576 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

תומש תשרפ * (16.1.98) ח"נשת'ה תבטב ח"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


םיינוויכ-דח םיכרע


ועימשיש םדוק םימעפ עבש םיבשוח םישנאש בצמה רצונ דציכ
תוסגב חלתשהל םמצעל םישרמ לבא ,םיברע יפלכ תרוקיב תלימ
?םידרח יפלכ תוארפבו


.םיברע יפלכ תונעזג - ורידגהש המ דגנ ןייפמקב םישנא המכ וחתפ הנש הרשע-שמחכ ינפל
תא ,("םילבחמ םיברעה לכ") תוללכהה תא םינגמה תובתכו םירמאמ ופצוה תרושקתה-ילכ
וריבסה חור-ישנאו םירוספורפ .םיברע יפלכ תומודקה תועדה תאו תיפיטוארטסה תוסחייתהה
ןפואו םינפ םושב רוסאו ,םיערו םיבוט םהב שי ,םדא-ינב םה םיברעה יכ ,בושו בוש ונל
.םינדמו האנש יררועמו םילילכמ םייוטיבב שמתשהל

םהב שיש םירואיתו םירופיסמ וקונ דומילה ירפס .רעושמל רבעמו לעמ חילצה הזה ןייפמקה
.םיברעל םידוהי םידימלת ןיב םישגפמ לש לודג לג לחה .יברעה לש תיוותה תא עבקל ידכ
םואתפ .יברעה לש המיענו הביבח תומד עיפוהל הלחה תוברתבו תורפסב ,תרושקתה-ילכב
.שממ הילידיא .ויסומינלו ותוברתל ונעדוותה ,יברעה חבטמה לש ורשוע תא וניליג

חילצה עסמה

םיעגפנ הבש ,תיביטקייבואה תואיצמה חכונ אקווד המישרמ הזה הלומעתה עסמ לש החלצהה
תא םיחצור םיברעש יפ-לע-ףא יכ ,ונתוא ענכשל וחילצה .םיברע ידימ בושו בוש םידוהי
םיברעש הדבועה םגש ,ונל וריבסה .'םיברעה לכ' תא אונשל רוסא ,ונידלי תאו ונישנ
קידצהל הב ןיא ,קסע-יתבלו םיתבל תוצירפהמ דבכנ קלחלו בכרה תובינג תיברמל םיארחא
.תיברעה הייסולכואה ללכל הביא

וניביוא לש םקבאמ םע הרומג תוהדזה עיבמה - לארשיב יברעה רוביצה לע ובילב שיש ימ םג
יברעש ,בצמל ונעגה ךכ .תונעזגב הלילח םשאוי לבל ,תוריהזה אישב םירבדה תא רמאי -
זעי אל שיאו ,תרושקתה -ילכ לכב יוצר חרוא אוה ,םילבחמה ןוגרא שארל ץעיימה ,ילארשי
.הנוגמ תונעזג לש לילצ ןהמ ץבצבי אמש ,תושקבתמ תולאש המכ ותוא לואשל

חכונ ותונכב ןימאהל דואמ השק לבא ,הפי רבד אוה האנש לש היוכידלו םדא תבהאל ךוניח
םדא תבהא לע ההובג-ההובג םירבדמה םישנא םתוא .לארשיב ידרחהו יתדה רוביצל תוסחייתהה
הרות ירמוש םידוהיב רבודמשכ וללה םיאנה תונורקעה לכ תא םיחכוש ,תוללכהה רוסיא לעו
.תווצמו

לע תובשויה תוקולע" םהש םיברעה לע רמוא היה 'הקיטילופופ'ב ריכב ףתתשמש םכשפנב ומד
ץופנ ןותיעב םסרפמ ישילש ,"םניח-ילכואו םיליפט" םתוא הנכמ היה רחא ,"ונלש םדה רוזחמ
גיצמ יעיברו ,"םישוברע" לש םינוש םינז געלב ראתמו "ונצרא ישוברע" לע 'הריטאס' תבתכ
תונתוואתב םילכואו הדעסמל םיסנכנה ,החוד הארמ ילעב ,םיברע ינש לע היזיוולטב ןוכרעמ
לכ לבא .'תבעתנה תונעזג'ל םייוניגמ תדעור התייה ץראה אולה .ידוהי לש וירביא תא
הפ הצופ ןיאו - םידרחו םייתד םידוהי יפלכ םיגצומו םיבתכנו םירמאנ וללה םירבדה
.ףצפצמו

לופכ רסומ

זעמ תווצמ רמוש וניאש םדא םגש חכוויהל בוט .קיודמ טעמכ הזו - הפ הצופ ןיאש ונרמא
ןויליגב הוושמ ,'ביתנ' תעה-בתכ ךרוע ,ויתס הירא .שממ תוימשיטנא וז יכ ,םר לוקב רמול
יפלכ תילארשיה תונותיעב םייוטיב ןיבל םיצאנה לש תוימשיטנא תויואטבתה ןיב ןורחאה
.האנשה יוביל תוקינכטבו םילימב הרומג תוהז אלא ןוימד קר אל הלגמו ,םידרח

