573 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

(הכונח) ץקמ תשרפ * (26.12.97) ח"נשת'ה ולסכב ז"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


חורב יולת לוכה


קבאמה תוכזב לבא ,תינחור תוריח גישהל ופאש םיאנומשחה
תואמצעה םג רבד לש ופוסב הגשוה ,תיתדה תואמצעה ןעמל
תינידמה


רתוי - ןמזה קחרמ תורמל .םיילאוטקא םיחקל עפוש אוה הכונחה גחב םיטיבמש ןוויכ לכמ
.םירשעה האמה לש הפוסב ,ונחתפל תודמועה תומלידה תא אילפהל ףקשמ אוה - הנש םייפלאמ
הז - ידוהיה דוחייה לע רומשל ןויסינהו ,תינרדומה ,תימלועה תוברתה לומ תודדומתהה
.וישכעו ןאכ ,ונלוכ לש רגתאה םג הזו הכונח לש ורופיס םצעב

תינחורה תוריחה ןיב הקיזה - וילא בל םימש ךכ-לכ אלש טביה לע תעדה תא תתל יאדכ
תואמצע גישהל הפיאשב ,םיימואל םיעינמ ךותמ לחה אל םיאנומשחה קבאמ .תינידמה תוריחל
ותנומאל ןמאנ ראשיהל לכוי לארשי -םעש ידכו תינחור תוריח גישהל ידכ דלונ אוה .תינידמ
תואמצעה םג רבד לש ופוסב הגשוה ,תיתדה תואמצעה ןעמל קבאמה תוכזב לבא .ותדלו
.תינידמה

ןמשה ךפ לש וחוכ

ןוחצינ ןאכ היה .הכונחה סנ תא הב םינייצמ ונאש הרוצב םג יוטיב ידיל אב הזה טביהה
רתויב הלודגה המצעמה לש קנעה אבצה תא סיבהל וחילצה הלירג ימחול ץמוק - ריבכ יאבצ
ןוחצינב גחה לש יחצנה ןורכיזה תא רושקל היה יוארה ןמ ,הרואכל .םימי םתוא לש םלועב
הווצמה וליאו ,"םיסינה לעו" תליפתב רוציקב רכזומ יאבצה ןוחצינה ,לעופב .יאבצה
.ןמשה ךפ סנ - ירמגל רחא עוריא לע שגדה תא המש הכונח לש תירקיעה

דצב אטבתה הכונח לש קבאמה רקיעש ,הרכהה תא תורודל ליחנהל ל"זח ושקיב וז ךרדב
ןמש ךפ' ותוא לש וחוכמ ואב תונוחצינהו תומחלמה .ןמשה ךפ למסמ ותואש ,יכרע-ינחורה
יואר תאזה הדוקנה תא .הזוע אולמב זא הצרפש ,תטהולו הזע הנומא לש הדוקנ התוא ,'רוהט
.רודל רודמ ליחנהלו רוכזל

המצועה התייה דוע לכ .ינשה ןוויכהמ וז תמא ףקשמ םיאנומשחה תכלממ לש היתודלות ךשמה
החוכ תא הדביאש עגרב ולחה התסירקו התכיעד .הכלממה הגשגשו החרפ ,התומלשב תינחורה
תויותיחש דצל ,תונכשה תוכלממה רחא הליזפה הלחהשכ .תינחורה התואמצע תאו יכרע-יתדה
.םיאנומשחה תכלממ לש הפוס תא הנמיסש הדוקנה התייה וז ,תוימינפ

שלחיהל אל

תינחורה םתוברתש לארשי-םעב םיקלח םתוא .םויכ םג הלא םיכילהת תוהזל לכוי ,הצורש ימ
םיכמותה םה ,ידמל תפפור םידוהיה םתרכהש הלאו ,תיללכה תיברעמה תוברתה השעמל איה
לש ופוסב לסחל לולע הלילח ךשמיי םאש ךילהת ,לארשי-ץראמ םיקלח לע םירותיו לש ךילהתב
.תינידמה תואמצעה תא רבד

לכב םידגנתמה םה ,לארשי תרותבו םיידוהיה םישרושב תושיחנב םיקבדש ימ אקווד ,םתמועל
תולימב הווסומה - הגיסנל תונוכנה יכ ,םיניבמ םה .הגיסנהו תולפקתהה ךילהתל םביל ימינ
תשרומל ולש קומעה רשקה תא דביאש ימ .תיכרעו תינחור ,תימינפ הגיסנ השעמל איה - םולש
.בייוא ידיל ך"נתה סרעו ץראה בל תריסמב הבר הכ תעד-תולקב ךומתל לוכיש אוה ,לארשי

