566 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ךל-ךל תשרפ * (7.11.97) ח"נשת'ה ןוושחרמב 'ז * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


?חקלה תא ונקפה םאה


,ביריה תליספל ,תוישיאה תופקתהל ,האנשל ץק םישל םיבייח
ונלוכל .חקלה הז .םיירטסיהה םייוטיבל


םיתמאתמ תוששחה לכש הארנ ,ל"ז ןיבר קחצי הלשממה-שאר חצרל ינשה הנשה-םוי תארקל
,םעה תודחאל ךנחיש ףונמל היהי ,ויחאב שיא די לש ,הזה ארונה השעמהש םוקמב .םיכלוהו
ילככ וב םישמתשמ םינוש םימרוגש םידע ונא ;ביריל םג דובכ ןתמל ,חוכיווה ןותימל
.לודג רוביצב אווש-תומשאה תחטהלו ביריה חוגינל

ירמגל םהל רורבו ,םימרוג םתוא תודסחתהב םיסירתמ-םילאוש - "?חקלה תא ונדמל םאה"
דומלל םירומא םה םגש טק עגרל וליפא םתעדל הלוע אל ;חקלה תא דומלל ךירצ רחא והשימש
םיחלתשמ רוביד ידכ ךותו ,םילבוק םה ,"הארונ התסה התייה" .הזה ארונה השעמהמ והשמ
הריתסה תא ןיבהל םיליחתמ םה ןיא .םויכ ןהכמה הלשממה-שאר דגנ תוסגבו תוטובב ,תוארפב
.רבדבש תימינפה

רבד דמלנ אל

,הלשממה -שאר - תושק תוכמ יתש תחא הנשב וגפסש ,םישנא לש םבאכ תא ןיבהל ילוא רשפא
וב ןיא באכה לבא .ןוטלשהמ םעה םדירוה ךכ לע ףסונו ,חצרנ ,יטילופה םגיהנמ םג היהש
תא םירכוז ונלוכ .חצרה תורמל אלא חצרה ללגב אל הפלחתה הלשממה .תודבועה תא ףלסל ידכ
ותוא הכפה תנמושמ הלומעת תנוכמ רשאכ ,ןימיה הנחמ לע אקווד חצרה תיחנהש השקה הכמה
.ותיא תוהדזהלמ רוביצב םילודג םיקלח עיתרה רבדהו ,ארונה השעמב םשאל

איה הללגבש דע ,הנתיאו הבחר הכימת הל קינעהש ,חצרה תורמל הפלחתה תמדוקה הלשממה
.תנכוסמו תיעטומ הכרדש ןיבה םעהש םושמ הלפנ איה .תוריחבה תא םידקהל הטילחה המצע
,םויא רורט ונלביק םולש םוקמבש ןיבה ,םולשה תואמסס חכונל הליחתב בהלתהש ,םעה
ןיאב םהיעשפ תא ןנכתל םילוכי םילבחמה ןהבש טלקמ-ירעו ,ונירע בלב םיצצופתמ םיסובוטוא
.הטושפה תמאה תאז .עירפמ

רתויב רומחה קזנה תא בסמ ,"תשרי םגו תחצרה" הלשממה-שאר ינזואב אורקל םויה זעמש ימ
רחבנה הלשממה -שאר לש ותופתתשהל דגנתמש ימ .רבד דמל אל יכ חיכומו ןיבר לש ורכזל
.וב ורחבש ,םעהמ םיזוחא םישיש החד דחי ומע יכ תולגל עתפוי לא ,ןיברל ןורכיזה סקטב
שפנ-תרעסב ףפוני לא ,תקולחמב היונש תיטילופ הדמע םודיקל ףונמ ןיבר חצר תא ךפוהש ימ
.וז הכרעמל םיפתוש תויהל םישקתמ רוביצב םיבר יכ םיחיכומה םירקסב

תרחא בושחל תוכזה

- לארשי-םעב תוצובקהו תונחמה לכל הנפומה ,רורבו דחא חקל ומע אשונ הלשממה-שאר חצר
רוסא לבא ,והער תעד לע שיא קולחל רשפא ,חכוותהל רשפא .ויחאב שיא די היהתש רוסא
לעבש רוכזל ךירצ השקו רמ חוכיו לש ואישב םג .תרחאה העדה לש תוימיטיגלה תא לולשל
.וכרדב יכ-םא ,הנידמה לש התבוטב ךומכ הצור תרחאה העדה

חקלה יכ הנקסמהמ סונמ ןיא ,תיחכונה הלשממב קבאמה תא םויכ םילהנמ הבש ךרדב םיטיבמשכ
,ןיינע לש ופוגל אלו תוישיא ןה תופקתהה ,םויל םוימ עורפו הטוב השענ ןונגסה .דמלנ אל
הנידמה תא ליצהל" תוארוקו "ימואל ןוסא" הלשממה-שאר תא תונכמ תונותיעב קנע-תועדומו
.התסה הניא ,ןבומכ ,וז ."הזה שיאהמ

