578 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

אב תשרפ * (30.1.98) ח"נשת'ה טבשב 'ג * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


ידוהי תויהל לק אל


-רהב ה"בקה ונמע תרכש תירבה ךותל דלונ ,ידוהי דלונש ימ
לבקמ אוה םא קר וז תירבל סנכיהל לוכי רג םלוא .יניס
ושפנו וביל לכב וילע התוא


םהו ,םינברה ינפל ןמאנ תדעו השביגש העצהה תחנומ ןיידע תובתכנ הלא תורושש העשב
תוסנל אלא ,המצע העצהב ןודל םינווכתמ ונניא ןכ-לע .הילע םתעד תא תווחל םיכירצ
.רויגה ךילהת לש ותועמשמ םצע תא טעמ ריהבהל

ךירצ שדח הלועש םשכ .תימשר הרודצורפ ןיעמ רויגה ךילהתב םיאור רוביצב םיבר ,ונרעצל
והשלכ ילמרופ ךילה רובעל רג ךירצ ךכ ,ילארשי ןוישירל רזה הגיהנה ןוישיר תא רימהל
.רויגה לש ותוהמ תא ללכ םיניבמ םניא בחרה רוביצב םיקלחש המוד .ידוהי בשחיהל ידכ
המ" :הנעטה םג ןאכמ .שרוד לכל רויג תודועת םיקיפנמ םניאש םינברה לע תונעטה ןאכמ
..."יתד תויהל הצור אל אוה ;תווצמ םייקל רגהמ םישרוד םואתפ

ןבכ ידוהי

,רמולכ ."אוה לארשי - אטחש יפ-לע-ףא ,לארשי" תיתכלהה העיבקהמ עבונ לובלבה ילוא
העיבקל ןיא .ידוהי תאז-לכב ראשנ ,תווצמהו הרותה לוע תא וילעמ קרופ אוה םא םג ידוהי
ימלסומ .ירצונ תויהל לדח ,ותד תווצמ תא םייקמ וניאש ירצונ .תורחא תותדב הליבקמ וז
םימעפ עבש קעצי םא םג ,ידוהי לבא .ימלסומ בשחיהל לוכי וניא - םאלסאה תדב רפוכש
.ידוהי ראשיי ,ותרותבו 'הב (הלילח) ןימאמ וניאש

תועט תררוג וז תועט .תווצמ תרימש ןיבל תודהי ןיב רשק ןיאש ,תיעטומ החנה תעבונ ןאכמ
ידוהי תויהל רג םג לכוי אל עודמ ,תווצמ רמוש וניא םא םג ידוהי ראשנ ידוהי םא :היינש
?תווצמ רומשל ילב

רמאמה שוריפ ןיא ."אוה לארשי אטחש יפ-לע-ףא לארשי" רמאמה לש תיחטש הנבהב איה תועטה
שרשומ תווצמהו הרותה םע ידוהי לש רשקה ,ךפהל .תווצמו הרות ילב ידוהי תויהל רשפאש
יפ-לע-ףא ידוהי ,רמולכ .לכוי אל - ותודהימ קתניהל הצרי םא םגש דע ,ושפנב ךכ-לכ קומע
.הרותה לא רושק ראשנ אוהו ,אוה ידוהי תאז-לכב ,הרותהמ קחרתהו אטחש

רשק ןיאש רבדה שוריפ םאה ."ןב ראשנ ,ויבאל אטחש יפ-לע-ףא ,ןב" הרימאל המוד רבדה
ןוויכמ :ןוכנה אוה ךפההש רורב ?באה לא הקיז ילב םג ןב תויהל רשפאו באל ןבה ןיב
ונב ראשנ אוה ,ויבא יפלכ אטוח אוה םא םג ןכל ,ךכ-לכ קומעו קזח ויבאל ןבה ןיב רשקהש
.בוהאה

בלב אוה רויגה

דלונ ,ידוהי דלונש ימ .רג ןיבו תווצמו הרות רמוש וניאש ידוהי ןיב לדבהה קוידב הז
םא םג ,הנממ קתנתהל לוכי וניא אוה .יניס-רהב לארשי-םע םע ה"בקה תרכש תירבה ךותל
אוה םא קר ידוהיה םעה תירבל סנכיהל לוכי רג םלוא .תאזה תירבל שחכתי םא ףאו אטחי
.ושפנו וביל לכב וילע התוא לבקמ

אלש ,תילגנא תעדל אלש לוכי ינקירמא חרזא ,לשמל .תוישונא תורבחב םג תואמגוד ךכל שי
,רבד לכל חרזא אוה .ב"הרא יאישנ תומש תא רוכזל אלש ,תינקירמאה הקוחה תא ריכהל
תויובייחתהה לכ תא וילע לבקל בייח - חרזאתהל שקבמה םלוא .ינקירמא דלונש ןוויכמ
.דבלב ןויסינ תפוקתל לבקתמ אוה זא םגו ,וללה

