567 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

אריו תשרפ * (14.11.97) ח"נשת'ה ןוושחרמב ד"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


ירוביצה םויה-רדס


הרוק ךיאו ,ירוביצה םויה-רדס לע הלעי המ עבוק ימ
השק השרפ וליאו ,תורתוכהמ תדרוי הניא הנטק הרימאש
?קזבה תוריהמב תמלענ הדירטמו


וליאכ ,םירבדה תא םידימעמ דימתו ,היטרקומדה יכרע לע ההובג-ההובג ונלצא םירבדמ
,דוסי-תחנה שירשהל וחילצה וליפא .םייתדהו ןימיה ןוויכמ תוברוא היטרקומדל 'תונכס'ה
םוש ןיאש ,לשממ תטיש איה היטרקומדה .רחש ול ןיאש רבד ,היטרקומדה תא תללוש תודהיהש
.(טרפל םוקמה ןאכ ןיאו) הכלההו תודהיה ןיבו הניב הריתס

לכוי חרזאש ידכ .עדימה שפוח אוה היטרקומד לש המויקל םיינויחה םיאנתה דחא םלוא
עגונה עדימה ברימ תא לבקל וילע ,קרפה לע תודמועה תולאשב עירכהלו ויגיצנ תא רוחבל
יצורע לע תוינחוכב טלתשמ והשימ רשאכ .הערכהל תודמועה תויגוסלו םידדומתמה םישיאל
ונא ,עדימה תורוניצב טלוש ןוטלשה רשאכ .היטרקומדב רתויב הרומחה העיגפה וז - עדימה
לע תטלתשמ תיטנסרטניאו ההוזמ הצובק אלא ןוטלשה אלש הרקמב ןידה המו .םזישפ תאז םינכמ
?תקהבומ תויתמגמב םהב תשמתשמו תרושקתה יעצמא

תיסהל ידכ טיסהל

היצריפסנוקה תיירואתב ךמותש "ינוציק יתד" ןותיע שיש םלש עובש ךשמב העמש הנידמה לכ
םייניע ופשפש ,'הפוצה' ,הזה ןותיעה לש ויארוק .(ןיבר תא חצרש אוה כ"בשה היפלש)
תינויזטנפו תינוימד הרידגה ףא אוה ,וז הירואתב ךמת אל ןותיעהש דבלב וז אל .המהדתב
המסרופ רבכש רחאל ,ןיבר חצרל דחויש םלש ףסוממ קלחכ ,ןותיעב הרכזוה הירואתה .רתויב
.תרושקתה-ילכ לכב תובר םימעפ

אל ןכ םישוע ויה וליאש ,תרבודמה הבתכה תא ללכ וארק אל 'הפוצה' תא ופקתש םישנאה בור
דגנ ותיסהו ןיעדויב ופליס ןכ-יפ-לע-ףאו םירבדה תא וארקש ויה םלוא .תועטל םילוכי ויה
?תאז ושע המל .ונואטיב דגנו םלש רוביצ

- תורתוכה לא איה ףא הצרפש רתויב הרומח השרפמ להקה תעד תא טיסהל ידכ :הרורב הבושתה
ינפל רבכש רחאל ,וישכע השרפה הררועתה עודמ םיניבמ םניא םיבר .ביבר ישיבא תשרפ
תילארשיה תרושקתה :איה ףא הרורב הבושתה .כ"בש ןכוס היה הזה שיאה יכ הלגתנ םייתנש
הלוכי איהש ןימאהל רשפא-יא שממש ,תאזה המיענ-יתלבה השרפה תא קיתשהל ידכ לוכה התשע
?התוא םיקיתשמ ךיא .שדחמ הררועתה איה ,המ-םושמ ,וישכע .תיטרקומד הנידמב שחרתהל
.'הפוצה' לע םילפנתמ

תומילאל יד

ןוויכב ללכ-ךרדב םיבשוחש םישנא ידיב תלהונמ איה .היכלהמ תא תננכתמ הניא תרושקתה
וליאו ,חיטשל תחתמ לא תאטאוטמ ביבר ישיבא תשרפ ןכל .םהיתורטמ ןעמל םילעופו ,דחא
םייעובש ךשמב תויתוכאלמב תחפונמ ירודכ ברה םע תיטרפ החישב הלשממה-שאר לש הרעה
.םימימת

תומילא ישעמ לע םתעמש םאה .ןיבר רכיכב םינומה תנגפה המייקתה הנורחאה תבשה יאצומב
אל םנמואה .םידרחה לשו ןימיה לש תונגפהב קר שי תומילא ירהש ,אלש רורב ?תאזה הנגפהב
:עובשה ןושאר םויב 'עידומה' חוודמ ?תבש-יאצומ ותואב תומילא ישעמ ויה

-לע ףקתוה ,ןיבר רכיכ דילש ותיבל תסנכה-תיבמ תיברע תליפת רחאל שמא וכרד השעש ךרבא"
קחצי ,שיאה ."םיפודיגו תוללק וב חיטמ אוהש ךות ,תוצרמנ תוכמ וב אילפהש ינומלא ידי
ךא ,תאז השוע התא עודמ ותוא יתלאש .יב תוכהל לחהו ילא ברקתה ריעצה" :רפיס ,ןומולס
הנידמב תויחל םכל רוסא' ,'םיחירסמ םייתדה לכ' ומכ ,םישק םייוטיבב יתוא ללקל לחה אוה
."התסה ייוטיב ללש דועו ,'תאזה

