586 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

שדוחה / ארקיו תשרפ * (27.3.98) ח"נשת'ה רדאב ט"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


םיסינה שדוח חתפב


הדוקנב לבא ,עבטה ךרדב הרואכל םילהנתמ ידוהיה םעה ייח
וניאש קמקמח והשמ וב שי .תומכסומהמ גרוח אוה יהשלכ
םילבוקמה םילכב בשייתמ


הנשה-חול יפ-לע לבא ,הנשה עצמאב שממ םידמוע רבכ ונחנאו ,הנש יצח ינפל לח הנשה-שאר
שדוחה" :שדוחה תשרפב ארקנש יפכ ,"ןושארה שדוח"ל תאזה תבשב םיסנכנ ונא ,ארקמה לש
."הנשה ישדוחל םכל אוה ןושאר ,םישדוח-שאר םכל הזה

םירושימ ינש השעמל םהש ,הנש-תוחול ינש ךותב יח ידוהיה םעהש ,הלוע ל"זח ירבדמ
חולה ינש דצמו ;םדאה תאירב םוי ,ירשתב 'אב ליחתמש ,יעבטה חולה - דחא דצמ .םיליבקמ
.םיתפומבו תותואב םירצממ וניתובא ואצי ובש שדוחה ,ןסינ שדוחב ליחתמש ,יסינה

ללככ ידוהיה םעה לשו טרפכ ידוהי לש וייחש ,איה םירבדה לש תינויערה תועמשמה
ריצה ינש דצמו ,ילנויצרה ,ישונאה ,יעבטה ריצה דחא דצמ .םיליבקמ םיריצ ינשב םילהנתמ
.ילכש-לעה ,יסינה ,יעבט-לעה

םיליבקמ םיריצ

ידוהיה םעה םייקתה דחא דצמ .וז תבכרומ תכרעמ אילפהל תפקשמ לארשי-םע לש הירוטסיהה
תויעב םע דדומתה ,םייעבטה םילכב ויכרצל גאד ,הסנרפ ייחב קסע :תויעבטה תוכרעמה ךותב
ידוהיה םעה היה אל עבטה יקוח תרגסמבש לוכל רורב םלוא .תולבוקמ םיכרדב תוריזג םעו
םעה לע ולעפ תיעבטה תוליעפה דצל .ודגנ ודמע םייעבטה תוחוכה לכש םושמ ,םייקתמו דרוש
םהשכ םייעבטה םיאנתהש םוקמב דורשל תלוכיו חוכ ול וקינעהש םייעבט-לע תוחוכ ידוהיה
.םלעיהלו דחכיהל ול םימרוג ויה םמצעל

,םימעה לככ םע הארנ אוה ינוציח טבמב .ידוהיה םעה לש ומויק דוס ןומט וז הדוקנב
יהשלכ הדוקנב לבא .םיימלוע-ללכ םייפרגומדו םייתרבח םיכילהתלו םייעבטה תוחוכל ףופכה
תא םיאבנמ םיחמומה לכ רשאכ .תומכסומהמ קמוחו םיללכהמ גרוח אוהש םואתפ ררבתמ
םילכב בשייתמ וניאש קמקמח והשמ וב שי .אשנתמו חרופ םואתפ אוה ,ותכיעדו ותומלעיה
.םילבוקמה םיילנויצרה

םעה הווהתנו דלונ ובש ,ןסינ שדוחב למוסמש דוסי ,לארשי-םעב םייקש יסינה דוסיה הז
-לעו תיסינ התייה תוריחל תודבעמ ותאיציו ידוהיה םעה לש ותדיל .ידוהיה
.יסינה ריצה - יעבטה הזל ליבקמ ריצב םייקתהל חוכה לארשי-םעל ןתינ ןאכו ,תיעבט

הלואגל חוכ

קוסעל ךירצ ידוהי .ללכה ייחב ןהו טרפה ייחב ןה יוטיב ידיל אובל הכירצ וז הרכה
ךל ןתונה אוה" יכו "רישעת איה 'ה תכרב" יכ תעדל וילע תאז םעו ,עבטה ךרדב ותסנרפל
."ליח תושעל חוכ

תונבל ,תלבוקמ תיטמולפיד תוליעפ להנל ,עבטה יכרדב לועפל ךירצ ,הנידמ ייחב םג ךכ
םג .םייעבט -לע ,םיפסונ תוחוכ ונתחתמאב שיש ןמזה לכ רוכזל ךירצ לבא ,תיאבצ המצוע
ונלש לע דומענ םאש רוכזל ונילע הבוח ,הניפל ונתוא םיקחוד עבטה יכרדבש המדנ םא
יכ םימעפ המכו המכ וניאר הנורחאבו) רציממ ונצלחל ולשמ םיכרד ה"בקה אצמי - 'ה ןוצרכ
.(...תויזחתה לכמ רתוי בוט תאז השוע אוה

