588 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

חספה גח * (10.4.98) ח"נשת'ה ןסינב ד"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


ותכלהכ חספ רדס


,תועובש לש העיגיו למע רחאל רדסה לילל םיעיגמ ונא
לכ לבא ,תיבה לכ ףוצרקו תוינק תועסמ ,הניש אלב תוליל
האלפומה תימינפה ותוהמ ליבשב יאדכ הז


.ישפנ-ינחור ,ימינפ דבורו ,ימשג ,ינוציח דבור - םידבר ינשמ בכרומ ונמלועב רבד לכ
תרתתסמ םירבדה לש תיתימאה תועמשמה לבא ,טלובה ,יולגה ,הארנה אוה ינוציחה דבורה
השענו ומעט תא ינוציחה דצה דבאמ ,ימינפה דצה םגפנ רשאכ .הארנ-יתלבה ,ימינפה םוחתב
.קיעמ לוע

ביבס הברה םיחרוט ונא .הליכאה הלועפכ הטושפ המגוד סופתנ .תכל קיחרהל ךירצ אל
הליכאה תלועפ ןכמ רחאלו ןחלושה לא םתכירעו םתשגה ,םלושיב ,םיכרצמ תיינק - החוראה
.האנה ונל הבסמ איה ,ךפהל אלא ,לועו חרוט הליכאב םיאור ונניא ןכ-יפ-לע-ףא .המצע
תא דביאש ימ םלוא .החרטה לכל תועמשמ ןתונו ץמאמה לע ליפאמ הליכאב םישיגרמ ונאש םעטה
ךרוצ ,קיעמ לוע ויניעב היהת איהו ,החורא ביבס למעהו חרוטה לכ תא ןיבי אל ,םעטה שוח
.אל ותו יחרכה

הרואפתב קפתסהל אל

ירה ,חרוט שי החוראו הדועס לכ תארקל םא .אבו ברקתמה רדסה ליל יפלכ םירומא םירבדה
לש העיגיו למע רחאל רדסה לילל םיעיגמ ונא .םינומ תרשע ץמאמה לודג רדסה ליל תארקל
ךרפמה למעה לכ לע יוציפה .תיבה לכ ףוצרקו תוינק תועסמ ,הניש אלב תוליל ,םישק תועובש
.םירצממ ונאצי ובש ,הזה הלילה לש תימינפה תועמשמב ןומט הזה

.'ךרוע ןחלוש'ל רהמ עיגהל ידכ ,הדגהה לש הזופח האירקב רדסה ליל תא 'ריבעהל' רשפא
שגפמה .ונצמחה רקיעה תא לבא ,םינלשבל תואמחמ המכ םע ,הדמחנ תיתחפשמ החורא ונל היהת
זכרתהל לבחו ,רדסה ליל לש תיתימאה ותוהמל הרואפתה קר אוה ךורעה ןחלושה ביבס יתחפשמה
.תיתימאה תוהמה תא חונזלו הרואפתב

אוה הנושארבו שארב .ליחתהל המב טילחהל השקש ,ךכ-לכ הרישע רדסה ליל לש ותוימינפ
הז הלילב םיבר םירבד .רודל רודמ ,ןבל באמ לארשי תשרומ תאו תודהיה תא תונקהל דעונ
הז לכ .לואשלו ןיינעתהל םהל םורגלו םידליה לש םביל-תמושת תא ררועל ידכ קר םישענ
ותרוסמ לעו םעה תדיל לע אבה רודה ידליל רפסל - "ךנבל תדגהו" :יחצנה יוויצה לע תתשומ
.ותשרומו

יד אל .ריבסהלו בישהל ךירצ באה ובש בלשה עיגמ 'הנתשנ המ' םילאוש םידליהש רחאל
ותדיל לע רפסל ןמזה הז .ותמרו וליג יפ-לע ונבל ריבסהל באה תבוח אלא ,הדגהה תאירקב
ךשמה לעו ,יניס -רהב הרותה תלבק לע ,תוריחל תודבעמ תיאלפה ותאיצי לע ,לארשי-םע לש
.םינש 3310 הז םיאשונ ונא התואשו ונתוא תדחיימש תשרומה

םיחתפנ םירעשה

ירעש םיחתפנ ובש ,'םירומיש ליל' הז .םיפסונ םיבר םידבר רדסה לילב שי ךכ לע ףסונ
.תלדה תחיתפ תעשב דחוימבו ,תובוט תוטלחה תלבקל ןמז הז .תושקבה תולבקתמו םימש

.האלפומ ןוצר תעשכ ,רדסה ליל לש ותוילוגסו ותשודק תא ונייצ תורודה לכב לארשי ילודג
תווצמ ונקיתש םימכח רמאמ םייקל המיאב דרח םדא לכ אהי" :רמאנ םינומדקה םירפסה דחאב
םדאה יניעב הארנש ,רדסב שי םירבד המכ םא ףא .ויניעב לק רבדה אהי אלו ,הדגהו רדסה
."םהב קיר רבד םוש ןיאש ,םייקל ותעדב ליכשי ,םהב הדפקה ןיאש