תואיצמב םייח ונא .לוכמ רתוי ונתוא גיאדהל הכירצש איה תאזה תינחורה תושלחיהה
םי ךותב ןטק יא ונחנא .םיבאז םיעבשב תפקומה השבכה לע ,ל"זח לש לשמה תא ירמגל תמאותה
תויסראה תורוטקירקבו הנטשה ירבדב טיבמש ימ לכ .וניפלכ תימוהת תוניועו האנש ףצוש
דע ןיבמ ,לוכיבכ ,'תונותמ'ה וניתונכש לש םינותיעב הרגש ךרד תועיפומה תוימשיטנאהו
.תיתימא תימויק הנכס אוה השלוח לש יוליג לכ המכ

ריעצה רודה בלב שירשהל םיבייח ונחנא .ימויק ךרוצ אוה תידוהיה תוהזה קוזיח ןכ-לע
תופצל רשפא ךכ קר .ידוהיה םויקה לש תועמשמהו םעטה תא ןיביש ידכ ,הנתיא תידוהי הרכה
.ונתולכל םישקבמה לכ לומ דומעל חוכה תא ומצעמ קיפיששדח שיהרקוה לוב

שדקומה ,ילארשי ראוד לוב ףשחיי ובש דחוימ יגיגח סקט תסנכב ךרעיי בורקה ישילש םויב
םוקמ התאר לארשי תלשממ .ד"בח-יריעצ ידי-לע ךרענש ,ליבונר'צ ידלי לש הלצהה טקייורפל
סקטב .ח"ש 2.10 לש בוקנ ךרע לעב ,ראוד לוב תקפנה תועצמאב הז דחוימ טקייורפ ןייצל
ןד תסנכה ר"וי ,טרמלוא דוהא םילשורי תייריע שאר ,תנבל רומיל תרושקתה תרש םירבד ואשי
.בונורהא קחצי-ףסוי ברה ד"בח -יריעצ ר"ויו ןוכית

32-ה הצובקה

ידלי לש 32-ה הצובקה ץראל העיגה רבעש ישיש םויב .ומצע טקייורפה ךשמנ ךכ ךותבו
תואמ-שמחו ףלאמ הלעמל טקייורפה תרגסמב ץראל ולעוה הכ דע .םידלי 23 הבו ,ליבונר'צ
םעפה החלש םאה .םינש שולש ינפל הצרא הלעוהש דלי לש ומא םג העיגה םידליה םע .םידלי
.םינש שולש התאר אל ותואש ,ןושארה הנב תא תוארל האבו ,ינשה הנב תא םג

תונמלאל גח לש םוי

ל"הצ תונמלאל 'גח לש םוי' ד"בח-רפכב ד"בח-יריעצ תיבב ךרעיי בורקה ןושאר םויב
,שטיוואבוילמ יברה תארוהב ,םימיה תשש תמחלמ זאמ תכרענ וז תוליעפ .תומחלמה ימותילו
.באהו לעבה לש ונורסח דחוימב שגרומ זאש ,םיגחב אקווד הלא תוחפשמל החמש איבהל ידכ
.הזילע הכונח תביסמב םייתסיש ,תוליעפ שודג םוי הפצמ םיפתתשמל

הכונח יריש רוטילקת

לע רוכמ' - הכונח ירישל שדקומ ולוכש רוטילקת הכונח תארקל ונל השיגמ 'תוקפה םעונ'
.םידלי תלהקמ עוציבב ,םישדחו םינשי םיריש ןווגמ ןאכ שי .גרבנזור םהרבא לש ,'הכונח
.שדח ןקנקב ןשי ןיי בלשל הסנמה ,ותקהלו דוד דדוע ברה לש ,'הרהיס' אוה ףסונ רוטילקת
.02-6514110 'לטשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .הכונח / ץקמ תשרפל


הלחתהב רוזש ףוסה

רש לשו םיקשמה רש לש םהיתומולח תא ףסוי רתפ דציכ הרותה הרפיס תמדוקה השרפה ףוסב
וריכזהל ותחטבה תא חכש ךא ,ףסוי ירבדכ ,תוריחל אצי םיקשמה רש .רהוסה-תיבב םיפואה
."םימי םייתנש ץקמ" ועריאש הערפ לש ויתומולחב הליחתמ ונתשרפ .הערפ ינפל

אוה 'ץק' ןכש ,הלחתה םג אלא ףוס קר אל תויהל לוכי 'ץק' ,ארזע-ןבא תעדל ?"ץקמ" והמ
םג תויהל לוכי "םימי םייתנש ץקמ" ,הז שוריפ יפל .ןורחאה וא ןושארה הצקה ,הצק ןושלמ
זאו ,םייתנש ופלח ךכ-רחא ,ומולח תא הערפ םלח םייתנשה תליחתב ,רמולכ .םייתנש תליחת
.'וכו עבשה תונש עבש ואב

םיעוריאה ןיב רשק

."אוה ףוס - ץק ןושל לכו .ףוסמ :ומוגרתכ ,ץקמ יהיו" :שרפמו הז שוריפ ללוש י"שר םלוא
ףוסבו ,רהוסה-תיבמ םיקשמה רש לש ורורחש רחאל םייתנש ופלח ,י"שר שוריפ יפ-לע ,רמולכ
.הערפ תומולח ועריא וללה םייתנשה

