572 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

בשיו תשרפ * (19.12.97) ח"נשת'ה ולסכב 'כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


!אל :רמול דומלל


לע תימינפה תמאה לש הנוחצינ תא למסמ ,ורקיעב ,הכונח
לע תידוהיה תושיחנה לש הנוחצינ ;םייטילופה םיבושיחה
הלודגה המצעמה לש היצחל


ויחקלב רהרהל בשנו תורנ קילדנ לארשי-תיב ינומה םע .הכונחה גח תא גוגחנ אבה עובשב
ונימיל דואמ ילאוטקא חקל תולגל ידכ םירוהרהב תוברהל ךירצ אל .הכונח סנ לש םייחצנה
.הלא

הנוחצינ ;םייטילופה םיבושיחה לע תימינפה תמאה לש הנוחצינ תא למסמ ,ורקיעב ,הכונח
רשאכש ,רמוא םצעב הכונח לש ורופיס .הלודגה המצעמה לש היצחל לע תידוהיה תושיחנה לש
.םיחצנמ םה רבד לש ופוסב - '!אל' םירמואו םימק םידוהי

ןיבהל ןיא

הירפמיאה דגנ תוממוקתהה המכ דע ןיבמ הכונחה ימי לש ירוטסיהה עקרה תא טעמ ריכמש ימ
וליפא ,םינוויה תמועל קר אל םיבר לומ םיטעמ ויה םיאנומשחה .זעונ השעמ התייה תינוויה
םעה ךותב תיתוברתהו תיתרבחה ,תינוטלשה תיליעה .שלח טועימ ויה ידוהיה םעה ךותב
,תירוביצ הדהאו המצוע ,חוכ ויה אל םיאנומשחה ידיב .םינווייתמה תצובק התייה ידוהיה
.תושיחנו הנומא םהל התייה לבא

,סנה ללוחתמ ,שפנ-תוריסמב םהירצ לומ םידמועו םימק םידוהי רשאכש ,וחיכוה םיאנומשחה
'םיבר'ה לע ןוחצינ םהל ליחנמו 'םישלח'הו 'םיטעמ'ה לש םנימיל בצייתמ ה"בקהו
.'םירוביג'הו

ונא ןיא .רועיש-ןיאל ןטק ץחל ינפב דומעל םישרדנו םיאנומשחה יאצאצ םידמוע וישכעו
רבדל םישרדנ ונחנא .יתימא ביר המע בירל אל וליפאו לעה-תמצעמב המחלמל תאצל םישרדנ
ונתעדב ןיאו ,ונלש איה וניתובא-תלחנו ונצראש תושיחנבו יולגב רמול - טושפו ןטק דחא
.םירזל הרסומל

ותפתה םימימת םישנאש םימי ויה .לובגה הצק דע ןויסינה תא ונילע לקמ ודסח בורב ה"בקה
םיחנומב םגש לוכל רורב םויכ .'לארשי-ץרא' ןיבל 'םולש' ןיב רוחבל ךרוצ ןאכ שיש בושחל
ופלחש םינשה עברא .ונתערלו וניביוא תבוטל קר לעופ הזה ךילהתה םירק םיילנויצר
.םולשמ רומגה ךפהה תא ונילע איבה הז ךילהתש ,וחיכוה

ךילהתב הנימאמ הניא הלוככ הבורש הלשממ םויכ תנהכמ .וניבהל רשפא-יאש רבד ןאכ הרוק
רסוח לעו ,םירותיווה לש םהיתונכס לע תובר םימעפ אטבתה םירשהמ דחאו דחא לכ .הזה
,ץראה לכ לע טלתשהל ןה תויולגה םהיתופיאשש ימ ידיל םיפסונ םיחטש תריסמבש ןויגיהה
.ירקשה קחשמה תא קחשל םיפיסומ םה ןכ-יפ-לע-ףאו ."רהנה דעו םיהמ"

ונתערל קחשמ

תועצמאבש ומצע תא הלשמ וניא ינקירמאה לשממב שיא .הזה ךילהתב הנימאמ הניא ב"הרא םג
- רוביצ-יסחי ולוכ -לכש קחשמ הז .הוולשו םולש ןאכ וררשי לארשי דצמ םירותיוו תוגיסנ
תאזה הגצהה ריחמ תא לבא - ןיע-תיארמל םא םג ,תומדקתהו םיגשיה גיצהל תניינועמ ב"הרא
.ונחנא םלשנ

םא בושח אל .המצעל הרטמ התשענ לארשי תגיסנש ררבתמ ,ונכותמ ןקורתה הזה ךילהתהש ירחא
םיברעה םא םג .תגסל םיכירצ ונחנא - ויתויובייחתה לכמ רבד םייקמ וניא ינשה דצה
דוע םהל תתל םישרדנ ונחנא - ידוהיה םעה לוסיחלו דאהי'גל םהידלי תא ךנחל םיפיסומ
.ונתלחנמ םיחתנ דועו

