579 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

(הריש) חלשב תשרפ * (6.2.98) ח"נשת'ה טבשב ד"וי אלוליהה םוי * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


ינרדומה םלועב תודהי


,הרותה ןיבל םלועה ןיב הריתס ןכתית אל ,יברה לש ותעדל
.הרותה ליבשבו הרותה יפ-לע ארבנ ולוכ םלועהש רחאמ
חלצומה בהזה-ליבש


.ונמלועב תורמשמ יפוליח ועריא ,י"שת טבשב 'י שדוק-תבשב ,םינש הנומשו םיעברא ינפל
ונתח לש ושמש ריאהל הלחהו ,ןוסרואינש קחצי-ףסוי יבר ,שטיוואבוילמ םדוקה יברה קלתסנ
יברה' - וראותב וריכמ ולוכ םלועהש ,ןוסרואינש לדנעמ-םחנמ יבר ,ומוקמ אלממו
.'שטיוואבוילמ

אלכב רבעש םייוניעה רחאל ,הלוח היה אוה .האושה ברע שממ הקירמאל עיגה םדוקה יברה
ועיגה םע דימ םלוא .היסור תודהי תלחג תרימשל ולעופ תובקעב ךלשוה וילאש ,יטייבוסה
החוורה תונידמב תודהיה תא ררועל - ומצעל ביצהש השדחה המישמה לע יראכ רעתסה הקירמאל
.תוללובתההו העימטה ילגב םחליהלו

,ומוקמ -אלממו ונתח קנע-ידממל ביחרהו חתיפ ותואשו םדוקה יברה ליחתה ובש ,הזה קבאמה
.ינרדומה םלועה ירגתא חכונ תודהיה לש התודדומתהב תירוטסיה ךרד-תצירפ השעמל אוה

רתוול ילב

לודגה םלועה ינפמ תורגתסהב הלגד תחא .דבלב םיכרד יתש ידוהיה םלועב תומייק ויה זא דע
הגציי היינשה ךרדה .ץוחב תובשנמה תוחורה ינפמ ריעצה רודה לע ונגיש תומוחה תהבגהבו
םלועב ואר הלאכ הלא .ינרדומה םלועה ךותב תובלתשהה ןעמל םיידוהי םיכרע לע תורשפתה
.םירתוומ המ לע - איה הלאשהו ,לארשי-תדל הריתס ינרדומה

הריתס םוש ןיא ,ותטישל .רתויב תזעונ התארנ ותעשבש ,השדח ךרד ללס שטיוואבוילמ יברה
יפ-לע ארבנ ולוכ םלועהש רחאמ ,תאזכ הריתס ןכתית אל :הזמ רתוי .הרותה ןיבל םלועה ןיב
.דבלב המודק העד וא הילשא וז - הריתס שיש הארנ םא .הרותה ליבשבו הרותה

קוסעל רשפא דציכ ,םלועה יבחרב תוליהק ישארו םינמא ,םיקסע ישנא ,םינעדמ ךירדה יברה
תוברה ויתורגיאב .תודהי יניינעב ד"וי לש וצוק לע וליפא רתוול ילבמ תיעוצקמה תוליעפב
תומכסומל תולטבתה םושמ הב שיש ,תננוגתמה המינה לע םערתמ אוה ,םינש ןתואב ,עדמ ישנאל
תא םדאל הקינעמ הרותהש רחאמ ,הכופה תויהל הכירצ השיגהש ,סרג יברה .תוברתהו עדמה
.וז רחא וזב תופלחתמ תויעדמה תוירואתה דועב ,רתויב הביציהו תיתימאה תנעשמה

תושקונו תוכר

,תולובג תעיבקו תוחיתפ ,תושקונו תוכר לש ונימב דחוימ בוליש תללוכ יברה לש ותשיג
שמתשהלו םידוהי ברקל דחא דצמ רשפאל ידכ ,הבר הדפקהב ללסש בהז-ליבש הז .תושיחנו הבהא
תוארוהמ המינ אולמכ תוטסל אל ינש דצמו ,ונתושרל דימעמ ינרדומה םלועהש םיעצמאה לכב
.תודיסחהו תודהיה יכרעמו הרותה

םירעפ לע רשגל חילצה תדחוימה ותייארב .םיבטק ןיב רבועה קדה לבחה תא אוצמל עדי יברה
ילעבו םימש-יארי ,םידיסח - ןמאיי-יתלבה תא ללוחל חילצה אוה ,הדבועו .םירתוס וארנש
ישנא ידי-לע םיחדנ םניאש דבלב וז אלו ,לבת יווצק לכל םיעיגמ ,תירוקמ תידיסח העפוה
םיחדינה תומוקמב תודהיה ייח תאייחהב חתפמ-תויומד םישענ רצק ןמז ךותב אלא ,םוקמה
.רתויב

