570 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

אציו תשרפ * (5.12.97) ח"נשת'ה ולסכב 'ו * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


קפודה לע עבצא


היה ,םלועה תודהי לש קפודה לע עבצא חינהל שקיבש ימ
.עובשה לעננש ,ד"בח יחולש לש ימלועה סוניכב תויהל ךירצ
תורשפ ילב ,תמא :החלצהה דוס


יחולש לש יתנשה ימלועה סוניכה קרוי-וינב שטיוואבוילמ יברה רצחב לעננ עובשה תליחתב
םש תויהל ךירצ היה ,םלועה תודהי לש קפודה לע עבצא חינהל שקיבש ימ .םלועה יבחרב ד"בח
.ץראה-רודכ ינפ-לע תידוהי הדוקנ לכב םילעופה ,םיחולש תואמ-שמחו ףלאל בורק שוגפלו

,אתווצב תודעוותהה ,םיחולשה םע שגפמה לש - המצעל איהשכ הריבכה - היווחל רבעמ
לש הנמאנ הנומת םש השרפנ ,דועו שודקה ןויצה לע תוחטתשהה ,יברה לש ושרדמ-תיבב הליפתה
ידוהיה םעה שפנ לע יתימאה קבאמה רבוע ןכיה שיגרמו ןיבמ התא םואתפ .םלועה תודהי
.וז הפוקתב

ידכ הזה סוניכב ףתתשהל ךירצ .םיילארשי םייפקשמ דעבמ לוכה תוארל םיטונ ,ץראב ,ונחנא
םעה ינפל םויכ םידמועה םירגתאהו תויעבה לש ,רתוי הברה הבחר ,הביטקפסרפ דוע לבקל
.ידוהיה

תובאוכ תויעב

עגפנ אלש תיב טעמכ ןיא םלועה יבחרב תוידוהיה תוליהקב .תוללובתהה איה תיזכרמה היעבה
,ןאכש ,תובכרומו תושק תויעב םע דדומתהל םישרדנ םיחולשה .םיברועמה ןיאושינה תכממ
.ןהילע גשומ לש ץמש - ונתחמשל - ונל ןיא ,ץראב

חותפל קיפסה רבכ אוה .ב"הראב תחדינ ריעל םינש שולש ינפל אציש חילש םע חחושמ התא
בורש ,רפסמ אוה החיש בגא לבא .םיאנ םיגשיה .םידלי-ןג דסייל ,הווקמ םיקהל ,תסנכ-תיב
תא תסנכה-תיבל םמע םיאיבמ םתצקמ .תוידוהי-אל םישנל םיאושנ ולש תסנכה-תיבב םיללפתמה
?םישוע המ .םידוהי םניא ,ןבומכ ,םה םגש ,םהידלי

ךשמה םהל ןיא םצעבש ,תבאוכה תמאה תא םידוהי םתואל תולגל םוצעה ישוקה לע רפסמ חילשה
םיבלשב תאז רמוא אל ינא" .שידק םהירחא רמאיש ימ היהי אל םמוי אובבו ,ידוהי
תא דימעהל הבוח שיגרמ ינא ,תוברקתה וניניב הלחשכ לבא" ,חילשה רמוא ,"םינושארה
."ובצמ לש תועמשמה אולמ לע ידוהיה

ררבתמ .ןגל םנב תא םושרל םישקבמ םירוה ?תוברועמ תוחפשמל ישילש רודב םיגהונ ךיא
םירוהה ,הכלהה יפ-לע .היידוהי-אל םאהו ידוהי באה ןהבש ,תוברועמ תוחפשמל םינב םהינשש
עורפה ןוימדב וליפאש ,תולאש םע םידדומתמ ךיא .םהידלי םג ןבומכו ,רבד לכל םייוג
?ןתוזחל רשפא היה אל רתויב

םיקנע לעפמ

ךירצ :רורב החנמה וקה .וללה תויגוסה םג ונודינ סוניכה ךשמב וכרענש תואנדסבו םינוידב
,תושיגרבו תונידעב התוא רוסמל ץלמומ ,ידמ תברוצ תמאה םא .תועטהל אל ,תמאה תא רמול
תרבסהו תמאה תרימא ידי -לע אלא תוללובתהב םחליהל ךרד םוש ןיא לבא .םיבלשב ילוא
.התרמוח

םניא וינבש חילשה ול הליג רשאכ םעזמ ללותשה ותליהקב דבכנ םדאש ,רפסמ דחא חילש
,תסנכה-תיב תא בוזעיש םייא ,תומוהמ ללוח שיאה .היידוהי הניא ותשאש ןוויכמ ,םידוהי
תאש ,תופיקתב לבא תונידעב ,ול ריבסה חילשה .ד"בח-תיבב ךומתל קיספי ,םימרופרל ךלי
המינ-אולמכ רוסל לוכי וניא ,חילשה ,ומצע אוה םגו ,דובכבו ףסכב םינוק ןיא ה"בקה
.הקוספה הכלההמ