םייוניגל הכזנ בוש .םיצחלה ושדחתי רחמו ,תואמחמ לבקנ עגרל ?ענכינ םא היהי המו
?ףוסה היהי המו .האבה רשבה תרטיל תא קפסנש דע ,זגורב יקחשמלו

קר ונתיאמ םיפצמ .וינבו יאנומשחה והיתתמ לש וז גוסמ שפנ-תוריסמ ונתיאמ םיעבות אל
הניפל ונתוא קוחדל דעונ ולוכ-לכש ירקשה קחשמה תא קחשל קיספהל - ןובנו םכח םעכ גוהנל
-תופיקזו תושיחנה דכמ ןטנטק סיסרל םישרדנ ונא .ונמויק םצע תא רבד לש ופוסב ןכסלו
.םיצחלה ץוצמקב דומעל ידכ םיאנומשחה וניתובא לש המוקה

.'!אל' רמול דומלל ונל רתומ ,רבדה ונשפנב רשאכשדח שיהכונחה רואב ץראה תא ריאהל

איבהל ידכ ,רתויב בחר ףקיהב יתרוסמה 'הכונח עצבמ' תא םייקל הנשה םיכרענ ד"בח-יריעצ
ה"יא ואציי ד"בח ידיסחמ םיפלא .לארשי-תיב ינומהל ויתווצמו ותחמש תאו גחה רוא תא
,תובא-יתבל ,םייאופר םיזכרמל ,ןוחטיבה תוחוכ ישנאל גחה תחמש תא איבהל הכונחב
-תואמ וקלחיו ,תורנה תקלדהב רוביצה תא וכזי םה .דועו אלכ-יתבל ףאו םילוע יזוכירל
.תוינגפוס יפלא

,תיסורבו תירבעב גחה לע הרבסה ינולע יפלא-תואמ ד"בח-יריעצ זכרמ קיפה גחה תארקל
יבחרב ד"בח-יתב .ויגהנמו ויתווצמ תאו הכונחה ינכות תא םיטרפמה ,םירגובמלו םידליל
תוריאמ תויכונח יפלא ץראב ובבוסי ןדיצלו ,םירעה יזכרמב קנע-תויכונח וביצי ץראה
!אסינ ימוסרפ .בכר-ילכ לע תונקתומה

ןורבח תשרדמב םירומ תומלתשה

ןמזבו םהה םימיב לארשי תרובג' אשונב ,הכונחה ימיב םירומ תומלתשה תכרוע ןורבח תשרדמ
םישיחממה ,הדוהי ירהב םירויס תללוכ תומלתשהה .הנומאו תינחור הרובג לע שגד ךות ,'הזה
םידליל תוינכתו אלמ חוריא הז ללכב ,םימי השימח לש איה תומלתשהה .םיאנומשחה תמחלמ תא
02-9961710 'לט .דימ המשרהל תומוקמ המכ ורתונ ןיידע .תומלתשה לומגב הכזמ איהו

ןגנלו רישל

םינוגינו םיריש 22 לש הניגנ-יוות - םכל הדעונ תאזה תרבוחה ,ןגנל םיבהוא םתא םא
ריפואו ןמגינוג לאכימ ובתכ םיוותה תא .םיידיסחה םירמזה יבוט לש ,םירכומו םיבוהא
.03-9607588 :תונמזהל .9222061 -08 'לט ,רנייו לאוי :קיפהו ךרע .לובוסשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .בשיו תשרפל


הפצמו ןיתממ

,הייפיצב בקעיו האנקב םיחאה וביגה ,םלחש תומולחה לע ויחאלו ויבאל ףסוי רפיס רשאכ
י"שר שרפמ "רבדה תא רמש" םילימה תא ."רבדה תא רמש ויבאו ויחא וב ואנקיו" :רמאנש יפכ
רמוש" (א :הרותהמ תואמגוד יתש ךכ לע איבמ אוהו ."אובי יתמ הפצמו ןיתממ היה" -
."יתאטח לע רומשת אל" (ב ;"םינומא

.רחא טביה תאטבמ תואמגודה יתשמ תחא לכש ןבומ ,תחא המגודב קפתסמ וניא י"שר רשאכ
אוה השעמל .םיטביה ינש שי ףסוי ירבד תא בקעי רמשש 'הרימש'בש ,ןאכ רמול שקבמ י"שר
לבא ,תופדרנ םילימ הלא הרואכל ."הפצמו ןיתממ היה" :ושוריפבש ןושלה לפכב םג תאז זמור
.הנוש טביה תאטבמ ןהיתשמ תחא לכ רבד לש ותימאל