לע ,הצמהו ץמחה תועמשמ לע הירואיב עפשב שמתשהל םילוכי תודיסחה לש המלועל םיבורקה
גלדלו 'חוספל' חספה -גחב ןתינש חוכה לע ,םוי לכב תשחרתמש תישפנ-תינחור םירצמ תאיצי
.דועו דועו ,תוליגרה תולבגמל רבעמ ,הלודג תימואתפ הציפקב ,המידק

ןבומב קר אל ,ותכלהכ ותוא םיכרוע רשאכ .רדסה ליל ירוחאמש יתימאה םעטה םה הלא לכ
בשחנ ונניא חרוטהו ץמאמה לכש םישיגרמ זא-וא ,ינחורהו ימינפה ןבומב םג אלא ,ימשגה
.הלוכ הנשה ךשמל ונממ םיבאוש ונאש חוכהו ,ונל קינעמ הזה הלילהש תולעתהה תשוחת חכונ

!חמשו רשכ חספםירפס- חספ לש הדגה

שטיוואבוילמ יברה תאמ
ת"הק תאצוהב
רבד-םש איה שטיוואבוילמ יברה לש ,םירואיבו םיגהנמ יטוקל תייוולב ,חספ לש הדגהה
.תואצמתהל הלקו הריהב ךרדב תבצועמו השדח הרודהמב האב ןאכ .תינרותה תורפסה םלועב
.םילשורי ,םחנמ לכיה :הכירע .יברה לש ויתוחיש ךותמ הדגהה לע םירואיב טקל ינשה קלחב
.02-5000202 'לט .'מע 190

- תודגה יתש

דרפס תודהי ילודג תאמ
ברגמה תודהי תורוא תאצוהב
יטנזיפ השמ יבר תאמ ,'חספה תקוח' - תחאה .תושדח תודגה יתש הנשה האיצוה וז האצוה
ןב והיקדצ יברל 'טקלה ילבש' היינשה .וראק ףסוי יבר ימיב לארשי-ץרא ימכחמ ,ל"צז
.5792602 -03 'לט .תונויער רצואו םיגהנמ ,םיניד .ל"צז אפורה םהרבא

- שפנ דידי שוריפ םע רהוז

בל-רב םהרבא-לאיחי תאמ
םלוע דוסי תאצוהב
,טפשמ לכ רחא שדוקה-ןושלל תימראה םוגרת ,םיכרכ רשע-העברא .רהוזה רפס לש השדח הרודהמ
.03-6815542 'לט .רהוזה ירעשב סנכיהל םישקבמל רזע רפס .'שפנ דידי' רואיבו םינויע

- 'דסומה'ו יברה

יקצנימק קחצי-ףסוי תאמ
ידיסחה ןייעמה תאצוהב
ןיב הנימב תדחוימו האלפומ םירשק תכסמ לע רוא ךפושה ,ףסונ רפס ןאכ שיגמ ידיסחה רקוחה
-תירבב תודהיה תלחג תרימש ךרוצל ,ילארשיה דסומה ןיבל ד"בח ידיסחו שטיוואבוילמ יברה
.9606201 -03 'לט .'מע 203 .קתרמ רפס .רבעשל תוצעומהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .חספה גחל


םהיניבש המו הצמו ץמח

טלחומ רוסיא (ב ,הצמ לוכאל (הבוח) הווצמ (א :םיקלח ינשמ בכרומ תוצמה גח לש וניינע
."אצמיי לבו האריי לב" - הרומג הלילש ידכ דע ,ץמח תליכא לע

ןהו הצמה תומכב ןה ,הדימו רועיש ול שי הצמ תליכא בויח :םיווש םניא הלא םייוויצ ינש
.ןושארה הלילב קר אוה בויחה ןמזו ,הצמ תיזכ תליכאב הבוח ידי םיאצוי .בויחה ןמזב
ףא וא (המודכו םיציבמ) 'הרישע הצמ'ב קפתסהלו הצמ תליכאמ ענמיהל רשפא ןכמ רחאל
ןהו תומכב ןה טלחומ אוה ץמחה רוסיא ,תאז תמועל .המודכו םיגדו רשב ,םירחא םילכאמב
.חספה ימי לכ ךשמב ,ץמח והשמ וליפא ידוהי לש ותושרב אצמייש רוסא - ןמזב

הוואגה תא קלסל

תונוכת ןהש ,חור-תוסגו הוואג למסמ ץמח .'ה תדובעב םינוש םיביטומ םילמסמ הצמהו ץמחה
יפכו ."בל-הבג לכ 'ה תבעות" :רמאנ הילעו ,ער לכ שרוש איה הוואגה .תילכתב תוילילש
רודל ןילוכי אוהו ינא ןיא" :ה"בקה רמוא חורה-תוסג וב שיש םדא לעש ,ל"זח ורמאש
."םלועב

