ
.רבד לכל ימלסומ

םתא םילוכי" .ןיע-תיארמל אל םג ,ותודהימ קתנתהל הנווכ לכ התייה אל דאכדוכלש אלא
יתדלונ ידוהי ,ךכ םאו ךכ םא ,הלבקל אלש םתא םילוכיו הל ןימאהלו יתסרג תא לבקל
אלא הרירב רימאה ידיב וריתוה אל דאדאדוכ לש הלא וירבד .תוצרחנ עידוה ,"תומא ידוהיו
.אלכה רובל םוקמב-וב וכילשהל

ךרבאה לש ותלצהל הרכובב תידוהיה הליהקה ישאר לכ דימ ומתרנ ,השעמה רבד עדוויהב
.והותב ולע ,בזכ תלילעב רבודמ יכ 'םיהובגה תונולחה' תא ענכשל םהיתונויסינ לכ .ריעצה
יסיכל ולשלשש קתע םוכס תועצמאב רקיעבו תצרמנ תונלדתש תרזעב ,גישהל וחילצהש לכ
.ול עבקנש ירוביצה טפשמה דעומ דע ןמזה תא ותיבב תולבל דאדאדוכל רושיא היה ,םינוממה

הברה אוה .עוגר םדאכ הלאה םימיב גהנתה ,שארמ עודי היה דאדאדוכ לש ושנועש יפ-לע-ףא
םיכרה יינב ועדייו םתא ועד" .הריעצה ותייערו ויתויחא ,ויחא ,וירוה תא דדועל
.םהל רמא ,"השמ תרות דובכלו ייקולא ןעמל ייח תא יתברקה יכ ,ולדגישכ

הכורד הייפיצב ,רימאה לש ותיב ביבס םימלסומ לשו םידוהי לש בר להק ףסאתה טפשמה םויב
תא ליצהלו ותד תא רימהל רתויב דבכ ץחל דאדאדוכ לע לעפוה םעפה םג .ןידה-רזג ןתמל
.וייח

ולילפהש םימלסומה תרובחבו רימאב טיבה ינלזלז ךויחב .ומישרה אל םירבדה דאדאדוכ תא
תא יב ועצבו ורהמ" .םהל רמא ,"םכבל-בוט לעו םכיתוצע לע ינא רתוומ" .םתודעב ותוא
..."תמאה יקולא םכדימ םוקני יתמקנ תא .םכניד-רזג

רבע ,הרובגב םימש םש שדיקש ,ריעצה ידוהיה לש ורופיס .גרוהל דאדאדוכ אצוה םוי ותואב
לש וינב .ץירעה יטסינומוקה ןוטלשה ימיב םג םתוא קזיחו הרכוב ידוהי ברקב רודל רודמ
םיבר .םילשורי שדוקה-ריעב ובשייתהו לארשי-ץראל תמדוקה האמה ףוסב ולע דאדאדוכ
.תודיסחה ךרדב םיכלוה ףא םהמ המכו ,םימלשו םיארי םידוהי םויכ םה ויאצאצמ


(םילשורי ,השמ-תיירק ,בולייזופ ארויג :רופיסה חלושל ונתדות)
רבליס רודגיבא 'ר םע םיידוהי םייח
לארשי חורב םילויט :רבליס


-ץראב לייטל אצו רפסו לימרת חק
לארשי

.ידוהיה םייחה-חרוא תא ומלהיש תוכרעמ חתפל המגמ םויכ תטלוב ידרחהו יתדה רוביצב
.העיגה םילויטהו שפונה ירתאל ףאו ,ןוזמה ,תורפסה ,תרושקתה ימוחתב תרכינ תאזה המגמה
.םידרח ףאו םייתד ךרד-ירומ לש ןווגמ םכתורישל ?לויטל ךרד-הרומ םיצור

םידרח ךרד-ירומ השולש םה רלכייא ריאמ 'רו םייהנרוט בקעי,רבליס רודגיבא
יפונ ןיב םילויטל תוצובק םיכירדמ םה תובר םינש רבכ .ץראה יבחרב םירויסו םילויטל
בחר עדי ילעבו םיליבשהו םיכרדה לכ תא בטיה םיריכמ םתשולש .םינושה הירתאו ץראה
ץרא' - וגוסמ ןושאר ,שדח רפסב וישכע ףוטקל רשפא תוריפה תא .לארשי-ץרא לש הירוטסיהב
."לארשי-ץראב ידרחהו יתדה לייטמל ךרד הרומ" ,'וניתובא

תודהיל עבר קר

יכ ,הלגמ רבליס לבא ,תורייתה דרשמ לש סרוק רובעל שי רכומ ךרד-הרומ תויהל ידכ
םירתאל םיזוחא 25-ו תורצנב םירושקה םירתאל םיזוחא 50-כ םישדקומ ולא םיסרוקב
.ידרחהו יתדה רוביצל םימיאתמה תוכרדהו םילויט ךרעמ םמצעב חתפל וקקזנ םה .םיימלסיא
ומוקמ תאו ידוהיה ביטומה תא וב תולגלו ץראב םוקמ לכב טעמכ רייסל רשפא וישכע"
.רבליס רמוא ,"תידוהיה תרוסמב ותועמשמו