תויועמשמ יתש

הצורו ואובל הכחמ םדאהש ,בוט רבד לע קר רומא 'הפצמ' :'ןיתממ'ל 'הפצמ' ןיב לדבה שי
לע םג לוחל לוכי 'ןיתממ' ,תאז תמועל .ילילש רבד לע הייפיצ ןושלב רבדל םוקמ ןיא ;וב
.ול ןיתממ אוהו שנוע ול ןמוזמש עדוי םדאה ;שנועל הנתמה ,לשמל ,ילילש רבד

תא אטבמ "םינומא רמוש" :איבמ י"שרש תואמגודה יתשב תוזמורמ וללה תויועמשמה יתש
ה"בקה ידי-לע ול תחטבומה הלואגב ןימאמה ,לארשי-םע לע רומא הז קוספ .תיבויחה הייפיצה
וניא עודמ ה"בקה יפלכ ןעטש ,בויא רמא "יתאטח לע רומשת אל" ,תאז תמועל .הל הפצמו
.וילע שנועה תאבהב ןיתממו 'רמוש'

ימינפ בוט

לש ומולחש עדי וניבא בקעי .ףסוי ירבד תא בקעי רמשש 'הרימש'ב ויה וללה תויועמשמה יתש
ץראב ךערז היהי רג" :וניבא םהרבאל ה"בקה רשיב רבכ הילעש ,םירצמ תולגל ןווכמ ףסוי
.הנתמהו הייפיצ - 'רמש' לש םינבומה ינשב יוטיב ידיל האב ותבוגת ןכל ."םהל-אל

םיאתמ ןכל .תויולגה לכ שרוש ,הנושארה תולגה - ילילש רבד םירצמל הדיריה התייה יולגב
הדיריב הנומט םיניינעה תוימינפבש ,עדי םג וניבא בקעי םלוא .'ןיתממ' ןושלה הזל
הל הפיצ םג ןכל .היתובקעב אבש הרות-ןתמו םירצמ תלואג לש הלודגה היילעה םג םירצמל
.םיעוגעגו תוקקותשה ךותמ ,וניבא בקעי

הלואגה רוא

ונא הבש הנורחאה תולגב תוברל ,תויולגה לכב םייק םיטביהה ינש לש הז בוליש ,השעמל
ינפמ" :הליפתב םירמוא ונאש יפכ ,וניאטח לע שנוע תניחבב איה תולגה יולגב .םייורש
-לע אקווד חימצהל - הנוילע תימינפ הנווכ תרתתסמ הז ךותב לבא ,"ונצראמ ונילג וניאטח
.הלואגה רוא תא תולגה ידי

לש היילעה תא גישהלו "לודג שוכרב" תאצל לארשי-םע הכז םירצמ תולג ידי-לע אקוודש םשכ
תיתימאה הלואגה רואל עיגהל הכזנ תיחכונה הכוראה תולגה ידי-לע אקווד ךכ ,הרות-ןתמ
.ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשהו
(180 'מע ,ה ךרכ תוחיש יטוקל)

אינתה רפס :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמןטק רפסב לודג ל-א

:ארקו רפסהמ הבר תולעפתה עיבה ,בו'צידרבמ קחצי-יול יבר ידיל אינתה רפס עיגה רשאכ
ךלוה היה אל יכ םירפסמ םידיסח ."!ןטק הכ רפסב לודג הכ ל-א סינכהל רבחמה חילצה דציכ"
.ומע אינתה רפס היה ,רצחל ותיבמ הלק האיציב םגו ,אינתה רפס אלב תומא עברא
(ד"בח ירופיס רצוא)


רפסב יברה

,אופא תעדל שי .רפסה ךותב ומצע תא סינכהו ,ולוכ-לכ תא ןקזה ונבר עיקשה אינתה תביתכב
.ותא זא םירבדתמו יברה םע תאז םידמול ,אינת םידמול רשאכש
(םולש תרות)


הנש םירשע

לכב קיידו ערגו ףיסוה ,םירמא יטוקל ורפס תא ונבר בתכ הנש םירשע :רמא יעצמאה ר"ומדא
.ריתיבו רסחב וקקיזו ופריצ רשא דע ,הביתו הבית
(תורעהו םירוציק)


שמוחכ אינתה

אוה אינתה :יל רמא ,אינתה רפס תא ימע דומלל יבא לחהשכ :צ"יירה ר"ומדא ק"כ רפיס
,דחאו דחא לכ .שמוח םידמול ,םינטקבש ןטקה דעו םינואגבש לודגהמ ,לארשי לכ - שמוחכ
רתוי עדוי - רתוי לודגה לכו ,המואמ עדוי שיא ןיא השעמל ךא ,עדויש המ עדוי ,וכרע יפל
.גשומה תאלפה תא

בתכבש הרות

קייודמ םגתפו םגתפ לכש קר אל .ד"בח תודיסח תרותב בתכבש הרותה רפס אוה אינתה רפס
םידיסחה ,םישודקה וניתובר .ריתיבו רסחב תקייודמ הלימו הלימ לכ ףא אלא ,ןווכמו
שדוק-תרדה התואב אינתה רפסל וסחייתה ,רודו רוד לכבש םידיסחה ינקזו םינושארה
.שמוחל םיסחייתמש
(תורעהו םירוציק)


