587 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

לודגה תבש / וצ תשרפ * (3.4.98) ח"נשת'ה ןסינב 'ז * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


קידצל הנתמ


חמשי אוה .ףסכו בהז תונתמב וצפח ןיאש ,ריהבה יברה
ילעפמב וברי ,התצפהבו הרותה דומילב ופיסוי םידוהישכ
לארשי-תבהאב וקזחתיו דסחו הרות


תא לבת יבחרב שטיוואבוילמ יברה ידהואו ד"בח ידיסח ינומה ונייצי בורקה ישילש םויב
םלועל יברה לש השודקה ותמשנ הדרי ,םינש ו"צ ינפל ,הז םויב .ותדלוה-םוי ,ןסינב א"י
.לודגה ורואל וניכז ונאו ,הזה

רבודמשכ .םלועב םוי ותואב ריאהש רואה לע ,החמש םוי אוה קידצ לש תדלוה-םוי ,ללכב
םויל ןסינב 'אב רחב ה"בקהש םירמוא ל"זח .המכו המכ יפ הלודג החמשה - לארשי יאישנב
החמש םכתחמש ברעמ ינירה :ה"בקה רמא ,קחצי דלונ ןסינב דחאבש יפל" ,ןכשמה תמקה
."החמשב

רחב הז .ןמה תריזג תא לטיב ,רדאב 'ז ,ונבר השמ לש ותדלוה-םויש ,ארמגב רמאנ ןכ-ומכ
-םעל ער ןמיס ךכב האר אוהו ,ונבר השמ תמ הז שדוחבש םושמ ,ותמיזמ עוציבל רדא שדוחב
הדילה םוי אוה יאדכ"ו ,השמ דלונ םג הז שדוחב יכ עדי אלש ,םירמוא ל"זח םלוא .לארשי
החמש לש םוי השענ לארשי אישנ לש ותדלוה-םויש ,אופא ונא םיאור ."התימה לע רפכיש
.הנש ףלאמ רתוי רובעכ ןמה תריזג הלטבתנ ותוכזבש דע ,תורוד-ירודל תוכזו

םידוהיל הבהא

וילא רגשל יברה לש ויצירעממו ויריקוממ םיבר וגהנ ,ןסינב א"י תארקל ,םלועמו זאמ
,וביל תא חמשיש רבדה .בהזו ףסכ לש תונתמב וצפח ןיאש ,יברה ריהבה תובר םימעפ .תונתמ
דסחו הרות ילעפמ תמקהב וברה ,התצפהבו הרותה דומילב ופיסוה םידוהיש עמשישכ אוה ,רמא
.לארשי-תבהאב וקזחתהו

.הרות שיא ותוהמב היה ,םלועה יבחרב תידוהי הייחת ללוחמכ ותוא םיריכמ לוכהש ,יברה
דומילב תובהלתהב םיקסוע םידוהי תוארלמ רתוי הלודג האנה ול ןיאש ,אטבתה תחא-אל
דדוע םימעפ רופס-ןיאו ,הרות ישודיח לש םיצבקלו םירפסל הליג תדחוימ תוביבח .הרותה
ומצע יברה לש הרותה ישודיח לע .םהישודיח תא רתוי הבר תוריהמב רואל-איצוהל םירבחמ
.םילדנ-יתלבה ויתונייעממ םיכרכ דועו דוע רואל-םיאצוי הנש ידמו ,םילימ ריבכהל רתוימ

תוקולחמ ומכ יברה תא רעיצש רבד ןיא .רועיש הל ןיאש לארשי-תבהא לש שיא םג אוה יברה
תוימשגב ,ידוהיל רוזעל ידכ ץמאמו ןמז ךסח אל אוה .םידוהי ןיב תובבל דוריפו
םהיתוקוצמל רוזמ אוצמל ידכ ויניעמ הניש דידמ היה הלילה לש תונטקה תועשב .תוינחורבו
רחא קתפו בתכמ רחא בתכמ ארוק ,ונתוח ןויצ לע הליב םימי רופס-ןיא .לארשי ינומה לש
.הניחת ריתעמו ,קתפ

תא לביק אל אוה .חונמ ול ונתנ אל ,לארשי תורוקממ תוקחרתהה ומכ ,תוללובתההו העימטה
תודיסחהו הרותה רוא תא איבהל ידכ ץמאמו המזוי ךסח אלו ,"יתלצה ישפנ תא ינא" תטיש
תלחנל וכרד התשענ ,ךרדה תא ץרפש רחאלש ,רמול רשפא הבורמ הדימב .םידוהי דועו דועל
.לארשי-ללכ

