584 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

אשת-יכ תשרפ * (13.3.98) ח"נשת'ה (םירופ ןשוש) רדאב ו"ט * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


זכרמה לא םיילושהמ


לבא ,םיילושל םג רוביד תוכז תתל םינכומ היטרקומדה םשב
וניא ידרחהו יתדה רוביצה .םיילוש וראשיי םלועל הלא
םיילושב תויהל דוע ןכומ


תושדח ןיאש תמיא לכ .ונקוח-םחל תונורחאה םינשב התייה תווצמה ירמוש רוביצב תוחלתשהה
השענ רבדה םא תעדל ןיא .םייתדה תצמשה - חוטבה םשרמה תא תרושקתה-ילכ םיפלוש ,תוריעסמ
ילב תועובש המכ ורבעיש ןכתיי אל ,ךכ ןיבו ךכ ןיב .תיטמוטוא הבוגת ןיעכב וא ,ןווכמב
.תיתוכאלמ וא תיתימא ,השדח תיתד השרפ

.השרגל ,לוכיבכ ,הרוה ןידה-תיבש 'הנכסמ'ה השיאה לע תרושקתה הרעס םייעובש ינפל
לכש ררבתה דואמ רהמ .תונברה תוגרדמ לע הנגפה ןגראל וזרדזה םישנ ינוגרא לש תוגיצנ
.החילס שקבל םק אל תונברה לש היפקותמ שיא לבא ,ארבנ אלו היה אל טושפו יודב רופיסה
.הענצב המסרפתה יאנותיע זוורב אוה רופיסהש הדבועה םצע םג

?האנשל הביסה המ

לש ותולע... לע תובתכ תרדס תמסרפתמ 'םיבשוח םישנאל ןותיע'בו םימי המכ דוע םירבוע
היה והשימ םא .תובתכה הארמל המהדתב םייניע ופשפש םיבר .הנידמה קשמל ידרחה רוביצה
המק התייה - חותיפ תורייע וא םיצוביק ,םיברע - והשלכ רחא רוביצל המוד רבד תושעל זעמ
אלש) םידרחל תושעל רתומ םירחאל תושעל רוסאש המ לכש ,ררבתמ .קדצבו ,הארונ הקעז
.(תיארפ תויתמגמב םחופינו םינותנה תוויע תא ריכזהל

תוגורסה תופיכה ישבוח לע םיאולימב ףולא לש תואטבתהה תשרפ תצצופתמו ףסונ םוי רבוע
םיניצקו םינייטצמ םילייח אלא ,'םינלטב' ללוכ יכרבא אל רבכ הלא .ל"הצב םיתרשמה
הלא אל ,תורחא תועד ילוא שי הפיכל תחתמו םשארל הפיכ שיש ,דיחיה םנורסח .םירחבומ
.והשימ יניעמ הניש דידמ הז םג לבא .'תונוכנ'ה

הצרתל וטנ םעפ .תחמוצ איה ןיאמ ךמצע תא לאושו תאזה האנשה תיישעת לכב טיבמ התא
,תמאב יכ .םויה עמשנ וניא טעמכ ,יתימא היה אל רבעב םגש ,הזה ץוריתה .תיתד הייפכב
הסנמ אוה בר ישוקב .תכלוהו תרבוג הגיסנב יתדה רוביצה אצמנ תיתדה הקיקחה תניחבמ
םירבדמ ןיא השדח הקיקח לע .ודיב הלוע אל הז םגו ןוירוג-ןב ימימ ווק-סוטטסה לע רומשל
?הלודגה האנשל הביסה המ זא .ללכב
הלוע חוכ
תחתמ .הבושתה תא תקפסמ תוגורסה תופיכה ישבוח לע הללמואה תואטבתהה אקוודש המוד
חוכ הז .ידרחהו יתדה רוביצה לש הלועה חוכה ינפמ הלודג הדרח תרתתסמ תושקה םילימה
רבעבש ,הז רוביצ .היצביטומהו חורה תניחבמ רקיעב אלא ,תירפסמ הניחבמ קר אל הלוע
טועימ תויהל דוע ןכומ וניא אוה .תוגיהנמה תודמעל םויה טעוש ,קותשלו םצע לבקל םיכסה
.הרבחהו םעה לע םתוח עובטלו עיפשהל הצור אלא ,לבסנ

םינכומ היטרקומדה םשב .םיילושה הפיאו זכרמה הפיא ,הלאשה לע אוה םויכ יתימאה קבאמה
וניא ידרחהו יתדה רוביצה .םיילוש וראשיי םלועל הלא לבא ,םיילושל םג רוביד תוכז תתל
,תוידוהי ,תויתרוסמ תודמעב ךמות םעה בורש ןימאמ אוה .םיילושב תויהל דוע ןכומ
.זכרמה לא ןריזחהל ךירצ וישכע .םיילושל ונלצא וקחדנש ,תויכרע