ךשמב .תידרח וא תינמי הנגפה דיל הכומו ףקתומ לאמש שיא רשאכ הרוק המ םיעדוי ונלוכ
םיוושמ ךכ .הממד - םעפה .ערואמה לע תויטמרדב חוודלמ תוקסופ תושדחה תורודהמ ןיא תועש
.יתוברתו טקש ,סמונמכ ספתנ לאמשה וליאו ,המילא תימדת םייתדלו ןימיל

?היטרקומדל הנכס וז ןיאהשדח שיןורבח תבש

לע רפוסמ וז השרפב ןכש ,'ןורבח תבש' הזרכוה ,ןוושחרמב ב"כ ,הרש-ייח תשרפ ,האבה תבשה
ינומה תא םינימזמ ןורבחב ידוהיה בושייה ישדחמ .וניבא םהרבא ידיב הלפכמה תרעמ תיינק
תופתושמ תבש-תודועסל ,תוליפתל ,ןורבחבו עברא-תיירקב וז תבשב חראתהל לארשי-תיב
לש םחור תא דדועל ידכ םהב שי םירוקיבה.ןורבחב םיידוהיה םירתאב םיכרדומ םירויסלו
.9965333 -02 'לט .ןורבח יצולח

םישנל תודיסחו תודהי

ירועיש תרדס תא התע החתפ ,םילשוריב 132 ופי 'חרב ,'היח רוא' םישנל תינרותה הללכמה
תועדומ חותיפ ,תודיסח ,תודהי יאשונב תורדסו םירועיש םירסמנ הללכמה תרגסמב .ףרוחה
ןכ-ומכ .ברעהו רקובה תועשב םימייקתמ םירועישה .לארשי-ץראו ידוהיה תיבה ,תימצע
.5374927 -02 'לטב םיטרפ .תורוחבל תדחוימ תרגסמ תמייקתמ

םולשה תומד

קוספל תררמצמ השחמה ."המחלמל המה - רבדא יכו ,םולש ינא" :םיליהת רפסב רמוא ךלמה דוד
תומד הבו ,הלא םימיב תצפומש השדח ואדיו תטלקב ,'תורודל םולש' תתומע השיגמ הז
םיפיטמו םיכנחמ ,םולש לע םירבדמ ונלצא דועב .יניטסלפה דצהמ תפקתשמ איהש יפכ 'םולש'ה
.02-5300123 :תטלקה תלבקל .המחלמו חצר ,גרהל םש

םילועל ןולע

הפשב ישדוח ןולע - 'רפוש' לש 100-ה ןויליגה תא בורקב רואל-איצוהל תדמוע ר"ימש תדוגא
היהי 100-ה ןויליגה יכ רמוא ,ףיש לאלצב ברה ,ןולעה ךרוע .תודהי יניינעב תיסורה
.םישדחה םילועה ןעמל ,תודהי יאשונב ינויחו ידוסי עדימ שגומ ןולעב .יגיגחו דחוימ
.5385702 -02 'לט .םימעה רבח תונידמבו ץראב ץפומ ןולעהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .אריו תשרפל


תילכש-לע םידסח-תולימג

החלצה ול איבמו םהרבא לש ונימיל דמוע ה"בקהש לוכה ואר רשאכש ,הרותה תרפסמ ונתשרפב
לע רפוסמ ןכמ רחאל .וניבא םהרבא םע תירב םיתשלפ ךלמ ךלמיבא תרכ ,וידי ישעמ לכב
רופיס עיגמ ךכ-רחא דימו ,"םלוע ל-א 'ה םשב םש ארקיו ,עבש ראבב לשא עטיו" :םהרבא
.הדקעה

םשב םש ארקיו") םלועה ארובב הנומאה תצפהב םהרבא לש וישעמ לע הרותה תרפסמ עודמ ןבומ
'הב הנומאה תא םלועב ץיפהל - וניבא םהרבא לש וניינע רקיע הז ירהש ,("םלוע ל-א 'ה
ןיב רשקה והמ ,דועו ?םהרבא לש ותלודג הזב יכו ,לשאה תעיטנל שי תובישח וזיא ךא .דחא
?רתויב השקה ןויסינה - הדקעה ןיבל לשאה תעיטנ

תלוזל תורתומ

עצמאב ירפ יצע לש ןתסוב עטנ םהרבאש ,רמאנ ארמגב םלוא .לודג ןליא אוה לשא ,תוטשפב
םיחרואל קינעהש ,הינסכא ,קדנופ - לשא לש ףסונ שוריפ .םיחרואה תא תונהל ידכ ,רבדמה
אל ויחרואל קפיסש ,וניבא םהרבא לש םיחרואה תסנכה לע רפוסמ תובר .הנילו הייתש ,הליכא
ידכ ,ןירדהנס וליפא עבקש ,שרדמב רפוסמש יפכ ,דעו ,תורתומ םג אלא ,םייחרכה םיכרצ קר
.םיחרואה ןיב םיכוסכסו תולאש ררבל