;םידוהי -אל גוז-ינבל אשניהלמ םיריעצ המכ דעב הרצע תאזה המוהמה אקווד :רופיסה ףוס
,עגרנ המוהמה לכ תא ללוחש שיאה וליפאו ;ןידכו תדכ םהידלי תא רייגל ןוצר ועיבה םירחא
.תווצמו הרות תרמוש החפשמה לכ םויכו ,רייגתהל וידליו ותשא תא ענכשו ,ובצמב ןנובתה

תימוי-םויה תודדומתההמ שגרתמ ,תובכרומהו תושקה תויעבל בישקמ ,םירופיסה תא עמוש התא
שח התאו ;תכמות הביבס רדעה ,תורשכ ,ךוניח לש םיישק םע םהיתוחפשמ-ינבו םיחולשה לש
םלועה יבחרב הכפהמ ללוחמהו שטיוואבוילמ יברה דסייש םיקנעה לעפממ המוצע תולעפתה
.ידוהיהשדח שיםישדח םיחולש האמ

יכ ררבתמ .הנורחאה הנשב ואציש םישדחה םיחולשה וגצוה ד"בח יחולש לש ימלועה סוניכב
.ןעמש תא ועמש םיטעמש םירע ןתצקמ ,םלועה יבחרב תושדח תודוקנל ואצי םיחולש האממ רתוי
סוניכה ךלהמב .תופסונ םירעב ד"בח-יתב וחתפו ,םישדח םיחולש הנומש הנשה ואצי ץראב
םידמעומ םע תושיגפ וכרענו םישדח תומוקמ ועצוה ובו ,'םיחולש דירי' ןיעמ םייקתה
.הז דיריב םתודמעומ תא ושיגה םיריעצ םיכרבא 138 .םיריעצ

יברה רצחל הצובק

תנגראתמ ,שטיוואבוילמ יברה רצחב ףפותסהל ואציש תונגרואמ תוצובק לש תחלצומ הרדס רחאל
,(22.12) ולסכב ג"כ ,ינש םויב ה"יא אצת הצובקה .םיאבה הכונחה ימי תארקל תפסונ הצובק
םגש ,תפצמ ןילטייצ ןרהא ברה ןגראמ תוצובקה תא .(31.12) תבטב 'ב ,יעיבר םויב רוזחתו
םעפב עוסנל םישקבמש הלאל דחוימב המיאתמ וז תרגסמ .רוקיבה ךלהמב הצובקה תא הוולמ
,'וכו םירויס ,םיניינעמ םישגפמ ,תואצרה ,הרות ירועישב תעפושמ רוקיבה תינכת .הנושארה
-7799 :ןופלטב םיטרפ .ןויצה לע תוחטתשהו ורדחב הליפת ,יברה רצחב רוקיבה םצע לע ףסונ
.177-022

רמזו תונזח עפומ

ינש םויב היהי ,י"בל ןרקל שדוק ויתוסנכהשו 'יח-לוק' וידר ידי-לע ךרעייש דחוימ עפומ
,לארשיל ישארה ברה דמעמב ,ביבא-לתב תוברתה לכיהב (8.12.97) ח"נשת ולסכב 'ט ,בורקה
תונברה תקהל ,ל"הצ תרומזת ,ישארה יאבצה ןזחה :ופתתשי תינכתב .ואל ריאמ-לארשי ברה
-לת יחרפ לש תבלושמ הלהקמ ,תאיג השמ רמזה ,ןרטש השמ ןזחה ,קינזר לרימ רנכה ,תישארה
םיעיפומ םינמאה לכ .רשיפ ודוד - חרוא-רמז ןכו ,תליא יחרפו םייתעבג יחרפ ,ביבא
.03-5464333 :םיסיטרכ .תובדנתהבשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .אציו תשרפל


וריע לע קידצ תעפשה

."הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו" :ונתשרפ תליחתב תראותמ ןרחל וניבא בקעי לש ותכילה
תקפתסמ הניאו עבש-ראבמ בקעי לש ותאיצי תא הרותה הריכזמ המ םשל ,הלאש ןאכ תררועתמ
דיגמ" :שרדמה יפ-לע ,שרפמו ,י"שר הלעמ וז הלאש ?"הנרח בקעי ךליו" ןוגכ הרימאב
אוה ,הוויז אוה ,הדוה אוה - ריעב קידצהש ןמזבש .םשור השוע םוקמה ןמ קידצ תאיציש
."הרדה הנפ ,הוויז הנפ ,הדוה הנפ - םשמ אצי ;הרדה