ךותב ולחש םייונישב םיריכמ ויה ,תמאב םיטרקומד ויה היטרקומדה לגד תא םיאשונה וליא
םה ,םהל החונ וזשכ קר היטרקומדה תמססב םירדהתמ םהמ םיברש ןוויכמ .תילארשיה הרבחה
לכל תודגנתהה ןאכמ .תרחא בשוחש ימל יואר לקשמ תתל רוסא עודמ םיצורית ףלא םיאצומ
תא תונשל ןויסינ לכ דגנ תפצושה המחלמה ןאכמ .'ןוכנ'ה הנחמהמ וניאש םדא לש יונימ
.תילארשיה תרושקתה לש הינפ

אוה ידרחהו יתדה רוביצהש רורב היהישכ ,זאו .קזחתיו םצעתי אוהו ללוחתמ יונישה לבא
.ונכותב ןוכשל םולשה רוזחי ,הקיתווה הטילאל ןיטולחל הווש דמעמ לעבשדח שיםירופל תוכרעיה

ד"בח-יתב .םירופב הבחרו הלודג תוליעפל תוכרעיהה תא ד"בח-יריעצ םימילשמ םירופ תארקל
ד"בח-יריעצ לש היילעה ףגא .לארשי-תיב ינומהל ויתווצמו גחה תחמש תא ואיבי ץראה יבחרב
קוזיח ירבד םע תירוקמ תידוהי הקיזומ תבלשמה ,םירופ תארקל תדחוימ תינכת שיגמ
.חכשית אלש היווח םילוע תובברל הקינעמו ,תוררועתהו

אחספד אחמק

הז לעפמ .יתרוסמה 'אחספד אחמק' לעפמב ץראה יבחרב ד"בח-יתב םיחתופ םירופ ירחא דימ
גוגחל ,םימעה-רבח תונידממ םישדח םילוע לש תוחפשמל ןכו ,תוקקזנ תוחפשמ תובברל רשפאמ
,המודכו םידגבב ,ןוזמ יכרצמב ,ףסכב ,הבחר דיב םורתל ארקנ רוביצה .ותכלהכ חספה-גח תא
.ד"בח -יתבב םיטרפ .גחה תארקל םיקקזנ בל חמשל ידכ

םילועל םירפס

,םישדח םירפס ינש הנורחאל רואל האיצוה (היסור יאצוי תווצמ ירמוש) ר"ימש תדוגא
דומיל רפס תויהל ורוקמב דעונש ,'לארשי תרוסמ' דחאה .תיסור ירבודל הבר תלעות ואיביש
שמח לש האנ הרודהמ - ינשה .הבר תלעות ונממ קיפת החפשמ לכ לבא ,י-ח תותיכב םידימלתל
.02-5385702 'לט .רוקמ דומע לומ םוגרת דומע ,שדח םוגרת םע ,חספ לש הדגהו תוליגמ

החמשב םיברמ

הקיזומ יבהוא .םישדח םירוטילקתו תוטלק רחבמ רדא שדוח תארקל שיגמ תוקפה 'םעונ'
,ןקיד סומע לש ,2-ו 1 'המשנה תולוק' םירוטילקתה ינשמ ונהיי תילטנמורטסניא תידיסח
'לט .תרפא יחרפ לש השדח תטלק העיפוה ןכ-ומכ .םירכומ םירישו תוידיסח תומיענ םהבו
.02-6514110שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .אשת-יכ תשרפל


שארה תא םירהל

,תוחולה תריבש - ויתובקעב ואבש םיעוריאהו לגעה אטחב קסוע הלוככ אשית-יכ תשרפ בור
,השרפה תליחתב םג אטחה זמורמ השעמל .'וכו םיינשה תוחולה תניתנ ,ונבר השמ לש ותליפת
רפכל האב לקשה תיצחמ תניתנש ,שרדמב ראובמש יפכו ,"ושפנ רפוכ שיא ונתנו" םילימב
.לגעה אטח לע רקיעב

-ינב שאר תא אשית יכ" - השרפה לש התישאר םע םירבדה םירבחתמ ךיא ,רואיב שרדנ ךכיפל
רתויב ההובגה היילעה תאו לארשי לש םתלעמ תא תאטבמ לארשי-ינב שאר תאישנ ."לארשי
!הנממ הטמל ןיאש ,רתויב הלודגה הדיריה לע רבודמ ךשמהב וליאו ,תירשפאה

