569 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

תודלות תשרפ * (28.11.97) ח"נשת'ה ןוושחרמב ח"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


"ןוכנ"ה דצב תויהל


םיסנמו םרזה דגנ םיחושה םירצוי דדועל הכירצ הלשממה
,תושיגרו תונידע אטבתש ,תיתימא תידוהי תוברת חימצהל
תידוהי תוהזו הנומא


.רומג םיגשומ לובלב שי ובש םלוע הז :רומאל .'ךופה םלוע' םימעפל הנוכמ הזה םלועה
רואל ךשוח םימש ,ער - בוטלו ,בוט - ערל םירמואה יוה" :ורמאב תאז ראתמ היעשי איבנה
.שדחמ םעפ לכב םיעיתפמ ןכ-יפ-לע-ףאו ,םיקיתע םירבדה םנמא ."ךשוחל רואו

תשבכ לע ,ביצקתה רושיא ימיב ,הנש לכב םיחטומ תרוקיב לש תונותיק המכ םיעדוי ונלוכ
.הרותה םלועל םרגנש לוועה תא שיגרמ אשונל תצק ברוקמש ימ לכ .הרותה םלועל תנתינש שרה
םירוה םישרדנ ,םולשת לכמ םירוטפ יתכלממה ךוניחל םהידלי תא םיחלושה םירוהש העשב
לש םידומילהו םייחה יאנתו ,םיהובג םימוכס םלשל תונפלואלו תובישיל םהינב תא םיחלושה
טעומה ביצקתה לע םג לבא .תיללכה תכרעמב םהיתימע לש הלאל ללכ םיברקתמ םניא םהידלי
.תיללכ תולפנתה האב הלא תודסומל ןתינה

םידומ לוכה .םינש יפלא ךשמב החוכ תא החיכוהש תוברתו הרות ,ךוניח לש תכרעמב רבודמו
- תחא היעב קר הל שי .הבישחלו דומילל ,תישיא הברקהל ,םיכרעל תכנחמש תכרעמ וזש
.'ןוכנ'ה דצב תמקוממ הניא תאזה תכרעמה

ךופה םלוע

םישנאה רפסמ .'ןוכנ'ה דצב טלחהב תאצמנש 'תוברת'ה לש התומד תא וניאר רבעש עובשב
דומילב םיקסועה םידוהיה יפלא-תואמ תמועל יספא ילארשיה עונלוקה תיישעתב םיקסועה
לבא .תושדחה תרודהמב קימיג רתויה לכל הז ,ס"שה םויס תא גוגחל םיסנכתמ תובברשכ .הרות
לכ יניעל יח רודישב תאז םירדשמ ,הנשה יסרפ תא םמצעל םיקינעמ עונלוקה ישנא רשאכ
.ךופה םלוע .המואה

טעמ םועטל ונלוכי ,תושדחהו םינמויה תורודהמ לכב בושו בוש סעלנו רדוש סקטהש ןוויכמ
הממ הדילס ושח השיגר שפנ ילעבו תווצמ ירמוש םידוהי קר אל .וז תוברת לש המעטמ
דמוע .חור-תוסג :םילימ יתשב עוריאה תא ומתח הרושה ןמ םישנא םתס םג .םש ללוחתהש
םהל לבא .עירמו םייפכ אחומ להקה לכו - הלשממה-שאר דגנכ ויפ תא לבנמו עוריאה 'ןתח'
.'ןוכנ'ה דצב םיאצמנ םה יכ ,רתומ

.םייתימאה ויכרעלו םעה חורל המואמ תמרות הניאש ,וז היישעתב הלשממה העיקשמ םינוילימ
לע .ויביוא תא תממורמו המע תומד תא הליפשמש ילארשיה עונלוקה תיישעת ומכ ןיא ,ךפהל
דוע עובתל תשייבתמ הניא תאזה הרובחה לבא .םילימ ריבכהל רתוימש המוד תירסומה התמר
קר .הפצוחה לע תוחמלו םוקל ןכומש ימ ןיא - רתוי דוע רומחש המו .םינוילימ דועו
.ךופה םלוע .הקעצ המק הרות ירועישל םילקש המכ םיביצקמשכ

?תנווכמ די שי םאה

'תוברת' הנוכמש המב םיקסועה בורש ןכתיי ךיא - הלודג תחא הלאש תרתתסמ הז לכ ירוחאמ
תכרעמ שי וא ,אוה הרקמ ךא םאה ?תילארשיה הרבחב םייוסמו רצ חלפל רוריבב םיכייתשמ
?הב בלתשהל תורחא תופקשה ילעב םירצויל תרשפאמ הניאש יהשלכ תנווכמ

