583 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

(רוכז) הוצת תשרפ * (6.3.98) ח"נשת'ה רדאב 'ח * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


םיסינה תא תולגל


דיל הווסמ אלא םניא 'םירקמ-יפוריצ'ש ,ונתוא דמלמ םירופ
העושי 'תוירקמ'ה ךותמ םואתפ החימצמה ,הנוילעה החגשהה
הלודג


הלוע איהש דע ,החמשה תרבוג םירופל םיברקתמש לככו ,החמש לש שדוח אוה ולוכ רדא שדוח
ימיב ידוהיה םעה תא ליצהש ,הלצהה סנ איה החמשה תביס ,הרואכל .'עדי אלד דע' תגרדל
ויה לארשי-םע תודלותב םלוא ."םידוהיה לכ תא דבאלו גורהל ,דימשהל" תריזגמ שורוושחא
ךכ-לכ וב שיש גחב ונתוא הכיז אל םהמ דחא ףאו ,םיריבכו םילודג הלצה יסינ המכו המכ
.החמש הברה

שי :םיסינב םינוש םיגוס שי .סנה לש דחוימה ויפואמ תעבונ םירופ לש הלודגה החמשה
,םיריבכ םיסינ הלא .ףוס-םי תעירקו םירצמ תוכמ ומכ ,עבטה תוכרעמ תא םידדשמש םיסינ
,יעבט-לע רבד םוש הרוק אל םהבש ,עבטב םישבולמה םיסינ שיו .הפ-רועפ ךתוא םיריאשמש
םיסינה :וזמ הרתי .רידא סנ ללוחתמ ןכ-יפ-לע-ףאו ,עקבנ וניא םיהו תרצענ הניא שמשה
.המכ יפ הלודג החמש םיררועמו ןושארה גוסהמ םילודג ינשה גוסהמ

החגשהה די

חספבו הכונחב .הכונחו חספ יסינמ רתוי לודג םירופ סנ ,תודיסחה תרות הריבסמ ,ןכל
גרוחה רבד םוש עריא אל .עבטב שבולמ סנה היה םירופב וליאו ,םייעבט-לע םיסינ וללוחתה
תא תבבוסמה ,ה"בקה לש תנווכמה ודי תא הלגמ אלפומה 'םירקמה ףוריצ' לבא ,עבטה יקוחמ
,הארונה הדמשהה תריזג תצרופ תויוכז ןויווש לש םיאנתב אקווד ,ךכו .ונוצרכ םיעוריאה
."אוה ךופהנו" - ךפהמה ללוחתמ ,דובא לוכהש המדנ רשאכו

,הלגמ הז סנ .ארובה ידיב תרש-ילכ אלא וניא ומצע עבטהש ,חיכומ לוכיבכ 'יעבט'ה סנה
- תוינידמו תויאבצ תויושחרתה ,תומצעמו תונידמ ישאר לש תוטלחה ,םיימלוע-ללכ םיכילהתש
םידעיה יפ-לעו ונוצרכ םיעוריאה תא תנווכמה ,ה"בקה לש ודיל יוטיב אלא םניא הלא לכ
.ודי-לע ועבקנש

.יולגב הארנ רבדה ןיא םא םג ,םיעוריאה לכ תא ןווכמ ה"בקהש ,לשמל ,ונתוא דמלמ םירופ
,הנוילעה החגשהה דיל הווסמ אלא םניא 'םירקמ-יפוריצ'ש ,הרכהה תא ונב רידחמ אוה
'תוירקמ'ה ךותמ לבא ,תוירקמ ןה וליאכ תוארנ ויהיש ןפואב תויושחרתהה תא תנמזתמש
.הלודג העושי םואתפ תחמוצ

םיליגר םוי-םוי ייח םגש ,ונל הלגמ םירופ .םיגחה ראשמ רתוי הלודג םירופ תחמש ןכל
רבד םוש הרוק אלשכ םג םלועה תא גיהנמ ה"בקהש ,ונינפל שיחממ םירופ .סנ אלא םניא
ותחגשה לעו העש לכבו תע לכב ה"בקה לש ותוחכונ לע איה םירופ תחמש .ןפוד-אצויו ריעסמ
.ונידעצ לכב ונתוא הוולמה

תוינחורה תא רצבל

ךיתואלפנ לעו ,ונמע םוי לכבש ךיסינ לע" :םויב םימעפ שולש ה"בקל םידומ ונחנא ךכ לע
םיעדוי ונחנא לבא ;ןיטולחל יעבט רבד ,הרואכל - אפרתנו הלח םדא ."תע לכבש ךיתובוטו
תרתתסמ ןאכ םג - תרוכשמה תא תולעהל םיכסה דיבעמה .ה"בקל ךכ לע תודוהל ונילע םצעבש
תוסכב ףטעתמה ,סנ אלא וניא עבטה םגש - ןימאמה ידוהיה לש ותשיג וז .ה"בקה לש ודי
.תיעבט וליאכ