הלודגה "הנתמ"ה

.המלשהו תיתימאה הלואגל הלודגה הייפיצה םע העש-העשו םוי-םוי יח יברה - לוכל לעמו
ונלוכל ארקו ,הלואגה ברע ,הב םייח ונאש הפוקתה לדוג תא ןיבהל םעה יניע תא חקפ אוה
.לודגה םויה תארקל ונמצע ןיכהל

םימוחתהמ דחא לכב 'הנתמ' יברל קינעהל ונתיאמ דחאו דחא לכ לוכי ןסינב א"י תארקל
- רתויב הלודגה 'הנתמ'ה תא איבת ונלוכ לש וז תפסותש ,ונתליפת הלודגו .ליעל םיטרופמה
.לאגיהל םידיתע ןסינבו ולאגנ ןסינב ,ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגהשדח שיתויוליעפו תויודעוותה

ןויצל תוידיסח תויודעוותה ץראה יבחרב ד"בח-יתב ה"יא ומייקי ןסינב א"י ישילש םויב
םלועה יבחרב ד"בח ידיסח .ד"בח-רפכב ה"יא היהת תיזכרמ תודעוותה .הז הלוגס-םוי
.תווצמב םיברה יוכיזלו תודיסחו הרות תצפהל תוליעפה תא הז םויב םיריבגמ

חרזמב םירדס

םירדס - םילארשיה םיאלימרתה רובעב םיירוביצ םירדס הרשעכ הנשה וכרעיי קוחרה חרזמב
ודנמטקב) לאפנב םירדס ויהי .תחכשנ-יתלב היווחכ םילייטמל םירוכזו רבד-םש ושענש
ויקוטב) ןפיב ,(יאחנשב) ןיסב ,(יהלד-וינב) ודוהב ,(קוקגנבב) דנליאתב ,(הראקופבו
.ורפבש וקסוקב ירוביצ רדס םג ךרעיי הלא לע ףסונ .רופגניסבו גנוק-גנוהב ,(הבוקבו

ןורבחל םילוע

תרצע ךרעית צ"החא .ןורבחל תינומה לגרל היילע היהת ,חספ דעומה-לוח לש 'א ,ןושאר םויב
החותפ היהת הלפכמה תרעמ .הלפכמה תרעמ תבחרב ,ידיסחה רמזה ילודג תופתתשהב ,תיזכרמ
.02-9965333 'לט .ץראה יבחר לכמ תועסה .םויה לכ ךשמב

"קזח" חילצמ

םהרבא לש ןורחאה רוטילקתה תידיסח הקיזומ תריכמב ןושארה םוקמב דעוצ םינורחאה םישדוחב
עיגה וישכע .ופטחנ םירוטילקתה לכש רחאל ,רוסחמ רצונ ףא םימעפ המכ .'קזח' - דירפ
.02-5385514 'לט .'הכלהכ המב' ףותישב 'זפ-לג' ידי-לע ץפומ רוטילקתה .שדח חולשמשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .וצ תשרפלתוכיא תרצוי תומכ


הבורמ הדימב .ארקיו ,תמדוקה השרפה רחאל ,תונברקה ינידב תקסועש היינשה איה וצ תשרפ
רשאכ ,ןכ-יפ-לע -ףא .ארקיו תשרפב ורמאנש םינידה לע ףיסוהלו םילשהל וצ תשרפ האב
:תרמואו המידקמ איה ,תמדוקה השרפב ונמנ רבכש תונברק יגוס המכב ןודל הליחתמ השרפה
.המודכו "החנמה תרות תאזו" ,"הלועה תרות תאז"

טוריפ ינפל החיתפ וז ,"תרות תאז" םירמוא רשאכ ,ללכ ךרדב .רואיב תשרוד וז המדקה
םתוא לש תוכלהה בור ןכש ,ךכ שרפל רשפא-יא ןאכ .יהשלכ הווצמ לש םינידהו תוכלהה
?"תרות תאז" המדקהה תנווכ אופא יהמ .ארקיו תשרפב וטרופ רבכ תונברק

המדקהה תועמשמ

וז המדקה ,רמולכ ."אב אוה תוברל 'הרות' לכ" :י"שר ןייצמ "הלועה תרות תאז" םילימה לע
הרות" - ל"זח ירבדכ ,דמלל המדקהה האב ,הלוע ןברק לש ,הז הרקמב .ףסונ רבד דמלל האב
וז המדקהש היינשה םעפב םג י"שר שרפמ וז ךרדב ."ודרי אל ולע םאש ,םילועה לכל תחא
- תאטחו םימלש ,םשא תונברקב - תופסונה םימעפה שולשב םלוא .החנמה יניד ינפל ,העיפומ
.רבד שרפמ אוה ןיא