תעדה תמרה

שארה תמרהו ,הנבהו לכש וניינע שאר .שארה תאישנ לש הניינע תרבסה רחאל ראבתי הז ןיינע
הדובע יניינע תלילשש ,ונתשרפבש שודיחה הזו .הנבהו לכש לש ההובג הגרדל היילע השוריפ
.ומצע (לכשה) שארה תמרה ידי-לע אלא ,שארהמ הלעמלש הגרדל היילע ידי-לע אל האב הרז

םג םילוכי החוכב ."תעדהו לכשה ןמ הלעמל איה"ש ,הנומאה איה שארהמ הלעמלש הגרדה
,אוה יעבט ךא ןכל .'ה שודיק לע םשפנ תא רוסמל ,ץראה-ימעו םילקבש םילק ,םיטושפ םישנא
לש התורשפא תללשנ ,'הב הנומאה תגרדל םילעתמו תעדהו לכשה תא הדיצה םיחינמ רשאכש
.ומצע שארה תמרה ידי-לע איה הרזה הדובעה תלילשש ,אוה ןאכ שודיחה םלוא .הרז הדובע

הרז הדובע תלילש

דמוע דוע לכ .הרותה לכשבו הרותה דומילב רתוי הנוילע הגרדל היילע איה שארה תאישנ
הדובע לש התואיצמ תא ירמגל לולשל ידכ ךכב ןיא ,הרותה דומיל לש הליגרה הגרדב םדאה
עיגהל ידכ םמצע הרותה ירבדב שמתשהל וליפא ותורשפאב שי ,הכוז וניא םדאה םא ןכש ,הרז
.'ה תודחאמ תילכתב תוכופה תונקסמל

תלילשל םדאה עיגמ ,הרותה לכשבו הרותה דומילב רתוי הנוילע הגרדל היילע ידי-לע םלוא
יכ"ב השרפה הליחתמ ןכל .הנבההו לכשה דצמ םג אלא ,ושפנבש הנומאה דצמ קר אל הרז הדובע
.הכמל האופר םידקהל ידכ ,"לארשי-ינב שאר תא אשית

ןיד-תיב לש וחוכ

לדבהב תוארל רשפא ,הרותה דומילב רתוי הנוילע הגרד ידי-לע הרז הדובע תלילשל המגוד
ןיד-תיב" וליאו ,הרז הדובע ירפסב אורקל םהל רוסא לארשי לכ :ןיד-תיבל לארשי לכ ןיב
הנוילע הגרדב םידמוע ןיד-תיב יניידו ליאוה ,רמולכ ."תודובעה יכרד עדיל ...םיכירצ
אלא ,הרזה הדובעה יכרד תעידי ינפמ שושחל םהילע ןיאש דבלב וז אל ,הרותה דומילב רתוי
.םלועה ןמ הרעבלו הלטבל םחוכב

,השודקה ונצראל םאיביו םממורי ,לארשי-ינב שאר תא דימו ףכית אשיי ה"בקהש ןוצר יהיו
.ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגב
(363 'מע ,א ךרכ א"שנת'ה תוחישה רפס)

םירופ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמןייב םיסינ

.(ז הליגמ) "יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב עדי אלד דע אירופב ימוסבל שיניא בייוחמ"
שרד ותורכשב :ןייב םירושק םירופ לש םיירקיעה םיסינהש םושמ ,םירופב תותשל הווצמ
ותלפמו ןמה לש ופוס םגו ,המוקמב הכלמל רתסא התנומ ךכ בקעו ,יתשוומ שרדש המ שורוושחא
."ןייה התשמ" תעב ויה הרומגה
(םיגהנמה רפס)


סנב חומשל

חומשל בייח םדא .םירופב םסבתהל אוה ךירצש אלא ,ןייב רכתשהל םדא בייח רמאנ אל
."יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב עדי אל"ש דע ,םירופ לש סנהמ ךכ-לכ בהלתהלו
(רנה רוא)


םיסינה יגוס ינש

תא ליפשמ ה"בקהש ידי-לע לארשיל םיסינ שיו ,לארשי ןרק תמרה ידי-לע םישחרתמה םיסינ שי
תמרה - "יכדרמ ךורב"ו ,םיעשרה תלפמ - "ןמה רורא" :דחי םג םהינש ויה םירופב .םהיאנוש
.םיקידצה לש םנרק
(ז"ט)


םיסינ דימת

-םעל ה"בקה השועש םיסינה .(חכ,ט רתסא) "םידוהיה ךותמ ורבעי אל הלאה םירופה ימיו"
.םישדחתמ םה רודו רוד לכבו ,םידוהיה ךותמ םלועל ורבעי אל לארשי
(בוט םש לעבה)