לכ .תולבוקמ -יתלב תועד אטבלמ עתרנ וניא םירחא םיאשונב םגש םדא יפמ ,דדוב לוק הז
יפלכ העווזה ייוטיבו האנשה תונותיק לומ םיקתוש 'םדאה יבהוא'ו 'םירואנ'ה יגוח דוע
רועיבו 'םדא תבהא' לע ההובג -ההובג ורבדי אנ-לא ,התסהה עסמב םיפתתשמ ףא וא ,םידרח
.תונעזגה

.ןיבמל ידו .תובשחמ הברה ררועמ הזה לופכה רסומהשדח שיןקזה ונברד אלוליה

-ןחלושהו אינתה לעב ,ןקזה ונבר לש ותוקלתסהל הנשה-םוי לוחי ,תבטב ד"כ ,ישימח םויב
שטידאה הרייעב דובכ ותחונמו ,הנש 185 ינפל קלתסנ יברה .ד"בח תודיסח דסיימו ךורע
וקזחי ןהבש ,תוידיסח תויודעוותה ויהי ץראה יבחרב ד"בח תסנכ-יתבב .הניארקואבש
.ויתונקתלו ותרותל ,אלוליהה לעבל םתורשקתה תא םיפתתשמה

ןיעיקפל ןיערג

בושייה לש וקוזיחבו ורומישב םינש המכ רבכ תקסוע 'ןיעיקפד םינהוכה תרמשמ' תתומע
,יאחוי-רב ןועמש יבר תרעמ דילש ,הז בושייב ,עודיכ .לילגבש ןיעיקפב קיתעה ידוהיה
ןיערג ןגראתמ התע .םוקמה לע שפנ-תוריסמב הרמשש ,יתניז תחפשמ ינשה תיבה ימימ תררוגתמ
,קזיא יטומל ונפי םיניינועמה .התומעה ידי-לע ונקנש םיתבב םירוגמל ,תוריעצ תוחפשמ לש
.052-973975 וא 09-7929162

תודיסחה ילגעמב

לש המלועמ םיגשומב ולוכ קסועה קחשמ םעפהו ,שדח קחשמב רשעתה היווירטה יקחשמ ףדמ
תורמא תוללוכה ,תובושתו תולאש 1800 ףיקמ 'תודיסחה ילגעמב' קחשמה .ד"בח תודיסח
ןמלז 'ר תובושתהו תולאשה תא בתכ .דועו םיר"ומדאה תודלות ,םיגהנמו םיניד ,םירופיסו
.9607588 -03 :תונמזהל .מ"עב סיוטארשי :קיפמ .ןמרדור

הרהט חול

,הנשה לכל העיקשה ינמז םג ובו ,ח"נשת תנשל 'םייח האר' הרהטה חולמ תלעות וקיפי םיבר
רשפא חולה תא .דועו ץראה יבחרב תואווקמ תמישר ,הארוה ירומ םינבר לש םינופלטו תומש
.03-5748770 'לטב ןימזהלשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .תומש תשרפל


תוינחורב "ךרפ תדובע"

לא קעז ונבר השמש ,ךכ ידכ דע ,לארשי-םע לש דובעשה תפרחה תא הרותה תראתמ השרפה םויסב
...םהרבא לא אראו" :האבה השרפה תליחתב הבושתה האב ךכ לע ."!הזה םעל התוערה המל" :'ה
תוכזל ידכ .ותולגתה תמצוע לכב ה"בקה הלגתנ אל הכ דע ,רמולכ ."םהל יתעדונ אל 'ה ימשו
.םירצמ דובעש תא רובעל לארשי-םע ךירצ וז תולגתהל

."'ה ינא יכ םתעדיו ...םירצמ תולבס תחתמ םכתא יתאצוהו" :רמואו ה"בקה ךישממ ךכו
,'יוה םש לש הלודגה תולגתהה תלבקל םייואר לארשי-ינב ושענ םירצמ תולג ידי-לע אקווד
.יניס-רה דמעמב

תיחצנ הקעז

-ףא - ונבר השמ לש ותקעז-ותלאש םגש ,ןאכמ .יחצנו יתימא הב טרפ לכש ,אוה הרותב ללכ
שישכ םגש ,ונתוא תדמלמ ונבר השמ לש ותקעז .תיחצנ הלאש איה - הילע בישה ה"בקהש יפ-לע
התוערה המל" - לארשי-םע דצמ הקעזלו הלאשל םוקמ שי תאז-לכב ,תולגה תוכירא לע רבסה
."!הזה םעל