תעבונ - תידרחהו תיתדה תודהיב םיגוחה תיברמ ידי-לע םינשה תוברב הצמואש - תאזה ךרדה
ונימיב םנמא .תיגולונכטהו תיעדמה תוחתפתהה לכ לש תילכתהו הרטמה תייארמ השעמל
המ לכ" :הנשמה רמאמכ איה ולגתה המשלש תילכתה לבא ,םינוש םישומיש הלא םילכב םישמתשמ
."ודובכל אלא וארב אל ,ומלועב ה"בקה ארבש

יווצק לכל דחא עגרב םירסמו תועידי ריבעהל םחוכבש ,םינומה-תרושקת יעצמא לש םתוחתפתה
ךלמה רבדב תואובנה ומייקתי ךכ .ונקדצ-חישמ לש ואובל תיתשתה תריצי אלא הניא ,לבת
,התומלשלו הנוקיתל הלוכ תושונאה עיגת וז ךרדב .ולוכ םלועה תא תעד דמליש חישמה
."םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמו" דועייה םשגתיושדח שיאלוליהה םוי יגהנמ

,שטיוואבוילמ םדוקה יברה ,ץ"יירה ר"ומדא ק"כ לש אלוליהה םוי ,טבשב ד"וי ,ישיש םויב
ישימח םויב .א"ישת תנשב שטיוואבוילמ יברה עבקש םיגהנמה יפ-לע ד"בח ידיסח םיגהונ
םידמול .יברה לש ויתודסומל הקדצ םינתונ הליפתה םדוק .המשנ-רנ םיקילדמ ברע תונפל
'שפנ-ןוידפ' םיבתוכ .םדוקה יברה לש ןורחאה רמאמה ,'ינגל יתאב' תודיסחה רמאממ םיקרפ
הלא תויודעוותה .תוידיסח תויודעוותה םיכרוע ןכ-ומכ .שודקה ןויצה לא ותוא םירגשמו
.תבשה יאצומב וא תבשב םג ד"בח-יתב ידי-לע ה"יא וכרעיי

טבשב ו"ט תארקל תוליעפ

רפס-יתב ידימלתל תדעוימש תדחוימ תינכת ץראה יבחרב ד"בח-יתב םיליעפמ טבשב ו"ט תארקל
,ד"בח-יריעצ זכרמ ידי -לע קפוהש ,ילוק-רוא ןויזיח הזכרמבש ,תינכתה .םידלי-ינגו
יכ" קוספה יפ-לע ,ידוהיל ןליאה ןיבש הקיזה תאו לארשי-ץראל הבהאה תא םידליל הליחנמ
ןכ-ומכ .ץראב תויולתה תווצמה דומיל לע שגד םשוי םייתד רפס-יתבב ."הדשה ץע םדאה
ךשמב ד"בח-יתב די-לע םילעופה םידליה ינודעומ תוליעפ תרגסמב ,םידלי יסוניכ וכרעיי
.הנשה

תושדח תוטלק

,םינוגינ 13 תטלקב .'2 ד"בח ינוגינ' - הנורחאל העיפוה ד"בח ינוגינ לש תפסונ תטלק
-9607588 'לט .לשא ריאמ :חוצינו םידוביע .הרישע תרומזת יווילב הלהקמ ידי-לע םירשומה
ןמלז עדונה יד"בחה ןזחה לש 'ישפנ יבוש' איה תכרעמל העיגהש תפסונ תטלק .03
.03-9606412 'לט .ץראב םידבכנ תסנכ-יתב המכב ןזח שמיש רשא ,ןייטשנורבשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .חלשב תשרפל


'ה םשב םגופ ימ

.קלמע םע המחלמה םהל האב ,ףוס-םי תעירק יסינ תא וארו םירצממ לארשי-ינב ואציש רחאל
הווצמ ןכמ רחאל .וחצנל חילצה רבד לש ופוסבו ,קלמע לומ בצייתהל עשוהיל הרוה ונבר השמ
קלמע רכז תא החמא החמ יכ ,עשוהי ינזואב םישו רפסב ןורכיז תאז בותכ" :השמ תא ה"בקה
."םימשה תחתמ

רודמ קלמעב 'הל המחלמ ,ה-י סכ לע די יכ" :הרימאב ה"בקה לש ויוויצ תא םייקמ השמ
קלמעב הביאו המחלמ ול תויהל ,ואסיכב עבשיל המרוה ה"בקה לש ודי" :י"שר שרפמ ."רוד
ומש החמייש דע םלש ואסיכ ןיאו םלש ומש ןיאש ה"בקה עבשנ" :י"שר ףיסומ דועו ."תימלוע
."ולוכ קלמע לש