םידמוע ןמה תריזג ירוחאמש ןיבהו עדי אוה .וז תמא תפקשמ ידוהיה יכדרמ לש ותוגהנתה
ארק ,םוצ זירכה - ינחורה דצה לע היישעה רקיע תא םש ןכל .ינחורה רושימבש םיניינע
וז ךרדב הלצהה אובת ,ינחורה דצה ןקותי רשאכש ,עדי יכדרמ .םידלי םע הרות דמל ,הבושתל
.תרחא וא

םידוהיל דומעי הלצהו חוור ,תאזה תעב ישירחת שרחה םא" :הכלמה רתסאל רמוא םג אוה ךכ
ךיא .העושיה אובת ,הריזגל תינחורה הביסה ןוקית רחאלש ,יכדרמל רורב ."רחא םוקממ
הלצהה אובת ,אל םאו ,הדי-לע אובת איה - רתסא הכזת םא .תינשמ הלאש רבכ וז ?דציכו
."רחא םוקממ"

ויסינ תא תוארל הכזנ זאו ,ותרותב ונתוקבדבו 'הב ונתנומאב םיקזח תויהל ונילע
.העש לכבו תע לכב ,םויכ םג ונתוא םיוולמהשדח שיםירופ עצבמל תונכה

תוחוכל םירופב וקלוחיש ,תונמ-חולשמ לש תויקש יפלא-תואמ הלא םימיב םיניכמ ד"בח-יריעצ
.'וכו אלכ-יתבב םיריסאל ,םישדח םילועל ,םישישקל ,םייאופר םיזכרמב םילוחל ,ןוחטיבה
לש תורדוהמ תוליבח .םירופ תווצמב רוביצה תא וכזיו הליגמה תא םש וארקי ד"בח ידיסח
תורשע םייקמ ד"בח-יריעצ לש היילעה ףגא .ל"הצ תונמלא םייפלאכל וקנעוי תונמ-חולשמ
תינכת .םימעה-רבח תונידממ םילוע יפלא םיפתתשמ םהבש ,ץראה יבחר לכב םיסוניכו םיעוריא
קוזיח ירבד םע תירוקמ תידוהי הקיזומ תבלשמ איהו ,םירופ תארקל הנכוה תדחוימ
.חכשית אלש היווח םילועל הקינעמו ,תוררועתהו

"חספה תויווח" דירי

םידלי-ינג ידימלתל דעוימ דיריה .ד"בח-יריעצ לש 'חספה תויווח' דיריל המשרהה הלחה
חתפיי דיריה .חספה גחב תורושקה תויווח ללש םידליל הנקמ אוהו ,םיידוסי רפס-יתבו
תייפאמב רוקיב :תינכתב .(2.4) ןסינב 'וב לענייו (22.3) רדאב ד"כב ה"יא ד"בח-רפכב
הניגנ ,הריש ,הגצה בולישב ,רדסה-ליל תויווחו הלעפה ;תובוב-ןורטאת ;הלודגה תוצמה
- יש לבקמ דלי לכו ,םולשתב רוקיבה .הצמו ץמח אשונב יתורחת קחשמ ;תילוק-רוא תינכתו
ץלמומ .רדסה-ליל לע םיביהרמ םימולצת תרבוחו חספ לש הדגה ,תרדוהמ תישיא הזיראב הצמ
.03-9607588 ןופלטב םשריהלו םידקהל

הליגמ תכסמל רזע

-רב לאיתיא רואל-איצוהש רזע תרבוחב תובר ורזעיי הליגמ תכסמ תא םירופ תארקל םידמולה
תובושתו תולאש ,המירז ימישרת ,תואלבט ,ךוניחה דרשמ תצלמהב ,תרבוחב .ןולייא-ףונמ יול
.08-9790074 'לט .םידודיחו

ואדיווב םירופ רופיס

םיאתמ .תובוב ןורטאת ידי-לע שגומה ,הליגמה רופיס הבו ואדיו תטלק םג וז 'רתסא תליגמ'
.03-9607588 'לט .ךרה ליגל דחוימבשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .הוצת תשרפל


וילא םיבורקה תא שדקמ השמ

ילכל תועגונה תולועפה ןיינעב ונבר השמ תא ה"בקה הוויצש םייוויצה לע תרפסמ ונתשרפ
הווטצנ השרפה תליחתב .ןכשמה תמקה ינפל ןתושעל ךירצ היהש ,'וכו הנוהכה ידגבלו ןכשמה
."יל ונהכל ...ותיא וינב תאו ךיחא ןרהא תא ךילא ברקה התאו" :השמ

ידכ םעה לכמ םלידבהלו וינבו ןרהא תא וילא ברקל שרדנ ונבר השמש ,יוויצה תועמשמ
וילע היהו ,ןהוכ תגרדב היה השמ ןכש ,"ךילא ברקה" אוה יוויצה .םינהוכ תגרדב ויהיש
הרבעוה אל הנוהכה םלוא ,ןהוכ היה ומצע השמ) ולש הנוהכה תגרדל וינבו ןורהא תא ברקל
.(דבלב ויחא ןורהא ערזל הנתינו וערזל