םהינש ,הקברו קחצי עבש-ראבב והש העש התואב אולה :הלודג הלאש םיררועמ הלא םירבד
,הוויז הנפ ,הדוה הנפ" וניבא בקעי לש ותאיצי תא תונכל אופא רשפא ךיא ;םילודג םיקידצ
!?"הרדה הנפ

דחפו הארי

רשאכש ,רמאנ שרדמב .שרדמה ןושל לע ףיסומ אוהש הפסוהב י"שר זמור וז הלאשל הבושתה תא
הנומ אוה התואש ,תפסונ הנוכת ףיסומ י"שר וליאו ,"הרדה אוה ,הוויז אוה" ריעב קידצה
."הרדה אוה ,הוויז אוה ,הדוה אוה" - הנושאר

,רמולכ .דובכ תועמשמב ,'הרדה' (א :וריע לע קידצ לש ותעפשהב םיביכרמ השולש ןאכ שי
שיש תיבויחה הנרקהה וז .קידצהמ טשפתמה רוא :'הוויז' (ב .ריעה לש הדובכ אוה קידצה
,'ויז'מ הנושבש אלא ,רוא לש גוס אוה 'דוה' םג :'הדוה' (ג .וריע לע קידצה לש וישעמל
וארייו" ךכ ינפמש ,"ונבר השמ לש ודוה ינרק" לע רמאנש םשכ ,האריו דחפ םרוג 'דוה'ה
.וריע ישנא לע קידצה לעופש האריה תא ןייצמ 'דוה' ,רמולכ ."וילא תשגמ

ויזו דובכ

.םילודג םיקידצ ינש ,הקברו קחצי הב וראשנ ,עבש-ראבמ וניבא בקעי לש ותאצ רחאל םג
תיבב התייה הקבר םג .ותיבב יורש היה אליממו ,והכ ויניעו ןקז היה רבכ קחצי םלוא
אל םלוא ,היבשוי לע הנגהו ריעה תא הדביכ םתוחכונש רורב םנמא .קחצי לש ושומישב הקסעו
.האריל םרוגש רוא ,'הדוה' לש רואה תא ריעה לע ןירקהל םחוכב היה

קר אל הילע עיפשה ריעה ךותב ליעפ ותויהבש ,וניבא בקעי קר ריעה לע עיפשה וז העפשה
הנפ" - םשמ אצי רשאכ .דחפו הארי - 'דוה' לש העפשה םג אלא ,ויזו דובכ לש םינבומב
."הדוה

המשנ לש שפנ-תוריסמ

שרושל זמור 'עבש ראב' :הזה םלועל המשנה תדיריל תזמור ןרחל עבש-ראבמ בקעי לש ותאיצי
,ךכ לע ונל םירמוא ."םוקמ לש ףא-ןורח" ,הזה םלועה תא למסמ 'הנרח' ;הלעמלש המשנה
התוקבד תא תבזועש ,המשנה דצמ שפנ-תוריסמ ןאכ שיו ,"םשור השוע" ורוקממ קידצ תאיציש
.הזה םלועל תדרויו יקולאה רואב

רוזחל ,יתימאה ומוקמל ובישי ה"בקהש ידוהי לכ יואר תאזה שפנה-תוריסמ םצע תוכזב
.ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגב ,'ה רואב קובדלו
(119 'מע ,בל ךרכ תוחיש יטוקל)

הוונע :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםימשל ץראהמ םלוס

תודלותה לעב רמא ,"המימשה עיגמ ושארו הצרא בצומ םלוס הנהו" (בי,חכ תישארב) קוספה לע
ןיידעש ימ ,חור-לפשו וינע ,"הצרא בצומ םלוס" ומצע האור םדאש העשב :ףסוי-בקעי יבר
."המימשה עיגמ ושאר" ןכא זא ,דואמ הכומנ הגרדמב אצמנ

חישמה לש ותונתוונע

תא הרות דמליו תולדגה תילכתב היהיש יפ-לע-ףא .וינע היהיש ונקדצ-חישמ לש ותלודג
.םיטושפ םישנא םע םג דומלל ,לוטיבהו הוונעה תילכתב היהי תאז-לכב ,ונבר השמו תובאה
(םוי םויה)


םולכ-אל

...םולכ רסח אל םולכ-אלל יכ ,ול רסחי אל המואמ ,םולכ-אל ומצע יניעב בשחנה םדא
(זנאצמ םייח יבר)


בהז אסיכ לע הוונע

םיליהת) ומצע לע דיעה תאז-לכבו ,בהז אסיכ לעו בהז ןחלוש דיל היה בשוי ךלמה דוד
."דואמ דע יתיכדנו יתוגופנ" (ט,חל
(שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ)


ךינפל ינא הדומ

ימ ,אעמק רהרהל אוה ךירצ ,"ךינפל ינא הדומ" רמואו ויניע תא רקובב חקופ ידוהי רשאכ
."ךינפל" אוה ימו ,"ינא"ה אוה המו
(בוסאסמ בייל-השמ יבר)