הוואג לש השוחת ובילל בנגתהל הלולע ,ןילוח יניינעב קסוע םדאה רשאכ ,הנשה ךשמב
ןכל ."ידי םצועו יחוכ" לש השגרה ול םורגל הלולע םוי-םויה ייחב ותחלצה .תואשנתהו
,שיגדמ רבדה .טלחומ אוה ץמחה לע רוסיאה ,הוואגהמ תוקנתהל ונילע ובש ,חספה-גחב
.דירש הל ריאשהל אלו ןיטולחל הרעבל שיש ,תילכתב הנוגמ הדימ איה הוואגהש

תולטבתהב תוגרד

,הווצמה תצמ איה תולטבתהה איש .תונוש תוגרד שי רבכ ןאכו ,תולטבתהו הוונע תאטבמ הצמה
ילב ,ה"בקל תטלחומ לוע תלבק ךותמ 'ה תדובע תלמסמ וז הצמ .םעט וב ןיאש ,'ינוע םחל'
לוכאל םיבייחש הווצמה תצמ לש התועמשמ וז .תודימו לכש ,ישיא 'םעט' לש תבורעת םוש
.רדסה-לילב

תולטבתה לש וז הגרדב ןמזה לכ דומעיש דחאו דחא לכמ שורדל רשפא-יאש ןוויכמ לבא
הצמ' לוכאל רשפא ןכמ רחאל .רדסה-לילל קר הצמה תליכא לש בויחה םצמטצמ ,תטלחומ
- םעט הב שי לבא ,תואשנתהו בל-תוהבג הב ןיא םנמאש 'ה תדובע תלמסמ וז הצמ .'הרישע
.תעדו םעט יפ -לע הדובע - םוקמ הל שיש ,'ה תדובעב ךרד וז םג .שגר ,הנבה

תישיא תוריח

ןתיא דומעל חוכ ידוהי לכל קינעמ ,הצמה תליכא םע 'ץמח' לש טלחומ רועיב ןיב הז בוליש
עיגהלו תויוצר-יתלבה תויעבטה תויטנה לע רבגתהל ןכו ,ןילוחה םלוע לש תועפשהה לכ חכונ
.הנשה תומימ םוי לכ תיתימא תוריח לש רתויב הלודגה הדימל - תישיא 'םירצמ תאיצי'ל

איה ,תימהבה שפנהו ףוגה ירצממ האיצי ,תוריחל תודבעמ ידוהי לכ לש תיטרפה האיציה
.ונקדצ -חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגב - תיללכה 'םירצמ תאיצי'ל הנכהה

(269 'מע ,בכ ךרכ ;124 'מע ,זט ךרכ תוחיש יטוקל)
חספה-גח :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמץמח ןיא

תיבה לש ץמחה תא" :ודיסחל ,'לארשי תבהא' לעב ,ץינ'זיוומ יברה םעפ רמא ץמח תקידב רחא
הנע .רוהטה וביל רבעל ועבצא תא הנפה ורבדבו ,"יבילבש ץמחה תא אנ-קודב וישכע ,יתקדב
..."הקידב ךירצ ןיא - ץמח וב םיסינכמ ןיאש םוקמ" ,ונינש אולה :הדערב דיסחה

גגושל הלוגס

ותנווכש הארנ .הנשה לכ אטחי אלש ול חטבומ חספב ץמח והשממ רהזנה לכש ,בתוכ ל"זיראה
בכעמ ןיא ,ןודזב אוטחל םדא הצור הלילח םא ןכש ,גגושב אטח לכ ול הנואי אלש ,איה
.הריחב לעב אוה םלועל ירהש ,ודיב
(שטיוואבוילמ יברה)


רמשיהלו לוכאל

היה בטומ ,ותקחרהבו ץמחה שנועב ךכ-לכ הרימחה הרותה םא :השקה קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר
בישה ?חספב תוצמ לוכאל ה"בקה הרוה עודמו ,חספב ןגד לכאמ ללכ ולכאי אלש הווצתש
.םירוסיאמ רמשיהלו לוכאל איה המכחה ,הליכאמ רזנתהל המכח וז ןיא :קידצה

חישמה תומיל איבהל

ןקתל לומעל וילע םדא לש וייח ימי לכ .(הדגהה ךותמ) "חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ"
.חישמה תומיל איביו הכזיש ידכ ,ומצע תא
(קסמודרמ ןהכה המלש יבר)


האופרו הנומא

תארקנ ןכל .שפנה יאולחת תא האפרמו הנומאה תא תקזחמ איהש תדחוימ הלוגס שי חספב הצמל
.'האופרה לכאמ'ו 'הנומאה לכאמ' רהוזב הצמה
(י"שת םירמאמה רפס)


