581 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

םילקש / םיטפשמ תשרפ * (20.2.98) ח"נשת'ה טבשב ד"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


תחקל אלו תתל םיצור


-לכש דסומ .ח"מגה אלב ונייח םיארנ ויה ךיא ראתל השק
,היטרקורויב אלב ,האנה תובוט אלב - תלוזל הרזע ולוכ
תיבירו הדמצה ,תולמע אלב


לש תבשה איה ,תיביר אלב הזל הז ףסכ תוולהל הווצמה העיפומ הבש ,םיטפשמ תשרפ תבש
ףוריצ .םילקש תשרפ תבשה לש התויה תדבוע םג הזל תפרטצמ הנשה .םהינימל םיח"מגה ילהנמ
רוביצ יכרוצל ףסכ ,יבויחה ןבומב ןבומכ - ףסכ לע תסנכה-יתבב ורבדי תבשהש חיטבמ הז
.דסחו הקדצ תורטמלו

-לכש דסומ .תודהיה החימצהש םיראופמה תודסומה דחא אוה (םידסח תולימג) ח"מגה דסומ
ח"מגה .תיבירו הדמצה ,תולמע אלב ,היטרקורויב אלב ,האנה תובוט אלב - תלוזל הרזע ולוכ
רוביצה .הרזע ןתמו םיתוריש לש הכורא הרושל אלא ,דבלב תויפסכ תואוולהל םצמטצמ וניא
תירוביצ הרכה תונורחאה םינשב ולביקש ,יאופר דויצל םיח"מגה תא רקיעב ריכמ בחרה
.םירחאה םיברה םיח"מגה לש םתובישחב טיעמהל ךכב ןיא ךא ,תיתכלממ

...םיכויחל ח"מג

תילכלכ תוסרוק ויה תובר תוחפשמש קפס ןיא .םיח"מגה אלב ונייח םיארנ ויה ךיא ראתל השק
לש הנותח וא הווצמ -רב ךרוצל תיביר תואשונ תויאקנב תואוולה לוטיל וצלאנ וליא
,םיילכלכ םיעצמאב תועפושמ ןניאש ,תוחפשמ תולגוסמ םיברה םיח"מגה תוכזב קר .ןהידלי
.הפוחלו הרותל ןהיאצאצ תא לדגלו יחרכה טוהיר תונקל ,ססבתהל

רוביצה יכרוצל םורתל הרושה ןמ םישנא לש םנוצרל ליעיו חונ קיפא םיקפסמ םיח"מגה
םיח"מגה תמישרב ןויע .םיח"מגב םוצעה עפשה תא החתיפש איה וז תיטרפ המזוי .הליהקהו
םידגב ,תוחמשל לכוא ילכ לש םיח"מג דצל .ךויח םג יכ-םא ,תולעפתה ררועל אלש לוכי וניא
םיירוקמ םיח"מג ןווגמ שי ,תונותחל םירזבאו ,תוזוזמו ןיליפת ,הדובע ילכ ,םישמושמ
.והשמ םיעשעשמו

- ?'רכז םולש'ל לשובמ סומוח ןיכהל םתקפסה אלו תבשה תסינכל ךומס ישיש םויב ןב דלונ
רוזעי תותורבח ח"מג ?אתורבח םישפחמ .שרוד לכל לבותמו לשובמ סומוח קפסמש ח"מג שי
החמש םיכרוע .םילוטיטלו םיצצומל ח"מג שי ?םלענ ץצומהו הלילה עצמאב הכוב קוניתה .םכל
ח"מג תניחבב איה המצע וז המישר .ח"מגב ולבקת ?םישנל םירבג ןיב הציחמל םיקוקזו
...םיכויחל

םהילהנמו ,וללה םיח"מגה לכב םירזענ םיבר לבא ,ךויח וז המישר הלעמ םישנאה תצקמ לצא
הדרטב ךורכ ח"מג לוהינ יכ רוכזל בושח .תלוזל רוזעל תירוקמ יוטיב ךרד ואצמש םישיגרמ
ךירצו שומיש ללכמ אצוי וא דבוא דויצ ,ברעהו םויה תועש לכב םינופ םישנא .תלטובמ-אל
יפל הדובעו דסממ ןאכ ןיאש ,ןיינעבש יפויה לכ הז לבא .וביחרהלו ומילשהל םיפסכ סייגל
.םלש בלב תלוזל הרזע אלא ,רפסה

הדות ריכהל

הנושארבו שארב .םיח"מגה דסומ לש וחותיפלו סוסיבל ונקלח תא םורתל םיצור ונא וז תבשב
תא םייקל רתויב תואנה םיכרדה תחא וז .םיח"מגה ןעמל בל-בחורב םורתל רוביצה ארקנ
ל"זח אולה .הכרע תא ראתל ןיאש תלוזל הרזעב םיפתוש תויהלו םידסח-תולימגו הקדצ תווצמ
!םירבד השולשב הקדצה ןמ הלודג םידסח תולימגש ורמא

