574 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

שגיו תשרפ * (2.1.98) ח"נשת'ה תבטב 'ד * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


םייחב הקדצ ךירצ


תא הליטמ איהו ,םינויבא ויהי דימתש ,החנהמ תאצוי הרותה
רוזעל לוכיש דחאו דחא לכ לע םהל הגאדה תבוח


ונממ חמצת אל הלודג הרושבש ידמל רורב ,ביצקתה תגיגח םייתסת ךיא עודי אל ןיידע םא םג
םינשב המגמהו ,ולפנו ומק תולשממ ,ופלחתה םיביצקת .הקוצמה תובכשלו םילטבומה ינומהל
םייחו עפשמ םינהנ רוביצב םיקלח דועב .הרבחב םירעפה תובחרתה - תחא הראשנ תונורחאה
.תיתימא הקוצמבו ינועב תויחש םעב תובכש שי ,תורתומ ייח

םיעבותה ,הקוצמה תובכשו םילטבומה ,קדוצ ימ עובקל ידכ הלכלכב יד םיניבמ ונניא
,הנטק הנידמ ונחנא ,ףוס-ףוס ."יל ןיא" רמואה רצואה וא ,םהיתויעב תא רותפת הלשממהש
ראשנ אלו ,ןוחטיבה יכרוצל ןתינ לודג חתנ ,תובוח םולשתל הנפומ הביצקתמ דבכנ רועישש
.החוורה יכרוצ לכ תא ןממת הנידמהש ידכ הברה

אלא הניא ,תדה יכרוצו תובישיה יביצקתמ ףסכה תא וחקייש ,הז רשקהב הלועה הנעטה
,תונמאל ,תוברתל ,תואטיסרבינואל םירידא םיביצקת םיבצקומ דוע לכ .תעשורמ היגוגמד
יתדה רוביצה לש שרה תשבכ אקוודש עובתל הפצוח אלא וז ןיא ,םישימחה תוגיגחלו עונלוקל
לש םתקוצמ תאו תובישיה לש ןבצמ תא ריכמש ימ לכ .הקוצמה תויעב תא ןממל ידכ חקלית
.ךותחל רשפא ונממש ןמושה הז אלש ןיבמ ,תדה יתוריש

תוחילשכ רשוע

ןעמל הברה תושעל רשפא םייתניב לבא ,(קדצב ילוא) הלשממה יפלכ לובקל ףיסוהל רשפא
,דבלב ןוטלשה לש ותלחנ הניא םיינעל גואדל הבוחהש ,הדיעמ הקדצה תווצמ .הקוצמה תובכש
םינויבאו םיינע ויהי דימתש ,החנהמ תאצוי הרותה .ול שיש ימ לכ לע תלטומה הבוח וז אלא
לוכיש ידוהי לכ לע םהל הגאדה תבוח תא הליטמ איהו - "ץראה ברקמ ןויבא לדחי אל" -
.רוזעל

הרותה .םיינעל םלוכ תא ךופהל ךירצ ,יתרבח קדצ תושעל ידכש ,רבס יטסינומוקה ןוטלשה
םישרדנ םירישעהו ,םיינע שיו םירישע שיש ,אוה םלועב ה"בקה עבקש רדסהש ,ונתוא תדמלמ
ידי-לע היהי םלועה םויקש - "הנביי דסח םלוע"ש ,ה"בקה הצר ךכ .םיינעה תא סנרפלו ןוזל
.םהל ןיאש ימ ידיב ועייסי םיעצמאה ילעבו ,דסחו הקדצ ישעמ

החגשהה לש חילש אוה אלא ,ולש וניא םצעב רישעה ידיבש ףסכהש תעבוק הרותה :וזמ הרתי
- 'ה וכריב ובש רשועה לש יתימאה דועייה הז .םירחאל רוזעלו דסחו הקדצ ישעמ תושעל
ןכל .םיאכדנ בל חמשלו םילוח אפרל ,הרות תודסומו תסנכ-יתב תונבל ,םיינעל רוזעל
.הלא תורטמל ףסכב שמתשהל בייחמ קדצה יכ - קדצ ןושלמ ,'הקדצ' דסחה ישעמ םיארקנ

ונלש תוירחא

גואדל הבוחהש ,הרכהה תא ונשארל רידחהל ונילע הנושארבו שארב :הרורב םירבדה תנווכ
לש התבוח .ונתיאמ תחאו דחא לכ לש הבוח וז אלא ,"הלשממה לש" הניא םילבוסלו םיינעל
גואדל הבוחה .הרותה יפ-לע ונילע תלטומה תוירחאהמ ונתוא רוטפל ידכ הב ןיא הלשממה
!ךלש - הנושארבו שארב איה "ךריע יינע"ל