-ךרדב .וז הלימ העיפומ םהבש הרותב םירחאה תומוקמה לכמ ןאכ 'ץקמ'ה הנוש וז הניחבמ
ךשמהב אב ינשה עוריאהש איה הנווכה ,המ-רבד 'ץקמ' היה והשלכ רבדש תרמוא הרותהשכ ,ללכ
עוריאה ,ךפהל .םיעוריאה ינש ןיב רשק ןיא ןאכ ,תאז תמועל .ודי-לעו ןושארה עוריאל
הערפ תומולחב ."והחכשיו ףסוי תא םיקשמה-רש רכז אל"ש רחאמ ,םולכ-אלב רמגנ ןושארה
.הלחתה אלו ףוס ושוריפ 'ץקמ'ש ,י"שר עבוק ןכ-יפ-לע-ףא .ירמגל שדח רבד ליחתמ

ישוקה איש

ןמזה הז ,דחא דצמ .וב שיש הלופכה תועמשמה תא םיאטבמ 'ץק' הלימב וללה םישוריפה ינש
.אלכב בשיש רתויב ךוראה ןמזה אוה רסאמה ףוס ירהש ,ףסוי לש ורסאמ תונשב רתויב השקה
.ותלואג תלחתהו רסאמה ץק הז ינש דצמ

םגתפכו ,תולגה תפוקת לכב רתויב השקה ןמזה הז דחא דצמ - תיחכונה תולגה ץקב םג ךכ
ץצונתהל ליחתמ תולגה ףוסב אקווד ,ינש דצמ .ואישל עיגמ ךשוחה רחשה תולע ינפלש ,עודיה
ימי ךותב םייורש רשאכ דוע הלואג לש םעט הקינעמ תאזה תוצצונתהה םצעו ,הלואגה רוא
.תולגה

רואה תליחת

ץק" - דחא שוריפ :'ץקמ' הלימה לע הרותה תוימינפב םג םימייק וללה םישוריפה ינש
ץק" - ינש שוריפ .'ארחא-ארטס'ה תקנוי הנממש ,הרובגהו ןידה תדימ ףוס ,רמולכ ,"הלאמשד
תקלסמו השודקה רוא תא תקזחמש ,יוליגהו דסחה תדימ טולשל הליחתמ ובש ןמזה - "ןימיה
.ערה תא ירמגל

םיכוז ,'לאמשה ץק' ךוכיזו רוריב ידי-לע :הזב הז השעמל םירושק וללה םישוריפה ינשו
.שממ בורקב ,ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגב ,'ןימיה ץק'ל
(196 'מע ,ה ךרכ תוחיש יטוקל)

הכונח :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמשגרתהלו זוזל

:ךכ תאז שרפל שי ."םולכ השע אל ,דמועו ודיב הכונח רנ ספותה לכ" :רמאנ ךורע-ןחלושב
שגרתמ וניאו זז וניאש ,"דמוע" תניחבב ראשנ ןכ-יפ-לע-ףאו ודיב הכונח רנ קיזחמש ימ
.הווצמה לש הרקיעל עיגה אל ,"םולכ השע אל" - הכונחה תורנב ןומטה קומעה ןויערהמ
(בוקטרו'צמ לארשי יבר)


קושה תא רוקעל

הווצמה ,רמולכ ."קושה ןמ לגר הלכתש דע המחה עקשתשמ התווצמ" :רמאנ (א,אכ) תבש תכסמב
תאו םיערה םילגרהה תא ונממ רוקעתש ,ךכ ידכ דע דיחיה לע עיפשהל הכירצ הכונח רנ לש
.קושה ךותב ןותנו רושק ןיידע אוה םהבש ,ובש תוסגה תודימה
(ם"ירה ישודיח)


חצנל תורנ

ידי-לע ואב הכונח תורנ :רבדה םעט .םלועל םילטב םניא הכונח תורנש ,בתוכ ן"במרה
םילטב םניא הלא תורנ ןכלו ,םינוויה תוריזג דגנ ודמעש לארשי-ינב לש שפנה-תוריסמ
.םלועל
(תוחיש יטוקל)


הלעמלמ הביח

ןכל .שפנ -תוריסמ לש הדובע ,תולבגמה לכ לעמש הדובעל הכונחה ימיב ועיגה לארשי-ינב
יכ) אמט ןמשב קילדהל ןידה דצמ היה רתומש יפ-לע-ףאש ,הלעמלמ תדחוימ הביח םהל וארה
-לכב ,(האמוט לבקמ וניא שדקמה -תיב לש הקשמש םושמ וא ,רוביצ ןברק ינפמ תיחדנ האמוט
.רוהט ןמש ךפ סנ ךרדב ואצמ תאז
(שדוק-תורגא)