לש םמויק ךשמהל רתויב הבושח ותוגהנתהש ,רוכזל ךירצ םיח"מגל םיקקזנה רוביצ ,תינש
דויצ םילאושש ימ .רוביצה ללכב םיעגופ ,דעומב םבוח תא םיריזחמ םניאש םישנא .םיח"מגה
הברה הבסמ םג תאזכ תוגהנתה .ונממ תונהיל םירחא םיקקזנמ םיענומ ,ובישהל םירכוז םניאו
.הל םייואר םהש הדותה תרכה וז ןיאש יאדוו ,םיח"מגה ילהנמל שפנ-תמגע

םינש ינפל ארק שטיוואבוילמ יברה .םיח"מגה תשר תא רתוי דוע ביחרהל יואר ,תישילש
םיבחר םיגוחל הזה דסומה תא ביחרהל רשפא ןכ-ומכ .תסנכ-תיב לכב ח"מג ןרק דסייל תובר
ידיל םג איבהל תלוזל הרזעה םעו ,םתדובע םוקמב םיח"מג דסייל םילוכי םישנא .רתוי
!לוכי התא םג ,הנה .םשה שודיקשדח שיםיסנכתמ םיחולשה

לש יתנשה יצראה סוניכה הירהנב 'ןוטלרק' ןולמב ה"יא ךרעיי אבה עובשב יעיבר-ינש םימיב
ושבוגי סוניכב .ד"בח-יריעצ תרגסמב םילעופה ,ץראה יבחרב ד"בח-יתב ילהנמ 210-מ רתוי
תקמעהל תוליעפה ךשמהב ונודי םג סוניכב .הבורקה הנשל ד"בח יחולש לש הלועפה יכרד
םג סוניכב .תודהיה תשרומ תקמעהלו תובבלה בוריקל תוליעפהו רוביצה ברקב הלואגה תעדות
.ץראה יבחרב תופסונ תודוקנב ד"בח-יתב חותפל הנשה ואציש םישדחה םיחולשה וגצוי

ןורבחב תרצע

דיל תוררועתהו הליפת תרצע ןורבחב ךרעיהל הרומא ,טבשב ד"כל רוא ,עובשה ישימח םויב
-תיבב ,הרבק .התריטפל םינש רשעו האמ תואלמב ,ה"ע לחר-החונמ תקדצה תינברה לש הרבק
םוקמהו הבצמה המקוש םינורחאה םישדוחבו ,םיערופ ידיב הנשה ללוח ,ןורבחב קיתעה ןימלעה
זכרמ'ב תודעוותה םייקתת ןכמ רחאלו ,הלפכמה תרעמב תיברע תליפתב חתפית תרצעה .ץפוש
-יריעצ ידי-לע תנגרואמ תרצעה .רבקה רתאל ךומס תוררועתה ירבדו םיליהת תרימאו 'קינטוג
.ןוחטיבה תוחוכ ידי-לע תחטבואמו ד"בח

ל"הצ תונמלאל הביסמ

תוליעפ וז .תונליאה גח תחמשב חומשל ,ד"בח-רפכל טבשב ו"טב ואב ל"הצ תונמלא תורשע
,גח ימיב אקווד ל"הצ תונמלאל דודיעו החמש קינעהל התרטמש ,ד"בח-יריעצ לש תיתרוסמ
.באהו לעבה לש ורדעיה תאש רתיב שגרומ םהבש

םיעבצב ארמג

תואיצמ ולא קרפ התע עיפוה ,'םינושארל םינווג' תרודהמב ארמגה יקרפ לש החלצהה תובקעב
לע םילקמה ,םינוש םיעבצב שגומ ארמגה חסונ .תובוחרמ ןמטיור תאצוהב ,וז הרודהמב
.9459225 -08 'לט .המודכו האבומ ,ץורית ,הישוק ןיב ןיחבהל דימלתהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .םיטפשמ תשרפל


ןימאהל בושו ,ןיבהל ,ןימאהל

תארקנ השרפה .ונתשרפב יולגב הרואכל הארנ ,הנכות תא אטבמ הרותב השרפ לש המשש ,ללכה
תווצמ ,הרותבש 'םיטפשמ'ה גוסל תוכייש הב תוטרופמה תווצמה בור ,ןכאו ,םיטפשמ
.ןויגיההו לכשה דצמ תובייחתמה

םש .'םיטפשמ'ל דגונמ םנכותש םירבד םש םיאצומ ונא ,השרפה ףוסל םיעיגמ ונאשכ םלוא
-תלבקו רומג תויצ - 'עמשנ'ל 'השענ' םידקה לארשי-םע רשאכ ,הרות ןתמל תונכהה תוראותמ
- קהבומ 'קוח' לולכ השרפבש םינידה ןיב ,ךכ לע ףסונ .תילכש הרכהו הנבהמ ךפהה ,לוע
."ומא בלחב ידג לשבת אל"