.תיביר אלב תואוולה לבקל םישנא ולכוי הנממש ,ח"מג ןרק ול היהתש ךירצ תסנכ-תיב לכ
היינק וא תיתחפשמ החמש ךרוצל ףסכל םיקקזנש ,םיבר םישנא ליצהל תולוכי הלאכ תונרק
.םידבכ תובוחב םתוא תוכבסמש תיביר תואשונ תואוולהל םיתפתמו ,הלודג

עייסל ידכ ,םיפסונ תודסומ דסייל וא ,םימייקה דסחהו הקדצה תודסומב ךומתל בושח
-ירמסמ םירבד עמוש התא ,וז תוליעפב םיקסועה םישנא םע רבדמ התאשכ .תושלחה תובכשל
החמש איבהלו תוידגרט עונמל ,בוט ןוצרו תובדנתה טעמב ,רשפא המכ דע ,רקיעבו ,רעיש
.תוקקזנ תוחפשמ בלב רשואו

הברה תושעל ונתיאמ דחאו דחא לכ לוכי ,החוור תנידמ היהת לארשיש םימיל עיגנש דע
.הקדצםירפס- לארשי-ץראב תודיסחה תודלות

ימחלה ריאמ תאמ
רבחמה תאצוהב
וזכור הז ךרכב .לארשי-ץראב תודיסחה לע רבחמה לש הפיקמ הדובע תרגסמב ינש ךרכ
קלחב וזכורי תופסונ תורצח תורשע .תונומתו םיכמסמ דצל ,תורצח םיעברא לש ןהיתודלות
.02-6436070 'לט .'מע 512 .רפסה לש ישילשה

- טפשמה תרות

לאירא רזעוי ברה תאמ
רבחמה תאצוהב
-תיב בא זכרמ הז רפסב .תונוממ ינידל ירוזא ןיד-תיב עברא-תיירקב לעופ םינש רשעכ הז
747 .החפשמו תושיא ינידב ןהו תונוממ ינידב ןה ,ןידה-תיבב ונודינש תויגוס תורשע ןידה
.02-9961646 'לט .'מע

- םישודק םתייהו

סמאג לאינדו ןאנד-ןבא לאגי תאמ
תרטע סופד תאצוהב
.םירומח םירוסיאמ תוריהזו הרהטה תרימשו הבשחמה תשודק לש התובישח רבדב םירמאמ תפוסא
.02-6519520 'לט .'מע 265

- רענל ךונח

יול ןועמש תאמ
'םייח םימ' ןוכמ תאצוהב
קלוחמ רפסה .תינרות חורב ,ךוניח יאשונב הכרדה תורפס לש רשעתמו ךלוהה ףדמב ףסונ רפס
דחוימ ינשה קלחהו ,ולש םייזכרמה תונורקעבו ךוניחה תלעמב קסוע ןושארה .םיקלח ינשל
.03-5780567 'לט .'מע 290 .תורדגומ תויעב ןורתפלשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .שגיו תשרפל


התרהטב הרות

וינפל תורוהל ףסוי לא וינפל" הדוהי תא חלש ,ותחפשמ לכ םע םירצמל בקעי דריש ינפל
,רמולכ ."הארוה אצת םשמש ,דומלת-תיב ול ןקתל" הדעונ וז תוחילשש ראבמ שרדמה ."הנשוג
.הרות ודמלי הבש הבישי םירצמב םיקהל ידכ הדוהי תא חלש וניבא בקעי

היה ףסוי אולה .םירצמב היה רבכ ףסויש הדבועה לשב ,רואיב תשרוד הדוהי לש וז תוחילש
(ל"זח ירבדכ) הז ןבומב ,בקעי לש 'םינוקז-ןב' היה אוה .ךלמל הנשמ ותויהב םג קידצ
קקזנו ,הבישיה תמקה ןיינעב ףסוי לע בקעי ךמס אל אופא עודמ .דמלש המ לכ ול רסמ בקעיש
?"דומלת-תיב ול ןקתל" ידכ ותדירי םדוק הדוהי תא דחוימב חולשל

םיכרד יתש

למסמש קוסיע ,ןאצ יעור ויה םיטבשה .'ה-תדובעב תונוש םיכרד יתש םיגציימ ויחאו ףסוי
הרותל רסמתהל ולכויש ידכ ,םלועה תודרטמ קחרתהל ורחב םה .םלועה תלומהמ תוקתנתה
-ףאו ,ךלמל הנשמ ותויהב ,ויתודרטו הזה םלועה ייח זכרמב יח ףסוי ,םתמועל .'ה-תדובעלו
.ה"בקב ותוקבד לעו ותוקדצ לע רמש ןכ-יפ-לע

