585 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

הרפ / ידוקפ-להקיו תשרפ * (20.3.98) ח"נשת'ה רדאב ב"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


ןויגיהב בושחל ליחתהל


-יתלב ,תוינשגר תובוגתב ןייפאתמ לארשיב ירוביצה ןוידה
הירטסיה לש תוגספמ ירוביצה חישה תא םיררוג .תולוקש
הלילח רזוחו תוננאש לש תועקבל


ךכ-לכ אל הבשחמ תרוצ לע דמלל הלוכי עובשה ומסרופש תועידי יתש לע תירוביצה הבוגתה
הארנכ ,ריוואה-ליח לש קוסמ קסרתה עובשה תישארב .ונלש הרבחה תא תנייפאמה ,תינויגה
הרוק המ" חסונב תויונשרפב ריוואה ללח אלמתה דימ .רתויב הרידנ תינכט הלקת לשב
תרכינ הדירי לע םידיעמה ,םיכמסומה םינותנה םג וליעוה אל ."ריוואה-ליחל הנורחאל
.ריוואה-ליחב יוקל והשמש ,אוה רצונש םשורה .תונורחאה םינשב ריוואה-ליחב תונואתב

לע הרעבת יקובקב וכלשוה ,ןורבחב םידוהי יתב רבעל תוירי ורונ ןכל םדוק םימי המכ
הבוגתה .םיעגפנ ויה אל סנבש אלא ;םינבאב ומגרנ םידוהי לש תוינוכמ ,םיחרזאו םילייח
קיעזהל וסינש ,ןורבח יבשות לע ףצק-ףצשב םילפנתמ וליפא .הוולשו טקש - איה תירוביצה
.תורומחה תויוערפתהה חכונל להקה תעד תא

ץוחה תדעווב כ"בשה שאר רסמש םירומחה םינותנה ולבקתנ תושידא לש הדימ התואב
םישק םיעוגיפ עצבל תונויסינ םישענ תעה לכ ןכש ,העטמ טקשה תשוחת ,וירבדל .ןוחטיבהו
תוחוכ ידיב םיספתנ םילבחמהש וא לעופה לא םיאצוי םניא םיעוגיפה סנבש אלא ,םידוהיב
.םש-יא עלבוהו הנטק תרתוכל הכז חווידה .ןוחטיבה

תועבוק תוביסנה

הדבועה .תינויגהו הנוכנ תוסחייתה וז .הנואת איה הנואת טעמכ - ללכ טוקנ ריוואה-ליחב
תא רוקחל ךרוצהמ המינ אולמכ תערוג הניא ,הנואתל התייה אל 'הנואת טעמכ'הו סנ הרקש
םינומ תרשע הרומח ,רבד הרק אל הבש ,'הנואת טעמכ' םיתיעל .םיחקל קיפהלו היתוביסנ
.עוריאה תא ומרגש תוביסנה אלא ,תעבוק האצותה אל .השק הנואתמ

,םורגל לולע היהש תואצותהמו השעמה םצעמ םיעזעדזמ אל .האצותה דימת תעבוק ונלצא לבא
.םייחה תרגשב םיכישממ ,לשכנו סובוטוא ץצופל הסנמ לבחמשכ .לעופב שחרתמש הממ קר אלא
-וא - ןוסא הרוק רשאכ קר .םהב ריכהל וליפא םינפתמ ןיא ,םיסינ ונל השוע ה"בקה דוע לכ
.םיעזעדזמ לוכה זא

דדמנ לוכה .םיעוגיפל תוסחייתהב קר אל רבדה אטבתמ ,תילנויצר הניא הבישחה-ךרד רשאכ
ירה ,ןונבלב םילייח לש לודג רפסמ עגפנ הלילח םא .וישכעו ןאכ לש תואר-ירצק םיחנומב
רשפא ,םישדוח המכל תחא םידיחי םילייח קר םיגרהנ םא ;םשמ תאצל םיכירצש החכוה וז
ירוביצה ןוידה תא תוררוגה ,תולוקש-יתלב ,תוינשגר תובוגת הלא ?רשקה המ .ראשיהל
.הלילח רזוחו תוננאש לש תועקבל הירטסיה לש תוגספמ

הבשחמל רמוח

.םדקפמב עגפש יברעה בכרב וריש םילייחה תא רוצעל הטלחהל הליבוה תירטסיה הבוגת התוא
,םילייח המכ הלילח םיגרהנ ויה דקפמב הלק העיגפ םוקמבו ,הנוש האצותה התייה וליא
עצפנ קר דקפמהו ליאוה !םרבעל טעושה בכרב םילייחה ורי אל עודמ :הארונ הקעצ המק התייה
החילס תושקבב םיקוסע ונחנא ,בכרב וריו תוארוהה יפ-לע ולעפ םילייחה וליאו ,לק
.ונל ליעומ אל הז םגו ,תויולצנתהו