תוצמ שולש

בישה .רדסה -לילל תוצמ שולש םיחקול המל ,ןואג ארירש בר רמ תא ןיאוריק ישנא ולאש
היה ןמז ותואו ,תלוס חמק םיאס שולש תופאלו שולל הרשל רמא םהרבאש הרותב ונאצמש ,םהל
תשולשל רכז אוהש םישרפמ שיו .רדסה-לילל תוצמ שולש תחקל םיכירצש זמר שי הזב .חספ
.בקעיו קחצי ,םהרבא - םלוע יררה
(חקור השעמ)


ןורחאה עגרב

,דוע םש םיראשנ ויה הלילח םאו ,האמוט ירעש ט"מב םיעוקש לארשי-ינב ויה םירצמב םתויהב
.לאגיהל רשפא-יא ונממש בצמל םיעלקנ ויה רבכ זאו ,םישימחה רעשה דע םידרוי ויה
(ד"שת תוחישה רפס)


הדגה יהמ

האדוה ןושלמ אוהש שרפמ םהרדובאה (ב ."ךנבל תדגהו" םש לע (א :'הדגה' םשל םימעט המכ
.(ףלאב) הדגא םיסרוג שיו (ג .םירצממ ונאיצוהש לע ה"בקל חבשו
(שטיוואבוילמ יברל חספ לש הדגה)

עובשה תרמיא


םיבייחמ םייריש

ב"שרה ר"ומדא ק"כ לש ונחלוש לע רדסה-לילב םעפ חראתה בוקטרו'צ ידיסחמ דבכנ ידוהי
עדי חרואה .יברה לש ותחלצמ 'םייריש' חרואה חקל 'ךרוע ןחלוש'ל ועיגהשכ .שטיוואבוילמ
'םייריש'ש יתעמש" :ריעהו ,ד"בחב גוהנ וניא (ןילופ ידיסח לצא לבוקמה) הז גהנמש
."םיכזמ

הדובע םיבייחמ םה !םיבייחמ ילש - םיכזמ ילוא םכלש יברה לש 'םייריש'ה" :יברה הנע
..."תחקל םא בטיה אופא לוקשל םכילע .שפנ-תוריסמב

'ה-תדובעב השק בצמל עלקנש ,בתכ ובו בתכמ רגיש ןמז רחאל .תחקל טילחהו עגר רהרה שיאה
.ךכב דמע 'ה-ךורבו שפנ-תוריסמל קקזנותודיסחה יכרד


םינב העברא

םינבה ןיינע תא םישרפמ ויה ,"םינב העברא"ל םיעיגמ תודיסחה יר"ומדא ויהשכ ,רדסה-לילב
לע תודיסחה תרות לש דחוימה טבמה תא יוטיב ידיל םיאיבמ וללה םירואיבה .תודיסחה יפ-לע
.היהיש ימ היהי ,ידוהי לכ

םיכומס עשרהו םכחהש ךכ לע (250 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל) םעפ רביד שטיוואבוילמ יברה
ןמ .שאייתהל ךל לא :םירמוא עשרל .עשרל ןהו םכחל ןה רסמ ריבעהל דעונ רבדה .הזל הז
רשקב הצור התא ןיאש רמול ךל רוסא :םירמוא םכחל .בטומל ךריזחיש םכח ךל ונמזי םימשה
ריזחהל לדתשהל ךילעו ,הזל הז םיברע לארשי לכ ."ועשרב דבאי" ךדיצמ יכו עשרה םע והשלכ
'עשר'ה יכו ערה ינפמ ןסוחמ אוה ןיאש ,רוכזל םכחה ךירצ רבד דועו .רשיה ךרדל עשרה תא
ללפתהל וילע ןכלו ,"ותימהל שקבמו קידצל עשר הפוצ" רמאנש יפכ ,וילא דואמ ךומס דמוע
.וברקבש 'עשר'ה לע רבגתהל לכויש םימחר שקבלו

ןכשה תא רוחבל

תודהיה דגנ 'םיליכשמ'ה לש םתמחלמ הזוע אולמב השוטנ התייה ב"שרה ר"ומדא ק"כ לש וימיב
,'םכח'ל רדסה-לילב עיגמ היהשכ ,וללה םינשב .בר רעצ יברל ובסה םהיתומגמו ,תירוקמה
תוחישה רפס) "םיאטוח אלו םיאטח ומתיי" :רמא ןכ-יפ-לע-ףאו ,'םיליכשמ'ה דגנ רבדמ היה
.(88 'מע ב"שת