דרמתמו עדוי

,וירחא הברה השעיי רבדה אלא ,קלמע םע המחלמה תא להנל דיתע וניא עשוהיש עדי ונבר השמ
תבייחתמכ ,קלמעב המחלמה לש התובישח תא שיגדהל ןוכנל האר ןכל .ךלמה לואש ימיב
.קלמע לש ומש החמייש דע םלש ואסיכ ןיאו םלש ומש ןיאש ,ךכ ידכ דעו ,ה"בקה לש ותעובשמ

ןווכתמו ונוביר תא עדוי" תניחבב אוה קלמעש ,ל"זח םירמוא קלמע לש ונווע תרמוח לע
תרבסה ידי-לע ןקתל רשפא ותואו ,העידי רסוח ךותמ 'ה ןוצר דגנ לעופש ימ שי ."וב דורמל
-םי תעירק יסינ רחאל אקווד לארשי םע םחליהל אב קלמע םלוא .ויסינ תולגתה וא 'ה ןוצר
דרומ אוהש ןוויכמ ,הנקת ול ןיאש חיכוה ךכבו ;"ןענכ יבשוי לכ וגומנ"ש רחאל ,ףוס
.ה"בקב ןיעדויבו יולגב

שפנה ךותב 'קלמע'

הדירמהו הפצוחה לש הנוכתה וזו ,םדא לכ לש ושפנב םייק 'קלמע'ש ,הריבסמ תודיסחה תרות
זא אקווד ,ךפהל אלא ,תוקולא יוליגמ םשרתמ וניא םדאה שפנבש הז 'קלמע' .ה"בקב ןיעדויב
ךרק רשא" רמאנ וילעש ,ירוטסיהה קלמע םג השע ךכ .םדאה תא ררקל הסנמו ררועתמ אוה
.םדאה תא ררקמו אב אוה - "ךרדב

ןנובתמ םדאה .שגרל לכשה ןיבש הדוקנה וז שפנה ךותב .'ךרדב' אקווד ררקל הסנמ 'קלמע'
הרומא וז הנבהו ,האירבה לע תטלחומה ותטילשו ותויפוס-ןיא תא ןיבמ ,ה"בקה לש ותלודגב
תא קתנל הסנמו קלמע עיפומ קוידב וז הדוקנב .וינפמ הארי וא 'ה תבהא לש שגר וב ררועל
.תוררועתהו תושגרתה עונמל ,לכשהמ תושגרה

םשה ןוקית

תויתואה יתש .ה-יוה תויתואה עבראמ בכרומ 'ה םש .ה"בקה לש ומש תומלשב םגופ אוה ןכל
תויתואה .הניבה חוכ דגנכ - 'ו ,המכחה חוכ דגנכ - 'י :לכשל תוזמורה ,ה-י ןה תונושארה
.םלש היהי אל 'ה םשש םרוגו ,ה-ומ ה-י תא קתנמו קלמע אב .תושגרל ,תודימל תוזמור ה-ו

הלעמלש השוחנ הדימע ידי-לע אקווד תישענש המחלמ - ימינפה 'קלמע'ב המחלמה ידי-לע
.המלשהו תיתימאה הלואגל הנכה וזו ,םלש םשה היהיש םימרוג ,םיילכש םיבושיחמ
(95 'מע ,ו ךרכ תוחיש יטוקל)

הנומא :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםימש-תארי ץוצינ

םלוא ,רבדב הרקמה די אמש וקפתסהש םידוהי ויה םירצמ לע ותחינש תוכמה רשע תורמל
תאריב םירודח ויהו תיקולא תולגתה וארשכ ,(אל,די תומש) "'ה תא םעה וארייו"ל ועיגהשכ
םימש-תארי לש דחא ץוצינ .םימשה ןמ אב לוכה יכ ועדיו ,"'הב ונימאיו" זא-וא ,תוממורה
.םיתפומה לכ דגנכ לוקש
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


הנומאה לע הריש

ורמא עודמ ,םילודג םיסינ דוע רבדמב לארשיל ועריא ירה :ןי'זורמ לארשי יבר תא ולאש
לארשי ורמא ףוס -םי תעירק לש סנה לע אל :םהל הנע ?ףוס-םי תעירק לע קר הריש לארשי
ךכ לעו ,"'הב ונימאיו" - המלש הנומא ידיל לארשי ואב הזה סנה ללגבש לע אלא ,הריש
.הריש ורמא

הייארו הנומא

ןמ הנומאה הלודג ןכש ,הנומאל םג וקקזנ ,םיסינה תא םהיניעב ואר לארשי-ינבש יפ-לע-ףא
.םייניעב םיאורש הממ רתוי םדאה האור הנומא לש החוכב ;הייארה
(ם"ירה ישודיח)


תעדה ףקות

שפנה לש תעדה ףקות ,הנומאה תוכזב .ףקותו קזוח ןושלמ םגו תוליגרו ןמוא ןושלמ 'הנומא'
הכוז אוהש דע ,הגרדמל הגרדממ הלעתמו ,תימהבה שפנה תא חצנמו ידוהיה רבגתמ ,תיקולאה
זא"ל לארשי וכז הנומאה תוכזבש שרדמב רמאנש יפכ ,הריש םירמוא םהילעש םילענה םייוליגל
."רישי
(פ"רת םירמאמה רפס)