"ידוהי שיא" אוהש ואר

ועדי הריבה ןשושב היה יכדרמשכ .(ה,ב רתסא) "יכדרמ ומשו הריבה ןשושב היה ידוהי שיא"
שיא ןאכ ךלוהש ואר קוחרמ רבכ .יכדרמ ומשש ועדיש םדוק דוע ,אוה ידוהי שיאש דימ
.ידוהי
(שטיוואבוילמ יברה)


ןוממה תא בבחל

ףסכ לש תועבטמב עשעתשמ היה םירופב קר .עצב אנוש היה הטפאמ לשעה-עשוהי-םהרבא יבר
ויניעב הווש וניא ףסכהשכו ,םיינעל תונתמ תתל םדא בייח םירופבש ,ריבסה םעפ .םהב חמשו
ידכ ,תועמה תא ויניעב בבחל לדתשמ אוה ןכל .ךרע לעב וניאש רבד ןתונ אוהש אצמנ ,המואמ
...ךרע הל שיש הנתמ םיינעל ןתייש

ריאמ באה

חלש ,ותודלי ימי תא ול ריאה ויבא .ריאי ןב היהש ךכמ האב ךלמה תיבב יכדרמ לש ותחלצה
לארשי יגח לכ תא ותיבב האר אוהו ,הרות ותיא דמל ,ןיליפת ול חינה ,הרות-דומלתל ותוא
.ךלמה תיבב ותחלצהל םרגש אוה הז רוא .ידוהי םוי אוה ליגר לוח םוי ךיאו
(שטיוואבוילמ יברה)


תורשקתהה ךפה

ווחתשהש ינפמ הרק רבדהש ,ל"זח םירמוא ?לארשי-ינב לע הריזג איבהל חילצה ןמהש הרק ךיא
אובל הלכי אליממ ,ה"בקב םתורשקתהמ רומגה ךפהה איהש הלועפ התייה לארשיב רשאכ .םלצל
.םתואיצמו םמויק לכ איה ה"בקה םע לארשי לש םתורשקתה ןכש .הלילח ,הילכ תריזג םהילע
(תוחיש יטוקל)

עובשה תרמיא


לכואו הקדצ

עיבה םירבדה ךותבו ,ובר לא םעפ סנכנ ,ןימיזדרמ בקעי יבר לש וידיסחמ ,רישע ידוהי
.יתיב תלד לע םיקפדתמ אל םיינעש םוי ןיא" :ותיב תא םידקופה םיברה םיינעה לע תמוערת
."המורת םישקבמה םיינע לומ דומעל ךירצ ינא םויב םימעפ שולש

."?םויב םימעפ שולש לכוא ךניא לוכאלו" :קידצה הנענ

."לוכאל ילב תויחל רשפא-יא אולה" :רישעה ביגה

.יברה קספ ,"תויחל רשפא-יא הקדצ תתל ילב םג"תודיסחה יכרד


חיכוהל תעדל

םע אתווצב םייחה אקווד .תלוזהמו םלועהמ תושירפב ,ודבל היחי אל םדאש תודיסחה ירקיעמ
.ויכרד תא רשייל ול תעייסמ םירבחה תחכות ןכש ,םדאל דואמ ליעוהל םייושע םירחא םישנא
םירשי רעיה יצע וליאו ,םוקע תויהל הטונ הדשב ודבל לדגה ץע עודמ :םירמוא םידיסח
,אתווצב םילדגה ,רעיה יצע וליאו ,ותומימקע תא רשייש ימ ןיא דדובה ץעה יכ ?םיפוקזו
.הז תא הז םירשיימ

דכ םוי םויה) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ בתוכ ךכו .תודעוותהב איה החכותל התואנה תרגסמה
וביטייש םיבוסמה תאמ םיעבות םירבדמה ישאר ירה תודעוותה לכב הנה ,ללכ ךרדב" :(ירשתב
היהי דומילה רשאו ,תועיבקה ורמשישו תודיסח דומילל םיתע ועבקיש ,םהיכרדו םהיתוגהנה
לע קר איה תודעוותהה תעב וז החכוה" :ריהבהל רהממ יברה םלוא ."םייקלו דומלל תנמ לע
והער תא שיא רשא ,םדקמו זאמ היהש ומכ ,םולכ אלו םינפ תנבלה םושמ םהב ןיאש םירבד
."הלודג הביחבו הבהאב חיכוה

האנש ילב

םדוק" :(העת 'מע ,ב ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגיא) ריבסמ אוה ויתורגיאמ תחאב
יאנת והז ןכש ,'ךבבלב ךיחא תא אנשת אל' רמאנ (זי,טי ארקיו) 'חיכות חכוה' יוויצל
יאדו ,החכותה הלעפ אל םאש ,ונייה ,'אטח וילע אשת אלו' רמאנ ןכמ רחאלו .החכותל םדקומ
."בלה ןמ םיאצוי םירבדה ויה אלש ,אוה אלו םשא התא