ןכש םתה םג ירה :ותוא ולאש .ונכשל יואו עשרל יוא ,עשרל תונכשב דמוע םכחה :רמא םעפ
.(88 'מע ב"שת תוחישה רפס) עשרה םע חכוותהלמ רהזיהל םתה לע ,ןכא :יברה בישה ?עשרל
,תוטשפבו תומימתב םירבדה תא לבקמ אוה ןכש ,'לואשל עדוי וניאש'ה תא אקווד חביש יברה
.(262 'מע ו"צרת תוחישה רפס) תולאש םוש ול ןיאש דע

דחא' - 'דחא' רמאנ ןב לכ ינפל" :(74 'מע ג"שת תוחישה רפס) רמא צ"יירה ר"ומדא ק"כ
שפנ שי ידוהי לכל ןכש .עשרה לצא םג ,'דחא'ה יוצמ ןב לכ לצא .''וכו עשר דחא ,םכח
."שממ לעממ הול-א קלח ,תיקולא

סוכהש ,אצמנ הז יפל .תוסוכה עברא דגנכ םה םינבה תעבראש ,רמאנ ל"זיראה יבתכב
אל םירצמ תלואג :ךכל םעטה .עשרה דגנכ איה ,הדגהה רקיע תא םירמוא הילעש ,היינשה
,הדיתעה הלואגל עיגהל איה וז הלואג תילכתו ,'תולג הירחא שי' ירהש ,תמלשומ התייה
רקיע תרימא ןכל ,תודחא - אוה הדיתעה הלואגל ירקיע יאנתש רחאמו .תולג הירחא ןיאש
,היינשה סוכה לע ,רמולכ .רתויב השק תודחאה תדובעש ןכיה איה ,ץמאמה רקיע :ירק ,הדגהה
.(248 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל) עשרה דגנכש

תושידא אל קר

יפלכ הרומג תושידא שחש ידוהי גציימ 'לואשל עדוי וניאש'הש ,שרפמ שטיוואבוילמ יברה
עדוי וניא' תודהיל רושקה לכב ךא .חקיפו ןובנ אוה ,ךפהל .הניב רסח ונניא אוה .תודהיה
עשרהמ וליפא הז ןב עורג תמייוסמ הניחבמ .קמעתהלו רוקחל ,לואשל ןוצר וב ןיא - 'לואשל
ופוסבש יוכיס שיו ,השקמו לאוש ,תודהיב ןיינעתמ תוחפל עשרה .(ןורחא הנמנ אוה ןכלו)
רתוי השק - תווצמה םויקל ירמגל שידאש ימ ךא ;בטומל רוזחיו תובושתהמ ענכתשי רבד לש
.ונקתלו וילא עיגהל

ןכש .ול םדוק עשרה וליפאו ,םינבה ןורחא אוה 'לואשל עדוי וניאש'ה :תצקמב הנוש שוריפ
עגר-ןבו ,הרות דמלו תווצמ םייק אוה ,לוכה עדוי אוה ,הרותב העידי הרסח אל עשרל
השעיש ירחא םגש ,'לואשל עדוי וניאש'ה ןכ-אל .רומג קידצ תויהלו הבושת תושעל ותלוכיב
.רומג קידצ תויהל דציכ עדייש דע ,דומלל ליחתהל וילע ,הבושת

אלש ,'הבשנש קונית' אלא וניא תווצמ רמוש וניאש ימ םג .םיעשר ןיא םויכ :ךכמ הנקסמה
שיש הנושארה היעבה .שיו שי - 'לואשל עדוי וניאש' םלואו .תיתימא תודהי וימימ האר
תשרפ ק"ש יאצומ תחיש) לוכמ עורגה אוהש ,תוצראה-םעו תורובה עגנ אופא איה המע דדומתהל
.(ג"משת וצ


הלואגל הייפיצב


םיעדוי ויה ,הלילה ותואבו העושת םכל יתישעש םויב - םכדיב אהי הזה ןמיסה ,ה"בקה רמא"
"תוכלממ ךפוה ינא ךכ ,םירצמ תא יתכפהש םשכו ...םכלאוג ינאש
(ט,חי הבר-תומש)

היהש השעמ


תרניכה תפש לע תמליא הקעז

.ריע לש הבוחרל תאצל הקיתעה הירבטב השעמ-ישנאו םידיסח ולחה ,המחה תעיקש ינפל העשכ
םעיגהב .הרצה הטמסה הלעמבש ,'ליש ןאיוב'ה - ןילרק ידיסח לש שרדמה-תיב רבעל ונפ לוכה
.תיתרוסמה הכולהתל םמצע וניכה הירחא דימו ,תיגיגח החנמ תליפת וללפתה םשל

תביאשל םיאצוי ויה חספה גח שדקתה ינפל םוי - היה םדיב הירבט ישנא לש םהיתובא גהנמ
םידיסחה יחרפ תא םג ומע ףחס הז דמעמ .חספ ברעב ,הווצמה תוצמ תייפאל ,'ונלש םימ'
ובאש םכותלש םידכה תא תאשל ,הלא םינטקל היה שממ לש דיקפת .הירבטבש 'םירדח'ה ידימלתו
.םימה תא