"תרות תאז" המדקהה רשאכ קר לח ,"אב אוה תוברל 'הרות' לכ"ש ,הז ללכ יכ ,רמול ונילע
תיעבט המדקה וז ירה ,תושדחו תובר תוכלה תטרפמ הרותה רשאכ םלוא ,הרואכל תרתוימ
.תשקבתמו

תוכיאו תומכ

םשא תונברקל רשאב ירה ,ונתשרפב תושדחתמש תושדחה תוכלהה ןה המ םיקדוב ונא רשאכ
רבכ תאטח ןברק םלוא ,תמדוקה השרפב ללכ ונודינ אלש ,ירמגל תושדח תוכלה הלא ,הדותו
הלועה טחשית רשא םוקמב" :הארוהה אוה ונתשרפב ירקיעה שודיחהו ,ארקיו תשרפב טרופ
."תאטחה טחשית

םיטרפ - תוכיאב תפסות שי :םיגוס ינשל תקלחתמ ונתשרפבש תפסותהש ,םידמל ונאצמנ
אל ללכש ,םישדח תונברק - תומכב תפסות שיו ,ןכל םדוק ונודינ רבכש הלא לע םיפסונ
.הליחת ורכזוה

לודג רוא

תומכהש ,דמלל האב - "תרות תאז" - המדקה התואל םיכוז וללה םיגוסה ינשש הדבועה
.תוכיאב היילע םג רבד לש ופוסב האב תומכב תפסות ידי-לע .המוד לקשמ ןהל שי תוכיאהו

םידוהי לש רתוי לודג רפסמ םיברקמש לככ - םימשבש םהיבאל לארשי לש םביל בוריקב םג ךכ
רוא רצונ ,"חבזמל םייואר" םניא ןיידע םתוינוציח תניחבמש הלאכ םג ,תווצמלו הרותל
.המלשהו תיתימאה הלואגה תא איבמו תולגה ירדג תא לטבמה ,יתוכיא רואל ךפוהש לודג
(42 'מע ,זי ךרכ תוחיש יטוקל)

תונברק :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמלכשה רסומ

,הטיחשה - המהבב השענש המ תא ותוארב .אטוחה םדאל לכשה-רסומ תויהל איה תונברקה תנווכ
לע ,וב תושעיהל יואר היה הז לכ םצעבש ובילב בושחי - םירומיאה תברקה ,םדה תקירז
.ויאטח תא המהבה תאשונ 'ה תלמחבש אלא ,ויאטח
(ן"במר)


ןברק םכמ

קוספה תועמשמו .'הל םדאה תוחוכ בוריק אוה םדאה שפנב תונברקה תדובעב ימינפה ןויערה
,"'הל ןברק םכמ" ,'ה לא ברקתהל הצור םדאה רשאכ - "בירקי יכ םדא" :אוה (ב,א ארקיו)
.םדאבש תימהבה שפנה ךוכיזו רוריב ?ןברקה והמו .םכמצעמ - "םכמ" תויהל ךירצ ןברקה
(הרות יטוקל)


ה"בקל תחנ

תא לבקמ הלהשכו ,ומע ביטיהש ימל יש תתלו ותדות תא עיבהל הצור אוהש ,םדא לש ועבט
תעבה לש וז האנה לארשימ עונמל הצר אל ה"בקה ףא .הבר חור-תחנ רבדה ול םרוג הנתמה
.תונברקה הלאו ,וינפל הדות
(קחצי תדקע)


םינבו בא

תנווכ ."םירפא יל ריקי ןבה" רמאנש והז - "בירקי יכ םדא" :רמאנ (הבר ארקיו) שרדמב
לע לחמש ךלמ" ירהו ,ושענש םיאטחה לע רפכל הבושתו ןברק לש םחוכב ךיא ,ראבל שרדמה
ודובכ לע לחמש בא"ו םוקמ לש וינב לארשיש ,הבושתה האב ךכ לע ."לוחמ ודובכ ןיא ודובכ
."לוחמ ודובכ
(ןאזרבמ יכדרמ-םולש יבר)


דסחה שיא

תא ןה לועפל לוכי ,דסחה שיא אוהש ,ןהוכה קר יכ ,םינהוכה אקווד םיבירקמ תונברקה תא
.ןברקה ידי-לע תולעפנש הכשמהה תא ןהו היילעה
(םיסרטנוק םירמאמה רפס)