םאה ?ידרחהו יתדה רוביצה דגנ תלהנמ תרושקתהש הארונה התסהה לע םירבדמ ןיא עודמו
לאו ?ןיבר דגנ ןויצ רכיכב החרפוהש תשפוטמ המססמ רתוי תימומרעו תמכחותמ איהש םושמ
,תאז תמסרפמ הניא םנמא תיללכה תרושקתה .הפמה לש דחא דצב קר תועיפשמ םילימש ודיגת
םישנא םיגפוסש תונובלעו תוכמ לע תושק תועידי ףרה אלל תועיפומ תיתדה תונותיעב לבא
.םדגנ העורפה התסההמ הרישי האצות ,ץראה יבחרב םייתד

הז .םיירטסיהה םייוטיבל ,ביריה תליספל ,תוישיאה תופקתהל ,האנשל ץק םישל םיבייח
.ונלוכל .חקלהםירפס- ד-א תוחיש יטוקל

שטיוואבוילמ יברה תאמ
קחצי יול ןוכמ תאצוהב
םרוקמב ועיפוהש ,'תוחיש יטוקיל' לש םינושארה םיכרכה תעברא תא השיגמש השדח הרודהמ
.הנשה ידעומלו עובשה תוישרפל תוחיש לש םירוזחמ ינש ןאכ שי .תירבעל םוגרתב ,שידייב
.03-9606887 'לט

- ה"לש טוקלי םע םיליהת

ויאצאצו ה"לשה תאמ
יולה תיב תאצוהב
רדס ןכ-ומכ .שודקה ה"לשה שוריפ דצל ,תודקונמו תולודג תויתואב םישגומ םיליהתה יקרפ
.אתא-תיירק 584 ד"ת .'מע 567 .תונוש תוליפתו ה"לשה ירבד יפ-לע התלעמו םיליהת תרימא

- ןיאושינה תירב

גרובזניג קחצי ברה תאמ
יניע לג תאצוהב
.תודיסחהו הלבקה תרות יפ-לע ,ןיאושינ לש תימינפה תועמשמב םיקסועה םירמאמ השולש
ןיב תורשקתהל למס השעמל םהש ךכמ תעבונ ןיאושינה ייח תשודקש ,שגדומ רפסה לכ ךרואל
.08-9365947 'לט .'מע 141 .ה"בקל לארשי-םע

- ינחנת יברה תצע

סמלק (רטיפ) סחניפ תאמ
ר"ימש תאצוהב
הכורא הרושלו שטיוואבוילמ יברה םע 'תויודיחי' עשתל הכז ,ינודנול םיקסע-שיא ,רבחמה
איה האצותהו ,רפסב ללוגמ אוה הלא לכ תא .תירוביצה ותוליעפבו ויקסעב תוכרדהו תוצע לש
.02-5385702 'לט .'מע 150 .קתרמ ךמסמשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .ךל-ךל תשרפל


?םהרבא ןיתמה המל

תא וליפא םייקש רמאנ וניבא םהרבא לעו ,הלוכ הרותה לכ תא ומייק תובאהש םירמוא ל"זח
הבושחו הלודג הכ הווצמ םייק אלו ןיתמה עודמ ,הלאשה אופא תלאשנ .ןילישבת בוריע תנקת
?הלימה לע ה"בקה והוויצ זאש ,הנש עשתו םיעשת ןב השענש דע ,הלימ תווצמכ

םימייקמ ונאש תווצמל ,הרות ןתמ ינפל תובאה ומייקש תווצמה ןיבש ינושב הנומט הבושתה
ויה הלא .ישיאה םחוכב היה רבדה לבא ,תווצמה תא ומייק תובאה םנמא .הרות ןתמ רחאל
.תויעבטה תוישונאה תולבגמה םע ,םדא-ינב לבא ,םישודקו םיקידצ םנמא ,םדא-ינב לש תווצמ
.האירבה תולבגממ הלעמלש יקולא חוכ ןהב שי הרות ןתמ רחאלש תווצמה ,תאז תמועל

ןיליפתכ תולקמ

,תימשגה תואיצמה תא תושדקמש ,ונלש תווצמה :ןהמ תחאו ,הז לדבהל תויתכלה תוכלשה המכ
ימשג רוע לטונ ידוהישכ ,לשמל .דבלב ינחורה רושימב וראשנש תובאה לש םהיתווצמ תמועל
ומייק תובאה רשאכ וליאו ;הווצמ לש ץפח השענו הזה רועה שדקתמ ,ןיליפת ונממ השועו
.ותוא השדיק אלו ץפחה לש ותוימשג ךותל השודקה הרדח אל ,והשלכ ימשג ץפחב הווצמ