הנבהה תלעמ

יבא יקולא ,והוונאו יל-א הז" קוספה לע ה"לשה ירבד תא איבהל יואר ןיינעה תנבהל
-א הז" - ותבשחמו ולכש דצמ ארובב הרכהל עיגמ ידוהי רשאכש ,ריבסמ אוה ."והנממוראו
םע דחאתמ םדאה ,רמולכ ;'אוהו ינא' םילימהמ תבכרומה הלימ ,"והוונאו" זא ירה ,"יל
יקולא" ,תובאהמ תרבועש הנומאה לע קר יונב ה"בקה םע רשקה רשאכ ,תאז תמועל .ה"בקה
."והנממוראו" - םדאה ןמ קחורמ ה"בקה ראשנ ,"יבא

ןיא לבא ,הנבהה לש דוסיה תויהל םנמא הכירצ ,וניתובאמ השורי איהש ,תיעבטה הנומאה
רשאכ קר .ה"בקה םע הקומע תישפנ תורשקתה תרצוי הניא ןיידע המצע הנומאה .הב קפתסהל
.ארובה םע תימינפ תורשקתה ושפנב תרצונ ,'ה תלודג תא ולכשב ריכמו ןיבמ םדאה

הנומאה תלעמ

יקולא" ,תיסיסבה הנומאה םדוק - ךפהל בתכיהל קוספב םירבדה רדס הרואכל היה ךירצ ךכיפל
קוספה .רתוי קומע ןויער ןאכ ןומט אלא ."יל-א הז" ,תישיאה הרכהה ןכמ רחאל קרו ,"יבא
לע רבדמ קוספה .ומצע םדאה ידי-לע תשכרנ הניאש ,תיעבטה ,תינושארה הנומאב רבדמ וניא
.תימצע הדובע לש תוגרד יתש

עיגהלו ןנובתהל ליחתמ אוה ,ותדילמ ושפנב העובטה ,תיעבטה הנומאה לע ןעשנ םדאהש רחאל
ותרות ,ארובה םע המלש תוהדזהל ותוא האיבמ תאזה הנבהה .ה"בקב תיאמצע תילכש הרכהל
יבא יקולא" - רתוי ןוילע בלשל עיגהל שרדנ אוה זאו ."יל-א הז" - ויתווצמו
."והנממוראו

לבגומ לכשה

הנבהה תלוכיל לובג שיש ,ןיבהל שרדנ אוה ,תיברמה הרכהלו הנבהל עיגמ םדאהש רחאל
- הנומאל שרדנ אוה זא-וא .לבגומ-יתלבה ארובה תא התועצמאב סופתל רשפא-יאו ,תישונאה
."והנממוראו" - ה"בקה לש ותוממורב ,ןיבהל רשפא-יאש המב הנומא

-םע לש תימצעה הדובעה הליחתמ יניס-רה לע ה"בקה לש ותולגתה ירחא .ונתשרפב םג ךכ
תוכירצ הנבהה לעמש ןיבהל ידוהיה שרדנ תימצעה הנבהה בלש רחאל םלוא .'םיטפשמ' ,לארשי
הווצמ לעו 'עמשנ'ל 'השענ' תמדקה לע רבודמ השרפה ףוסב ןכל .לועה-תלבקו הנומאה דומעל
.לכשהמ הלעמל אוה ומצע ה"בקהש שיחמהל ידכ ,'קוח' תניחבבש
(242 'מע ,זט ךרכ תוחיש יטוקל)

אפרי אפרו :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתושר הנתינ

תושר הנתינש ןאכמ" :(א,הפ אמק אבב) ל"זח םירמוא (טי,אכ תומש) "אפרי אפרו" קוספה לע
:ףיסומ תופסותהו ."אפרתמו ךלוה אוהו הכמ ה"בקה םירמוא ןיאו" :י"שר שרפמ ."תואפרל
."ךלמה רבד תא רתוסכ הארנ רבדה ןיא אפורל ותכילהב ,אפרל תושר הנתינש תויה"

חוכ איה תושר

םצע ןכש ,ומצע תא אפרל לדתשהל ךירצ ,ןלציל אנמחר הלוח אוהש ימ לכ יכ ,רמוא יווה
."ךאפור 'ה ינא" רמאנש יפכו ,אפרתהל עויסו רזע תניחבב איה הלעמלמ תושרה תניתנ
(צ"חרת םירמאמה רפס)


תואלפנ ,תוליהת ,תואופר

גוהנל ךירצש ,רמוא היה ,לודג קידצ קזחומ היהש ,רוקרטיפמ דוד-םייח יבר עדונה אפורה
שי הליחתב :"תואלפנה ןודא ,תוליהת ארונ ,תואופר ארוב" :הליפתב רמאנש ומכ הלוחב
ארונ" - םיליהת רמול קר רתונ ,ליעומ רבדה ןיא םא ;"תואופר ארוב" - םשרמ ול םושרל
."תואלפנה ןודא" - סנל תופצל שי ,רימחמ ובצמ םאו ;"תוליהת

