589 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

חספ לש יעיבש ברע * (17.4.98) ח"נשת'ה ןסינב 'כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


תושעלו תופצל ,ןימאהל


הרקי הזש בושחל המל - דחא םוי אובי חישמהש רורב םא
יפ-לע ?הקד דועב וא םויה וא רחמ אלו קוחרה דיתעב אקווד
ךכ-לכ בורק אוה םינמיסה לכ


בוט-םש-לעבה .ונקדצ-חישמ ידי-לע אובל היופצה הלואגה םע דחוימב רושק חספ לש יעיבש
רידחהל אב הז םויב חישמ תדועס לוכאל גהנמה .חישמה לש ותראה הריאמ הזה םויבש ,רמוא
םילכוא ונאש הצמ ומכ ,תישממו תישחומ היהתש ,חישמה תאיבל הייפיצהו הנומאה תא ונכותל
.םיתוש ונאש ןייו

ףילחת םהיניעב אוה 'חישמה אובישכ' יוטיבהש םינימאמה םידוהיה םיבר ,תודוהל ךירצ יכ
,חישמה תאיב לע םירוביד םיעמושש םהשכש ימ שי ףא .יתואיצמ-יתלב וא דואמ קוחר והשמל
גשומ לוטיל רשפא ךיא :'שדוקה לוליח' םושמ ךכב שיש םישיגרמ םה - ישממו בורק רבדכ
...וישכעו ןאכ שחרתהל יושעש ,יתואיצמ רבדל וכפהלו לצאנ יפוטוא

תא לבקנ - אובישכ .ןמזה אובב עיגי אוה ?ךכ לע רבדל ךירצ המ םשל" :םירמוא םירחא
םוי לכב ול הכחא" רמאנ םש .וז השיגב ךמות וניא 'ןימאמ ינא'ה חסונ לבא ."וינפ
."אובי - אובישכ" לש תושידאב אל ,תיביטקא הייפיצב שוריפב רבודמ ."אוביש

הרורב החטבה

שקבלו 'ה לא ללפתהל ,ךכ לע רבדל ,חישמה תאיבל תופצלו תוכחל ךכ-לכ בושח ןכא עודמ
האצות איה הייפיצה :הטושפ הבושתה ?ונקדצ-חישמ תא ונל חולשלו ונלאגל רהמיש ונממ
ןוזח'כ אל ,חישמה תאיבב תמאב ןימאמה ידוהי .חישמה תאיבב תיתימא הנומא לש תיעבט
ןיתמיש אוה יעבט ךא - יתואיצמו ישממ רבדכ אלא ,ותושממתה-יאב וחוכש 'םימיה תירחא
.האוב לע 'ה ינפל ןנחתיו שקבי - תהמהמתמ הלואגהש הארי רשאכו ,ואובל הפציו הכחיו

הרוצב אטיב ךכב .הנומאה ירקיע ג"י ךותב חישמה תאיבב הנומאה תא ם"במרה ללכ אוושל אל
ולש 'הקזחה דיה' רפס ףוסב .לארשי-תדב יזכרמ דוסי אוה הז ןיינע המכ דע ,רתויב הרורבה
ראשב אל - ותאיבל הכחמ וניאש ימ וא (חישמב) וב ןימאמ וניאש ימ לכ" יכ ,עבוק ףא אוה
ה"בקב ןימאהל ךירצ ידוהיש םשכ יכ ."ונבר השמבו הרותב אלא ,רפוכ אוה דבלב םיאיבנ
.חישמה תאיבב ןימאהל וילע ךכ ,ונבר השמ תאובנבו יניס-רה דמעמבו

,ה"בקה לש הרורב החטבה אלא ,קוחר ינדיתע ןוזח חישמה תאיבב האור הניא תיתימא הנומא
הרקי הזש בושחל המל - דחא םוי אובי חישמהש רורב םאו .עגרו עגר לכב םשגתהל הדיתעש
לכ רשאכ ,ונרודב המכו-המכ -תחא-לע ?הקד דועב וא םויה וא רחמ אלו ,דיתעב םש-יא אקווד
יברה יפמ ונעמשו ושממתה ןכא חישמה אוב ינפלש הפוקתה לע ונל ונתינש םינמיסה
חישמה תאיבש אופא רורב - ונקדצ-חישמ לש בורקה ואוב לע םירורב םירבד שטיוואבוילמ
.תע לכבמ רתוי םויה ונילא הבורק

םדב הנומא

.הלואגה תא ברקל החוכב המצע איה אלא ,הנומאה תומלשל יוטיבכ קר אל הבושח הייפיצה
תא שיחיש ה"בקל העיבתהו הליפתהו חישמל הייפיצה יכ ,ובתכו ורמא לארשי ילודגמ םיבר
.רתוי רהמ הואיביש ןה - הלואגה אוב