יחרכה יאנת םה םידומילה .םינחבמהו דומילה אוה רויגה לש ורקיעש בושחל איה תועט
םע ה"בקה תרכש תירבל תופרטצה אוה רויגה לש ורקיע .רויגה לש תיתימאה ותוהמ םושייל
ךירצ רגה ."ייקולא ךייקולאו ימע ךמע" ןורקיעה לש תישפנ הלבק ,יניס-רהב ידוהיה םעה
.הרותה תווצמכ ,ידוהי לש תובוחה לכ תא ןוצרבו תונכב וילע לבקל

יוג תויהלו ,תידוהי הירוטסיהב יקב תויהל םדא לוכי .רויג תויהל לוכי אל וז הלבק ילב
ה"בקהמ לבקמ אוה זא -וא - ידוהי לש תולטמהו תובוחה לכ תא וילע לבקמ אוה םא קר .בוט
.תימינפה ותוהמב ידוהי השענו תידוהיה המשנה תא

.רקי הסינכה סיטרכ ןכל .םידוהי ראשיהל ידכ הברה ונמלישםירפס- הרות דומלת תוכלה

ןקזה ונבר תאמ
רפסה תלחנ ןוכמ תאצוהב
לכ תא זכרמ רפסה .ךורע-ןחלושהו אינתה לעב ,ידאלמ ןמלז-רואינש יבר לש ןושארה ורפס הז
,יליושאלא םהרבא ברה ידי-לע הכרענש ,וז הרודהמב .הרות דומלת תווצמב תורושקה תוכלהה
-8580929 'לט .'מע 170 .םינויצו תורוקמ דצל תודקונמו תולודג תויתואב תוכלהה תושגומ
.08

- ינגל יתאב

ןירג לאיתוקי ברה תאמ
רבחמה תאצוהב
רמאמ ןיכה הז םוי תארקל .י"שת טבשב ד"ויב קלתסנ שטיוואבוילמ צ"יירה ר"ומדא ק"כ
תודיסח' תרדסב ףסונ רפס ןאכ שיגמ רבחמה ."הלכ יתוחא ינגל יתאב" קוספב חתפנש תודיסח
םירואיב ודיצלו ,קסופמו דקונמ רמאמה חסונ .שפנ לכל הווש ןושלב רמאמה תא ראבמו ,'םעל
.03-9606733 'לט .'מע 176 .םירבסהו

- ןידכו תדכ

שיפסיו ןונבל רזעילא והילא תאמ
רבחמה תאצוהב
עקר לע אקווד בושח רפס .הב תורושקה תולאשה לכב עגונו תירכנה האפה תייגוסב קסוע רפסה
,תורשכה לארשי תונב לע זעל םיאיצומו תירכנה האפה דגנ םינוש םימרוג םילהנמש הלומעתה
02-5860480 'לט .'מע בסק .ןהיתובר תארוהכ ,האפב אקווד ןשאר תא תוסכל תודיפקמה

- םהרבאל רוכז

ןיוולס לארשי ברה תאמ
רבחמה תאצוהב
ב"שרה ר"ומדא ידי-לע חלשנ רשא ,ד"יה ןיוולס םהרבא יבר דיסחה ברה לש ויתודלות
,ונב ידיב בתכנ .הנידמה יבשות לכ לע ץרענ היהו ,היזורגב הבישי דסייל שטיוואבוילמ
.02-5386108 'לט .'מע 280 .םילשוריב ררוגתמהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .אב תשרפל


ידמ קוחר ידוהי ןיא

ינא הלילה תוצחכ" :ה"בקה רמוא תחא םעפ .םייוטיב ינש הרותב םיאצומ ונא תורוכב תכמ לע
ןיב לדבהה ."הזה הלילב םירצמ ץראב יתרבעו" :רמוא אוה תרחא םעפו ,"םירצמ ךותב אצוי
- ושוריפ 'יתרבעו' וליאו ,םוקמה לא תנווכמו תדחוימ האיצי אטבמ 'אצוי' :םייוטיבה ינש
.תרחא הרטמל םוקמב רבעמ בגא האבש הלועפ

הרבעהבו ,םוקמל םוקממ רבועה ךלמכ" :שרדמה יפ-לע "יתרבעו" הלימה תא שרפמ י"שר ,ןכאו
תא שינעמ אוה ךכ ךותבו ,תרחא הרטמ ךרוצל םוקמב רבוע ךלמה ,רמולכ ."ןיקול ןלוכ תחא
.םיאטוחה

הלצה ךרוצל האיצי

לואגל ידכ ,םירצמ ךותל ה"בקה לש תדחוימ האיצי ,דחאה :םירבד ינש אופא ושענ חספה לילב
הרטמה תמועל בגא תלועפ תבשחנש הלועפ ,םירצמ ירוכב תשנעה ,רחאהו ,לארשי-םע תא
.הנושארה