בלה תא ןווכל

תחנמב ףאו ,"חוחינ חיר השא" רמאנ ףועה תלועבו ,"חוחינ חיר השא" המהב תלועב רמאנ
וביל ןווכיש דבלבו ,טיעממה דחאו הברמה דחאש ,ךדמלל ;"חוחינ חיר השא" רמאנ תלוס
.םימשל
(א,יק תוחנמ)


שפנה תברקה

,קחצי יבר רמא ."'הל החנמ ןברק בירקת יכ שפנו" :(א,ב ארקיו) רמאנ החנמ ןברק תברקהב
הלעמ ;ינע - החנמ איבהל וכרד ימ :ה"בקה רמא ?"שפנ" הב רמאנש החנמ תינתשנ המ ינפמ
.יינפל ושפנ תא בירקה וליאכ וילע ינא
(ב,דק תוחנמ)


'יוהל ןברק

םשב אוהש - םתס ןברק אל ."'יוהל ןברק" אוה יזא ,'הל ול רשא לכ תא בירקמ םדא רשאכ
.ףוס-ןיא רואל ,עבטהמ הלעמלש הניחבל ,"'יוהל ןברק" אלא ,'עבטה' היירטמיגב ,םיקולא
(תודיסחה דומיל סרטנוק)

עובשה תרמיא


עוציבו ןורקיע

תוליעפל עדוותהש רחאל ,יברה רצחב רוקיבל עיגה ,ינודנול םיקסע-שיא ,סמלאק רטיפ רמ
יחולש לש םתדובע תא האור ינא" :לאש יברה םע הנושארה ותשיגפב .הילגנאב ד"בח יחילש
םאה .תונמש תורוכשמ םירכתשמ ויה רחא םוקמ לכבש יל רורבו ,םצרמ תאו םנורשיכ תא ,יברה
."?והשלכ ןורקיעמ תעבונ הנטק תרוכשמ םילבקמ םהש הדבועה

םלועב תומוד תורשמ ילעב םירכתשמש יפכ ורכתשיש איה המגמה .אל טלחהב" :ביגה יברה
לטומ וז המגמ לש עוציבה .תאז שורדל םילוכי אל םיחולשה לבא" :יברה ךייח זאו ."לודגה
..."ךומכ םידוהי לעתודיסחה יכרד


?והמ - יבר

?יבר והמ לבא ,קידצ ,הבישי-שאר ,בר שי ?יבר והמ :הלאשה הלוע תודיסחה לש הימי רחשמ
תורודה לכב םידיסח לבא ,יבר ךירצש שיגרמו עדוי תודיסחה לש היתומא 'דב ףפותסהש ימ לכ
תא וראיבו וריבסה תודיסחה יר"ומדאמ המכו המכ םג .יבר לש וניינע תא רידגהל וסינ
.םומדקש םיר"ומדאה דחאל רשקב ללכ-ךרדב ,יבר לש וניינע

לא סנכנ םעפ .רתויב טושפ ידוהי ךא ,לודג ריבג ,דחא דיסח היה ב"שרה ר"ומדא ק"כל
רמא ."טושפ רבסה אלא ,'תוליצאה םלועמ םירבסה' יל ורמאת לאו ?יבר והמ" :ולאשו יברה
הזמ רתוי - הבושת לש הלודג תוררועתה ךל שי םירופיכה-םוי לש הליענ תליפתב" :יברה ול
."לוח םוי םתס לש הטושפ הליפתב יברל שי

ילש הנבהה" :םעפ רמא ,תודיסחב לודג 'ליכשמ' היהש ,לימוהמ קיזייא יבר דיסחה ןואגה
ןיבמ לותחהש םשכ יברה תא ןיבמ ינאש רמול יתנווכ ןיאו .לותח לש וז ומכ איה יברב
."םיווש לותחהו ינא יברה תנבהבש אלא ,יתוא

לובגב לובג-ילב - יבר

- יבר .לובג ילב אוה קידצ .לובג אוה ינוניב" :םעפ רמא שטיראפמ לליה יבר דיסחה ןואגה
תורדגהמ הלעמל דמוע אוה יכ החיכומה ,ךורע-ןיאל ההובג הגרד) "לובגב שבלתמש לובג ילב
.(לובג-ילבהו לובגה

וא םש ראשיהל םא סירפב ררוגתהש םידיסחה דחא טבלתה ,היינשה םלועה-תמחלמ הצרפ רשאכ
ותא ץעייתה ,ריעב תע התואב ההש ץ"יירה ר"ומדא לש ונתחש רחאמ .תירבה-תוצראל רובעל
יברה ירהש ,לאושה אלפתה .וירבדכ תושעלו ץ"יירה יברה תא לואשל ול עיצה יברה .אשונב
םיראתמ אל םתא" :יברה ול רמא .רשק ומע רוציל תורשפא םוש התייה אלו ,ןילופב זא היה
ךירצ אל ולש בתכמהו ,הלאשה תא עדייש ידכ עיגהל ךירצ אל םכלש בתכמה .יבר והמ םכמצעל
."הבושתה תא ולבקתש ידכ עיגהל