ומכ אוה 'חיכות חכוה'" :(בצ 'מע א קלח םירוביד-יטוקיל) רמא 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ
'לומי - למה' (א,במ תוחנמ) ל"זר ושרד הלימ תווצמבש םשכ .(גי,זי תישארב) 'לומי לומה'
תא 'חיכות' ןכמ רחאלו ךמצע תא 'חכוה' הליחת ,החכותב םג ןכ ,(םירחא לומיי לוהמש ימ)
החכות הל המדקשכ ?החכותה הליעומ יתמ :םינושארה םידיסחה דחא ךכ לע רמא ."ךתימע
םירמאמה רפס) "עמשי ינשה םגש דע ומצע תא חיכוהל ךירצ םדא" :םירמוא םידיסח .תימצע
.(252 'מע ח"שת

,והשימ חיכוהל םיצור ויהשכש ,ךלמילא יברו אשוז יבר ,םיקידצה םיחאה לש םכרד העודי
לוכי עמושה היה ךכו ,ואטח לוכיבכש תוריבע לע הז תא הז םיחיכומו ודיל םיבשוי ויה
הריבע לע םדא חיכוהל ךרוצ שישכ :רמוא שטירזממ דיגמה .שייבתיש ילבמ ,הבושתב ררועתהל
וב ןיאש םדאל החכותה ירבד תא תונפהל שי .(שייבתי אלש) וינפ לע וחיכוהל ןיא ,ודיבש
וילא םינווכמ םירבדהש הריבעה לעב שיגרי ,זא-וא .(הריבעה לעב לש ותוחכונב) וז הריבע
.(אמ 'מע הרות רוא) ובלל וסנכייו

ץקועה תא ריסהל

זמר וא ,ץקועה רוביד לכ הנממ ריסהל ךירצ החכות לכב :חיכוהל דציכ הרומ ץ"יירה ר"ומדא
םיררקמ - רביא הזיאב (ונילע אל) חותינ תיישעל םדוק .החכותה לבקמל באכ םרוגש ,הציקעל
,שפנה אירבהל הב הנווכהש ,החכותב אוה ןכ .באכבו רעצב טעמל ידכ חותינה םוקמ תא
.(ועת 'מע ,ב ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגיא) עמושה ןמ רעצ רשפאש לככ עונמל םיכירצ

ול קירזהל אבש אפורה לש וישעמב םעפ ןנובתה יכ ץ"יירה יברה רפסמ ויתורגיאמ תחאב
תתל םיכירצ רשאכ .אפרמ םס תקירזכ הומכ - החכותה :'ה תדובעב ךרד הזמ דמלו ,הקירז
;םינבל םידגב םישבול ותרשמו אפורה ;טחמה תויקנ תא הליחת םיקדוב - הלוחל הקירז
ישאר לע םיכפוש זא .המהוז ץמש םש ראשנ ילוא - םהינרופיצ תא םיקדוב ;םהידי תא םיצחור
הקירזה םוקמ תא בטיה םיצחור ,ןכמ רחאל .המהוז לש ששח לכ ריבעמש ףירח רמוח םהיתועבצא
ןכש ,הנה תוינויח הלא תונכה .הארנ-יתלבו קד רתויה וליפא ,קבא לכ ריסמה קזח םסב
קרזנה רמוחהש דבלב וז אל זאו ,קרזנה רמוחה םע דחי ,ףוגל המהוז סנכיתש ששח שי ןדעלב
'מע ג ךרכ שדוק-תורגיא) ל"ר תונוש תולחמל םורגל לוכי רבדהש אלא ,ותלועפ לעפי אל
.(אצר


הלואגל הייפיצב


לש דובכה ןמ חישמה ךלמל ול ןתונ ה"בקהש דמלמ - (י,אי היעשי) דובכ ותחונמ התיהו"
"(ב,אכ םיליהת) ךלמ חמשי ךזעב 'ה רמאנש המ הזו .הלעמ
(אכ םיליהת שרדמ)

היהש השעמ


היסורב םירופ סנ

תא תוארל בושנ יתמ" .שאר תופופשו עורז תובולש ,םיגלשומה בייק תובוחרב ודעצ התבו םאה
.הגאדב הפיסוה ,"?היהי המ ,ללכבו" .בצעב היתב הלאש ,"?אבא

תאז-לכב אולה .חומשלו 'הב חוטבל םיכירצ" .המחנל ,הטלא ,םאה התסינ ,"יתב ידדועתה"
."םויה םירופ ברע

,קילזיימ בייל-הדוהי 'ר ,ןתחפשמ יבא רשא תבלו םאל קר אל ,םילפאו םישק םימי ויה הלא
םייאמו רוחש ןנע .היסור ידוהי לכל אלא ,תידוהי תוליעפ ןוועב םייתנשכ הז אולכ היה
.םהימש תא הסיכ