דע ,םירצמ תאמוטב ךכ-לכ ועקשש םידוהיה תא ליצהל הדעונ ה"בקה לש תדחוימה האיציה
םהינכש יתבל וללה וכלה ,םהיתבמ תאצל אלו חספה ןברק תא בירקהל ווטצנ ובש ,הז הלילבש
תא םג ליצהלו םידוהיה ןיבו םירצמה ןיב ןיחבהל ידכ ה"בקה דרי ןכ-יפ-לע-ףאו .םירצמה
.וללה םידוהיה

ומעל ה"בקה תבהא

ובצמ תא רעשל רשפא .לארשי-םעל ה"בקה לש המוצעה הבהאה תא יוטיב ידיל האיבמ וז הלועפ
ה"בקה ידי-לע הווטצנש רחאלו םירצמה וגפסש תוכמה עשת תא הארש רחאלש ,ידוהי לש ינחורה
ךלוהו תיבהמ אצוי אוה תאז -לכב ,הזה הלילב ותיבב ראשיהלו חספה ןברק תא בירקהל
!וזמ הלודג תותיחפ שי יכו .םירצמה םע עעורתהל

.לארשי-םעבש םיתוחפה תא וליפא ליצהל דרויו ,ומעל ותבהא תא ה"בקה הלגמ ןכ-יפ-לע-ףאו
,תיבל תיבמ רבועו - "ףרש אלו ינא ,ךאלמ אלו ינא" - םירצמל ומצעב דרוי ה"בקה ךכ םשל
.הכותל ועקשש םידוהיה תא םירצמ תאמוט ךותמ ףולשל ידכ ,לוכיבכ

ברקלו תאצל

ברקלו הרות דמלל םינכומה שי .ינש ידוהיל סחייתהל דציכ דומלל ונילע ה"בקה לש ותלועפמ
דומלל שרדמה -תיבל אובל ןכומ ידוהי ותואש יאנתב קר תאז ךא ,תווצמל ינש ידוהי
- 'םירצמ תאמוט' ךותב םיאצמנש םידוהי םתוא לא תכללו שרדמה-תיבמ תאצל לבא .עומשלו
.אל תאז

םברקל אבו ותבש םורממ אצוי ומצע אוה הלאכ םידוהי ליבשב וליפאש ,ה"בקה ונדמלמ
אובל ,רתויב הכומנה הגרדב םיאצמנש םידוהיה לא וליפא תכלל ונא םג םיכירצ ךכ .םלאגלו
רואל םברקלו םהילא ה"בקה תבהא לע םהל רפסל ,םייורש םה הבש הגרדלו םוקמל םהילא
םיכוזו ,"לארשי-ינב דחא-דחאל וטקולת םתאו" - תולגהמ לארשי לכ םילאגנ ךכ .הרותה
.ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגל
(45 'מע ,ול ךרכ תוחיש יטוקל)

הנבל שודיק :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמעבצאב הארה

,עבצאב ה"בקה ול הארהש דע ,השמל ול השק היה שדוח-שאר שודיח :לאעמשי יבר יבד אנת
.(שדקו האר הזכ) "הזה שדוחה" (ב,בי תומש) רמאנש
(א,טכ תוחנמ)


דוד תוכלמ

הלושמ דוד תוכלמש זמר ."םייקו יח לארשי ךלמ דוד" רמול םיגהונ ונא הנבלה שודיקב
דוד תוכלמ ךכ ,שדחמ האריתו בושתש לוכל רורב ,המ-ןמזל תמלענ הנבלהש יפ-לע-ףאש ,הנבלל
.שדחמ הלגתת יאדו
(א"מר)


םיסינב הנתינ

.תוריחל תודבעמ םתאצב לארשי-ינבל הנתינש הנושארה הווצמה התייה שדוחה שודיק תווצמ
תודבעמ םתוא לאגו וניתובאל םיסנ השעש ימ" שדוחה םיכרבמ תבשב םיללפתמ ונא ךכיפל
,םילודג םיסינ תיישע רחאל ונל הנתינ וז הווצמש םשכ - "בורקב ונתוא לאגי אוה תוריחל
.הזה ןמזב ונל ה"בקה השעי ךכ
(הכרב תפסות)


ךשוח תותיעב םג

תומוא ינבש ,זמרל ."המחל םלועה תומואו הנבלל םינומ לארשי" :רמאנ (א,טכ הכוס) ארמגב
,םתמועל .םייקתהל םה םילדח תעקוש שמשהשכ ךא ,םהל בוטש ןמזב קר םייקתהל םילוכי םלועה
.הנבלכ םרוא תא םיציפמ םה זא םגו ,הלפאו ךשוח תותיעב םג םימייק לארשי
(תמא תפש)


ה"בקהמ לוכה

םהל ןיאש םיעדוי לארשי ךכ .שמשהמ תלבקמ איה הרוא לכ תאו ,םולכ המצעמ הל ןיא הנבלה
.םייח ךלמ ינפ רואמ םיאב םמויקו םתויח לכו ,םולכ םמצעמ
(תוילגרמ טוקלי)