םינהוכה תשודק

ימ - הלועפה םש לע םדאל םיתיעל ןתינ ןהוכ ראותה .םינהוכה תלעמ יוטיב ידיל האב ךכב
תא אלא הלועפ ראתמ וניא ןהוכ ראותה ןאכ .העש התואב ןהוכ ארקנ שדוקב תורישב קסועש
.ה"בקה ידי-לע שדקתנש רחאמ ,ןהוכ אוה הז םדא - םדאה תוהמ

רשקה אוה ונבר השמ לש וניינע .ךתגרדל - "ךילא ברקה התאו" :השמ תא ןאכ הווצמ ה"בקה
וז ."םיקולאה שיא" תניחבב אוהו םינפ לא םינפ ה"בקה םע רבדמ השמ .ה"בקה םע דחוימה
ךליאו ןאכמו ,םינהוכה לע תדחוימה ותשודקמ ליצאהל הווטצנ ונבר השמ - הנוהכה תועמשמ
.םהיתורודל םערז לעו םהילע תאזה השודקה החנ

תוחוכ ליצאמ

וילא ברקל הווטצנ תאז-לכבו ,לארשי-םע לכ לש יברה היה ונבר השמ :אלפומ רבד ןאכ שי
-ינב לכ רובעב הנוהכה תשודקב ושדקתיש ידכ ,וינבו ןרהא תא ("לארשי-ינב ךותמ") דחוימב
.לארשי

שאר תמגודב ,רודה לכ לע עיפשמ רודה קידצ .רודו רוד לכבש השמד אתוטשפתאב םג ךכ
- וילא םיבורקה לע םידחוימ תוחוכ ליצאמ אוה תאז םעו ,םירביאה לכ תא היחמהו ליעפמה
תניחבב ,תדחוימ השודקו םידחוימ תוחוכ ונממ םילבקמ םה .ויכרדב םיכלוההו וידימלת לע
."ךילא ברקה התאו"

ןהוככ לועפל

,שדוקב תרשמה ןהוכ תגרדב דמוע אוה ןיאו םיניינע המכב לשכנ םאש ,בושחל ידוהי לוכי
היה "ךילא ברקה התאו" יוויצהש ,ול םירמוא ךכ לע .ורודבש השמ םע בוריק לש רשק ול ןיא
םצעמ תעבונה ,תיתוהמ השודק וזו ,שדקמה תדובעל ךוניחה םדוקו הנוהכה ידגב תשיבל םדוק
.ונבר השמל הברקה

לועפל ליחתהלו 'הנוהכ ידגב' שובלל ,םימומה תא ןקתל תוירחאו תוכז וילע תולטומ ןכל
.םינהוכל םתוא ףא תושעלו םירחא םידוהי ברקב תודיסחהו הרותה רוא תא ץיפהל - ןהוככ
.שממ בורקב ונקדצ -חישמ תאיבב ,ישילשה שדקמה-תיב יוליג תא זרזיו רהמי הז רבד
(170 'מע ,ו ךרכ תוחיש יטוקל)

תיז ןמש :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםיבברעתמ אל

'ה ארק ראות ירפ הפי ןנער תיז" (זט,אי הימרי) רמאנש ,תיזל לארשי תסנכ הלשמנ המל
ףצ אלא ,םיקשמ ראשב ברעתמ וניא ןמשה ךא ,הזב הז םיברעתמ םיקשמה לכ אלא ?"ךמש
לש ונוצר םישוע םהש ןמזבו .םלועה תומוא ראש םע ברעתהל םילוכי םניא לארשי ךכ .הלעמלמ
.םלועה לכמ הלעמל םה םידמוע ,םוקמ
(הבר שרדמ)


רואו רנ

םהינש םיריאמ םהו ,רנב ןתניהל ןמש לש וכרד המ ,רנל ה"בקה לשמנו תיזל לארשי ולשמנ
םתאו ינא ,ירוא אוה םכרואו םכרוא אוה ירואו ליאוה ,ינב :לארשיל ה"בקה רמא ךכ ,דחאכ
."חרז ךילע 'ה דובכו ךרוא אב יכ ירוא ימוק" :(א,ס היעשי) רמאנש ,ןויצל ךלנ
(הבר שרדמ)


העיגיה חוכב

אצוי תיז ןמש ןיאש יפל ?ומויב םוי ידימ שדקמה תרונמ תא וב וקילדיש תיז ןמש הכז המב
ייח לוחנלו הרות ירבד לע דומעל רשפא-יאש ,םדא לכל לכשה-רסומ ןאכמ .השיתכ ידי לע אלא
.למעו העיגי ידי לע אלא אבה םלוע
(הרותל תוארפרפ)


רואל ךשוח

תניחבל זמור אוהו ,"תיזכ ןירירמ ייתונוזמ ויהי" (חי ןיבוריע) ל"זח רמאמכ ,רמ תיזה
החכשה ןכש ,(גי תוירוה) הנש םיעבש לש דומיל חכשמ םג תיזה ןכל .הפילקה לש ךשוחה
הלגתמ ,רואל ךשוחה תא םיכפהמש ,תיזה תשיתכ ידי-לע םלוא .תופילקה םלוע םע הרושק
'המ'ו ,המ-חכ ןושלמ םג אוה המכח יכ ,תוקולאל לוטיב הניינעש ,המכחה תניחב אוהש ,ןמשה
.("המ ונחנו" השמ רמאש ומכ) לוטיב וניינע
(רוא הרות)