ונוטלש ימי ,רוכזכ ,םה םימיה .(ג"ישת תבטב ו"כב) ןכל םדוק יצחו שדוח לחה לוכה
תפישח לע תרפסמה תיטמרד העדוה תרושקתה-ילכב הרסמנ םוי ותואב .ש"מי ןילטס לש ץירעה
יניצק דגנ ,ימואל-ןיב ידוהי ןוגראל םבורב םיכייתשמה ,םיאפור תרובח המקרש תוומ רשק
.םיריכב אבצ

בו'צרוק ס"א - םיניצק ינש לש םהייחב עוגפל וחילצה רבכ הלא םיאפור ,העדוהה יפ-לע
ךרעיי בורקב יכו ורצענ השרפב םירושקה םיאפורה לכ יכ ,העדוהב רסמנ דוע .בונד'ז 'או
.קדצ טפשמ םהל

העידיל ונימאה אל ,םיאפורה דחוימבו ,תיטנגילטניאה הבכשה םע םינמנה היסור יבשות בור
ןילטסש המרוחה תמחלמב סיסכת אלא וניא יכו ודוסי רקשב ןיינעה לכ יכ םיענכושמ ויהו
ןומהה .ימשיטנאה דשל רורד אורקל העדוהה תריסמ םצעב היה יד םלוא .םידוהיה דגנ להנמ
םע העש-העשו םוי-םוי דדומתהל וצלאנ היסור ידוהי .הזמ רתויל קוקז היה אל בוחרב
.תולפשהו םיפודיג ,תופרח ,םישק האנש ייוליג

םייקתי ובש םויל וניתמה לוכה .םויל םוימ הכלהו הרבג תרושקתה-ילכבו בוחרב התסהה
היה םג םלוכל .היופצה םתעשרהב קפס היה אל שיאל .םידוהיה םיאפורה לש הווארה טפשמ
.העשרהה רחאל ,זא לחת םידוהיל תיתימאה תולכנתהה יכ ,רורב

לכ לש ינומה שוריגל תינכת ןילטס ןיכה תוינשקע תועומש יפל .דחפמ ודער היסור ידוהי
.לודג דחא 'רגסה הנחמ' ןיעמל ךופהל שקיב התואש ,ןא'גיבוריב תקילבופרל םידוהיה

הלטנ ךכ ךותב .םאה העיצה ,"וזל וז 'תונמ חולשמ' חלשנ הבה" .ןתיבל וסנכנ היתבו הטלא
חולשמ'כ ,המאל 'חולשמ'ה תא הבישה היתב .התבל תאז הטישוהו טיווקסיב וילא הפריצ ,חופת
.הלימ רמול אלב וכבו וכב ןה .יכבב םייתשה וצרפ עתפל .הנממ 'תונמ

.היתב הרמא ,"אמיא ,ןויער יל שי"

.הטלא הלאש ,"?והמ"

,"ה"בקל 'תונמ חולשמ'כ וניתועמדב בטרנש טיווקסיבה תאו חופתה תא התע שיגנ הבה"
.תבה העיצה

חופתה תא ומירה וידחי .התב תעצהל המיכסה איה .תושגרתהב התב תא הקביח הטלא
ולביגש טיטה תנביל ךינפל התלעש םשכ ,םלוע לש ונוביר" :הרמא הטלאו לע-לא טיווקסיבהו
,הז תונמ חולשמ ךינפל הלעי ךכ ,ךימחר תדימ תא הררועו םהידלי םדב םירצמב לארשי-ינב
..."ךידלי תועמדב גופסה

איה .קדסל דעבמ הציצהו תלדה תא טעמ החתפ היתב .ץוחהמ הלומה התלע עתפל .ופקנ תועשה
רשאכו הינזוא תא התטה איה .הרתי תושגרתהבו םר לוקב ןהיניב תוחחושמה תונכשב הניחבה
התע הז העיגהש היירטה הרושבב שפנ-תרעסב ונד תונכשה .ןימאהל התשקתה ,החישה תא הטלק
.תמ ןילטס היפלו

הבו ןילמרקב טניבק תפיסא הכרענ םדוקה הלילב יכ ,דוע דומלל הלכי תונכשה תחא יפמ
ידוהי לש שוריג וצ לע דימ םותחל וריבטילופה ירבח לע הפכ אוה .ףרוטמכ ןילטס ללותשה
הבר הרעס המק .וילע םותחל בריסו שוריגה וצל ודגנתה םיחכונה תצקמ .ןא'גיבוריבל היסור
וסיכמ ןטק חדקא ץיבונגכ רזל ףלש ךכ ךותב .קומא זוחאכ ללותשהלו חורצל לחה ןילטסו
.ץירעה לש ותקר תא חליפ תוומ רודכו