הנווכב םיעגופ םיחצור םילבחמ רשאכ .הזה תורצויה ךופיה תא ןיבהל רשפא-יא ,ללכב
ןכומ שיא ןיאו 'קופיא' גוהנל םישרדנ ונחנא ,םימלש םיסובוטוא םיצצופמו םידוהיב הליחת
בכרב םירוי םילייח רשאכ ,תאז תמועל .םיברעב העיגפו םידוהי לש תויוערפתה הנבהב לבקל
,םינבא יודיי ,תויוערפתה ילג 'הנבהב' לבקל ונילע ,תימצע הנגה ךותמ ,םסרודל הסנמש
.הככ ?המל .םידוהי רבעל יריו הרעבת יקובקב תכלשה

ךרדב ילוא וא ,לארשיב הרבחה לש הבישחה ךרדב רומח םגפ לע תודיעמ וללה תואמגודה לכ
.הבשחמל רמוח הברה ןאכ שי .ירוביצה ןוידה תא םיטוונמ תרושקתה יצורע הבששדח שיימויה ם"במרה םויסל ונוכיה

חתפייו ,'ימויה ם"במרה' לש ו"טה דומילה רוזחמ ה"יא םייתסי ,ןסינב 'ד ,יעיבר םויב
,שטיוואבוילמ יברה ידי-לע הנקתנ ימויה ם"במרה דומיל תנקת ,רוכזכ .ז"טה דומילה רוזחמ
תגיגח .הרותה תוכלה לכ לש ףתושמ דומילל םיעיגמ ודומיל ידי-לעש ,תדחוימה ותלעמו
ועמשוי הרמזו הריש יקרפ .םילשוריב המואה יניינבב םויסה םויב םייקתת תיזכרמה םויסה
קיפה ,ד"בח-יריעצ די-לעש ,ימויה ם"במרה הטמ .דוד -ןב יכדרמ עדונה ידיסחה רמזה יפמ
'לט ,72915 ד"בח-רפכ 14 ד"תב וא ד"בח-יתבב ולבקל רשפאו ,האבה הנשל דומיל-חול
.03-9607588

"חספה תויווח דירי"ל םירהונ םידלי

דיריה .ד"בח -יריעצ לש 'חספה תויווח' דירי ד"בח-רפכב ה"יא חתפיי בורקה ןושאר םויב
תורושקה תויווח ללש םידליל הנקמ אוהו ,םיידוסי רפס-יתבו םידלי-ינג ידימלתל דעוימ
-ליל תויווחו הלעפה ;תובוב -ןורטאת ;הלודגה תוצמה תייפאמב רוקיב :תינכתב .חספה גחב
.הצמו ץמח אשונב יתורחת קחשמ ;תילוק -רוא תינכתו הניגנ ,הריש ,הגצה בולישב ,רדסה
תרבוחו חספ לש הדגה ,תרדוהמ תישיא הזיראב הצמ - יש לבקמ דלי לכו ,םולשתב רוקיבה
.03-9607588 ןופלטב שארמ םשריהל שי .רדסה-ליל לע םיביהרמ םימולצת

תידוהי הקיטסימל רנימס

הקיתעה ריעב 'טנסא' ןוכמב לודגה תבשב םייקתי תודהיו הקיטסימ יאשונב ףסונ רנימס
תוננובתה ,היתפואמוה ,שדוחה לזמ ,ביבאה תוחוחינו תונליאה תכרב :םיאשונה ןיב .תפצב
.06-6921364 'לט .דועושטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .ידוקפ -להקיו תשרפל


החילסהו הרותה תחמש

תבש תרימש לע םתוא הוויצו לארשי-ינב לכ תא ליהקה ונבר השמש ,רפוסמ ונתשרפ תליחתב
,םירופיכה-םוי תרחמל" :שרפמו ,"השמ להקיו" םילימה תא טטצמ י"שר .ןכשמה השעמ לעו
ויה ןכשמה תכאלמ לעו תבש תרימש לע יוויצהו לארשי-ינב תלהקה ,רמולכ ."רהה ןמ דרישכ
.םיינשה תוחולה תא ומע איבהו יניס-רהמ דרישכ ,םירופיכה-םוי תרחמל

םירופיכה -םוי תרחמל היה רבדהש י"שרל ןיינמ ,תישאר .הרהבה שרוד י"שר לש הז שוריפ
תא םויב ונבר השמ בכיע ןכא עודמ ,תינש ?רההמ ותדר םע דימ ,ומצע םירופיכה-םויב אלו
!?"תווצמל םימידקמ םיזירז" אולהו ,'ה יוויצ תריסמ

?הנתמהה המ םשל

,איה רבדה תועמשמ ."להקיו" הלימהמ םירופיכה-םוי תרחמל היה רבדהש הנקסמל עיגמ י"שר
-םויב היה אל רבדהש החכוה ןאכמ .םעה תא ףוסאל ידכ תדחוימ הלועפ השע ונבר השמש
.םמצעמ לארשי-ינב ולהקנ ,יניס-רהמ ונבר השמ דרי רשאכש חינהל שי ןכש ,ומצע םירופיכה