בוטה תקפה

לכב ןומטה בוטל זמור ןמש .(כ,זכ תומש) "ךילא וחקיו" רמאנ הרונמה תקלדהל תיזה ןמש לע
תורשקתה - "ךילא וחקיו" היהיש שרדנ וקיפהל ידכ םלוא ;רתויב טושפה םג ,לארשימ םדא
לכב ןומטה בוטה ררועתמ ךכ ידי -לע .לארשי יפלא ישאר םהש ,רודה יקידצ ,ונבר השמל
.רחבומו חבושמ ןמש ,"רואמל תיתכ" ונממ השוע השמו ,ידוהי
(םיסרטנוק םירמאמה רפס)


הלטב ןיא

ףא ,םימשגה תומיב אלו המחה תומיב אל םירשונ וילע ןיא תיזה המ ?תיזל לארשי ולשמנ המל
.אבה םלועב אלו הזה םלועב אל ,םלועל הלטב םהל ןיא לארשי
(ב,ג,תוחנמ)


תויתואה לכ

תולופכה תויתואה שמחו ,ב-אה תויתוא בכ םהו ,זכ היירטמיגב ךז :הרותל זמור ןמש
ללוכ ,הרותה תויתוא לכ - (כ,זכ,תומש) "ךז תיז ןמש ךילא וחקיו" רמאנ ךכ לע .(ךפצנמ)
.ונבר השמל םיסחייתמו ורסמנ ,ךפצנמ תויתואה
(הרות רוא)


בוט םולח

."רואמל תיתכ ךז תיז ןמש" (כ,זכ תומש) רמאנש ,הרות רואמל הפצי םולחב תיז ןמש האורה
ןמש האורה" ."תיזכ ןירורמ ייתונוזמ ויהי" :ארמגה ירבדכ ,טעומב תוקפתסהל למס אוה תיז
יכ הרות רואמל הכזיש תווקל לוכי ,טעומב תוקפתסה לש םייח לע םלוחש ימ - "םולחב תיז
.(ד,ו תובא) "לכאת חלמב תפ ,הרות לש הכרד ךכ"
(קיתעה ונזנגמ)

עובשה תרמיא


תרוכשמה תרטמ

הרייעב בר ןכל םדוק היה ,ד"בח-רפכ לש ןושארה ובר ,ה"ע קילרג ןמלז-רואינש ברה
םיצע לש תמצמוצמ תומכ התייה הליהקה תושרב .םיצעב רומח רוסחמ ררש דחא ףרוח .היסורב
שיש ברה קספ .שרדמה-תיב םומיחל וא הווקמה תקסהל ,םהב שמתשהל המב ,הלאשה הררועתהו
.הווקמה תקסהל םיצעב שמתשהל

-תיבב רק אולה !?ןכתייה" :הינורטב וילא אבו ברה תקיספ תא לביק אל תסנכה-תיב שמש
."!וב ללפתהל רשפא-יאו תסנכה

םילבקמ ונינש ,אנ-האר" :רמאו ךייח ,שמשה תא םיענכשמ םניא וירבסהש ברה חכונשכ
המל ותייציש ידכ תרוכשמ לבקמ ינא - וניניב דחא לדבה שי ךא ,הליהקה תפוקמ תרוכשמ
..."ךל םירמואש המל תייצתש ידכ תרוכשמ לבקמ התא וליאו ,רמוא ינאשתודיסחה יכרד


הכרבלו םייחל

םניא םידיסח ,בגא) 'הקשמ' טעמ תייתש איה תידיסח תודעוותה לש םיקהבומה הינייפאממ
הליפתה רחא 'םייחל רמול' םיגהונ ןילופ ידיסח .('םייחל תרימא' אלא 'הייתש' תאז םינכמ
ישרוש ,ךכ ןיבו ךכ ןיב .תידיסח תודעוותהב 'הקשמ'ב םישמתשמ ד"בח ידיסח .החמש תותיעבו
.תודיסחה לש הימי תישארב םיצוענ גהנמה

לצא" :(כשת 'מע ,ד קלח םירוביד יטוקל) ויתוחישמ תחאב רמוא ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
."הקשמ תצק םע םידעוותמ - דעוותהלו ,תודיסחה יכרד ידוסימ דחא איה תודעוותה ,םידיסח
םיעיגמ דציכ אלפ והז .םידיסח לצא ללשומ תויהל ךירצ 'הקשמ'ה םצע" :יברה לאש דימ לבא
וחקיי םידיסחש םירבדה ועיגה אופא דציכ ...הגשה איה תודיסח ?'הקשמ'ל םידיסח
..."?'הקשמ'

תא תורשהל ,תימינפ הנווכ ךרוצל אוה 'הקשמ' תצקהש ,אוה יתימאה םעטה" :ריבסה יברה
'הקשמ' טעמ ידי-לע .רועה תטשפה ליבשב אוהש ,הטיחשה םדוק המהבה תייקשה תמגודב .רועה
."תיעבטה שפנה לש המהבה רוע ךכרתמו ...תמאה לע הסכמה רועה דרוי ידיסח