אינתב העיגי

רפסה לע ,אינתב יתעיגי לע - ישאר תורעש ורשנ םירבד השולש לע :םעפ רמא יעצמאה ר"ומדא
.אבא לש ותוקלתסה לעו ,הניב ירמא
(םירופיסו תועומש)


יאדווב ןימאמ

- אינתה רפס ךותמ ב"אה תויתוא תא ,םינש שולש ול תואלמב ,קוניתה םע םידמול רשאכ
.ול חטבומ ךכ ,ןכש יאדו ?ןימאמו ;היהי אל רבכ אוה סרוקיפא
(שטיראפמ לליה יבר)


!העישוה יבר

חותפל דחאו דחא לכ לש וחוכב ,ידוהי לצא והשמ םולשו-סח הרוק םא :םעפ רמא ב"שר יברה
."!העישוה ,יבר" :רמולו אינתה רפס תא
(ןזוא עמשל)


קרפל םוי

בותכל ידכ שודקה ופוגו ושפנ תא ןכיסו ריקפה (אינתה לעב) יבס :רמא 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא
רפסבש םיקרפה ג"נ דגנכ ,םימי ג"נ ךשמב ורסאמב תוומ ירוסיי לבס אוה .אינתה רפס תא
המשנבש 'ןתיא'ה תא ררועי - 'ןתיא' תויתוא - אינתה יכ ,הכז השודקה ותדובעב .אינתה
.ךרבתי 'ה תדובעב תוקזחתה וב לעפיו ,שודקה ורפס תא דמולש ימ לכ לצא
(ג"שת תוחישה רפס)

עובשה תרמיא


תנקתמ הילפא

דמע אלש ימו ,הבישיל םילבקתמה םידימלתה לש םביטב קדקדמ היה ןילבולמ אריפש ריאמ יבר
אל םא םג םלבקמ היהו םינבר לש םהינבב לקהל גהנ ,תאז תמועל .לבקתנ אל ויתושירדב
.םינחבמב וחילצה

."?םינבר לש םהינבל םינפ אשונ התא עודמ ,תמא שיאכ עודי התא אולה" :והולאש םעפ

וא הכאלמ-לעב היהי ,ודומלתב הכרב האור וניאש ,ליגר רוחב" :ךויחב ריאמ יבר בישה
ונילע הבוח ;בר תויהל ןכ-םג ףאשי בר לש ונב לבא .רשכ ידוהי תויהל לכויו ,רחוס
..."הרות דומלל עדיי תוחפלש לדתשהלתודיסחה יכרד


רואה תלוגס

:רמוא היה אוה .רוא דואמ בביח ט"שעבהש עודי .רואל דחוימ סחי רומש תודיסחה לש המלועב
ו םוי םויה) "רבדה תא ריאהל לגוסמ - רבד לכ לש ודוס עדויה .זר היירטמיגב רוא"
.(לולאב

םילדבהה דחא .רואל תלשמנ המצע תודיסחה םגש הדבועל הרושק תאזה תדחוימה תוביבחה ילוא
(תוערה תודימה) ערה תא שרגל םיסנמ רסומה תטיש יפ-לעש ,רסומה תטישל תודיסחה תטיש ןיב
ערה תא תקלסמ תודיסחה וליאו ,ערה תונגב תורעגו רסומ תופטה ידי-לע - 'לקמ' תועצמאב
.וילאמ ערה קלתסמ בויחהו רואה םירבוג רשאכ ןכש ,רואה תרבגה ידי-לע

תטיש יפ -לע (ב .לקמבמ רוא ידי-לע ךשוחה תא קלסל רתוי לק (א :תונורתי ינש וז הטישל
קר םדאה קסוע תודיסחה יפ-לע דועב ,םיילילש םיניינעב הבר תוקסעתה םיעיקשמ רסומה
.הבוטל וילע העיפשמ תאזה תוקסעתהה םצעו ,םייקולא םיניינעב

ונבר ריבסמ ,"ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ תולכסה לע המכחל ןורתי שיש יתיאר" קוספה תא
,ךשוחה לע הלשממו הטילשו ןורתי ול שי רואהש ומכ ,שוריפ" :(בי קרפ) אינתה רפסב ןקזה
תולכס אליממ החדנ ךכ - אליממו וילאמ ונממ החדנש ,ךשוחה ןמ הברה החוד ימשג רוא טעמש
."תיקולאה שפנבש המכחה ינפמ ...ארחא-ארטסו הפילקה לש הברה