,םצעתהלו קזחתהל הכירצ הנומאה ,ךפהל .ונתנומא תא שילחהל םיכירצ םניא םיפלוחש םימיה
יכ רמאנ םירצמב לארשי -ינב לע םג .הלואגה לא םיברקתמו םיכלוה ונאש הרורב העידי ךותמ
ה"בקה םבכיע אל - הלואגה תע העיגהשכ ךא ;"השק הדובעמו חור-רצוקמ השמ לא ועמש אלו"
.ןיע-ףרהכ וליפא

תא חספ-לש-יעיבשב לכאנ .התארקל הייפיצבו הלואגה אובב המלשה הנומאב אופא קזחתנ
,ןוצר יהיו .ונרשבו ונמד ךותל חישמה אובב הנומאה תא רידחהל התרטמש ,'חישמ תדועס'
רבכש ונקדצ-חישמ לש ודובכל - תיתימאהו המלשה 'חישמה תדועס' תא ךורעל הכזנ הנשה דועש
.המלשהו תיתימאה הלואגה תא איביו ונמע בשיו אובישדח שיחישמ תודועס

,תדחוימ הדועס םיירהצב לוכאל בוט-םש-לעבה דסייש גהנמה תא םייקל גוהנ חספ לש יעיבשב
חישמ תודועס .תוסוכ עברא םיתוש םגו תוצמ םילכוא ,םיידי םילטונ .'חישמ תדועס' תארקנה
בורקב ונקדצ-חישמ תאיבב הנומאה תא ןהב םיקזחמו ,ץראה יבחרב םיבר תסנכ-יתבב תומייקתמ
.תומדקומה םיירהצה-רחא תועשל הדועסה תא םידקהל שי ,תבשה ינפמ ,הנשה .שממ

תיתד תונכרצל הכורעת

תונכרצל הכורעת ,'תודהיה םלוע' תיתדה תונכרצה תכורעת תיעיבשה םעפב ה"יא םייקתת הנשה
'חר ,'ןיעידומ' ימלואב ,(10-11.5) רייאב ז"ט-ו"ט ,ישילש-ינש םימיב היהת איה .תיתד
,שדוק-ירפס ,השודק-ישימשת וגצוי הכורעתב .22:00-13:00 תועשב ,ןג-תמר 20 ןוירוג-ןב
היינב דירי םג .'וכו תודהיב תוטלקו תונכות ,תסנכ-יתבל ןורכיז-תוחולו טוהיר ,ם"תס
םוסרפ' ידי-לע תנגרואמ הכורעתה .22:00-16:00 תועשב םייקתי ידרחהו יתדה רוביצל רוידו
.03-9678555 'לט ,'רפוש

רמועה תריפס

ףדפדל ךרוצ דוע ןיא וב םישמתשמלו ,רמועה תריפס לש אלמ רדס הנושארל רואל-אצי הנשה
ךירצש המ לכ ובו ,רמועה תריפס ימימ דחא לכל דומע ,םידומע 49 הז 'ןורודיס'ב .שפחלו
.03-9606939 'לט .םילבוקמה םיחסונה לכ יפל םיאתמ 'ןורודיס'ה .םוי ותואב ןווכלו רמול

ואדיווב הקדצ

תרזעב ,הקדצה תווצמ לע ל"זח ירופיסמ הגיצמ - 'הקדצ תווצמ תוכזב' - השדח ואדיו תטלק
'לט ,'השודק לש תוצוצינ' .עיפוהל הרומאש הרדסב הנושאר תטלק וז .יכוניח תובוב ןורטאת
.06-6572182שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .ינימש תשרפל


רוביצ לש וחוכ

לש ותונמאנ תדימל הבר תובישח שי הז ןיינעב .הרהטו האמוט תוכלהב ראשה ןיב הנד ונתשרפ
תואמוט לע ןמאנ ץראה-םעש ,תעבוק הכלהה .רוהט והשלכ הקשמ וא ןוזמ יכ ריהצמה ,םדא
.תולק תואמוט לע אל ךא תורומח

,רתויב הרומח וז האמוט ןכש ,ול םינימאמ - תמ תאמוטמ רוהט אוה יכ ריהצמה ץראה-םע
תואמוטב םלוא .הכלהכ רהטיהל דיפקה יאדו - אמטנ םאו ,היניד תא דמלו הב רהזנ יאדוו
קסופ ךכו .הלא םינידב םיאיקב םניאש ןוויכמ ,ץראה-ימע לע םיכמוס ןיא ,רתוי תולק
תורהט יקודקדב ןיאיקב ןניאש יפל ,תורהטה לע ןינמאנ ןניא" ץראה-ימעש ,ם"במרה
."תואמוטו

לגרב םירוהט

-םע לא םג ,ידוהי לכ לא סחייתהל שי לגרל היילעה ימיב לבא ,הנשה תומי לכ איה וז הכלה
:ם"במרה קסופ ךכו .ונוזמו וילכ ,אוה ;תולקה תואמוטהמ םג ,ןיטולחל רוהט לאכ ,ץראה
לוכהש ינפמ ...םילגרב םה םירבח לארשי לכש ,הבושח איה הרהטכ - לגרב ץראה-םע תאמוט"
."לגרל םילועו ןמצע ןירהטמ