,ןיליפת תווצמ לש םישודקה םייקולאה תורואה תא דירוה וניבא בקעיש ,רהוזה רפסב רבסומ
,ןיליפת תחנה ידי -לע םירצוי ונאש השודק התוא ,רמולכ .תולקמב ויתולועפ ידי-לע תאזו
,ןחינהל םימייסמש רחאל םג תושודק תוראשנ ןיליפתה ,תאז-לכבו .תולקמה ידי-לע בקעי רצי
-ויתוחוכב הווצמה תא םייק וניבא בקעיש םושמ .ויהשכ םיימשג תולקמ וראשנ תולקמה וליאו
.יקולאה יוויצה חוכב אלו אוה

םינבל חוכ

ונל וקינעהו ךרדה תא ונינפל וללס ןה ןכש ,בושח ןורתי שי תובאה לש תווצמל ,ינש דצמ
ןיא ."םינבל ןמיס תובא ישעמ" ל"זח ורמא ךכ לע .הרות ןתמ רחאלש תווצמה תא םייקל חוכ
.םינבל חוכ ןתמ םג אלא ,ןמיס קר הז

וחוכב אלא ,דבלב םה-םהיתוחוכב אל תובאה ומייקי תחא הווצמ תוחפלש ךרוצ היה ךכ םושמ
,ומצעמ וז הווצמ וניבא םהרבא םייק אל ןכל .הלימ תווצמ יהוז .ויוויצ יפ-לעו ה"בקה לש
לש וחוכב אקווד םייקל שי תאזה הווצמה תאש םושמ ,הילע והווצי ה"בקהש ןיתמה אלא
.ה"בקה

רשבב תירב

לכ תרטמ יוטיב ידיל האב ךכב ."םלוע תירבל םכרשבב יתירב התיהו" :רמאנ הלימ תווצמ לע
דומעתו ,("םכרשבב") תימשגה תואיצמה ךותל רודחת ("יתירב") תיקולאה השודקהש - תווצמה
.("םלוע תירבל") יחצנ םויקב םש

םינבל רשפאלו ,'םינבל ןמיס' תויהל תובאה לש תווצמה תולוכי הלימ תווצמ לש החוכב
.המלשה הלואגל םלועה תא ןיכהלו תוימשגה ךותל תיקולאה השודקה תא רידחהל
(757 'מע ,ג ךרכ תוחיש יטוקל)

ךל-ךל :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםירוריבה דוס

עסיו" רמאנש ומכ ,תאז השע ןכא םהרבא ךכ-רחאו "ךצראמ ךל ךל" וניבא םהרבאל 'ה רמא זאמ
ךלוה הנוילעה החגשהה תריזג יפ-לע - 'םירוריבה דוס' לחה ,"הבגנה עוסנו ךולה םרבא
.וידי-לע 'ררבתהל' םיכירצש םייקולא תוצוצינ םתלואגל םיכחמ םהבש תומוקמל םדאה

םשל םיכלוהו םהלש 'םירוריב'ה םיאצמנ םוקמ הזיאב םיאור ,הכז הייאר ילעב ,םיקידצה
הלטוה ובש םוקמה לא ואוביש ידכ תוביסו תוליע המכ ה"בקה בבסמ םעה ןומהל וליאו ,םמצעב
.'םירוריב'ה תדובעב הדובעה םהילע
(םוי-םויה)


"אשוז" הייה

,ויתוחוכמ הלעמלש המ תושעל שרדנ םדאה ןיא .ךתוימצעל ךל - "ךל ךל" םירמוא םדא לכל
,בוט-םש-לעבה תויהל אשוזמ םישרוד ןיא .גישהל ותורשפאבש המ תא גישהל שרדנ אוה לבא
.אשוז תויהל ונממ םישרוד לבא
(ילופינאמ אשוז יבר)


המשנ לש הכילה

תדרל הכירצ רשא ,ותמשנל רמאנ הזה יוויצה ."ךל ךל" יוויצב הליחתמ ידוהי לש הדיל
הילע ןאכ .הזה םלועה דע ,תובר תוגרדמ תולשלתשה ךרד ,םינוילעה תומלועב הבצוח רוקממ
תכשמנ םדאה לש תימהבה ושפנש םירבדה לכמ תאצל - ידגנה ןוויכב םעפהו ,בוש תכלל
.יוצרה דעיל עיגת זאו ,םהירחא
(תוחיש יטוקל)


ךידי ומב

;ךכ לע ךומסת לא ךא ,םירוביג תלדגמה ץרא שי - "ךצראמ ךל ךל" :ידוהיל םירמוא ךכ
;ןעשית לא הז לע םגו ,תובוט תודימב וננוחו וכרבתנ םעבטמש םישנא שי - "ךתדלוממו"
הייה .ךנוחטיב תא םישת לא הזב םג ,שודקו קידצ באל הכוזש ימ שי - "ךיבא תיבמ"ו
."ךל בוטו ךירשא ,לכאת יכ ךיפכ עיגי" תניחבב
(השמ תעד)