תוקסעתה ךותמ ה"בקב תוקבדה לע רומשל תלוכיה .ויחאמ הלעמל ףסוי דמע וז הניחבמ
תרותב רבסומ ,ןכאו .רתוי ההובג תינחור המר לע הדיעמ ויתודרטו הזה םלועה יניינעב
דע ,הזה םלועה יניינע לכמ הלעמל איהש השודקה תגרד םע רבוחמ היה ףסויש תודיסחה
.ללכ הערפה תובשחנ םלועה תודרט ןיא היבגלש

ותונמוא ותרות

םלועה יניינעש דע ,ךכ-לכ ההובגו הלודג התייהש ,ותמשנ תלעמ איה ףסוי לש וז הלעמ םלוא
לש םדומילל הלעמ שי ,ומצע הרותה דומיל תניחבמ ךא ;ה"בקב התוקבדל ועירפה אל הזה
.ףסוי לש ודומיל לע םיטבשה

וקוסיע איה הרותהש םדא ,'ותונמוא ותרות' לש הגרדה איה הרותה דומיל לש ותומלש
רתויב םלשה דומילה ןכל .הרותה יפ-לע םה םא םג ,םירחא םירבד םע קסע ול ןיאו ירקיעה
דילוי םרטב" ,ויאושינ רחאל תונושארה םינשב וא השיא אשנ אל ןיידעש םימיב אוה םדאה לש
ול ןיא רבכ ,("וראווצ לע םייחיר") וילע ץבור הסנרפה לוע רשאכ ,ןכמ רחאל ."הברה םינב
.הרותה דומיל לש הלעמ התוא

םלועה דוסי

לש אלו םיטבשה לש הז אקווד אוה הרותה דומיל לש דוסיהש ,אופא ונדמלמ וניבא בקעי
,הדוהי תא אקווד חלשו ,םלועה יקוסיע םע הרותה תא בלשמש ,ףסוי לע ךמס אל ןכל .ףסוי
.הבישי םירצמב דסייש ידכ ,הרותל תטלחומה תורסמתהה תא גציימש

יניינע םע תיקולאה השודקה תא רבחל לוכיש ,ףסוי לש הלודגה ותלעמ דצלש ,ונדמל ןאכמ
םוש םדאל ןיא רשאכ - 'ותונמוא ותרות' לש הגרדב הרותה דומילב םג ךרוצ שי ,םלועה
אוהו לארשי-םע לש ומויקל דוסיה אוה הזכ דומיל .הרותה דומיל לע םיפסונ םיקוסיע
.םלועה תא םייקמה
(827 'מע ,ג ךרכ תוחיש יטוקל)

תובצע :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתובצעמ קחרתהל

רמשיהל םדא בייח תובצעה תדיממ ןכש ,(ה,המ תישארב) "ובצעת לא התעו" ויחאל רמא ףסוי
"יתאטחמ גאדא"ה ףא - "יתאטחמ גאדא דיגא ינווע יכ" רמאנ םיליהתב .רשפאה לככ קחרתהלו
.אוה "ינווע" ללכב
('זובי'זממ ךורב יבר)


הרשכ תורירמ

םיקיתממ רשאכ קר הרשכ תורירמ ;הפירטו תושי איה תובצע :םידיסחה ינקז םשב לבוקמ םגתפ
.הדובע לש החמשב התוא

הדיחי הגאד

איה ,הב יורש תויהל םדאל רתומש הדיחיהו תחאה הגאדה :רמוא היה 'ץיבוכלמ יכדרמ יבר
...גאוד אוה יכ לע הגאדה

בלה םוטמט

.םורגל הלוכי הניא הריבע םוש ,תמרוג תובצעהש בלה םוטמט םלוא ,הריבע הניא תובצעה
(ןילרקמ ןרהא יבר)


תודוכלמ יתש

לע וריבעהלו התדוצמב םדאה תא דוכלל התרטמ לכ ."ערהל םכח" תניחבב איה תימהבה שפנה
,םיכרד יתשב השוע איה תאז .הדובעבו הרותב קסעתהל ובילו ותעד ןתיי אלש ידכ ,ותעד
תרחאהו ,ינחורה ובצמו ודמעממ קופיסהו החמשה - תחאה :תוער תחאכ ןהיתשו

.ינחורה ובצמו ודמעממ תובצעה -
(שדוק-תורגא)