שדחתהל הכזנ

אל ןכ -יפ-לע-ףא .הניכשה ינפ תא תוארלו םילשוריל תולעל םילוכי ונא ןיא ונתולגב
תחטבהב םירכזנ ונא ,התושדחתהב הנבלה תא םיאור ונאש תמיא לכו ,ךכל קקותשהלמ ונקספ
.הניכשה ינפ לבקנו הארינו הלענו הכזנ דועו ,ונתוא םג שדחל ה"בקה
(א"שרהמ)


הלואגה לע הנווכ

םגו ,ךלמ תרדה םע בורבו ,םיאנו םיבושח םידגבב הנבלה שודיק תא ךורעל לדתשהל םיכירצ
הנבלה שודיקב םישקבמש השקבה ידי-לע .הלואגה תא רתוי דוע זרזת וז הווצמש הנווכ ךותמ
תאיבל שממ בורקב םיכוז ,"ןמא םכלמ דוד תאו םהיקולא 'ה תא ושקיבו" ,הלואגה לע
.ונקדצ-חישמ תולגתהלו
(שטיוואבוילמ יברה)


תויוכזל ילכ

םהב רמאנש םירבדל וכזי ,"םכל הזה שדוחה" וב רמאנש ,שדוחה תא םישדקמ לארשיש תוכזב
היהי שדוק ארקמ" רמאנ םהילעש םיבוט םימי ,"םימחר םכל ןתי ידש ל-או" ומכ - "םכל"
.שדוחה שודיק תווצמ תוכזב - לארשי קר םהב םיכוז ,"םכל" םהב רמאנש םירבד ראשו ,"םכל
(הבר שרדמ)


לוטיבה תוכז

,לוטיבהו 'תונטק'ה תא תאטבמ הנבלה יכ ,תויוכזה לכ תלבקל ילכה איה שדוחה שודיק תווצמ
אוה דוד" ומכ ,'ןטק םיארקנ םמצע ןיטקהל םיגהונה םיקידצה םגו ,"ןטקה רואמה" איה ירהש
.םינוילעה םייוליגה לכל ילכ םדאה השענ לוטיבה ידי-לע ."ןטקה לאומש" ,"ןטקה
(ב"פרת םירמאמה רפס)

עובשה תרמיא


רחא אלו ינא

עומשל הקושתה וב הרבג תחא םעפ .'ץיבוכלמ יכדרמ יבר לש ודימלת היה ילפשטמ לאוי 'ר
.ובר תיב לא בכרו וסוס לע הלע .'ה תדובעל תוררועתה וב חיפיש הרות-רבד הזיא וברמ

םיקידצה ינשש ידכ .ןילוטסמ רשא יבר קידצה 'ץיבוכלמ יכדרמ יבר לצא חראתה םוי ותואב
רעשה תא אצמו לאוי 'ר עיגה .רצחה רעש תא ורגס ,עירפמ-ןיאב חחושלו דדובתהל ולכוי
."!יל וחתפ" :ארקו רעשה לע קפד .לוענ

."אוה ינא" :לאוי 'ר בישה ."?הז ימ" :ןילוטסמ רשא יבר לאש

אלו אוה ינא - ''ה ינא' !?'ינא' המצע לע רמול הלוכיש היירב שי הפיא" :קידצה ארק
ךירצ היהש המ עמש רבכ אוה .ותיבל הרזח בכרו וסוס לע הלע ,לאוי 'ר תאז עמש ."!רחא
...עומשלתודיסחה יכרד


תבש-יאצומ

תליפתל החנמ תליפת ןיב ,'ןיווערד אווער' תעשב ,התאצ תארקל התשודק אישל העיגמ תבשה
.תודיסח רמאמ תרימאלו שגר-ינוגינל וז העש תשדקומ ידיסחה םלועב .תבשה יאצומ לש תיברע
תוריפסל םדאה תא םיממורמש םינוגינ אתווצב םירש ,תסנכה-תיבב וידחי םיסנכתמ לוכה
.תודיסח רמאמ לע םיחכונה דחא רזוח ןכמ רחאלו ,תונוילע

ןיקנושש והירמש ברה לש ויתונורכיזב עיפומ שטיוואבוילב וז העש לש ירוקמ רואית
םינוגינב שטיוואבוילב וויל ,ןיווערד אווער ןדיע ,תבשה תאצ תא" :(50 'מע יתונורכז)
תליפת ירחא םינגנמ תצובק תסנכתמ התייה ןטקה םלואבש תסנכה-תיבב .בל-יכשומו םיפי
.הלילב תרחואמ העש דע בל-יבוש םינוגינ (םירש=) םינגנמ ויהו ,ברע תעל תבש לש החנמה
ברה רשאכ .הדוד לע תקפרתמ התייה שפנהו ,איה ןיווערד אווער תעש יכ שיגרה דחאו דחא לכ
אל - תבש לילב ב"שרה יברה עימשהש רמאמה לע בוש רזח ,ישארה 'רזוח'ה ,ןיטרוק םליש
תשודק ךיא ונשגרה .'יל רוא 'ה ךשוחב בשא יכ' קוספה ונב םייקתנ .ךשוחה ונל ךישחה
."השודקה ויזמ םינהנו םיבשוי ;אבה םלוע ןיעמ ,ונילע תפפוח תבשה