.המלשו תיתימא הלואגל עיגהל ונל ןתינש חוכה תא רקיעב ונל ריכזמ ןסינ שדוח םלוא
ישדוח ראשבש רבדה שוריפ ןיא ."לאגיהל םידיתע ןסינב ,ולאגנ ןסינב" :םירמוא ל"זח
הנימב תדחוימ ןוצר-תע אוה ןסינ שדוחש אלא ,הלילח ,אובל הלוכי הלואגה ןיא הנשה
.הלואגל

והואצמ ,ןסינ שדוח רבעשכ ,תחא םעפש ,רפוסמ ןייטשנייפ השמ יבר לודגה קסופה לע
ונאצמנ אלו ןסינ שדוח ףלח בוש" :רמא ,ויתוחנא רשפל והולאששכ .חנאנו בשוי ויברוקמ
ונידיב שי ,שדוחה ףוסב הלילח חנאיהל םוקמב ,ןכ-םא ."ונקדצ-חישמ ינפ תא םדקל םייואר
.ונקדצ-חישמ אובי הז ןסינ שדוחב ןכאש ידכ םיבוט םישעמו תויוכז תוברהל

דוע ,בוט השעמ דוע .הלואגה תא איבהלו תוכז-ףכל ףכה תא תוטהל רתוי לק ןסינ שדוחב
.הכזנו - לארשי-תבהאו דסח תצק דוע ,הקדצל עבטמ דוע ,הרות דומילב תפסותשדח שיתיזכרמה םויסה תגיגח

,ברעב ,ןסינב 'ד ,ישילש םויב ה"יא היהת ימויה ם"במרה דומיל םויס לש תיזכרמה הגיגחה
הרמזו הריש יקרפ .א"טילש תודיסחהו הרותה ילודג דמעמב ,םילשוריב המואה יניינבב
רוזחמ םויס - לופכ םויס הז הנשה .דוד-ןב יכדרמ עדונה ידיסחה רמזה יפמ ועמשוי
- םויל דחא קרפ יפל ישימחה רוזחמה םויסו םויל םיקרפ השולש יפל רשע-השימחה דומילה
רשפא האבה הנשל דומיל-חול .שטיוואבוילמ יברה ידי-לע ,רוכזכ ,ועבקנש דומיל ילולסמ
.03-9607588 'לט ,72915 ד"בח-רפכ 14 ד"ת ,זכרמה - ד"בח-יריעצב וא ד"בח-יתבב לבקל

הירבטב םויסה דמעמ

.הירבטב ם"במרה לש ונויצל ךומסב םויס דמעמ ,גוהנכ ,ךרעיי תיזכרמה םויסה תגיגח םדוק
דומיל תא הרות ילודגו םינבר ומייסי םש .ברעב ,ןסינב 'ג ,ינש םויב ה"יא היהי דמעמה
.שדחה רוזחמה דומיל תא וחתפיו ם"במרה

הכורב המזוי

תוחפשמל ףסכו ןוזמ יכרצמ תקפסא לש לעפמ ומזי ,ןלוג םהרבאו ויז לאירא ,םיריעצ ינש
הנשבו ,םייתד -אלו םייתד רפס-יתבמ םידימלת עצבמב םיפתשמ םה .גחה תארקל תוקקזנ
.776 ףינס םילעופה קנבב 193333 ןובשח :תומורתל .תוחפשמ תואמל ועייס הנורחאה

ךרובמ הלועפ-ףותיש

ידכ ודדועל יוארש ,דסחו הקדצ דסומל תינכרצ הרבח ןיב וגוסמ ןושאר הלועפ-ףותיש
לכ - ידרחהו יתדה רוביצל עצבמב האצי 'סרפמפ' תרבח :ויתובקעב וכלי תופסונ תורבחש
תתומעל היינקה ךרעמ (10%) רשעמ הרבחה םורתת ,תוידרחה תוינכרצב הרבחה ירצוממ הנוקה
!הפי .(הכנה דליל רזע) ה"לעשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .ארקיו תשרפל


הקסע לכב ישילש ףתוש

םדא ןיבש םירבדבמ טרפ לכ לע הדפקהה רתוי הבושח םוקמל םדא ןיבש םירבדבש המדנ םיתיעל
תלבקב תעגופ םוקמל םדא ןיבש תווצמב הרותה תוארוהמ הגירח לכש םיניבמ לוכה .ורבחל
איה העיגפהש ,המדנ ורבחל םדא ןיבש תווצמב ,תאז תמועל .ה"בקה לש ולוע
.ה"בקב ךכ-לכ אלו םדאב רקיעב

השרפב .הרקיעמ תיעטומ וז החנה המכ דע שיחממה רתויב ףירח יוטיב עיפומ ונתשרפב
אטחת יכ שפנ" :הרותה תרמוא .לביקש ןודקיפל שחכתמה םדא לש וניד לע ראשה ןיב רבודמ
םלוא ,ורבח יפלכ קר שיאה אטח הרואכל ."'וגו ןודקיפב ותימעב שחיכו ,'הב לעמ הלעמו
.ה"בקב הליעמ והשעמב האור הרותה