םילכה תא םותרל שיש תווצמהו הרותה ירמוש ברקב הרכהה תכלוהו תרבוג תונורחאה םינשב
םירצוי רתויו רתוי ."ירצמה דימ תינחה תא לוזגיו" תניחבב ,תודהיה יכרע ןעמל וללה
ץוחמ היה רבכמ אל דעש ,'תוברת'ה םלועל סנכיהל םיזיעמ תידוהי הרכה ילעבו םימש-יארי
,םיאמיב ,םיאקיזומ ,+םירפוס ,םיררושמ ,םירייצ רתויו רתוי םיאור ונחנא .םרובעב םוחתל
.םיידוהי םיכרעו הנומא םירודחה ,םיפסונ םימוחתב םינמאו םיאזחמ

םיסנמו םרזה דגנ םיחושה ,םה .תבותכה םה - םיריעצ םירצוי דדועל הכירצ הלשממה םא
תידוהי תוברת חמצת ילוא םהמ .תינרדומה תונמאה תפשל ידוהיה םיכרעה םלוע תא םגרתל
.תידוהי תוהזו הנומא ,תושיגרו תונידע אטבתש ,תיתימאשדח שייברה יחולש לש ימלועה סוניכה

ד"בח יחולש לש יתנשה ימלועה סוניכה קרוי-וינב שטיוואבוילמ יברה רצחב חתפנ עובשה
,ץראה יבחרב ד"בח-יתב תא םילהנמה ,לארשימ םיחולש האממ רתוי םיפתתשמ סוניכב .םלועב
לע הנשה ולעש תושדח תודוקנ תורשע לע זרכוי סוניכב .םלועה יבחרמ םהיתימע תואמ דצל
,הלודג תיזכרמ תודעוותה םייקתת שדוק -תבשב .וז הנשל הלועפ-יכרד וותויו ,תוחילשה תפמ
תקמעהו םעה תודחא תרבגה - הרקיעש ,תוחילשה יולימב והער תא שיא םיחולשה וקזחי הבש
.ונקדצ-חישמ ידי -לע אובל הבורקה הלואגל תועדומה

"שטיוואבוילב הליחתמ ד"בח" :קתרמ טרס

,םילשוריב רבעש ישימח םויב םייקתהש ,ד"בח ידיסח לש ח"לה יצראה סוניכב םיחכונה יפלא
ד"בח' טרסהמו ,בוטסורב ב"שרה ר"ומדא לש ותיב תלואגמ ונרקוהש תוארמהמ דחוימב ושגרתה
טרסה .ןורחאה ץיקב ד"בח לש התדלוה סרעל עסמה תובקעב ךרענש ,'שטיוואבוילב הליחתמ
םינויצה לע תוחטתשהה לש היווחה תא ריבעמו ד"בח תודיסח לש הירוטסיהה תא ללוגמ קתרמה
-9607588 'לטב טרסה תטלק תא גישהל רשפא .ד"בח החמצ םהבש םירתאל תורבחתההו םישודקה
.03

הידמ יטלומב ןיליפת רוציי

-תיב ןיליפת' תקפהב ,ףסונ רוטילקתב רשעתמ תודהי יאשונב הידמ יטלומה ירוטילקת ףדמ
אשונב בחר עדי קינעמו ןיליפתה תנכה יבלש תא שיחממ "ןיליפת םישוע ךיא" רוטילקתה .'לא
לעופ רוטילקתה .דימלתל ןויע יפדו הקיזומ ,תוניירק ,ואדיו יעטק ,תונומת תרזעב ,הז
.02-9975158 'לט .'תונולח' הלעפהה תנכותב ישיא בשחמבשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .תודלות תשרפל


הנושארה תידוהיה הנותחה

חיר האר" :וניבא קחצי רמוא ,ול ןיכהש םימעטמה תא ויבא קחציל שיגהו בקעי סנכנ רשאכ
חירל קחצי ןווכתה "הדש חיר" לע וירבדבש ,ל"זח םישרפמ ."'ה וכריב רשא הדש חירכ ינב
.ןדע-ןג חיר ומע סנכנ וניבא בקעי לש ותסינכב ןכש ,ןדע-ןג

ןדע-ןגב םינש שולש השע ומצע אוהש ,םירפסב רמאנ ?ןדע-ןג לש וחיר תא קחצי עדי ןיינמ
ךכו .ול אשניהל היואר התייהו םינש שולש תב התשענ הקברש דעו הדקעה רחאלמ םינש שולש -
םילאוש .הקבר םע בש רזעילא רשאכ רמאנש ,"הדשב חושל קחצי אציו" קוספה תא ל"זח םישרפמ
הליב ,ויאושינ םדוק ,וניבא קחצי ,רמולכ ."ןדע-ןגמ" :םיבישמו ,"?אצי ןכיהמ" :ל"זח
.לארשיב תיב םיקהל אצי ךכ-רחא קרו ןדע-ןגב

ןדע-ןגל סנכיהל

תובא ישעמ"ש רחאמו .הרותב תרפוסמה הנושארה תידוהיה הנותחה םה הקברו קחצי יאושינ
םיקהל םידמועש העשב רדסה תויהל ךירצ ךיא הארוה דומלל רשפא ןאכמ ירה ,"םינבל ןמיס
.לארשיב תיב