ץוחה תוברת

שדקמה תאמוטל םרוגה יכ ."ץוחבמ ותיב חתפ לע וחינהל הווצמ הכונח רנ" :רמאנ הכלהב
חתפה לע תורנה תא םיקילדמ ןכל ,ץוחה תוברתב ןיינע ואצמש ימ ,םינווייתמה ויה וישדוקו
."ץוח" תניחבב ןיידע םיאצמנש ימל םג השודקה רוא תא איבהל ידכ ,ץוחבמ
(ץינזוקמ דיגמה)


ץוחב םסרפל

,רדה תבוח איה הזוזמ ןכש ."ןימימ הזוזמו לאמשמ הכונח רנ" :רמאנ (א,בכ) תבש תכסמב
םיאצמנל סנה תא םסרפל ותרטמ הכונח רנ םלוא ,תיבה לא הסינכה ןימיב התוא םיעבוק ןכל
.תיבה ןמ האיציל ןימימ ותוא םידימעמ ןכל ,ץוחב
(ם"ירה ישודיח)


בושל תונמדזה

םוי דע תלבקתמ ותבושת ,הבושת ימי תרשעב בש אלש ימ .םיארונה םימיל ךשמה םה הכונח ימי
ןווע רפוכי תאזב" :(ט,גכ) והיעשיב אצמנ ךכל זמר .'הכונח תאז' - הכונח לש ינימש
.תונוועה לע הבושתב בושלו רפכל רשפא 'הכונח תאז' דע רמולכ - "בקעי
(דוד חמצ)


רצחב רוא

?שדקמה רצח ןיבו הרונמה תורנ ןיב רשקה המ יכו ,"ךשדוק תורצחב" תורנה תא וקילדה עודמ
.םיברה תושר תא ריאהל ,"ץוחבמ ותיב חתפ לע" ותקלדה תווצמש הזב הכונח רנ הנוש אלא
.שדקמל ץוחמש םלועה תא ,רצחה תא ריאהל םינווכמ ויה שדקמב זא וקילדהש תורנה ןכל
(בו'צוכוסמ םהרבא יבר)

עובשה תרמיא


ןוכנ-אלה שיאה

היה דימתו ,החסישפמ םנוב יברל ףירח דגנתמ היה ,הקרוומ קחצי יבר לש וידידימ ,לודג בר
הכ םירבד עומשל לגוסמ אוה ךיא ,קחצי יבר תא ולאש .קחצי יבר ינזואב םג ,ודגנ רבדמ
.ביגהל אלו ובר לע םישק

,תחא השיא לש הלעב ינאש ינודשח םשו ,הרייעל םעפ יתעלקנ יתוריעצב :קחצי יבר בישה
אל .יאנג ירבדב ינוזיבו םישנא תרובח המעו השיאה האב .הנוגע הריאשהו תוחנאל הבזעש
.רחא שיאל אלא ,ילא םינווכמ םניא יאנגה ירבדש יתעדי ןכש ,יתבלענ

ןיאש םושמ קר םירמאנ םירבדהש עדוי ינא ,יברו ירומ לע םישק םירבד עמוש ינאשכ ךכ
?ביגהל יל שי המו ,ירמגל רחא םדא לע םירבדמ אולה ןכ-םאו ,אוהש יפכ ותוא םיריכמתודיסחה יכרד


הנומאו המכח

הריבסמש ,הבחרו הכורא הרות וז .תודיסחה תרות דומיל לע דחוימ שגד םשומ ד"בח תודיסחב
תוהמב ,תומלועה תולשלתשה רדסב ,האירבל ה"בקה ןיבש םיסחיב רתויב תוקומעה תויגוסה תא
קוידב וזו ,המצע ינפב המכחכ םג תקתרמ וז הרות .'וכו םדאה שפנ יכבנב ,תווצמהו הרותה
.המצע ינפב 'הלכשה'כ תודיסח דומלל ןיא :רוצע רורמת הביצמו האב תודיסחהש הדוקנה

הרתיה תונתלכשה .היפוסוליפל הקומעו תימינפ תודגנתה תורוד ךשמב הרבע לארשי-םעב
היפוסוליפב ידמ רתוי םיקסועש ימ אקווד םיתיעל .'ה תדובעב תורירק איבהל הלולע
.תילכשה םתרכהל רומג דוגינב תדמוע תישעמה םתוגהנתהו ,םירבדה לש יטרואתה דצב םיבהאתמ
םושמ ,הזע תודגנתה הררוע ,םינש תואמ המכ ינפל לארשי-םעב החתפתהש ,'הריקח'ה תרות םג
ילבמ ,תונרקחהמו הלכשההמ בוטה תא איצוהל הסנמ תודיסחה תרות .הליפה םיללח םיברש
.היתוערגמב לשכיהל

