568 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

הרש-ייח תשרפ * (21.11.97) ח"נשת'ה ןוושחרמב א"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


החפשמה ךותב חוכיו


ונחנא .תועדה-יקוליח תאו םיחוכיווה תא לטבל רשפא-יא
לבא .תוומו םייח לש תולאשב תעגונש ,הכובס תואיצמב םייח
"החפשמה ךותב" םתוא להנל רשפא


ינפמ ששחה לעו ,םעה ךותב ימינפה בוטיקה תנכס לע רבדל םיברמ םינורחאה תועובשב
תואמססל הרהמ דע םישענ וללה םירובידה םג ,ונרעצל .הלילח םיחא תמחלמל ותוחתפתה
.ותונשל רבד השוע שיא ןיא ךא וילע םירבדמ לוכהש ריוואה-גזמ ומכ ,תוקוחש

ונייאור תוינכתה תחאבשכ היה ךכ .השדח הבשחמל םיררועמש םירבד םימעפל םיעמשנ תאז-לכב
ךייש ותרדגה יפ -לעש שיא אוה .הצקה לא הצקה ןמ תודגונמ תויטילופה םהיתועדש גוז-ינב
םתנשממ טעמ וטריפ ףא םהינש .'תוינוציק תוינמי' תועדב הקיזחמ איה .'ינוציקה לאמש'ל
,םה לוכה תורמלו .םהיניבש תיטילופה םוהתה קמוע תא ריהבה טלחהבש רבד ,תיגולואדיאה
.רשואמ גוז ,םהירבדל

:תוטשפב ובישה ,םיפירחה תועדה-יקוליח תורמל דחי תויחל םיחילצמ םה ךיא ,ולאשנשכ
םישיגרמשכ - תידוסי הכ תמא םואתפ תואטבמ וללה תוטושפה םילימה ."תחא החפשמ ונחנא"
.םיינוציק תועד-יקוליח םג לובסל רשפא ,תחא החפשמ ונחנאש

םסקה תחסונ

תאו םיחוכיווה תא לטבל רשפא-יא .לארשי-םעב תודחא איבהל םסקה תחסונ יהוז ,וצרת םא
עבטמו ,תוומו םייח לש תולאשב תעגונש ,הכובס תואיצמב םייח ונחנא .תועדה-יקוליח
יניעב הארנ ,םלועל םולש איבמכ דחאה יניעב הארנש דעצ .םיפירח םיתומיע םיחתפתמ םירבדה
אוהו ,טקשלו םולשל חתפמה וידיבש םימתבו תמאב ענכושמ דצ לכ .הנכסו ןוסא טיממכ ורבח
.הז בגשנ דעיל לושכמכ ינשה דצה לש ויתופקשה תא ספות

בחרנ רכ אוה יתדה ןיינעה םג .תויטילופ תולאשב קר אל העורק תילארשיה הרבחה
תיצמתכו ונמויק תילכתכ דחא רוביצ יניעב םיארנש םירבד .םיתומיעלו םיחוכיוול
םהב האור דחא דצש םישעמ ,ךפהלו .תרתוימ תיתד הייפככ םירחא יניעב םיארנ ,ונתייווה
.ףסונ ירסומו ינחור לפשכ םירחא יניעב םיספתנ ,תוברתהו המדקה איש

.הרקי ךכ ןכא םא קפס .חתמה סלפמ תדרוהל ומרתי תוידדה רושיג תוחישש םינימאמה שי
תריוואב אלו הבוט חורב םיכרענ םה םא דחוימב ,תידדה הנבהל םימרות טלחהב וללה םישגפמה
םה ,ומוי-תרגשלו ותיבל שיא -שיא םירזוח םישנאהשכ ,רבד לש ופוסב לבא ,תונחצנו תונחכו
.תויסיסבה םהיתודמע לא םיבש

ותרטמ .תרחא בשוחש ימ לכ עונכשמ תוחפב קפתסמ אוה ןיא ,ותקדצב ענכושמ דחא דצ דוע לכ
וזש םדא דמוע ינשה דצב םגש ןוויכמ .םכחה אוהו קדוצה אוהש ענכשל איה החישו שגפמ לכב
.וניעב דמוע רעפה לבא ,הנבה רתוי טעמ ילוא םיגישמ ונחנא ,ותשיג םג קוידב

דחא ףוגב םיאת

'ונחנא' ןיא ."תחא החפשמ ונחנא"ש רוכזל - תובבלה תא ברקל תמאב לוכיש דחא רבד שי
שי ,ןוכנ .ינממ קלח ,יחא אוה ינממ ךפהה קוידב בשוחש ידוהיה .'ונחנא' קר שי ,'םה'ו
.יחא אוהש עגרל חוכשל יל רוסא לבא ,ותיא בקונו רמ חוכיו יל