תציחמב תובר םינש יתדבעש רחאל" :רפיס שטיוואבוילמ יברה לש תוריכזמה ירבחמ דחא
ינאו ,יברל הלאש סינכה והשימש םעפ לכב ךא .'וק'ה תא ןיבהל רבכ יתלחתהש יתבשח ,יברה
יתעלק אל זא אקווד - 'וק'ה יפל היהתש יבילב יתייה חוטבו דואמ הרורב הבושתהש יתבשח
."ןיטולחל הנוש התייה יברה לש ותבושתו ללכ

"ילש יברה לא קר ךלא"

יברה ,ומוקמ -אלממו ונתח הברה ץ"יירה ר"ומדא ק"כ לש ותוקלתסה רחאל הנושארה הפוקתב
םתואב ויתורגיאמ תחאב .וילא תורשקתהה תובישחבו יבר לש ותלעמב ןודל ,שטיוואבוילמ
:בתכ םימי

ח"ומ ק"כ אוה ,ונרוד אישנו ,ללכב ד"בח יאישנ תלודגו תולעמ םיראבמו םישפחמה םיבר"
לעב ,קידצ ,תודימ לעב ,ןואג ,שפנ-תוריסמה שיא :םינוש םיניינעב ,טרפב ,מ"כה ר"ומדא
תרותב הרדגהה יפ-לע ולא םיחבש רתויב ולדגו .דועו דועו םיסינב דמולמ ,שדוקה-חור
.'וכו ןואג ,שפנ-תוריסמ והמ ,תודיסחה

ללכב אישנ יכ .ד"בח אישנו ,אישנה אוה אוהש המ - והזו ...ןאכ רסח רקיעה - הז-לכבו"
-לעו .םהלש תויחו הקיני איה ונממו ,םהיבגל חומו שאר תניחב אוה ,לארשי יפלא שאר ארקנ
.(117 'מע ,א ךרכ םחנמ תרות) "הלעמ -הלעמל םשרושב םה םידחוימו םירושק וז הקיבדה ידי

הז ןיא ,ימשג וא ינחור ןיינע רבד לע לואשל יברה לא םיאבשכ" :רמא תרחא תונמדזהב
שארה תמגודב ,תיללכ המשנ אוה יברהש ינפמ םא-יכ ,יברה החמתמ הז םייוסמ ןיינעבש ללגב
.(133 'מע ,א ךרכ םחנמ תרות) "ףוגה ירביא לכ לש תויחה תא ללוכה

הכזא םא" :רמוא היהש ,ש"רהמ ר"ומדא ק"כ ידיסחמ ,לווענמ המלש 'ר דיסחה לע רפוסמו
לכו ןקזה ר"ומדאו ,שטירזממ דיגמהו ט"שעבה ואוביו ,םיקידצה לכ ומוקיו ,חישמה תומיל
יברל קר ךלא ,םהינפ לבקלו םתוארל הכזא םא - םכותב ש"רהמ יברה םג היהיו ,םיאישנה
."ש"רהמ יברה ,ילש


הלואגל הייפיצב


- וזמ הרתיו .רשב יניעב ןתוארל רשפאש ןפואב ,תויולג ןה תואלפנה :תואלפנ ונארא"
"הלבגהו הדידמ לכמ הלעמל ...תואלפנה תא הארמ ומצע ה"בקה ,'ונארא'
(א"שנת ןסינב א"י ,שטיוואבוילמ יברה)

היהש השעמ


ןמאמהו יברה

לש לבוקמב ןבומב 'יתד' םדא אל ףאו ד"בח דיסח ונניא ,גרוברו הדש בשות ,יול קחצי
םהיכרד ובלטצה םהייח ךלהמבש ,םימולעו םיעודי ,םידוהי רופס-ןיאמ דחא אוה לבא .גשומה
:ןושאר ילכמ ודי-לע רפוסמה ,ורופיס הנה .שטיוואבוילמ יברה לש ותלודגו ותומד םע

המע יתסטו 'ן"ליא' לשו ל"הצ לש םיכנה תרחבנ לש הנמאמ יתייה ו"לשת תנשב"
ונל ועיצה םש .קרוי-וינב םייניב-תנחת ונישע ץראל הרזח ךרדב .וטנורוטב הדאיפמילואל
.העצהל החמשב ונינענ .שטיוואבוילמ יברה תא שוגפלו ד"בח רצחב רקבל