תויח אלב הדובע

אוהשכ םגו ,'ה תדובעמ םדאה לטבתמ ןללגב יכ ,'ה יניעב תוער הרוחש-הרמהו תובצעה
.החמשו תויח אלב ,ףוגה דבוכבו תושילחב ,תופעוז םינפב תאז השוע אוה ,ודבוע
(א"דיחה)


תומוח תרבשמ החמש

.תומוח רבשל החוכב החמשהו ,םילוענ םירעש תחתופ הליפתה ,םימש ירעש תלעונ תובצע
(בוט-םש-לעבה)


הער הדימ

,הער הדימ איה ,םיינחור םירבדמ םג תובצעהו הגאדה רשא ,רמוא ורזג םישודקה וניתובר
רקעלו םידיסחה תלחנמ השרגל ,תותימ עברא ןידב הונדו ,טלחומו לודג רוסיאב הורסאו
.בר דספה ידיל איבמה ,ער חירד חיר םג הנממ ראשיי אל רשא דע הירחא
(שדוק-תורגא)

עובשה תרמיא


ןכוסמ םידקת

-אפור תא וילא ןימזהו ,השק םייניש באכ הכונחה ימיב ףקתנ ןיזארמ ךנעה-ןושרג יבר
תא יברהמ לבקל בריס ,ותדובע תא אפורה םייסשכ .הלוחה ןשה תא רוקעיש ידכ ,םיינישה
."יברל תתל ךירצ יתייהש הכונח ימד םוקמב הז היהי" :רמאו ורכש

,יל רסח הז קר" :רמא ןכמ רחאל .ורכש תא לבקי אפורהש ךכ לע דמעו יברה םיכסה אל
..."וינישמ תחא ול רוקעל רשפא הכונח ימד ברל תתל םוקמבש ועמשי ריעה יבשותשתודיסחה יכרד


תבשה תשודק

לש םוי קר הז ןיא .תודיסחה תרותב רתויב הקומעו תימינפ תועמשמ לבקמ שדוק-תבש םוי
םילוע ,םינותחתהו םינוילעה ,תומלועה לכ ובש םוי אלא ,הכאלממ התיבש לשו החונמו גנוע
ותוגהנתה תא םיאתהל םדאה םג שרדנ אליממו ,תיקולא השודק לש תובגשנו תוהובג תוגרדל
תא הנמאנ תאטבמ םילודגה םידיסחה לשו תודיסחה יקידצ לש םתוגהנתה .וז הנוילע השודקל
.תבשה תשודק

הדובע תניחבב התייה תבשה ידגב תשיבל םגש ,רפוסמ שטיוואבוילמ ש"רהמ ר"ומדא ק"כ לע
םטשופ היהשכ ןכו תבש ידגב שבול היהשכ רש היהש םידחוימ םינוגינ ול ויה .ולצא תינחור
.(גק 'מע ,א קלח םירוביד יטוקל) תבשה יאצומב

םישדח םימש

,רפוסמ ךכ .תבשה תשודק תא םהיניע-ומב ואר םתודליב דועש ,רפוסמ םיקידצ המכו המכ לע
םואתפ .תבש ברעב ויחא םע רצחב קחיש ,ןטק דלי היה רשאכש ,ןי'זורמ לארשי יבר לע ,לשמל
."תבשה העיגה אל ןיידע" :רמאו םורמל ויניע תא דליה אשנ ."העיגמ תבשה" :ויחא ול רמא
ינאו ,םישדחתמ םימשה תבשב אולה" :תוטשפב דליה הנע ."?ךל ןיינמ תאז" :ויחא ולאש
."לוחה תומי לש םימשה תא האור ןיידע

ךלוהש ימב תקסועה (ב,טס תבש) ארמגה תא ותודליב דמל רשאכש ,וילע רפוסמ המוד רופיס
יתמ תעדל אל רשפא ךיא" :דמלמה תא לאשו ןוידה תא ןיבה אל ,תבש יתמ עדוי וניאו רבדמב
ןובשח תא חוכשלו לבלבתהל לולע אוה ,רבדמב ךלוה םדא רשאכש ,דמלמה ול ריבסה ."?תבש
אולה" :דליה רמאש דע ,ותנבה-יא תביסל דמלמה דרי אל .ןיבה אל ןיידע דליה ךא ,םימיה
..."?תבש םויהש חוכשל אופא רשפא ךיא ,תבש וזש דימ םיאור םימשב םיטיבמשכ