שאייתהל אל ,אפרל

שאייתה אפורהו ,תואיר תלחמב (שטיוואבוילמ ש"רהמ ר"ומדא תשא) הקבר תינברה התלח םעפ
תושרה הנתינש ןאכמ" ורמאש ונימכח ירבדמ יכ ,'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ,הנתוח ביגה .הייחמ
.הלוחה ייחמ שאייתהל אל לבא אפרל קר תושרה הנתינ אפורלש ,קיידל שי "תואפרל אפורל

םיאפורבש בוט

םוניהיג האריש ךירצ אפורה ."םוניהיגל םיאפורבש בוט" :רמאנ (א,בפ) ןישודיק תכסמב
.םישנא תימהלו תושפנ תנכסל םורגל אוה לוכי תוריהז-יא ידי-לע יכ ,ויתחתמ החותפ
(ףסוי סדרפ)


ץעייתהל

- תוומו םייח לש תולאשב וירבח םע ץעייתמ וניאו ,"םיאפורבש בוטה" אוהש שיגרמה אפור
שריל אוה יואר ךכיפלו ,םיבר תונוסאל הזכ אפור םרוג ותוואגב יכ ,םוניהיגל וניד
.םונהיג
(לארשי תראפת)


ףוסל םימחר

ימ ןוגכ ,תומיש הלוחה לע םימחר שקבל ךירצ םימעפלש ,רמוא (א,מ) םירדנ תכסמב ן"רה
תכסמב רמאנש הממ וירבדל היאר איבמ אוה .היחיש ול רשפא-יאו דואמ וילוחב רעטצמש
םינוילע" :הרמאו יבר לש ותחפש הללפתה וירוסייב קבאנ יברש העשבש ,(א,דנ) תובותכ
."םינותחתה תא םינוילע ופוכיש ןוצר יהי ,יבר תא םישקבמ םינותחתו יבר תא ןישקבמ

אפור לואשל הבוח

האופר ול חלשי ךרבתי 'הו ,אפור תצעב לואשל ותבוחמ ,ותואירבב תורושקה תויעבב לקתנה
בותכש ומכו ,הרותה יפ-לע גוהנל ידוהי ךירצ ךכ .תוינחורבו תוימשגב והצמאיו והקזחיו
יתימאה אפורה והאפרי - "אפרו" זאו ,האופרה תמכח יפ-לע גוהנל ךירצ םדא - "אפרי אפרו"
.הלעתיו ךרבתי
(שדוק-תורגא)

עובשה תרמיא


הוואגו רקש

ריעב ררוגתהש וידיסחמ דחא לצא (זנאצמ םייח יבר לש ונב) הוואנישמ לאקזחי יבר תבש םעפ
,הלודג הרונמ ןחלושה לע דימעה םג דיסחהו ,תיבה תא וחצחצו ופצרק ודובכל .תרחא
.תפסכומ

ודי הגישה ןיינמ ,דיסחה תא לאש .הרונמה תא הארו רדחל קידצה סנכנ תורנה תקלדה ינפל
הפוצמ קר איה ,ףסכמ היושע הניא הרונמה" :דיסחה הנע .ךכ-לכ הלודג ףסכ תרונמ תונקל
."ףסכ

הריסהל הוויצו ,"!הוואג םגו רקש םג" :ביגה ,תמאה תא ותבהאב עודי היהש ,קידצה
.ןחלושהמתודיסחה יכרד


רקשה םלוע

םדאה תדובע תילכתו ,(רקשה םלוע=) 'ארקשד אמלע' אוה הזה םלועהש ,הריבסמ תודיסחה תרות
'רקש'ה תא ךופהל ןכשמה לש וניינעש ,לשמל ,רבסומ ךכ .השודקל םלועה רקש תא ךופהל
,רקשה םלועב תוגוהנש תוטיש ןתואב םישמתשמש ידי-לע םישוע תאז .ןכשמה ישרק - 'שרק'ל
.יבויחה ןוויכב לבא

ןהב שי לבא ,ןויגיהמ אקווד-ואל תועבונש ,תונוש תומכסומ תולבוקמ רקשה םלועב ,לשמל
םואתפ ןאכ ,תווצמו הרות יניינעל םיאבשכ ,תאז תמועל .ןתוא רפהל זעי אל שיאו בר חוכ
םימכסומ םירבד הלאש ,הסיפתה תא תווצמהו הרותה לע ליחהל ךירצ .תולאש םילאוש
.תולאש םהילע םילאוש ןיאש ,םייסיסבו

םישדוק -שדוק הז - חנ אוהש ךל םירמואו ךרבח לש ותיבל רשקתמ התאשכ :תפסונ המגוד
."עגרל קר" עירפהל שקבמ התא ,דמולו בשוי אוהש ךל םינוע םא לבא ,עירפהל רוסאש רורבו
תא ךופהל שרדנ ידוהי .שדוק איה החונמהו הנישה תעשש ,םלועה תומכסומ ועבק ךכ ?המל
םעפ רמאש יפכו .ןהב עירפהל רוסאו תושודקה ןה הליפתהו הרותה תועשש עובקלו ,תואיצמה
ןופלטהו וישכע תבש וליאכ שיגרהל וילע דומילה תעשבש ,וידיסחמ דחאל שטיוואבוילמ יברה
.הצקומ אוה