לגרל היילעה רחאל ."ןתאמוטל ןירזוח - לגרה רבעשמ" :ם"במרה בתוכ ?לגרה רחאל המו
םא :הלאשה תלאשנ .תולקה תואמוטה ינידב רהזיהל םיעדוי םניאש ,םתקזחל ץראה-ימע םירזוח
רחאל תרזוח איה דציכ ,האמוטה םהמ העקפוה םאו ,לגרב םג םתאמוט םהב תראשנ - םיאמט םה
?לגרה

תרהטמ תוצבקתהה

הביסה ,ימלשוריה דומלתה יפ-לע .וז הכלהל םינוש םימעט ונתינ ילבבהו ימלשוריה דומלתב
לארשי לכ תא השוע איהו ,"וידחי הל הרבוחש ריע" וז .םילשוריל היילעב איה לגרב הרהטל
לכמ רתויב רהזנ אוה ,םילשוריל לגרל הלוע ידוהישכ ,תוטשפבו .(םימכח-ידימלת) 'םירבח'ל
.הב רהזנ וניא הנשה לכ םא וליפא ,האמוט

לארשי לכ לש תופסאתהה םצעמ תעבונ לגרב ץראה-ימע לש הרהטה תביס ,ילבבה דומלתה יפל
ושרדו ,"םירבח דחא שיאכ ריעה לא לארשי שיא לכ ףסאיו" :קוספה ךכ לע אבומ .וידחי
.(םימכח-ידימלת) 'םירבח' םלוכ םישענ ,וידחי םיפסאתמ לארשי רשאכש ,ל"זח

תודחאה חוכ

קר ןאכ שיו דיחיה תואיצמ תלטבתמ ,דחא םוקמל םיפסאנ לארשי-ינב רשאכ :רבדה רבסה
רחא ררגנ דיחיהו רוביצה תא םינד אלא ,ומצעל דיחי לכ םינד ןיא ןכל .רוביצ לש תואיצמ
.םירוהט תקזחב םהו רוביצה לכ רחא םיררגנ ץראה-ימע םג ןכל .רוביצה

םה ,וידחי םיפסאנ לארשי-ינב רשאכ :תודחאה לש לודגה החוכ לע דומלל רשפא ןאכמ
יפ-לע-ףא ."םתאמוט ךותב םתיא ןכוש" ה"בקה זאו ,רוביצ לש תחא תואיצמ םישענו םידחאתמ
ותוימינפבש - ידוהי לש תיתימאה ותוהמ הלגתמ םידחאתמ םהשכ .םהיניב הניכש - םיאמט םהש
."םירבח לארשי לכ" - ה"בקב קבדו רוהט םלועל ראשנ אוה
(20 'מע ,זל ךרכ תוחיש יטוקל)

ףוס םי תעירק :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםטוחה דע םימ

,םיב םא ."השביב םיה ךותב לארשי-ינב ואוביו" :(דכ,די תומש) רמאנ ףוס-םי תעירק לע
םהל ערקנ אלש ,םידמל ןאכמ אלא ?"םיה ךותב" רמאנ המל ,השביב םאו ,"השביב" רמאנ המל
.השבי םהל השענ ךכ-רחא קרו ,םמטוח דע וכותל ואבש דע םיה
(הבר שרדמ)


שפנה-תוריסמ תוכזב

תבלושמ התיה השביב םיה ךותב לארשי-ינב תכילהו םיה תעירק םנמאש ,הלוע הז שרדממ
וסנכנ םימל .תיסינ התייה אל םימל םתסינכ תליחת ךא ,תובר תואלפנבו םילודג םיסינב
.השביל היהו םיה ךכ-רחא םהל ערקנ התוכזב קרו ,שפנ-תוריסמב הליחתב
(א"פרת םירמאמה רפס)


ויתונוזמ םישק

לכל לכאיי רשא ךא" (זט,בי תומש) קוספה לע דסוימ "שפנ לכוא תכאלמ" גחב תושעל רתיהה
"שפנ לכוא"ש םושמ ,תאז .םיבוט-םימיה לכ לע םידמל ןאכמו ,חספ לש יעיבשב רומאה ,"שפנ
."ףוס-םי תעירקכ םדא לש ויתונוזמ םישק" ןכש ,חספ לש יעיבש םע דחוימב רושק
(בושטידזמ שריה-יבצ יבר)


אניק ונבר השמ

השמ םהב אניק ,לארשי לכ ויתובקעבו ,וכותל ץפק בדנימע-ןב ןושחנש רחאל עקבנ םיה רשאכ
,'תוליצאד המכח' איה ונבר השמ לש ותגרד .הטושפ הנומאב התייהש ,םשפנ-תוריסמ לע ונבר
לש הזעה הנומאב ונבר השמ אנקמ ,רחא ןפואב לוכה הניבמ 'תוליצאד המכח'ש יפ-לע-ףאו
.םיטושפ םידוהי
(שטיוואבוילמ ב"שר יברה)