חרואל קפסל ךירצ ,לכשה יפ-לע .דבלב ןויגיההו לכשה דצמ האב הניא תאזכ םיחרוא תסנכה
תוגונעת .תורתומו תוגונעת ול קינעהל הביס םוש ןיא .וילע םימחר ךותמ תאזו ,ורוסחמ תא
םיחרוא םע גהנתהל וניבא םהרבא ונדמיל .םירז םישנאל אל לבא ,וידליל םדא ןתונ תורתומו
.םייטרפה םידליה םע םיגהנתמש םשכ םירז

תולאש ילב

וארוב תא דבע אל אוה .ולש 'ה-תדובע תוללכ לע הדיעמ וניבא םהרבא לש וז םיחרוא תסנכה
ידיל עיגה הז רבד .ישונאה ןויגיההמ הלעמלש שפנ-תוריסמ ךותמ אלא ,דבלב לכשה תועצמאב
.הדקעה ןויסינב רורב ןחבמ

לש ותחטבה יפ-לע דלונ קחצי .הנבהו לכש לכמ הלעמל היהש ,הדקעה ןויסינ לש ותלודג
םהרבא לש דיחיה וכישממ םג אוה קחצי ."ערז ךל ארקיי קחציב יכ" םהרבאל רמאש ,ה"בקה
החמשב קחציו םהרבא וכלה ןכ-יפ-לע-ףאו !?הלועל ותולעהל יוויצב שי ןויגיה הזיא .וניבא
.'ה ןוצר תא אלמל

שפנ-תוריסמל ךוניח

תסנכהל וניבא םהרבא לש תילכש-לעה ותורסמתה - הדקעה רופיסל לשאה רופיס ןיב רשקה והז
לש ילכש-לע יוויצ אלמל החמשב ךלהש דע ,קחצי ונבל ילכש-לע דוסי הקינעה ,םיחרוא
.הדקעה ןויסינב ,ה"בקה

קר אל תלוזל תתל .תילכש-לע םידסח-תולימגל םידליה תא ךנחל שי :ידוהי לכל הארוה ןאכמ
תלוזל רסחי אלש ידכ ,תורתומו גונעת ירבד םג אלא - תוינחורבו תוימשגב - ורוסחמ תא
,תולגה תפוקת לש תונויסינהו םיישקה לכב דומעל לוכיש שפנ-תוריסמ לש רוד לדג ךכ .רבד
.המלשהו תיתימאה הלואגל עיגהלו
(769 'מע ,ג ךרכ תוחיש יטוקל)

קחצי תדקע :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמרוגנסכ ה"בקה

יל תרמאש העשבש ךינפל עודיו יולג ,םלוע לש ונוביר :ה"בקה ינפל םהרבא רמא ,אינת
,"ערז ךל ארקי קחציב יכ" יל תרמא לומתא - בישהל המ יל היה ,"הלועל םש והלעהו"
ןוצר יהי ךכ .ךנוצר תושעל ירצי תא יתשבכש אלא ?הלועל ותולעהל יל רמוא התא וישכעו
אהת ,הירוגנס םהילע דמליש ימ םהל ןיאו ,הרצב םיסנכנ קחצי לש וינב ויהיש העש לכבש
.הירוגנס םהילע דמלמ התא
(תינעת ימלשורי)


יתרמא אל

"ערז ךל ארקי קחציב יכ" תרמא לומתא - דואמ הבר ההימתב המת םהרבא ליחתה :אחא יבר רמא
ול רמא !?"רענה לא ךדי חלשת לא" יל רמוא התא ושכעו ,"ךנב תא אנ-חק" תרמאו תרזחו
חק" ךל יתרמאשכ ;(הל,טפ םיליהת) "הנשא אל יתפש אצומו יתירב ללחא אל" ,םהרבא :ה"בקה
,יירבד תמייקו ותוא תילעהו תכלה ,"והלעה" אלא "והטחש" ךל יתרמא אל ,"ךנב תא אנ
."רענה לא ךדי חלשת לא"ו והדירוה וישכעו
(הבר תישארב)


בא לש ונויסינ

תויהל רומא היה ומצע ןברקהש יפ-לע-ףא ,םהרבא לש ומש לע םיארקנ הדקעה תוכזו ןויסינה
טשופה לש ולבסו ונויסינמ ,הדקעל ונב תא ךילומה בא לש ולבסו ונויסינ לודג יכ ,קחצי
.הטיחשל ולש-וראווצ תא
(שדוקה תרהט)


ךאלמ ידי-לע ליצהל

לא ךדי חלשת לא" הרימאה וליאו ,ומצע ה"בקה יפמ "ךנב תא אנ-חק" יוויצה אב המ-ינפמ
לע םג ךומסל שי גרוהל םדא לש ותאצוה תא עונמל ידכש םושמ ?ךאלמ יפמ הרמאנ "רענה
אלא רתיה ךכל ןיא ןכש ,ךאלמ לע וליפא ךומסל רוסא ,ידוהי תגירהב רבודמשכ לבא ,ךאלמ
.ומצעב ה"בקה לש ויפמ יוויצה אב ןכ םא
(בונידמ קחצי יבר)