ךשומ רוא

הנשמ וניאו ףיסומ וניא רואה - רואב שיש תפסונ הנוכת לשב םג ,רוא הנוכמ תודיסחה תרות
ריאמשכ וליאו ,ונממ תונהיל וא רבדב שמתשהל רשפא-יא וידעלב םלוא ,רבדה םצעב המואמ
םלוא ,ךושח אוהש ןיבו ראומ אוהש ןיב רדחה תלוכתב לדבה םוש ןיא .תרחא הארנ לוכה ,רוא
לקתיהל רשפא ףא אלא ,ובש םיטיהרהמ תונהיל רשפא-יאש דבלב וז אל ,ךשוח ררוש רדחב רשאכ
תאו םתועמשמ תא םהל קינעמ ,םירבדה םצעב המואמ הנשמ וניאש ,רואה .עגפיהלו םהב
.םתילכת

,היתווצמו הרותה םצעב רבד הנשמ הניאו הפיסומ הניא איה :תודיסחה תרות םג איה תאזכ
םיליפרע תקלסמ ,תווצמהו הרותה יניינע לכ תא הריאמ איה .תרחא הארנ לוכה התרזעב םלוא
ץ"יירה ר"ומדא ק"כ .רבד לכל רתוי תימינפו הקומע תועמשמ תנתונו תוקפסו תוישוק לש
השענ רשאכ .םיריאמ םייח ;םייחה רוא איה תודיסח" :(206 'מע ט"שת םירמאמה רפס) אטבתה
."םיצרשה לכ םימלענ - רוא

ישקבמ תא רורגל ךירצ אל .רואב םיצפחש ימ תא וילא ךשומ רואה - רואל שיש תפסונ הנוכת
םוי םויה) "וילא ךשומ רואה - 'ךשומ' רוא" :רמוא ידיסח םגתפ .םהילאמ םיאב םה ,רואה
.(תבטב גי

ךשוח אוה ךשוח

היה ףתרמה וליאו ,הזוע אולמב שמשה החרז ץוחב .תיבה ףתרמל ורבח םע םעפ דרי דחא דיסח
הנענ .רדחב המ-רבד תוארל ולחהש דע תודחא תוקד םמוקמ לע םיינשה ודמע .ילולפאו ךושח
קזח רוא וב ריאמש םוקממ אב אוה רשאכש ,םדאה עבט אוה הזכ" :ורבחל רמאו תיבה-לעב
םייניעה-רוא רזוח ןכמ רחאלו ,רבד האור אוה ןיא ןושארה עגרב - ילולפאו ךושח םוקמל
רשאכש אלא .רוא אלו אוה ךשוח - ךשוחה" ,דיסחה ול רמא ,"ךדיב תועט" ."הנושארבכ
..."אוה רוא - הז ךשוחש תומדל םיליחתמ ,וילא םילגתסמו ךשוחב םיבשוי

םדוק תודיסח רמאמ 'קדצ-חמצ'ה רמא םעפ :רפיס 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ידיסחמ דחא
.יברה ןיבל רנה ןיב זא יתדמע ינא .(שטיוואבוילב דיריה ימיב היה הז) םויה רוא ריאהש
הלע זאו .ךישחהל אלש ידכ ימוקממ זוזל יתטלחה .יברה לע ךישחמ ילש לצהש יתנחבה םואתפ
םואתפ ...ילש לצה תא 'קדצ-חמצ'ה הלעי ךכ יכ ,ןאכ ראשאש בטומ ,הברדא :יחומב ןויער
תוחישה רפס) "תולעהל רשפא-יא ךשוח ,תולעהל רשפא רוא" :רמאו 'קדצ-חמצ'ה ילא הנפ
.(4 'מע ו"צרת


הלואגל הייפיצב


םלועל הלואגה אובתשכ ,רמוא יווה ?הלכ לש היבא אל ,חמש ימ ,ותב תא אישמש ימל לשמ"
."לארשי חמשי בקעי לגי רמאנ ךכל ,תובאה לכמ רתוי הב חמשי בקעי ,לארשיל
(די םיליהת שרדמ)

היהש השעמ


ושיגפהש תורנ

הארמ יפי םידלי ינש .ןמיתבש אענצ ריעב ףרוצה ףסוי לש וינב ינש ויה איחיו דיעס
.םשאר ידיצ ינשמ ולשלתשה תולסלוסמ תואפ יתשש ,עבמ יפירחו

םיאצוי ויה םיינשהו ויחא די תא ,איחימ הנשב לודג היהש ,דיעס היה לטונ רקוב ידמ
השיש םע ,'ירומ'ה ביבס תלצחמ לע תובלושמ םיילגרב ובשי םש .בקעי 'ירומ' לש ותיב רבעל
לע ,זכרמב דמעש דחא רפס ךותמ ,'ירומ'ה יפמ הרות ודמל תוכורא תועש .םיפסונ םידלי
.ןטק ףרפרש