יברה ומכ העודי הכ תוישיא רקבל ונחמש .רפסמב םישימחכ ,םישנא לש הלודג הצובק ונייה"
.תמייוסמ תויניצב ןיינעל וסחייתה ונתיאמ םיברש תודוהל ךירצ לבא ,שטיוואבוילמ

.ונלוכב טטר רבע ,העיפוה ותומדש עגרב ,הנהו .יברל ונתמהו תסנכה-תיב םלואל ונסנכוה"
ונרעיש אלש המצועב תושגרתהל ונתוא הפחסש תירבעב החישב חתפו ומוקמ לע בשייתה אוה
.שארמ

םלועמ תוכנה תיוותש ,ןויערה דמע וירבד זכרמב .תוקד שמחו םיעבראכ ונילא רביד אוה"
םיחיכומ ,םבילב תננקמש הלודגה היצביטומהו םירבחה לש םנוצר-חוכ יכו ,םיכנל הביטיה אל
.'םינייוצמ' אקווד אלא 'םיכנ' םתונכל ןוכנ הז ןיאש

םהילא סחייתמ ,םישנאה תא ןיבמ ותמרב גיהנמש הדבועה ןכו ,םירבדבש קמועהו תמאה"
סקטב וחכנ אל םלועמש ,םיבר םיקינצוביק ויה םירבחה ןיב .םלוכ תא ומיעפה ,םתוא דדועמו
ולאש ךכ-רחא .םניינעב הליג יברהש םיפיקמה הנבההמו עדיהמ ומהדנ םה םג .והשלכ ידוהי
.'?הזה עדיה תא שכר ןיינמ ?ונלצא הרוק המ עדוי אוה ךיא' :בושו בוש

תוחילשכ רלוד לש רטש ול קינעהו ודי תא ץחל ,דחאו דחא לכ לא יברה שגינ וירבד רמגב"
יעוריא לכמ יכ חכוויהל םיהדמ היהו ןולמה-תיבל ונבש ןכמ רחאל .תישיא הכרבו הווצמ
.רתויב זעה םשורה תא םיפתתשמה לצא ריתוה הזה שגפמה אקווד ,ולוכ עסמהו הדאיפמילואה
.ןכמ רחאל םגו הצרא ונבוש דע רתויב רבודמה החישה אשונ היה הז

יתשרפ רבכש רחאל היה הז .תוחמשמ אל תוישיא תוביסנב היה יברה םע ילש אבה שגפמה"
התייה תינפתה .קרוי-וינב תילארשיה תחלשמב ינוחטיב דיקפת יילע יתלביקו ןמאמה עוצקממ
ילצא חתפתמ יכ וליג יתישעש תויאופרה תוקידבהו ,ןטבב םיזע םיבאכ לע יתננולתה רשאכ
.ימינפ רביאב םדקתמ לודיג

םימי .תחא-תבב הלפנ יחור .ידמל הרוחש תיזחת ךכל ףיסוה אצממה לע יל רשיבש אפורה"
אל תלבוקמה ךרדב יכ יתחכונשכ .תושעל המ תעדל ילבמ ,זכורמ-יתלבו ךובנ יתכלהתה םימלש
רקיעבו ,ןכל םדוק םינש שמחכ ,ולצא רוקיבה תא בטיה יתרכז .יברל תונפל יתטלחה ,עשוויא
.הנומאו המכח תנרוקה ותוישיאו וירבד תא

תודהי ירבד ונל איבמ היה אוה .ד"בח דיסח ,ילש רכמ עיגהל גהנ לארשי תחלשמ ןיינבל
רובעכ .יברה םע השיגפ ירובעב רידסיש ויתשקיבו יתייעב תא וינפל יתחטש .םיגחל םיכרצמו
ויריכזממ שקיב ,תרחבנה לש הנמאמ יתייהש יברה עמששכ יכ ,יל רמאנ .דעומה עבקנ רצק ןמז
.ירשפא יכה םדקהב השיגפה תא עובקל

לע עומשל שקיבו תדחוימ תוביבחב ינלביק יברה .יברה לש ורדחל יתסנכנ דעוימה םויב"
.אפורה לש השקה תיזחתה לע ןכו םיאצממהו תוקידבה לע טורטורפב ול יתרפיס .יבצמ

:ךכ ךרעב רמאו ילא הנפ ןכמ רחאל .םייתש וא הקד וכראש תובשחמב יברה עקש ,יתמייסשכ"
עסונ התא .םימי הרשע ךשמל הביבסה לכמ קתנתמו ךתייער םע קרוי-וינ תא וישכע בזוע התא'
,ה"בקה ,התא קר םש היהת .היזיוולטב תופצל וא וידרל ןיזאהל ילבמ םש יחו קחורמ םוקמל
.'המלש האופרב ךתוא ךרבמ ינא .םיהו םימשה