ךא ,הרושבה תא לכעל ןחומ ןאימ הליחת .השיערמה השדחה תא הל הרפיסו המאל הצר היתב
תליחת יהוזש הארנ" .ןהיניעמ וגלז ליג לש תועמד .תוקבחתמ ולחהו ותשעתה עגר ףולחכ
רשפא תעכ" :תונרוק םייניעב הפיסוה עגר רובעכ .הטלא הרמא ,"לארשי יאנוש לש הלפמה
."ןידכו תדכ ,םירופ תדועס תווצמ תא םייקלו תבשל טלחהב

.םירופ 'תדועס'ל ובשייתה התבו איהו ,התושרב היהש לכואה טעמב ןחלושה תא הכרע הטלא
רסאנ זאמ אולה ?תויהל לוכי הז ימ .רתינ םייתשה לש ןביל .תלדה לע השיקנ העמשנ םואתפ
החתפ בר סוסיהבו תלדה לא השגינ היתב !ןתיב ןתפמ לע ךורדלמ םינכשה ילגר וקספ באה
.התוא

.שגרנו דיסכ רוויח היה אוה .היבא... דמע הלומ .המהדתב היניע ורעפנ היינשה תיצחמל

.הטלא ,םאה םג העיגה זא .היבא תועורזל הלפנש העשב היפמ הטלמנ תטלשנ-יתלב הקעז
עגר רובעכ .ויפמ הלימ איצוה ישוקבו שגרנ היה אוה .הנימאמ אלכ הארק ,"!בייל-הדוהי"
הלמלמ ,"הל'אבא ,אבא" .תוקישנב וילע הלפנתה היתב .ךומס אסיכ לע תוחוכ תסיפאב בשייתה
..."הל'אבא ,חמש םירופ" ,רשוא לש יכבב
(גראב היתב ,תבה יפמ ,'עמשנ הממדב לוק' יפל)

שיפ ירוא םע םיידוהי םייח
לפנש ןבה םולצת עקר לע הליגמהו שיפ ירוא


תשגרמ החצנה ,המיהדמ הליגמ

קבד שיא ,ןביל ןבואר דסי ו"סרת תנשב .תינרוחא תורוד ינש ליחתהל יואר אבה רופיסה תא
םע ,ןכמ רחאל הנש שמחו םישולשכ .גארפב ידוהיה ןואזומה תא ,עבשומ תונמא בבוחו תווצמב
הדמשהה הנחמל החקלנ ותייער וליאו רעצ בורמ רטפנ ,םיצאנה ידיב היקבולס שוביכ
.ץיוושוא

םג ןאכ .לארשיל ולע ןכל םדוק יצחו הנשש ןוויכמ םיצאנה ינרופיצמ ולצינ םתלכו םנב
,םיטפשמ רגובו ן"לדנ שיא ,56 ןב רבג אוה םויכ .שיפ ירוא ,םדיחי םנב דלונ
ךותמ ותבס הרגישש בתכמה ירוא ידיב .ןליא-רב תטיסרבינואב םיקסע-להנמו היגולונימירק
.ותדלוהל 'בוט לזמ' וירוהל תלחאמ איה ובו ,םודאה-בלצה תועצמאב ,ץיוושוא הנחמ

םילשהל הכז אל

תיישרדמ רגוב היה רימא .םדיחי םנב ,רימא תא יתא ותייערו ירוא ולכש םינש עבראכ ינפל
לככ .דבלב עבראו םירשע ןב ותויהב לפנו ,םיבשחמ שיאכ ל"הצב תריש ,הנח-סדרפב םעונ
.תידוהיה תונמאל הכישמה תאו רויצה ןורשיכ תא ובסמ ירוא שרי הארנה

תרפסמ ,"ויטוטרסבו וירויאב דימ תאלמתמ התייה אלש ותביבסב ריינ תסיפ התייה אל טעמכ"
ינפל רצק ןמז .תונמא ידומילב ,אבצה רחאל דימ ,וביבחת תא דסמל התייה ותנווכ .ומא
.הכאלמה תא םילשהל הכז אל ךא ,רבח לש רתסא תליגמ רייאל לחה ותליפנ

םייתנש לש למע

תונמאה םוחתב אוה ןוויכהש םהל רורב היה ,םנב תחצנהל המיאתמ ךרד םירוהה ושפיחשכ
,םיבוט םירבח ינש ויה רימאל .ןויערה םג אבש דע .וילע הביבח התייה הכש ,תידוהיה
םיינשה .חילצמו שיגר ןמא ,ןוסח ןליא ,ינשהו ,ךמסומ ם"תס רפוס ,ורי דוד 'ר ,דחאה
.םירויאב רטועתש ורכזל הליגמ תביתכל וידחי ורבח