ותכאלמ -תיבמ ףרוצה םהיבא םג רזוח היה זא .םתיבל םירזוח םיינשה ויה ברעה תדר םע
.ותיבל ךומסה ,חלאצ םש-לע תסנכה-תיבב תיברע תליפתל הנופ היה םשמ .'ןאיבמ' קושה דילש
םאה לש הלושיב דיכ ,תינחירו הליבהמ ברע תדועסל ךורע ןחלושה היה רבכ הליפתה ןמ ובושב
.הדעס ,היערהו

ףסוי לש םהינזואל םג עיגה לארשי-ץראל ןמיתמ םידוהי תוסיטמה 'הדלפה ירופיצ' לש ןעמש
-רוקמ ןדבא התועמשמש הטלחה לבקל השקתה לבא ,תפסכנה ץראל תולעל דואמ הצר ףסוי .הדעסו
.עדונ-יתלבה לא הכילהו חטבומ הסנרפ

וגרה וירבחו ךלמל הנשמה .תינוטלש תוביצי רסוח לש הפוקת הנידמה תא הלטלט םהה םימיב
תא סייגל חילצה ,ךלמה לש ונב ,דמחא ךיסנהש דע בר ןמז רבע אל .הכיפה וללוחו ךלמה תא
.ןמית תא בוזעל םידוהיל דמחא ריתה הווחמכ .ןוטלשה תורסומב זוחאל בושלו ויבא ינמאנ

,הכולמה ןומרא לע טלתשהל תרחא וא וז היפונכ התייה הלוכי םוי לכב .ירירבש היה בצמה
לרוגל הנכסה תרבוג םיעוזעז לש םימיב ,ללכבו .רגסיי אל חתפנש רעשה םא עדוי ימו
.םידוהיה

,תאז םע .לארשי-ץראל הז בלשב תולעל םתורשפאב ןיאש וטילחהו בצמה תא ולקש הדעסו ףסוי
ךותמ ,איחיו דיעס ,םהידלי ינש תא הליחת חולשלו זעונ השעמ תושעל וטילחה דבכ בלב
.םהיתובקעב אובל הרורב הנווכ

.תילתע תרבעמב והש המ-ןמז .םיריעצה םיחאה ינש ופיצש יפכ קוידב ויה אל ץראב םייחה
לבוה ,םייחל ומש תא הניש םייתניבש ,דיעס .םינוש םיצוביקל ורבעוהו ודרפוה ןכמ רחאל
.ריעצה ויחא םע רשק דביא םוי ותואמ .רמש-ןיע ץוביקל

ומב ףרצ ויבאש ,הנטק ףסכ תייכונח היה ותחפשממ םייח ידיב רתונש דיחיה קזחה ןורכיזה
ויחא םג לביק המוד הייכונח יכ רכז אוה .הדירפה םדוק ולימרתל סינכה התואשו וידי
תא הב קילדמו ףסכה תייכונח תא איצומ םייח היה ,הכונחה ימי עיגהב ,הנש ידמ .ריעצה
.םיקוחרו םיגונ תונורכיזב ותוא ופיצהש ,תורנה

תמחלמ הצרפ זאו .החפשמ םיקהו השיא אשנ ,ןוירשה ליחל סייגתה ,לדג םייח .ופלח םינשה
ימי המכ רחאל .הנופצ ולש דודגה חלשנ הליחתב .הכרעמה לא לטוה םייח םג .םירופיכה-םוי
תא םולבל וחילצה 'ה ידסחבש םימחולה ןיב היה םש .תירצמה תיזחל ,המורד הנפוה המיחל
.תושק תודבא םהל בסהלו בייואה תוחוכ

תא וקיתמ איצוהשכ ,חצנמ לש ןטק ךויח ומצעל ךייח אוה .יניסב ןיידע םייחו עיגה הכונח
רתוי ,םעפה .הכונח לש ןושארה רנה תא קילדה ,רבדמה בלב ,ךכו .ותיבמ לטנש הייכונחה
לא גרע ךכמ רתוי לבא ,וידליו ותשאל עגעגתה אוה .ורבע לא ויתובשחמ והואשנ ,ןמז לכבמ
.'ירומ'ה לאו אענצ לא ,דובאה ויחא לא ,ומאו ויבא תיב

וטיאל עוספל לחהו םק ךכ-רחא .םיקלודה תורנה לומ ,ולהוא חתפב םייח בשי הכורא העש
ןטק רואב ןיחבה םואתפ .83 דודג ,ודודג לש להאמהמ קחרתה יכ שיגרה אל אוה .להואה ביבס
רנ ורעב הב םגש הייכונח התייה וז .רואה לא והואיבה וילגר .םילהואה דחא חתפב בהבהמ
.שמשו

.ולהואל בושל ידכ ויבקע לע בוסל דמע רבכו וירוהרהמ ררועתה להואה חתפל עיגהשכ קר
דוע ברקתה אוה .דואמ רכומ ,רכומ ול הארנש והשמב ןיחבה אוה .וב הכה קרב ומכ זאש אלא
וזל המואת הייכונח התייה וז - המיעפ ריסחה וביל .הרבעל ףפוכתהו הייכונחה לא תצק
.ולש