תאצוי הריישה לכ התייה ,תואה תא ןתונ (הירבטב הינסכאה לעב) ךורב-םהרבא 'ר היהשכ
עבטמ ."ינאירב רכב" הנוכמה םוקמ ,תרניכה לש ינופצה ףגאה דעו שרדמה-תיב חתפמ ,הכרדל
ןיב ,ךוותבו .רוחאמ תחנב םידעוצ םירגובמה דועב ,הריישה שארב םידליה וצר-וצא םירבדה
.תינרלקה ןגנ ,ןועמש ורבחו רכלב לדנמ - 'םירמז-ילכ'ה ועספ ,םילודגל םינטקה

ינבמ םג םהב ,םיבר םינרקס םיאיבמו ריעה תואטמס לכב םיטשפתמ ויה הניגנהו הרישה ידה
תא םהיטבמב םיוולמו תופצורמה תוכרדמה ילושב םיבצינ ויה הלא .הירבט יבשות ,לאעמשי
.תוזורחמו ישמ ידב םיפוטע םימ ידכב תדקרמה הריישה

,טטור ןוגינ .וזכ תעל דחוימה ןוגינב חצפו ונזוא לע ודי םש ןקדבעה ךורב-םהרבא 'ר
ופרטצהש ןשבהו ןלוגה ייברעמ ויה .תרניכה תפש לא הדיעצה ןמזב ,הנשל תחא תוקבדב רשומה
דובכל" ,םתושרבש לושיבה יריס תא קרמל ידכ הירבטל םידרוי ויה םה .םימה תביאשל םה ףא
.גחל תונכהה תכאלמ המלש יכ לוכה ועדי ,'ונלש םימ'ה תביאשב ."םידוהיה לש הפיה גחה

ומכ .םיאנ םידגב וירוה והושיבלה ערואמה לגרל .םידעוצה ןיב היה ,שמחה ןב ,ה'לסוי םג
תפשל הריישה העיגהשכ .וירבח םע תובהלתהב דקרו זזיפו םימ דכ זחא אוה םג ,םידליה ראש
.תחנב ףוחה לא ושלגש םיטקשה םיה ילגב טיבהו ,ויפערשב זוחא ,דליה בצינ תרניכה

ךותל חנצ ה'לסוי .םימה ךות לא ופחדו ןוצל םידליה דחא ול דמח ,טיבמו דמוע ודועב
תונטקה וידי .תוכבלמ קספ אל ,םימהמ השמנש רחאל הכורא העש .התעבב רפרפל לחהו םגאה
לשב אמש וא ול המרגנש הלהבה ,ןובלעה תמחמ םא תעדל ןיא .תותיווע ףקתנ ופוגו וטטר
.ועיגרהל וחילצה אל םינקזה םגו ויפמ וטלפנ םילימ יעטק .ובטרנש םיאנה םידגבה לע רעצה
.החמשה תצקמב המגפנ תרעצמה תירקתה ןיגב

ידכ ,ץמח תקידבל ינועבצ רנ ה'לסויל ךורב-םהרבא 'ר הנק ,ריעה לא םימה יבאוש ורזחשכ
וירוהל ריבסהל לוכי היה אל ותיבב ךא ,ויכבמ קספ םנמא דליה .וחור תא עיגרהל תוסנל
הניא הקיתשה יכ ררבתה םימיה ףוקנב .ויפמ וקתענ םילימה .ול עריא רשא תא םיגאדומה
.םליא השענ דליה יכו תינמז

לילגהו הירבט יבשות ןיב ול אצי םשש ,שישיה "לדנמ הלוס" לא םירוהה ונפ דעומה-לוחב
,תופורתהו םינממסה שודג ,ןטקה ורדחב .רוזמ םהל איבהלו םיעוגפ םירביא אפרל עדויש ימכ
ךא ,תונוש תואירקמ תואירק ונזוא ךותל ארק ,וילא רביד .דליב לפטל לחה ,וידי ישעמ
.ותקיתשב רתונ ה'לסוי

רמ םהבו) הירבטב םידיסחה יקיתו לש םהינב וגה ,םינש ינפל ,הנהו .תובר םינש ופלח
סקטב 'ונלש םימ'ה תביאש גהנמ תא שדחל - ןויער (ריעב ןילרק ידיסח ינורחאמ ,רפש לארשי
.יגיגח