וב ןיאש ,ןדע-ןג לש וניינע .'ןדע-ןג'ל סנכיהל ידוהי ךירצ ןיאושינה ינפלש הפוקתב
,ער לש תואיצמ שי ןדע-ןגמ הטמלש םינוילעה תומלועב םגו הזה םלועב .ער לש תואיצמ ללכ
ךילע ןיאושינה ינפל - ידוהיל םירמואש המ הזו .ער לש תואיצמ ללכ ןיא ןדע-ןגב םלוא
.ער לש תואיצמל םוקמ םוש ןיא ובש בצמב אצמיהל

ער ינפמ הרימש

וז םלוא ,ןיאושינה רחאלש הרימש שי .ןיאושינה ינפל הל קקזנ םדאש הרימשה לש הניינע הז
רחא גוסמ הרימש תשרדנ ןיאושינה םדוק .יוויל אלב וכלי אל הלכהו ןתחהש ,דובכ לש הרימש
.ער לש תואיצמ ינפמ הרימש -

האיבמ ,ער לש תואיצמ תלבוס הניאש תיאליע הגרדל םדאה תא הלעמש ,תאזה הרימשה אקווד
ןיאושינה תוכרבב םירמואש יפכ דעו ,"דע ידע ןיינב"ל דע ,ןיאושינה לש הלודגה הכרבה תא
."םדקמ ןדע-ןגב ךריצי ךחמשכ םיבוהאה םיער חמשת חמש" -

תעדה תומלש

ליגה .הנש םיעברא ןב ותויהב ןתחתה קחצי .הארוה ומע אשונ קחצי לש ןיאושינה ליג םג
.ובר לש ותעד לע דמוע םדא הנש םיעברא רחאלש ל"זח םירמואש יפכ ,הנבהב תומלש למסמ הזה
.ויאושינ תארקל הרותב הנבה לש תומלשל עיגהל ךירצ ידוהי םג ךכו

לבקל לדתשהל שי ןיאושינה םדוקש ,וניאישנ וניתובר ורוהש הארוהה תא ריבסמ הז רבד
קצומו יתימא תיבו ,הרותב תיב תונבל וילע ,לארשיב תיב הנוב םדאש םדוק .הארוהל הכימס
,ןאכלו ןאכל תוזוזת תויהל תולוכי תורבס דומילב .הכלה וז 'ה רבד - הארוהה אקווד אוה
הארוהה דומיל אוה ידוהי תיב םידימעמ וילעש דוסיה .דעו םלועל יחצנ אוה הכלה-קספ םלוא
םירשי רוד םימיקמו ,"דע ידע ןיינב" ,יתימא תיב םינוב ךכ ידי-לע .הרותה תוכלה -
.ךרובי
(50 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל)

וישעו בקעי :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםלש שיגרמ

.תולעתהל ךרוצ דוע ול ןיאש ימ ,םלש שיגרמ אוה - רומגו יושע ןושלמ אוה 'וישע'
,םולכ גישה אל ןיידע וליאכ ,ומצע יניעב ןטק אוה ,'בקע' ןושלמ אוה 'בקעי' ,ותמועל
.שדחמ תולעתהלו ליחתהל ךירצ םעפ לכבו
(לאומשמ םש)


ערה תילכת

רואל ותוא ךופהי ידוהיש ,איה ותאירב תרטמ םלוא ,האמוטהו ערה תוחוכ תא למסמ 'וישע'
,גונעתו קוחש ןושלמ אוה 'קחצי' ןכש ,"קחצי תודלות" אוהש רמאנ וישע לע םג ןכל .בוטו
.הלעמל חור-תחנו החמש רבדה םרוג ,רואל ךשוחמו בוטל ערמ ךפהנ וישע רשאכו
(ח"לשת םירמאמה רפס)


רבסה ילב הבהא

הקבר תבהאל ,תאז תמועל ."ויפב דיצ יכ" :(חכ,הכ תישארב) םעט ןתינ וישעל קחצי תבהאל
...רבסהלו םעטל הקוקז הניא בקעיל הבהאה יכ .רבסה לכ ןתינ אל בקעיל
(הרותל םיינזא)


תומימתה לע ןודא

וניאש ימ :ןילבולמ יברה ךכ לע רמוא היה ."םת שיא" היהש (זכ,הכ תישארב) רמאנ בקעי לע
אלא וז תלוכיב שמתשמ וניא ךא ,תומרל עדויש ימ וליאו ,םת והירה תוירבה תא תומרל עדוי
םע ויקוסיעבש בקעי ןוגכ ,הב לשומו ותומימת לע ןודא אוהש ,"םת שיא" אוה ,חרכה תעשב
..."תואמרב ינא ויחא" :ומצע לע דיעה ןבל