השמ תאמ םיינשה תוחולה תא לבקל לארשי-ינב וצבקתה רשאכש ,ןאכ ונתוא תדמלמ הרותה
,תרחמל השע תאז .ןכשמה תכאלמו תבשה תרימש לע יוויצה תא דמעמ ותואב םהל רסמ אל ,ונבר
ןיתמה המל ,הלאשה הרתונ ןיידע ךא .'ה יוויצ תא םהל רוסמל ידכ םעה תא דחוימב ליהקהשכ
?םויב-וב םייוויצה תא רסמ אלו רחמל

הרותל הקושת

רבדה ררוע ,םיינשה תוחולה תא ומע איבהו יניס-רהמ ונבר השמ דרי רשאכש ,איה הבושתה
.לגעה אטח לע םהל חלס ה"בקהש לע החמש םגו ,תוחולה תלבקל המוצע הקושת לארשי-ינב לצא
םלצא היה אלו ,הרותהו החילסה ןיינעב םבורו םשאר םיעוקש ויה ומצע םירופיכה-םויב ןכל
.היהיש לככ הלענ היהי ,רחא ןיינע םושל םוקמ

תיישעל םיעגונה ,ה"בקה לש םייוויצה תא םהל רסמו םעה תא שדחמ ונבר השמ ףסא תרחמל קר
לארשי-ינב ויה ומצע םירופיכה-םויב םלוא .ןכשמה תכאלמו תבשה תרימש - לעופב 'ה רבד
.םלועה תואיצמ ךותב היישע םניינעש םייוויצל םוקמ היה אלו ,המצע הרותה ןיינעב םיעוקש

לועפלו תאצל

ןיאש דע הב קבד םדאהש ,הרותה ןיינעב תדחוימ הלעמ שיש (א :םירבד ינש םידמל ונא ןאכמ
לש האלפנה התלעמ תורמלש (ב .ןכשמה תיישעכ הלענ ןיינע וליפא ,רחא ןיינע םושל םוקמ ול
- םלועב 'ה ןוצר תא עצבל ידכ הרות לש תומא 'דמ האיציה השורד ןכמ רחאל ירה ,הרותה
.הניכשה תא וב תורשהלו םלועה תואיצמ ךותב ןכשמ תושעל

יל ןיא רמואה לכ" ןכש ,םלועב לועפלו תאצל םג ידוהי ךירצ הרותב האלפנה תוקבדה רחאל
םיכוז זאו ,םידסח תולימג םג תויהל תבייח הרותה םע ."ול ןיא הרות וליפא - הרות אלא
.המלשהו תיתימאה הלואגה תא םג המע האיבמש הניכשה תארשהל
(210 'מע ,ו ךרכ תוחיש יטוקל)

תרוטק תרטקה :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםינממס רשע-דחא

ךל חק" ?ארק יאמ :אנוה בר רמא .יניסב השמל ול ורמאנ םינממס רשע-דחא :ןנחוי יבר רמא
םעפ דועו .השימח דחיבו ;השולש דוע ירה - "הנבלחו תלחשו ףטנ" ;םיינש ירה - "םימס
רשע-דחא לוכה ךס .דחא - "הכז הנובלו" .הרשע דחיבו ,השימח דוע ירה "םימס" :רמאנ
.םינממס
(ד,ו תותירכ)


תרוטקה לש הטושפ

וב ןיצחורו ,רשבה וב ןיכתחמו ,םוי לכב תובר תומהב םיטחוש ויה שדוקמה םוקמבש ןוויכמ
הז ינפמ .רשבה תומוקמ חירכ וחיר היה ותוא ןיחינמ ויה וליאש קפס ןיא ,םייערכהו ברקה
חירו וחיר ביטיהל ,םייברעה ןיבו רקובב ,םוי לכב םימעפ יתש תרוטקה וב ריטקהל הוויצ
.וב דבועה לכ ידגב
(םיכובנ הרומ)


תרוטקה לש התוימינפ

תילענ הדובע איהש ,תרוטקה תדובעש ןכתיי יכו :אינתה לעב ,ןקזה ונבר תא דיסח םעפ לאש
איבמש עודי :יברה ול הנע ?תונברקה לש ערה חירה תא ריבעהל ידכ אלא האב אל ,רתויב
ידי-לע רפכתמ ונווע היה זאו ,המלש הבושתב בושלו ויאטח לע טרחתהל ךירצ היה ןברקה
תרוטקה .אטחה ןוחרסמ ןיידע ראשנו ,יוארכ התייה אל הבושתהש הרוק םימעפל ךא .ןברקה
.הז ןוחרס ריסהל הדעונ
(םירופיסו תועומש)


רציה תמהוז תרבעה

זמור הז רבד .ערה רצי לש תפוניטהו המהוזה תא לטבלו ריבעהל האב תרוטקהש רמאנ רהוזב
."ער חיר" תרבעהל האב תרוטקהש בתכש ךכב ,'םיכובנ הרומ'ב ם"במרה
(תוחיש יטוקל)