םעפ .ןי'זורמ קידצה לש ותומדב טלוב יוניש ללוחתמ היה ,תבשה העיגמ התייהשכ ,ןכאו
ןי'זורמ לארשי יבר לא לימוהמ ליזייא יבר דיסחה ןואגה תא 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ חלש
םהדנ זאו .תבשה תסינכ תעש דע הכשמתה החישהו תבש ברעב ורדחל סנכנ אוה .והשלכ ןיינעב
ידכ דע ונתשה ןי'זורמ לארשי יבר לש וינפ" :ומצעב רפיסש יפכ ,ויניע הארממ ליזייא יבר
:ךכ אטבתהש םירמוא שי ."םדא ותוא הזש ןימאמ יתייה אל ,רדחב חכונ יתייה אל םאש ,ךכ
יתראשנ ינאו הלעמ-הלעמ הלע אוה - תבשה העיגה זאו ,םיווש םישנא ינשכ ונחחוש הליחתב"
."הטמל

הלעמל הניש ןמז

םע םינוילעה תומלועב ללוחתמש (המדרת=) 'אטימרוד'ה ןיינע ראובמ תודיסחהו הלבקה תרותב
תלפונ התייה ,הלעמ לש המגודב התייה הטמל םתוגהנתהש ,םילודגה םיקידצה .תבשה תסינכ
דיסחה םג גהנ ךכ .וז העשב טעמ םנמנתמ היה ןקזה ונבר םג .וז העשב המדרת םהילע
לדבהה תא (31 'מע םולש תרות) ריבסמ ב"שרה ר"ומדא םלוא .שטיראפמ לליה יבר םסרופמה
..."ומצעמ םנמנתמ היה ןקזה ונבר וליאו ,ןושיל בכש לליה יבר" :םהיניב

-ריש רמאו שרדמה-תיבב בשי תבשה תסינכ תעשב .ןילרקמ ןרהא יבר שטירזמל עיגה םעפ
קיספי יכ שקיב יברהש ןרהא יברל רמאו ,דיגמה לש ותרשמ שרדמה-תיבל סנכנ םואתפ .םירישה
עירפמ הזה שערהו ,םינוילעה תומלועה תא שיערמ אוה ותרימאב ןכש ,םירישה-ריש תרימאמ
.ןושיל דיגמל

-ריש תרימא תלעמ הלודג המכ הארו אוב" :ןמרתסא םנורג-לאומש 'ר עיפשמה ךכ לע רמא
תלעמ הלודג המכ הארו אובו ,םינוילעה תומלועה תא שיערה ודי-לעש ,ןרהא יבר לש םירישה
יבר לש םירישה -ריש תרימא תא קיספהל יאדכ היה הליבשבש ,שטירזממ דיגמה לש ותנש
..."ןרהא


הלואגל הייפיצב


ה"בקה חתפישכ ,אובל דיתעל לבא .םיינע םיקידצהו םירישע םיעשרה ויה הזה םלועב"
."םרשב תא םהינישב םיכשונ תויהל םידיתע םיעשרה ,ןדע-ןג תורצוא םיקידצל
(ד,אל הבר-תומש)

היהש השעמ


הנחמב ןיליפת

-תיבב הליב היינשה םלועה-תמחלמ ימי תיברמ תא .הירגנוהבש טשפדובב דלונ ןרטש ילנטס
לגלגתה ד"שת תנש יהלשב .םידוהיל גרבנלו לואר עדונה ידוושה טמולפידה קינעהש הסחמה
.המחלמה רמג דע רתונ םשו דלוונכוב זוכירה-הנחמל

ךכ .תווצמה םויק לע רתויב תושקה תועשב םג דיפקהל לדתשה ,םח ידוהי תיבב לדגש ,ילנטס
.לוכ רסוחבו םוריעב עיגה וילאש דלוונכובב ךכו טשפדובב

םתעיווגו תופרשמב םיריסאה ינומה תדמשה רחאל .ארונ היה המחלמה ףוס תארקל הנחמב בצמה
לכ ךותב .םמצע לש לצכ וארנש ,םיטעמ קר הנחמב ורתונ ,תולחמו השלוח ,בערמ םירחאה לש
.תווצמה םויק ןיינע םג ילנטס תא דירטה הזה והובו והותה

אל אוה .הלודג הפשא תמירע ךותמ ץבצבש ץפח ודצ ויניעו ,ולש ףירצה דיל ךלהתה דחא ברע
ץפחה לא ךשמנ וביל לבא ,הפשאב ירמגל טעמכ הסוכמ היהש ןוויכמ ,רוריבב ותוהזל וחילצה
.עודמ תעדל ילב

ילוא ,עדוי ימ .בגב רורצ תפיטחב ןכתסי ,הב טטחל ליחתיו המירעה לא שגיי םאש עדי אוה
חינהל לבא .ידוהי ריסא לסחל ידכ שממ לש הביסב ךרוצ ירה ןיא ,ללכבו .לכוא עשופה שפחמ
.ול חינה אל וביל ,ץפחל