.דעור לוקב לאש "?תורנה תא ןאכ קילדה ימ"

.םיפלקב וקחישש םילייח ינש בגא ךרדבכ ול ובישה ,"ןורי"

ןורי תא רקס םייח .הז לומ הז ודמע םיינשהו עגר ףלח אל .םר לוקב םייח ההת ,"!?ןורי"
.ןיבהל הסנמ ,ןורי לאש ,"?יל תארק" .שאר דעו לגר ףכמ

,"!איחי" .הגעה תא ,לילצה תא רוריבב ההיז תורצק םילימ יתש ןתואב .המה םייח לש וביל
לש ופוגב הזחא תרומרמצ ומכ ,םואתפו .םייתש וא היינש ופלח .ול-אל לוקב םייח ארק
לפנו ,קונח לוקב בישה ,"!רוכבה יחא !דיעס" .ןידודיח-ןידודיח השענ ורשב .ןורי
.ויחא תועורזב

ויה ,הלודגה תישונאה המרדל םידע ויהש ,םילייחה יניע .להואה ללחב התלתנ תוומ תממד
.שדחמ ושגפנש םיחאה יניע ומכ שממ תוחל
יקסבוקר קחצי 'ר םע םיידוהי םייח
אלמ בכרהב יקסבוקר תחפשמ


רומזמ רישב רומגא זא

תחפשמ תיבב ,הכונח לש ןושאר רנ תקלדה סקט ךרעיי ,ברעב ישילש םויב ,אבה עובשב
.דועו וללה תורנה ,רוצ זועמ ירישב םיענתש ,םינזח תלהקמ םש עיפות .ביבא-לתב יקסבוקר
תב ,הלהקמה .דמעמל עקר תולוקב הקשח ושפנש ריבג לש אל םגו ר"ומדא לש ותיב הז ןיא ,אל
,וינב תעבראו ,עודי ןזח ,יקסבוקר קחצי 'ר ,באה - תחא החפשמ םצעב איה ,םירבח השימח
.הריעצה תונזחה ימשב הלוע בכוכו אלפ-דלי רדגומ יעיברהו םמצע תוכזב םינזח םהמ השולש

,םינזח הינב לכש המלש החפשמ עודיה לככ התייה אל ,תמסרופמה יקסבלמ תחפשמ זאמ
.יקסבוקר תחפשמ ינב לש םנוימד תא תיצמש םשה טלחהב הז - יקסבלמ .הלהקמכ העיפומה

תונזח ץיברמ

ידי-לע חלשנ ,דלי היהשכ .החפשמה יבא תוכזב תאזו ,םדב םלצא תומרוז תונזחהו הקיזומה
ןזחה לצא תונזח דומלל ,םילשוריב הדבכנ תינבר תומד ,יקסבוקר אבא-ךורב ברה ,ויבא
תוליהקו םירע ינפ-לע ויתועפוהב דדונ אוה הרשע-הנומש ליגמ .ןילביר ןמלז-המלש עדונה
,םי-תב ,םייתעבגב םילודגה תסנכה-יתבב ישארה ןזחה היה ןתחתהש רחאל .םלועבו ץראב
.דועו הפיח ,הינתנ

תדוקנ היה שש ליג .תונזח םהב ץיברהל לחה קחצי 'רו ,םידלי דלוויהל ולחה ךכ-רחא
.םוחתב בהאתהל ורהימ אלא ,לוע לאכ םהילע ליטהש רגתאל וסחייתה אל וידלי .קוניזה
,םנמאו .דבלב םתיא עיפוה ןמז רחאל .תובחר תולהקמב םבלשל באה לחה ,םיניינעל וסנכנשכ
םע ,אתווצב וא דבל םיעיפומ םה םויכ .תיאבצה תונברה תקהלב םירבח ויה םירגובה תשולש
.וידעלב וא באה

תבשב םיחרוא

ברעבו שרגמ ינא רקובב" :חדבתמו ביבא-לתב תיתדה הצעומב הקלחמ להנמ (33) רוכבה םהרבא
םידמוע םידומילהו תונזחה איה ילש הלודגה הבהאה" :םיטפשמל טנדוטס (26) םעונ ."ןתחמ
העפוהב איה תיתימאה תרושקתה" :ולש וטומהו תרושקתל טנדוטס (24) לאירוא ."ינשה םוקמב
אוהשכ .הבישיב וידומיל תא רבכמ אל לחהש ,(13) ישי ,ביבח ןורחאו ."להק ינפל המב לע
אהי" לש עטק עימשהל השוב ילב בדנתמ אוה ,אלפ-דלי ראותה תקדצב לק קפס ונלצא ההזמ
...רבדל שי המ ,ןכאו ."ךמדק אווער