תברקמ המיגל

הז ןיינע" :(741 'מע ,ב ךרכ ה"משת תויודעוותה) שטיוואבוילמ יברה ןייצ ףסונ םעט
םע תודעוותהה תא םירשקמש ידי-לעש ונייה ,'תברקמש המיגל הלודג' ל"זח ןושלב םג שגדומ
המיגל'ל הנווכה ןיא" :ריהבמ יברה םלוא ."בוריק לש ןיינע לעפנ ,הטושפכ המיגל
היהתש םילעופ ןכ-יפ-לע-ףא ,הנטק איה לעופב המיגלה רשאכ םגש ,אוה שודיחה ...'הלודג
."'המיגל הלודג'ד ןפואב

ןפואב וניאש רבד רמול םימעפל םיחרכומ רשאכ" :הקשמה תחיקלל ףסונ םעט םש ןייצמ יברה
ידכ הקשמ חקול יזא ,(וילע ולעפי םירבדהש ,תלוזה תבוט ןעמל) תומלשה תילכתב םעונ לש
..."הקשמ טעמ חקלש ינפמ ןכ רמאש ץרתל לכויש

הברה םימעפל ותשש ...ץראב רשא םישודק" :הז ןיינעב רמוא (ב,דפ תויתואה רעש) ה"לשה
ווה ןייה התשמ ךותמ יכ .םימש םשל הזב םתנווכ התייה ...תולודג תודועסב ידמ רתוי
...היישותל םיילפכו דואמ הברה ןחלושה לע הרות ירבד םירמוא ךכ ךותמו ,אבוט יחדבמ
זאו שפנב שיש ילכשה חוכה קזחתי החמשה תוברב יכ ...הרותה יזר םכחה הלגמ החמש ךותמד
ואציי ןייה התשמ ידי-לעש ...דוס אצי ןיי סנכנ ...המכח תומולעת תולגל ןכומ רתוי אוה
."'וכ דוס תארקנה הרות ירבד

םיזגהל אל

-לע חלשנש ךלמ ןבל לשמ :'הקשמ'ה ןיינע תא ריבסמהו ט"שעבל סחוימה לשמ םירפסמ םידיסח
החמש ןבה חמש .ךלמה ויבאמ תרגיא לביק דחא םוי .םילפש הישנאש הקוחר הנידמל ויבא ידי
וביבס םישנאה תא הקשה ?השע המ .עגושמל והובשחי אמש ששח ךא ,לוחמב תאצל הצרו הלודג
.ךלמה ויבאמ לביקש תרגיאה לע אוה דקר ,ש"ייה תמחמ לוחמב םה ואצי רשאכו ,ש"יי

ימשג ףוג ךותב תנכושה ,(ךלמ ןב) תיקולא המשנ ונב שי .ונתיאמ דחא לכ אוה לשמנה
ימשגה ףוגה לבא ,חומשלו תולעתהל תיקולאה שפנה הצור ,גח וא תבש םיעיגמשכ .ירמוחו
תא תולגל תיקולאה המשנל רשפאמ אוה זאו ,הקשמב ימשגה ףוגה תא םיקשמ .עירפמו ענומ
.ה"בקל התקושת

ונא" :רמוא ץ"יירה ר"ומדא .הקשמ תייתשב םיזגהל אלש תודיסחה יר"ומדא וריהזה תאז םע
אלש ימש ,הריזג רזג ףא יברה .(57 'מע ה"שת תוחישה רפס) "הקשמ תחיקלב רהזיהל םיכירצ
המיגלה" :ריהבהו ,םימעפ (עברא וא) שולשמ רתוי 'םייחל' רמאי אל םיעברא ליגל עיגה
וליפא ,הנטק תיסוכ לש קלח רשאמ רתוי תחקל ןיא אליממ .הבוח-ידי תאצל קר תויהל הכירצ
איה ןכש ןוויכמו ...'וכ הלודג תיסוכ תחקל ןיאש המכו-המכ-תחא-לעו ,תיסוכ יצח אל
לועפל םיכירצש המ לכ וז הנטק תיסוכ ידי-לע ולעפי יאדווב - וניאישנ וניתובר תארוה
."המיגלה ידי-לע


הלואגל הייפיצב


ושעו טפשמ ורמש :רמאנש ?הלואגה תומי תאו חישמה תומי תא איבהל תרהממ הקדצהש ןייינמ"
"תולגיהל יתקדצו אובל יתעושי הבורק יכ ,הקדצ
(ט,א ,הבר והילא-יבד-אנת)

היהש השעמ


דחא םויל ר"ומדא

הביצעמה העידיה תא ,ןילופבש אשייר ןב ,שימעשפ םייח 'ר ןקסעה לביק םירופ ינפל עובשכ
תריד לש תוריכשה ימד םולשתב הדימע-יא - רסאמה תביס .אלכל הכלשוהש היידוהי החפשמ לע
לכ ואלכנ הרטשמל שיגהש הנולת תובקעבו העקפ םילעבה תונלבסש דע ,חפת בוחה .םירוגמה
.החפשמה ינב