לבא ,ךוכיזו רוריב לש ךילהתב ךרוצ שי ה"בקה לש הלודגה תולגתהל תוכזל ידכ םנמא
םטושפכ השק תולג ידי-לע אקווד תויהל בייח הזה ךוכיזה המל - איה לארשי-םע לש הקעזה
.ישפנה רושימב "השק הדובע"בו ינחור ךוכיזב קפתסהל רשפא-יאו ,םירבד לש

למע םוקמב למע

תא תשרפמ איה ךכו ,ינחורה דצב םג תויהל לוכי םירצמ דובעשש ,הריבסמ תודיסחה תרות
רמוחב ;הישוק וז - השק הדובעב ;ונייח איה יכ ,הרותה איה - םהייח תא וררמיו" :קוספה
."אתיירבה וז - הדשב הדובע לכבו ;הכלהה ןוביל הז - םינבלבו ;רמוחו-לק הז -

העיגיה תא ףילחהל רשפא ךכו .הטושפכ תולגה למעל לוקש תויהל לוכי הרותה למע ,רמולכ
רזגנ םא :הנעטה אופא וז .הרותב העיגיב - םלועה תודרט םע תודדומתהה לשו הסנרפה לש
ימשג למע תויהל הזה למעה בייח עודמ ,העיגיו למע ידי-לע ךוכיזו רוריב רובעל ונילע
!םיינחור העיגיבו למעב תאז ףילחהל רשפא-יאו ,תימשג העיגיו

לגרהה תא רובשל

תרמוא ארמגה ,לשמל .ינחור למעב ימשג למע לעופב רימהל רשפא אלא ,הנעט קר וז ןיא
תדובעו םישנ לע םירבג תדובע וליטה םירצמהש ,התייה םירצמב ךרפה תדובע לש התועמשמש
אלש רחאמ אלא ?רתוי הלק םישנ תדובע אולהו ,םירבגל ישוקה המ ,הרואכלו .םירבג לע םישנ
.ךרפ תדובע םהל וז התייה ,הב םיליגר ויה

יפכ הניאש תינחור הדובע ידי-לע תולגה לש ךרפה תדובע תא רימהל ידוהי לוכי ךכ
רחאמ ,םיקולא דבוע בשחנ וניא םימעפ האמ וקרפ תא הנושה יכ ,ארמגה תרמוא ןכל .וילגרה
ךכב יכ ,םיקולא דבוע ארקנ - תחאו םימעפ האמ וקרפ תא הנושה לבא ,תוליגרה התייה וזש
תארקל ונתוא ןיכהלו ,הטושפכ תולגה םוקמב אובל הלוכי וז הדובע .וילגרה תא רבש
.הלואגה לש הלודגה תולגתהה
(115 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל)

םדא לש ומש :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםשב םישרוד

תור) "ךלמילא שיאה םשו" .תומש שרוד היה החרק-ןב עשוהי יבר .תומש שרוד היה ריאמ יבר
םשו" ;םימיענו םיאנ הישעמ ויהש - "ימענ ותשא םשו" ;תוכלמ אובת ילא רמוא היהש - (ב,א
.םלועה ןמ ולכש ,"ןוילכו" ,םלועה ןמ וחמנש ,"ןולחמ" - "ןוילכו ןולחמ וינב ינש
(הבר תור)


םדאה תמכח

םדא :ול ורמא .םדא השענ :םהל רמא .תרשה יכאלמב ךלמנ ,םדאה תא אורבל ה"בקה אבש העשב
,ףועה תאו היחה תאו המהבה תא םהינפל איבה .םכלשמ הבורמ ותמכח :םהל רמא ?וביט המ הז
הז :רמא ?ומש המ הז :ול רמא .םדאה ינפל ןריבעה .ןיעדוי ויה אלו ?ומש המ הז :םהל רמא
.למג הזו סוס הז ,רומח הז ,רוש
(הבר שרדמ)


ינחורה שרושה

לע הרומ שדוקה-ןושלב רבד לש ומש אלא ?םדאה לש ותמכח לע הדיעמ תומשה תאירק דציכ
-ש תויתואה שולש אוהש ,ינחורה רושה שרוש םש לע אוה "רוש" םשה :המגודל .ןוילעה ושרוש
אורקל עדי ןכלו הלעמל רבד לכ לש ושרוש תא גישהש ,ןושארה םדא לש ותמכח התייה וז .ר-ו
.ןוכנה ומשב רוצי לכל
(הרות רוא)


םימשמ םש

אלא ,הרקמב אב רבדה ןיאו ,הלעמל בתכנ אוה ,לומינש העשב ומאו ויבא םדאל םיארוקש םש
החרק-ןב עשוהי יברו ריאמ יבר ןכל .ןכ והוארקיש ומאו ויבא יפב םשה ותוא ןמזמ ה"בקה
.תומשב וקדב
(םילוגלגה רפס)