יפכ םתוא להננ תוחפל ,הב םירודח היהנשכ לבא ,םיחוכיווה תא לטבת אל תאזכ השיג
.והערל רקי דחאהו הז תא הז םיבהוא הבש הביבסב ,החפשמה ךותב םיחוכיו םילהנתמש
,יניינע חוכיו שי .תוניועו האנש לש תושוחתלו יאנג ייוטיבל םוקמ ןיא תאזכ הריוואב
.קומעו ףתושמ סיסב לש השוחת תמייק תאז םע לבא ,בקונ וליפא

תחא החפשמל קר אל לארשי-םע יקלח לכ תא םילישממו ,המידק ףסונ דעצ םיכלוה ףא ל"זח
לע הלעי םולכ םיהמתו - תילאמשה ודי תא הגגשב ךתחש םדאל תאז םימדמ םה .דחא ףוגל אלא
הברה הב שיש תחא תושי ,דחא ףוג אוה לארשי-םע ךכ !?תינמיה ודי תא ,שנועכ ,ךותחל ותעד
.םיאת

לע בושחל זענ אל םלועל ,חכוותנ םא םג זאו ,קימעהלו רידחהל ךירצ הזה דוסיה תא
.'םיחא תמחלמ'שדח שיד"בח ידיסח לש ח"לה יצראה סוניכה

יצראה סוניכה םילשוריב המואה-יניינבב ה"יא םייקתי ,ןוושחרמב 'כ ,ברעב ישימח םויב
תעיבק דמעממ יח ואדיו רודיש איה סוניכה לש תרתוכה-תלוג .ד"בח ידיסח לש ח"לה יתנשה
רזחו םייעובש ינפל לאגנש תיבה ,בוטסורב ב"שרה ר"ומדא לש ותיבב הבישי דוסייו תוזוזמה
,"שטיוואבוילב הליחתמ ד"בח" טרסה הנושארל ןרקוי םג סוניכב .ד"בח ידיסח תדוגא ידיל
היסורב ד"בח תודיסח לש התדלוה סרעל ץיקב םייקתהש 'םימימתה עסמ' ךלהמב םלוצש
.הניארקואבו

תפצב תידוהי הקיטסימל רנימס

.הבר החלצהל הכזו תפצב הנורחאה תבשב םייקתה תודהיו הקיטסימ יאשונב דחוימ רנימס
,תילגנא ירבוד להקל 'טנסא' ןוכמ ךרעש ןויע-ימיו םירנימס המכו המכל ךשמהב אב רנימסה
יבחר לכמ םישנא תורשע ופתתשה רנימסב .םילארשי דצמ םג השירד הררועתה תאז תובקעבו
םיטביהה תא וליגו ,המודכו היצטידמ ,היגולורטסא ,הקיטסימ יאשונב םקוסיעש ,ץראה
'לט .שדוח ידמ םייקתהל םיננכותמ םיפסונ םירנימס .הלא םיאשונב םיידיסחהו םיידוהיה
.06-6921364

הקיזומב שדח

לש ,"דימת רשא ץרא" :דחאה .תכרעמה ןחלושל ועיגה םיחלצומו םיירוקמ םירוטילקת ינש
,חיטבמו רשכומ רמזכ הלגתמ אוה ולש הרוכבה רוטילקתב .יפור'ג ידנמ הלועה ידיסחה רמזה
ינשה רוטילקתה .02-5385514 'לט ,'זפ -לג' תקפהב .יתימא ידיסח שגר םג ריבעהל חילצמש
,הווצמ-רב ירישל שדקומ ולוכ רוטילקתה .דוד ונב םע ,רכיירטש לאכימ ידיסחה רמזה לש
.03-6188047 'לט ,'ראטס לג' :הקפה .ירוקמו האנ בוליש םישיגמ םיינשהושטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .הרש-ייח תשרפל


תינחור תומלשו ימשג יפוי

ימי 'ה עדוי" :שרדמה רמוא ,"םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמ הרש ייח ויהיו" קוספה לע
הנש 'כ תבכ 'ק תב ,יונל 'ז תבכ 'כ תב .םימימת םתונש ךכ םימימת ןהש םשכ ...םימימת
.הייפויב ןהו םיבוטה הישעמב ןה תמלשומ התייה הרשש הלוע הז שוריפמ ."אטחל

שרדמה ירבדמ .רואיב שרוד ינוציח יפוי ןיבל םיבוט םישעמב תומלש ןיב הזה רוביחה
תא םג אלא ,דבלב ימשגה הייפוי תא תאטבמ הניא "יונל 'ז תבכ" הרש לש התומלשש ,רכינ
?תינחור תומלש אטבמ ימשגה יפויה דציכ .ונמא הרש לש תינחורה התלעמ

םיכפה רוביח

איה המשנה .םיכפה ינש ןיב רוביח אוה ימשגה ףוגה ןיבל תינחורה המשנה ןיב רוביחה
ףופכ ימשגה ףוגה ,התמועל .םוקמהו ןמזה ייונישמ הלעמל תדמוע איהו התוהמב תיקולא
.וב םימגופ םוקמה יאנתו ןמזה ינישש םיאור ונאש יפכו ,םוקמהו ןמזה תולבגמל