לעמ היה תוריכשה ימד םולשתש ,הדורמ היינע החפשמב רבודמ יכ ,ול ריהבה רצק רוריב
ףיסוהל היה ךירצו ,בוחה יוסיכב יד היה אל רסאמה ןמ הררחשל ידכ ,תעכש אלא .היתוחוכל
ןמז דביא אל ,תלוזה ןעמל תונווגמו תובר תולועפב לגרוה רבכש ,םייח 'ר .הובג יפסכ סנק
.ריעה יבשות ןיב המרתה עסמל דימ אציו

הלק התייה אל םייח 'ר לש ותכאלמו ,םיבר תלחנ התייה הפוקת התואב תילכלכה הקוצמה
-רואמב והולביק םוקמ לכב .שרדמ-תיבל שרדמ-תיבמו תיבל תיבמ וילגר תא תתיכ אוה .ללכ
.הבזכא ול הנוכנ ןושארה םויה ףוסב .ידמל םימועז ויה ול וטישוהש םימוכסה ךא ,םינפ
.שרדנהמ תירישע ידכל עיגה אל הזו רבצש ףסכה תא הנמ אוה

תחפו ךלה םוי ידמ .הנכסמה החפשמה תלצהל רסמתהו ויקסע לכמ הנפנ םיאבה םימיב םג
אשיירב המרתהה תורוקמ לכ יכ םייח 'ר ןיבה םירופ ינפל דחא םוי .סייגל חילצהש םוכסה
.שורדה םוכסה תיצחמל וליפא עיגה אל וידיבש ללוכה םוכסה .וצומ רבכ

תודרוט ויתובשחמ דועבו .אלכה אתב םירופ תא ולביש החפשמה ינב לע הבשחמהמ ץמחנ ובל
לעב לש ונינ) םטשרבלה אנוח יבר קידצה ,ארתאד ארמה לש ותיב לא וילגר והואשנ ,ותוא
.(זנאצמ 'םייח ירבד'

ךכ לע ףסונ .הליהקה יניינע תגהנהב ול הדמע םעפ אלש ,המוצעה ותוחקיפב עדונ אנוח יבר
תחתר תא ןנצלו תוכובס תוקולחמ בשייל ול עייס תובר םיתיעלש ,ףירח רומוהב ןחינ
.םיניידתמה

םיקמנ ,םינטקה וידליו ותשא םע ,לארשימ רשכ םדאש העשב םירופב חומשל לכונ ךיא"
.האולכה החפשמה ןעמל השעש המ לכ וינזואב טריפש רחאל ,ברה לא םייח 'ר קעז ,"?אלכב

.אנוח יבר לש וינפ לע חנש יחצנה ךויחה תא החמ אל רוסמה ןקסעה רפיסש בוצעה רופיסה
ךרד יתאצמש ינמוד" .וכויח בחרתה עגר רובעכ .ויתובשחמב עקש אוהו תולק טמקתה וחצמ
לארשי לכ םיגהונ הז םויב .םירופ היהי הלילב רחמ ,ךל עודיכ" .רמא ,"היעבה ןורתפל
."לדו הכדנ שיא לכל םהיסיכו םביל תא חותפל

,הנה" .החוורל ותלד תא חתפ אוה .ורדח תניפבש ץעה ןורא לא שגינו ואסיכמ םק אנוח יבר
שבוח היהש למיירטשה םג הנה .זנאצמ םייח יבר ,שודקה ינקזמ יתשריש טנבא חנומ ןאכ
ףסכ-תלוגש רדוהמו האנ לקמ - ולש הכילהה לקמ ןאכ יוצמ ןכ-ומכ .דעומו תבש ימיב ושארל
."ושארב

.עיבצה םהילעש םיצפחב לבלובמכ ןנובתהו ארתאד-ארמה ירבד רחא תוממותשהב בקע םייח 'ר
.הנכסמה החפשמה לרוגל זנאצמ קידצה יצפח ןיינע המ ההת ובילב

םתוא ךל ןתא ,ןכבו .הלא שדוק-יצפח יל םירקי המכ בטיה ךל רורב" :ךישמה אנוח יבר
לוק ריבענ רחמ .'יבר'ל שפחתתו התא םתוא שבלת הז םויב .םירופל ,דחא םויל הלאשהב
הכרב קינעיו להק שימעשפ םייח יבר קידצה ר"ומדאה לבקי םירופב יכ ,היתוביבסבו אשיירב
."שרוד לכל

,"הלימ לכל ינא ןווכתמ" .ותבשחמ תא ארק אנוח יבר .וינזוא עמשמל ןימאה אל םייח 'ר
ר"ומדאה ,םייח 'ר ןקסעה ידיל םרסמו לקמהו למיירטשה ,טנבאה תא איצוה ורבדב .רמא
...דעוימה