הנווכ אלב הוונע

ןיא בוש ,הנווכ המע שיש הוונע ןכש ,הוונעה תדיממ ץוח ,הנווכ תוכירצ ןלוכ תודימה לכ
.הוונע המש
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


לפש ונניא וינע

ראות הזיא 'קדצ-חמצ'ה יברה תא ולאש ,יעצמאה ר"ומדא ירפסמ רפס סיפדהל ודמע רשאכ
ול שיש הזכ אלא ,לפש ונניא וינעה יכ ,'וינע' ראותה תא בותכל יברה הרוה .וילע בותכל
.ימצע תעד ףקות
(ג"שת תוחישה רפס)


הנסב הניכשה

הרשהו תועבגו םירה לכ חינה ה"בקה ירהש ,ונוק תעדמ םדא דמלי םלועל :ףסוי בר רמא
.הנסב ותניכש הרשהו םיבוט תונליא לכ חינהו ,יניס-רה לע ותניכש
(א,ה הטוס)


תוכימנה תלעמ

התאש םושמ אלא ,ךילע ותניכש ה"בקה הרשה תונליאה לכמ הובג התאש םושמ אל :הנס הנס
.ךילע ותניכש ה"בקה הרשה תונליאה לכמ ךומנ
(א,זפ תבש)

עובשה תרמיא


ךמצע לע בושחת

,קסע לעב היה הז דיסח .וידיסחמ דחא םעפ אב שטיוואבוילמ (לאומש יבר) ש"רהמ ר"ומדא לא
(יעצמאה ר"ומדא לש) 'הנומאה רעש'ו 'הרוא ירעש' םירפסה תא וליעמ סיכב קיזחה דימת לבא
.םהמ יקב היהו

תעשב ,תודיסח דמול אוה הליפתה ינפלש ,דיסחה הנע ."?ללפתמ התא ךיא" :יברה ותוא לאש
.תודיסח בשוח אוה הליפתה רחאל םגו ,תודיסח בשוח אוה הליפתה

רהרהמ אוה זא םגש ,דיסחה בישה ."?הטימה לעש עמש תאירק רבדב המו" :יברה בוש ולאש
.תודיסחב

..."?ךמצע לע תצק בשוח התא יתמ ;תוקולא לע בשוח התא דימת" :יברה ול רמאתודיסחה יכרד


םדקתהלו תולעל

תאו תימינפה תרוקיבה תא תדדועמו ,תימצעה ןוצרה-תועיבש תשוחת תא רתויב הנגמ תודיסחה
דצל רושקה לכב דואמ תיבויח הנוכת וז "וקלחב חמש" .תולעתהלו םדקתהל ,רפתשהל הפיאשה
אליממו ןואפיק תדדועמש ,תילילש הנוכת וז ינחורה רושימב םלוא ,םייחה לש ירמוח-ימשגה
.תינחור הדירי תררוג

םיניינעה לכב :"תחתמ ץראה לעו לעממ םימשב" קוספה תא וז חורב שרפמ שטיוואבוילמ יברה
ףואשלו (תיבויח האנק) וב אנקל ,"לעממ" אצמנש ימ לא טיבהל ךילע ("םימש") םיינחורה
ימב דימת טבה ,("ץראה לעו") םייצראהו םיימשגה םיניינעה לכב וליאו ,וילא תומדיהל
.ונממ רתוי ךל שיש 'הל הדות ןתו "תחתמ" אצמנש

טעומב קפתסהל אל

תדובע רשאכ :"בקעי יקולאל טפשמ אוה לארשיל קוח יכ" קוספה תא ט"שעבה שרפמ וז חורב
רבכ אוהו- "אוה לארשיל קוח יכ" - םדאה לש ועבטמ קלחו עובק קוח תויהל תכפוה ארובה
דומעל אוה דיתע - "בקעי יקולאל טפשמ" יזא ,רתוי הנוילע הגרדל עיגהל עגייתמ וניא
.(ונר 'יס בוט םש רתכ) ה"בקה ינפל ךכ לע טפשמל

עוסנל טילחהו ,אינתה לעב ,ןקזה ונבר לש ועמש תא עמש ,םסרופמ יוליע ,ריעצ ךרבא
,יל רסח המ עדוי ינניא" :ךרבאה הנע ."?ךל רסח המ" :יברה ולאש ,יברה לא סנכנשכ .וילא
.ןתוהמ םצעב ןה םיכפה תוימשגו תוינחור" :יברה ול רמא ."והשמ יל רסחש שיגרמ ינניאו
הלעמ לעב אוה תוימשגב וקלחב חמשה .תוינחורב ןורסיח אוה תוימשגב הלעמכ ספתנש רבד
איבמש ,רתויב לודג ןורסיח איה תוינחורב טעומב תוקפתסהה תדימ וליאו ,רתויב הלודג
.(ןוויס 'ל ,םוי םויה) "הליפנלו הדיריל