םיאטוחה תא ףרצל

ונדמלל ,תרוטקה ינממס ןיב בותכה ואנמו .ערו ףירח וחירש ץע לש םשוב ןימ - "הנבלחו"
ויהיש לארשי יעשופ תא וניתוליפתו וניתוינעת תדוגאב ונמע ףרצל וניניעב לקיי אלש
.ונמע םינמנ
(י"שר)


תפחוס שאה

םע בותכה האנמו ער החיר הנבלח ירהש ,תינעת הניא לארשי יעשופמ הב ןיאש תינעת לכ
יעשופ תא ררועל רוביצה לש תינעתהו הבושתה חוכב ןיא םא ןכש .(ו תותירכ) תרוטקה ינממס
תדקוי שא רשאכ .םביל לכ תא םינווכמ םינעתמה ןיאש אוה ןמיס ,הבושת ושעי םה ףאש לארשי
.םתיצהל השק םמצעל םהשכש ,םיבוטרהו םילדה םיפנעה תא םג הכותל תפחוס איה ,הכלהכ
(בוט-םש-לעבה)


ןותחתה תא תולעהל

ויהיש אוה םתברקהב יאנתש תונברקבכ אלש ,הליכאל םייואר םניאש םינממסמ התשענ תרוטקה
לע תזמרמו ,ער החירש ,הנבלחה םג התייה תרוטקה ינממס ןיב :וזמ הרתי .הליכאל םייואר
רתויב םיתוחנ םיניינע םג השודקל תולעהל האב תרוטקהש ןבומ הזמ .רתויב םילפש םירבד
.'הל םתרטקה ידי-לע
(תוחיש יטוקל)


תיתימא תורשקתה

םדא ךל שי .("אנרטקתא אריטק דחב" רהוזה רמאמכ) תורבחתהו תורשקתה ןושלמ - "תרוטק"
אוה-ךירב -אשדוק םידחיימו םירשקמה םידיסחה גהנמכ גהונ ,"תרוטק ריטקמ" אוהש
וילע .דיסח לש םש ול אצייו ףדונ וחיר היהיש ,"הב חירהל" ידכ תאז השוע ךא ,היתניכשו
..."וימעמ תרכנו הב חירהל הומכ השעי רשא שיא" :(חל,ל תומש) רמוא בותכה
(בוט םש רתכ)

עובשה תרמיא


שייבתהל אל

םינזור םג חראתהל םיגהונ ויה ובש ,דבוכמ ןולמב םעפ ןסכאתה ירויפיטנומ השמ עדונה רשה
תדועס תא דועסלו ןיינמב ללפתהל ידכ ,םידוהי הרשע ורדחל ןימזה תבש תארקל .םיכלמו
.אתווצב תבשה

יכ ,ןיחבה םיבוסמה דחא .תובהלתהבו לודג לוקב ורשו ,תבש תורימזב וחצפ הדועסה תעשב
ילוא יכ ירויפיטנומל ריעה אוה .הלעמ-ימר םיחרוא תייוולב ,הכלמה תבשוי םוקמ-תברקב
.הרישה לוק תא ךימנהל יאדכ

."שובא אלו םיכלמ דגנ ךיתודעב הרבדאו" :ארקו לוטיבב ודי ףינה רשהתודיסחה יכרד


לוע תלבק

'ה תא דובעל ךרוצה תאו 'ה תלודגב הרכההו העידיה תובישח תא ךכ-לכ השיגדמש ,תודיסחה
איה לוע תלבק :וזמ הרתי .לועה תלבק לש התובישח תא תוחפ אל השיגדמ ,האריו הבהא ךותמ
דבלב וז אל זא ירה ,ךרוצה יד ביצי וניא הז דוסי םאו ,הדובעה לכל סיסבהו דוסיה
םדאה תא רורגי לכשה אקוודש תורקל לולע אלא ,ןדעי תא תוגישמ ןניא הלכשההו העידיהש
.םיילילש תוזוחמל

הלודג הגשה לעב" :(ולש 'מע ב ךרכ) ויתורגיאמ תחאב ץ"יירה ר"ומדא ק"כ בתוכ ךכו
וניאו ,לוע -תלבקב וישעמ לכ השועש יממ תועטה לא רתוי לולע ,ולכש לע ןעשנה ,הבחרו
לאומש ול בישהו ,םעטה רחא ךלהש ,ךלמה לואש לש ואטח היה הזו .ללכ םעטה רחא ךלוה
,םיטושפ םישנא תלעמ הלודג אמעט יאהמו .(בכ,וט א-לאומש) 'בוט חבזמ עומש הנה' :איבנה
םיכלוהש םימכחה ולאמ ,הרוהט הנומאב םימש תוכלמ לוע תלבקב ךרבתי םשה תווצמ ימייקמ
."תיתימאה הנווכל םיאטוחו ,םתגשהב םיעוט בורה לעו ,ונעשיי םתניב לעש ,םעטה רחא