ט"שעבהמ רופיס

ישנא תא ןימזמ רפכה שאר יכ ,תישילשה הדועסה תעשב הארו ,דחא רפכב ט"שעבה תבש םעפ
לבקתמ רבדהש ט"שעבה האר .תוחבשתו תוריש ,תורימז ךותמ ,םמע התושו לכואו ותיבל רפכה
.תישילשה הדועסה לע בר ףסכ זבזבל האר המ ,שיאה תא לאש הדועסה רחאל .'ה ינפל ןוצרל

לכל שי תבשבש ןוויכמו .םידוהי ןיב ישפנ אצת - רמול תוירבה יפב רוגש :ידוהיה ובישה
ונלש הרתיה המשנה אצת - ינא ףא יתרמא ןכל ,תבש-יאצומב תאצוי איהו ,הרתי המשנ ידוהי
.(ופש ןמיס בוט םש רתכ) שיאה ירבדמ דואמ הנהנ ט"שעבה ...םידוהי ןיב

:תוקבדב ארוקו תבש יאצומב עקרקה לע בכוש ,אינתה לעב ,ןקזה ונבר תא םעפ ואר םידיסח
לוכי ינא ךיא - הנשבלא הככיא ,תבש ידגב יתשבלו לוח ידגב יתטשפ - יתנותוכ תא יתטשפ"
."לוח ידגב שובללו תבשה ידגב תא התע טושפל

רופיס תבש יאצומ לכב רפסל רדס עובקל ןהילעש ,ויתולכל םעפ רמא 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא
רופיס הל רפסמ היה אוהו תבש יאצומב וילא תסנכנ תולכה תחא התייה זאמ .ט"שעבהמ
.(173 'מע ש"ת תוחישה רפס) ןלוכ ינפל רופיסה תא תרפסמ הלכה התייה ןכמ רחאל .ט"שעבהמ

הלוגס אוה תבש יאצומב ט"שעבהמ רופיסש ש"רהמה ר"ומדא ינפל ורמא רשאכש ,רפוסמ תאז םע
אקווד-ואל (ב ;תע לכב אלא ,תבש יאצומב אקווד-ואל (א :אקווד-ואלש ביגה ,הסנרפל
.םיבוטה םירבדה לכל אלא ,הסנרפל הלוגס אקווד-ואל (ג ;קידצ לכמ אלא ,ט"שעבהמ

הלדבהה תדובע

דיסחה ןואגה לע רפוסמ ,לשמל .המלש הדובע לש ןמז היה תבש יאצומ ,םילודגה םידיסחה לצא
היה רקיעב .בר ןמז ולצא הכרא תבש יאצומ לש תיברע תליפתש ,'זדולמ ןוסרואינש ןמלז יבר
,יצחו העשכ הכרא וללה םיעטקה ינש תרימאו ,'שודק התאו ...םעונ יהיו' תרימאב ךיראמ
.תויכבו תוחנא בורמ ,תומלש םילימ עומשל םיחילצמ ויה אל םיחכונה .תוארונ תויכב ךותמ

ירחא .תדחוימ המעטהבו המיענב רמוא היה הלימ לכ .הלודג הדובע התייה ולש הלדבהה םג
לכ ירחא קר .הכוס תכסמב דומלל בשי ךכ-רחאו ,דחוימ ןוגינב 'ךל ןתיו' רמוא היה הלדבהה
םישודקה וניתוברמ םיאלפנ םירופיס רפסמו בשוי היהו ,הת סוכ וינפל םישיגמ ויה הז
.םינושארה םידיסחהמו


הלואגל הייפיצב


ולוק תא עמוש רבכ - הקזח הייארו הבוט העימש ול שיש ימו ,ונלתוכ רחא דמוע רבכ חישמ"
."םויה רוא ינפל םדרית לא :ול רמול שי ,ידוהי םישגופ רשאכ ...והאורו
(צ"יירה ר"ומדא ק"כ)

היהש השעמ


םינפה רשו הרטשמה רש

,םיינוליח הלכשה יגוח .וקורמב לארשי ידלי לש ךוניחה הדשב השטינ תינשקעו הזע המחלמ
תא םהילא ךושמלו הנידמה ירעב תודתי עוקתל ושקיב ,'סנאילא' רפסה-יתב תשר תועצמאב
.יתרוסמ ידוהי ךוניח זא דע ולביקש ,םידליה

'ילאס אבב'ה ,הריצחובא לארשי יבר היה ךוניחה לע קבאמה תיזחב םידמועה ישאר ןיב
םעה ינומה תא ררועו הרייעל הרייעמו ריעל ריעמ דדנ אוה .(וז תבשב לח ותוקלתסה םויש)
.םיינוליחה רפסה -יתבל םידליה תא חולשל אלו םהידלי לש ךוניחה תרהט לע רומשל