הנומאו הארי

- הארי :תוחוכ יגוס ינשב לארשי תומשנ וררועתנ יקולאה חוכה תא ואר לארשי רשאכ
חוכ איה הנומאהו ,בלבש הדימ איה האריה ."'הב ונימאיו" - הנומאו ,"'ה תא םעה וארייו"
םג לארשי םינימאמ הנומאה חוכ דצמ .ותדלותמו ועבטמ לארשי-םעל ינייפואה ,ימצעו ימינפ
.תומלועה תולשלתשה רדסמ הלעמלש תוגרדב
(םיסרטנוק םירמאמה רפס)


"?ךל תפכא המ"

ולאש .הנומאב תוקפס ושארב םילפונ יכ ןנואתהו ,'קדצ חמצ'ה ר"ומדאל סנכנ דחא דיסח
-םא" :יברה ול הנע ."!ינא ידוהי ירה" :ההימתב דיסחה הנע ."?ךל תפכא המו" :קדצ חמצה
..."בוט ךבצמ ןכ

אלפ אל

ותגהנה יכרד לע תוישוק לש הרוש וינפל גיצהו קצוקמ לדנעמ-םחנמ יבר לא והשימ אב םעפ
דובעל הצור יתייה אל ?'ה יכרד תא םיניבמ ונניאש אוה אלפ יכו" :קידצה רמא .ה"בקה לש
.השיא דולי לש ולכשב םינבומ וישעמש םיקולא
עובשה תרמיא


הכרבל הפצמ ידוהי

גהנ ,לבת יבחרב וילאושל רגשמ היה שטיוואבוילמ יברהש םיברה הבושתה יבתכמ לע ףסונ
ימל המישר ןיכמ היה יברה .המודכו חספה גח ,הנשה-שאר תארקל הכרב תורגיא יפלא חולשל
םג היה םיבר םיבתכמבו ,םהמ דחאו דחא לכ לע םתוח היה ,ונכוה םיבתכמהש רחאלו ,חולשל
.תדחוימ תפסות וא םינוש םילוחיא ,שיאה ראותב - ודי-בתכב והשמ ףיסומ

אלא ומצעב םותחי אל וללה םיבתכמה לע ילואש ,יברה ינפל םעפ עיצה םיריכזמה דחא
.ימוג תמתוח ידי-לע המיתחה תא ועיבטי

..."!?ימוג ול ןתא ינאו הכרב ינממ לבקל הפצמ ידוהי" :ביגהו תילכתב תאז ללש יברהתודיסחה יכרד


םידיסחו יבר

יבר ןיב הנימב תדחוימה םיסחיה תכרעמ הקצונ ,ט"שעבה ידי-לע תודיסחה תרות תולגתה םע
-ןיאל הקומעו הפיקמ איה אלא ,וידימלתל בר ןיבש םיסחי תכרעמ קר הנניא וז .םידיסחל
.יברל םידיסחה לשו םידיסחל יברה לש הבהא - תימינפ הבהא אוה הלש יזכרמה ריצה .ךורע

הלודגה הבהאה" :(88 'מע א םירוביד-יטוקיל) ויתוחישמ תחאב רמוא צ"יירה ר"ומדא ק"כ
תמועל ספאכו ןיאכ הבושח וז הבהא םלואו ;ונבל בא תבהא איה - םדא-ינב ןושלב - רתויב
,םהידיסח תא םנורכיזב םעפל םעפמ תולעהל וגהנ םיר"ומדא ."וידיסחל יברה שחש הבהאה
לש הלועפה םצע לע ונידיב ורמתשנ םיבר םירופיס .םהילע םימחר ררועלו םהילע בושחל
."יילע בשוח יברה וישכע" :תאז שיגרהל םילגוסמ ויהש םידיסח לעו ,וז הרכזה

םיעיקר תעקוב הבהא

שדוק-תורגיא) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ בתוכ ךכו .יברה לע בושחל םידיסח וגהנ הדימ התואב
ישגרב ררועתהל תדחוימו העובק תע עובקל וגהנ םירשוקמה םידיסחה" :(גנש 'מע ,ו ךרכ
.םינבלו השיאל תימשג הבהא ומכ ,בלב תשגרומ הבהאב ,יברה תא בוהאל טושפ .םברל הבהא
םע תודעוותה וא תודיסח רמאמ תעימש ,יברה םע 'תודיחי' םמצעל ויה םירייצמ העש התואב
."יברה