ה"בקב הליעמ

:(הרותל ושוריפב תאז איבמ י"שרו) ןודקיפל תושחכתה לש התרמוח תא ריבסמ אביקע יבר
םיבתוכ םהש רטש לע וא םידע לע םידדצה םיכמוס ,ורבחל םדא ןיבש ןתמו-אשמה ימוחת לכב
ישילש אלא ,המשנ וב עדתש הצור וניאו ורבח לצא דיקפמה" ,תאז תמועל .םימתוחו
."םהיניבש ישילשב שחכמ - שחכמ אוהשכ ךכיפל ,םהיניבש

לש ותואצמיה לע עדיי ףסונ םדאש הצור וניא דיקפמהש תחא-אל הרוק ןודקיפב ,רמולכ
ותארי לע רקיעבו ורבח לע ךמוס אוה אלא ,םידע תוחכונב ודיקפמ וניא ןכל .שוכרה
ןאכ ןתינש ןומאל שחכתמ אוה ,ןודקיפל שחכתמ רמושהשכ ןכל .ה"בקה - "םהיניבש ישילש"המ
."'הב לעמ הלעמו" הרותה תרמוא ןאכ אקוודש הביסה וזו ,ה"בקב

יתימאה םילעבה

דמועו קסע םישוע םישנא ינש רשאכ ."םהיניבש ישילש" ןושלה רשפ תא ןיבהל ונילע םלוא
ישילש דצ אלו דבלב דע אוה יכ ,"םהיניבש ישילש" רדגומ תויהל לוכי אוה ןיא ,דע םדיל
?"םהיניבש ישילש" ה"בקה הנוכמ ןאכ עודמ .הקסעל

שיש העיגפה תניחבמ ,ורבחל םדא ןיבש הריבע לש הרומחה התועמשמ יוטיב ידיל האב ןאכ
,ול ךייש לוכהו ה"בקה אוה יתימאה תיבה-לעב רבד לש ותימאל אולה .םימש תוכלמב ךכב
שוכר לע םילעב תויהל םדא-ינבל תוכז ןתונ ה"בקהש אלא ,"האולמו ץראה 'הל" רמאנש יפכ
קר עגופ אוה ןיא - ול רסמנש ןודקיפב שחכמו 'ה ןוצר לע רבועו םדא םק רשאכ .ןוממ וא
.ה"בקה - יתימאה תיבה-לעבב ,"םהיניבש ישילש"ב אלא ,דיקפמב

הבושת ךרד

םדא ןיבש אטחב ,"ותימעב שחיכו"ב רבודמ רשאכ םגש ,הרותה השיגדמ ןכל
."'הב לעמ הלעמו" אלא אטח םתס אלו ,"אטחת יכ שפנ" ןאכ שי םירבדה תוהמב ירה ,ורבחל

ידוהי לכל הרותה תנתונ הזכ הרקמב םג ןכלו ,"הבושתה ינפב דמועה רבד ךל ןיא"ש אלא
,ולוכ לארשי -םעב ה"בקה גהונ ךכו ."ול חלסנו ...רפיכו" זאו ,ןוקיתו הבושת לש ךרד
םה דימ - הבושת םישוע לארשי"ש עגרב ירה ,"ונצראמ ונילג וניאטח ינפמ" םא םגש
.שממ בורקב ונקדצ-חישמ תאיבב ,"םילאגנ
(1 'מע ,ז ךרכ תוחיש יטוקל)

אריעז 'א :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמךמצע ןטקה

ךפלאא" (גל,גל בויא) רמאנש ומכ ,דומיל ןושלמ אוה 'ףלא' .אריעז 'אב בתכנ ארקיו
הוואג לש הערה הדימל לגרתהל אלו ,ומצע תא ןיטקהל וילעש ,םדאל זמר ןאכ שי ."המכח
.תואשנתהו
(ילופורטסואמ ןושמש יבר)


ינוניב הייה

הרותה ידי-לעש ןכו ,ינוניב תויהל םדאה לעש תורוהל ,תוינוניב תויתואב הבתכנ הרותה
ידי-לע ,הוונע לש רתויב הנוילעה הגרדל עיגה ונבר השמ ךא .ינוניבה תגרדמל םיעיגמ
.אריעז ףלאב "ארקיו" בותכ ולצא אקווד ןכל .ומצע תולפש תרכה
(ש"ת תוחישה רפס)


לארשי-ץראב תומלש

;לארשי -ץראב התייה אל ןכש ,המלש התייה אל וז האירקש םושמ ,אריעז "ארקיו" לש 'אה
.לארשי-ץראב קר תויהל הלוכי תומלש
(רהוז)