תובר ועייסש ימ .תורחא םירעב ךכו תלליפאתב ךכ .ותמחלמב חילצה תומוקמה ןמ רכינ קלחב
- וז הרטמל קוידב שטיוואבוילמ יברה תוחילשב וקורמל ועיגהש ,ד"בח ידיסח ויה קבאמל
יבחרב ומיקה םידיסחה .שדוקה תרהט לע תיכוניח תשר םיקהלו ירוקמה ךוניחה תא רצבל
.םידימלת ףלאכ םתבישיב ודמל דבלב דופרא ריעב .בורל תובישיו רפס-יתב וקורמ

הלכשהה ישנא וחילצה ,םידוהיה תוביל תא ררועמו הנידמה יבחרב דדונ קידצה דועב ךא
-תיבל והוכפהו ראופמ הנבמ ורכש םה .לארשי יבר לש וירוגמ ריע ,בינדוב לא אקווד רודחל
.םשל םהידלי תא חולשל םירוהה תא ותיפו ,רפס

דיתע םידליל וחיטבי ,םהלש רפסה-תיבל םהידלי םושירב יכ םירוהל ורמא הלכשהה ישנא
רפסה-תיבו ,וענכתשה םירוההמ םיבר .המודכו תיתלשממה תודיקפה תכרעמב תובלתשה ,ריהזמ
.תמייק הדבועל היהו םק

רפסה-תיב ילהנמ לא הנפ אוה .ויניע וכשח - השענה תא הארו ועסממ לארשי יבר בשיש רשאכ
םלועה" ,וסירתה ,"ועיגה םישדח םינמז" .ףקותב ובריס םה לבא ,דסומה תא רוגסל םשקיבו
."שדחה ןדיעל ךוניחה תא םיאתהל ךירצו ,תחתפתמ תוברתה ,חתפנ

ושקתה םירוהה לבא .דסומהמ םהינב תא איצוהל םלדשל הסינו םירוהה תא לארשי יבר סניכ
.םהינבלו םהל וחטבוהש תובוטה לכ לע רתוול

םהידלי תא איצוהל םירוהה לע הוויצ אוה .השק ןושל טוקנל לארשי יבר ץלאנ ,הרירב-ןיאב
,םתלועפ תא ולעפ ולא םירבד .םהל עלובי - ןכ ושעי אל םאש םריהזהו ,ינוליחה דסומהמ
בל תניגמל ,דסומה רגסנ הממימ תוחפ ךותב .רפסה-תיבמ םידליה לכ ואצוה םוי ותואב דועו
.וילהנמו וימזוי

תא ולדיש םה .הייפכב וליפא ,תירשפא ךרד לכב לועפל וסינו ורתיו אל הלכשהה ישנא ךא
ךוניחה רש .הרז הפש דומללו תיללכ הלכשה שוכרל דלי לכ בייחיש ,קוח קקוחל תונוטלשה
.ורושיא ידיל איבהו ןויערב ךמת וקורמ לש יתפרצה

ריקפוא .ןמאנה ודידי היה ,ומש ריקפוא ,בינדוב לש החפה ןב .ץרמה לכב לעפ לארשי יבר
לטבל ידכ ומע םיבוטה וירשק תא התע לצנל שקיב לארשי יברו ,וקורמ לש הרטשמה רש שמיש
.הריבה טאברב לשממה תיבל עסנו םק .הריזגה עור תא

ידוהיב תוממותשהב טיבה ףסה רמוש .הרטשמה רש תא שוגפל שקיב ,לשממה תיבל עיגהשכ
,רמא ,"ועירפהל ןיאו הבושח הבישיב וישכע בשוי רשה" .רשה םע תידימ השיגפ שקבמה
."רשה םע השיגפ שקבלו ךכ םתס עיפוהל רשפא-יא ,ללכבו"

אלש ןיבה רמושה ."ץוחב ול ןיתממ 'ילאס אבב'ש ול רוסמ" :רמאו תולק ךייח לארשי יבר
.רשל עידוהל רהימו ,ןדרט חרזא םתסב רבודמ

ונימזהו תודידיבו החמשב לארשי יבר תא לביק אוה .הצוחה ריקפוא אצי םיעגר המכ רובעכ
לבא" ,ותודידי תא שיגדהל ושקבב רמא ,"הבושח הלשממ תבישימ וישכע ינא אצוי" .סנכיהל
."רתוי םיבושח םירבד ןיאו תובישי ןיא ,עיגמ התאשכ

יתרוסמה םכוניחב העיגפה תועמשמ תא ול ריהבהו העיריה לכ תא רשה ינפל שרפ לארשי יבר
,תושגרתהב רמא ,"םהידלי ךוניח ןעמל םשפנ תא ורסמ תורודה לכב םידוהי" .לארשי ידלי לש
ונתוהז תא שטשטלו ונתנומא תודוסי תא עקעקל םישקבמו ונכותמ םישנא התע םיאב הנהו"
."תידוהיה