רתויב קחורמה יאל יתעסנ .קיודמב םהירחא יתאלימ ,םימיהדמ יל ועמשנ םירבדהש לככ"
יתבש ןכמ רחאל .םימי הרשעכ םש יתררוגתהו הבוק םע הדירולפ תא תרבחמש םייאה תרשרשב
קחמנ לודיגה :הרק לוכמ םיהדמה ,הנהו .בוש קדביהלו יאפורל תשגל יתזרדזהו קרוי-וינל
!ןמיסו רכז ריאשהל ילבמ ,ירמגל

.לודג 'םוב' יל הנתנ וליאכ תאזה השרפה לבא ,תודהיה לש המלועל רושק יתייה אל םלועמ"
.לארשיב קידצו גיהנמ לש וחוכ המ יתנבה עתפל

גוח ידרשמב יתמקה ןכמ רחאל .יברל הדות בתכמ בותכל יתבשי השדחה הנחבהה רחאל הממי"
.יירכמו יירבח לכ ןיב הזה ינויגה-יתלבה רופיסה תא יתצפה .ד"בחמ הצרמ תופתתשהב ינרות

ךותב קומע התורח ותומד הרתונ ,ולש האלפומה הכרבה תוכזבו יברה לצא םירוקיבה תובקעב"
."הזה םויה םצע דע ייניע דגנל תבצינ תנרוקה ותוישיאו יבל
םיידוהי םייח
ןודנולב קראפ-דייה תלומה בלב ןיליפת תחנה


דנליאתב ד"בח-תיבב הרות רועיש


יברה תארשהב האג תודהי

תודהימ .םלועה תודהיב ללוחש הכפהמה תטלוב שטיוואבוילמ יברה לש םיברה וילעפמ ןיב
םיבר .ירכנה םלועה לש וביל-בלב םג תססותו היח רשא ,האג תודהיל האשע תננוגתמ
םג ידוהיה ץוצינה תא םיררועמו תודהי םיציפמ יברה יחולש תא םישגופ םלועב םירייסמה
.םיירשפא-יתלב תומוקמב

.הלא ןיעמ םישגפמ לע םירפסמה ,םינוש םיבתכמ םימרוז 'עובשה תחיש' לש תכרעמה ןחלושל
.םבתככ םתוא םיאיבמ ונא .תמלוצמ םגו תיטנתוא תישיא תודע םהבש ,םיינשב ונרחב

קראפ-דייהב ןיליפת

:ןולקשאמ רגרבסורג דוד בתוכ

תואצרה ןושאר םוי לכב תומייקתמ ובש ,ןודנול זכרמב לודגה קראפה תא ריכמ אל ימ"
,קראפ-דייהל יתאב ןודנולב ןורחאה ירוקיבב .םירחאו םייטילופ םיניינעב עונכש תוחישו
,סאמח ישנא לש התייה קראפל הסינכב םינפה-תלבק .םש םירקבמש תובברהו םיפלאה ךותב
זכרמ רבעל םדקתהלו םתוא רובעל יתלדתשהו ,ינזחא דחפ .םהילגד לע ,ף"שאו הללאבזיח
.קראפה

דצב דמועה ,ץוחב ויתויציצש ,ד"בח דיסחל יבל-תמושת תא יתשא הבסה ליבשב ונתכלב"
יתלעפתה .ריינ תפיכ ושאר לע שבחש ידוהי ריעצל ןיליפת חינמו ,לודג ץע דיל ,ליבשה
יתטלחה .ותודהי תא טילבהל ,םיניועה םיברעה ןיב ,קראפ-דייהב זעהש ,דיסחה השעממ דואמ
.הז ליגר-יתלב דמעמ םלצל

ורצענ המ-םושמ .ערפתמ יברע םמע וררגש ,םירטוש ינש יינפ לע ופלח יתמליצש רחאל עגר"
םיברע ינומה ופדר םירטושה ירחא .'לארשי עמש' ארקש ,ןיליפתה רוטע ריעצה דיל קוידב
ישוקב םיסנמ ,םילהובמ ,םכותב םיפקומ ונחנא .ערפתמה תא ררחשל ושרדו וקעצש ,םיבהלושמ
רוטע רוחבה תאו דיסחה תא וניאר ,רוחאל ונטבהשכ םלוא .םוקמהמ טלמיהל ךרד סלפל
."םביבס רבד הרק אל וליאכ םהיניינעב םיכישממ ןיליפתה