וישע תא ןקתל

םדאה לא אב ערה רצי יכ ,ןושאר אצי ןכל .ערה רצי תאו תימהבה שפנה תא למסמ 'וישע'
תניחבב איה בקעי תדובע .בוטה רצי תאו תיקולאה שפנה תא למסמ 'בקעי' .בוטה רצי ינפל
ןקתל ידכ איה הטמל תיקולאה שפנה תדירי יכ ,(וכ,הכ תישארב) "וישע בקעב תזחוא ודיו"
.וישע תניחבב איהש ,תימהבה שפנה תא
(תוחיש יטוקל)


איה תחא בוטה ךרד

רמאנ וישע לצא וליאו ,דיחי ןושלב ,"בקעי ומש ארקיו" (וכ,הכ תישארב) רמאנ בקעי לע
הניא בוטה ךרד ךא ,ןה תובר תוערה םיכרדה ןכש .םיבר ןושלב ,"ושע ומש וארקיו" (הכ םש)
-ינבו הלוגס-ישנא קר ומיכסה בקעי ומש לע ךא ,םיבר ומיכסה וישע לש ומשל .תחא אלא
.םיטעומ םהש ,היילע
(רקי ילכ)


תיחצנ המחלמ

וצצורתה םה - "הברקב םינבה וצצורתיו" םהילע רמאנ םמא םחרב וישעו בקעי ויהשכ דוע
םויה םצע דע תכשמנו תמייק וזה המחלמה .וישעל בקעי ןיב םולש ןיא זאמו ,םהיניב ומחלו
.הזה
(קחצי ראב)


השודקב םיכרד יתש

לש הדובעה וז - "םילהוא בשוי" אוה בקעי :המצע השודקב םיכרד יתש םיגציימ וישעו בקעי
םלועה יניינע תא 'דוצל' ותדובע - "הדש שיא דיצ עדוי שיא" אוה וישע .הרותה דומיל
עדוי" ,עדי תשרוד ,השודקל םכפהלו םלועה יניינע תא דוצל ,וז הדובע .השודקל םכפהלו
.יוארכ תאז תושעל ךיא תעדל ,"דיצ
(שדוק תוחיש)

עובשה תרמיא


בר לש וביט

ןייצ םירבדה ךותב .ותבישיב ךומתל ושקיבו דחא ריבגל םעפ סנכנ ןילבולמ אריפש ריאמ יבר
.םידימלת תואמ-שמח הבישיב תעכ שיש ,וינזואב

ולכוי ןהבש םירע תואמ-שמח ואצמיי ןכיה" .האילפב רישעה ביגה ,"!?םידימלת תואמ-שמח"
."?םינבר שמשל וללה םידימלתה תואמ-שמח

ויהי ראשה לכ .םינבר ויהי תואמ-שמחה ךותמ השימח קר" :רמאו אריפש ריאמ יבר ךייח
..."רוחבל םיכירצ בר הזיא םיניבמש םיתב-ילעבתודיסחה יכרד


תוחילשה חוכ

םיחולש וחלש תודיסחה תטיש ידסיימ .תוחילשה גשומ תודיסחה לש המלועב חתפתה התישארמ
תוכז דימת בשחנ חילש תויהל .הקוחרהו הבורקה םתביבסב תודיסחה רוא תא ץיפהל ידכ
םייתומצעהו םילודגה תוחוכה תא לבקמ חילשהש ןאכמו ,"ותומכ םדא לש וחולש" ןכש ,הלודג
.חלשמה יברה לש

וידימלת תא חולשל הברה ט"שעבה .תוחילשה דסומ תא םיאצומ ונחנא ט"שעבה ימיב רבכ
שטירזממ דיגמה םג .םירתסנ םיחולשכ םתיברמו םייולג םיחולשכ םתצקמ ,תונוש תומישמל
-תיב ינומה ברקב תודיסחה רוא טשפתה ךכ .אינתה לעב ןקזה ונבר וירחאו ,וז ךרדב ךישמה
.םיקוחר תומוקמ דע עיגהו ,לארשי

"יירביאמ רביא"

ייחמ םיבר םידוהי לש תוקחרתהה .םינורחאה תורודב תוחילשה דסומ לביק תדחוימ הפונת
םג אלא ,תודיסח דמלל ידכ קר אל םיחולש חולשל תודיסחה יאישנ תא הבייח תווצמו הרות
םיחולש רגשמ ב"שרה ר"ומדא ק"כ תא םיאצומ ונחנא ךכ .ידוהיה םויקה םצעל גואדל ידכ
םילוכיש רוביצ ינקסעו םיטחוש ,םידמלמ ,םינבר ושרדנ םהבש םיפסונ תומוקמלו היזורגל
.תודהיה חור תא תויחהל