הנכהב יולת לוכה

לש הלכשהל הריקח לש הלכשה ןיב המ" :ב"שרה ר"ומדא ק"כ תא םעפ לאש דחא 'ליכשמ'
דמולה וליאו ;עבוכהו ןטק-תילטה תא ריסהל ופוס ,הריקח דמולה" :יברה בישה ."?תודיסח
הריקחה דומיל .הנכהב יולת לוכה .עבוכל תחתמ הפיכ ףיסוהלו טנבא רוגחל ופוס ,תודיסח
הנומא לש תומימחב אוה תודיסח דומילו ;לוע תקירפ לש תורירק ךותמ ,ללכ-ךרדב ,אוה
.(וסק 'מע ,ד ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגא) "םימש תארי לש לוע תלבקבו

םצעב התייה וז .'ןווי תפילק' - םידיסח וניכ ,המצעל הרטמ תכפוהה ,הרקעה תונתלכשה תא
וחתיפ םה :אוה ךופהנ .תוינחורה תא וללש אל םה .לארשי-םעב םינוויה תמחלמ לש התוהמ
לש רתויב תוקומעו תוטשפומ תולאשב וקסע םה .היפוסוליפה תא םהל המדקש המוא לכמ רתוי
ירהש ,התמכחבו הרותב וקסעי םידוהיש ודגנתה אל םג םה .הילעמש תוחוכהו האירבה תוהמ
ידי-לע אקווד השענ הרותה לש ןושארה םוגרתהש ,איה הדבוע .לכשו המכח ךירעהל ועדי
.ינוויה ךלמה ,ימלת

תמכחב ומחל םה :קויד רתיל .הרותבש יקולאה דוסיה דגנ רקיעב הדקמתה םינוויה תמחלמ
אל םינוויה .ונבר השמ ידי-לע ה"בקה תאמ ונל ורסמנש יפכ ,היתודוסיו תיקולאה הלבקה
ןוחבלו לוכה לעמ לכשה תא םמורל ושרד םה .הנומאה איהש ,תידוהיה אצומה-תדוקנל ומיכסה
.רוהט לכש לש הדימ-תומא יפ-לע רבד לכ

ןיב לדבהה .תינוויה היפוסוליפה תמכח לומ - "הז תמועל הז" תניחבב איה הלבקה תמכח
תמכח וליאו ;המכח ,לכש - 'היפוסוליפ' תארקנ תינוויה המכחה :ןמשב םג אטבתמ םייתשה
לחה ורסמנש תודוסיב הנומאה לע ,םדוקה רודהמ הלבקה לע אוה שגדה - 'הלבק' תארקנ לארשי
.יניס-רהב ונבר השממ

זכרתמ אוה לבא ,הנבהו לכש לש לכיה שי םנמא - 'הלכיהב הדוקנ' תרדגומ הלבקה תמכח
תודוסיה יפ -לע קר לבא ,תעדלו ןיבהל ךירצו לוכי לכשה .הנומאה איה ,'הדוקנ'ה ביבס
.יניס-רהב הרובגה יפמ רסמנש הממ לחה ,רודל רודמ ורסמנש

לעופב הדובע - תילכתה

המל" :(הכקת 'מע ,גי ךרכ שדוק-תורגא) ויתורגיאמ תחאב ץ"יירה ר"ומדא ק"כ אטבתמ ךכו
אל םישודקה וניתובר וניתובא .ץרא יכשחמ ריאהלו 'ה תא דובעל אל םא ,תודיסחה לכ ונל
,םידבוע היהנש םא-יכ ,םימכחו םיליכשמ היהנ יכ ונתיאמ םישרוד םניאו ונתיאמ ושרד
."םלש בבלב ךרבתי םשה תא דובעל

חכושש ימ .לעופב הדובע איה תודיסחה תילכת" :תודיסח רמאמב בתוכ ב"שרה ר"ומדא ק"כ
תא ללחמ אוה - 'יוה םש בקונו רמאנ וילע - הדובע ילב תודיסח לש הלכשהה תא חקולו תאז
.(ללחו בקנ ןושלמ בקונ) "'יוה םש


הלואגל הייפיצב


ףא םיגהונ - יאנומשח תכונח תורנ לבא ,םיגהונ םה ,םייק שדקמה-תיבש ןמז לכ ,תונברקה"
."םלועל ןילטב ןניאו ,ונתולגב ןברוחה רחאל
(ךתולעהב תליחת ,ן"במר)

היהש השעמ


המלענש הייכונח

גהנמ .תיבהמ םינוש ךרע-יצפח לש 'םתומלעיה'ב ויה םיליגר זנאצמ םייח יבר לש ותיב-ינב
,הקדצ יכרוצ קרפה לע ודמע דוע לכ ותיבב תרתוימ הטורפ תוהשהל אלש קידצה ידיב היה
.םלועמ ורסח אל הלאכ םיכרצו