יחרואכ ,תרחא ריעב םישוע םה תבש לכ טעמכ .תדמתמה התודיינ אוה החפשמה תא ןייפאמה
אל םלועמ - חספ ,תוכוס ,םירופיכה-םוי ,הנשה-שאר ומכ ,םיגחב" .ןולמ וא יהשלכ הליהק
.לאירוא רמוא ,"תיבב ונייה

םינכשל הגיגח

.האג ךויחב ,ישי רמוא ,"םינכשה לכל תיתימא הגיגח וז ,וא" ?תיבב םהשכ הרוק המו
םימעפל .חתפיהל םיליחתמ םיכומסה םיתבב תונולחה ,תבש תורימז רישל םיליחתמ ונחנאשכ"
..."'חלצומ רתוי היה 'ןוביר-אק'ה רבעש עובשב' ,לשמל .תרוקיב םילבקמ םג ונחנא

.תדחואמה תיתחפשמה העפוההמ םג אלא ,הרישה םצעמ קר אל םיבהלתמ םישנא ונלש תועפוהב"
.קופיסב קחצי 'ר רמוא ,"וידלי לכל ותשרומ תא ליחנהל חילצה החפשמה שארש הדבועהמ
יפ-לע טופשל םא .החפשמה ינב לכ םיפתוש הבש ,השדח תטלק התע הקיפמ יקסבוקר תחפשמ
.ןזואל המיענ העתפה ונלוכל היופצ ,םהידיבש רמגומ-אלה רמוחהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


םיסינה לעו

?ןמשה ךפ סנ אלו דבלב המחלמה ןוחצינ 'םיסינה לעו' חסונב רכזנ עודמ :הלאש

לבא ."ךשדוק תורצחב תורנ וקילדהו" :הליפתה םויסב תורנה לש רוכזא שי הרואכל :הבושת
,החמש לש תורנל אלא (רצחב אלו ,לכיהב התייהש) שדקמה-תרונמל הזב הנווכה ןיאש הארנ
לכ תא וריאהש ,בהז לש תורונמ שדקמה תורצחב םיקילדמ ויה הבאושה-תיב תחמשבש יפכ
.םילשורי

,בגא-ךרדב קר ןוחצינה רכזומ ,"הכונח יאמ" דומלתבו תינעת-תליגמב רפוסמשכ ,ינש דצמ
.ןמשה ךפ סנ לע שגדה רקיעו

התייה ןמה תנווכ רקיעש ןוויכמ ,תימשג החמשו התשמ םוי אוה םירופש ,םיקסופה וריבסה
תלצהל התייה וב המחלמה רקיעש ,הכונח וליאו ,ידוהיה ףוגה תא "דבאלו גורהל דימשהל"
,'הידוהו ללה' םוי ורקיעב אוה ,"ךנוצר יקוחמ םריבעהלו ךתרות םחיכשהל" תמיזממ המשנה
.תועדה תוקולח וב החמשהו התשמה לעו

גציימה) ןמשה תא (שונא תניבמ הלעמלש רבד איה האמוט) םינוויה ואמיט ,ךכש ןוויכ
יאבל איה תודע" הרונמה רשאכ ,רוהט ןמש ךפ ואצמש ךכב אטבתה ןוחצינה רקיעו ,(המכח
לומו הכונחב ריאהש עבטה ןמ הלענה ינחורה רואה תמועל ."לארשיב הרוש הניכשהש םלוע
.ללכ םוקמ ספות יאבצה ןוחצינה ןיא - הז רוא םיאטבמה תורנה

,ןמשה ךפ סנ תא ריכזהלמ םיענמנ ,המחלמה ןוחצינ לע "ללהלו תודוהל" םיצור רשאכ ,ןכל
,הכונח תורנ תקלדה ידי-לע איה ןמשה סנ לע הידוהה :םייתשל הידוהה תקלוחמ השעמלו
.'םיסינה לעו' תרימאב איה המחלמה ןוחצינ לע הידוהה וליאו

לעו' ליחתמו רזוח ,הכרבה םויס לש "'ה" םדוק רכזנ םא :'םיסינה לעו' רמול חכשש ימ
םש ךא ,הווש וניד ןוזמה תכרבב .רזוח וניא ,"'ה" רמא רבכ םאו ,ליגרכ ךישממו 'םיסינה
םיסינ ונל השעי אוה ןמחרה" :רמאי ,"ונכזי אוה ןמחרה" ינפל עיגישכ ,ךכ-רחא רכזנ םא
."...והיתתמ ימיב ,הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל השעש ומכ
'מע ה"כח תוחיש יטוקל .בפרת 'יס כ"ונו א"מר ,ע"וש .רתע 'יס ח"וא ז"טו ח"ב ,שובל .ב,בכ תבש
.נ"שו ,236
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il