,םהיתותוא תא ופוג לע וריאשה אל וייח ימיב רבעש תואלתהו ופלחש םינשהש ,םדא םיאורשכ
התויחצנמ גפוס אוהו ויתולבגממ הלעתמ ףוגה םגש ,ךכ ידכ דע וב ריאמ המשנה רואש ןאכמ
.ונמא הרש לע הרותה תנייצמש תדחוימה תומלשה וז .המשנה לש התויפוס-ןיאמו

םויאה לומ

דציכ םינפוא השולש שי ,ויכרעו ותנומאל תדגונמה הביבס לומ דדומתהל שרדנ םדאשכ ,ללכב
טילחהש ןוויכמ ךא ,הביבסהמ עפשומ תויהל לולע אוה םנמא - דחא ןפוא .הז בצמב דמוע אוה
רזנתמ אוה - היינש תורשפא .היתועפשה לע רבגתמ אוה ,ןויסינב דומעל הפיקת הטלחה
.וילע העפשה לכ הל ןיא אליממו ,הביבסהמ קתנתמו

לומ דומעל שרדנ אוהו ,םדאה לע תמייאמ הביבסה םצעבש ,וללה םינפואה ינשב ןורסיחה
אוהש - איה תישילשה תורשפאה .תוקתנתה ידי-לע םאו השוחנ הטלחה ידי-לע םא ,םויאה
לכ ןיא אליממו ,ותביבס לע עיפשמה תויהל ךפוה אוהש דע ,ךכ-לכ הקזח המצוע וביבס ןירקמ
.רתויב ההובגה תומלשה וז .הנממ עפשויש ששחו תורשפא

המשנה רואל ילכ

ידי-לע ףוגה ייותיפ םע דדומתמ םדאהש ,איה תחא תורשפא .ףוגה לומ תודדומתהב םג ךכ
םיניינעב ומצע תא עיקשמו ףוגה יניינעמ קתנתמ אוהש ,היינש תורשפא .תושוחנ תוטלחה
.המשנה לע תמייאמש תדרפנ תואיצמ אוה ףוגה וללה םירקמה ינשב םלוא .םיינחור

לא ירמגל לטבתמ ףוגהש דע ,המשנה רוא תא ךכ-לכ ריבגמ םדאהשכ ,איה תיתימאה תומלשה
- ונמא הרש לש התומלש התייה וז .המשנה רוא יוליגל ילכ ףוגה ךפוה הז הרקמב .המשנה
ףוגה םג גפס אליממ .המשנה רוא יוליגל ילכ השענ ףוגהש דע ,הפוגב ךכ-לכ הריאה התמשנ
ומגפ אלו וילע ועיפשה אל םוקמהו ןמזה ינישו ,המשנה לש התויחצנמו החוכמ ימשגה
.הרש לש הייפויב
(92 'מע ,ה ךרכ תוחיש יטוקל)

בוט בל :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתולעמה לכ ללוכ

התוא ןחב ובש ןחבמה וליאו ,תולעמה לכב תמלשומ השיא קחצי רובעב אוצמל הצר רזעילא
ללוכ בוט בלש ,(גי,ב תובא) יאכז-ןב ןנחוי יבר ירבדל היאר ןאכמ .הביל-בוט לע קר דיעמ
.תולעמה לכ תא
(הרות ינינפ)


הניתנ הניינע השודק

ארחא-ארטסל השודק ןיב לדבההש םושמ ?בל-בוט לש הנוכתב אקווד הקבר תא רזעילא ןחב עודמ
וליאו ,םילפש חור תויחהל ,תלוזל עיפשהל אוה השודקה ןיינע :תלוזל הניתנה ןיינעב אוה
תא רזעילא ןחב ןכל .התלוזל תתל הצור הניאו המצעל העפשה לבקל קר תפאוש ארחא-ארטסה
איהש ןמיסו תוא הזב האר ,"הקשא ךילמג םגו" המצעמ הרמאשכו ,הניתנה ןיינעב אקווד הקבר
.םהרבא לש וערזב קבדיהל היוארו השודקה דצל תכייש
(ןקזה ר"ומדא)


הבוט הדימו םיתפומ

םימה ולעש הארש יפל" :י"שר שרפמ (זי,דכ תישארב) "התארקל דבעה ץריו" קוספה לע
ןוחבל ךרוצ דוע ול היה המ ,הלאכ םייולג םיתפומ הארש רחאל :הלאשה תלאשנ ."התארקל
םיתפומ האמ לע הלוע תחא הבוט הדימש ונדמל ןאכמ אלא ?םידסח תלמוג איה םא התוא
.םיסינו
(רימזוקמ לאקזחי יבר)