ןויסינה תלודג

.וניבא םהרבא לש ונויסינ תלודגמ תטעממ הניא ,הווש בלב הטיחשל ךלה קחציש הדבועה
תויהלו ומצע לע רבגתהל לגוסמ היהש ,רתוי השקו לודג ךכ לשב השענ ונויסינ :אוה ךופהנ
.הווש בלב הטיחשל ךלוהה הזכ קידצ ,הזכ ןב בירקהל ןכומ
(ם"ירה ישודיח)


תוזירזה אלפ

וצפחו ותחמש תוארהל ,האלפנ תוזירזב תאז השע וניבא םהרבאש ,אוה הדקעה ןויסינב אלפה
לודג ןויסינל תבשחנ הניא הדקעה םצע וליאו .ורצויל חור-תחנ תושעלו ונוק ןוצר אלמל
וניאר ירהו ,תורישי וילא רביד ה"בקהש טרפבו ,וניבא םהרבא לש ותלעמ תמועל ,ךכ-לכ
.תורישי םהילא רביד אל ה"בקהש יפ-לע-ףא 'ה שודיק לע םשפנ תא ורסמ םיבר םישודקש
(אינת)


קידצה תבוטל

תא קידצהל ץפח ה"בקה רשאכ .ותוכזלו ותבוטל םה םדאה תא םהב הסנמ ה"בקהש תונויסינה
ותדימע תובקעב יכ ,ןויסינב ותוא הסנמ אוה ,ושפנ תדוקנ תוימינפ םצע תא תולגלו קידצה
.שפנה תוימינפ םצע ולצא הריאמו תילגתמ ןויסינב
(ן"במר)


םינבל חוכ

םג .ידוהי לכל שפנה-תוריסמ רוניצ תא חתפ וניבא םהרבא - "םינבל ןמיס תובא השעמ"
םגו ,םירתסהו תומלעה יוביר הב שיש תולג) הב םייורש ונאש הנורחאה תולגב ,םויכ
ונתוא דימעמ ה"בקהש הדבועה םצעש תעדל םיכירצ ,(תומדוקה תויולגבמ םיבר תונויסינה
.םהילע רבגתהל זועהו חוכה ונל ונתינש הארוה הב שי ,ולא תונויסינב
(א"ישת םירמאמה רפס)

עובשה תרמיא


הוואג לש הפוס

רישע ידוהי היה ריעה ידבכנמ דחא .השרווב רוקיב םעפ ךרע בונישמאמ דוד-בקעי יבר
קידצה םלוא ,ותיבב רקבל קידצל ועיצה .הוואג-לעבו םינפ-זע היה םג םלוא ,םכח-דימלתו
.בריס

..."םייוצר וישעמש הארנ ,וידי ישעמב האור שיאהש החלצההו הכרבה יפל" :ול ורמא

רפוסמ ךשמהבו ,'רענה תא םיקולא יהיו' הרותה תרמוא לאעמשי לע" :קידצה םהל בישה
..."'תשק הבור יהיו' - היה ופוס ,האגתהש רחאמ םלוא ,'לדגיו'שתודיסחה יכרד


םוי-םוי שפנ-תוריסמ

תיתימאה התועמשמ יהמ ךא ,הז םילימ ףוריצב םישמתשמ לוכה .ךלהמ עבטמ איה שפנ-תוריסמ
וא ,הדקעה ןויסינכ ,דוה-ארונ השעמ אקווד איה שפנ-תוריסמש םירובסה שי ?שפנ-תוריסמ לש
-תוריסמש ,תדמלמו תודיסחה תרות האב .ךרבתי ומש שודיק לע התימל ומצע תא רסומ ידוהישכ
.םיליגר םוי-םוי ייחב םג תויהל הכירצו הלוכי שפנ

.'ה שודיק לע ושפנ תא רוסמל וילע לבקל ךירצ אוה ,עמש-תאירק ארוק ידוהי רשאכש עודי
רפסב ןקזה ונבר ריבסמ ?ברעבו רקובב ,םוי לכב םיימעפ וז הלבקל ידוהי קוקז המ-םשל יכו
ושפנ-תריסמ ןיינע דימת רוכזיש הזב יולת היתווצמו הרותה םויקש" :(הכ קרפ ףוס) אינתה
הזב יכ ,ונורכיזמ שימי אל ,הלילו םמוי שממ דימת ובילב עובק היהיש ,ודוחיי לע 'הל
ןכ-םג איה שפנ-תוריסמ ,רמולכ ."העש לכבו תע לכב דימת וחצנל ,ורצי דגנ דומעל לכוי
.דחא עגרל וליפא ה"בקהמ קתנתהל אלו העש לכבו תע לכב רציה דגנ דומעל