המשנה שרוש

זאו ,הלעמל השרוש םע ףוגה ךותבש המשנה תא רבחלו רשקל הניינע "ךל ךל" תניחבבש הדובעה
הייאר תניחבב תוקולא יוליג האור המשנה שרוש ןכש ,"ךארא רשא ץראה לא" תניחבל םיעיגמ
.תוקולאב הייאר תניחבל םיעיגמ ,ןוילעה השרוש םע ףוגבש המשנה תא םירשקמ רשאכו ,שממ
(הרותה רוא)


םירבד השולשב לכתסה

:(א,ב) תובא תכסמב הנשמה ירבד םיזמורמ "ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל" קוספב
ימ ינפלו ,ךלוה התא ןאלו ,תאב ןיאמ עד ,הריבע ידיל אב התא ןיאו םירבד השולשב לכתסה"
המיר רפע םוקמל" - "ךלוה התא ןאל" דגנכ ,"ךצראמ" - ."ןובשחו ןיד ןתיל דיתע התא
ינפל" לא זמור "ךיבא תיבמו" ;"החורס הפיטמ" - "תאב ןיאמ"ל זמור "ךתדלוממו" ;"העלותו
."ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל ,ןובשחו ןיד ןתיל דיתע התא ימ
(רדנסכלאמ ךונח יבר)


ךמצעמ אצ

םיניינעהמ - "ךצראמ" תאצל וילע ,תיתימאה ותואיצמו ושרוש לא ,ומצע לא עיגי םדאהש ידכ
- "ךיבא תיבמו" ,וילגרה תמחמ םיאבה םישעמהמ - "ךתדלוממו" ,םיירמוחהו םייצראה
.הבוט-אל הביבסב ןרוקמש תויוצר-אלה תוילכשה תופקשההמ
(תוחיש יטוקל)

עובשה תרמיא


םידוהי ןיב

םידוהיה לכ תא ץביק תישילשה הדועסל .חדינ רפכב תבש תובשל בוט-םש-לעבל ןמדזנ םעפ
,וז העשב םלוכ תא ףוסאל האר המ והולאששכ .לוחמב םמע אציו תורימז םתיא רש ,רפכבש
:תעדה-תוחידבב בישה

ונתיאמ תאצוי ,תבשה תאיצי ןמזב ,וישכע .םידוהי ןיב אוהשכ ושפנ אצתש קקותשמ ידוהי
...םידוהי ןיב וז העשב תויהל בוט ןכלו ,תבשב ונב התרשש הרתיה המשנהתודיסחה יכרד


רקי ןמזה

ר"ומדא ידיסחש ,ב"שרה ר"ומדא ק"כ ינפל והשימ רמא םעפ .ןמזה תא רקייל תכנחמ תודיסחה
ןח האצמ וז הרמא .הנשה לכ אלא ,רמועה תריפס ימיב קר אל םימיה תא םירפוס ויה ןקזה
םג זאו ,תורופס תויהל תוכירצ תועשה .הדובעה ןיינע אוה הז" :רמא אוהו ,יברה יניעב
.האלה לועפל ךירצ המו םוי ותואב ולעפ המ תעדל םיכירצ - םוי רבועשכ .םירופס םימיה
'מע ב"שת תוחישה רפס) "עובש ול שי - םימי העבש םירבועשכ ירה ,םוי ול שיש םדא עדוישכ
.(120

.רבד לכל ןמז ול שי - ןותמ אוהש ימ" :(13 'מע ש"ת תוחישה רפס) ץ"יירה ר"ומדא רמא
לע רמושש םדא לצא" :(113 'מע םש) רמא דועו ."החלצהב ןמזה רבוע - הקד איה הקד רשאכ
,המלש הבושת תושעל רשפא תחא הקדב" :צ"יירה רמא ןכ ."הנש - םויו ,ןמז אוה עגר ,ןמזה
וניא םדאשכ" :ויתורגיאמ תחאב בתוכ שטיוואבוילמ יברה ."תויוכזכ ושענ תונודזש דע
."לוכה קיפסהל ותלוכיב שי ,ולבלבל םירחאל חינמ וניאו ומצע תא לבלבמ

תוניתמ לש החוכ

?ןמזה לע םירמוש ךיא .ןמזה תרימש ידי-לע ?ןמזב החלצהל םיכוז ךיא :רמא ש"רהמ יברה
היה ,לשמל ,א"בשרה .תוניתמ ידי-לע ?םיעגרה לע םירמוש דציכו .םיעגרה תרימש ידי-לע
םירועיש השולש רסמ ;תובושת הברה בתכ אוה .רבד לכל ןמז היה א"בשרל :יברה רפיסו .ןותמ
ימכח לידבהלו ,לארשי ימכחו) תומכחב אלפומ ןרקח היה ;םסרופמ אפור היה ;םיימוי
ידי-לע תאז לכ קיפסה אוה .לייטל אצי םוי לכו ;(םהיתולאש תא ול םיצירמ ויה ,תומואה
.(113 'מע ש"ת תוחישה רפס) ןמזה תרימשו תוניתמ