אובל דיתעל תומלש

איהש ,"ארקיו" לש 'אה ללכהמ תואצוי .תוינוניב תויתואב הרותה הבתכנ יללכ ןפואב
-ףאש ,ונדמלל .יתבר איהש ,םימיה ירבד תליחתב "םדא" הלימה לש 'אהו ,אריעז
ןמזב תומלשל עיגהל לוכי םדאה ןיא תאז-לכב ,'הל בוריק לועפל תונברקה ןיינעש יפ-לע
'אה תזמור ךכ לעו ,חישמה תאיבב ,אובל דיתעל קר גישהל רשפא תיתימאה תומלשה תא .הזה
.םימיה ירבדבש יתבר
(ט"צרת םירמאמה רפס)


השמ לש ותונתוונע

םעלב לצא (ה,גכ רבדמב) רמאנש יפכ ,'א אלב ,"רקיו" בותכל הצר ,הברה ותונתוונעב ,השמ
,'א ףיסוהל ה"בקה ול הרוה .הרקמב אלא 'ה ול הארנ אל וליאכ ,"םעלב לא 'ה רקיו"
.הנטק ףלאה תא בתכ ,ותוונעב ,השמ םלוא .'ה דצמ תנווכמ היינפ לע הרומ ארקיו ןושלש
(םירוטה לעב)


רתוימ ויד

ויד טעמ ול רייתשנ אלא ,דוהה ינרקל השמ הכז ןיינמ :אמוחנתב האילפ שרדמ ןבוי הזב
ותונתוונע לדוגמ אלא ?רתוימ ויד השמל ונתנ דציכ הרואכלו .ושאר לע וריבעהו וסומלוקב
הזמו ,ויד טעמ ול ראשנ ,אריעז ףלא בתכו יתבר ףלא בותכל וידה לכב שמתשה אלש ,השמ לש
.דוהה ינרקל הכז
(הרות יזנג)


ןטק חתפ

יל יחתפ :שרדמב ךכ לע ושרד .(ב,ה םירישה ריש) "יתוחא יל יחתפ" :תובית ישאר 'ףלא'
ןטקה חתפל אופא תזמור אריעז ףלאה .םלוא לש וחתפכ םכל חתפא ינאו טחמ לש ודוחכ חתפ
.וחתופל ונילע לטומש
(שדוק ערז)

עובשה תרמיא


תושעל רוסאש "תווצמ"

תא קרפ ,הרותה ךרדמ רסש ידוהי לע םעפ ול ורפיס ץינ'זיוומ ריאמ-םייח יבר לש וידיסח
בגא .תווצמהו הרותה ירמוש ויחאל געול ףאו ,רוסא רבד לכ השוע אוהו תודהיה לוע
."שרושה ןמ ורקעל הווצמ ,הזה שיאה" :םידיסחה דחא אטבתה םירבדה

ךיא .'הנישעית אל רשא 'ה תווצמ לכמ' הרותה ןושל תא ינא ןיבמ התע" :יברה ביגה
הרותה תרמוא ךכ לעו ,התע רכזוהש גוסהמ 'תווצמ' שי אלא !?ןתושעל רוסאש תווצמ ונכתיי
."הנישעית אל רשא" 'תווצמ' הלאשתודיסחה יכרד


בלבש המהבה

,ארקיו רפס תא תוקוניתה םע דומלל ליחתהל שיש ל"זח םירמוא ללכב הרותה דומילבש םשכ
'בירקי יכ םדא' רמאמה דומילב ליחתהל גוהנ תודיסחה דומילב ךכ ,תונברקה ינידב קסועה
תדובע לש ימינפה םלועל רהוצ דמולה ינפל חתפנ הז רמאמב .ןקזה ונברל הרות יטוקילב
בירקהל ךירצ הבש ,תימוי -םוי תישפנ הדובע השעמל איה תונברקה תדובעש דמול אוה .'ה
.תימהבה שפנה תא - םדא לש ובילבש 'המהב'ה תא

:לאושו ,"'וגו המהבה ןמ ,'הל ןברק םכמ בירקי יכ םדא" קוספה לע דמוע ןקזה ונבר
אוה ןברקהש ,אוה שוריפה אלא ?"בירקי יכ םכמ םדא" אלו ,"םכמ בירקי יכ םדא" רמאנ המל
- "המהבה ןמ" ?שפנ וזיאו .'הל ןברק םכשפנ תא בירקהל םכילע - שממ םכמצעמ ,"םכמ" ןכא
אובת איה םגש דע ,'הל הבהאה שאב 'ףורשל' שי תאזה שפנה תא .םדא לכבש תימהבה שפנה
.'ה תבהאל

בוטל ךופהל

,םדאה בלבש תימינפה המחלמה לע תרבדמ איהשכ .ערה רצי לע רבדל תטעממ תודיסחה תרות
תחאב אטבתמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ .תימהבה שפנה תא ררבלו עינכהל ךרוצה לע תרבדמ איה
שפנה םע איה הדובעה לכ .ערה רציל געול דיסח" יכ ,(גלת 'מע גי ךרכ) ויתורגיאמ
."ערה רצי םע אל ,תימהבה