םדא ךל שי :(36 'מע ט"צרת םירמאמה רפס) וירמאממ דחאב רמוא ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
,בלבש הדובעב קסוע םימעפל ,תווצמ םייקמ ,הרותל םיתיע עבוק ,םויב םימעפ שולש ללפתמש
רזוח אוהו ונורכיזב םיקוקח הרות ירבד ,ורובידב רהזנ ,יעבדכ בור-יפ-לע םה ויתודימ
,בשחיי אטחל הז 'ןויקינ' .ומצע יניעב יקנ אוה תאז לכ תובקעבו - אוצמ תע לכב םהילע
,יוטיחו ןויקינ ןושלמ אטח) םכיתאטח לכמ" :רמאנ הז לע .ךכ לע הבושת תושעל םדאה לעו
."ורהטת 'ה ינפל ('תיבה תא אטיחו' ומכ

םלש דיסח ןיא

-ןושרג 'ר םסרופמה דיסחה יכ ,(אלק 'מע ,י ךרכ) ויתורגיאמ תחאב רפסמ ץ"יירה ר"ומדא
רחא שיא םוקתש ,הבושת תושעל םיכירצ !רעב-ןושרג" :'ליפמה' תכרב ינפל רמוא היה בוד
לטיב עודמ ןיבהל השק" :יברה רמואו ."!ךילעש תיתימאה תונמחרה תא שיגרתו ריכתש ,ירמגל
ךא .ומצעמ עובתל לוכי היה רבכ תועיבת וליאו ,ךכ-לכ הפירח הרוצב ומצע תא הז דיסח
."הב שי הארוה - ומצעמ ןוצר-עבש היה אלו ךכ גהנתה הזכ המוק-רועיש לעב דיסחש הדבועה

םתצקמ קר ךא ,גחה תודועסמ תחאב ץ"ייר יברה לש ורדח דיל הבישיה ידימלת ופחדנ םעפ
וכזש ימ - ףידע ימ עדוי ינניא" :ןיטיוול לאומש 'ר עיפשמה םהל רמא .סנכיהל וחילצה
..."המינפ סנכיהל םיעוגעג אלמ םבילו ץוחב וראשנש ימ וא ,ןוצר יעבש םהו המינפ סנכיהל

רדעה ילוא :יברה ול רמא .תודיסח ןיבמ וניאש שטיוואבוילמ יברה ינפל ןנואתה דחא דיסח
תודעוותהל תרחא תידיסח רצחמ דיסח עיגה םעפו .תילכתה אוה - הנבהה רדעהו ןוצרה-תועיבש
:ארקו יברל שגינ ,תיסוכ םירה תובהלתהבו ,םירבדה ןכותמ דואמ לעפתה אוה .יברה לש
וניא - םלשו ,םלש וניא - דיסח" :יברה הנענ ."!םלש דיסח יתישענ ,יבר ,םייחל"
..."דיסח

וא הדירי לש העונתב אצמנו תישימחה הבילשב דמוע דחא :רמוא היה שטיוואבוילב עיפשמה
.רתוי הובג ןורחאה - הלעמל הלועו היינשה הבילשב דמוע ורבחו ,ומוקמב דמוע וליפא


הלואגל הייפיצב


לכו ;ונלאגל אובי יתמ קקותשמו הוואתמ ,ונחישמ לארשי ךלמ אוהו ,המואבש דחוימה דחא
הזה קשחה תואלמל תומוצעתו זוע לכב קזחתהל הווצמ לארשי שיא
(ז,וט םירבד םייחה רוא)

היהש השעמ


רענה שפנ

,תחא םעפ .דחוימב ףירח חומב ןחינ ,ןילרקמ לודגה ןורהא יבר קידצה לש ונב ,רשא רענה
ידימלתמ םיינש ןיבל רענה ןיב חוכיו חתפתה ,שטירזממ דיגמה רצחל ויבא םע עיגה רשאכ
.דיגמה

שחרתה רבדה .רענה ירבדמ םיעגפנ םידבוכמה םידימלתה םמצע ואצמ טהלתמה חוכיווב
ךכמ םיעוגפ םמצע ושח ,רענה ירבדמ םידימלתה ובלענשמ רתויו ,ומצע דיגמה לש ותוחכונב
.וירבד לע רענב החמ אלו הפ הצפ אל םברש

חתפ ,םכסוחיי לע טעמ םכל רפסאו ובש .םידימלתה ינש תא וילא ארקו דיגמה תאזב ןיחבה
.רמאו