לא ספיט ,וב הפוצ שיא ןיאש רבסשכ .ומות יפל ךלהתמכ ,המירעה ביבס רייסל ףיסוה אוה
לע הלעו ודי-ףכב ץפחה תא ריתסה אוה .םוקמהמ קלתסהל רהימו הכותמ ץפחה תא ףלש ,המירעה
ריסחה וביל .וב ןנובתהלו ודי ךותמ ץפחה תא איצוהל זעה םש קר .ףירצה ךותבש ושגרד
.תועמד ואלמתה ויניעו ןימאמ-אלכ ןיליפתב טיבה אוה .די לש ןיליפת תיב היה הז .המיעפ

,דבלב די לש ןיליפת םנמא .הנחמל עיגה זאמ הנושארל ,ןיליפת ילנטס חינה רקובב תרחמל
רהמ-שיח .ועורז לע ןעגמ תא שוחלו ןיליפתה תכרב תא ךרבלו בושל לוכי היה תאז-לכב ךא
וילא עיגמ היה יונפ עגר לכב טעמכ ,זאמ .הנחמה ידוהי ןיב ןיליפתה תאיצמ רבד עדונ
.ןיליפתה תא חינהל שקבמו והשלכ ריסא

םולח הזש עדי אוה .שאר לש ןיליפת םג גישהל הזע ההימכ ילנטס לש ובלב הרועינ התע
...םולחל רוסאש רמא ימ לבא ,דבלב

ריסאמ המ-קחרמב דמע דחא םוי .דמעמ קיזחהל ףיסוה ילנטס .תוומה תרגשב ךישמה הנחמה
עגרל .ןיליפת לש תיב ןכ-םג קיזחמ ריסאה יכ ול היה המדנ םואתפ .הנחמב ומע היהש ינעוצ
תא השטשט ןיליפתה גוז תמלשהל הברה ותהימכ אמש וא ,ותעד תא ושביש הנחמה ייח םא ההת
?ינעוצ ריסא לש וידיב ןיליפתל המ יכו .ותייאר

יצמאמ רחאל .וידגב ךותב ץפחה תא ריתסהל רהימ הלה .ינעוצה לא עיגה םיזירז םיגולידב
ןיליפת תיב היה הז .ויניע הארמל ןימאה אל אוה .ילנטסל ורצוא תא תוארהל תואינ עונכש
.ותושרבש תיבה לש ירוקמה 'וגוז-ןב' הז יכ ול רורב היה !שאר לש

.ותושגרתה תא שובכל לדתשמ ,ינעוצה תא לאש ,"?ךדיב הז ץפח השוע המ"

ללוגתמ ויתאצמ" .ויניעב תצינ רחוס לש ימומרע טבמו ריסאה בישה ,"דחוימ רבד םוש"
ליעומ המ-רבד ותרומת גישהל הווקמ ינאו ,םידוהיל שודק ץפח הזש עדוי ינא .הפשאב
."ירובעב

.ותושרל רובעל תובייח ןיליפתה - ול רורב היה דחא רבד .עיצהל הברה היה אל ילנטסל
.הלא לכמ רבד היה אל ילנטסל םלוא ,ןוזמ רקיעב ונייצש ,ןהינימל תועצה הלעה ינעוצה

יל ןת .ןיליפתב תושעל המ ןיא ךלו ךל תתל המ ןיא יל" .ריסאה לא הנפ ,"אנ-האר"
."ןתוא

,"ילא רוזחת ,רתוי תישעמ העצה ךל היהתשכ" .רמא ,"ןמז יל שי" .ףקותב בריס ינעוצה
.תכלל ןווכתהו רמא

ואיבהו ינעוצה ףתכ לע די חינה אוה .הבר תושגרתה וב הזחא םואתפ .חדק ילנטס לש וחומ
הוהמ םנמא .רדווס הארנ היתחת .ולש ריסאה תצלוח תא טעמ םירה םש .ףירצה ךות לא
.די תציחלב הרגסנ הקסעהו ושארב ןהנה ינעוצה .רדווס תאז-לכב לבא ,ררוחמו

ותצלוחל תחתמ בר ןמז ריתסהל חילצהש רדווסה תא טשפ ילנטס .תוצלוחה ורסוה רהמ שיח
תחת ושבולל רהימ הזו ינעוצל ורסמ אוה .זעה רוקה ינפמ ופוג לע הנגהב ול עייסשו
.תודעור םיידיב ותוא לביק אוהו ,ילנטסל ןיליפתה תיב רסמנ הרומתב .ותצלוח