םיצע בוטחל וניווטצנ וליא

רמאמה שוריפ ןיא ."הנווכ תוכירצ תווצמ" ל"זח רמאמ לש הטושפה תועמשמה איה לוע תלבק
הווצמה ידי-לע הלעמל םירצונש תוכשמההו םידוחייה תא הווצמה םויק תעשב ןווכל הבוחש
.ןיד יפ-לע ללכ הבוח וניא הז רבד .(תודיסחהו הלבקה יפ-לע תווצמה תנווכב עודיכ)
וניאו ,'ה תווצמ וזש ינפמ הווצמה תא םייקמ ידוהיה .לוע תלבק - איה הצוחנה הנווכה
רבדמב ,הרותה רוא) הווצמל םעט ןיא םא םג ,לוע תלבקב תושעל ךירצ יכ ,םעט שפחל ךירצ
.(זצקתת 'מע

תלבק ךותמ הווצמ םויקב תדחוימ הלעמ שיש ,(א,מ חלש הרות יטוקל) ריבסמ ןקזה ונבר
,הדובע תבשחנ ותיישע ןיא - םינוילעה תומלועב דוחיי לועפל ידכ הווצמ םייקמש ימ" :לוע
,לוע תלבק ךותמ המייקל שיו ,הווצמל ללכ םעט שקבל ןיא אלא .וז היישעב םעט ול שי ירהש
ומצע דצמ ה"בקה יכ .םיצע בוטחל וניווטצנ וליא ןוגכ ,דוחיי השענ היה אל םא וליפא
-לע אלא וכישמהל רשפא-יא ןכלו ,ךלמ ותויה דצמ אוה םיארבנל ורוביח רקיעו ,ודבל םמורמ
תלבק ונייה ,הנווכ תוכירצ תווצמ ורמאש והז .דוחייה םג השענ ודי-לעו ,לוע תלבק ידי
."איה ךלמ תווצמש ,לוע

ןקזה ונבר .תכדכודמו היופכ היישע ושוריפ ןיא לוע תלבק ךותמ הווצמ םויק ,תאז םע
הכזש לע איה החמשהו ,שפנה תחמש תשגרומ תויהל הכירצ לוע תלבק ךותמ הדובעב םגש ,רמוא
.(206 'מע ט"שת םירמאמה רפס) 'ה דבוע תויהל

תותלדה לכל תוחתפמ

תרותב לודג ליכשמו ס"שב יקב היהש ,וידיסחמ דחאל םעפ הנע 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ
ותנשב םגש הזכ ,טושפ דבע לש לוע תלבק ידי-לע .תוהמה תא הנשמ לוע תלבק" :תודיסחה
שפנ-תוריסמ-לש-ידוהי לש ותובישחו ותלעמל עיגהל ןואגו ןדמל םג לוכי - ולוע וילע רכינ
.(חמק 'מע ,ד ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגיא) "םימתו טושפ

תא דבעשל ;לוע-תלבקב תימצעה החנהה אוה הדובעה תילכתו רקיע" :רמא ב"שרה ר"ומדא ק"כ
ק"כ ךכ לע ףיסומ .(286 'מע ,א קלח םירוביד-יטוקיל) "תיקולא הדובעל םישוחהו תוחוכה
.ומצע חוכב תויהל רשפאש המ קר אוה ומצע חוכו ,ומצע חוכב איה הלכשה" :ץ"יירה ר"ומדא
'מע ,א ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגיא) "ףאוש אוה וילאש רבדה לש חוכה איה לוע תלבק
.(חער

סנכיהל םינתונ ןיא םינוילעה תולכיהב" :ב"שרה ר"ומדא רמא ,תידיסח תודעוותהב ,םעפ
ליכשמו הרותב לודג ,שפנ-לעב אוה םא ףא - ךכל יואר וניאש ימו ,ךכל יוארש ימל אלא
- םימש תארי לש תומימתהו םימש תוכלמ לוע תלבק .סנכיהל השרומ וניא - תוקולא תוגשהב
ר"ומדא שדוק-תורגיא) "הלעמלש תולכיהה לש תותלדה ילוענמ לכ תא םיחתופה תוחתפמה םה
.(ברע 'מע ו צ"יירה


הלואגל הייפיצב


םשכו .םוי השענ הלילה אובל דיתעל לבא .רבוע סנ היהש ,הלילב סנ םהל השע הזה םלועב"
"תוכלממ ךפוה ינא ךכ ,םירצמ תא יתכפהש
(ט,חי הבר-תומש)

היהש השעמ


דסחה תמילג

שיבכ לולסל הטילחה ןילופ תלשממ יכ ,העידיה קציבלוק יבשות לע התחנ ריהב םויב םערכ
.תונלדתשה יצמאמו םינונחתה לכ וליעוה אל .הרייעה לש ןימלעה-תיבב קוידב רבוע וביתנש
תצקמ תרבעה לש המוגעהו השקה הכאלמב חותפל אלא הרירב הרתונ אל אשידק-הרבחה ישנאל
.ןימלעה-תיב לש רחא דצל םירבקה