תחצנמ שפנה-תוריסמ

הווצמה-רב תדועס תעב ונב רוזחי רמאמ הזיא לע ,ב"שרה ר"ומדא ק"כ תא םעפ לאש דחא דיסח
:ורמאב ,('הרות יטוקל'ב ספדנש) "בירקי יכ םדא" רמאמה תא רוזחיש ,יברה ול עיצה .ולש
."שפנ-תוריסמ יהמ ,תימצע הברקה יהמ דלי דמלל ךירצ"

תעדכ הניא שפנ-תוריסמש ,(במק 'מע רבדמב הרותה רוא) רמוא 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ
'שפנ' .ןוצרה תריסמ תא םג תללוכ שפנ-תוריסמ .דבלב םשה שודיק לע הגירה איהש ,םלועה
יהמו .(א,וט הימרי) "הזה םעה לא [ינוצר ןיא=] ישפנ ןיא" רמאנש ומכ ,ןוצר םג התועמשמ
ץופחי אל הז-ידי-לעו ,ךרבתי וב הקבדל ותקושתו ונוצר תא םדא ריבגיש" ?ןוצרה תריסמ
."םלועה יניינעמ רחא רבד םושב

ידוהיש םוקמ לכבש ,ישפנ ייחב ינא עיבשמ" :ןקזה ונבר רמא ותוקלתסה םדוק םידחא םימי
םימיב .(121 'מע ה"שת תוחישה רפס) "ול רוזעאו ומע היהא - שפנ-תוריסמ ךותמ השעי
'םימימת יכמות' תובישי םיקהל םיכירצ" :ב"שרה יברה רמא ,היסורב תוכופהתה לש םירעוסה
."תובישיו 'םירדח' הברה םיקהל םיחרכומ - תטשפתמ הלכשההשכ .תורייעהו םירעה לכב
'מע ,ג קלח םירוביד-יטוקיל) "!שפנה-תוריסמ חוכ קר חצנמ ,םיניינעה לכבו דימת" :םייסו
.(אמת

תונובשח ילב

-תוריסמ ןיב לדבהה רבסומ ,לשמל .שפנ-תוריסמ לש םינוש םיגוס שיש הריבסמ תודיסחה תרות
תא רוסמל הוויקו שפיח אביקע יבר :אביקע יבר לש ושפנ-תוריסמל וניבא םהרבא לש ושפנ
םהרבא ,תאז תמועל .(ב,אס תוכרב) "הנמייקאו ידיל אובי יתמ" ורמאמכ ,הרותה לע ושפנ
םוקמב ךא ;שפנ-תוריסמ ידי-לע אקווד -ואל ,םלועב 'ה םש םוסרפל ןותנו רוסמ היה וניבא
ללכ םיבשוח אלש ,רתוי הנוילע הלעמ וז .שפנ -תוריסמל ןכומ היה - תרחא רשפא היה אלש
.התלודג לעו שפנה-תוריסמ לע

םלוא ,שממ לעופב 'ה שודיק לע ושפנ תא רסומש ימ יכ ,רמוא 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ
ירה .תיתימא שפנ-תוריסמ וז ןיא - הזב אצויכו סרפ לבקל ןוגכ - המ-רבד גישהל ותנווכב
איה תיתימא שפנ-תוריסמ .הזב אצויכו הלודג ,הררשל עיגהל ידכ ושפנ תא רסומש ימכ אוה
"ץראב יתצפח אל ךמעו םימשב יל ימ" תניחבב - ודבל 'הל תלוז ןוצרו ץפח םוש הב ןיאש וז
תליגמ הרותה רוא) תעדו םעטמ הלעמלש הגרדב אלא ירשפא וניא הז רבדו .(הכ,גע םיליהת)
.(זיש'ב 'מע רתסא

שפנ-תוריסמל תונמדזה םדאל האבשכ" :(32 'מע הדובעה סרטנוק) ב"שרה ר"ומדא ק"כ בתכו
,אקפס-קפסו קפס םוש ילב ,רבדה רורב ,הזמ לצינ הביס הזיאמו ,'ה שודיק לע שממ לעופב
המשנה םצע ולצא הלגתנ ירהש .הצקה לא הצקה ןמ הכפהתנו ,תיעבטה ,תימהבה ושפנ התנתשנש
."שממ


הלואגל הייפיצב


אוה הזה רודה .ןורחא רתויה רוריבה אוה וישכע .חישמה לש רודה והז ,םכל ינא רמוא"
."קפס םוש ילב חישמה לש רודה
(73 'מי ,םולש תרות ,ב"שרה ר"ומדא ק"כ)

היהש השעמ


"!אוה אל !אוה"

הרותל שידקה ויתותיע תא .היסורב תורייעה תחאב ררוגתהש ,יוליע ,ריעצ רענ היה בקעי
תחא אלש ,שטיוואבויל ידיסחמ המכ םג וררוגתה הרייע התואב .ודומלתב הבר החלצה הארו
.יברה לא םמע אובל רשכומה רענה תא ענכשל וסינ

םג" .בישמ היה ,"יברל קוקז ינניא" .רתענ אל ,ידיסח תיבב לדג אלש ,בקעי לבא
..."ימצע תוחוכב הנורתפל עיגמו טעמ הב קמעתמ ינא ,ארמגב הרומח הישוק ילצא תררועתמשכ