לארשי-תבהאמ הקעצ

,השמ קעצ עודמ .(וט,די תומש) "ילא קעצת המ" ונבר השמל ה"בקה רמא ףוס-םי תעירק ינפל
התייה השמ לש לארשי תבהא אלא ?םירצמל הלפמ ליחניו ותחטבה תא אלמי ה"בקהש עדי אל יכו
קעצו קפאתהל לוכי היה אלו ותונלבס תא דביא לארשי לש םרעצ תא ותוארבש ,ךכ-לכ הלודג
.וביל תוריקמ
(תמא תפש)


תובשחמה םי תא עורקל

לש תועמשמה תא יברה ריבסה ,'קדצ-חמצ'ה לצא שטיראפמ לליה יבר עדונה דיסחה בשישכ
ישיאה 'םי'ה תא עורקל דחאו דחא לכ לע ףוס-םי תעירקב :רמאו ,ונרובעב ףוס-םי תעירק
.השביב תכללו - 'ה ןוצרל ןניא רשא תובשחמה לכ תא ,ולש 'תובשחמה םי' תא - ולש

לקמו די

- "םילחנ העבשל והכהו 'וגו רהנה לע ודי ףינהו" (אי והיעשי) רמאנ הדיתעה הלואגה לע
תומש) רמאנ ףוס-םי תעירקב ,תאז תמועל .הטמה אלו דיה תפנה ידי-לע השעית רהנה תעיקב
רמאנש יפכ ,םיעשרה לע שנועו ןיד ךרוצל םישמתשמ הטמב ןכש ."ךטמ תא םרה התאו" (זט,די
ויהש םיעשר ויה םירצמ תאיציב ."לקמב אלא םיעשרה תא הדור ה"בקה ןיא" :הבר שרדמב
.הטמב ךרוצ דוע היהי אל ,םלועב עור היהי אל רבכש ,אובל דיתעל וליאו ,םשינעהל םיכירצ
(ז"לרת םירמאמה רפס)


רצקל תע

תע :השמל ה"בקה ול רמא .(וט ,די תומש) "ועסיו לארשי-ינב לא רבד השמ לא 'ה רמאיו"
הברמו דמוע התאו ,ףדור בייואהו רגוס םיהו רעצב םייורש יינב ;ךיראהל תעו רצקל
."ועסיו לארשי-ינב לא רבד" - !?הליפתב
(הבר שרדמ)

עובשה תרמיא


תשקבמ הכלהה

לשכיי אלש הכרב שקיבו ,קסמודרמ המלש יבר קידצה לא חספה-גח ינפל אב הלודג ריע לש הבר
:יברה ול רמא .חספה תוכלהב תולאשב ותליהק ינבל בישמ אוהש תובושתב הלילח

."חספה ינפל ךורע-ןחלושב חספ תוכלה לכ תא םייסלו דומלל ,איה החוטב הרימשו הלוגס"

."?רשקה המ" :ברה אלפתה

,התוא םידמול ןיא םאו ,הודמליש תשקבמ ךורע-ןחלושב הכלה לכ יכ ,עד" :המלש יבר הנע
,תוכלהה לכ תא דומלל איה הצעה ןכל .הדמולל ברה תא וחירכיש תולאש םימשה ןמ םינמזמ
..."תוכובס תולאש םימשה ןמ ונמזי אל זאותודיסחה יכרד


הלואגה תראה

גוהנ םהבש הנשב תוליל השולש שי .חספ לש יעיבש אוה חספה גח לש ואיש ,ידיסחה םלועב
רבדה .חספ לש יעיבש לילו הבר-אנעשוה ליל ,תועובש ליל - הרותב קוסעלו םירע תויהל
ונקדצ-חישמ תראה הריאמ ובש ,הז גח לש ותוהמ לע הרותה תוימינפ לש יוליגל רושק
.הדיתעה הלואגהו

ד"בח יאישנ לצא יכ (87 'מע ג"שת תוחישה רפס) ויתוחישמ תחאב דיעמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
-םויו הנשה-שאר לש םייוליגהמ רתוי םילודג םייוליג חספ לש ןורחאבו חספ לש יעיבשב ואר
חספ לש יעיבש לש םייוליגה .ירמגל םינוש םייוליגה ויה חספ לש יעיבשב" .םירופיכה
תוימינפב ושגרוי םייוליגהש ,איה הדובעה .המשנה תוגרדמב ידוהי לכב תוימינפב םישגרומ
."םינפ-לכ-לע ישפנ יוליגב דחאו דחא לכב

חישמ לש םידיסח

גחה וליאו ,םירצמ תלואגל ורקיעב רושק חספ לש ןושארה גחה יכ ,תודיסחה תרותב רבסומ
קיזייא-קחצי יבר דיסחה ןואגה ךכ לע רמא .חישמה ךלמ לש יוליגה אוה חספ לש ןורחאה
"ונקדצ-חישמ לש וידיסח ונא חספ לש ןורחאבו ,ונבר השמ לש וידיסח ונא חספב" :לימוהמ
.(105 'מע ד"שת תוחישה רפס)