הבוט תיישעב שוח

תלוזהש דע ,תלוזל הבוט תיישעב גנועו שוח םילבקמו הכזמ ה"בקה רשאכ איה האלפנ הלעמ
ול עיגמ עודמ םימעט המכ אוצמל ותלוכיב ומצע לע ירהש .ומצע ונממ רתוי ולצא רקי השענ
.ללכ הלאכ תונובשח םיכייש אל תלוזה לע ךא ,בוט אל ול היהיש םולשו-סח
(םוי-םויה)


תונמחרה לע תונמחר

םוש ןיאו ,תיווז ןרקב תדדוב תחנומ איהש ,תונמחרה תדימ לע איה רתויב הלודגה תונמחרה
...הילע םחרל הצור שפנ םוש ןיאו ,הל קקדזהל הצור םדא
(בלסרבמ ןמחנ יבר)


תונשקעב תובוט תודימ

."אוה ףרוע השק םע" יכ לארשי-ינב לע ותליפתב רמוא ,לארשי לש םבהוא ,ונבר השמ
תודימ .םידסח ילמוגו םינשייב ,םינמחר םה םעבטב לארשי אלא ?הזב הלעמה המ הרואכלו
.הבוח ידי תאצל ידכ קר אלו ,תויחבו תופיקתב - ףרוע-תוישקב תויהל תוכירצ הלא תובוט
(ש"ת תוחישה רפס)


הכרבל הללק

םיעבש לש ןיד-רזג םיערוק ,וקחוד תעשב םליג-ןבו םרבח לע םיבר םימחר םיררועמה םירבח
.םיכורא םייחל תוומה תאו הכרבל הללקה תא םיכפוה ,םינש
(בוט םש לעבה)


םיינרופיצ ילב

הריקד לכ .תלוזה תא 'רוקדל' אל ;םיינרופיצה תא ריסהל הליחת תשרוד תודיסחה תרות
- םיינרופיצב םיזחאנ האמוטה תוחוכש רהוזב רמאנש יפכ ,ארחא ארטסבו הפילקב הרוקמ
."ןדיחא אהרפוטב"
(םוי םויה)

עובשה תרמיא


ימ לש סוחיי

,םיטושפ םיתבמ םידיסח רכיב אוה .םינסחי םידיסח לבקל בהא אל קסנזילמ ךלמילא יבר
.םמצע תוכזב תולעתהלו 'ה תא דובעל םהילע יכ םיעדויש

םינבר םלוכ ,תורוד םישולש לש סוחיי וירוחאמש ,ץישפורמ ילתפנ יבר וילא עיגהשכ
."רתוהו יד יל שי םינסחי" :ךלמילא יבר ותוא החד ,המכחו הרות ילודגו

."!?בוט אבא יל שיש יתמשא המב" :ילתפנ יבר ןנחתה

יואר התא ,ךיבא לש אלא ךלש וניא סוחייהש ןיבמ התא ןכא םא" :רמאו ךלמילא יבר הצרתה
."יתרובחל סנכיהלתודיסחה יכרד


םלש בלב הקדצ

קזחהו לודגה יעצמאה איה הלא וניתורודבש ,הקדצה תלעמ תא אילפהל הברמ תודיסחה תרות
םידיסחו םיר"ומדא לע תפומ ירופיסב תעפושמ תידיסחה הירוטסיהה .םדאה לש וכוכיזל רתויב
.םהל רשא לכ הקדצ יכרוצל ונתנו ,םיאלפומ הקדצ-ילעב ויהש

השעמב תוקסעתהה" :(ונש 'מע ,ה ךרכ) ויתורגיאמ תחאב ץ"יירה ר"ומדא תאז ראתמ ךכו
ש"נא לע ליטמ היהש ,ןקזה ר"ומדאמ ,םידיסחה ןיב שרשומו עוטנ ,עובק רבד איה הקדצה
ןבורש ,'אינת'בש שדוקה -תורגיא ךכ לע ודיעי .הקדצה תדובעו השעמב םישעמו םישוע תויהל
ןטק קלח קר םה ולא םיבתכמו - סנה-לעב-ריאמ-יבר תקדצו הקדצ יניינעב ןה ןלוככ
."הקדצ יניינעב ש"נאל יברה חלשש שדוקה-תורגיאמ

בלה תוימינפ

קלחה םג אצמנ ,ונל קינעמ ה"בקהש הסנרפב" :והערל שיא רמול וגהנ ןקזה ר"ומדא ידיסח
תככזמ הקדצה תדובעש ,רמאנ (ב,א תישארב) 'רוא הרות'ב .(9 'מע ג"שת תוחישה רפס) "ךלש
הקדצ" :(דל,די ילשמ) קוספה רמאנ הז לעו ."הככ םימעפ ףלא" םדאה לש ובילו וחומ תא
."יוג םמורת