,יברה רצחל םעסמב םהילא הוולתה אוהו םידיסחה תורצפה וילע ורבג תחא םעפ ,תאז-לכבו
בקעי לע הרבע תבשה ,ןכאו .שדוק-תבש תארקל שטיוואבוילל ועיגה םה .רעבוד-םולש יבר
.וב םג קבד תיללכה הריוואהמ והשמ .עדי אל התומכש תולעתה תשוחתב

השיגהל ,תישיא הקתפ בקעי םג ןיכה ,גוהנכ .יברהמ דרפיהל םידיסחה ונפ תבשה תאצ םע
.שדוקה לא סנכיהל ורות עיגהשכ וב רבע טטר .'תודיחי'ל ורדחל סנכייש תעב יברל

.וב ןנובתהל ויניע תא םירה אל וליפא יברה .רפסב ןייעמו בשוי יברה תא אצמ סנכנשכ
ןייעל ףיסוה יברה לבא .ותקתפ תא וילע חינהו ןחלושה לא םיססוהמ םידעצב עספ בקעי
.ללכ וב ןיחבה אל וליאכ ,רפסב

רבדמש ימכ ,(תיסורב) ולוק עמשנ עתפל .הנאו הנא רדחב ךלהתהל לחהו יברה םק םואתפ
עינ !ןוא ,"!ןוא עינ !ןוא" ,(!אוה אל הז !אוה הז=) "!ןוא עינ !ןוא" :ומצע ןיבל וניב
לע בשייתהו בשו ."!ןוא עינ" :קספ ,יטלחהו ףיקת ןוטב ,זאו ,יברה קתש עגר ..."!ןוא
.ואסיכ

םירבדה ,ללכ וילא סחייתה אל יברהש דבלב וז אל .לבלובמו ךובנ יברה רדחמ אצי בקעי
.הדיחכ ויניעב ראשנ רבדה .ונממ ופרה אל ויפמ ועמשנש םימותסה

.גרוברטפ תטיסרבינוא םעטמ השק תיטמתמ הדיח הגצוה ובש ,ןותיע וידיל לגלגתה דחא םוי
.קתרמ ישיא רגתא הדיחב האר בקעי .לבור 300 לש סרפב הכזי ,ןותיעב חטבוה ,הנוכנ רתופה
.הטיסרבינואה תבותכל חלש ןורתפה תא .הנורתפל עיגהו הב קמעתה אוה

התכיז הנוכנה ותבושת יכ רמאנ ובו ,גרוברטפ תטיסרבינואמ בתכמ לביק רצק ןמז רובעכ
ןכו הטיסרבינואב הקיטמתמל הטלוקפה שאר םע השיגפל הנמזה וולנ בתכמל .בוקנה סרפב ותוא
.תבכרב העיסנ סיטרכ

דע .יתרוסמ שובלב ידוהי ריעצ םהינפל תוארל הטיסרבינואה יגיצנ ומהדנ ,םש עיפוהשכ
ול ועיצה ,יפסכה סרפה תא ול וקינעהש רחאל .םהינפלש לודגה ןורשיכה לע ודמע הרהמ
יניעב ןח האצמ הבידנה העצהה .הקיטמתמב ,ףסכ ןיא םניח ,םלתשהלו הטיסרבינואב ראשיהל
.הנענ אוהו ריעצה

לבא .הרותל םיתיע עבק ףא אוה .ויתוחרואבו וישובלב קובדל בקעי ףיסוה םינושארה םימיב
הליחתב .ותודהימ ךלהו קחרתה ,יתרבחהו ימדקאה ודמעמ סוסיבבו וידומילב םדקתהש לככ
.תווצמ םייקלו הרות דומלל קיספה ךשמהבו םיינוציחה םינממסה תא וילעמ לישה

,הזה דבכנה ראותב תוכזל ידכ .הטיסרבינואב ריכב רוספורפ בקעי הנמתה תודחא םינש ךותב
...ךכמ ענמנ אל אוהו ,ותד תרמה לש 'טועפ' ךילה רובעל וילע היה

תישעמ הטלחה ללכל לבא ,וישעמ לע הטרח אלמתנ אוה .ורסייל בקעי לש ונופצמ לחה םימיל
,ותודהיל בשש רמומ ידוהי וליפא וא רייגתנש יוג ,םהה םימיב יכ רוכזל שי .עיגהל השקתה
.תוומ היה וניד

,המ-ןמזל ולו ,ונממ חיכשהו עגור התע ול םרג הז קוסיע .דיצל תאצל הברה םימי םתואב
בקעי .תוריהמב רוהדל סוסה לחה ,וסוס לע בוכר ודועב ,תחא םעפ .ושפנ-ירוסייו ויטבל תא
ועיגי ,סנ עראי אל םא יכ שח אוה .רוהדלו ללותשהל ףיסוה רשא ,סוסה לע הטילשה תא דביא
םלב ,אלפ חרואב ,זאו .המלש הבושתב בושל הטלחה ובילב הלמג עגר ותואב .םציקל וייח
.ותרהד תא סוסה