והילא -השמ רשאכ .םיעיקר תעקוב םתכרבו םידיסחה תבהא" :רמא 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ
ונרומ וננודא תא ךרבי אוה ןמחרה' ןוזמה-תכרבב רמוא (יברל ותורשקתהב ןייטצהש דיסח)
-תורגיא) "הטמל ,בוט -לעופב האבו ,הלעמל בוט ירפ ותכרב השוע - הבהא ךותמ ,'ונברו
.(טכת 'מע ,ד ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק

.חוכ םהב הפיסומ םתורשקתהו םידיסחה לש םתבהא יכ ,םיר"ומדא ואטבתה תובר םימעפ ,ןכאו
חחושו שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ לצא םעפ רקיבש ,רפוס תחפשמל םינברה דחא לע רפוסמ ךכ
הדובע תכסמב 'רפוס םתח' ןייצמ יברה תא עומשל םמותשה החישה תעשב .הרות ירבדב ומע
םתח'ה דכנ ,ומצע אוהש ,חדינ 'רפוס םתח' יברה רכוז דציכ" :לאשו זוע ברה ביהרה .הרז
."אוה םידיסחה חוכב" :יברה בישה ."?ומויק תא חכש ,'רפוס

איבנו יבר

.ומוקמ תא אלמל ,ב"שרה ,ריעצה ונב תא םידיסחה ונימ ש"רהמ ר"ומדא ק"כ תוקלתסה רחאל
לכל יבר לאכ וילא סחייתהו ריעצה ויחאל אוה םג לטבתה ,ןורהא-ןמלז ברה ,רגובמה ןבה
לאכ ,תודלי-יקחשמ קחיש ומעש ,ריעצה ויחאל סחייתהל לגוסמ אוה ךיא ,והולאש םעפ .רבד
ןיב ,לשמל .תווצק ינש ןיב עצמא-תגרד שי םלועבש רבד לכב" :ןורהא-ןמלז ברה בישה .יבר
רזכא ןיבל דסח ולוכש םדא ןיב .תינוניב הגרד שי םיחתפה לע רזחמה ינעל גלפומ רישע
- יבר אוהש וא :םייניב-תוגרד ןיא ליגר םדא ןיבו יבר ןיב םלוא .תעצוממ הדימ שי לודג
..."אל יאדווב אוה יאמר - ריכמ ינא יחא תא" :םייסו ."יאמר אוהש וא

ב"שרהו יברה היה חאה .'דיסחו יבר'ב םעפ וקחיש םתודליבש ,רפוסמ וללה םיחאה ינש לע
שקיבו ב"שרה וילא שגינ .יבר לשכ עבוכ שבחו אסיכ לע 'יבר'ה בשי .דיסח רותב וילא אב
ונברש ול עדונ ןכמ רחאלו ,םיזוגא חציפ הרבעש תבשב :וב לשכנש רבד לע 'ןוקית' ונממ
,רודיסה ךותמ ללפתהל ליחתת" :חאה בישה .תבשב םיזוגא לוכאל ןיאש ורודיסב בתוכ ןקזה
אוה ןכמ-רחאל קרו ,הליחת חנאנ יבר !יבר ךניא" :'דיסח'ה ב"שרה הנענ ."הפ-לעב אל
.(כ"שת םירופ תחיש) "בישמ

רמוא אוהש המ ,יבר וליאו ,היהיש המ רמוא איבנ - ?יברל איבנ ןיב המ :םירמוא םידיסח
...היהי ךכ -


הלואגל הייפיצב


םג וישכע תויהל ךירצ ,(התע דעש) הלואגל םיעוגעגהו הקושתהו םיפוסיכה תושגר לע ףסונ"
."שממ לעופב האב הלואגהש הזמ ,החמש לש שגר רקיעבו
(ב"נשת חלשב תבש ,שטיוואבוילמ יברה)

היהש השעמ


לארשי גיהנמו ןואג

הדנק לש ישארה הבר ,ל"צז גנורפשריה סחניפ יבר לודגה ןואגה ומלועל ךלה רבעש עובשב
,וריעב םימימת-יכמות תבישי שארב דמע םגש ,גנופשריה ברה .לואירטנומ לש ןידה-תיב באו
יברה םע דעונ תובר םימעפ .שטיוואבוילמ יברה לא שחרש הצרעההו הביחה ירשקב עודי היה
הליחתה זאמ" יכ ורמואב ןואגה םעפ רפיס ,תדחוימ ,תחא השיגפ לע .ללכה יניינעב תודיחיב
."יברה לא ילש תורשקתהה

:רפיס ךכו

תמיא לכ .תודיחיב יברה לצא םימעפ המכ תויהל יתיכז זא דע .ה"כשת לולא שדוחב היה הז"
ירבדב יברה םע חחושל יתקקותשה ינא וליאו ,ללכה יניינע ביבס החישה הבסנ ונשגפנש
אלא רוביצ יניינעב ללכ קוסענ אל האבה ונתשיגפבש ,ונממ יתשקיבו יברל תאז יתבתכ .הרות
.השיגפל דעומ עבקנו ךכל םיכסה יברה .הרות ירבדב