וירחאו ,צ"יירה ר"ומדא ק"כ ידי-לע ,הרידא הפונתב תוחילשה דסומ חתפתה האלהו ןאכמ
לע ואטבתהש תויואטבתהה .ונרוד אישנ שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ ,ומוקמ-אלממ ידי-לע
.םיחולשל וקינעהש םיאלפומה תוחוכהו דחוימה סחיה לע תודיעמ םיחולשה

רחאמ ,ויבא לש ותריטפ םוי לח יתמ עדוי אוה ןיאש ,צ"יירה יברל םעפ רמא דחא דיסח
-לע חלשנ ךיבאו ליאוה" :יברה ול רמא .הייפכ-הנחמב תמו יטסינומוקה ןוטלשה ידיב רסאנש
'ב) יבא לש הנשה-םויב ולש הנשה-םוי תא עבוק ינא ,היזורגל (ב"שרה ר"ומדא) יבא ידי
."!(ןסינב

לא סנכנ אוה .ןילופב ד"בח תבישיב ודמלש 'םימימת'ה דחא קרוי-וינל עיגה ד"שת תנשב
חותפל ותוא חולשל ותעדבש יברה ול רמא .ותציחמב ראשיהל הבשחמ ךותמ ,צ"יירה יברה
המכסהב תוחילשה תא לביק ,יברה תציחמב תוהשל הפיצש ,רוחבה .הדשה-ירעמ תחאב הבישי
לואשל ךרוצ ןיאו ,ירביאמ רביאכ ךתוא בישחמ ינא" :יברה ול רמא .ולפנ וינפ לבא ,האלמ
..."רביאה לש ותמכסהל

חילשה תוירחא

ץיקה ימיב םעפ עסנ הבישיה ידימלתמ דחא .תדחוימ דובכ-תרדהב םיחולשל וסחייתה םידיסחה
,ראשה ןיב רפיס ,ותעיסנ ירחא יברל חוויד רשאכ .הקירמאב תוחדינ םירעב יברה תוחילשל
חותפל שגינ אל ,חתפב דמוע יברה לש חילשש עמששכ ,הלהו ,םידיסחה ינקזמ דחא לצא רקיבש
םיקחרמב תויהל םילוכי" :יברה ביגה .עבוכה תא שבחו ליעמה תא שבלש םדוק תלדה תא
..."ןאכ אצמנש יממ בורק רתוי תויהלו

תא גציימ אוה השעמ לכבו דעצ לכב ןכש ,חילשה לע תלטומה תוירחאה לע רבדל הברה יברה
חילשל תומכחה תא םישנאה םיסחיימ ,חילש םיחלוש רשאכ" :ויחולשמ דחאל רמא םעפ .חלשמה
..."ינובשח לע ויהיש תויוטש השעת לא .חלשמל תויוטשה תאו

,המישמה תא עמש חילשה .ותוחילשב םייוסמ ןיינע עצבל םיחולשה דחאל יברה הרוה תחא םעפ
יתייה ימצעב ינא וליא" :יברה ול רמא ךכ ךותב .ויתוחוכל לעמ רבדהש עגר ותואב רהרהו
דחי םיעסונש עד ,ןכבו ?יל םיעמוש ויה םאה ,ןיינעה תא ןקתל עבותו םישנא םתואל שגינ
."!ךתיא

העיסנהש יברל רסמו ,'תודיחי'ל סנכנ ויחא .יברה לש תוחילשב םעפ לעפ ד"בח ינברמ דחא
םג" :יברה ביגה ."חלשמה חוכב עסנש ינפמ חילצה יאדו" :ףיסוהו ,הבר החלצהב התייה
."תמייוסמ הדימב תלוכי לעב תויהל ךירצ חילשה


הלואגל הייפיצב


עיגה וישכעו יתוחילש תא יתישע :עידומו ,ה"בקה ,יתימאה חלשמה לא שגינו אב חילש לכ"
."שממ לעופב ונקדצ-חישמ תא ונל חלש - ךתוחילש תא השעת ,לוכיבכ ,התאש ןמזה
(ב"נשת ולסכ םיכרבמ תבש)

היהש השעמ


ןיע ףרהכ 'ה תעושי

היה הליהקב .הנבלה היסורב בוקפיזובונ ריעב ררוגתה ,יתבס יבא ,ל"צז רבייב לרב 'ר
.תובבל בוריקו דסח ישעמב הברמו הלילו םמוי הרותב הגוהה ,םכח דימלת ,ד"בח דיסחכ רכומ
.ויפכ למעמ דובכב סנרפ ותחפשמ תא

ךכ םשל .שדוקה-ץראל ותחפשמ םע תולעלו היסורמ רוקעל לרב 'ר טילחה (1890) א"נקת תנשב
ףרטצה ץראל ותעגה םע .ותחפשמ תטילקל עקרקה תא רישכהל ידכ ,ודבל הצרא הלעו םידקה
.הרדח רוזאב תוציב שובייב ודבעש םידוהיה םיבשייתמל