וא הז ץפח לש ותומתלעיהב תינברה הניחבה רשאכ .ויניעב דחא היה םניד - ףסכ הוושו ףסכ
דרוי תסנרפל עייס ובש ,ףסכ רובעב םנכשמש אוה הלעב יכ רוריבב העדי ,תיבהמ רחא
לש סוכ - ךרעה יצפח לכ טעמכ תיבהמ ומלענ וז ךרדב .הלאב אצויכו המותי תאשהל ,ויסכנמ
.תוטומפ גוזו עיבג ,םימשב תספוק ,ףסכ

עיגהש שוחכ ידוהי קפדתה קידצה לש ותלד לע .הכונחה ימי ינפל תועובש המכ היה הז
ףא שיאה .דבוכמו דימא םדא םעפ היה יכ ,וילע ודיעה ורוביד ןונגסו ותוגהנתה .םיקחרממ
תא גיצהל םייסשכ .רוחאל תורוד ,דבכנה וסוחיי תא הטריפש ,ןיסחוי תדועת ולימרתמ איצוה
ותב לע רפיסו הווהב וינוע תא ראית ,רמ יכבב ץרפ אוה .ובל ירכס וצרפנ ומכ ,ומצע
.העישוהל ודיב ןיאו הקרפל העיגהש תרגובה

רמא ,"ןיע ףרהכ 'ה תעושי" .תופטלמו תומוחר םייניעב וינפלש שיאב טיבה םייח יבר
...ירשפאה העושיה רוקמ רחא ויניעב רת ורבדבו

עינצהל גהנ םהבש רותסמה תומוקמ לכ תא ריבעה ויניע לומ .הנאו הנא ךלהתמ לחהו םק אוה
.רבכ הז ונקורתה םירובצמה לכ יכ ול הריכזה הריהמ הבשחמ לבא .'םידחוימ םירקמ'ל ףסכ
תוניפהו םיפדמה לבא ,ךרע -לעב ץפח רתאל הווקתב ,וביבס השענה תא רוקסל ףיסוה ךכ-רחא
.םינכשממה ידיב היה רבכ לוכה .ירמגל םיקיר ויה רבכ תועובקה

ותיבל הרזח וכרד תא תושעל ץלאייש ללמואה ידוהיה לע ובשוחב ץמחנ קידצה לש וביל
לש ותיבב הרשת החמש הזיאו ,החמשהו רואה גח ,הכונח עיגמ טעמ דוע הנה .תוקיר םיידיב
?ןכסמה

,ומצע ןיבל וניב םהמה ,"!הכונח" .ושארב התכה ומכ הכונח לע הבשחמה ,הנה ךא
.תוריאמה וינפ לע עתפל ךסמנ בחר ךויח ..."!הכונח"

לע ספיט רהמ-שיח .רדחב יתניפה ןוראה לא ובריקו אסיכ לטנ ,םימי-לוע רענ היה וליאכ
.המישרמו האנ ףסכ תייכונח ןוילעה ףדמהמ דירוה תונומא םיידיב .ןוראה תא חתפו אסיכה
זאמ הילע רבטצהש קבא טעמ הילעמ ריסה הלק הפישנב .אסיכהמ ותדרב הביחב הב זחא אוה
...אשיב אניע הב טולשת לבל ,הייכונחה תא ףוטעל ריינ ןויליג לטנ םש-יאמ .הרבעש הנשה

.הווקת לש ץוצינבו החמשב ןכמ רחאל ךא ,הלק הכובמב הליחת ,קידצה ישעמב טיבה שיאה

הצרפ אל איה .הייכונחה לש המלעיה רבד תא המהדתב תינברה התליג הכונח ינפל עובש קר
בנג אל יכ הל רורב היה .ןתיבמ םלענ ךרע-רבד יכ תולגמה תיבה-תורקע ךרדכ ,רבש תוקעזב
האנ הייכונחב תורנה וקלדי לארשי יתב לכב .הביל טבצנ ןכ-יפ-לע-ףא .תיבב רקיבש אוה
!?הייכונח היהת אל ,קידצה לש ותיב ,ונתיבב וליאו

הלעב .הייכונח ןיא םתיבב יכ ,בגא ךרדבכ ,הלעבל תינברה הריכזה הכונח ינפל דחא םוי
.תובעה ומפש ירוחאמ ריתסהש שולק ךויחבו הרומג הוולשב ביגה

הרהמב ובש הנממ ,תסנכה-תיבב החנמ תליפתל ורהימ הרייעה יבשות .עיגה הכונח ברע
םינטק תורוא דועו דוע םהיחתפבו םיתבה תונולחב םילוע ולחה טא-טא .ןושארה רנה תקלדהל
.הייכונח אלו הכונח אל .ליגר םוי וליאכ ,םש .קידצה לש ותיב - דחא תיבמ ץוח .םיריאמו

ינב .הכונחה ימיב םירושקה הרותה תודוס דומילב קסוע ,ורדחב קידצה בשי תע התוא לכ
לידגהל אלש ידכ ,םהיבאל םהינפ תוארהל אלש העש התואב ולדתשה ,םיבוצעו םיכובנ ,תיבה
.ורעצ תא