ינפבו ,שממ םירוסא םירבדל הכישמה תא גציימ ערה רציש ,אוה םיינשה ןיב לדבהה
תגציימ תימהבה שפנה ,תאז תמועל .דומעל םימש-אריו דיסח ידוהיל רתוי לק הלאכ םייותיפ
קופיסלו האנהל רבד לכ םגרתל ןוצרה תא ,תוידדצה תוינפה תא ,תימצעה תושיה תשוחת תא
.ידוהי לש תיתימאה הדובעה תרבוע ןאכ .ישיא

זק 'מע ,א םיסרטנוק םירמאמה רפס) תודיסחה ירמאממ דחאב תימהבה שפנה תרדגומ ךכו
,תוימשגו תוירמוח ירחא ךשמיהל הניינע לכש ,הילע חיכומ תימהבה שפנה לש המש" :(ופקו
,תודימ אוה הרקיע .ףוגהו רמוחה יניינע ראשו הייתשו הליכא הניינע לכש וז המהבכ
ךיא םכחתהל אוה הלכש לכ ,לכש םג הב שיש ףאו .םלועה יניינעמ הל עודיש המ לכ בוהאל
המצע תא קידצהלו ,הלודגו דובכ ,רשועו ןוה תוברהל תולובחת איצמהלו היתודמח גישהל
."תוקדטצה ינימ לכב

אוה יתימאה בוטהש הרכהל האיבהלו ,תימהבה שפנה תא ךופהל איה תיתימאה הדובעה
ינשב" הנווכה "ךבבל לכב ..תבהאו"ש ,ל"זח רמאמב הנווכה וז .ויתווצמו ותרות ,ה"בקה
שפנהש ךכ ,ויאורב לכ לע ותחגשהבו 'ה תלודגב תוננובתה ידי-לע איה ךכל ךרדה ."ךירצי
האנהה תא - השקובמ תא גישת ותרותבו 'הב תוקבד תועצמאב קרש ,שיגרהל ליחתת תימהבה
.הדימה אולמב - 'תישיא'ה

המהבה ףוליא

הבצמב ,וז שפנ .תימהבה שפנה לש התוהמב יוניש ללוחל ךירצ ,שחרתי הז ךילהתש ידכ
תא בטיה השיגרמו הניבמ איה .השודקבש םיניינעב השגרהו גשומ םוש הל ןיא ,ימלוגה
םושו הרכה םוש הל ןיא השודק ירבדב לבא ;הבר המצועב ןהילא תכשמנו הזה םלועה תוואת
,המהבכ איה ,תיקולאה תואיצמל רושקה לכבש םושמ ,תימהב שפנ תארקנ איה ןכל .השוחת
םעט-בוט שיגרהל ליחתת וז שפנ םגש ידכ .םיינחור םיניינעב השגרהו גשומ םוש הל ןיאש
.התוהמ תא תונשל םדאה ךירצ ,םייקולא םיניינעב

רשפא .היגשומבו התפשב הילא םינופ רשאכ תושעיהל לוכי תימהבה שפנב הז יתוהמ יוניש
אוצמל ךירצ ;ליגר רוביד ידי-לע םייח-לעב ףלאל רשפא-יא .היח ףוליאל תאז תוושהל
םדאה ךירצ ךכ .וילע םיווצמ רשא תא תושעל תוצרל ול םורגלו ותפשב וילא 'רבדל' םיכרד
ןיבהלו דומלל וילע ךכ םשל .איה-התפשב ,תימהבה ושפנל םיינחורה םיניינעה תא ריבסהל
זאו .ירמוחו ימשג לכשב םג ונבויש דע בושו בוש םירבדב ןנובתהל ,ולכשב 'ה תולדג תא
.ונוצר תא אלמלו 'ה תא בוהאל הל םג יאדכש ,תימהבה ושפנל ריבסהל לכוי


הלואגל הייפיצב


דלונ חספב ,תובא ותמ ןסינב ,תובא ודלונ ןסינב ,םלועה ארבנ ןסינב :רמוא עשוהי 'ר"
"לאגיל ןידיתע ןסינב - ולאגנ ןסינב ...קחצי
(א,אי הנשה-שאר)

היהש השעמ


הנובנ תובידנ

הסנרפ .םוגעה ובצמ תא הכיבו ,קצוקמ 'ףרשה' ,לדנעמ-םחנמ יבר קידצה ינפל דמע שיאה
המב ול ןיאו ,ןקרפל ועיגה רבכש תונב יתש םכותבו ,שי םג שי םיבר םידלי ךא ,ול ןיא
.ןאישהל

תובישח םוש סחיי אלש ,יאקצוקה שרדמה-תיבב ידמל תורידנ ויה הזה גוסה ןמ תוינפ
לטנ רהמ-שיח .שיאה תקוצמ חכונ סמנ קידצה לש וביל םלוא ,תוינחורב קר זכרתהו תוימשגל
.וידיסחמ דחאל ונפוהש הצלמה ירבד ול תינייפואה תוזירזב הילע םשרו ריינ תסיפ