הלבק דמל ,םיבר םירפס בתכ אוה :'ףסוי תיב'ה לע 'קדצ חמצ'ה ר"ומדא רמא םימוד םירבד
היה ךיא .לארשי-ץראב ללוכה ברו אישנ היהו ,םיבר םידימלתל הרות ץיברה ,'דיגמ'ה יפמ
ומצע 'קדצ-חמצ'ב םגש ,םידיסח ורמא ...לוכל ןמז שי םיצור םאש ,הארנ אלא ?לוכל ןמז ול
לביק ,תודיסח ירמאמ עימשה ,םידיסח תובבר גיהנה ,םיבר םירפס בתכ אוה :המוד העפות ואר
'מע זע לדגמ) הליפתלו הרותל םוי ידמ שידקהש תועשה דבלמ - תאזו ,'תודיחי'ל םישנא
.(גסר

םעפ קקזנ ב"שרה יברה .הקד לכ הרקי המכ דעו ןמזה תרימש תא שחומב ואר םיר"ומדאה לצא
יונפ ןמז ול ןיאש יברה רמא ,לופיטה תא תושעל אפורה אבש היינשה םעפב .םילופיט תרדסל
,םיבר םישנא ךילא םיאב :הרמאו תינברה וילא הסנכנ .תרחא םעפב םג הרק ךכ .וישכע ךכל
לכמ עורג התא יכו !?העש יצח ךמצעל םג אצמת אל עודמו ,דחאו דחא לכל ןמז אצומ התאו
..."ןמז יל ןיא תאז -לכבש השעא המ" :יברה בישה ?םידוהיה

הנש - הקד

לבאה תנשב .הקד לכ רקיי ותואישנ םדוק דוע .ןמזה תרימשב עודי היה שטיוואבוילמ יברה
ןיתמהל ץלאנ םעפ .הבישיה ידימלת לש ןיינמב הביתה ינפל דמוע היה ויבא תוקלתסה רחא
הבישיה-שארל ךכ לע ריעה ץ"יירה יברה .הליפתל םינכומ ויה םירוחבהש דע ,תוקד שמח
םיצור םאה .םינש שמח - תוקד שמח ,םייתנש - תוקד יתש ,הנש איה הקד ינתח לצא" :ורמאב
..."!?םינש שמח ונממ לוזגל

עסנ הדיחיו דחא םעפ .ןמזה רקוי ינפמ תועסמלו םירוקיבל אצי אל יברה יכ םירמוא שי
הנחמה להנמ עיצה ןכמ רחאלש הנשב .סליקסטקה ירהב ,'לארשי ןג' ץיקה הנחמב רקבל םעפ
."םדוקה רוקיבב יתרסיחש ןמזה תא יתמליש אל ןיידע" :יברה הנע .ףסונ רוקיב רקבי יברהש
.םינש ינפל ונממ ולזגש העש יעבר תשולש לע יברה ןנואתה תרחא תונמדזהב

הצור ינניא" :זא אטבתה יברה .המייס רצק ןמז ירחאו ,תבש לילב תודעוותה יברה ךרע םעפ
."!רקי ןמזה ;רצק ןמזהש רמול


הלואגל הייפיצב


לע וואנ המ רמאנש .םולשב אלא חתופ וניא ,אב חישמה ךלמשכש ,םולשה לודג :ורמא ןנבר"
."םולש עימשמ - רשבמ ילגר םירהה
(ט,ט השרפ ,הבר ארקיו)

היהש השעמ


ךמצעב ןימאת לא

חתפב .ודומילמ ותוא העירפה ותיב תלד לע השיקנ .ודומלתב עוקש היהו ותיבב בשי ברה
הכשחה ללגבו ,הכומסה הרייעל וכרדב היה שיאה .ודיב ףסכ רורצ קיזחהש ידוהי דמע תיבה
.ותחקל בושי רשא דע ,ברה ידיב ופסכ תא דיקפהל שקיב םיכרדה תנכסו

ןמ קחרתהל שיש םושמו רבדבש תוירחאה ינפמ ןודקיפה תא לבקל ברה בריס הליחתב
,ףסכה רורצ תא וידימ לטנ .ותשקבל רתענ ,בושו בוש וב ריצפהו רזחשכ לבא .תונודקיפה
.ודומלתל בשו רומש םוקמב וחינה

ידוהי וינפל האר תלדה תא חתפשכ .ותלד לע תושיקנ ועמשנ בוש הנהו ,הלק העש הפלח אל
ריחמב הרפ תונקל ידכ ,םילבור השימח לש הפוחד האוולהל קוקז היה הלה .הרייעהמ רכומ
.ףסכה תא ריזחי ,חוורב הרפה תא רוכמיש רחאל ,רקובב רחמ יכ חיטבה אוה .האיצמ

."םילבור השימח ידיב ןיא לבא" ,ברה רמא ,"ךל רזוע יתייה החמשב"