ומצע ןיכמכ הארנ אוה .הצוחה האצי תרהוזה ותומדו קידצה לש ורדח תלד החתפנ םואתפ
.המייקל אוה ןווכתמ דציכו המב רורב היה אל ןיידעש אלא .הקלדהה דמעמ תארקל

המותר ,תרדוהמ הרכרכו החתפנ תלדה .תיבה חתפ ןוויכמ הבכרמ קושקש עמשנ עגר התואב
וזחא םהידיב ,רדה ישובל ,השיאו רבג ,גוז דרי הרכרכה ןמ .הדעב התארנ ,םיסוס דמצל
יכ ןיבהל היה רשפא םחור-תרעסמ ךא ,ועיפוה הבש העשה לע ולצנתה םה .הפוטע הליבח
םה .הלק העש םמע רגתסהו ורדחל םסינכה םייח יבר .קידצה לא ואב רתויב ףוחד ןיינעב
.תוכרבו םחונ לט םהילע ףיערה אוהו םתקוצמ תא וחטש

-ןוידפו הרושת וז" .התפיטע תא תונידעב ריסהו ןחלושה לע ותליבח תא שיאה דימעה ףוסבל
אולמב הפשחנ ,תצצונו ההובג ,ףסכ תייכונח .יוסיכה תא ירמגל ריסה ורבדבו רמא ,"שפנ
.הרדהו הדוה

הביצהו הייכונחה תא קידצה לטנ הרומג תויעבטב .תוטשפב םיניינעה ולהנתה ךליאו ןאכמ
קלודה שמשב זחא ןימי דיב .הליתפה תא ביטיהו ךז תיז ןמש קצי ךכ-רחא .עובקה המוקמב
םיסינ השעש ...הכונח רנ קילדהל" :תוכרבה שולש תא םיחרואה גוזו תיבה ינב חכונ ךריבו
,המדנ ךכ ,תוכרבה שולש לכו ."...הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש ...וניתובאל
.תדחוימו תפסונ תועמשמ האלפומ הקלדה התואב ולביק
םיידוהי םייח
רוצ-ימרכב תרתלואמה הייכונחה תקלדה


ךרדה תא יבכמה ןועמש ץרפ ןאכ"
"םילשוריל

-ימרכ בושייה יבשות לש הלודג הרייש האצי ,המחה תעיקש םע ,הכונח לש ןושארה רנה לילב
.ףטו םישנ ,םירבג ועסנ תויטרפה תוינוכמה תריישב .עברא-תיירק-םילשורי שיבכ לא רוצ
.הריישה הרצע ,בושייהמ מ"ק ינשכ ,הרצק העיסנ רחאל

ןרוג ביבס ופפוטצהו קיתע לת לע וסנכתה תושפנה תואמש העשב ,םוקמה לע הדרי רבכ הכשח
ןיעמ תיצהו דיפל לטנ ,בושייה ריכזמ ,יכדרמ רשאכ האישל העיגה המרדה .הלודג הלוגע
.תרתלואמ הייכונח

שדקמה רוהיטל רשייה

תא ,םהבש םיריעצה דחוימב ,םיחכונה ינזואב ללוג ךילרא ןנחו ,הממד הררתשה ךכ-רחא
.הזה ןמזב םהה םימיב ןאכ ועריאש תויושחרתהה תאו םוקמה לש ורופיס

רכזומ) רוצ-תיב ומשו ידוהי בושיי ך"נתה ימיב ןכש" ,ןנח רפיס ,"תאזה הדוקנב קוידב"
ךרד לע ףיקשמה סכרב ,בושחה יגטרטסאה ומוקימ ללגב .(הדוהי טבש תלחנמ קלחכ עשוהיב
יעיברה ברקב ,םיאנומשחה ימיב .שוביכל בושח דעי םינושה תוחוכה וב ואר ,םילשורי-ןורבח
שוביכה ןמ .יבכמה הדוהי לש ויחא ,ןועמש ידיב רוצ-תיב שבכנ ,םינוויה םע (הנומש ךותמ)
ירישמ םיחכונה ורש ךכ-רחא ."שדקמה-תיב רוהיטל ,םילשורי לא רשייה םיאנומשחה ונפ הזה
.םהיתבל םישגרנ ובשו הכונח

תיכ"נתה לארשי-ץרא

.רוצ -ימרכ בושייב םישיגרמש יפכ הירוטסיהה יפנכ קשמ תא שוחל רשפא םוקמ לכב אל
אוה לעופב ךא ןויצע שוג תירוזאה הצעומה יבושייב לולכ תילהנמ הניחבמש ,הזה בושייה
ורחב ,שפנ תואמ-שולשכ הבו ,תוחפשמ םיעבשכ .הנש הרשע-שולשכ ינפל םקוה ,ירמגל דדובמ
ידוהי ףצר רוציל התייה תירוקמה תינכתה .רמוע-תיבל לוחלח ןיבש םייצחלמב דתי עוקתל
.דדובמ בושיי רתונ רוצ-ימרכו העקתנ תינכתה לעופב .ןויצע שוג יבושייל עברא-תיירק ןיב