.הנחמה ידוהי לש םתושגרתה תא ראתל השק .ןיליפת לש םלש גוז ילנטס ידיב היה תעכ
לש ושגרד דיל שממ לש רות ךרתשה םוי לכב .שאר לשו די לש ןיליפת חינהל ולחה םוי ותואמ
.ילנטס

ויה יכ תולגל רעטצהו הקידבל ןרסמ אוה .ילנטס ידיב ןיליפתה וראשנ המחלמה םותב
איהש תומכ הלבקתה דלוונכוב ידירש לש ןיליפתה תחנה יכ ,ול רורב היה תאז-לכב .תולוספ
.םלוע ןודא ינפל

לודגה האושה ןואזומל ןיליפתה גוז תא (ב"הראב םויכ ררוגתמה) ילנטס םרת המ-ןמז ינפל
,ןמצע ןיליפתה דצל הרצקב גצומ ןיליפתה לש דחוימה ןרופיס .קרוי-וינב רבכמ אל םקוהש
.ןורחא רוד עדיי ןעמל
םיידוהי םייח
התיבה סינכהל רשפאש ןותיע :ןורש באז


תושעל וליחתה ,רבדל וקיספה

םיניינע יפלכ הלש תנגפומה תוניועה לע ,התוידדצ-דח לע ,תרושקתה לע םימערתמ לוכה
.בצמה תא תונשל ידכ רבד םישוע םניא ךא םירבדמ לוכה - עודיה םגתפה ןושלכ לבא ,םייתד
חתפי יכ םיווקמ וירוחאמ םידמועהש ,הלודג תובישח לעב השעמ השענ םינורחאה םישדוחב
.'ןושאר רוקמ' שדחה ןותיעה והז .תילארשיה תרושקתה ינפ יוניש לש ךילהת

-ידימלת וליפאו םימש-יארי םידוהי םידמוע הזה ןותיעה ירוחאמ לבא ,םיעדוי םיבר אל
ןונגס ןמסיש ,בחרה רוביצה רובעב ןותיע דסייל :ידמל זעונ וגהש ןויערה .םינברו םימכח
תונותיע אלא ,תוצירפו הפ-לובינ אל ,תובהבהצ אל ,תוליכר אל .תילארשיה תונותיעב שדח
תויהל ךשמהבו ,יעובש ןותיעכ ליחתהל איה תינכתה .תנזואמו תנגוה ,תיניצר ,תיעוצקמ
.ימוי ןותיע

תושק תומליד

רצונש דחוימה בולישה תא םיפקשמ ,ןג-תמרב ןולייא ןוינקל ךומס תנכושה ,תכרעמה ירדח
םיבתכהו םיכרועה תצקמ .אתווצב םידבוע לאמש ישנאו ןימי ישנא ,םייתד-אלו םייתד .ןאכ
.לטובמ-אל ןורשיכב םינייטצמה ,םיריעצ םיבתכ ראשה .תיללכה תונותיעהמ ואב

ודיקפת רקיע לבא ,ךרועו בתוכ אוה .ךרועה ןגס אוה ,השישל בא ,לא-תיב בשות ,ןורש באז
םע םידדומתמ ונחנא .ירשפא -יתלב אל לבא ,השק הז" .ןותיעה לש תונורקעהו וקה לע רומשל
לבא" .רמוא אוה ,"ןתיא דדומתהל יתימא ךרוצ היה אל םלועמש תולאש םע ,תושק תומליד
וסינכהל רשפאש ןותיע ראשנו ,לוכה לע חוודמש ןותיע תושעל רשפאש םיחיכומ ונחנא
."התיבה

םיימויק םירוהרה

וילע ורבע וירוענ תונשמ המכ .תיתד-אל החפשמל ,ביבא-לתב םינש 43 ינפל דלונ באז
,ב"הראב עונפוא לע לויטל אצי תורישה ירחא .םינחנצב תריש ל"הצב .בגנה רעש ץוביקב
.הלודג החלצהל הכזש ,ורפסל הארשה קינעה הזה לויטה .םייתנש ךשמנש לויט

ותוא ררוע ערואמהו ,םיכרד-תנואתב הגרהנ ומא .א"י התיכ ףוסב הלחה תודהיב ותוניינעתה
,םינוש םיגוח רפסה-תיבב וכרענ םימי םתואב .םייחה תילכת לעו תוימויק תולאש לע הבשחמל
.ברה םע תושיגפ תרדס דילוה שגפמה .ןמקורד םייח ברה לידבהלו רמוכ םהינפל עיפוה םהבש
.'ריאמ ןוכמ'ב דומלל ךלהו ל"וחמ רזחשכ ,םינש רובעכ קר הלישבהש ,ךרדה החתפנ ןאכמ