לש ןושארה הלילב לחתוהש המ לש םויסה אוה חספ לש ןורחא" :רמא 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ
,לארשי-ינב לש הנושארה הלואגה ,םירצמ תאיצי לש גחה אוה חספ לש ןושארה הלילה .חספ
הלואגה לש גחה אוה חספ לש ןורחא .הלחתהה וז .'ןושאר לאוג' ,ונבר השמ ידי-לע
לש ןושארה םויה .'ןורחא לאוג' - ונקדצ-חישמ ידי-לע תולגהמ ונאיצוי ה"בקהש ,הנורחאה
"ונקדצ-חישמ לש ותחמש םוי אוה חספ לש ןורחאה םויהו ;ונבר השמ לש ותחמש םוי אוה חספ
.(71 'מע ש"ת תוחישה רפס)

ץ"יירה ר"ומדא ק"כ .ותלעמו ודוחיי תא חספ לש יעיבשל תונכהב םג ואר ד"בח יאישנ לצא
חספ לש יעיבש ברע לש הרהטה תליבט יכ ,(85 'מע ג"שת תוחישה רפס) ויתוחישמ תחאב רפסמ
ברע לש הרהטה תליבטמ ףאו ,םירחא םיגח יברעו תבש ברע לש הרהטה תליבטמ הנוש התייה
םיניינעב הרושק חספ לש יעיבש ברעב הרהטה תליבט" .םירופיכה-םוי ברעו הנשה-שאר
."לארשימ דחא לכבש המשנה תוגירדמבו תונוילעה תוריפסב םיללוחתמה

ןמז אוה תרצע ינימש" :חספ לש יעיבשל תרצע ינימש ןיב לדבהה תא ריבסמ בוט-םש-לעבה
םעפ רמא ןקזה ונבר .(52 'מע ש"ת תוחישה רפס) "החמשה רוקמ אוה חספ לש יעיבשו ,החמשה
"תורוד-ירודל ,םכידכנל ,םכינבל ,םכל !הרהט וחק ,תודיסח וחק" :וינבל חספ לש יעיבשב
.(87 'מע ג"שת תוחישה רפס)

םערו קרב

רפסמ ,ץ"יירה ,ונב .דעומו תבש ברע לכב הכורא העש דדובתהל גהנ ב"שרה ר"ומדא ק"כ
התואב ורדחל סנכיהל ושפנב שיא ביהרה אל ,הרוגס התייה אל תלדהש יפ-לע-ףא יכ ,(םש)
תומוצע ויניעו בשוי אוהשכ ,ותודדובתה תעשב ותוארל ידיב הלע תונוש תולובחתב" .העש
היה חספ לש יעיבש ברעב .הדרצ עבצאב הכמו שרח ןגנמ ןמזל ןמזמו ,םיבהל ושדוק ינפו
."ותודדובתהב ךיראמ

ינסינכהו חספ לש יעיבשב (ש"רהמ ר"ומדא) אבא ינחקל ,ןטק יתייהשכ" :רפיס ב"שרה יברה
:ונל רמאו ,ותושילח תמחמ ןכרומ ושאר ,הפס לע בשי קדצ חמצה .יחא םע ,קדצ חמצה ,אבסל
קרב הארנ רבדל םייסשכ !הלגתמ ומצעבו ודובכב ה"בקה ,םיעיקרה לכ םיחתפנ םויה !םידלי
עיקרה תחיתפ יהוזש יתבשח יכ ,זא ילע לעפ רבדהש םשורה תא רכוז ינא .םער עמשנו
חכשא אל םשור ותוא .(םיקרבו םימער ויהיש חספה גח ןמזב יוצמ הז ןיא שטיוואבוילב)
.(273 'מע ו"צרת תוחישה רפס) "םלועל

,תוסוכ עברא םיתושו תוצמ םילכוא הבש ,'חישמ תדועס'ב - חספ לש ןורחאה גחה לש ואיש
.תוימינפב חישמה יוליג תא גופסל ידכ


הלואגל הייפיצב


םלועב ריאיש יוליגה אוה .'םילחנ העבשל והכהו ...רהנה לע ודי ףינהו' רמאנ הלואגה לע"
דובכ הלגנו' רמאנ הז לעו .ומצע רהנה תניחבב ריאמש יוליגה ותוא ,תודימה עבשב ,הזה
"'ה
(ב,חי ארקיו הרות יטוקל)