םייקו רמא

וימי לכ ענמנ קסבטיוומ קיזייא יבר דיסחה ןואגה .רקש לש ץמש לכמ דואמ ורהזנ םידיסח
,ותנוהכ תישארבש רפיס אוהו ,רבדה רשפל והולאש ותנקזב .'חאקעל' ,שבד-תגוע לוכאלמ
,תונוזמ ינימ המכ ויה ןחלושה לע .הביסמל תחא םעפ ןמזוה ,םימיל ריעצ היה רשאכ
אל המל ,םיבוסמה דחא ולאש .לכאו הילע ךריב ,הגוע תסורפ חקל אוה .'חאקעל' םהיניבו
בר ותויהב לבא ,תאז חכש טושפש התייה תמאה ?רתוי בושח אוה ירהו ,'חאקעל'ה ןמ חקל
תרימא-יאב לשכנש ןיבהשכ ...'חאקעל' לכוא ינניא :הנע ןכלו ,חכשש רמול הצר אל ריעצ
...ויפ לא 'חאקעל' אב אל םוי ותואמו ,תמאל ותרימא תא ךופהל טילחה ,תמא

אוהש אלא ,יתימא אוה הרואכלש רבד םג .תמאה ךפה קר ונניא תודיסחה לש המלועב רקש
םיארקנ תורהנהש ,(ח קרפ הרפ) "םיבזכמה תורהנ"מ איה היארה .רקש בשחנ ,ףולח-רבו ינמז
.(ג,גפ תוטמ הרות יטוקל) םימה תמירז םהב תקספנ םימעפלש רחאמ 'בזכ'

םישח םה הליפתה תעשבש ,'םינוניב'ה לש םתדובעב ןקזה ונבר ןד (גי קרפ) אינתה רפסב
יבגל יכ ,םכסמ אוה .תרבועו תפלוח איה הליפתה רחא לבא ,ותאריו 'ה תבהא לש תושגר
ןאכ שי תאז-לכב לבא ,"ללכ תמא תדובע םשב תארקנ וז הבהא תניחב ןיא" םיקידצה תוגרדמ
וז הבהא ררועלו רוזחל םחוכבו ליאוה ,'תמא תפש' םתדובעל ארוק אוה ןכל .תמא לש ביכרמ
.הליפתה תעשב ומויב םוי ידמ ה"בקל

תולעמה תא ריכהל

תואיצמה ןכש ,רקש איה תוימשג .'ארקשד אמלע' ארקנ הזה םלוע" :ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמוא
תויחה לע הסכמ תימשגה תואיצמהו ,תימשגה תואיצמה אל ,תינחורה תויחה איה תיתימאה
עובצ אוה ערה רצי" :רמוא אוה דוע .(243 'מע ,א קלח ,ק"הל ,םירוביד יטוקל) תינחורה
.(הכ,וכ ילשמ) 'ובלב תובעות עבש' םלוא ,דרחכו םימתכ ומצע םישמ אוה םימעפל .ןרקשו
"ערה רצי וא ,בוטה רצי :תעכ רבדמה והימ תעדל - תילכש הנחבה דימת הצוחנ ךכ םושמ
.(834 'מע ג קלח םירוביד-יטוקיל)

םמצע יעגנ תא קר םיאורה םישנא שי" :תונורסחה לש תמזגומ הייאר םג אוה רקש
הדיספמו תדבאמ איהו ,תוטש לש הוונעו רקש לש תולפש תניחבב איה וזכ הגהנה .םהיבואכמו
תעדל ךירצ םדאש םשכ" ןכש .(גס 'מע א ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגיא) "םדאה תוהמ תא
.(אפקת 'מע ד קלח םירוביד-יטוקיל) "ויתולעמ תא תעדל וילע ךכ ,ויתונורסח תא


הלואגל הייפיצב


."חצנל תוומה עליב - אובל דיתעל לבא ,תורצקתמ םינשה ערה-רצי ידי-לע ,הזה םלועב"
(ורתי ףוס ,אמוחנת)

היהש השעמ


תוננגו תונבר

.םיירוביצה םידיקפתה לכ שויא תא רשאל שרדנ ,יאבה ,הנידמה לשומש לבוקמ היה היסינותב
.םיבושחה םידיקפתה תא אלמי ימ עבוק יאבה היה תידוהיה הליהקה יניינעב םג

קיזחה ישארה ברה .ויתחת שדח בר תונמל היה ךירצו היסינות לש ישארה ברה רטפנ םעפ
ןידה-יתב לכו הליהקה גיצנ שמיש ןיינע לכב .הליהקה יניינע לכ לע העפשהו בר חוכ וידיב
.וילא םיפופכ ויה הנידמבש

היה יואר םירבדה עבטמ .ונגסכ ןומר'ג יארוהנ יבר ןואגה ןהיכ רטפנה ברה תנוהכ תפוקתב
המכ םהבו ,תידוהיה הליהקב םיגוח ויהש אלא .ומדוק םוקמ אלממל תונמתהל יארוהנ יבר
.ויונימל ודגנתהש ,הירישעמ