יפלא המכ ןודקיפב תלביק התע הז" :ונזוא לע השחלו ברה לא השגינ ,תאז העמשש ,תינברה
."רקובב התוא ךל ריזחי אוהו האוולהה תא קוחדה ידוהיל ןת .םילבור

,שיאה לע וימחרו תינברה לש היתורצפה ורבג ףוסבל .ןודקיפב תעגל רוסא אולה .ססיה ברה
רצחל הרפה תא דימ איבהל חיטבהשכ ,ענכתשה דחוימב .םילבורה תשמח תא ול הוולה ברהו
.רקובה הלעיש דע היהת םש ,ותיב

םה .תימוקמה הרטשמה ירטוש תלדה לע וקפדתה ,ןושאר רוא ריאה םרטב ,רקובה תרומשאב
,חפב לפנש ןיבה ברה .הילעבמ הבנגנ הלילה יכ ונעטו תיבה חתפב הרשקנש הרפה תא ול וארה
.הרטשמה תנחתב הריקחל חקלנ אוה .ידמ רחואמ היה רבכ לבא

דקפוהש ברה ףסכב רכזנ אוה .המילכ ול םורגתש ,הלילעה םוסרפמ רקיעב ששח להובמה ברה
,םנמאו .דיקפמה לש ובוש דע ,ותצקמב עייתסהל יאשר אוה הז םוריח הרקמבש רבסו ולצא
עדונ םרטב ותיבל בושלו רצעמהמ קומחל חילצה ,הרטשמה יניצק יסיכל בחתש ןמש תתמ תוכזב
.רוביצב רבדה

לבקל ידכ ברה תיבב עיפוה םוי ותואב רבכו ,ובוש תא דיקפמה םידקה ותעתפה הברמל םלוא
דועש ,ברה לש וירבסה .דיסכ ריווחה שיאה .ודיב וניא ףסכהש הכובמב םגמג ברה .ופסכ תא
לע טטומתה הקד רובעכו ערב שח אוה .דיקפמה לש ותדרח תא וריבגה קר ,ףסכה תא גישי טעמ
.שיאה לש ותומ תא עבק םוקמל קעזוהש אפור .ץראה

הריקחה ...תוומ תמירגב דשחנ רבכ התע .אלכל והוליבוהו םירטוש ברה תיבב ועיפוה בוש
רשקה תאו ,הרטשמה יניצק תא דחישש הדבועה תא ,ןודקיפב ברה לעמש הליעמה תא התלעה
.רסאמ תונש רשעל ןודינ ברה .דיקפמה לש ותומל הלא לכ לש רישיה

קמנה עשופל דבוכמו רשי םדאמ ךפה הליל-ןב רשא ,ברה שחש הלפשהה תשוחת תא רעשל לקנ
רשעל אוה םג טפשנש ,רובו טושפ ידוהי רוחב ,אתל ופתושב אצמ אתרופ המחנ .אלכה-תיבב
.םינש

לא הנפ אוה .הרייעה רמוכ - חרוא םרקבל עיגה דחא םוי .םירצונה לש םדיא םוי אבו ברק
.תופיקתב ותעצה תא החד ריעצה .ותד תרמה תרומת ררחתשהל ול עיצהו ידוהיה ריעצה

ףוסבלו ,ויתובשחמ ךלהמ תא תולגל הצר אל הליחתב .הקיתשב רוחבה עקש רמוכה ךלהש רחאל
הנידמל רגהל זאו ,ררחתשהל ,רמוכה לש ותעצה תא לבקל יתלוכי .תועט יתישע ילוא" :רמא
."יתודהיל רוזחלו תרחא

תא ורסמ םידוהי !?דחא עגרל ולו ותד תא רימי ידוהיש ןכתיי ךיא" .עוזעזב ביגה ברה
."הלק העשל וליפא לארשי יקולאל שחכתהל אלש ידכ ,םשה שודיק לע םשפנ

ןמז רובעכ .ררחתשהו המכסה רוחבה עיבה םעפה .ותעצה תא עיצהו רמוכה אב בוש .הנש הפלח
ידוהי אוה התעו ,ויקסעב חילצה ,תרחא הנידמל רגיה יכ ,בתכ רוחבה .בתכמ ברה ונממ לביק
.דסחו הקדצ ישעמב הברמש רשכ

וינפ לעמ ותוא החד ברה .וביל לע רבדל הסינו ברה לש ואתל אב רמוכה .הנש דוע הפלח
יכ ,עיצה ףוסבל .ברה תא לדשל הסנמו עיגמ היה בושו בוש .הפרה אל אוה לבא .םיידי יתשב
םימימכ ודמעמל בושל לכויו ררחתשי הרומתבו ,תורצנה תלבק לע וינזואב קר ריהצי ברה
...המימי