ראשיהל וילע רזגנש רחאל ,ונבר השמש םידמל ונחנא סאינבב רוקיב תרגסמב ,לשמל ,ךכ
ונא הלוחה תרומשב לויטב .סאינבל הכומסה הליחמ ךרד ץראל סנכיהל ה"בקהמ שקיב ,ל"וחב
בלב בשייתהו הנש םינומשכ ינפל הצרא הלעש ,ןיבורבוד באוי קדצה-רג לש ותומדל םיעדוותמ
בשייתהו לארשי-ץראל עיגהש רחאל המ-ןמזש ,'םייחה-רוא'ה לע דמלנ וכעב .תוציבה רוזא
יפל) ךייש ריעהמ קלח הזיא שדוקה-חורב ול הלגתנש םושמ ,ריעה לש רחאה הדיצל רקע ,וכעב
.ץראל-ץוחל הזיאו לארשי-ץראל (ןיטיגב הנשמה

םילולסמ הרשע

דדנ םיכורא תועובש .'םייח תרות' ןוכמ להנמ ,גרבנייטש םולש ברה תמזויב השענ טקייורפה
בתכש ,ןיקפיל ןימינב ידרחה יאנותיעה םעו ךרדה-ירומ תווצ םע ץראה לש הבחורלו הכרואל
.רפסה תא

.בגנב לודגה שתכמה דעו ןופצב הבוטה רדגה ךרד ,הקיתעה םילשורימ ,םילולסמ הרשע רפסב
-יתלב תוכרב ,לשמל .ותובישח תא ןיבי תווצמה רמוש לייטמה קרש עדימ רפסב זכור םדיצל
קיתע תסנכ-תיבב רוקיבב) "הנמלא לובג ביצמ"כ ,םידחוימ תומוקמב ךרבל שיש תויתרגש
.(םינושמ םייח-ילעב םע שגפמב) "תוירבה הנשמ ךורב"ו (שדחמ םקוהש

ןואזומב ןהוכ

שיש םירחא םירתאב וא םינואזומב םינהוכ ירוקיבל תועגונה תוכלה רפסב תוטרופמ ןכ-ומכ
םגו .תודחוימ תוכלה ןהב שיש תופוקתב םילייטמל הכרדה םג שי .םדא יקלח וא םירבק םהב
...חרזמה ןכיה עדוי וניאשכ ובלול תא םדא ענעני דצ הזיאל

תא םתח םהבש ,יולה הדוהי יבר ירבד תא קופיסב ןייצמו וידי השעמב האג גרבנייטש ברה
יואר (לארשי -ץרא) הזה שודקה םוקמל הבהא םדא-ינב בלב ררועמש ימ" :'ירזוכה' ורפס
."קפס אלב רכשלגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


עמש-תאירקב תיציצ

?עמש-תאירק תעשב ןקשנלו תויציצה תא זוחאל גוהנ המל :הלאש

בייחתהל תנמ-לע תילט תונקל בייח םדא ןיאו ,דגבה תבוח איה תיציצה הרות-ןידמ :הבושת
בוט תאז-לכב .(הרקמ לכב ןחינהלו ןגישהל בייח םדאש ,לשמל ,ןיליפתכ אלש) תיציצ תווצמב
הבש - עמש-תאירק ןמזב תילט שבלי תוחפלו ,םויה לכ ךשמב ןטק תילט שבלי םדא לכש ןוכנו
,רמאנ ףא רהוזב .םימש תוכלמ לוע וילע לבקמ זאש - הליפתה ןמזבו ,תיציצ תשרפ הלולכ
."רקש תודע דיעמ" תיציצ אלב עמש-תאירק ארוקהש

:שרדמה ירבדכו ,עמש-תאירק תעשב (בלה דגנכ) לאמש דיב תויציצה תא זוחאל קיתע גהנמ
יביל דגנכ תיציצה םישמ ינא - הזחב ,עמש-תאירק ןמזב תיציצ זחוא ינא הב - תילאמש ידי"
."'ךבבל לע ...הלאה םירבדה ויהו' :רמאנש ,עמש-תאירק ארוק ינאש ןמזב

תעשב תיציצב תוננובתה הקיפסמש ורבסו ,הז גהנממ וגייתסהש ויה םינואגה ימיב
.והובביחו והורשיא םיקסופה ילודגו ,לארשיב טשפ גהנמה ךא .תופטעתהה

,עמש -תאירק תעשב תיציצב לכתסהל תגהנ יכ תלאש" :ש"בירה הנש 600-כ ינפל בתכ ךכ
-תניתנ איה הייארה :הבושת ...ךילע םיגעול שי יכ תרמאו ...'ותוא םתיארו'ל עיגמ התאשכ
...'היישע ידיל האיבמ הריכזו ,הריכז ידיל האיבמ הייאר' :ל"זח ורמאש ומכ ,הווצמל םעט
."...אוה הפי גהנמ יכ ,ךגהנמ חינת לא

א"מרה תהגהבו ל"זיראה יבתכבו ,םייניעה לע תויציצה תרבעה תרכזומ רבכ רוטיעה רפסב
.זא ןקשנל גהנמה םג רכזומ
ר"ומדא ע"וש ,כ"ונו דכ 'יס ע"ושוט .י,הל (רבוב) םיליהת שרדמ .א,העק ג"ח רהוז .ב,גמ תוחנמ
הכלה תיציצ' 'ס .10 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס .טנר ,א"ח םהרבאד אתולצ רודיס .םש םייחה ףכו ןקזה
.ךליאו ד"יס ט"פ (ה"נשת תרודהמ) 'השעמלעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il