עקש אוה .הפורצ תמא איה ויפמ תאצויה הלימ לכש עדיו לארשי יבר תא ץירעה ריקפוא
וב קחד לארשי יבר לבא .בצעב ףוסבל רמא ,"ךל רוזעל לכוא דציכ האור ינניא" .םירוהרהב
.ריקפואל חיטבה ,"תאז השעת םא ךינבלו ךל דומעת הלודג תוכז" .הפרה אלו

.םינוא -רסוחב ןעט ,"!ךוניחה רש אל ,הרטשמה רש אלא יניא לבא" .בושחל ףיסוה ריקפוא

."דבלב הרטשמה רש ךניא ,אל" :רמאו רדוח טבמ וב ץענ לארשי יבר

."םינפה רש םג אלא ,דבלב הרטשמה רש ךניא התעמ" .ריקפוא המת ,"?ןווכתמ התא המל"
ךכו ותלוכי בטימכ תושעל לארשי יברל חיטבה אוה .קתש ךא ,ןיבמ-אלכ וערב טיבה ריקפוא
.ודרפנ

ותורדעיה ןמזב יכ םירשה וירבח והורשיב ,אצי הנממש הלשממה תבישיל ריקפוא רזחשכ
שגרנ ריקפוא .ודיקפתמ שרפש םדוקה רשה תחת ,וקורמ לש םינפה רש םג ותונמל טלחוה
.הריצחובא לארשי יבר לש ושדוק-חורמ רתוי דוע ךא ,וירבח תעדוהמ

ןללכבו ,הנידמב תונוש תוכרעמל תורושקה תובחרנ תויוכמס ול הקינעה םינפה רש תרשמ
םכוניח תא הנכיסש הריזגה תא לטבל חילצהו ולקשמ דבוכ לכ תא ליעפה אוה .ךוניחה תכרעמ
.לארשי ידלי לש רוהטה
ןמטייו דוד ברה םע םיידוהי םייח
"ליזרבב תודהיה יאלפמ" :ןמטייו ברה


ליזרבב תודהיה תא םילגמ

איש וישכע ליזרבב ,ןכ .לארשיב ץיקה תשפוח תא תושעל ותחפשמ ינב םע עובשה אב אוה
ירחא .םידוהי םידלי םישימחו םייתאמכל הנטייק החלצהב םש המייתסנ םימי המכ ינפל .ץיקה
,ןמטייו דוד ברה םע טעמ חחושל ונלש תונמדזהה וזו ,שדוקה-ץראב טעמ שופל רשפא הנטייקה
.ולואפ 'ס םורדבש יבמרומ עבורב ד"בח-תיב להנמ

םתאצ ינפל .שטיוואבוילמ יברה תוחילשב ,הנש הרשע-הנומש ינפל ליזרבל עיגה אוה
תובישח תא םהינזואב שיגדה יברה .'תודיחי'ל ,יברה לא היירטה ותייער םע סנכנ תוחילשל
םיימעפ .רעונ-ינבו םידלי םע תולועפל םתדובעמ רכינ קלח םישידקמ םה זאמ .רעונב לופיטה
הנשה ומייסש םידליהמ המכ ,בגא .רעונ-ינב תואמל הנטייק תמייקתמ ,ףרוחבו ץיקב ,הנשב
.ליזרבל ותעגה םע ןמטייו ברה ןגראש הנושארה הנטייקה יפתתשמ לש םהינב םה ,הנטייקה תא

תידוהי הוואג

לכ לצנל םילדתשמ ד"בח יחולש ןכל .תוללובתהה איה הקירמא-םורדב רתויב השקה היעבה
.תאזכ תונמדזה ןמטייו ברה ידיל הלפנ ןורחאה הכונחב .תידוהיה תוהזה תנגפהל יעצמא
'ס לש קנעה ןוידטצאה תא ושדגש םיפוצה ףלא האמ .לגרודכב רמגה קחשמ םייקתה זא קוידב
העתפהה .שרגמה לע הבצוהש תיקנעה הייכונחה הארמל ןוהמיתב םהיניע תא ופשפש ,ולואפ
לע הבהבה ,תורנה תקלדה רחאל .ליזרב יבחרב םיפוצה ןוילימ 60-כ דוע לש םתלחנ התייה
."חמש הכונח גח םכל לחאמ יבמרומב ד"בח-תיב" :תבותכה ינורטקלאה חולה

.ליזרב יבחר לכמ םישגרנ םידוהי לש םיסקפו ןופלט תוחיש תואמ ד"בח-תיבב ולבקתנ תרחמל
."תידוהיה הוואגה תא ונב םתחפה" ,ורמא ,"תועמד דע ונשגרתה"

החימצו תוחתפתה

ינפ לכ אלא ,ריעל האוב זאמ הלדג החפשמה קר אל לבא ,תושפנ רשע ןמטייו תחפשמב שי םויכ
.רכה-ילבל ונתשה ולואפ 'סב תודהיה