ידי-לע התגהנש תיתרגש-יתלבה הבושמב ונדו ושד לוכה .הביבסה לכב ןיינעה םסרפתנ תרחמל
לע םישנאה ועפשש הצלהו דודיח ירבדב סרכ-בע רפס אלמל היה רשפא תועש ךותב .ארתאד-ארמה
וניתמה לוכה .החמשהו תוחידבה תריווא תא הריבגה הרזומה השרפה .'דחא םויל ר"ומדא'ה
.רחמה םויל

לכמו אשיירמ ,ףטו םירגובמ ינומה 'ר"ומדאה' לש ותיב לא הכשמ 'הגצה'הו ,עיגה םירופ
היה אל םייח 'ר לבא .ויפמ ךרבתהלו 'יבר'ה רדחל סנכיהל םרותב וניתמה לוכה .רוזאה
ותוא םריכהב .םינמש שפנ-ןוידפ ימד ןחלושה לע חינהל ךרבתמ לכמ שרדו ,לוז 'יבר'
םישנאה םהירחא וריאשה ,תומיאתמ םיידיל עיגיש ופוס ול רסמנש ףסכ לכ יכ םעדויבו
.םיאנ םימוכס

יכ חכונ רשאכ .רבטצמה ףסכה תא הנמו תוקד המכל ורדח תלד תא 'ר"ומדאה' לענ העש ידמ
.להק תלבקל שדחמ ורדח תא חתפ ,המלשוה םרט הסכמה

ןמ החפשמה תיידפל שורדה ךסל עיגה ללוכה םוכסהש העשב ,עוקשל הבורק התייה רבכ שמשה
םייח 'ר ףסא ,תיזזת זוחאכ .'ר"ומדא'ה תיבב להקה תלבק תקספה לע רסמנ רהמ שיח .אלכה
.הרטשמה תנחת לא ץר-ץא ,רדהו ראפ ותומדל םיפיסומ תור"ומדאה ידגבשכו ףסכה לכ תא

אשייר ינבלו .ישפוחל החפשמה ינב ואצי םירופה םוי םצעבו םייקתת ותלאשמש םייח 'ר הכז
.החמשו הרוא התייה
(םיובלגיז םחנמ תאמ ,'םימשה לטמ' יפל)

"םיער דמצ" םע םיידוהי םייח
דחי הנש םישולש .לארשיו ינב


"החמשב םיברמ" הנש םישולש טעמכ

-םוי ,הזמ הז םיישדוח לש שרפהב ,בורקב גוגחל םידמוע רנידסטוג לארשיו םואבנזור ינב
דחי םה םינש רתוי ,תאז-לכבו ,החפשמ יבורק אל וליפאו םיחא םניא םה .םישימח תדלוה
דמצ' - םיוניכב םתוא םיריכמ לוכה ךא ,םהיתומשב םתוא םיריכמ לוכה אל .דבל רשאמ
.'םיער

רחאל בר-אל ןמז ,ז"כשת תנשב הקהלל ועיגה םה .תיאבצה תונברה תקהלב ליחתמ רופיסה
אלש ןוויכמ .םיבצומה ילייח ינפל עיפוהל הקהלה ירבח וארקנ םימיה תשש תמחלמב .התמקה
.תוילוחל הקהלה הלצופ ,בצומב םילייח הרשע וא השימח ינפל המלש הקהל תעפוהב םעט היה
.דחי םה זאמ .ןהמ תחא וביכרה (ףסונ הוולמו) לארשיו ינב

םשה שודיק לש דועיי

םידיחיה םייתדה םירמזה זא ויהש ,םיינשה .בחרה להקה לא ץורפל וטילחה תורישה םותב
תע התואבש ,רוכזל שי הפוקתה תא ןיבהל ידכ" .םיבורמ םיישקב ולקתנ ,םלועבו ץראב טעמכ
ירמוש ונייה ונחנא קר ויפתתשמ לכמו ,'ידיסח רמז לביטספ' ,הנוכש המ ,ץראב םייקתה
.ינב רמוא ,"תווצמ

רמוא ,"תובבל בוריק לשו םשה שודיק לש דועיי תאזב וניאר" .חילצהל םישוחנ ויה םה לבא
םה .ץראה לכב ועיפוהו םיטילקת וטילקה םה .תירוביצה העדותל רודחל ולחה טא-טא .לארשי
םהינפל ורש םה .ועיפוה 'ריעצה רמושה' יצוביקב וליפא .דחאכ יתד-אלו יתד להק ינפל ורש
.ושגרתה םיקינצוביקהו ,'תועמדה לתוכ'ו 'ךריע םילשורילו' ומכ םיריש

ד"בח ינוגינ ברע

םילודגה תומלואב ורש םה .לבת תווצק לכב ועיפוה ןהבש ,הנש םישולשל בורק ופלח זאמ
ברע לש היסור ירעב ורבע ;קרוי-וינב לוה-יגנרקו ןוטגנישווב רטנס-ידנק ,םייתרקויהו
.ליזרב לש םילגנו'גה תוברעב ,סנוזמאה תודג לעש םיילב ריעל ועיגה ףאו ;הקיורטסרפה
רכש ,ןוארב ימי'ג ,תואישנל דמעומה .הינרופילק תנידמל תוריחב עסמב ופתתשה ףא תחא םעפ
...ידוהי םיעיבצמ להק ינפל תועפוהל םתוא