לש הרובח התוא וז התייה אל בוש .טעמ הנוש ןויבצ הל היה ךא ,תרוסמה השדוח הנש התואב
רובעלמ וענמנ ,ךרדה לולסמ תא ורציקש הרושה ןמ השעמ-ישנא םא-יכ ,ןיאריש ישבול םידיסח
םימיב ומכ" ,םהידיב םידכהשכ זזפל םיזלועה םהידליב םיציאמ ןיידע ךא ,ריע לש הבוחרב
םהילילצ לע ,םהה םינשיה םינוגינה לבא ,םידעוצה ינפל וכלה אל 'רמז-ילכ'ה םג ."םהה
.םישנאהמ המכ תויפב ןגנתהל ופיסוה ,םיידוחייה

םינומאה ירמושמ םיבר בוש םיפרטצמ ולחה ,הירבטב גהנמה שודיח רחאל םייתנש וא הנש
ורופיס תא ועדי םיבר אל .וידלי ינש םע עיפוה םעפה .םליאה ה'לסוי םג היה םהב .ריעב
.וישעמ רחא דצהמ ובקע ,ועדיש םיטעמה .הכולהתב ותופתתשה תועמשמ תאו ה'לסוי לש ישיאה

.םיה לא טיבהשכ וינפ לע הפחיר הגות .םיררושמה לא ףרטצה ומכ ךכבו םייפכ אחמ ה'לסוי
יתש תא שרפ אוה .גילבהל היה לוכי אל בוש ,םימהמ בואשל דכה םע וינב תא חלש רשאכו
.םיחכונה תא הדירחהש ,תעטוקמו הדח ,העבה תרסח הקעז הצרפתה ויפמו לע-לא ויתועורז

.הנעמ אלל הקעז .תרניכה תפש לע טשפתה ה'לסוי לש תמליאה ותקעז דה

תב ,ל"ז שרקיפ המחנ 'בגה ,ומאמ ולביקש ,שרקיפ םייח רמ ,רופיסה חלושל ונתדות)
(א"טחלדבי רפש לארשי רממו ,הירבט
טור קחצי םע םיידוהי םייח
אבא תיבמ הדיחי תרכזמ .דכהו קחצי


"הניפסל ונדרי שפנ םיעבשב"

קודס הניסרח דכ ותיבב רדסה ןחלוש לע ביצהל אבס-רפכמ טור קחצי גהונ תונורחאה םינשב
וילעו ,ןטק ףסכ סט יולת דכה לע .איבנה והילא לש וסוכ תא דימעמ אוה דכה ךותב .ןשיו
."1938 חספב יצאנה קלמע ךל השעש המ חכשת לאו רוכז" :םילימה תותורח

ףטלמו ,קחצי רמוא ,"ייח ךלהמ לכ לע עיפשהש ,יתודלי רופיס תא וכותב רצוא הזה דכה"
ךלפב ,סלוג המשו הנטק הרייעב ,הנש םיעבשכ ינפל ליחתמש רופיס הז .תושגרתהב דכה תא
.ןייבו םימרכב ךרובמה ,הירטסואבש דנלנגרוב

םיסכנה דוש

.קחצי רפסמ ,"הרייעב ויחש תוידוהיה תוחפשמה שולשמ תחא התייה ,טור תחפשמ ,יתחפשמ"
,םיקוור םיריעצ השולש הבורקה הרייעהמ איבהל ונגהנ םיגחו תותבשלו ,םירבג העבש ונייה"
הרות-רפס בותכל ונל הרשפאש הדבוע ,ידמל ריפש היה ילכלכה ונבצמ .ןיינמל ומילשהש
הרותה-רפס תא ריבעהל אבא גאד ,הירטסוא ימש לעמ ףחרל הלחה םזיצאנה תננע רשאכ .ונלשמ
.(לארשי-ץראל הרותה רפס עיגה םימיל) גרובסרפל

גחב ,ןכמ רחאל המ-ןמז .(ינמרגה ךיירל הירטסוא חופיס=) סולשנאה שחרתה 1938 לירפאב"
םייניעב והוליבוהו חוכב אבא תא וחקל םה .ונתיבל ופטסגה ישנא וצרפ ,הנש התוא לש חספה
ויסכנ לכ תרבעה תא םירשאמה םיכמסמ לע והומיתחה ,חדקא ימויאב ,םש .םפתרמל תורושק
.ךיירה תולעבל

הניפסב םישדוח השימח

יידיל אמיא הבחת ,ונאצי םרטב .תיבהמ ונלוכ תא וניפו ופטסגה ישנא ובש רקובב תרחמל"
הרמא ,'ךנוזמ תא ךמצעל חיטבת רוניכב הניגנה תרזעבש ןכתיי' .יתנגינ ובש רוניכה תא
ךכ-רחא .ירוניכ תא ינממ ולטנ הליחת .השק היווח וניווח םשו םיצאנה ידרשמל ונלבוה .יל
.רבד ריתסמ ינניאש אדוול ידכ ,ירמגל יתוא וטישפה