,שיאל ורמא ,"תישאר" .תרגיאה ןמ םידיסחה ולעפתה ,'ףרשה' לש ורדחמ שיאה אצישכ
ימל התא עדויה ,תינשו .ןוממ יאשונב ,הז גוסמ תורגיא םושרל ונבר לש וכרד וז ןיא"
..."!גרבנטור םייח-השמ 'ר רידאה ריבגה לא ?תרגיאה תינפומ

יכ ,ךויחב ול ורמא ותוא םיבבוסה .וידיבש תרגיאה תועמשמ תא טולקל שיאה לחה טא-טא
יכרוצ לכ תא ךיתונב רובעב תונקל לוכי רבכ התא" .תיאקנב תוברעכ הומכ תאזכ תרגיא
.םידיסחה ומע וחמש ,"הנמש הינודנל בייחתהלו הנותחה

הנקיש תוינקה תמישר תא ןנכת רבכ וחומב .ריבגה לש וריע רבעל שיאה אצי בל-בוטו חמש
הלגעה הארמל ויתונבו ותייער לש העתפהה תמצוע תא ראית ףא ונוימדב .ותיבל ובוש תארקל
...בוט לכ הסומעה

,ריבגה לש ותיב תלד לע שקנ הדערבו ליחב .וצפח-זוחמל עיגה עסמ ימי המכ רחאל
.הרקיה תרגיאה ודיבשכ

.רעושה ולאש "?ךנוצר המ"

בשו תיבה ךותב עלבנ רעושה .בישה ,"קצוקמ 'ףרשה' ,יברה תאמ ריבגה לא ידיב תרגיא"
,ןכא" .תושגרתהב םלה וביל .המינפ סנכיהל ןמזוה תרגיאה לעבו החתפנ תלדה .עגר רובעכ
..."םיקנרא םג חתפת םידחא םיעגר דועב" .ובילב רמא ,"םירעש תחתופ קידצה לש ותרגיא

אלב .תדהואו המח די וחרואל טישוה אוה .ןילקרטל וסנכיהב ריבגה ארק ,"םכילע-םולש"
טטרו תרגיאה תא לטנ םייח-השמ 'ר .קידצה תרגיא תא ריבגל חרואה שיגה םילימ ריבכהל
.דובכ-תאריב הנכות תא ארקו ותמוק אולמ ףקדזה אוה .ופוג לכב רבע

תרגיא .הזכ דובכל ינא הכוז םוי לכב אל ,הא" :ריטפה ,שולשו םיימעפ הארקש רחאל
ותוזח לכו םיחצנמ קרבב וצצנ ויניעש ,וחרוא רבעל טבמ בינגה תאז ורמואב ."!יברהמ
.ןוצר-תועיבש הרמא

התייה אל שיאל לבא .חרואל ריבגה עיצה ,"?םיירהצה תחורא תא ימע דעסת ילוא"
יצחב רמא ,"יתיבל יכונא רהממ" .תוינקה תמישרב ליחתהלו ףסכה תא לבקל אב אוה .תונלבס
.הצירק

אצי אוה .ריבגה רמא ,"ךתיבל בושל לכותו יברה תצלמהכ ןוגה עבטמ ךל ןתא ,ךכ-םא"
שיאה יניע ועקש ומכ עבטמה הארמל .ףסכ עבטמ וידיבשכ עגר רובעכ בשו ןילקרטהמ
.ונורג תא הקנח הרמה ותבזכא .לוכי היה אלו ויפמ הגה איצוהל שקיב אוה .ןהירוחב

בושו בוש .תלדה רבעל עספ תולשוכ םיילגרבו עבטמה תא לוטיל הפר די טישוה אוה
,טלחהב תדבוכמ הבדנ התייה וז תורחא תוביסנב .וידיבש ףסכה עבטמב ןימאמ-אלכ טיבה
...!?ריבגבו תרגיאב הלתש תומוצעה תווקתה ירחא לבא

לע דמע רבכ שיאה רשאכ ,ריבגה המת ,"?הבדנ ןתמ לע תודוהל םכמוקמב םיגהונ ןיא יכו"
עספ ירמגל לבלובמ .קלתסהל רהימו הדותכ שרפתהל היה לוכיש והשמ למלמ שיאה .רדחה ןתפמ
קר .ץורל לחהש דע ותכילה בצק תא ץיאה עגרל עגרמ .וילגר והואשנש ןאל ,םיריהמ םידעצב
.רצענ ,ריעל ץוחמ היה רבכשכ

רבגש יכב ץרפתה וביל קמועמ .ףשנתמו םשנתמ ךרדה ילושב תורכ עזג לע בשייתה אוה
תעכ .ךילא העיגה ייתונבו יינב תקוצמ יכ יתייה רובס" ,קעז ,"!םלוע-לש-ונוביר" .ךלהו
..."!םלוע לש ונוביר ,יוא .ימע תדמח ןוצל ךא יכ יתחכונ