םוש .ןועמש 'ר ןב בקעי :רטפנה םש קקחנ הילעש ,הנשי הבצמ הדמע תונורחאה תורושה תחאב
,ירמגל שדח הארנש ןורא תולגל ומהדנ ,המדאב ורפחשכ .הבצמה לע םושר היה אל ףסונ ראות
.םידחא םימי ינפל המדאב רבקנ וליאכ

אל המיר .ןיטולחל המלש התייה ןוראבש הפוגה .המיעפ םביל ריסחה ןוראה הסכמ תא וחתפשכ
תמילג ףוטע תמה היה ,לבוקמכ ,םינבל ןתשפ יכירכת םוקמב ,דבלב וז אל .ללכ הב הטלש
.הרוחש רמוכ

קחצי יבר קידצה ,ארתאד ארמה ינפל אשידק-הרבחה ישנא ובצייתה םתמשנ קמוע דע םישגרנ
ףא עזעדזה ויניע הארמלו ןימלעה-תיבל םמע ברה רהימ .לודגה אלפה לע ול ורפיסו ,קציא
.םינרבקה ירבדב המזוג םוש התייה אל .אוה

אצמ אל ,אלפומה הארמה תא האר זאמ יכ ,ויברוקמל ארתאד-ארמה רפיס םימי המכ רובעכ
ךכ ,הנהו .רטפנה לש ודוס תא ול ולגי םימשמש ידכ הניחתב הברהו הנעתה אוה .ושפנל חונמ
.השעמה רבד תא יינפל ללוגו רטפנה ימולחב עיפוה הלילב לומתא ,רפיס

הרזע לש ןיינע לכב התייה ודי .ושפנבו ובילב דסח-שיאכ רכומ היה הז בקעי 'ר ,ןכבו
ידי-לע הצמואש ,םאו באמ המותי הרענל ךודיש תאיצמב קסע רשאכ הרק ונלש רופיסה .דסחו
.הרייעה הפוא

אב בקעי 'ר .עובקה םימה ילד תא איבהש ,ןוסחו ריעצ םימ באוש ותלד לע קפדתה דחא םוי
םדועב .השקה ותכאלמב ול עייסל ידכ ורכש שישקה םימה באוש יכ ,ול ררבתהו םירבדב ומע
לש תצמואמה ותב תא ול עיצה דימ .וגוז-תב תא שפחמו קוור רוחבה יכ הליג םיחחושמ
.הפואה

."?םיבוט-תב התואל ,הל שי הינודנ המכו" :לאש דימו עגר רהרה רוחבה

תוליסמ סלפי הז דבכנ םוכס יכ היה רובס ."םיבוהז םישימח" :טלפו וחומב בקעי 'ר ךכח
תוחפ לע" .הברהב םילודג ויה רוחבה לש ויגשומ .ודיב התייה תועט לבא ,םימה באוש בלל
.ותבוגת התייה ,"עומשל ןכומ ינניא םיבוהז תואמ-שולשמ

המותיה רובעב הינודנל ףסכ סייגל ידכ הרייעה ידוהי ברקב ףסונ עסמל בקעי 'ר אצי דימ
יתבב בס םידחא םימי ינפל ךא ןכש ,תירשפא-יתלב המישמה יכ ,ול ררבתה הרהמ דע .תצמואמה
...תפסונ הרטמל םיפסכ ץביק ןכל םדוק םימי המכו ,תרחא הרטמל הליהקה ינב

אל םלועמשו תגלפומה םתונצמקב םיעודיה םישנא לש םהיתבל םעפה תונפל טילחה ול רצב
הליחת סנכיהל רחב אוה .הקדצה לע הרבעהב םלישכהל אלש ידכ ,םתיב ןתפמ לע ולגר הכרד
ידגב תריפתב קסע אלא ,ליגר טייח היה אל הז ןורהא-חספ .טייחה ןורהא-חספ לש ותיבל
.הזכ הארנ םג אוהו דימאל והובישחה קצליבוק יבשות .הרקוי

וביל תא וטבצ םעפ אל םנמא .ןורהא-חספ םמותשה ,"?יתלד לע םויה קופדל תרחב יכ ךל המ"
הרומתה יכ הנקסמל עיגה ןמז הז םלוא ,ותונצמק לשב ובג ירוחאמ וילע ורמאנש םירבדה
.ול תמלתשמ

לע טורפל בקעי 'ר הסינ ,"לארשיב הרשכ המותי לש הלכ תסנכה תווצמ ךל עיצהל יתאב"
.וביל ירתימ

הרשכ המותי רובעב םויה םישקבמ המכ" .םיליממ שגרתי טייחה השמ-חספכ שיא אל םלוא
.ןיע-תצירקב לאש ,"?לארשיב

בקעי 'ר לש ודובכ אלוליאו םר קוחצב השמ-חספ ץרפ .הבושתה התייה ,"םיבוהז תואמ-שולש"
.ותיבמ וחלשמ היה רבכ