הנימי רורגל

הנפ ומצע אוה .תורפסל הרומ ומאו יאנותיע היה ויבא .תיבב קבדנ תונותיעה קדייחב
רשאכ .םירבעה םירפוסה תדוגאב רבח השענ םתוכזבש ,םירפס ינש םסרפו תיתורפס הביתכל
.לגדל ול וארק 'ןושאר רוקמ' תא םיקהל ןויערה םקרנ

,םייונמ םיפלא-תנומשמ הלעמל ונל שי רבכ .תויזחתהמ רהמ רתוי הברה םימדקתמ ונחנא"
ושרשוהש האירק ילגרה תונשל לק אל" .רמוא אוה ,"תונויליג ףלא 25-כ םירכמנ עובש ידמו
םשכ .תילארשיה תרושקתה לש הינומגהה תא םירבוש ונחנא ונמויק םצעב לבא ,םינש ךשמב
-יטנאהו תוטובה ,תובוהצה לא הלוכ תילארשיה תרושקתה תא ותעשב ררג 'תושדח' ןותיעש
,תוניגהה רבעל זוזל תרושקתה תא ץלאמ 'ןושאר רוקמ'ש םיאור רבכ ונחנא ךכ ,תויתד
."תידוהיה תרוסמל דובכהו ןוזיאהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ומויסו םוצה תלחתה

?הנשה תבטב הרשע םוצ ליחתמ ובש ןמזה קוידב יתמ :הלאש

םירימחמ שיו ,5:26 :תועדה בורל - ץראה זכרמב .רחשה תולעמ איה םוצה תלחתה :הבושת
.4:37-מ םירימחמ שי ד"בחבו ,5:07 העשהמ

וא לוכאל םיכשהל ותעדבו ןושיל בכושה .רחשה דומע הלעיש דע לוכאל רתומ ,ןשי אלש ימ
הליכאב רתומ זאו ,תינעתה תא וילע לבקמ וניא ןיידעש הנישה ינפל שרופמב הנתי ,תותשל
ותעד ןווכל ידכ וא ,האופרל תאז השוע םא ,רהוזה יפ-לע םג רתומ רבדה) רחשה תולע דע
.(הליפתב

ףיסוהל ול רוסאש רמול ךירצ ןיאו ,דימ קיספי - רכזנו לכאו רוביצ תינעת םויהש חכושה
רבכ םא .הרומג תינעתב םויה ראש תא םילשי ןכל .הייתשו הליכאב רוסא םויה ןכש ,לוכאל
םוקמב ,הרשע-הנומשב 'וננע' תליפתב רמאי ,('תבתוככ'ל לודגה רועישה) ק"מס 38-כ לכא
."הזה תינעתה םוצ םויב" - "ונתינעת םוצ םויב"

העשתמ ץוח) תוינעתה עברא םויסב ,'םייח ץע' חול יפל .'םיבכוכה תאצ'ב - םוצה םויס
ונייהד ,ירשתו ןסינ ימיב העיקשה ירחא תוקד 17-ל הוושה רועיש] דע ןיתמהל יד (באב
:םעפה [תוקד 22-ל הוושה רועיש] אינתה-לעב יפלו ,5:12 [:ץראה זכרמב הז תבטב הרשעב
.5:17

:ןקזה ר"ומדא יפל ,17:13 :א"רגה יפל) רתוי רחואמ תיברע לש עמש-תאירק ןמזש רחאמ אלא
.לוכאל ךכ-רחאו זא ללפתהלו ןיתמהל שי ,(17:19

אלב תוריפו הליגר הייתש ,רמולכ .5:17-מ לחה ,ןכ-ינפל םועטל יאשר ,םוצה ול השקש ימ
.'הציבכ' רועיש דע תונוזמ ינימו ,הלבגה
.ג,חסקת ב"נשמ .(827 'מע ב"ח ןקזה ר"ומדא ע"וש) 'תבש תסנכה רדס' .חסקת ,בסקת ס"ר כ"ונו ע"וש
,ח"נ פ"ס 'הכלהב םינמזה' .גיר ,חר 'מע ותעב רבד חול הארו .חל 'יס א"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש
טוקלי ע"עו .נ"שו ,י"ס ו"טפ 'הרות ירועישו תודימ'ו ,1 הרעה 45 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס .נ"שו
.529 'מע ה"חו ב"נרת ע"ס ג"ח ףסויעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il