חרובו עונצ שיא היה דחא דצמ .יארוהנ יבר לש ותוישיאב הצוענ התייה תודגנתהל הביסה
אלו ותעדב ףיקת היה ,לארשי יגהנמ רוציבלו הרותה ינידל עגונה לכב ,ינש דצמ .הררשה ןמ
לכ לע דיפקי אלש ,רתוי 'חונ' בר ושקיב וללה .ול ודגנתהש ויה וז הביסמ .שיא ינפמ תח
...ןיע םילעהל עדויש בר ,גתו גת

אוה ינוציקו יאנק שיא" .יאבה ינזואב הער יארוהנ יבר תביד תא ואיצוהו םישנאה וכלה
רבכו יאבה בלל םירבדה וסנכנ .ול ורמא ,"ישארה ברל ןפואו םינפ םושב ותונמל ןיאו
.תונברה סכב תוכזל ןגסה לש וייוכיס וספא יכ העומש הצופנ

אצומ התאש םוקמב" וב םייקתנו יארוהנ יבר לש תוירחאה תדימ התלגתנ ןאכ אקווד םלוא
,הכרעמה ןמ חורבל רתיה םוש ול ןיא יכ טילחה אוה ."ותלודג אצומ התא םש ,ותונתוונע
השועל וכפוהלו ישארה ברב טולשל םישקבמה ידיל הריקפהל אלש שרוד תונברה דובכ יכו
.םנוצר

חתפ לע םיאבוצה םדא-ינב ןומהב ןיחבה םשל עיגהשכ .יאבה לש ונומרא לא עסנו םק
דימ סנכיהל עיגפמב םהמ עבתו םירמושה לא יארוהנ יבר שגינ .וניינעב שיא-שיא ,ןומראה
.יאבה לא

תא יארוהנ יבר סייג .ורות אוב דע ןיתמהל וילע יכ ול ועידוהו ףקותב םירמושה ובריס
,המוהמ הרצונ הרהמ דע .לשומה לצא דימ לבקתהל שרוד אוהשכ ,ומוקממ זז אלו ותופיקת לכ
.יאבה ןומרא דע ועיגה הידהש

רפיסו ריכזמה רזח עגר רובעכ .המוהמה רשפ תא ררבל ידכ הצוחה וריכזמ תא יאבה חלש
לש ותוגהנתה לע יאבה םמותשה .דימ ושגופל שקבמו ץוחב דמועה ישארה ברה ןגס לע וחלושל
.ותכשלל וסינכהלו ותשקבל תונעיהל וריכזמל הרוה ךא ,ידוהיה

,ימע שגפיהל ךכ-לכ ףוחד היה המ" .ןיע-תיארמל םינפ יאבה ול ריבסה יארוהנ יבר סנכנשכ
.השועמ ךויחב לאש ,"?םילבוקמה רדסה יללכ לכ תא רפהל ךילע היהש דע

יללכ לכ םירמשנ ויה ול" .תינצקועה הלאשהמ לבלבתה אלו ךויחהמ םשרתה אל יארוהנ יבר
.הנע ,"ןאכל עיגהל ללכ ךירצ יתייה אלש ןכתיי ,םילבוקמה רדסה

.תונרקסב יאבה השקה "?ךתנווכ המ"

ישארה ברה לש ונגס היה ךירצ ,רותה יפ-לעו רדסה יפ-לע הנידמה יניינע ולהנתה וליא"
.יארוהנ יבר רמא ..."ישארה ברל תונמתהל רטפנה

יפל אלש םיסנכנו םיקחדנה שי םידחוימ םירקמב יכ התא האור ,ןכבו" :רמאו יאבה ךייח
..."רותה

לע הדימה לע רתי דיפקמ התא יכ ,הלוע יילא עיגהש עדימהמ" :רמאו ןיצרה דימ ךא
ךירצ חילצמו בוט בר יכ איה יתעד .םהמ הגירח םוש לע רשפתהל ןכומ ךניאו ךיתונורקע
..."ךרוצה יפ-לע ,ןיע םוצעלו ןיע חוקפל תלוכי לעב תויהל

דעבמ ףקשנש האנה ןתסובה רבע לא ויניע תא אשנ אוה .יאבה ירבדמ יארוהנ יבר םלעתה
.תולעפתהב רמא ,"ךכ-לכ האנ ןתסוב יתיאר אל ידועמ" .ןומראה ןולחל

.האמחמה לומ דומעל לוכי היה אלש ,יאבה בהלתה ,"הכלממה לכב ותומכ ןיא"

התא יואר יכ אוה תוא ,ךנומרא ביבס קר הזכ ביהרמ ןתסוב חרופ הכלממה יחטש לכמ םא"
.ברה רמא ,"התוא םיכרבמו הל םימיכסמ םימשה ןמ יכו ךתכולמל