.הריכמל עיצהש םיגירא המכ ויה ותחתמאב .דדונ םיגירא רחוס תלדה לע קפדתה עגר ותואב
עתפל .רמוכ לש המילג התייה וז .הרוחש דב תסיפ הדצ וניע .ףוטח טבמב םרקס השמ-חספ
בקעי 'רל הנפו רחוסל התרומת םליש ,המילגה תא ףלש אוה .הבושמ לש טבמ ויניעב תצינ
,הכשחה תדר דע הרייעה תובוחרב הב שובל טטושלו וז המילג ךילע תוטעל תואית םא" :העצהב
..."םיבוהזה תואמ-שולש אולמ תא ךל ןתא

תא לבקל ידכ לק עגרמ רתויל קוקז היה אל בקעי 'ר לבא ,חדבתהל ,ןבומכ ,הסינ השמ-חספ
דסחה-שיאב וטיבה קצילבוק יבשות .בוחרל אציו המילגה תא וילע הטע רהמ שיח .העצהה
.וילע השבתשנ ותעד יכ ורבסש ויה .והשעמ רשפל תוהתל וסינו בר ןוהמיתב

תוצפל אלב ,תיאליע הרובגב םהב דמע לבא ,תונויזיב ןפוחה אולמ בקעי 'ר עבש םוי ותואב
-שולש בקעי 'ר ידיל לשלשל אלא הרירב הרתונ אל הזלו ,השמ-חספ לש ותיבל רזח ברעב .הפ
.ןיליקתו ןיבט םירניד תואמ

ריעצה םימה באוש םע הפואה לש תצמואמה ותב יאושינ תא וגגח קצילבוק ינבו ןמז ףלח אל
.ןוסחהו

-ארבחה ישנאמ יתשקיב" ,ארתאד-ארמה לש ומולחב וירבד תא בקעי 'ר םייס ,"יתומ ינפל"
.הלעמ לש ןיד-תיב ינפל הז דגבב בצייתהל יתיצר .הרוחש רמוכ תמילג התואב ינפטעל אשידק
..."הלבחה יכאלמ לכמ יילע ןגה הזה דגבה ןכאו
ןמשיפ לאונמע ברה םע םיידוהי םייח
תונכותה תצקמ עקר לע ןמשיפ ברה


שדקמה-תיבב ךתיא רייסי בשחמה

בצק םלוא ,תודמולו תונכות חותיפל תכלוהו תרבוג השירד רצוי חתפתמה םיבשחמה םלוע
וא הנכות חותיפ .תילכלכ ךכל תירקיעה הביסה .רכינ רוגיפמ לבוס תודהיה ימוחתב חותיפה
לע .תוחפ תילכלכ המישמה תישענ ךכ ,רתוי ןטק םינכרצה קושש לככו ,רקי ךילהת אוה הדמול
דועו דוע הקיפמו םיישקה םע הזועתב תדדומתמש ,'רלוקס הרות' תרבח הכרבל היואר הז עקר
.תודהיה ימוחתב תודמולו תונכות

איה םינש המכ רבכ .םילשוריב ףונ-רה תנוכשב ,ףתושמ תיבב ףתרמ תמוקב תנכוש הרבחה
םישימחל בורק לע דמוע הלש לוביה .לארשיב םג הנורחאלו ,ל"וחב המוחתב הליבומל תבשחנ
.תידרפסבו תיתפרצב ,תירבעב ,תילגנאב - תוידומיל תונכות

ללחב םיעלס ץצופל

יתבש ברה לש וירבסה תא עומשלו ,בשחמה גצ לע ימויה ףדה תא דומלל םילוכי םתא וישכע
רצועו ךרדומ רויס םייקל ,דומלתב םיגשומ תנבהב םכיניב תורחתהל םכנוצר ילואו .ותבס
תובושת ןתמ בגא ,ללחב םיעלס ץצופלו תיללח אתב בשייתהל ,ישילשה שדקמה-תיבב המישנ
.םכדי -גשיהב רבכ לוכה ?ידוהיה הנשה-חולב תוקסועה תולאשל

ף'ג ,רשכומ םיבשחמ שיא ,ורבחו ןמשיפ לאונמע ברה :םיינש םידמוע טקייורפה ירוחאמ
הצרא הלע ,קרוי-וינבש יסנוממ םיקסע-שיאו רבעשל הליהק בר ,(47) ןמשיפ ברה .םרגלימ
םרגלימ תא שגפ דחא םוי .הרות דומיל םע םיקסע בלשל ךרד שפיח ןאכ .רפסמ םינש ינפל
.ב"הראמ ןכל םדוק רצק ןמז אוה םג הלעש ,ירט הבושת-לעב ,(37)

תישיא הנכות

וידעצ תישארב .תולודגה םיבשחמה תורבחמ תחאב ב"הראב קסעוה ,בשחמה ימוחתב יוליע ,ף'ג
תא הללכ הנכותה .תיטרפ רזע תנכות ומצעל חתפל טילחהו ,םיישקב לקתנ הרותה דומילב
םיטבלו תולאש ןכו ,םיפסונ םישוריפ הב בלשל תורשפא דצל ,ילולימה ןשוריפו הרותה תולימ
ותואב .'קלדנ'ו הנכותה תא האר ,םרגלימ תא ןמשיפ שגפ דחא םוי .דומילה תעשב וררועתהש
.'רלוקס הרות' הדלונ עגר