הפוקת התואב .הינמורב רקבל יל ןמדזנ ,יברה םע תדעוימה השיגפה םדוק םידחא םימי"
לש ונב תולדתשהל תודוה המינפ סנכיהל יתחלצה ינא לבא ,תרגוסמו הרוגס הינמור התייה
.וירשק תא ךכ םשל לצינש ,לואירטנומ ירישעמ דחא

תוקומע יתמשרתה ךכ םושמ אקווד .םש בצמה השק המכ דע יתחכונ הינמורב יתוהש ןמזב"
םיצפחה םידוהיל רשכ רשב טוחשל אצוי שפנ-תוריסמבו רקובב םוק םיכשמה ,טחוש יתשגפ רשאכ
יתיאר .תודלילו םידליל הרות ידומיל טחושה ןגראמ ותיבל הטיחשהמ ובושב .הרשכ הטיחשב
.םהב עיקשה תודיסחו םימש-תארי המכו וידלי ךוניחב טחושה ץמאתה המכ

טחושהו רוגס רדחל ונסנכנ .תודיחיב ימע חחושל טחושה שקיב הינמור תא יתביזע ינפל"
.וידלי ךוניחל ותגאד לעו רבוע אוהש םיישקה לע וביל תא יינפל ךפש

אלש ידכ ,םירז םישנא ןיב אצמיהל יידלימ עונמל דואמ לדתשמ ינא' :רמא בל-ןורבישב
הנשל הנשמ ךא ,ךכב יתחלצה הכ דע .אלכ ייח ןיעמל םהייח תא ךפוה רבדה .םהמ ועפשוי
תאצל יל רוזעל ולדתשתו ינעמל ושעתש םכמ שקבמ ינא .רתויו רתוי השק תאזה המישמה תישענ
.'ןאכמ

יברה םע יניינעב ורבדתש היהת הרזעה' :רמא טחושהו ,ול רוזעל לכוא ךיא יתלאש"
טרפל לוכי ינניא .תורשפאה ול שיש עדוי ינא .ןאכמ ינאיצויש ימשב ושקבתו שטיוואבוילמ
...'תאז תושעל ךיא עדוי רבכ אוה לבא ,רתוי

רחאל םימי המכ .יברה םע ךכ לע חחושא הנושארה תונמדזהבש ,טחושל יתחטבה תושגרתהב"
.יתשקבכ ,םיינרות םיאשונב םעפה ,יברה םע יל העבקנש השיגפל יתעגה ןכמ

-םישולש רבכש ,יתבשה .רבדל ינוצרב אשונ הזיא לע יברה יתוא לאש ,תודיחיל יתסנכנשכ"
הרותה ילודג לכ .ימלשוריב הרומח היגוס לע תוישוק ןומה םע בבותסמ ינא הנש םיעברא
.בר קחודב ןצרתל וסינ וא ללכ יל ובישה אל - תולאשה תא יתחטש םהינפלש

,ןכ' :יברל יתינע .'!?העושיה ךל אובת ןאכמו ,תונעל ועדי אל םה' :ביגה יברה"
.תוישוקה תא וינפל תוצרהל יתלחתהו ,'!ןאכמ

וינפ -תשרא .דחוימ ץמאמ וילע רכינש אלב ,ייתוישוקל ןיזאהו חונינו עוגר בשי יברה"
אל ,שטיוואבוילמ יברב רבודמו ליאוה ךא ,יל ןיזאמ אוה ןיא אמש ,ששח יב הררוע הוולשה
.ןמות דע תוישוקה תא וינפל תוצרהל ףיסוהל אלא הרירב יל התייה

תונתינ ןניא הלא תוישוקש ,רמא וירבדל המדקהכ .בישהל יברה לחה ,לואשל יתמייסשכ"
איה ותעדלש ,דומיל לש תרחא ךרדב ,תאז תמועל .היגוסה תא יתדמל הבש ךרדה יפל רבסהל
.הישוק לכ היהת אל ,הנוכנה

תא ראיבש רחאל .ןיטולחל הנוש ןפואב ימלשוריה ירבד תא ריבסהל יברה לחה תאז הדוקנב"
.ןהילאמ תורותפ יל וארנ ןה התעו ,תחאל תחא תולאשה תא יברה טריפ ,ארמגה ירבד

,תמאבו .ידועמ יתיאר אל תאזכ תונואג .יב הזחאש המוצעה תולעפתהה תא ראתל לכוא אל"
תרוצ לכ תא הלקהש ךרד ,הרותה דומילב השדח ךרד יינפל החתפ יברה לש דומילה תטיש
.האלהו ןאכמ ילש דומילה