לחה לוכה" .תיד"בחה הניגנה תרהט לע תועפוה תרדס ץירמ דמצה הנורחאה הנשה יצחב
רפסמ ,"ד"בח ינוגינ לש ברע ןיכהל ,ביבא-לת תייריעב תוברתה תקלחממ ונלביקש היינפב
,םלש םלוע ונינפל ףשחנ .ד"בח-רפכ יבשות םע ונשגפנו ד"בח-יריעצל ונינפ ךכ םשל" .ינב
םינוגינ הברה ךכ-לכ שי ד"בחלש ונעדי אל םלועמ .םימומה ונייה .ונרכה אלש ,רישעו קומע
."ןויער וא רופיס דמוע םהמ םיבר ירוחאמשו

ינחור יפוי

.םירמוא םה ,"ונרכה םרטש תידוחיי השוחת ונשח ,ביבא-לת ןואזומב ,הנושארה העפוהב"
םישנא ונילא ושגינ ברעה םותב .ונל םישדח ויהש ינחור יפויו ישונא םוח ןימ ונשגרה"
עגר ותואב .ורמא ,'תפסונ םעפ אובנ ,שממ םיריש םתוא ורישת םא םג' .תושגרתהב ודוהו
."השענ ךכש ונטלחה

רמזה םיוולמ םהיתועפוה תא .הינתנבו םילשוריב ,ביבא-לתב תומלוא אלמל וקיפסה רבכ זאמ
םירזוש םה םינוגינה ןיב .םייד"בח םיכרבא רשע-םינש לש הלהקמו יפור'ג ידנמ ידיסחה
,ד"בח-יריעצ עויסב ,וישכע .שבכנ להקהו ,ד"בח תודיסח לש המלועמ תונויערו םירופיס
.הלוכ ץראה יבחרב הלאכ םיעפומ םייקתהל םירומא


גרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ

רוכז תשרפ תאירק

?תסנכה-תיבב רוכז תשרפ תעימשב תובייח םישנ םאה :הלאש

הרותב אורקל םימכח ונקית (ב רדא - תרבועמ הנשבו) רדא שדוחל תורושקה תותבשב :הבושת
,םירופ ינפלש תבשב .'שדוחה'ו 'הרפ' ,'רוכז' ,'םילקש' :'ריטפמ'ל תודחוימ תוישרפ עברא
קלמע תייחמ ךומסל ידכ ,תאז .(טי-זי,הכ םירבד) 'קלמע ךל השע רשא תא רוכז' םיארוק
.וערזמ אבש ,יגגאה ןמה תייחמל

ןמ התווצמ (ןיינמבו הרות-רפסב התאירק ףאש םירבוס םהמו) וז האירק םצעש םירמוא שי
.םימכח תנקתמ איה הנמז תועיבק קרו ,הרותה

.המחלמ שוביכ תונב ןניאש יפל ,'רוכז' תשרפ תעימשמ תורוטפ םישנה םא םיקסופה וקלחנ
היולת הריכזה ןיאש ןוויכמ םא ,הווצמ תמחלמ וזש ינפמ םא ,תובייח םיקסופ הברה תעדל
.םישנה םג תווצמ יאדו וילעש ,'חכשת אל' לש ואל םג ןאכ שיש םושמ םאו ,שוביכב

םיזנכשאה םיקסופה ןיבו ,עומשל ואובי םישנהש יוצרש םידרפסה םיקסופה ובתכ השעמל
.'השמ תורגא'ה ונרודבו רפוס ם"תחה רקיעב רתויב ךכ לע ודיפקה

.ןהידליב לופיטב רקובב תודורטה םישנל צ"החא תבשב תדחוימ האירק עובקל וגיהנהש שי
תוחפל ויהיש - הכרבב םיארוק םאו ,םירבג הרשע וז האירקל וניזאיש ודיפקי ,ךכ םיגהונה
.השרפה תא ועמש םרטש םכותמ השיש

אוביו' תאירקב םירופב הבוח ידי אצוי 'םהרבא ןגמ'ה תעדל ,רוכז תשרפ עמש אלש ימ
רפסלו ונל השעש המ רוכזל הווצמה רקיע יכ ,הזב אצוי וניאש רבוס 'הרורב הנשמ'ה .'קלמע
.םירופ לש תאירקב לולכ אל הזו ,ומש תא תוחמל וניווטצנש םיאבה תורודל
:ת"וש .ז"טס בפר 'יס ןקזה ר"ומדא ע"וש .הפרת ס"וס כ"ונו ע"ושוט .םש ח"נמו ג"רת ךוניחה רפס
.חס,ט קחצי תחנמ .דפ,א תעד הוחי .אנ ,שדוקה ץיצ .זל ,ח"וא דסח תרות .ח ,תושדחה ןויצ ןינב
תב תוכילה .נ"שו ,ג"ס 'קלמע השעמ תריכז' ךרעו ,(א) 'תוישרפ עברא' ךרע תידומלת הידפולקיצנא
.341 'מע א"ח ט"משת תוחישה רפס הארו .נ"שו ,א"ס ב"כפ לארשיעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il