םמש וניש אל

הדוהיל םיארוק ויה אל .םשמ ולע 'ןועמש'ו 'ןבואר' - םירצמל ודרי 'ןועמש'ו 'ןבואר'
.'ירדנסכלא' ןימינבל אלו ,'סוטסול' ףסויל אלו ,'ינאילול' ןבוארל אלו ,'אפור'
(הבר תומש)


םירבד העברא

ורמא אלו ,םנושל תא וניש אלו ,םמש וניש אלש :םירצממ לארשי ולאגנ םירבד העברא ליבשב
.תוירעב ץורפ םהמ דחא אצמנ אלו ,ערה ןושל
(הבר ארקיו)


םתומבו םהייחב

םימיל הלא תומש םירמושו ,םיידוהיה םהיתומשב םישייבתמ םהייחבש םידוהי שי ונרעצל
וארק" (טמ) םיליהתב רמאנש והז .תומשנ תרכזהלו תובצמה יבג-לע הקיקחל ,תוומה רחאלש
םהיתומשב םיארקנ םה ,םהירבק תומדא לעש תובצמב ,"תומדא ילע" קר - "תומדא ילע םתומשב
.םייתימאה
(זרא חול)


םשב םידוגינ

איה םשבש תלעותה לכו ,ומשל ללכ קקזנ וניא ומצע םדאה :םידוגינ ינש ונאצמ םשה ןיינעב
ידי-לעו ,םדאה םצעב רושק םשה ,ינש דצמ .וילא תונפלו ול אורקל לכויש ,תלוזה רובעב
בישהלו וררועל רשפא ףלעתמ םדאשכ ןכו ,ול ארוקש ימל ותושי לכב םדאה הנופ ומשב האירק
.ומשב האירק ידי-לע ושפנ תא
(תוחיש יטוקל)


ןגמכ םש

םג םידוהיכ םיארנו ,תידוהי הפשב םירבדמו םיידוהי תומשב םיארקנ לארשי-ינב רשאכ
םגו ,םלועה תומואל לארשי ןיב ץיח םירצוי הלא םינממס - (תופ ,ןקז ,הפיכ) םתוינוציחב
.םימש תוכלמ לוע יקרופ םע תועעורתהה ינפמ םיניגמ
(םירוביד יטוקל)

עובשה תרמיא


שקבל רשפא

לע יאלוקינ ראצה בכר לופוטסבס לע רוצמה ימיב יכ ,ץישפורמ ילתפנ יבר ינפל םעפ ורפיס
המ" :ראצה ולאש .ראצה תא ליצהו ושפנ תא ףריח םילייחה דחא .הרומח הנכסל עלקנו וסוס
ויתחת תונמל שקבא .תוירזכאב ונתוא הכמו השק םדא ונלש דקפמה" :לייחה רמא ."?ךתשקב
..."דקפמה היהת ךמצע התאש שקבל תלוכי אולה ,הטוש" :ראצה רמא ."רחא דקפמ

םישקבמו ה"בקה ינפל םיללפתמ ונחנא .תאזכ תושפיטב םיגהונ ונא ףא" :ילתפנ יבר ריעה
אל אליממ זאו ,המלשה הלואגה לע שקבלו ללפתהל ונלוכי אולה .שובלל דגבו לוכאל םחל
."רבד ונל רסחיתודיסחה יכרד


רתסנ לש תבש

הבחר היגוס וז .תבשה םויב 'תומלועה תיילע' לע הברה רבודמ תודיסחו הלבק ירפסב
תומלועב ןה ,האירבה לכב היילע הלח תבשה םויבש ,איה תיזכרמה התדוקנש ,הקומעו
תבייחתמה השודק - תבשה תשודק לש התועמשמ םצעב וז .םינותחתה תומלועב ןהו םינוילעה
.הז םויב תללוחתמש הלודגה היילעהמ

לכמ יעיבשה םויב תובשיו" קוספה יפ-לע רבדה רבסומ (ג,וס םירבד) 'הרות-יטוקל'ב
הרשעב" - ה"בקה לש ורוביד ידי-לע התייה אולה האירבה לש הכאלמה ."השע רשא ותכאלמ
התיבש איה תבשה םויבש התיבשהש ןאכמו ,(ה קרפ תובא הנשמה ןושלכ) "םלועה ארבנ תורמאמ
יולת םלועה לש ומויק אולהו ,תבשה םויב םלועה םייקתמ דציכ ,הלאשה אופא תלאשנ .רובידמ
,ה"בקה לש ורובידמ תויח לבקל םוקמבו םלועה הלעתמ תבשה םויב אלא ?ה"בקה לש ורמאמב
.תיקולאה הבשחמה תניחבמ ותויח תא לבקמ אוה

םאתהב שדקתהל

דעונ רובידהו ,ומצע םדאל תכיישו רתוי תימינפ הבשחמהש ,רובידל הבשחמ ןיב לדבהה
,רתוי תימינפ תיקולא הגרדממ ותויח תא םלועה לבקמ תבשה םויבש ןאכמ .תלוזל ורקיעב
ילכ היהיש ידכ ,תבשה םויב שדקתהל םדאה שרדנ ןכל .ויניינעו םלועהמ הלעמל איהש תאזכ
.הז םויב הריאמש הנוילעה השודקה תטילקל