עוקש ,תורחואמ תועש דע תולילב בשויה ,ידוהיה ברל הבר הצרעהב וסחייתה םיצולחה
.תוציבה שוביי לש תנכוסמהו השקה הדובעב הדמתהבו תוצירחב למע םויבו ,הרות דומילב
-ץרא לש השודקה המדאה תא דבעל ינכיזש ל-אל הדות" .ויפמ יהשלכ הנולת העמשנ אל םלועמ
.וירבחל רמול היה גהונ ,"לארשי

-תיבב זופשא קרו רומח היה ובצמ .תחדקב לרב 'ר הקל ,תכרפמ הדובע לש תועובש המכ ירחא
רוזחל וילע יכ ואפור עבק םילחהש רחאל .תווממ והוליצה םיאפורה לש רוסמ לופיטו האופר
רעטצה לרב 'ר .רתוי רפושמ םהב ריוואהש תומוקמ ,םילשוריל רובעל ןיפולחל וא היסורל
תריזג וילע הרבג לבא ,שודק דועיי האר הבש ,המדאה תדובע תא בוזעל ץלאייש לע דואמ
.אפורה

ןמז רובעכ .םילשורי שדוקה-ריעב ,ןבומכ ,רחב אוהו ללכ ותעד לע התלע אל היסורל הבישה
הנק ,ץראב ותדובעב ךסחשו היסורמ ומע איבהש ףסכב .םילשוריב הקיתעה ריעב ררוגתהל רבע
האבוי הרוחסה .הקיתעה ריעה לש ימלסומה עבורב ,חמקו רכוס ,םינגד תריכמל תונח ול
.םילשוריל םשמו ,ופי למנ ךרד ,היינאב הסדואמ

ריעבש ותיבל םאיבהו ץראל וידליו ותשא תא םג הלעה ,ולמעב הכרב תוארל לחהש רחאל
,(ימא לש הדוד -ןב) ודכנ ינזואב ראית ותואש ,הרקמה רופיסל םיאב ונא ןאכו .הקיתעה
:ל"ז ןשוש הירא ר"דה

תאו תוריאמה וינפ תא בטיה ינא רכוז .לרב 'ר ,אבס לש ותונחב תולבל יתבהא יתודליב
הקיקשב הב דמולו ודיב קיזחהש ארמגב עוקש היה ונמז תיברמ .תונחה ןכוד דיל ותבש
.הדמתהבו

דובכ -תאריב .ודומילב ול עירפהל ששוחכ ,טקשב וילא שגינ היה תונחל סנכנש הנוק לכ
היה אבס .רחא וא הז ךרצמ תונקל ואובב ול 'עירפה'ש לע ותחילס תא שקבמו וילא הנופ היה
.הבר תונלבסבו םינפ רואמב ולהק תא תרשמו ארמגה תא רגוס ,דמע ובש םוקמה תא ןמסמ

שובלו תובע םפש הטוע ,המוק-הבג שיא .יקרוטה לשומה לש וחילש תונחל סנכנ דחא רקוב
לש לודג םוכס בייח אוה יכ עבוקה ,ימשר ךמסמ יבסל רסמ שיאה .חקפ לש תימשר תשובלת
רחמ דע םוכסה םלושי אל םא יכ ,אבס תא ריהזהו ףיסוה חקפה .םדעומב ומלוש אלש םיסימ
.התלוכתו תונחה ולקועי ,םיירהצב הרשע-םיתש העשב

םהדנ .רבד עריא אל וליאכ ,ודומלתב עוקשל רזחו ואסיכל אבס בש ,תונחה תא חקפה בזע ךא
אבס ."!תונחה לכ תא רחמ ךממ וחקיי ?ערה שיאה רמא המ תעמש ,אבס" :ויתלאש ,ותבוגתמ
."ןיע ףרהכ 'ה תעושי ,ידכנ ,גאדת לא" :רמאו בלה הבוש וכויחב יב לכתסה

תוארל ידכ ,אבס לש ותונחב יתבצייתה תמדקומ רקוב תעשב .ןושיל יתלוכי אל טעמכ הלילב
...ןיע ףרהכ 'ה תעושי תמייקתמ דציכ ייניע ומב

:רמואו ךייחמ אבס ."?היהי המ" אבס תא לאוש ינאו ,רקובב הנומש העשה לע הארה ןועשה
.ודומילל רזוח דימו ,"ןיע ףרהכ 'ה תעושי"

המ" אבס תא לאוש ינא בוש .הרשע-תחאו רשע העשה רבעל תוריהמב וענ ןועשה יגוחמ
תא רתויו רתוי שיגרמ ינא ,ןמזה ףקונש לככ .טפשמ ותואב יל אוה בישמ בושו ,"?היהי
.שגרנה יביל תוקיפד