ףוסבל .תונוש תוינרות תויגוסב הלוכ הקסע ,שארמ םכוסש יפכו ,דוע הכשמתנ תודיחיה"
,יברה םע החישל ןיינעה תא תולעהל םא טבלתהל יתלחתה תעכ .הינמורמ טחושה תשקבב יתרכזנ
תא יתגצה .תונקסע יניינעב ונתשיגפ קוסעת אל םעפהש יברהמ יתשקב רואל ,אל אמש וא
.אשונה תא הלעאש םיכסה אוהו יברה ינפל יתוטבלתה

יתרפיס ךשמהב .םיטרפ-יטרפ ינממ עומשל שקיב יברה .הינמורל יתעיסנ לע יברל יתרפיס"
.םשמ ותחפשמ תאו ותוא איצוי יברהש ותשקב לעו ויתוקוצמ לע ,יתשגפש טחושה לע ול

םדוקה יברה) ינתוח' :רמא רחאו הקיתשב ףטעתה אוה .יברה לש וינפ וניצרה עגר ותואב"
לבל תודהיה תלחג תא םש ורמשיש ידכ ,וללה תומוקמל אקווד םיחולש חלש (שטיוואבוילמ
...'!אלו אל !?םשמ םתוא איצוא ינאו ,הבכת

םג אלא ,הרותב םלוע-ןואג קר אל יינפל יתיאר" ,גנופשריה ברה םייס ,"עגר ותואב"
."יברה לא ילש תיתימאה תורשקתהה הליחתה זאמ .יתימא לארשי גיהנמ
םיידוהי םייח
.ומוקמ-אלממו ונתח םע שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
"הנוש הניא הקירמא"


הקירמא תודהיב הכפהמ

דרישכ ,(שטיוואבוילמ קחצי-ףסוי יבר) ץ"יירה ר"ומדא לש וינפ הארמ תא רכוז ינא"
ונבשח .בל-תורדוח םייניע גוז ,םייניעה תא קר וניאר .הקירמאל ותוא האיבהש הניפסהמ
ואוב תרטמל רשאב קפסל םוקמ ריאשה אל אוה לבא ,עסמהמו וילע רבעש המ לכמ טעמ חוניש
ידכ אלא ,עוגרמו החונמ שפחמה טילפכ אב אלש ריהבה תונושארה תוקדב רבכ .תירבה-תוצראל
ריעצ רענ זא ,ןמלגופ הדוהי ברה ראתמ ךכ - "הקירמא ידוהיב םייח חור חיפהלו השק דובעל
שטיוואבוילמ םדוקה יברה לש ואוב תא ,סטסו'צסמ תנידמב ד"בח לש ישארה חילשה םויכו
.ב"הראל

ןרובלמב ד"בח תודסומ להנמ םויכ ,רנורג דוד-קחצי ברה םג היה םינפה ילבקמ ןיב
יכ ותזרכה תא רקיעבו ,הנושארה םעפב יברה תייאר לש עגרה תא חכשא אל" :הילרטסואבש
וילא ארק ותעגה רחאל םיימוי .'הנוש הניא הקירמא' יכו 'הקירמא תא ךופהל' ידכ עיגה
ןיידעו תועש הנומשו םיעברא ןאכ אצמנ רבכ ינא' :תימצע תרוקיבב ול רמאו ויברוקממ דחא
..."'!םימימת-יכמות תבישי ןאכ ןיא

?ןקזה ילדוגמ םה ימ

הקזח תודהיהש ,ןעט יברה .'ןמזה חור'ל ענכיהל םיבייחש ,המכסומ הררש הקירמא תודהיב
.תירוקמה תודהיה תא הקירמאל איבהל רשפא יכו ןמזה ייונישמ

אל .שוברת שובחלמ רתוי עורג היה הז .תואפו ןקז לדגל ונתיאמ שרד יברה" :ןמלגופ ברה
.ןקז אלב וכלה רתויב םידרחה םינברהו תובישיה ישאר .תעדה לע תאז תולעל ללכב רשפא היה
םיכלוה ונייהשכ .ןקז לדגל םינושארה ונייה ,יברה תא ףיקהש םידיסחה ץמוק ,ונחנא
."ןוהמיתב ונב ןנובתהל ידכ םהיקוסיע תא םיקיספמ ויה םישנא ,בוחרב

דיה ףכב בשע

םיגיהנמהמ שיא .הקירמא תודהיב זא הררשש תינחורה הממשה תא ראתל השק" :רנורג ברה
רובשל חילצהש אוה יברה .תובישיו הרות-ידומלת תמקה לש תורשפא ותעד לע הלעה אל םייתדה
."חרקה תא