-תב העיגהשכ .םימכח-ידימלת םינתחל ויתונב לכ תא אישהש םיבר םיסכנ לעב ידוהיב השעמ
שקיבו הכומסה ריעב הלודגה הבישיל עסנ .הנושארה הרושה ןמ ןתח הל שפיח ,הקרפל וינוקז
.ןתנ ומשו רוחב וינפל גיצה הבישיה-שאר .םידימלתה ריחב תא ול תוארהל הבישיה-שארמ
.הנותחל דעומ עבקנו םיאנתה ובתכנ רצק ןמז ךותב

תעבש לכ ךשמבש ,הדבועה חכונ ,םירגובה וינתחו וינב ,ןתוחה לש םתבזכא התייה הלודג המ
-םע םהינפל יכו חפב ולפנ יכ וניבה הרהמ דע .ויפ תא תוצפל ריעצה ןתחה ןאימ התשמה ימי
.רומג ץראה

התייה היערה לש התעדש אלא .הלעבמ טג עובתל הריעצה הלכה לע ץוחלל וסינ םיאבה םימיב
.הרמא ,"ותוא הכירעמ דואמ ינאו ותיא יל בוט" .םתעדמ ירמגל הנוש

ךוסכסל הרהמב התייהש ,הסועכ םיסחי תכרעמ החתפתה החפשמה ינב ראשל ריעצה גוזה ןיב
.ותזוחא הצקב הנטק התקב םהל הצקהו ותיבמ םקליס רישעה באה .טלחומ ערקלו

תא אצמ אוה .םידונמה ונתחו ותב תתקב דיל באה עלקנ ,ותזוחאב לייטמ ודועב ,דחא הליל
ללעתמ ונתח יכ דשח אוה .תעדל עבת ,"?ןאכ ךיישעמ המ" .התקבה חתפ דיל תמנמנתמ ותב
.הצוחה הקליסו ותבב

יכ ול תולגל הצלאנ איהו הפרה אל באה םלוא .הרורב הבושתמ קמחתהל התסינ הכובנה תבה
תאזה העשב" .הרות םה םידמול וידחיו הלעבל איבנה והילא הלגתמ ,העובק העשב ,הליל ידמ
.תוטשפב הריבסה ,"תיבב אצמיהל שיאל רוסא

אל .וינתחו וינב תא קיעזהל רהימו ,הילע השבתשנ ותב לש התעד יכ רבס םומהה באה
רצק ןמז ךותב .תיבה לא המינפ וצרפ םהמ השולש .תבה לש היתורהזאו הינונחת לכ וליעוה
...יח םשמ אצי אל םהמ שיא ןכש ,םלרוג תא השולשה וצרח הז רהמנ השעמב יכ ררבתה

תעכ .ןוסאל תוירחאה תא וילע לביקש ,באה תא םחנל רשפא היה אל .לודג ןבומכ היה רבשה
,ונתחל תעה לכ ןתנש ערה סחיה לע םג אלא ,דבכה ןדבואה לע קר אל ונופצמ ותוא רסיי
.ותלודג תא ריתסהש שודק םדאכ עתפל הלגתהש

דוע אצי ,ותשא תמכסהב .הגגשב שפנ גרוה לאכ ומצעל סחייתה אוה .רסייתה ןתחה םג ךא
.ושפנ לע רפכל ידכ ,ךשוממו ךורא תולג עסמל הליל ותואב

ותולגל ץק םישל וילע יכ םימשמ זמר לביק םימיה ןמ םויבש דע ,ןתנ רבע תובר תואלת
.םלועב ומצע תא תולגלו

לעב ,אריפש ןתנ יבר ,ךבס היה הז ןתנ" :ול רמאו דחאה ודימלת לא הנפ שטירזממ דיגמה
."ןילבול לש הברכ ןהיכש 'תוקומע הלגמ'ה

רופיס ,ח"בה אוה ,שיקריס לאוי יבר ,ךבס לע ךל רפסא" .ינשה ודימלתב דיגמה טיבה התע
."'תוקומע הלגמ'ל אוה םג רושקה

ידכ ,'תוקומע הלגמ'ה לא חילש ידיב רוביחה תא חלש ,ורפס תא בותכל ח"בה םייס רשאכ
.ותמכסה תא ול ןתייו וילע רובעי הזש

ול שיגהשכ .תוצמה תייפאב קסעתה ןתנ יברש העשב ,חספ ברע ,ןסינב ד"י םויב היה הז
.וקוסיעמ הנפתי רשא דע ,דצב וחינהל ןתנ יבר ושקיב ,רפסה תא חילשה

.ול בישה הז המו 'תוקומע הלגמ'ל רמא המ טורטורפב ורקח הזו ,ח"בה לא חילשה רזח
הנפתה אל הז קידצ םא .וברקב ח"בה לש וביל רבשנ ,ןתנ יבר לש ותבוגת לע חילשה רפיסשכ
הרות יתדמל אלו הרות לש התתימאל יתנוויכ אל יכ אוה תוא ,ובלב רמא ,יישודיחל דימ
...המשל