:בחר ןווגמה .תונוש תוידומיל תונכות םישימחכב ,רומאכ ,ראפתהל םיינשה םילוכי םויכ
םירענ תנכהל הנכות ךרד ,רתסא תליגמב ןויעל הנכותו ימויה ףדה דומילל הנכותב לחה
.תוטועפל תיב -ףלא תדמול דעו ,םידליל חספל תיביטקארטניא הדגהו הרטפהה תאירקל

השודקל בשחמה לוצינ

םה" .להוא יבשוי םימכח-ידימלת םע םרגלימו ןמשיפ םידבוע םיטקייורפה תצקמ ךרוצל
.הקסעה וז - "םתיב תסנרפב םהל םיעייסמ ונחנאו ינויעהו ידומילה רמוחה תא ונל םיקפסמ
םתיבב םיקיזחמה םישנא שי" .השודקל ולצנל הבוחש רובסו בשחמה לש וחוכב ןימאמ ןמשיפ
.רמוא אוה ,"ובש הרידאה תידומילה תלוכיל םיעדומ םניאו בשחמ

.תויללכה תודמולה תמרמ לופית אל תוינרותה תודמולה תמרש םידיפקמ 'רלוקס הרות'ב
ךרוצ דוע ןיא םויכ ,וירבדל .ןמשיפ רמוא ,"'והוונאו יל-א הז' תווצמל םיבייוחמ ונחנא"
אוצמלו השודק ישימשתל תונחל סנכיהל רשפא" .תובוט תונכות גישהל ידכ םירז תודשב תוערל
"ןירדהמה ןמ ןירדהמל ,הליחתכל תורשכ תוינרות תונכות םג ,תויציצהו םישמוחה דצל ,םש
.(1-800-212626 'לט)גרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


והילא לש וסוכ

?'והילא לש סוכ' רדסה לילב םיגזומ עודמ :הלאש

הז הלילש רוכזל ידכ ,'ךתמח ךופש' תרימאל תלדה תא םיחתופ ןוזמה תכרב ירחא :הבושת
ינפל - ד"בח גהנמלו) ןכ-ינפל .המלשה הלואגה תאיבל םיפצמ ונאשו 'םירומיש ליל' אוה
איבנה והילא יכ ,'והילא לש וסוכ' הל אורקל וגהנו ,תפסונ סוכ םיגזומ (ןוזמה תכרב
.הלואגה תא רשבל דיתע

,יתלאגו ,יתלצהו ,יתאצוהו" :(ו תומש) הלואג לש תונושל עברא דגנכ ונקתנ תוסוכה עברא
דגנכ איהש ,"יתאבהו" - תישימח ןושל םג שיש ןוויכמ .תויולג עברא דגנכ ןהש ,"יתחקלו
וא 'רחבומה ןמ הווצמ'כ םא ,תישימח סוכ תותשל ךירצש םירבוס שי ,הדיתעה הלואגה
ןיא ףאש םירבוס םירחאו ,הייתשל אלו הגיזמל קר הנתינ וז סוכש םירמוא שי .'תושר'כ
.התוא םיגזומ

םיגזומ ןכ-לע .תישימח סוכב םיבייח םא ארמגב תקולחמה תמחמ תגזמנ וז סוכש ,םירמוא שי
לכ תא ררביו והילא אובישכש זמרל ,'והילא לש סוכ' תארקנ סוכהו ,הנממ םיתוש ןיאו התוא
.וז סוכ ןיינעב קפסה םג ררבתי ,תוקפסה

,אינתה לעבו ('והילא לש סוכ' ריכזמש םיקסופה ןיב ןושארה) 'בקעי קח'ה ירבדמ םלוא
םימייוסמ םיבצמב .ירמגל םידרפנ םירבד ינש םה 'ישימח סוכ'ו 'והילא לש סוכ'ש חכומ
קרו ,דימת גוזמל וגהנ 'והילא לש וסוכ' תא וליאו ,תישימח סוכ תותשל םיבוסמל וריתה
.ןהמ םיתוש ןיאו ןתוא םיגזומ קרש ,םהבש הוושה דצה .'רדס'ה לכל דבלב תחא סוכ
ע"וש .כ"ונו ,אפת -פת 'יס ע"ושוט .םש חקור השעמו ,י"ה ח"פ הצמו ץמח ם"במר .א,חיק םיחספ
המלש הדגה .'תוסוכ עברא' ךרע ,תידומלת הידפולקיצנא .א"ס אפת 'יסו ה ס"וס פת 'יס ןקזה ר"ומדא
.צ-טפ 'יס ב"ח חספ םידעומה ירעש .ולר 'מע םיגהנמה ימעט .אסק 'מעו 94 'מעעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il