היהש השעמ


םירדס ינש

תוריחה גח תא גוגחל דציכ ,הגאד הררועתה ןזלב-ןגרב הנחמבש םישנה ףירצבו ברקתה חספ
ןכל םדוק םישדוח המכש ,סדיוד הקירא תינברה לא ואשינ םידליהו םישנה יניע .אבו שמשממה
-תברו עדיב הרישע ,המכח השיא התייה איה .דנלוהבש קרוברטסוו הנחממ ןזלב-ןגרבל העיגה
ןהיתומשנ תא םמחלו עובשה תשרפמ היתורבחל רפסל תגהונ התייה תבש-ליל לכב .היישות
.דודיעו םחונ תולימב תויוודה

םע .דנלוה ןופצ לש וברכ ןהיכש ,סדיוד רכששי-ןורהא ברה ,הלעב םע העיגה ןזלב-ןגרבל
רומאכ םשמו ,קרוברטסוול םתליהק ינב םע תינברהו ברה ולבוה דנלוהל םינמרגה תסינכ
וננוכתה םהינש .ותוא םיבבוסל הווקתו הנומא לש רולדגמ היה סדיוד ברה םג .ןזלב-ןגרבל
.חספה גח תא גוחל ,וכרדב דחא לכ ,התע

היתורבח תא םואתפ הלאש ,"?רדס-ליל דחי ךורעל תוצור ןתא םאה" .תובשחמב העקש הקירא
.תועתפומה

.תואתשה תמינב םישנה ובישה ,"ןכש ןבומ"

תא ןכו ,תוחוראל תולבקמ ונאש המדאה-יחופת תנמ תא וניפמ ךוסחל ונילע היהי ,ןכ-םא"
."רדסה-לילל תודחוימ תוגוע תופאל לכונ ךכ .תיעובשה הבירה תיפכ

המוצעה הברקהה תורמל ,תאז .דחא הפ ןדי-לע לבקתנו םישנה יניעב ןח אצמ ירוקמה ןויערה
.ולביקש המועזה לכואה תנמב יזכרמ ביכרמ לע רותיווב ןהמ העבתנש

היה אלש הקסע ,םינמרגה חבטמב דבעש ,ידוהי ריעצ תינברל עיצה ,חספ ינפל םימי המכ
ךרובעב שולש - תוצמ שש יפאת תאו" ,ריעצה רמא ,"חמק ךל גישא ינא" .הל ברסל רשפא
.סוסיה אלב הקסעל התנענ תעתפומה הקירא ."ירובעב שולשו

םלועמש יפ-לע-ףא .חמקה תא הקיראל איבה חספה ינפל המ-ןמז .ורובידב דמע חבטמהמ ריעצה
.הסיעל חמקה תא שולל ,תפסונ השיא תרזעב ,הקירא החילצה ,תוצמ תייפאב םדוק התסנתה אל
.הקספה אלב התוא השלו השל ןכלו ,עגר דומעל הסיעל חינהל רוסאש העדי איה

לש ןהידיב וחלצ ןכמ רחאלש תוצמה לבא .הלשכנ הנושארה הצמה לש התייפא ,לזמה עורל
הנתנ ןהמ שולש .תולוגעו תונטק תוצמ שש הקירא לש הקיחב ויה ףוסבל .תושגרנה םישנה
ןנכותמכ ופאנ המדאה -יחופתמ תודחוימה תוגועה םג .רדסה-לילל הרמש שולשו חמקה גישמל
.ףירצה תושנ ואיבהש הבירה םע

דודיע ירבד םהינזואב עימשהו ,םישנא תצובק וביבס סניכ סדיוד ברה .עיגה חספ ליל
.רביחש תדחוימ הליפתב חתפ ,תועמדמ קונחו שגרנ לוקב ,ךכ-רחא .םייגיגח תוררועתהו
חספה גח תא גוגחל ,ךנוצר תושעל וננוצרש ךינפל עודיו יולג הנה" ,רמא ,"םימשבש וניבא"
ונחנאו ונתוא בכעמ דובעשהש ,ונביל באד תאז לע ךא .ץמח רוסיא תרימשבו הצמ תליכאב
'םהב תומיש אלו םהב יחו' ךתווצמ םייקל םינמוזמו םינכומ וננה .תושפנ תנכסב םייורש
ונמייקתו ונייחתש ,ךל ונתליפת ןכ-לע .'דואמ ךשפנ רומשו ךל רמשיה' ךתרהזאב רהזיהלו
."םלש בבלב ךדבעלו ךנוצר תושעלו ךיקוח רומשל הרהמב ונלאגתו

,וסיכמ םחל תכיתח איצוה אוה .דיסכ רוויח סדיוד ברה היה ,ותליפת תא רמול םייסשכ
...לכאו 'ץראה ןמ םחל איצומה' ךריב

תרוצב ץע יפדמ המכ ורדיס ןה .הפירצבש םישנה תא תינברה ותייער הסניכ שממ ןמז ותואב
שיבלהל תוהמיאה ושקבתה ןכל םדוק .ךרד-אל-ךרדב וגישהש םינבל םינידסב םתוא וסיכו ת"יח
.ושע ךכו ,ןתושרבש רתויב 'םייגיגח'ה םידגבב ןהידלי תא