רבדו" - לוח ירובידמ םג אלא ,ןילוח ישעממ קר אל תולעתהל ךרוצה לע רבודמ הכלהב
םירמאנ תודיסחה תרותב .(א,גיק תבש) לוח לש ךרובידכ תבש לש ךרוביד היהי אלש ,"רבד
תעדומ תויהב .םולשו-סח הליטב החיש םוש חושל אלש דואמ רהזיי" :הרתי השגדהב םירבדה
התיבש איה תבשהמ תוינוציחו ,תוינוציחו תוימינפ שי תווצמה לכב יכ ןח-יעדויל תאז
הנווכה איה תבשה תוימינפו ;םיימשג ץראו םימש תושעמ 'ה תבשש ומכ ,תימשג היישעמ
.(ןורחא סרטנוק ףוס ,אינת) "דחא 'הב הקבדל ,הרות-דומלתבו תבשה תליפתב

-יכמות' תבישי לש היתוחרוא תא ב"שרה ר"ומדא ק"כ הוותמ ובש ,'םייחה ץע' סרטנוקב
תומיב :תבשה םויל לוחה תומי ןיב םידומילה ירדסב לדבהה תא עבוק אוה ,דסייש 'םימימת
היהי תבשה םוי וליאו ,תודיסח דחא שילשו הלגנ ןמזהמ םישילש ינש םידימלתה ודמלי לוחה
.תודיסחה דומילל שדוק ולוכ

ללכ-ךרדבו .םייח-םיקולא-ירבד קסע לע ולוכ היהי שודק שדוק-תבשה םויו" :בתוכ אוה ךכו
ירבדל םולשו-סח תונפל אלו הרותב וב קוסעל ,שדוק-תבשה םויב ןמזה דואמ רומשל םיכירצ
הליכאב וגנעל ןכו ,םוי לכמ טעמ רתוי ןושיל קר הזה םויב רתוהש ונאצמ אלו ...יאבה
."וילע תבש תמיאו תבש דובכל הזש שיגריש ונייהו ,תבש דובכל היהיש יאנתב לבא ,הייתשו

רוסא ררוב

תומיב" :הרותה תוימינפ דומילל תבשה םוי תא שידקהל שי עודמ ריבסמ יעצמאה ר"ומדא ק"כ
,בלה ןויגהו חומה תעיגיב ,ןויעו לופלפב ,הרות למע ךותמ ,דומלתו הנשמ דומלל שי לוחה
הזו רשכ הזש קסופ אוהשכ ,ערה ןמ בוטה תא םדאה ררבמ הז ידי-לעו ,אתכלה ןבלל ידכ
העיגי אלב ,הלבקה ירפסו רהוזה רפסב אוה דומילה אלא ,'רוסא ררוב' תבשב לבא .לוספ
.(ב,בכרת תומש םייח תרות) "לופלפו למעו

ךופה סחיב לבא ,תבשב םג הלגנ דמול היהש ,ש"רהמ ר"ומדא ק"כ ומצע לע דיעה תאז תמועל
קסע תבשב וליאו ,תודיסח שילשו הלגנ םישילש ינש דמל לוחה תומיב :לוחה תומי לש הזל
.(וכ 'מע ש"רהמ ר"ומדא שדוק-תורגא) הלגנב דחא שילשו רתסנב ונמזמ םישילש ינשב

,לוחה תומיב ןכש .עובשב רתויב השקה םויה אוה תבשה םויש ,רמוא היה בו'צוגורמ ןואגה
לבא ,ויתובשחמ תא רדסמו בותכל בשוי היה ,ינואגה וחומב תוצצורתמ תונושה תורבסה ויהשכ
...רתויב וילע השק היה רבדהו הביתכ אלב תובשחמה תא רדסל וילע היה תבשב


הלואגל הייפיצב


רבכ :לארשי תא חיטבמו אבו ,םלועה תוניפ עברא שיערמ ,(חישמב) וב הצור ה"בקהשכ"
."םילודג םימחר םישקבמו ףטו םישנ םישנא םיצבקתמו .הלואג
(ב,הל יתבר תולכיה יקרפ)

היהש השעמ


המכסה ןתנ

-רואינש יבר ,אינתה לעב לש וידיסח םע הנמנש ,דמלמ ררוגתה הנזואיל הרייעהמ קחרה-אל
שיאה אצמ ותסנרפ תא .'הנזואילמ דיגמה' הנוכ ףאו הנזואילב זא ררוגתהש ,ןמלז
הפוא התייהש ,ותשא םג העייס תיבה תסנרפל .ןבר-תיב לש תוקונית דמיל םש ,הנזואילב
.םיבשותל רכומ היה םתואו ,תונוזמ ינימו םיכעכ