םשב אלא הקדצ םשב ארקית אל ,והערל שיא םינתונש הכימתו הרזע לכש ,דיפקה ןקזה ונבר
רוגש היה - יהשלכ תיבגמ לע יברה תאמ שדוק-תרגיא תלבקתמ התייה רשאכ .ח"מג וא האוולה
ר"ומדא שדוק-תורגיא) "דסח תולימגל גואדל ,האוולה תתל םיכירצ" :םידיסחה לש םהיפב
.(הרת 'מע ,ח ךרכ צ"יירה

הדובעל 'בלה תוינוציח'ב 'ה תדובע ןיב לדבהה לע הברה רבודמ תודיסחה ירמאמב
- 'בלה תוינוציח' :הקדצה תניתנב םג הז לדבה רבסומ םירמאמה דחאב .'בלה תוימינפ'ב
התאו" לש ןיינעה ןכות תא םישיגרמש - 'בלה תוימינפ' ;הווצמ וזש םושמ הקדצ םינתונש
:(5 'מע ט"שת םירמאמה רפס) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ דיעמו .(ו,ט הימחנ) "םלוכ תא היחמ
,ץומח בלחב םחל תסורפב וקפתסה םמצע םה .שפנ-תוריסמ םע הקדצ-ילעב יפלא רצי הז םגתפ"
."הבחר דיב וקליח הקדצ ךא

הנושארה עבטמה

:תוריגמ שולש דימת ויה וינפל .ולש הקדצה תדימב עודי היה הנבורבודמ ןמלז 'ר דיסחה
,ינע ותיבל סנכנ היהשכ .תשוחנ תועבטמ תישילשבו ,ףסכ לש היינשב ,בהז לש תועבטמ תחאב
ודי סינכמ היה טילחהש רחאלו ,המורתה תא ול תתל הריגמ וזיאמ טילחמו וב טיבמ היה
-לעב היה אוה ףאש ,ינש דיסח יח וימיב .ינעל רסומ היה הנממ הלעמ היהש המו ,הריגמל
תוארל ידכ וילא עסנ ,ןמלז 'ר לש וגהנמ לע עמששכ .בולקשמ סחניפ 'ר ומשו ,לודג הקדצ
ךרדה לע רפיס ןקזה ונבר לא 'תודיחי'ל ןכמ רחאל סנכנשכ .ךכ גהונ אוה ףא היה זאמ .תאז
ללכ טיבמ וניא אוה .ןמלז 'ר ןיבל יניב לדבה שי תאז-לכב" :רמא ךא ,ןמלז 'רמ דמלש
הלעמ ינאש הממ ערוג ינניאש ףא ,ינא וליאו ,ןתונ אוה המכ תוארל ידכ ודיבש תועבטמב
..."הב שי המכ תוארל דיה תא חתופ ינא ,ידיב

יכרבאמ דחא לכש רמאו ,וריעב םידסח-תולימג ןרק דסייל דחא דיסחל םעפ הרוה ש"רהמ יברה
לכוא אל ,יבר" :דיסחה רמא .ותנותחב לביקש הינודנה ןמ יצח ןרקב עיקשי ריעב ש"נא
רומא .םירבדה ולבקתי ,רמוא ינאשכ" :יברה ובישה ."םהלש הינודנה תיצחמ תתל םענכשל
תוחישה רפס) "םהל היהי אל - ונתיי אל םאו ;םינתונ םה םהלשמ אל ,םינתונ רשאכש ,םהל
.(95 'מע ה"שת

עבטמה תא םורתי - יהשלכ הקדצ תרטמל ףסכ ףסואהש ,םידיסח וגהנ :הקדצ יאבג לע והשמו
.(34 'מע ה"שת תוחישה רפס) ןושארה


הלואגל הייפיצב


םמורתישכל ?ןמוקמל ןריזחמ ה"בקה יתמיאו ...קידצ תונרק הנממורת עדגא םיעשר ינרק לכו"
."וחישמ ןרק םריו וכלמל זוע ןתיו ביתכד ,חישמה ךלמ לש ונרק
(ה השרפ לאומש שרדמ)

היהש השעמ


הנחמב ןכוס

בצמ דחוימבו ,הנידמב יללכה בצמה .היווטל תא היסור השבכ (1940) ש"ת ןוויס שדוחב
,תידוהיה הליהקה לש תוליעפה לכ הקספנ הריבה הגירב .ךלהו רימחה ,םידוהיה םיבשותה
.יווטלה טנמלרפב ריצ םג שמיש רשא ,ןיבוד יכדרמ ברה דמע השארבש

,היווטל לש יברעמה לובגה לכ ךרואל םיבחרנ םירסאמ ולחה ,א"שת ויתסב ,הנשכ רובעכ
ןומויה ךרועו ןיבוד ברה לש ורזוע זא יתייה .םורדב היריביס דעו ןופצב הינוטסאמ
תבכר לע יתסמעוהו םירחא םיריסא תואמ םע יתרסאנ .הגירב רוא הארש ,'טנייה' ידוהיה
.יאטח המ יל רמאנ אל וליפא הז בלשב .עדונ-יתלבה לא האציש ,אשמ