םידליהמ המכ .ה"בקה ידי-לע לארשי-םע תלואגו םירצמ דובעש לע המדקה ירבדב החתפ הקירא
ועיגהשכ .הדגההמ םיעטק ןורכיזה ךותמ ורמאנ ןכמ רחאלו 'הנתשנ המ' ולאש םינטקה
ןעיגהב .התפאש תוצמה שולשמ תונטק תוסיפ םיחכונה לכל הקירא הקליח ,'הצמ איצומ'ל
טעמו המדאה-יחופת יקלחמ ופאנש תודחוימה 'תוגוע'ב לוכה תא הדביכ 'ךרוע ןחלוש'ל
.הבירה

ךא ,הדגה אלבו ןיי אלב רדס היה הז .ףירצב תורואה יוביכ דע ,הזה רדסה ךשמנ המלש העש
."רורמ" הברה-הברה םע רקיעבו 'תוצמ' םע טלחהב

.ףירצה ידלי םע ינשה רדסה תא הקירא הכרע תרחמל

-הילא ,דיחיה ונב םג ךכ .רורחשה ינפל רצק ןמז וארובל ותמשנ תא בישה ד"יה סדיוד ברה
אכבה קמעב דורשל וכז ,שאמ םילצומ םידוא ,היתונב יתשו הקירא ותייער לבא .ד"יה ןמחנ
ןבומכ ,חספ ירדס ךורעל תובר םינש ךשמב הקירא התכז ןאכ .ח"שת תנשב לארשי-ץראל תולעלו
גחל ךומסב הרטפנ ,ךוניח תשא התייהש ,סדיוד תינברה .התחפשמ ינב תרבחב ,הנוש גוסמ
.דקתשא חספה

(דודשא ,יאולרס םחנמ-לאומש רמ ,סדיוד תינברהו ברה לש םנייחא ,רופיסה חלושל ונתדות)
ינשוש רחש םע םיידוהי םייח
ומצע תא אצמ .חרזמל עסמהמ םירבחו רחש


בורק שיגרהל ,קוחר עוסנל

םילארשיה םיאלימרתה רובעב ד"בח יחולש םינגראמש םיירוביצה חספה ירדס לע ועמש לוכה
ימ שי לבא .תחכשנ -יתלב היווח לעכ וילע רפסמ הזכ רדסב ףתתשהש ימ לכ .קוחרה חרזמב
אוה םויכ .ינשוש רחש אוה הזכ .הלודג הבהלל ךכ-רחא היהש ץוצינ םשפנב תצינ עגר ותואבש
ינפל .הנש יצחכ ןב קוניתל באו יושנ ,ימוקמה הרותה-דומלתב הרומ ,תפצ בשות ,ד"בח דיסח
...רשפאש חרזמ יכה ,ברעממ חרזמ קוחרכ הז לכמ קוחר היה םינש שמח

חרזמב ךורא עסמל ,וירבחמ םיברכ ,אציו ל"הצב יברק תוריש םייס ,ןורשה-תמרב דלונ אוה
וספיט םה .דנליאת ירהב םיבוט םירבח ץמוק םע לייט (ג"נשת) חספה גח ינפל שדוחכ .קוחרה
ושחו םינש תואמ ינפל רצענ םהייח בצקש םיימוקמ ושגפ ,לילדו לולצ ריווא ומשנ ,הובג
.לודגה רדסה-לילל ,ריעל ודרי תועובש השולשכ רחאל .שפוח ירוכיש

ןושארה "קילק"ה

הרובח םש ואצמ ,רדסה םייקתהל היה דיתע הבש הדעסמה לא גחה ינפל םימי המכ ועיגהשכ
ןושארה עגרב" .ןושארה 'קילק'ה רצונ עגר ותואב .םיקינד"בח םיריעצ לש תיתפמיסו הנטק
תולשלתשמ םהיתויציצש ,םינקוזמ םיריעצ ,קוקגנב בלב ,םואתפ" .רפסמ אוה ,"םימומה ונייה
."םהמ הנרקש תוישיאהמ ונמסקוה םיטפשמ המכ ירחא לבא .הצוחה

ןייהו תופועה ,תוצמה םנמא .רדסל תונכהה לגעמל םתרנ ,ההובג היצביטומ לעב רוחב ,רחש
תמישרב םידייוצמ .םיבר םיכרצמ םירסח ויה ןיידע לבא ,קרוי-וינמ רישי חולשמב ועיגה
תושקיר םיוולמ ובש ונממו ,קושה לא םיפסונ םיבדנתמ המכו אוה ואצי תטרופמ תוינק
.תוקרי ראשו המדא-יחופת ,םיציב לש קנע-תויומכב הפייעל תוסומע