הבישי לועפל הלחה" .ןמטייו ברה רפסמ ,"ד"בח יחילש המכ הב ויה רבכ ריעל ונעגהשכ"
רשייה איבהל ונצלאנ בלחה תאו ,תחא הרשכ הייפאמ ריעב התייה .תסנכ-יתב המכ וחתפנו
,הרות-דומלת ,םיידרח רפס-יתב ,'םיללוכ' השולש ,תובישי שולש ולואפ 'סב שי תעכ .קשמהמ
לש תסנכ-יתב הרשע ,תואווקמ הנומש ,םירצומה יגוס לכל רדוהמ רשכה ,תורשכ תויפאמ עברא
..."!םינבר 32-ו ד"בח

תיבלח הליהקב יזנכשא

םניא ליזרבב החוורה ימרוג .תילאיצוס הרזע לע םג שגד המש ליזרבב תידוהיה תוליעפה
ברה םיקה ךכ םשל .תוינע תוחפשמ הברה שי ריעב םייחה םידוהיה ףלא האמ ברקבו ,םיחתופמ
םינקז םתצקמ ,םיינעל תומח תוחורא םייתאמכ םוי ידמ קינעמש ,'די ןת' דסומה תא ןמטייו
.תיבהמ תאצל םילגוסמ םניאש ,םיכנו

הכלה ירפס ,םירודיסב רבודמ .תידרפסל תודהי ירפס םוגרת איה תוחפ אל תינויח הלועפ
.תומכסומה תורבשנ ולואפ 'סב ,ללכבו .םוקמה תפשל ומגרות אל םלועמש םיפסונ דוסי-ירפסו
,לודגה ידרפסה תסנכה-תיב בר אוה ,יגלב אצוממ יזנכשא ,ד"בח דיסח ,ןמטייו ברה ,הנה
יאלפמ דחא דוע הז" .םילאוש ונחנא ,"?הז ךיא" .תיבלחה הליהקה תא תרשמה ,'בקעי תיב'
.ךייחמ אוה ,"ליזרבב תודהיהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


בר לש ותוכמס

?תרחא הליהק ינב תבייחמ תחא הליהק לע הנוממה בר לש ותקיספ םאה :הלאש

:םינוויכ השולשמ אובל הלוכי בר לש ותקיספ אלמל תובייחתהה :הבושת

הרקמב) ותקיספ תא לבקל םילאושה םיבייח ,רוסיאל קספו תרדגומ הלאש בר םילאוששכ (א
ועידוהל םתבוחמ ,רחא בר ינפל וז הלאש גיצהל םיטילחמ םה יהשלכ הביסמ םא .(דבלב לאשנה
.ךכ לע

הסונמו ךמסומ ,םימש-ארי ברב רבודמ ,ןבומכ .םייוסמ בר םהילע ולביקש רוביצ וא םדא (ב
םג ,וז הלבק ללכב .הארוהו הרות ילודגמ תוצלמה לעבו ותדע יגהנמב יקב ,השעמל הכלהב
תועיבקב גוהנל ,ללככ םג תלעופ וז הלבק .ותליהק תא תובייחמה ,'תונקת'ו 'העש-תוארוה'
,ןמית תליהקב ם"במרה לש ותקיספ (ללכ-ךרדב) הלבקתנ ,לשמל ,ךכ .םימייוסמ םיקסופ תעדכ
.תויזנכשאה תוליהקב א"מרה לשו ,תוידרפסה תוליהקב ףסוי-תיבה לש

,העש-תוארוהבו תונקתב אלו המצע הכלהב רבודמ םלוא ,ןיינעב תוכמס ברל ןיא רשאכ םג (ג
םיגהונ (םינודנה הליהקהו םדאה וא) לארשי-ללכש םיקסופה יפ-לע ןוכנ ומצע הכלהה-קספו
.תבייחמ הקיספה - םהיפל

אוהש רבד לע קוספי םא" :השמ תורגא ת"ושב בתכ ,הליהקל ךייש וניאש בר לש ויקספ לע
תושעל לבא ,ול תייצל ןיבייוחמ אליממו ןידכ תושעל בייוחמ םדא לכ ירה ,אנידמ רוסא
ותליהקל םיכייש םכניאש ןוויכ ,םכילע תושעל וחוכב ןיא - ןקתל וא שונעל ,שדח רוסיא
."םכילע ברל ותוא םתינימ אלו

הכלהב החמומה בר שקבתי ,הליהקל ךייש וניאש בר םעטמ הקיספ לש הרקמ לכב ,ןכ-לע
יפלו הכלהה יפל איה הנוכנ המכ דעו םא טילחהלו ,הקיספה לע ותעד תתל הליהקה יגהנמבו
.תבייחמ איה המכ דע עובקל הז יפ-לעו ,ותליהק גהנמ
אע ,םש ב"נשמ .אל,גנ ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו המר ס"וסו אל,במר ד"וי ע"ושוט .ז"טמ א"פ תובא
.זקת 'מע ח ךרכ ,'הארוה' ךרע תידומלת הידפולקיצנא .ב ס"וס א"ח מ"וח השמ תורגא ת"וש .ל"היבועובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il