בוש .המחלמה הצרפ ןכמ רחאל עובש .הווקסומ דיל רבעמ-הנחמ התייה הנושארה הנחתה
וארנ םיינמרג םיסוטמו הקעזא תריפצ העמשנ םואתפ .עסמה ךשמהל תבכר לע ונסמעוה
.םיטלקמל וטלמנו ץוחבמ םתוא ולענ ,תונורקהמ ודרי םירמושה ,הרצע תבכרה .םיברקתמ
.םינמרגה תוצצפהל םיספה לע וריקפה ונתוא

הנחמב םיריסאה .היסא-הפוריא לובג לעש ,'גארוסוא' הדובעה הנחמ התייה האבה הנחתה
.תבשה תשודק תרימשו רשכ לכוא לע הדפקה - יינפל ודמע םירגתא ינש .רעי תדובעב וקסעוה
היווטל ןב ,הנחמה יאפורמ דחא יל קינעהש ,תותבשב הדובעמ רוטפ תרזעב יתדדומתה תבשה םע
יתייה .ותוא יתלכא אל - רתוי הבר תוטשפב יתרתפ ףרטה ןוזמה תייעב תא .ישיאה ירכמו
.טעומב קפתסהל יתלוכיו אירב םדא

.יתעשפ המב ףוס-ףוס תולגל יתייה רומא הבש ,הריקחל יתארקנ הנחמב םישדוח השימח ירחא
,"תונכפהמ-יטנאבו תונויצב ,'טנייה'ה ךרוע ךשמשב ,ןיבוד לש וריכזמ ךתויהב םשאומ התא"
המ-ןמז רובעכ ןכאו ..."םינש רשע יאדווב היהי ךניד-רזג" :ףיסוה דימו .רקוחה יל רמא
.הייפכ תדובע תונש רשעל תדחוימ הדעו יתוא הנד

תובקעב ,םרסאמ תפוקתב רמחוה םיבר לש םניד .םינישלמה תעפותל יתעדוותה הנחמל יאוב םע
ויהש וא ודשחנש ,םימייוסמ םישנאמ יתוא ריהזהל וגהנ יירבח .םייוזב םיריסא לש תונשלה
.םינישלמכ םיעודי

.יתוא רוקחל ולחה םה .ףסונ םדא בשי ודיצל .הדובעה לע חקפמה לא יתנמזוה דחא םוי
.ולאש ,"?יתד התא"

.יתבשה ,"ןכ"

.תעדל וצר ,"?תדמל 'רדח' הזיאב"

.יתרמא ,"רפס-יתב אלא ,'םירדח' הגירב ולעפ אל יתודליבש םושמ 'רדח' םושב יתדמל אל"

תוליפתו תסנכ-תיב ןוגראב םשאומ התא" .רקיעה לא ועיגה תולאשו תוריקח לש העשכ רחאל
ידמ יתחנה ןתואש ,ןיליפת גוז יתקזחה םנמא .'המשא'ב יתרפכ .יב וחיטה ,"הנחמה ךותב
-תיב' הז ןיא לבא ,רתסב ןחינהלו יילא אובל וגהנ הנחמב םידוהיה יירבחמ םיבר םג .םוי
.'תסנכ

תעדל יתשקיב .םהלש לע ודמע םה .יתרמא ,"תיתד הפטהב קסוע ינניא לבא ,יתד םדא ינא"
זא קר .הנחמב יתייה אל ןיידע ובש ךיראתב ובקנ םה .תסנכ-תיב הנחמב יתנגרא םתעדל יתמ
.יתוא 'םישפחמ'ש יתעדי עגר ותואמ .יל וחינה

רחאל .הכומס ראבמ םימב לודג ריס אלמל יילע היה רעיב .דחוימב השק התייה אל יתדובע
,םיירהצה-רחא .םימה תא יתממיח םש ,םילעופה לש שגפמה-תדוקנל דבכה ריסה תא יתאשנ ןכמ
.םימח םימ םהל קלחמ יתייה ,םיאב םילעופה ויהשכ

ןוקית עציב יכ יל רפיס אוה .ועוצקמב יאנכט ,יתרכהש ריסא יתדובע םוקמל עיגה דחא םוי
בתכמה תא יתחתפ .בתכמ יל הרסמ איהו ,יתוחא תא שגפו ,םשמ קחרה אל ,םישנה הנחמב והשלכ
.הלשממה דגנ םירומח הצאנ ירבד שודג בתכמה יכ יתיאר הרהמ דעו ,תושגרתהב

המודא תירונ .םישנה הנחמל בוש ןמדזי בורקבש םושמ ,הבושת דימ בותכל יב קחד יאנכטה
היח תא םנמא םא ,יתוחאל" :דבלב תחא הרוש יתבתכו ריינ תסיפו טע יתלטנ .יחומב הקלדנ
..."שגפינ דוע 'ה תרזעב ,תמייקו