.וישודיח לכ תא שאב תולעהל ןנוכתה רבכו דבכ בצעב עקש ח"בה

קומעה רעצה ללגב .'תוקומע הלגמ'ה לע השק הדיפק הרצונו ,ח"בה לש ורעצ תא ואר םימשב
.םלועה ןמ קלתסיש הלעמ לש ןיד-תיבב וילע רזגנ ,ח"בל ןיפיקעב בסהש

,ח"בה לא עוסנל רהימ .ח"בל ויטעב המרגנש שפנה-תמגעב 'תוקומע הלגמ'ה שיגרה זאש אלא
.הריזגה וילעמ הרסוה זא קר .ותליחמ תא שקיבו וסייפ

.וירבדב התחנתא השע שטירזממ דיגמה

ויה םילודג המכו םכיבס ויה ימ םתא םיעדוי" ,םידימלתה ינש לא םעפה הנפ ,"ןכ םא"
,םהל רשא לכ תתל ויה םינכומ הלא םלוע-ילודג ינש יכ ,םכשפנב ווש תעכ .םתרותבו םתקדצב
..."הז רענ לש ושפנ תולדגב ,רצ קדס ךרד םג ולו ,ץיצהל ושרויש דבלבו
יליזרב יכדרמ ברה םע םיידוהי םייח
הקנזהל םינכומ .'הלצה' יבדנתמ


תויטירקה תוקדה שמח

ןב קוניתה תא האצמ איה .םאה תא וילא וציפקה קוניתה תסירע ןוויכמ םירזומ תולוק
תב ,הדליה םש החינהש ,תולוג יתש תוחנומ ויה הסירעב .המישנ רסח ,סכרפמ םיישדוחה
הלוגה תא ץלחל םאה התסינ הירטסיהב .המישנה-הנקל הלוג ףאש קוניתהש רורב היה .םייתנשה
לבא ,םודא-דוד-ןגמל רשקתה ןכש .םימיא תוקעזב הצרפ םאה .ליחכהל לחה קוניתה .אוושל -
?קוניתה לרוג ץרחנ םאה .תוקד רשע תוחפל ופלחי סנלובמאה תעגה דע

שיאה עיגה הקד ךותב .ימוקמה 'הלצה' ןרותל הקעזא תאירק סנלובמאה םע רגיש א"דמ ןרות
תא ךרבאה ץליח תונמוימב .יופרו לוחכ ,ינילק תוומ לש בלשב היה רבכ קוניתה .םוקמל
עקב םואתפו ,קוניתב תואריהל םייח ינמיס ולחה טא-טא .האייחהב לחהו וראווצמ הלוגה
.ולשו ינרע ,תרשואמה ומא תועורזב קוניתה היה רבכ ,סנלובמאה עיגהשכ .שולח יכב ונורגמ

תיאדו םייח תלצה

זוכיר לכב טעמכ לעופה ,'הלצה' ןוגרא לש םיעוריאה ןמויב םיעיפומה םירקמ יפלאמ דחא הז
ברה ריבסמש יפכ ,ןוגראה תרטמ ןכא וז .תיאדו םייח תלצה לש םירקמ יפלא .ץראב ידרח
עוריאה תליחת ןיבש ןמזה שרפה לע רשגל ידכ םימייק ונחנא" :ושארב דמועה ,יליזרב יכדרמ
הלילח וא היחי הלוחה םא עבקיש ,יטירק ןמז הז םירקמהמ הברהב .סנלובמאה תעגה ןיבל
."תומי

יכ ,ראשה ןיב בתכנ הדועתב .'םייחה תוכיאל תסנכה שאר-בשוי סרפ'ב 'הלצה' הכז רבכמ אל
יתורישל עויסב ,ץק ןיא תוריסמב םיבר םיבדנתמ לש הכורבה םתוליעפ לע" ןתינ סרפה
קינעהלו עוריאה םוקמל תורופס תוקד ךות עיגהל םתלוכיו םתונוכנ לעו ,ןוסא תעשב םוריחה
."םדא ייח ליצהל ךכבו םיעגפנל ינושאר עויס

תיעוצקמ הרשכה

םיכרד תנואת יעגפנל הרזע תשגהמ רזחשכ ותוא ונספת ,יליזרב ברה לא עובשה ונרשקתהשכ
ןוגראה לוהינל בדנתמ םיירהצה-רחאו הרות דמלמ אוה רקובב .קרב-ינב דיל העריאש
תועש עבראו םירשע ,שארמ תועובק תורמשמ יפל ,םיבדנתמ םייתאמכ דוע ומע .חטשב תוליעפלו
.הממיב