:רמואו אבסל הנופ אוה םר לוקב .הייריעה גיצנ תונחל הלהבב ץרופ עברו הרשע-תחא העשב
ןוזמ יד ונל ןיאו ,תמדקומ העדוה לכ אלב ,עתפל ונילא עיגה םיקרוט םילייח דודג"
לש טבמ ."?םחל םהל תופאל לכונש ידכ ,חמק לש הלודג תומכ ךתושרב שי אמש .םליכאהל
."!ונלוכ תא לצהו רהמ !אנא" :וב קחוד שיאהו ,זפחנ אל אבס .שיאה יניעב הארנ הניחת

חמק יקש לש הלודג תומכ זרא .תונחה יתכריבש ןסחמה לא תחנב שגינו ומוקממ םק אבס
קלתסהו ,הבחר דיב םליש ,הבע תורטש תליבח וסיכמ איצוה גיצנה .הייריעה גיצנל םשיגהו
.אבש תמועלכ

לע בשייתה ,ותונחל רזח ,ובוח תא םליש ,ךומסה בוחרב דמעש ,לשממה תיב רבעל אבס עספ
ונגנתה התע םג .דחוימ ןוגינב דומלל דימת היה גהונ .וינפלש ארמגב ןייעל רזחו ואסיכ
.ויתפש לע החמש לש ךויחב םג יתנחבה םעפהש ינמוד ,העוט ינניא םא ךא ,ויפמ תורושה

."ןיע ףרהכ 'ה תעושי" תא ייניע ומב תוארל יתיכז ךכ

(השעמה לעב לש ונינ ,הפיחמ דמלמ ןורהא ,רופיסה חלושל ונתדות)
םלהליו הימחנ ברה םע םיידוהי םייח
קוקגנבב תקקוש תוליעפו םלהליו ברה


בלל בורק קוחרה חרזמה

'מ הבוט הרביד וקה לש ינשה ורבעמ .לצלצ ,דנליאת תריב ,קוקגנבב ד"בח-תיבב ןופלטה
לומתא .'חמצ' השענו טועפה הנב עבט םינש הנומש ינפל :בוצע רופיס היפב .ןויצל-ןושארמ
ינפל .היוולהל אוביש ידכ ,דנליאתב הנשכ לייטמה ,רוכבה הנב תא תשפחמ איה תעכ .רטפנ
יתוא ונפה לארשי תורירגשמ" .ןופצל אצוי אוהש עידוהו קוקגנבמ ןבה רשקתה םיימוי
..."רוזעל םילוכי םתאש ורמא .םכילא

םיירשפאה תומוקמה לכב שפיח הליחתב .םימוד םירקמב הסנתנ רבכ (25) םלהליו הימחנ ברה
ןהבש ,ןופצב תוינסכאה לא רשקתה ,ואצמ אלשכ .ריעהמ אצי םרטו ןבה בכעתה אמש ,קוקגנבב
.ונויסינו וישוח תא ליעפהל שרדנ התע .ןבה אצמנ אל םש םג .חראתהל םילארשיה םיגהונ

אצמנ רוחבה

םירוריב רחאל" .רפסמ אוה ,"ןופצל אלו םורדל עסנ רבד לש ופוסב ילואש תורשפא יתילעה"
ירחא .שקובמה יטרפ ןהבו תועדומ התביבסב רזפל היתשקיבו םורדב תימוקמ תבשותל יתרשקתה
השגפ ,הנושארה העדומה תא תולתל השיאה האצישכש ,ררבתה .רוחבה יילא רשקתה העשמ תוחפ
ךותב .'אוה ינא' ,ריעצה הל בישה ,'ןכ' .ותוא הלאש ,'?הזה שיאה תא ריכמ התא' .ילארשי
יצח ץראב תחנ אוה .לארשיל לע-לא תסיטב אצי םשמו קוקגנבל םורדהמ הסיט ול יתרדיס תועש
."ויחא לש היוולהה דעומ ינפל העש

אב אוה .תושגרתהב םש לבקתהו ןויצל-ןושארבש 'מ תחפשמ תיבב םלהליו ברה רקיב עובשה
דחוימב ורשקנו דנליאתב ולייטש ,םילארשי תואמ-שולשכל הלודג הביסמ ןיכהל ידכ ץראל
.ד"בח-תיבל

תומימח לש דדוב יא

לעופ אוהש םייתנשב .ןרובעב השעש םימוד םישעמ לע הקומע הדות תושח ץראב תוחפשמ טעמ-אל
ררחשל חילצה ףא וירשק תרזעב .םישק םימסל ורדרדיהש םיבר םילארשי ץראל חלש ,דנליאתב
ידמ רקבמ אוה ,םיכשוממ םירסאמל ונודינש ,םירחא הרשע .קוחה םע וכבתסהש םילארשי המכ
םיאולכה חור תא דדועל ידכ" ,םיפסונ םילארשי וילא ףרצל גהונ אוה הלא וירוקיבב .עובש
..."םיישפוחה תא ריהזהל ידכו