,רדה הבותכ הליגמ - המיהדמה האצותל ועיגהש דע ןויערה תמשגה לע םיינשה ולמע םייתנש
.םינוש םיעבצ העשתו םיעבראב ורייוצש הליגמהמ תוארמב רידנ יפויב תרייואמ

הילטיאמ ףלק-ריינ

450 לש תדחוימ הרודהמב ישמ ספדה לש ךילהתב םירוהה ידי-לע הקתעוה תירוקמה הליגמה
אילפהל המוד אוהו ,הילטיאמ דחוימב אבוי הקתעוה הילעש ריינה .םינפסאל ודעונש ,תודיחי
הליגמ-תיבב תקזחומ איה .'מ 1.90 הכרואו מ"ס 32 ההבוג .ויתונוכתבו והארמב ,ףלקל
אשונה ףסכומ רתכ רקדזמ ףוקשה לילגה לעמ .הליגמה בגבש םירויאה תא תוארל רשפאמה ,ףוקש
.רימא לש ומש תויתוא תא

תושדקומ תוליגמה תריכממ תוסנכהה לכו ,הרבעש הנשב םירופ ברעב םלשוה הקפהה ךילהת
םייתד ןיב רושיג יעוריא םויק ,םיקקזנ םיריעצל דומיל תוגלמ ןתמכ ,תונוש תולועפל
השענ אל םלועמ ,ירוא ירבדל .רימא לש ורכזל תוגהו תודהי ירפס תאצוהו םייתד-םניאשל
המיהדמ הליגמ ,ןכא .םלועב הנושארו תידוחיי הריציב רבודמו רתסא תליגמל ישמ ספדה
.תשגרמ החצנהוגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


חספה םדוק הצמ

?חספה ינפל הצמ םילכוא ןיא עודמ :הלאש

רכיה היהיש ידכ ,חספ ברע לש רחשה-דומעמ לחה הצמ לוכאל ל"זח ורסא ,ןידה ןמ :הבושת
םרטב ,וימח תיבב הדועב םדא לש ותסורא ןידכ זא הצמה ןידש ,ורמאו .ברעב התליכאל
.תוכרב עבש הילע ךריבו הפוחל הסינכה

וליפא ורסאו .(קפסמ וליפא) חספב ותבוח ידי הב תאצל לוכי םדאש הצמ לכ לע אוה רוסיאה
תאיציב םהל םירפסמש המ ןיבהל תעד םהב שי קר םא ,םינטק םידליל םג הליכאל וז הצמ תתל
.םירצמ

אלו רימחהל גוהנ ,חספה תוצמכ ןמעטו ןתיארמו ,יאדו ץמח ןלוכ אל ץמח תוצמ םגש ןוויכ
.חספ ברע לש ורקובב ןתוא םג לוכאל

ןייב השולינש חספ לש חמקמ הצמ ונייהד ,'הרישע הצמ' חספ ברעב לוכאל םיריתמ םידרפסה
.'ינוע םחל' הניאו ליאוה ,הבוח ידי הב םיאצוי ןיאש ןוויכמ ,(םימ אלב) המודכו
.חספב 'הרישע הצמ'ב וגהנ אל םיזנכשאה

הצמ לוכאל אלש םיגהונ םיבר .רשע-העבראל רוא ,חספ ברע לילב םג הצמ לוכאל םירסוא שי
ינפל םוי םישולש הצמ םילכוא םניאו םירהזנ ןירדהמה ,ד"בח גהנמל .ןסינ שדוח-שארמ
.חספה

,ןובאיתל הלילב הלכואל ידכ ,חספ ברעב הסח לוכאל אלש א"בשרה גהנמ אבומ ךורע ןחלושב
.תאז וחד םינורחאה ךא

םילולכה םינימה לכמ םילכוא ןיא 'ךרוכ' ירחא דע חספ ברע רקובמ לחה - ד"בח גהנמל
.רורמבו תסורחב
ר"ומדא ע"וש .ז ,םש י"ח .ג ,םש ג"הנכ ירייש .כ"ונו א"מר ,אעת 'יס ע"וש .א,י םיחספ ימלשורי
הנק 'יס א"ח ח"וא השמ תורגא ת"וש .צק 'יס ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש .ולת ס"וסו ד ,םש ןקזה
ד"בח-םיגהנמה רפס .נ"שו ,טכ ק"ס ב"יפ הווצמ תוצמו ,גצ 'מע הידבוע ןוזח הדגה .(ךליאו א,ברע)
.נ"שו ,ד"מפ ב"חו י,ב"פ א"ח חספ לאירבג יעטנ .37 'מעעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il