לכמ בטיה התוא לקש אוה .תוניצרב העצהב רהרהל לחהו ,קומע ךודכדב יורש היה ברה
בטומש טילחה ףוסבל ."רובעי לאו גרהיי" קספנ הז לע םג תיתכלה הניחבמ םא ןחבו ,הידדצ
...רמא ,"םיכסמ ינא" .ררחתשהלו עגרל אוטחל

וליפאש ןימאהל השקתה אוה .ותמשנ יקמע דע עזעוזמ היה אוה .ומולחמ ררועתה הז עגרב
.לארשי-תדל שחכתהל םיכסי ,לארשיב בר ,אוהש היה רשפא םולחב

המשנה תאיצי דמעמב ףתתשה םימי המכ ינפלש רכזנ אוה .ןידודיח-ןידודיח ורשב השענ זאו
חסונ תא ותא רמאשכ .םימש-אריו םכח-דימלת ,שישק ידוהי ,הרייעה ידבכנמ דחא לש
,םינורחאה ויעגרב ה"בקל שחכתהל הלילח התפתי םאש ,'העדומ תריסמ' תללכנ ובש ,יודיווה
שחכתי םינומש ןב ידוהיש ןכתיי ךיא :ובילב המת ,םרקיעמ םילטובמו םילטב וירבד ירה
!?ותריטפ ינפל אקווד ה"בקל

..."'ךתומ םוי דע ךמצעב ןימאת לא' םרמאמב ונימכח וקדצ" .הדערב שחל ,"הבושתה הנה"
םואבנזור בקעי 'ר םע םיידוהי םייח
תוזוזמה ףסואו םואבנזור בקעי


ןוימד לכ לע תולועש תוזוזמ

יקיתרנ לש הכורעת ךותב הזה טילבתה השוע המ .םוסק ףונ לש הפהפי ץע טילבת הארנ הז
לש םהייח ךרדל הנש תואמ-עברא תב תודע ךינפלש ,ררבתמ .םעפנ ךתוא ריאשמ רבסהה ?תוזוזמ
!הזוזמה הרתסוה וכותבו ,לולח טילבתב םיצעה דחא .היציזיווקניאה תוריזג חכונ םיסונא

לש הסינכה םלואב וישכע תגצומש הנימב תדחוימ עבק תכורעתב םישגרמה םיגצומה דחא הז
לכב ,תורוצה לכב תוזוזמ יקיתרנ תואמ-שמחו ףלאכ הכורעתב .םילשוריב לודגה תסנכה-תיב
.םינמזה לכמו תונונגסה

םינוילימ הווש

דצל .קרוי-וינמ םואבנזור הלבו בקעי גוזה-ינב לש ,םלועב וגוסמ לודגה ,יטרפ ףסוא הז
הלעמל ידוחייה תוזוזמה ףסוא תא גוזה-ינב ינש םיחפטמ ,ליטסקטה ףנעב םיגשגשמה םהיקסע
,ןשי וא שדח ,הזוזמ קיתרנ לכ םפסכ בטימב ושכר םה .םהיאושינ זאמ השעמל ,הנש םישימחמ
דמאנ 'סיבתוס' תוריכמה-תיב תכרעה יפל .םתעידיל עיגה ומויק רבדש ,ןנגוסמ וא טושפ
.םירלוד יצחו ןוילימ השולשכב ףסואה לש ינושארה וכרע

לש םירטמ תורשע ,הסינכה םלוא ירבע ינשמ ,ךינפ תא םימדקמ תסנכה-תיב ירעשב ךאובב
םירמוחה לכמ הזוזמ-יתב םש שי .תוזוזמה יקיתרנ םיגצומ ןהירוחאמש ,תיכוכז תונירטיו
םיבוציעה עפש .םינינפו ץע ,דב ,בהנש ,לזרב ,דרא ,תשוחנ ,ףסכ ,בהז - םיירשפאה
תריס תרוצב הזוזמ .הכורא העש תוננובתהל רמוח קפסל לוכיו ןכ םג םיעפמ תורוצהו
,הרות ישמוח השימח ,דוד-ןגמ ,הליגמ ,הרות-רפס ,הנוי לש םימגדב תוזוזמ דצל ,םישרפמ
.דועו םילשורי ,לגרל היילע

םיקיתעו םישדח

רודה ןמ ,םלועהמו ץראהמ ,םיעודי הקיאדוי ינמא לש םבוציע ירפ םה םיקיתרנה תיברמ
.דחוימב םיקתרמ םהיניב שי .םיקיתע םירדגומ םיגצומ םישימחו תואמ-שולשכ .ןורחאה
,ותרוצ .וכותב אצמנ ירוקמה הזוזמה ףלקש ,ןיסמ הנש םישימחו םייתאמכ ןב קיתרנ ,המגודל
'לאומש ירבד'ה לעב לש ותיבמ ןה ןילופמ ועיגהש תוזוזמ המכ .גד לש איה ,בגא
.לגוטרופמ תוקיתע תוזוזמ םג שיו .בושטוכוסמ