םינג ויה ,קיזחמ ינאש יפכ םיננג תווצ םיקיסעמ םירחאה לכ ויה ול" :רמאו יאבה ךייח
םירוסמהו םיחמומה םיננגה םידקוש המחה תעיקש דעו רקובב םכשהמ .םלצא םג םיחרופ ולאכ
ןתסובל המ ,יל אנ-רומא ךא .רב-חמצ לכו הטוש בשע לכ שכנלו רודעל ,עוטנלו לותשל
."?ונניינעלו

קיסעת אל עודמ" .ברה בישה ,"?םיינדפק הכ םיננג קיסעמ התא עודמ ,יתבשח טושפ ,הא"
..."?'ןיע םצוע' םעפו 'ןיע חקופ' אוה םעפש ןנג

.לאש ,"?ןתסובכ םה תידוהיה הליהקה ייח םנמואה" .ךייח יאבה

ןגב תוחבושמ תועיטנכ ןהש ,השע תווצמ ח"מר שי השודקה ונתרותב" .ברה בישה ,"ןכא"
,םיטוש םיבשעכ ןהש ,השעת אל תווצמ ה"סש םג שי ךא .חפטלו לדגל שי ולא תועיטנ .םשה
."תונמאנב ודיקפת תא אלמל וילעו ןנגה דיקפת לטומ ישארה ברה לע .שרשל הבוח םתואש

ישארה הברל רתכוה יארוהנ יברש דע םיבר םימי ורבע אלו ,יאבה לש ויתונעט לכ ומתתסנ
.היסינות לש
ןיול רמתיא םע םיידוהי םייח
םירתוומ םניא םינימאמ םידוהי


החנמל ןיינמב דלונש ריקחת

הבתכ ןיכהל ,ץייוושל 'סבולג' ילכלכה ןותיעה םעטמ ןיול רמתיא חלשנ ד"נשת תנש יהלשב
ןולמ לש תסנכה-תיב רודזורפב .הפוריאב םידרחה לע ביבח שפונ רתא ושענש ,םיפלאה ירה לע
,ם"ואב לארשי רירגש רבעשל ,םולב הדוהי 'פורפב לקתנ ,סובאד שפונה תרייעב ,'הינתא'
:רמא ,ותבושת תא עמששכ .ורוקיב תרטמל ולאש םולב .החנמ תליפתל אבו 'בויח' היהש
ךל .םיקנבב ורתונש האושה יפסנ לש תונובשחה אוה ץייוושב םידוהיה לש יתימאה רופיסה"
."הז תא קודבת

הלחהש ,הלודג ריקחת תבתכ םסרפ ה"נשת ןסינ שדוחבו ,ריקחתה לע רמתיא רבע הנשה תיצחמכ
תוליעפ הלחה ריקחתה תובקעב .ץייוושב םיקנבב םיקזחומה םיידוהיה םיפסכה תשרפ תא לגלגל
החתפ וז הבתכ .ריקחתה ירקיע לע חוויד 'טרופיר םלסור'ג' ןותיעה .תיתלשממו תירטנמלרפ
לאנרו'ז טירטס-לווב תובתכ ועיפוה ךכ -רחא .לארשיב ץוחה יבתכ ינפל אשונה תא
.גלש רודככ ןיינעה לגלגתה ךליאו ןאכמ .םלועב םיפסונ םיבושח םינותיעבו

"םיינע דושמ"

,'ןורחא ןודקיפ' שדחה ורפסב רמתיא דעתמו םכסמ הזה םישרמהו בושחה יאנותיעה גשיהה תא
דושמ" :םיליהתמ קוספב חתופ אוה רפסל אובמה תא .יצרא דה תאצוהב רוא וישכע הארש
שמשמ ,תווצמו הרות רמוש ידוהי ,רמתיא ."'ה רמאי ,םוקא התע - םינויבא תקנאמ ,םיינע
קיתו ילכלכ בתכ אוה ,ןיול רזעלא ,ויבא .'סבולג' לש תכרעמה זכר תונורחאה םינשה שולשב
.חוטיבו ן"לדנ יניינעל תחא רפסמ תוכמס בשחנו

ףסונ ןיינעמ טרפ .ותישארמ הפישחה רופיס תא הוולמ היולג תיטרפ החגשה יכ ,ןימאמ אוה
האושה רכז תאישנש הארנ" .תווצמ ירמוש םידוהי םה השרפה רקחב םיקסועה בור - גיצמ אוהש
.ןיול רמוא ,"ןימאמה ידוהיה לצא רתוי םימעפמ ונמעל ושענש תולוועה ןוקיתל ףחדהו

"םיפחי ויה םידוהיה"

ברע ,םיקנבב דקפוהש דואמ בר ףסכ יכ חיכומ אוה .השרפה תוחתפתה תא ללוגמ תא ורפסב
ועיגהשכ ,60-הו 50-ה תונשב ,המגודל .םיקנבב םלענ ,הפוריא לכמ םידוהי ידי-לע ,האושה
ףלחשכ .שקב םיקנבה םתוא וחד ,םהירוה לש תונודקיפה יפסכ תא עובתל האושה יפסנ ישרוי
ףורגל ולכי ךכו ,תונשייתה ןיד תונודקיפה לע םיקנבה וליחה ,קוחה יפ-לע שורדה ןמזה
.םהיסיכל םתוא