ולומ הארו תלדה תא חותפל רהימ אוה .ותיב תלד לע תושיקנ דמלמה עמש דחא יפרוח הליל
רחאל .םח הת סוכ ול שיגהו ותיבל וסינכהל רהימ אוה .תוטטומתה ףס לע ,רוקמ אפוק םדא
דמלמה דירוה ,םש ובכשש ,וידלי תא .וירביא תא םמחל ידכ ,רונתה לע בכשל ונימזה ןכמ
.רחא םוקמב ןושיל םחלישו

תולעלו בושל םידליה ורהימ ,ךכב םניחבהב .תיבהמ אציו ובכשממ חרואה םק רחשה תולע םע
םידחא םימי ופלח .ףסכו בהז תועבטמ אלמ קש םש וליג םתעתפהל .םיענהו םחה רונתה גג לא
.ובר תעד תא לואשל טילחה ךובנה דמלמה .ופסכ תא לוטיל ידכ בש אל ירותסמה שיאהו

םע ."אוה ךלש ,ךממ ותחקל אובי אל שיא" :ףיסוהו יברה ול רמא ,"ןומטמ ךל חלש ה"בקה"
ךישמהל וינפל ץילמה אוה ."וארתת המל" םושמ ,םדקמכ גהנתהל ףיסוהל דמלמל יברה ץעי תאז
.הבורקה הנשה יצחב דמלמכ ותדובעב

תונח םע הריד רוכש" .וכרד ךשמהל ותצע תא שקיבו יברה לא דמלמה רזח הזה ןמזה םתשכ
.יברה ובישה ,"יילא בושת ,ךיקסעב חילצת רשאכ ,הנש דועבו הרוחס הנק ,ריעב

,ימוקמה ןכוסהמ הרוחס הנקת אל הנשה" .וינפל בצייתה הנש רובעכו יברה תווצמכ גהנ אוה
.יברה קספ ,"הנזואיל ירחוס ןיב התוא רוכמת ןכמ רחאלו ,קסבטיוול ךמצעב עס אלא

רהרה יברה .יברה לצא בוש עיפוה ,ידמל ססובמ רחוסל היה םייתניבש דמלמהו ,הנש הפלח
הווקסומל עס ,ןכבו .הווקסומב םתרוחס תא םישכור קסבטיו ירחוס אולה" :רמא רחאו תולק
קסבטיו ירחוסו הנזואיל ירחוס ברקב ךתרוחס תא ץיפהל לכות םשמ ךבושב .הרוחס םש שוכרו
."דחאכ

.רוזאה לכב םיעדונהו םילודגה םירחוסה דחא דיסחה השענ ,יברה ירבד לכל תייצש רחאל
קלח יכ ,דוע רפיס אוה .תירחסמה ותחלצה לע ול רפיסו ובר לא רחוסה בוש סנכנ ןמז רובעכ
.שומיש ידיל אב םרטו ולצא רומש ןיידע רצואהמ רכינ

,ןכ-םא .גרבסגינקב םתרוחס תא םינוק הווקסומ ירחוס" :רמא זאו תוכשוממ וב טיבה יברה
התלע ותחלצהו רחוסה השע ךכ ."הווקסומ ירחוסל הרוחס קפסל ליחתתו גרבסגינקל התא םג עס
תכרב ונממ לוטיל ידכ ,יברה תיב תא דוקפל גהנ גרבסגינקל אציש םעפ לכב .הלעמ-הלעמ
.ךרדה

יל תאבה אל םלועמו גרבסגינקל תובר הכ םימעפ התא עסונ" :יברה ול רמא וירוקיבמ דחאב
,קבט תספוק וברל הנק האבה םעפב .םטושפכ םירבדה תא לביק עתפומה רחוסה ."הנתמ םשמ
.רוהט בהז היושע

ךכל אל ךא ,תאבה הפי הנתמ" :ןמלז-רואינש יבר ביגה ,יברל הנתמה תא שיגהשכ
."יתנווכתה

.עתפוה רחוסה ."ןורטאתב רקב ,גרבסגינקב היהתש האבה םעפב" :רמאו עגר רהרה יברה
.רמא יברה לבא ,םש רקבל ותעד לע הלעה אלו ןורטאתב היה אל םלועמ םימש-ארי דיסחכ

םלואל סנכנ אוה .הבורקה הגצהל רתויב רקיה סיטרכה תא הנק גרבסגינקל עיגהש האבה םעפב
.המדרתב עקש הרהמ דעו ,ךרדה חרוטמ ףייע היה אוהו דפורמ היה אסיכה .ומוקמ תא ספתו

.ולאש ,"?התא ןכיהמ" .ןורטאתה תרש וציקה הגצהה רמגב

.רחוסה בישה ,"היסורמ"

.לאשו ףיסוה ,"?היסורב ןכיהמ"

.הנע ,"הנזואילמ"