חכשנ-יתלב הזחמ

ווש" .תחכשנ -יתלבו תימעפ-דח היווחכ רחש לש ונורכיזב קקחנש ,ומצע רדסה אב ףוסבל
-תורייע יבשותו םיצוביק ינב ,םיינוריע ,םילארשי םיריעצ תואמ-הנומשכ לש הארמ םכשפנב
רדס תרעק ,דחי םיבשוי םלוכו .והשלכ יתד עוריאב ופתתשה אל םהייחבש הלאכ םהב ,חותיפ
."ןידכו תדכ רדס םיכרועו גחה יריש תא םירש ,הדגהה תא םיארוק ,םהינפל

אל םה .םתציחמב תויהל יתינהנ טושפ" .םיפסונ םימי המכ םיקינד"בחה תרבחב רתונ רחש
הנפמה תא יבילב וללוח ,תודמחנה ,תורבחה ,םהלש תוגהנתהה .הזכ והשמ וא יל ףיטהל וסינ
."תודהילו םייתדל סחיב יתועמשמה

הילרטסואב תודהי

,שיילפ ינור ,ד"בח דיסח ושגפ םש םג ,םתעתפהל .הילרטסואל וירבחו רחש וכישמה דנליאתמ
ןיינעתה אוה" .ותיבב תבש תודועסל םנימזהל ידכ וררוגתה ובש תורידה ןולמל עיגהל גהנש
גהנש ,רחש רפסמ ,"םייקתהל ונל רשפאתש ,הלק הדובע אוצמל ונתיאמ םיברל רזעו ונמולשב
תצינש ץוצינה טהלתה ,םירעובה תבשה תורנ לומ ,םש .תבש -ליל לכב שיילפ לש ותיבל עיגהל
.קוקגנבב

תימוקמה ד"בח תבישיב דימלת זא ,גרובזניג ףסויב שגפו ,ינדיס ךרד רבע הצרא וכרדב
,לארשיל רזח אוה .הרותל ןושאר רהוצ וינפל חתפש ,(ביבא-תמרב ד"בח-תיב להנמ םויכ)
-לכ בורק םינומטה ,וישרוש תא ול תולגל אלא דעונ אל םלועב לודגה עסמה לכש ןיבמ אוהשכ
.ךכגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תבשב ץמח

?חספ לש יעיבשל הדומצה תבשב ץמחב שמתשהל הנשה רתומ םאה :הלאש

יוגל ץמחה תריכמ ,תאז תמועל .תבש לילב ,גחה תאצ םע עקופ ומצע ץמחה רוסיא :הבושת
ליאוה ,תאז-לכב .ונממ ותונקלו רוזחל ונתורשפאב ןיא תבשבו ,תיטמוטוא תעקופ הניא
.רוסיא הזב ןיא ,ונתושרל ץמחה רזוח רבד לש ופוסבו

,קפסמ רוסא ץמחה היה ןיידע תבשה תסינכבש רחאמ ,הצקומ םושמ ץמחב שמתשהל םיששוחה שי
.םיריתמ םיברו

םריזחהלו םזראל רוסא םגו) םמוקמל ורזחוה םרט חספה ילכ :תישעמ היעב ןאכ שי ,ןבומכ
ילכ םע עגמב אובל םילולע םה ,ץמחה ילכ תא איצונ םאו ,(לוחל תבשמ הנכה םושמ ,תבשב
.חספ ןיידע וליאכ םיגהונה שי ןכל .חספה

,ללכ ץמח וב ןיא"ש ,לארשי-ץראב הז גח-ורסא לש ותלעמ תא ןייצ שטיוואבוילמ יברה
."חספה גחל תוכיישהו ךשמהה רתוי רכינ הזבש ,אקווד הצמ תליכאב ןה תבשד תודועסהו

,תידדצ הניפב םהב שמתשהל רשפא ,תדחוימ הביס שישכ וא ,םילוחל םיצוחנ ץמחה ילכאמ םא
.חספה ילכמ קוחר

תוינטק ןוגכ ,רוסיא םהב וגהנש םינוש םילכאמ תבש דובכל גחב ןיכהלו לשבל רתומ םאה
?חספב הנממ םירהזנה םידיסחל היורש הצמ וא זנכשא תודע ינבל

תובר תוליהקב וגהנ ,תבשל גחהמ הנכה ריתהל ,'ןילישבת בוריע' ושע גחה ברעבש ןוויכמ
,ולכאל רשפא -יאש רבד בוט-םויב לשבל רוסאש ףאו .תבשה ךרוצל גחב הלאכ םילכאמ לשבל
.םירימחמ שיו .רתיה םהב וגהנש לארשימ םיבר שי ומצע גחב םגש ןוויכמ ,םולכ ךכב ןיא

םיגהונל) רחמ ךרוצל גחב הנממ לשבל וגהנ םהמ םיבר ,היורש הצמב רוסיא םיגהונה ןכו
.(לארשי-ץראב ןכש-לכו - ל"וחב חספ לש ןורחאב הלכואל
'מע ,א"ח א"שנת תוחישה רפס .נ"שו ,ותעב רבד חולו ,ךליאו גפק 'מע 'תבשב לחש חספ' רפסב ןייע
.1 הרעה 436
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il