.םוקמה ידוהי תא קזחל ידכ ,רטסוו ריעל םיכרבא ינש יברה חלש דחא םוי יכ ,רפסמ אוה
השרדה ירחא .הרות -דומלת תמקהב ךרוצה לע תסנכה-תיב יללפתמ ינפל ומאנו תבשל ועסנ םה
ריעב היהי בשע חמצי ןאכ רשאכ ,ןכבו" ,לאש ,"?ידי ףכ תא םיאור םתא" .ברה םהילא שגינ
,הרות-דומלת הב שיו ןמלגופ ברה לעופו ררוגתמ הבש ריעה וז םויכ .'הרות-דומלת תאזה
...דועו הווקמ ,הבישי

ןבא לכ קשנל

םג הפנע תיכוניח תשר הקירמאב םיקה ,יברה לש ותעגה רחאל רצק ןמז יכ ,רפסמ ןמלגופ ברה
לש תוידוהיה תונוכשב תבש תוביסמ וכרענ וז תרגסמב .םייתכלממ רפס-יתבב ודמלש םידליל
-רחא תועשב תודהי ידומיל לש תורגסמל תוליעפה הבחרתה ךשמהב .םידלי ינומהל קרוי-וינ
.םיירהצה

םידוהיל גאדא ינאו ,רשכ ןוזמ רוצייל ,םירשכהל גאדת התא" :םלהצמ ןואגל םעפ רמא יברה
המייקתה ,י"שת טבשב ד"ויב ,יברה לש ותוקלתסה רחאל" :םייסמ רנורג ברה ."רשכ םילכואש
וצור' :םיחכונל רמא ,םידיסחה ידבכנו ינקזמ ,ןיטיוול לאומש ברה .םיפתתשמ-תבר תרצע
ןאכל עיגה אלוליא ,םויה םכלש םידליה ויה ןכיה ;ןבא לכ וקשנו יברה לש ורבקל
."'!?יברהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


רוביצב עמש-תאירק

?דיחיב התאירק לע רוביצב עמש תאירקל תופידע שי םאה :הלאש

לדתשהל יוצר ,הדימעה תליפת תא דחי ללפתהל איה רוביצב הליפתה רקיעש יפ-לע-ףא :הבושת
עמשיש ידכ ,'לארשי עמש'ב ולוק תא עימשהל ץ"שה לע .רוביצה םע ןכ-םג עמש תאירקל עיגהל
.הנווכה תא ררועל ידכ םר לוקב ןושאר קוספ אורקל םיגהונ .דחי םימש-םש וכילמיו רוביצה

בייח - התוא ארוק רוביצ אצמו תסנכה-תיבל סנכנ ךכ-רחאו ,עמש תאירק ארק רבכש ימ םג
תוכלמ לוע וילע לבקל הצור וניאש ימכ האריי אלש ידכ ,ןושארה קוספה תא דחי םתיא אורקל
,הרמזד יקוספב דמוע אוה םא ףא וא ,הרותב קסועו תסנכה-תיבב אצמנ אוה םא ןכו .םימש
םע רמאיש בוט ,קיספהל רתומש םוקמב דמוע אוה םא .רוביצה םע ןושאר קוספ רמאיו קיספי
.עמש תאירק לכ תא רוביצה

םילימה תא רמאיו ,גוהנכ ,ודיב ויניע הסכי אלא ,קיספי אל - עמש תאירק תוכרבב דמועה
םג ,םידרפסה גהנמל .רוביצה םע ארוק וליאכ הארייש ידכ ,'עמש' ןוגינב ןהב דמועש
.ןכ וניד הרמזד יקוספב

דיחיה ךירצ ,ףסומ תשודקבו הרות-רפס תאצוהב םר לוקב 'לארשי עמש' רוביצה ארוקשכ ףא
.ומע הרמאל

ץ"שה םייסמ ,םדא לש וירביא ח"מר דגנכ ,248-ל םילשהל ידכו ,םילימ 245 עמש תאירקב
'ה' ומצעל םייסמ רוביצה ,םידרפסה גהנמל .'תמא םכיקולא 'ה' םר לוקב תפסונ םעפ
'ה' ץ"שה רזוחו ,'תמא' הנוע רוביצהו ,לוקב "םכיקולא 'ה" םייסמ ץ"שה ,'םכיקולא
רזוח ץ"שהו ,'תמא' םמצעל םימייסמ ץ"שהו רוביצה ,ד"בחו םיזנכשאה גהנמל .'תמא םכיקולא
.'תמא םכיקולא 'ה'

גהנמלו ,'תמא םכיקולא 'ה' םירזוח םידרפסה ,'ןמאנ ךלמ ל-א' םימידקמ םיזנכשאה :דיחיב
.'תמא' ינפל 'םכיקולא 'ה ינא' םירזוח ד"בח
,(314 'מע א"חל תופסוהבו) ןקזה ר"ומדא ע"וש ,כ"ונו א"מר ,ג-ב,הס .ה,בס .ג,אס ח"וא ע"וש
.ד,ו תעד הוחי ת"וש .וט.ט,טירת םירפא הטמ הארו .ח"הכו ב"נשמעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il