.תרשה לאש ,"?אנימלז ונבר תא התא ריכמ"

.םהדנה רחוסה בישה ,"ןכ"

.תרשה שקיב ,"ינממ םולש-תשירד ול רוסמ ,ןכ-םא"

.רחוסה ןיינעתה ,"?ךמש המו"

.הבושתה התייה ,"לראק"

יברה ארק ,"!הב יתצפחש הנתמה יהוז" .יברל םירבדה תא רחוסה רפיס ,הנזואילל ובושב
.חור-תרוקב

ונחלוש תריגממ יברה איצוה ,גרבסגינקל ותאצ ינפל יברהמ דרפיהל אב רחוסהש האבה םעפב
וילא בוש ךיקסע תא םייסתשכו ,תרשה ידיל הליבחה תא אנ-רוסמ" :ול הטישוהו הרוגס הליבח
."וידימ הליבחה תא לוטו

החתפ תרשה .הליבחה תא וידימ לבקל ידכ תרשה לא רזח ותיבל ובוש ינפל .רחוסה השע ךכ
.ספדנ אל ןיידעש ,'אינת'ה ,ןמלז-רואינש יבר לש ורפס תא הנממ איצוהו

שדוקה -חור" .תולעפתהב ביגה ,"!שדוקה-חור ,הא" .ףד ירחא ףד ,רפסב לעלעמ לחה שיאה
ידיל וריזחהו רפסה תא רגס ,ףוסבל .רפסב דוע ףדפדשכ תושגרתהב ארקו ףיסוה ,"!שממ
.ויחבש תא םתח ,"!ונקדצ-חישמל ונבר ריתוה םישודיח וליא עדוי ינניא" .רחוסה

,ורמא ךא .םדיב הלע אל רבדהו ,שיאה לש ותוהז תא שחנל םידיסחה וסינ ,רופיסה עדונשכ
.ורפסל המכסה ונממ שקיב יברהש ,םירתסנה םיקידצה דחא היהש הארנ יכ
םיידוהי םייח
ףוכאל הרטשמל הרוה יטפשמה ץעויה .תורשכה תיישעת


?תורשכב םיפויזל ץק םשוי םאה

ירצומ תונחל ,'רפוס םתח גוח' לש תורשכה דעוומ ,ןקלו ןורהא ברה סנכנ המ-ןמז ינפל
ןומיל ץימ לש תוזירא לע תעבטומ ל"נה תורשכה תמתוח תא תולגל םהדנו ,הווקת-חתפב ןוזמ
רצומה הכז אל םלועמש רוריבב עדי ,הז םוחתב תרוקיבה לע דקפומש ימכ .ל"וחמ אבוימ יעבט
.תפייוזמ תמתוחה :הנקסמ .בוקנה רשכהל

רטושה עידוה הרצק הקידב רחאל .האנוהה גלפממ רטוש םוקמל קיעזה ריעה תרטשמל ןופלט
לש תפסונ תומכ המרחוה םיאבה םימיב .ףייוזמה רשכהה תלעב הרוחסה תמרחה לע תונחה לעבל
-תיבב רצוימ ןומילה ץימ יכ ,הלעה רתוי קימעמ רוריב .זכרמה רוזאב תובר תויונחמ רצומה
!ךסנ ןיי בשחנה םיבנע ץימ םג רוציי ספ ותואב רציימה ,ל"וחב תשורח

בייחתה ל"כפמה

ידעו לכ לש םהיגיצנ .ףייוזמ רשכה אשונה רצומ הלגמ ןקלו ברהש הנושארה םעפה וז ןיא
טוקנל וחוכב היהש הנושארה םעפה טלחהב וז לבא .העפותב תחא אל ולקתנ םינושה תורשכה
לומ ועבצאב ףפונל ,סועכל אלא תושעל היה לוכי אל רבכמ-אל דע .הריהמו תישעמ הבוגת
.תישארה תונברה וילע ליטתש סנקב וילע םייאל ףא ילואו רכומה

םיקילא ,הלשממל יטפשמה ץעויה לש השדח היחנה ןתמ םע הנורחאב לח השיגב יונישה
תאז תובקעב .תורשכב םיפויזה תעפותב ףקותה לכב םחליהל ,קוחה תועורזל ,ןייטשניבור
לועפל הרטשמל תורוהל ,תישארה תונברה ישנאל ,קליו הדוהי ,סנכנה הרטשמה ל"כפמ בייחתה
.האנוהה רוגימל

האנוה תוטיש

תונברה םעטמ 'תורשכב המרמהו ףויזה ,האנוהה רוסיא קוח' תפיכא לע הנוממה ,יאחוי יפר
,לשמל .תורשכ יפויז לש תורוצ המכ שי" :תוירקיעה תועפותה תא טרפמ ,לארשיל תישארה
הפקותש תורשכ תדועת תראשה ;םירשכ םניא ןהירצומש הדעסמ וא תונח לעמ 'רשכ' טלש תבצה
םירומיש ינאובי ידי-לע השענ ףויזה לש רומחה יוטיבה לבא .תוירוקמ תודועת םוליצ וא גפ
."םינומה הלישכמה תירחסמ תומכב ףויזב רבודמ ןאכ .ל"וחמ ןוזמו