רחאל ,בלסרבמ ןמחנ יבר לש ואסיכ תא רזחשל שקבתנש ןמאה ידיב השענ ןפוד אצוי קיתרנ
אסיכה ילגרמ תחא .םיקלחל קרופמ אוהשכ יטייבוסה ןוטלשה לש וניע תחתמ חרבוה אסיכהש
.הזוזמ קיתרנ ןמאה רצי וללה ץעה תויראשמ .המקשל רשפא היה אלש דע הבקרנ

"רתויב תמייוקמה" הווצמה

התחיתפ זאמו ,םירשו םינבר ,םילשורי תייריע-שאר תופתתשהב ,יגיגח סקטב החתפנ הכורעתה
תרמוא ,"ונתנווכ תילכת התייה וז" .םיבר רפס-יתב ידימלתו הקיאדוי יבבוח הילא םירהונ
."לארשי ידלי לש ידוהיה ךוניחל םורתל" ,םואבנזור הלב

ידוהיה םעה ייחב המוקמו הזוזמה לע ףיקמ רקחמ םואבנזור 'בגה המילשה םינש המכ ינפל
םשל ר"ד ראותב התוא הכיזש ,'ךתיב תוזוזמ לע' רפסב הזכיר היאצממ תא .ינשה תיבה זאמ
"רתויב תמייוקמה" הווצמה איה הזוזמה תווצמ ,הירבדל .היבמולוק תטיסרבינוא םעטמ דובכ
תודהיה תשרומ תלחנהב תילמסהו תיכרעה התובישח םג ןאכמו ,תידוהיה הירוטסיהה ךלהמב
.אבה רודל


גרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ

הלימ-תירבב 'ונייחהש'

?הלימה תירבב 'ונייחהש' ךרבמ ןבה יבא םאה :הלאש

;'ונייחהש' הב םיכרבמש ללכ רכזנ אל ךא ,הלימ תירבב תוכרבה רדס טרופמ דומלתב :הבושת
,הלימה-תירבב 'ונייחהש' ךרבמ ןבה יבאש קספ ם"במרה .ןבה ןוידפב קר םש תרכזנ הכרבה
.ןמזל ןמזמ האבה הווצמל המודו תע לכב היוצמ הניא וז הווצמש ןוויכמ

למ וניא באהש ןוויכמ (ב ;קוניתה רעצ ינפמ (א :םיבר םימעטמ ,וילע וקלח םינושארה בור
,ןבה ןוידפמ רתוי החיכש הלימה (ד ;לפנ קפס ללכמ אצי םרט קוניתהש רחאמ (ג ;ומצעב
הליחתכלמש היה ףידע (ו ;ןיד-תיב לע םג תלטומ וז הווצמ (ה ;וז הכרב הב ונקית אל ןכלו
.וללה םימעטה לע הברה ושקהש ויה ךא .הלרע היהת אל

ךרבל ללכ וגהנ אל םהרדובאהו א"בשרה ימיב .ךרבל אלש דימת וגהנ ל"וחב םיזנכשאה
הירוסו לארשי -ץרא" - ם"במרה יפ-לע לוכב וגהנש תונידמב אלא ,דרפסב םג 'ונייחהש'
לכב םידרפסה וגהנ םינורחאה תורודב .ךורע-ןחלושה ןושלכ ,"םירצמ תוכלמו היתוביבסו
רשק הל ןיאו םידרפסל םיזנכשא ןיב איה םויכ תקולחמהש ,ןאכמו .'ונייחהש' ךרבל םוקמ
.לארשי-ץרא יגהנמל יתוהמ

תאז וגיהנה ילואו) 'ונייחהש' ךרבל לארשי-ץראב םיזנכשאה םויכ םיגהונ ,תאז-לכב
יברה תארוה יפ-לע ,ד"בח גהנמ םלוא .(ם"במרה תעד תא ףידעמה ,א"רגה ידימלת
.לארשי-ץראב םג ךרבל אלש ,שטיוואבוילמ

.תועדה לכל 'ונייחהש' ךרבל ידכ ,תירבה תעשב השבוללו השדח תילט תונקל וגהנש שי)
ינפמ םא - השדח תילט לע ללכ 'ונייחהש' ךרבל אלש הרוה ל"צז ץ"יירה ר"ומדאה םלואו
.(ןמזל ןמזמ אבה רבד הז ןיאש ינפמ םאו "ונתינ תונהיל ואל תווצמ"ש
ג רעש םהרדובא .ט"ה א"יפ תוכרב 'להו ג"ה ג"פ הלימ 'לה ם"במר .א,ומ הכוס 'סות .ב,זלק תבש
'מע ד"ויח גהנמו הכלה ירעש .םש ש"הורעו א"רגה ,כ"ונו ז"ס הסר 'יס ד"וי ע"ושוט .(זט 'מע)
.381 'מע ב"ח 'ןינהנה תכרב רדס רואב' .זערעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il