תא םירה םואתפ .ורבעל הברקתהש הלגעל בל םש אלו ,ויכבב עוקש ,ךכ בשי הכורא העש
ןוזמ יכרצמב הפייעל הסומע התייה הלגעה .ומצעבו ודובכב ריבגה תא האר ותמהדתלו ויניע
תורטש השודג הפטעמ ול טישוה ףא ריבגהו ,תיב יכרוצ ראשו תותסכו םירכ דצל ,םידגבו
.ירמגל לבלובמ שיאה היה תעכ .ףסכ

רורב ,יברו ירומ תרגיא תא יתלביקשכ" .רמא ,"אנ-ןבה" .ופתכ לע הכר די חינה ריבגה
ךנוחטיב ךותמ יכ יתנבהו ךינפ-תשראב יתננובתה םלוא .ךיכרצ לכ תא אלמא יכ יל היה
תכלשה תאז תחת .ליח תושעל חוכ ךל ןתונה אוה ךרבתי 'ה יכ לילכ תחכש ,יביל תובידנב
.םדו-רשב לע ךבהי תא

,ימעמ תכלל ידוהיל םורגא ךיא !?שממ השעמ ותואב הערו הבוט םורגא ךיא :יבלב יתרמא"
!?םדו-רשב תאמ ול האב ותעושיש חוטב אוהשכ

.''הב תוסחל בוט' יכ ןיבהל ליכשתש ידכ ,יתגהנש יפכ ךמע גוהנל יתצלאנ ךכיפל"
םימשבש וניבאב רכזיהל ךדיב קפיס היה ףלחש ןמזב יכ קפס לכ אלל ינא חוטב וישכע
ךל תתל יתשקיבש לכ טקש בלב ךל קינעהל אופא ינא לוכי .ךבהי תא וילע ךילשהלו
."הנהכו הנהכ ךכ לע ףיסוהל דועו ,הליחתכלמ
גרבדלוג ןועמש םע םיידוהי םייח
אחספד קר אלו אתבשד אחמק :גרבדלוג


?דסח לעפמ וא ךסומ הז

םג תבותכ שמשמש ךסומ שיש ועדתש יאדכ ,בכר ןוקיתב קסוע ךסומש םתעדי וישכע דע םא
לואש-תעבגב גרבדלוג ןועמש לש בכר תוגגזל ךסומה אוה הזכ .ירמגל הנוש קוסיעל
- תבש ברע דעו יעיבר םוימ .תויגוגזב םש םילפטמ יעיבר דעו ןושאר םוימ .םילשוריב
.תוקקזנ תוחפשמל ןתוא םיקלחמו ןוזמ תוליבח םיזרוא

םירמתה םיעיגמ .ךסומל םורזל םירצומה םיליחתמ םיירהצב ישילש םויב :דבוע קסעה הככו
,םיציב - םיכרצמה רתי לכו קחצי-תואושממ תוקריה ,הרפועמ הנועה תוריפ ,התבטי ץוביקמ
.טקייורפה לע ועמש רבכש םיבוטה םישנאה לכמ - דועו םירומיש ,תופוע

הרקתה דע תומירע

.תויגוגזה תא ירמגל תוריתסמו הרקתל תועיגמ רבכ םירצומה תומירע םיירהצב יעיבר םויב
יפל .זוראל םיליחתמו םוקמל םיאבה ,הביבסהמ רעונ-ינב םבור ,םיבדנתמל תוא שמשמ הז
.בוט לכ תוסומע ,תוליבח םייתאמכ םיניכמ םה תרדוסמ המישר

םה .םישנא םירשעכ ,םירגובמה םיבדנתמה רות אב ,תמייתסמ הכאלמהשכ ,ברע תונפל
םניא םה .תובותכ תמישרב םידייוצמ ,המישמל םיאצויו תוליבחה תא םבכר-ילכ לע םיסימעמ
-טקשב .םינפ-לא-םינפ םתוא ושגפי אל םינעמנה םג םירקמה בורבו ,םינעמנה תא םיריכמ
.האבה הנחתל ,םכרדל וקלתסיו תולק הילע ושיקי ,תלדה דיל הליבחה תא וחיני טקשב

ביבס טיבהל

די' לעפמ לש םיבדנתמה לגעמל םתרנ ,דמח בשות ,(45) ןועמש .םינש שולשכ ינפל לחה לוכה
ןויער םהיניב ולגלג דחא םוי .ימלשורי ברברש ,תימע בקעי ומשו רבח ריכה םש .'הרזע
,ןועמש לש וימח םש-לע) 'לאפר בצינ' ארקנש לעפמה םק םצעב ךכ .יאמצע דסח ןוגרא םיקהל
.(דסח שיא ומצעב היהש ,ל"ז 'גא'גח לאפר 'ר