ךירצ" .ותוליעפ לש ולא םידדצב םיניינעתמשכ תמייוסמ תוחונ-יאב ביגמ אוה ,תאז םע
שמשמ םירחאה לכל .רמוא אוה ,"וללה םירבדל ררגנ םילייטמהמ לטובמ טועימ קרש ןיבהל
הב לוכאל רשפאש ,הרשכ הדעסמ םוקמב שי .לארשי-תבהאו ישונא םוח לש דדוב יא ד"בח-תיב
םירסומ ,הליבח וא בתכמ םהילא חולשל תשקבמ םתחפשמש ,םילייטמ יפלא ."תיבב ומכ" לכוא
.ד"בח-תיב תבותכ תא הבר תויעבטב

םיינרק ןיא

-תיב ףס לע וכרד אל םהימימ יכ םמצע לע םידיעמה ,םיבר םיריעצ .ידוהיה ןפה ןבומכ שיו
םירופיכה-םויבו הנשה-שארב .םוקמב םיכרענה הרותה ירועישבו תוליפתב םיפתתשמ ,תסנכ
םיכירצ ונייה" .םיצוביק ינב טעמ-אל םהבו ,םיריעצ תואמ-שמחכ ד"בח-תיב תא ושדג ןורחאה
,"תובר ונל עיצהל הלוכי תודהיהשו םיינרק ןיא םייתדלש תולגל ידכ םלועה הצק דע עיגהל
.םירמוא םה

,יצחו םייתנשה ןב ,םחנמ ,םהידלי ינשו ימחנ ותייער ,הימחנ ברה ורזחי אבה עובשב
.קוחרה חרזמב םתוחילש ךשמהל ,םישדוחה תנומש תב ,ינחוגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ונניאש הנשה-םוי

יגהנמ תא ורובעב םימייקמ יתמ ,הנשה םייק וניאש ךיראת ,ןוושחרמב 'לב רטפנש ימ :הלאש
?'טייצראי'ה

םייקי ונבש וגיהנה ןכל .ןוילעה םלועב בוש ותוא םינד םדאה תריטפל הנשה-םויב :הבושת
רמולו הרותל תולעל ,הביתה ינפל ללפתהל ןוגכ ,םויה ותואב ותוכזל םידחוימ םיגהנמ
םיכרועה שיו םימצה שי ןכ-ומכ .ורבק תא רקבלו ודובכל רנ קילדהל ,תוינשמ דומלל ,שידק
.חור-תחנ הל תוברהלו ,הגרדמב המשנה תא תולעהל ידכ תאז לכ - 'םייחל' םירמואו הדועס

שדוחל ןיידע ךייש ,שדוח-שאר אוהש יפ-לע-ףא ,ןוושחרמב 'ל םוי :היעב תרצונ הנשה
.הז שדוחב ןורחאה םויה אוהש ,ט"כ םויל הנשה-םוי תא עובקל ךירצ הנשה ןכל .ןוושחרמ
םירדנבש ל"זח ורמאו ,םירדנ תוכלהל ךייש (גהנמ לככ) הז ןיינעש ןוויכמ ,אסיג ךדיאמ
אופא עבקיהל הנשה-םוי לעו ,'שדוח -שאר' ארקנ 'ל םוי ירה ,םדא-ינב ןושל יפל םיכלוה
.ולסכב 'א םויב אוה הנשהש ,שדוח-שארב

יפל .םינורחאב האבוה אל וז העד .שדוחל ט"כב הנשה-םוי תא םלועל עובקל שיש רבוס ז"טה
.שדוח-שארב דימת הנשה-םוי תא עובקל שי 'השמ-תורגא'הו 'ןחלושה-ךורע'ה תעד

ירחאש ןושארה הנשה-םויב עבקנ לוכהש ,'םהרבא-ןגמ'ה תעדכ אוה ץופנה גהנמה םלוא
הנשה-םוי עבקנ - ןוושחרמב 'ל ךיראת הב היה אלש ,'הרסח' התיה הנש התוא םא :הריטפה
'ל הב שיש רמולכ ,'הרדסכ' וא 'האלמ' התייה הנשה םא וליאו ;ןוושחרמב ט"כ םויב דימתל
יגהנמ תא ומייקי תואבה םינשב םג ןכלו ,שדוח -שארב םלועל הנשה-םוי עבקנ - ןוושחרמב
.ולסכב 'אב םויה

שטיוואבוילמ יברה .שדוח-שארב םג ןכ גוהנל ,ט"כ םויל עבקנשכ ,הליחתכל םירימחמ םיבר
."םימיה ינש" :תדלוה-םוי יגהנמ ןיינעב ,הלאש התוא לע הנע
,לאירבג יעטנ .חל,טל ךורב ינפ .ג,טנק ,ג"ח ד"וי מ"גא ת"וש .וט ,םש ש"הורע .כ,חסקת א"גמ
.א"ס ,ט"משת תבט 'ה 'הרות ילהא - םירואיבו תורעה' ץבוק .נ"שו ט,זע .אע-ע ב"ח תולבאעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il