םינבר תנמזה ,לשמל .תורשכה ףויזל תומכחותמ תוטיש םיליעפמה םינאובי לע רפסמ יאחוי
תופסונ םייתנש ךשמב רצומה קוושמ ןכמ רחאל .םיישדוח-שדוח ךשמל ל"וחב לעפמל םיחקפמ
.ירוקמה רשכהה םתוח תא תאשל ףיסומ אוהו ,חוקיפ אלב

ינופלט דקומ

תלטה וא הרהזא תועצמאב רבעב םג רותפל היה רשפא תולקה האנוהה תויעב בור תא ,וירבדל
םילהנמה ,םילודג ןוזמ ינאובי ,תאז תמועל .התוכמסב אוהש רבד ,תונברה ידי-לע תוסנק
יטפשמה ץעויה תארוה קר .םילקש םייפלא וא ףלא לש סנקמ ועתרנ אל ,בחר ףקיהב תוריכמ
תורוהל ידכ םויה דע תוכחל היה ךירצ עודמ ,הלאשה לע .היעבל ץק םישל ידכ הב שי הרטשמל
הפיכ שבוח ידוהי ותויה תדבוע ילוא" .הבושת יאחויל ןיא ,תסנכה הקקוחש קוח םשייל
.יאחוי עיצמ ,"רבדה תרמוחל עדומ תויהל ול תמרוג

רבדב עדימ לכ תטילקל ןכה דמועה ינופלט דקומ הליעפמ תישארה תונברה :רוביצה תעידיל
.02-5313187 :ורפסמ .תורשכ יניינעב ףויזו האנוהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ןנברד םידומ

?ןנברדמ אוה הליפתה חסונ לכ אולה ;הז םשב 'ןנברד םידומ' ארקנ עודמ :הלאש

ומע תווחתשהל ,דומעל ולוכ רוביצה לע ,'םידומ' תכרבל עיגמ רוביצה חילש רשאכ :הבושת
ףרטצי ,תונעל יאשר וניאש ,שחל תליפתב דמועה וליפא .'ןנברד םידומ' רמולו דחי
וא הכרב תליחתב אל ךא) הכרבל הכרב ןיב וא הכרב עצמאב דמוע אוה םא - היווחתשהל
.(הפוסב

תחא הפיפכב לוכה רמול גוהנ א"מרה יפלו ,םויסב םג תווחתשהל יוצר ףסוי-תיבה יפל
.טעמ שארה ףופיכ קר וא שממ היווחתשה וז םא תועד יקוליח שי ןכ-ומכ .ףוס דעו הליחתמ

דחאו דחא לכ שרדנ תאז הכרבב אקוודש ,ריבסמ ['הנטק האדוה' הז חסונל ארוקה] םהרדובאה
רשפא-יא לבא ,חילש ידי-לע ויכרצ שקבל רשפא םנמא ןכש ,רוביצה-חילשל ףרטצהל םיעמושהמ
.ומצעב אלא ,םימש תוכלמ לוע תלבק הרקיעש האדוה ,תודוהל

וניד -תיב םהש ,הלודגה תסנכ ישנא ונקית ('הדימע') הרשע-הנומש תליפת חסונ רקיע תא
.ןמז רחאל ןקתנ רוביצה לש 'םידומ' חסונ .ינש תיב ימי תליחתב ויחש ,רפוסה ארזע לש
ארמגה תנקסמו ,וז הליפתמ םינוש םיעטק ורביח - םירחאו לאומש ,בר - דומלתה ימכחמ המכ
.(םימכחה לש=) 'ןנברד םידומ' תארקנ איה ןכלו ,דחי םלוכ תא רמול

םיקסופה שיו ,"'ה התא ךורב"ב םש ומייס ףאו ,םירחא תואחסונ םיעיפומ ימלשורי דומלתב
.ךכ

טעמ ןיתמהל וילע ,"ןויצל ותניכש ריזחמה" םייסמ רוביצה-חילש רשאכ :הרעה ףוסבלו
-יא ,'םידומ'ב דימ לחה םא .'םידומ' ליחתיש ינפל רוביצה לש ןמא תרימאל ןמז ריתוהלו
,םר לוקב 'םידומ' חסונ לכ תא רמול וילע ןכ-ומכ .תמדוקה הכרבה לע ןמא תונעל דוע רשפא
.ץ"שה תרזח לככ
ב"נשמ .םש םייחה ףכו ב"נשמ ,ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו ,זכק 'יס ח"וא ע"ושוט .'סותו ,א,מ הטוס
.12 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס .אמ,זל,בכ ק"ס ,דכק 'יסעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il