םהמ םיבר .א"דמ ידי-לע םיכמסומו םיריכב םישבוח לש תיעוצקמ הרשכה ורבע 'הלצה' יליעפ
תכרעבו רשק-ירישכמב ,שידח האייחה דויצב םידייוצמ םה .א"דמב סנלובמא יגהנ םישמשמ ףא
.םבכר-ילכב עבק חרואב תאצמנה הנושאר הרזע

הנשב תולצה יפלא

םימולהיה תסרוב דיל סובוטואה עוגיפ יעוצפב לפטל ועיגהש םינושארה ויה 'הלצה' ישנא
יבתכמ תואמ .םדא -ייח םיליצמו םהירוגמ רוזאב עוריא לכל דימ םיצפקומ םה .ןג-תמרב
ושפנ תלצה לע םכל העיגמה הדותה תא עיבהל לכוי אל טעה" .םמצע דעב םירבדמ םישגרנ הדות
ענמו ןצמח ול רביח ,ץיבלומש ברה ןאכל עיגה ליחכהל לחהשכ דימ .יקנעי ,ונלש קוניתה לש
.קרב-ינבמ 'ב תחפשמ תבתוכ ,"םייחה לכל תיחומ העיגפ

םירקמ 2000-ב דבלב קרב-ינבב 'הלצה' יבדנתמ ולפיט 1996 תנשב :לוכה םירמוא םינותנה
םילק םיעוריא 2400-ב דועו ,האייחה ירקמ 600-ב ,םיכרד תונואת 1000-ב ,םייגולוידרק
?תושפנ יפלא ליצמש ימו ,"אלמ םלוע םייק וליאכ לארשימ תחא שפנ ליצמה" .רתויגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תועיספ שולש

?המויסבו הרשע-הנומש תליפת ינפל תועיספ שולש םיעסופ עודמ :הלאש

םירבוע הליפתה םויס םע .הליפתה םויסל עגונב רהוזבו ארמגב רכזומ ןיינעה :הבושת
םימוד םירבעמב היהש יפכ ,שולש רפסמב רושק הז רבעמ .לוח לש םלועל שדוק לש םלועמ
ונבר השמ סנכנשכ ;תואסרפ שולש וירוחאל עתרנ ,הרות ןתמ ירחא עזעדזנ לארשי-םעשכ :רבעב
תלוע ירביא תא בירקהל ומייסש םינהוכה ;"לפרעו ןנע ,ךשוח" :תוציחמ שולש רבע ,'ה ינפל
.תועיספ שולש ועספ םה םג ,חבזמה לע דימתה

תועיספ שולש םירזוח ךכ-רחאו ,תינרוחא הליחת םיעסופ הליפתה ינפל םגש ,גוהנ ןכל
.תועיספ שולשב םירזוח 'םולש השוע' ירחא םוקמל םירזוחשכ םגו .המידק

יואר וניאש ךכב הארמו ,'הל ברקתהלמ וירוחאל עתרנ םדאהש ,רבדה תועמשמ תא ושריפש שי
.וינפל ללפתהל תושר ה"בקה ול ןתנ ודסח בורב קרו ,ךכל

ינפלמ םידרפנש ךרדכ ,תינרוחא תועיספ שולש הפיפכב םיעסופו ,םיווחתשמ הליפתה םויסב
.'ה ינפלמ הדירפה ונילע השקש תוארהל ,לאמש לגרב הליחת םיעסופ .ךלמה

ושאר הטי ,"וימורמב םולש השוע" תרימאב .םולש ןתיי ,ףוקזיש םדוק ערוכ ודועב ,ךכ-רחא
םולש השעי אוה" תרימאב ;הליפתה ןמ ותאצב ולומ היורשה הניכשה ןימי אוהש ,ולאמשל
םולש השעי" ;עצמאל - "אוה" :ד"בח גהנמל) הניכשה לאמש איהש ,ונימיל ושאר הטי "ונילע
דבעכ ,'ה ינפל היווחתשהב םייסל ולגרוהו .(עצמאב - "ןמא ...לעו" ;ןימיל - "ונילע
.ונודאמ דרפנה

תליפתב ומכ םש וילגר ןווכיש םירמוא שיו .ויתועיספ םייסש םוקמב ראשיהל ללפתמה לע
םאו .ומוקמל רזוח ,השודקל ץ"שה עיגמשכ .תומא עברא ךוליה ידכ תוחפל דומעל שי .הדימעה
.ץ"שה תרזח תליחתב דימ רזוח ,תסנכה-תיבב קחוד שי
'יסו ב ,הצ ח"וא ע"ושוט .גכשת ,םיליהת ,ינועמש טוקלי .א"עס וכ ,רהוזה-ינוקית .ב,גנ אמוי
.12 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס .םש םייחה ףכו ב"נשמ ,ש"הורע ,ןקזה ר"ומדא ע"וש ,כ"ונ ,גכקעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il