,ישאר תא היינשל יתינפה .הצורמ ונניא יכ היה הארנו יתבתכש ריינב ץיצה יאנכטה
,השע המ תוארל יתחלצה אל .ולש הדושח העונת ייניע וטלק ,יאנכטה לא יינפ תא יתרזחהשכו
.םלענו רצרצקה יבתכמ תא לטנ שיאה .יתוא האלימ הדבכ השגרה לבא

,תורצק תולאש המכ לאשש רחאל .הנחמב האורבתה לע הנוממה םוקמל עיגה הלק העש רובעכ
הלעה אלו שחבו שחב .המ-רבד שפחמכ ,לודגה ריסב שוחבל לחהו ,תקצמה תא יידימ לטנ
.ךלהו שאונ ףוסבל .המואמ

.הדובע יכרוצל ריסה שרדיי תרחמל ןכש ,ריסה תא ןקורל הדובעה להנמ יל הרוה ברעב
ימוג תפפכ ותיתחתב יתיליג יתמהדתל .וב ורתונש םימה תא יתנקורו לודגה ריסה תא יתיטה
...תשפועמו הנשי

וליא .הפפכה התלגתנ אל חקפמה לש ויתושיחב לכ תורמלש ,יל עריא יולג סנ .לוכה יתנבה
.הייפכ תדובע לש םינש המכ דוע יילע ליטהל ךכב היה יד ,תילגתמ הפפכה התייה

רחאל .היריביסב תולג תונש המכ דועו הדובעה-תונחמב םינש רשע 'קר' יתיליב 'ה ידסחב
.שדוקה-ץראל תולעל יתיכז הנש םישולש ינפל עובשה קוידבו ,יתררחתשה ןכמ

(ןידוג םהרבא 'ר ,השעמה לעבל ונתדות)
ץיברוה לליה ברה םע םיידוהי םייח


לוכה תורמל ןורבחב םיבחרתמ

םינב ,םיימוקמ םירענ השולשל הווצמ-רב תוגיגח שולש עובשה וגגח ןורבחב ידוהיה בושייב
.םיזוחא םינומשכל עיגמ בושייב רעונהו םידליה רועיש .דדימו ןהכ ,ואדנל תוחפשמל
...הנותח ,הווצמ-רב ,ןוידפ ,תירב ,הדיל :תוחמש הברה רבדה תועמשמ

טושפ -אלה ינוחטיבה בצמה תורמל ,םיבשותה םינירקמש הברה תוימיטפואל הביסה וז ילוא
,םיניטסלפה ידיל ןורבח לש הבור רסמנ הנשכ ינפל .םהב םייח םהש םיליגר-יתלבה םיאנתהו
-א) ךלמה דוד בוחר חתפנ שדוחכ ינפל .ידוהיה בושייה לע שלוחה רהה לע םויכ םיבשוי םהו
רבחמה יזכרמה םייחה-ריצ הז .תושיגרה תא ריבגמש המ ,םייברע בכר-ילכ תעונתל (הדאהוש
.הלפכמה -תרעמו הסדה-תיב ,הדימור-לת ןיב

תוביציו קזוח

ישדחמ' ל"כנמ ,ץיברוה לליה ברה תא עובשה ונלאש ?הזכ בצמב םיניקת םייח םילהנמ ךיא
ןאכ ונרבע ריעה תריסמ רחאל דימ" .רמוא אוה ,"טושפ-אל טלחהב בצמה" .'ידוהיה בושייה
בוחר תחיתפ .ןוסרואינש-תיבו הסדה-תיב לע םוי ידמ ולפנתה םיערפתמ תואמ .םישק םישדוח
לע ישממו שדח םויא הווהמ ,יצחו םינש שולש ךשמב וידעלב ורדתסה םיברעהש ,ךלמה דוד
."ונידליו ונישנ םולש

.םידוהיה ןורבח יבשות לש ןוקיסקלב ללכ העיפומ הניא 'תוימיספ' הלימה ,לוכה תורמלו
ברה רמוא ,"תאז םישוע ןכא ונחנאו ,םיברעה לומ תוביציו קזוח ןירקהל םיבייח ונחנא"
לע םג ןירקמ הזו ,םדוקמכ ןוחטיבבו תוישפוחב ךלהתהל םיפיסומ םידליהו םישנה" .ץיברוה
."תוינידמה יעבוקו אבצה

השדח בא-תינכת

המייתסה התנכהש בא-תינכת לע םג ראשה ןיב תנעשנ בושייה ינב לש תוימיטפואהש רשפא
דומצב ,תוריד תואמ-שולש דוע תידוהיה ןורבחב בורקה חווטב ונביי היפל .הלא םימיב
.תובאה ריעב המכ יפ הבר תידוהי הזיחא קינעת וז היינב .םימייקה םיזוכירל