םוחתל ונוקליס םינמרגהו ,הלילב היה רבכ הז .הירגנוה-הירטסוא לובגה לא ונלבוה םשמ"
תניפס לע ונתוא וסימעה ןכלו ,ונב תושעל המ ועדי אל םירגנוהה .םיבור ימויאב הירגנוה
,ףוסבל .הניפסב ,שפנ םיעבשכ ,ונייח םישדוח השימחכ .הבונדה תפשל הרושק התייהש ררג
."הפיח יפוחל עיגהל ונל ורשפאש תורשאב וניכז ,םיבוט םידוהי לש תצרמנ תונלדתש תובקעב

ראודב הליבח

םשל עיגהשכ .ותדלוה תרייעב םישרוש עסמל קחצי אצי ,ח"לשת תנשב ,ןכמ רחאל הנש םיעברא
ותבותכ לא הרגשל ליאוי ,ותחפשממ תרכזמ וידיבש ימ לכש ,השקב ימוקמה ןותיעב םסרפ
קודס הניסרח דכ אצמ הכותב .הספוק ולש ראודה-אתל העיגה םישדוח המכ רחאל .לארשיב
לכב דער רבע ,תרגובמה ותוחאל ותוא הארהשכ םלוא .דכה רשפ המ עדי אל הליחת .ןשיו
.הליפתל דמעש םדוק וידי תא לוטיל םהיבא גהנ הזה דכהמ יכ ,ול הריבסה איה .הפוג

.העמד החומו קחצי רמוא ,"רדסה-לילב וננחלוש לע הזה דכה תא גיצמ ינא ,הנש לכב ,זאמ"
."ילש תיטרפה םירצמ תאיצי תא למסמ אוה ייבגל"גרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


גחה תוכלה

?תבש-לילב רדסה-ליל לחשכ תודחוימה תוכלהה ןה המ :הלאש

.תבש ברעמ תולצל שי ,שאב טעמ התולצל םיגהונש ,'עורז'ה תא :הבושת

דועבמ ונחטל דיפקהל םיכירצ ('תרזח' תועטב הנוכמה) 'ןיירח' שרושב 'רורמ'ל םישמתשמה
.רוגס ילכב ונסחאל שי ןכמ רחאל .םוי

דועבמ תוקנל שי הליגר הסח .תבשב םג ,דבלב הפיטשב קפתסהל םילוכי 'טלסח'ב םישמתשמה
המוד זוכירב 'המא' ימ וא 'ילירטס' טנגרטד םע 'הפיל'ב הלע לכ ףושפש) םיקרחמ םוי
שמשה דגנכ אל - ראומ ןולח דגנכ תיתוזח הקידבו זרב ימב בטיה םילעה תפיטש ;םילכ תחדהל
םתוא םג קודבל םיבייחו ,םיקרח םייוצמ םיחלקב םג .(והשלכ ההכ םתכ םהילע ןיאש אדוול -
.הרוגס ןוליינ תיקשב וא ררקמב ןסחאל - הקידבה רחאל .יוארכ

.ךומנ זוכירב ,לוביטל יחרכהה תא קר ןיכי - חכשש ימ .םוי דועבמ ןיכהל שי חלמ-ימ

תא הליחת ןתיי ,חכשש ימ .םוי דועבמ תאז תושעל שיו ,ןיי טעמ ףיסוהל גוהנ תסורחל
.תיפכה תידיב הנבברעיו ,הלילד הסיע רוציי ,תסורחה תא וב חיני ,ילכב ןייה
?המייקל שי יתמו ,תורשעמ רועיב תווצמ יהמ :הלאש

ןמ ,הלאכ שי םא ,תורשעמהו תומורתה לכ תא רעבל םיבייח חספ-לש-יעיבש ברעב :הבושת
.(חספ-ברעל תאז המידקמה העדכ םירימחמ שיו) תיבה

,(ז"נשת ףוס דע) תומדוקה םינשל םיסחייתמה ,לארשי-ץרא ילודיג לכמ ,תוריפ ול שיש ימ
וא ,הקדצ-יאבגל וא ,ינעל ותיתל םיבייח - יאדו ינע-רשעמ .תורשעמו תומורת םהמ שירפי
םיקשמב ןידה ןכו .רחא םדא ידי-לע תוריפה תהבגה ידי-לע יאבגל וא ינעל רשעמה תא תוכזל
.ותמהבל הליכאהל ידכ רשעמ-תמורת ןהוכל תתל םיגהונש

שי .םלועה ןמ ורעבל שי ,תועבטמ לע ללוח רבכש ןיבו תוריפב ונדועש ןיב ,ינש-רשעמ
עטנ' ,ץעה לש תיעיברה הנשה תוריפ .רויכב ןסימהלו ,רכוס תויפכ שולש לע ולוכ תא תודפל
ףיעסמ םירוטפ ,המודכו 'רצואה תיב' ,'תורשעמה ןרק' ייונמ .ינש-רשעמ ןידכ םניד ,'יעבר
.הז


עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il