לש קיתעה רתאה רומישב קסוע הלעב דועב .תיגולואכרא איה ,ןנח לש ותשא ,ךילרא לחר
ירוטסיההו ירקחמה דצב תקסוע איה ,םוקמב םייתובשייתהה םיסרטניאה לע הרימשבו רוצ-תיב
.תרמוא איה ,"רהה בגב ,ןאכ תאצמנ תיכ"נתה לארשי-ץרא לכ" .רוזאבש

םיאנומשחה חורמ הארשה

םידלי השולש םילדגמ םה .תובשייתהל ינש רוד רבכ םה ,(27 ינבכ) םיריעצ םהינש לחרו ןנח
:תובכש יתשמ תבכרומ רוצ-ימרכב הייסולכואה יכ ,םיריבסמ םה .םכרדב וכישמיש םיווקמו
םבור ,30-20 ינבכ ,רתוי םיריעצהו ,בושייה ימיקמ םע םינמנש ,40-35 ינבכ ,םירגובמה
.הזה בושייב עקתשהל ורחבש ,םיריעצ תוגוז

.םיישפוח תועוצקמ ילעב םתצקמו םיאמדקא םתצקמ ,רוזאבש תובישיב םידמול םדוע םהמ םיבר
םוקמב ראשיהל תושיחנה דבלמ" ,ןנח רמוא ,"ונלש םיבשותה רוביצל קהבומ ןייפאמ ןיא"
בואשל םיסנמ רוצ -ימרכ יבשות תופמ טוטרס לש הלא םימיב ."שפנו בל לכב וב קובדלו
.םיבשוי םה םמוקמ לעש ,הנתיאה םיאנומשחה חורמ הארשהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הייכונחה םוקימ

?הכונחה תורנ תא קילדהל שי ןכיה :הלאש

היילעב רד היה םאו ,ץוחבמ ותיב חתפ לע" הכונחה רנ תא חינהל התייה ל"זח תנקת :הבושת
לא תויכונחה תא וסינכה הריזג ינמזב ."םיברה-תושרל ךומסה ןולחב וחינמ ,[היינש המוק=]
.תיבה ךותב םויכ קילדמ לארשי-םע בור ,השעמלו ,תיבה ךות

הזוזמה יבועב הרונמה תולתל וא תורנה קבדל ןוכנה גהנמה" :בתכ ןקזה ר"ומדא רודיסב
חתפב אל ,םירדחה דחא חתפ לע הייכונחה תא חינהל ,ד"בח יר"ומדא וגהנ ךכ ."חתפה ללחב
.ןולחב אל ףאו תיבה

ןה םויכ תומוקה בור (א :םימעט ינשמ ןולחב חינהלמ וענמנש ,ריבסה שטיוואבוילמ יברה
(ב .םיברה-תושר ינבל רכיה ןיא זאו ,('הרות ירועיש' יפל 'מ 9.60) 'המא םירשעמ הלעמל'
אלו ץוחב קר 'אסינ ימוסרפ'ה היהי זאו ,תורנה תא ריתסמה 'ןפוד' שי תויכונחה בורב
.תיבב

ידיל ןכו ,יוביכ וא הקלדה ידיל המצע תבשב עיגהל אלש רהזיהל שי ,תבש ברעב הקלדהב
אמש ,הזפוחב תלדה תא חתפי לבל רהזיי ,חתפל ךומס הכונח רנ קילדהש ימ .הצקומ לוטלט
.תחנב הרגוסל רהזיי ,החותפ תלדה םא .תורנה ובכי

רחאל םג לוטלטב םירוסא ,םהילע חנומ הכונח רנ היה תבשה תסינכבש ןחלוש וא אסיכ
אסיכה תא זיזהל וקקדזיש שארמ םיעדוי םא ."רוסאה רבדל סיסב" ןידמ ,ובכ תורנהש
סיסב" היהי אסיכהש ידכ ,הזב-אצויכו עיבג וא הלח םוי דועבמ וילע חינהל שי ,ומוקממ
.ולטלטל םיאשר תורנה ובכש רחאלו ,"רתומה רבדלו רוסאה רבדל

ןיאש םוקמב וא ,קחורמ חתפב הכונח רנ םעפה קילדהל ףידע ,הלילח ,הפירשל ששח שישכ
.וב םירבוע םידליה
'יס ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו ,פרת 'יסו ה"ס אערת 'יס ,ג-א"ס זער 'יס ח"וא ע"ושוט .ב,אכ תבש
.פר 'יס ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש .1325 'מע ד-ג קלחל תופסוהבו ,ו-ג"ס זערעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il