.'הסדה תיב'ל דומצה ,תומוק שולש ןב ןיינב - 'קניפ תיב' לש ותיינב המלשוה רבכמ אל
םהרבא תנוכשב ר"מ 600 חטשב לודג ןיינב - 'הדוהיו םוחנ תיב' לש ותיינב לחת בורקב
.תוחפשמ שש לש ןהיתב הנורחאה הנשב ובחרוה הלא דצל .ותמקה תא הרשיא הלשממהש - וניבא

םוקמל םירשקנ

םמע שגפמ ,תאז-לכבו .ןורבח יבשות וצרוק ונממש דחוימה ישונאה רמוחה לע בתכנ אל המ
ינפל ןורבחל העיגהש ,ןזרק תחפשמ תא לשמל וחק .תשדוחמ תולעפתה ררועמ םינפ-לא-םינפ
לש ותופיפצ תמחמו ,םידלי העברא םהל ודלונ םייתניב .ריעצ גוז ויה זא .הנש הרשע-תחאכ
ובש תועובש המכ ינפל .עברא-תיירקבש הניסרחה תעבגב ררוגתהל הנשכ ינפל ורבע ,ןוורקה
.םירמוא םה ,"ףילחת ול ןיאו ,הזה םוקמל ונרשקנ" .ןורבחב ןטקה ןוורקה לא

םהרבא ידי-לע ןורבחב הלפכמה הדש תשיכר לע הרותב ארקנ הבש ,הבורקה תבשה תארקל
ואוביש ,ץראה יבחר לכמ םיחרוא םיפלא-תשמחכל ןורבחב ידוהיה בושייב םיפצמ ,וניבא
.הזה דחוימה םוקמל ונתוכייש תא ןיגפהלו תובאה ירבק לע קפרתהלגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הליפתב עונענ

?הרות דומילו הליפתה תעשב ענענתהל םידוהי םיגהונ המ ינפמ :הלאש

תא - שי ;"הנרמאת יתומצע לכ" (י,הל םיליהת) קוספה תא ךכ לע וריכזהש שי :הבושת
םעה אריו" :(די,כ תומש) קוספה תא םירחאו ;"אוה תחינ ימש ינפמו" :(ה,ב יכאלמ) קוספה
."עיזבו תתרב ,המיאב" הנתינ הרותהש יפל - "ועוניו

רנ" (זכ,כ ילשמ) קוספה ןושלכ ,דבלב לארשי תומשנל דחוימ הז עונענש ,רמאנ רהוזה רפסב
ךכ ,ןאכלו ןאכל תעעונתמ אלא ,החנ הניא הליתפב תזחואה שאהש םשכו ."םדא תמשנ - 'ה
.ןאכלו ןאכל םיענענתמ אלא ,עגריהל םילוכי םה ןיאו םהבש רואה תא הקילדמ הרותה ,לארשי

ותוא ךותמ וארק םישנא המכש ךכ ךותמ גהנמה חמצ ויפלו ,'ינכט רבסה' עיפומ 'ירזוכ'ב
ריכזמ אוה םג םלוא .םדומילב דימתמ עונענל ולגרתהש דע ,ףקדזהלו ףפוכתהל ולגרתהו רפס
.רהוזב רמאנל הנווכהש ושריפ רבכו ,"יעבטה םוחה" תא וירבד תישארב

."ךלמה ינפל דמוע" זאש ןוויכ ,הרשע-הנומש תליפתב עעונתהלמ וענמנש שי

םתומכ ללפתהל ,הליפתה לע דמש תריזג" וימיב ורזגש םינברה תא תופירחב רקיב ןקזה ונבר
הגירדמל םעיגהב ןוילע יכאלמכ ,לוק תמרהו העונת םוש ילבו ןוזפיחב ,אקווד
יכ-םא ,תולעפתהלו תוררועתהל עיגהל ידכ עעונתהל םיבייח םדא-ינב בור יכ ,"...הנוילעה
םידיסחה תודעמ שי ,תאז םע .םינושמ תולוקו תועונתב אל ,תחנב תאז תושעל שי ללכ-ךרדב
.יוארכ הנווכה אהתש - רקיעהו .הבר תולעפתהבו לודג לוקב אקווד ללפתהל תוליגרה
.(גמ 'מע) הרותה תכרב ,םהרדובא .חקת 'יס ירטיו רוזחמ .פ-טע ב"מ ,ירזוכ .ב"עס ח"יר ,ג"ח רהוז
לוכשא תאצוה ץ"בעיה רודיס .םש ח"וא יקומינו םייחה ףכ ,ןקזה ר"ומדא ע"וש ,ר"א ,א,חמ א"מר
.וט 'יס ,ןקזה ר"ומדא (מ"שת ןילקורב) שדוק-תורגא .אמ 'מע ,א"חעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il