תושעל יתימאו ןכ ןוצר אלא ,הירטנקיפ אלו המרד אל וירוחאמ ןיאש ,םהלש רופיסב הפיה
וא הארונ תוללמוא ללוכה קרפ םוש ייח תודלותב ןיא לבא" ,ןועמש ךייחמ ,"רעטצמ" .דסח
םילדג ויכרצו ,הזה לעפמה םייקתמ םינש שולש רבכ ."ןיטולחל ליגר לוכה .גלפומ עפש
שי תונכסמו ינוע לש םישק םירקמ וליא תעדה לע תולעהל השק" .עובשל עובשמ םיכלוהו
םניא רתויב םיבורקה םינכשהו ,תחתמ המוקב וא לוממ ןיינבב הרוק הז םימעפל .ביבסמ
.רמוא אוה ,"ךכ לע םיעדוי

ךמע יכרוצ םיבורמ

תמחמ ןבצמ תא תוריתסמ םחלל תובערה תוחפשמהו לגר וטשפש םיקסע-ישנא לע רפסמ גרבדלוג
שי .ותאופר יכרוצל םידבעושמ םיסכנה לכו השק הלחמב הקול החפשמ-ןבש םירקמ שי .השובה
.םתיבל הסנרפ איבהל םישקתמה םילטבומ םתס וא ,םימסל ורדרדיהש תובא םג

םישנאמ תויודעו תוינפ םג םילבקמו םילשוריב החוורה ימרוג םע םואיתב םילעופ םה
םיבאשמ סייגל םילדתשמ ונחנאו םילוע םיכרצה" .ךסומב הנוכתה תרבוג חספ תארקל .םייטרפ
תבש-ליל לכבש ,םירכוז ונחנא לבא" .גרבדלוג רמוא ,"םיכרצמ לש רתוי הלודג תומכל
."לוכאל המ היהיש ךירצ תבשב םגו ,רדס-ליל ןיעמל החפשמה תסנכתמגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ןסינ שדוח תוכלה

.ןסינ שדוח יניד תא טרפל אנ :הלאש

ונא ,'שדוחה תשרפ' תא הב םיארוק םגו שדוח-שאר איהש ,וז תבשב :הבושת
תומוקמב םילולג םירפסה תא ,הליפתה ינפל ,שארמ ןיכהל ץוחנ .הרות-ירפס השולשב םיארוק
.םימיאתמה

םיארוק ינשה רפסב .שידק אלב ,(ארקיו) עובשה תשרפב השיש םילוע ןושארה הרותה-רפסב
םיחינמ .ךליאו "...תבשה םויבו"מ ,(סחניפ תשרפבש) שדוח-שאר לש האירקה ךותמ יעיבשל
תשרפ' תא ריטפמה ארוק ישילשה רפסב .שידק יצח םירמואו ,ישילשה הרותה-רפס תא ודיל
קוספ םג הרטפהל םיפיסומ ד"בחו םידרפסה גהנמל .שדוחה תשרפ תרטפה .(אב תשרפמ) 'שדוחה
.('יאסכ םימשה') שדוח-שאר תבש תרטפה לש ןורחאו ןושאר

'אישנ'ה תא הליפתה רחאל םוי לכב םירמוא ןסינב ב"י דעו שדוח-שארמ :םיאישנה תונברק
ןכשמה תכונח תעשב הז םויב בירקהש טבשה אישנ לש ויתונברקל הנווכה .םוי ותוא לש
תוליהקמ תוברב .םתוא םירמוא ךכו ,וב ב"י דעו ןסינב 'אמ וברקוה ולא תונברק .רבדמב
.םינוש םיקוספ םיפיסומ שיו ,דחוימ 'ןוצר יהי' םיפיסומ לארשי

םעפב (םיינש - יוצר) ירפ-יצע לע םיכרבמ ,ןסינ שדוחב ,הנשב םעפ :תונליאה תכרב
תוירב וב ארבו ,םולכ ומלועב רסיח אלש ...ךורב" :הכרבה .םתחירפב םילכתסמש הנושארה
רשפא - םיחרפ םיאצוי דוע לכ ,שדוחה לכ ."םדא-ינב םהב תונהיל ,תובוט תונליאו תובוט
יואר וניא דוע לכ ,ירפה לודיג ליחתהשכ םג ךרבל רשפא ,'הרורב הנשמ'ה תעדל .ךרבל
.הנושארב ךריב אל םא ,ךרבל וגהנ היינש הייארב םגש ,ובתכ םיבר םיקסופ .הליכאל
.ןסינב וכריב אל םא רייאב ךרבל םיריתמ 'הידבוע ןוזח'הו 'הרורב הנשמ'ה

ןיא - חספה-גחו חספ-ברע ,םיאישנה ימי ב"י - החמשב אצי שדוחה בורו ליאוה :ןונחת
.ןסינ שדוח לכ ךשמב (וינפב םכח אלא) רטפנ םידיפסמ ןיאו םימצ ןיאו ןונחת םירמוא
.ד"יה ג"יפ (א"ח ןקזה ר"ומדא ע"וש ףוסב) ןינהנה תוכרב רדס .כ"ונו טכת ,וכר 'יס ח"וא ע"וש
.םהב ןמסנהו ,וכר 'יס הכלה רוריב ,ז 'מע 'הידבוע ןוזח' הדגה ,זפ קרפ םלשה ןחלושעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il