דנליאתב החנמ

:בתוכ ,ןלוגה-תמרבש בונ בשות ,'ג הדוהי

.ד"בח תוליעפ תא םש תוארל יתעתפוה .דנליאתבש קוקגנבב יקסע רוקיבב תויהל יל ןמדזנ"
תסנכ-תיבל יתדעצ רקובב תבשבו ,תבש תדועסלו הליפתל ,רוטנק ברה לצא יתחראתה תבש לילב
.ימוקמ

- ןסוואק בוחרב יתלייט ברע תונפל :ירוקיבל ןורחאה םויב יתעתפוה לוכמ רתוי לבא"
ריעצ עיגה עתפל .םיהדמ טושפ .תירבע םיעמוש הניפ לכב .םלועה לכמ םיאלימרתה לש בוחרה
בוחרל ונרבע .ונענ םיבר ,יתעתפהל .החנמ תליפתל אובל םשקיבו םילארשיה לא הנפש ,יד"בח
.תסנכה-תיב - הנוילעה המוקבו ,הרשכה הדעסמה תלעופ םש ,ןסוואקב ד"בח-תיבל ,ליבקמ

אל ץראב רשא ,םיריעצ םירוחב .דחוימ ןווגב תיברע תליפתלו החנמ תליפתל יתיכז"
אלפומ היה הזחמה .הרות ירבדל ובישקה ,ןיליפת וחינה ,ללפתהל ואב ,תסנכ-תיבל םיברקתמ
."'חוכ רשיי' רמול אלא יל רתונ אל .תילארשיה תואיצמה תא ריכמש ימלגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ץמח תריכמ

?רוסיאה תפיקעו המרעה הניא ץמחה תריכמ םאה :הלאש

אלש םג אלא ,ץמחה תא וניניעב הארנ אלש ךכל םצמטצמ וניא חספב ץמחה רוסיא :הבושת
רסאנ ,חספה ךשמב תידוהי תולעבב ראשנש ץמח ,וזמ הרתי .חספב ונתושרב ץמח ללכ אצמיי
יממ אלא חספה רחאל ץמח תונקל אלש דיפקהל שי ןכלו) לארשימ םדא לכל ןנברדמ האנהב
.(תכמסומ תונברמ ףקת הריכמ רושיא גיצמש

אלו'" :ל"זח תשרדכ ,וילע םירבוע ונניא ,יוג תולעבב אוה ונתושרבש ץמחה םא םלוא
."םירחא לש האור התא לבא ,האור התא יא ךלש - 'ךל האריי

תומכ שישכ םלוא ,ןידכ חספ-ברעב ץמחה תפירש ידי-לע םימייקמ ונא ץמח רועיב תווצמ תא
.יוגל ורכומל ןתינ ,ץמח לש הלודג

ונממ ץמחה תא תונקל ולכויש וילע םיכמוס רשא יוגל םירכומש הרקמ רכזומ רבכ אתפסותב
,תטלחומו הרומג הריכמב (אלא םידיחי ורבסש יפכ ,המרעהב אל) רבודמ םלוא .חספה רחאל
תושרמ תיזיפ ואיצוהל ילבמ ץמחה תא רוכמל ולגרוה זאמ .םילטלטימ תריכמ יללכ לכ יפל
.דחוימ הריכמ רטשב תאז תושעל וגיהנהו םיקסופה ופיסוה ,ידוהיה

,'ןלבק ברע' ,ףסונ ידוהי תויהל בייח הריכמ לכבש שדיח ,אינתה לעב ,ןמלז רואינש ונבר
,םירבוסה םינושאר שיש יפל ,תאז .ץמחה לש ויווש לכ תא םלשי יוגהש תוירחא וילע לבקמה
תראשנ הרתיהו המדקמ קר הנוקה יוגה םליששכ הריכמה ליעות אל ,ףסכ ול ןיא רכומה םאש
.וירבדכ וגהנ לארשי תוצופת לכמ םיברו .בוחכ וילע

ברה לש וחוכ תא םיפיימ ריעה ינב רשאכ ,תיללכ הריכמ תושעל וגהנ םינורחאה תורודב
ידכ ,חספב ץמחמ רהזנ וניאש ימ םג ,ידוהי לכ הזב תוכזל הווצמו .יוגל םצמח תא רוכמל
.ץמחה רוסיא תא םצמצל
ףוסב הפסוהו ,םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו ,חמת 'יס ח"וא ע"וש .ב"פ םיחספ אתפסות .ב,ה םיחספ
.ךליאו המר 'מע 'הכלהב םידעומה' .חספ 'לה
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il