לא אציו היירכנה ותשא תא בזע ,םילטלטימ רורצו ףסכ טעמ בקעי ףסא הליל ותואב דוע
ותרזחב יכ ול רורב היה .ףדינ הלע לכמ ששוח ,רפכל רפכמו ריעל ריעמ דדנ אוה .עדונ-אלה
.השוחנ התייה ותטלחה לבא ,וייח תא ןכסמ אוה ותודהיל

וקדב םה .םירטוש המכ המינפ וצרפ ,והשלכ חדינ קדנופב וביל תא דעוס ודועב ,דחא םוי
.והורסא ,םיהזמ םיכמסמ ותושרב ויה אלש רחאמו ,םישנאה יכמסמ תא

בקעי ןיחבה וניע תיווזמ .ודיב קיזחהש הנומתבו וב תופילח טיבהש ,חושק רקוח בשי ולומ
תירולב רוטע ,יעשמל חלוגמ ,הטיסרבינואב רוספורפכ ןהיכש העשב הארנש יפכ ,ותנומתב
.הדיפקב שובלו

דימ ךא .רמא ,(!אוה הז=) "!ןוא" :ומצע םע חיש-וד להנל לחה םואתפ .ססהמ הארנ רקוחה
םק ףוסבלש דע .בושו בוש ךכ ..."!ןוא עינ !ןוא" ,(!אוה אל=) "!ןוא עינ" :וב רזח
.וררחשל הוויצו קספ ,"!ןוא עינ" .תורדוח םייניע וב ץענו בקעי לא ברקתה ,ומוקממ

.ימ יפמו יתמ ,ולאה םילימה תא עמש ןכיה בטיה רכז אוה .ןימאמ-אלכ הצוחה אצי בקעי
.םשמ זז אל בושו שטיוואבוילב ב"שרה רצחל עיגה בר-אל ןמז רובעכ

(יקצנימק קחצי-ףסוי 'ר תאמ ,'וניאישנ וניתובר' יפ-לע)
םיידוהי םייח
.םיריידה דחא ידימ חתפמה תא לבקמ בונורהא ברה
בוטסורב ד"בח חילש ,ןולפק ברה ונימיל


הנשויל תרזוח בוטסור תרטע

התדלוה סרעל דחוימה עסמה יפתתשמ םיעבשו האמ .בוטסור ריעב תרחואמ ברע תעש התייה העשה
בלהו ,42 יקצארב בוחרב ,לודג םירוגמ-תיב לש ורצחב ודמע ,היסורב ד"בח תודיסח לש
ב"שרה ר"ומדא קלתסנ ןאכ .ד"בח תודיסח לש הזכרמ הנש םינומשכ ינפל היה הזה תיבה .ץמחנ
יבר) ץ"יירה ,ודיחי ונב רתכוה ןאכ .ד"בח תודיסח לש ישימחה אישנה ,(רעב-םולש יבר)
שטיוואבוילמ יברה לש הנושארה השיגפה השחרתה םג הזה תיבב .ומוקמ-אלממל ,(קחצי-ףסוי
.דיתעל ונתוח ,ץ"יירה םע

המכ .םיסור םיבשותל רסמנו ותעשב םאלוה ןיינבה .הרומג הכשח םוקמב הררש וישכע
אל .רצחה תא אלימש םידיסחה להקב תואתשהב וטיבהו הצוחה ואצי ,םידלי רקיעב ,םיריידהמ
היה ןכיה ,יברה לש ותריד הנכש ןכיה ריבסהל אלא אופא רתונ אל .המינפ סנכיהל רשפא היה
לש תובקעב ןיחבהל היה רשפא ץמאמב .הכוסה הדמע ןכיהו הווקמה לעפ ןכיה ,שרדמה-תיב
.םיחתפהמ ורקענש תוזוזמ

לואגל םיבייח

תויאשחב .םישדוח השולשכ ינפל היה הז .תיבה תא לואגל םיבייח :הטלחה הלבקתנ עגר ותואב
תא וסלכאש תוחפשמה שש םע עגיימ ןתמו-אשמ להנתה ,תוליעפב לבחל רשפאל אלש ידכ ,הרומג
תויקוח תויעב רותפל ידכ לארשימ חלשנ תיסורה היטרקורויבל החמומ ןיד-ךרוע .תיבה
.החלצהב םיצמאמה ורתכוה רבעש עובשב .הכלהכ ועצבתי םימושירהש אדוולו

-תדוגא להנמו לארשיב ד"בח-יריעצ ר"וי ,בונורהא קחצי-ףסוי ברה םתח רבעש יעיבר םויב
הלביק תוחפשמה ששמ תחא לכ .תיבה לש היינקה הזוח לע ,םימעה-רבח תונידמב ד"בח-ידיסח
הרטע רוזחת ,ןוושחרמב 'כ ,בורקה ישימח םויב .ויבשוימ הנופ יברה תיבו ,תיפילח הריד
.תיד"בח הבישי ה"יא חתפית הזה תיבבו הנשויל