וחצרנש םידוהיה" .בל-תומיטאו תונצחש הניגפה ץייוושב םיקנבה לש תינושארה הבוגתה
ר"וי ,רדוטש טרבור עידוה ,"ץייוושב םיקנבב תונובשח םהל ויה אלו םיפחי ויה ץיוושואב
.יזכרמה קנבה

תונובשח ףלא םיעבש

.םתריקח תא קימעהל השרפה ירקוח לש היצביטומה תא וריבגה הל תומודו וז הבוגת אקווד
םיישדוח הלמע-ימד תייבג ,לשמל .םיקנבה וטקנש םייביטלופינמה םיעצמאה םג ולגתה הגרדהב
.טלחומה םלוסיחל דע ,תועונת םוש םהב ומשרנ אלש ףא ,םידוהיה לש ש"ועה תונובשח לע

דע .התסירקל דע ,ידוהיה ןוהה תייגוסל םיקנבה לש תורכנתהה תמוח הקדסנו הכלה טא-טא
.האושה תפוקתמ 'םימודר תונובשח' ףלא 70-כ לש םרותיא לע ץייוושב םיקנבה ועידוה הכ
."םתיא םבהזו םפסכ"ו םידוהיה ולאגיי הבש ,הלואגל הנכה וז םג ילואוגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


"ךנעי חצנמל"

ןיאשכ ותוא םירמוא ןיאו ,"ךנעי ...חצנמל" רומזמה תא תירחש תליפתב םירמוא עודמ :הלאש
?ןונחת םירמוא

םויב 'ה ךנעי ...חצנמל" רומזמה תא 'ןויצל אבו'ל 'ירשא' ןיב רמול הקיתע הנקת :הבושת
רמול ךירצ םדאש ימלשוריב ורמא ןכו" :בתכ רקי ר"ב הדוהי יברל תוליפתה שוריפב ."הרצ
רמול ונקית ןכלו .'הרצ םויב 'ה ךנעי' :בותככ ,'ךתליפת עמשית' :ותליפת רחא ורבחל
."'חצנמל'

רמא ךלמה דוד ןכש ,הדימעה תליפתבש תוכרבה ח"יל םעט םינתונ םיליהת שרדמו ימלשוריה
ךנעי" רמא ךכ-רחאו ,(דחא קרפל םימעפל םיבשחנ 'בו 'א םיקרפ) םירומזמ ח"י םיליהת רפסב
."הרצ םויב 'ה

'ה עישוה יכ ...שדוקמ ךרזע חלשי" :הלואגה ץק ןיינעב קסוע רומזמהש ,ראבמ םהרדובאה
רחאל דימו .גוגמו גוג הז - "ולפנו וערכ המה ...בכרב הלא" ,דוד-ןב חישמ הז - "וחישמ
."לאוג ןויצל אבו" - הלואגה תרושב ןכמ

(םימחרה בא) ,דודל הליפת ,חצנמל ,םייפא ךרא ל-א ,ןונחת :ד"בחו םידרפסה גהנמל
וב םירמוא ןיאש םוי לכב 'ךנעי' םירמוא ןיא ,םתניחבמ .דחא םניד תבשב 'קדצ ךתקדצ'ו
."הרצ םוי" ונניא הזכ םוי ןכש ,ןונחת

,(רצקה) 'םייפא ךרא ל-א' תרימאמ םיענמנ םידחוימ החמש-ימיב קר ,םיזנכשאה גהנמל
שדוח-שארו הכונח ,(החמשו התשמ ימי) ןטק-םירופו םירופ :םהו ,'בקעי תיב'ו 'חצנמל'
ןיאש םימיה ראשב .('דעומ' ארקנש) באב העשתו ,חספ ברע ,רופיכ-םוי ברע ,('ללה' ימי)
.'חצנמל' םירמוא ,ןונחת םהב םירמוא

רומזמה תא ורמאי ,ןונחת םירמוא ןיאש םימיבש ,ןקית שטיוואבוילמ צ"יירה ר"ומדא
רדסב םא-יכ ,הליפתה רדס רותב אל לבא" ,םיליהת תרימא ינפל ,הליפתה רחא 'חצנמל'
."םינונחת
רודיס .םש ח"הכ ,א"ס םש א"מר .אלק ס"וס ח"וא רוט .ב,אמר ג"ח רהוז .ג"ה ד"פ תוכרב ימלשורי
ללוכה רעש .(358 'מע ש"ייעו .348 'מע א"ח ולש ע"ושל תופסוהב םג ספדנ) ומוקמב ןקזה ר"ומדא
'מע א"ח םהרבאד אתולצ רודיס .ס 'מע םיגהנמה ימעט .17 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס .גכ.חי.זי,א"יפ
.צש ,חעשעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il