בואכ קרפ

.הנושארה םלועה תמחלמ ימיב היה הז .תיד"בחה הירוטסיהב בואכ קרפ הכותב תלפקמ בוטסור
ובש םוקמ רחא וישופיחב .ד"בח לש הריבה-ריע ,שטיוואבויל הרייעה תא שוטנל ץלאנ יברה
תא ןכמ-רחאל ריבעה םג םשל .תקחורמה בוטסור דע דדנ ,םיידיסח םייח להנל היהי רשפא
.'םימימת יכמות' ,תמסרופמה ותבישי

,ונב .םינש 59 ןב אוהו ,הלחמ בקע קלתסנ יברה .הוולשו טקש ד"בח האצמ אל בוטסורב
ץלאנ ,ררחוששכ .תודהיה תלחג תרימשל ותוליעפ לשב ,םיטסינומוקה ידיב רסאנ ,ץ"יירה
אל טעמכ םזינומוקה תונש םיעבש ךשמב .הבזענ בוטסורו ,דרגנינלל ד"בח זכרמ תא קיתעהל
.ב"שרה לש ונויצ לע חטתשהל ידכ וליפא ,הילא עיגהל רשפא היה

חילצמ חילש

הכוז ,ןולפק בישילא ברה ,ד"בח חילש .בוטסורב עמשיהל הרותה לוק רזוח תונורחאה םינשב
תנתינ התע .לארשיל םידוהי תיילע דדועמו ידוהיה ךוניחה תא היחמ אוה .האנ החלצהל םש
הפנע תוליעפל זכרמ היהת ,יברה תיבב ה"יא םקותש השדחה הבישיהו ,וז תוליעפל הזע הפונת
.ריעה ידוהי ברקב

הלוק רוזחי הז יאכז םויב .ב"שרה לש ותדלוה-םוי ,ןוושחרמב 'כ אוה בורקה ישימח םוי
.םינש עבראו םיעבש לש הקספה ירחא ,ותיבב עמשיהל 'םימימת יכמות' תבישי לשגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


המשנ-רנ תקלדה

?רטפנ תמשנל רנ קילדהל גהנמל םעטה והמ :הלאש

תעשמ ,לבאה תיבב וא ,ותיבב ותמשנ יוליעלו רטפנה דובכל רנ קילדהל םיגהונ :הבושת
לכ - ד"בח גהנמלו ;(םירבק ירוקיבב ןכו) ותריטפל הנשה-םויבו ,'העבש'ה תולכ דע הריטפה
-םינש לכ רנ קילדהל וגהנש תוליהק ויה םימדוק תורודב .ןושארה הנשה-םוי רחא דע ,הנשה
.תסנכה-יתבב םישדוחה רשע

ו וציקה" :תובית ישאר) הוועשב - (ד"בח גהנמ ןכו) שיו תיז-ןמשב קילדהל םירדהמ שי
.למשח תרונמ - רשפא-יא םאו ,ליגר רנ םיקילדמ - רשפא-יא םאו ,("רפע ינכוש וננר

היהי רנ" :ותחפשמל הוויצש ,הנשמה ךרוע ,אישנה הדוהי יבר לש ותאווצל תאז םירשקמ שי
.רטפנה דובכ םושמ םש הנווכהש ,"ומוקמב קולד

,החמשהו דוהה ינודיעב תכלהתמ איהו ,תורנה תקלדהב תינהנ המשנה" :ייחב ונבר ריבסהו
איה ןכלו ,לכשה רואב הבוצח רוא תכיתח איהש ינפמ ,הרואה תאנה ךותמ תבחרתמו תטשפתמו
,טושפו ךז ינחור רוא המשנהו ינפוג רוא אוהש יפ-לע-ףא ,הניממ אוהש רואה רחא תכשמנ
תמשנ - 'ה רנ' :(ה ילשמ) רמאש אוה ,רנל םולשה-וילע ךלמה המלש התוא לישמה ןכ-לעו
."'םדא

'רנ'ה :ה"בקל ידוהיה ןיב רשקה לש םינושה םידברה תא למסמ רנה ,תודיסחה תרות יפ-לע
המשנה לש הדיקפת .('ה רוא) שאו (תווצמו הרות) ןמש ,(תימהבה שפנהו ףוגה) הליתפ ללוכ
רואב 'הליתפ'ה הלעתמ תווצמהו הרותה םויק ידי -לע :ונייהד ,רנה תא קילדהל אוה םלועב
רוא' :םיינשל ,תוללכב ,תקלחתמ הקלדהה ידי-לע תרצונש שאה םג .וב תללכנ איהש דע 'ה
רוא'ו ,(השועה םדאה תואיצמ םג תרכינש ןפואב הווצמ םויק ,הליתפה לא בורקה רואה) 'ההכ
.('המשל' הרוהט הנווכב תווצמו הרות םויק ,ריאמה רואה) 'ריהב
ימעט .גפש 'מע ד"וי גהנמו הכלה ירעש .כ פ"ר םייחה רשג .אל,הכ תומש ייחב ונבר .א,גק תובותכ
.נ"שו 445,ה תוחיש יטוקל .נ"שו ,ב"צפ א"ח תולבא לאירבג יעטנ .גמת 'מע םיגהנמהעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il