590 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ערוצמ-עירזת תשרפ * (24.4.98) ח"נשת'ה ןסינב ח"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


םידוהי ןיב םולש


תולובגל ץוחמ איצוהל שי תיתד-יטנאה התסהה תא
תא הברקמ האיקה תילארשיה הרבחהש םשכ שממ ,תוימיטיגלה
םיברע יפלכ תונעזגה


םניח תאנש קלסלו לארשי תבהא חפטל ךרוצל בוש ונתוא םיררועמ רמועה תריפס לש הלא םימי
לבויה תנשב ,לארשי לש רתויב הרומחה היעבהש ,םיניבמ רבכ םיבוטו םיבר .תקולחמו
לש םינושה םיקלחה ןיב רוביחה תמקר .תימינפה אקווד אלא תינוציחה תיזחה הניא ,המויקל
.וניניעמ הניש דידהל הכירצש איה וז המגמו ,תררופתמ םעה

ברקל ,הנבה רוציל ,חיש-וד דדועל םיסנמ ץראב םינוגראו םיפוג תואמ ילואו תורשע
תא םילמנ תדובעב ףודהל דואמ השק לבא ,הבר תובישח הב שיו תיבויח איה הלועפ לכ .תובבל
יפלא לש הדובע .הנידמב העפשה-יבר םימרוג םיללוחמש תקולחמו האנש לש רידאה ףטשה
.תרושקתהמו תיטילופה תכרעמהמ תפטפוטמה תיסרא הלומעת חכונ ןוימטל תדרוי םישגפמ

תנווכמ המגמ

הלא ,בגא .םיילרוטקלא םיכרצל םייתדה תאנש קשנב ןווכמבו עדומב םישמתשמה םימרוג שי
םתושיגר לבא ,םיברע יפלכ תונעזג לש חיר וב שיש יוטיב לכ דגנ םיקעזנה םימרוג םתוא
והז ,תועיבצ ןאכ שישמ רתוי .םייתד םידוהי יפלכ שממ תינעזג התסהב רבודמשכ תמלענ
.תימצע האנש לש הרזומה העפותה תא ריבסהל םילוכיה םיגולוכיספל ןיינע

ילוא .יולגב תאז רמול זעה אל שיא ,תעדומו תנווכמ התייה התסהה םא םג ,הכ דע לבא
,יתד-יטנאה התסהה סוס לע הביכר לש היגטרטסאה השבוג ,םירתסה יצעוי םע ,םירדח-ירדחב
תרוקיב'כ התסהה תא גיצהל וסינ ץוח יפלכ .תוירלופופב תוכזלו םירחובה להק תא שבגל ידכ
.'תיניינע

דבוכמ םוקמב ,'םיבשוח םישנאל ןותיע'ב .המהדתב םייניעה תא ונפשפש ןורחאה עובשה ףוסב
קשנה איה םידרחה דגנ התסהה יכ םעט-בוטב רבסומ ובש רמאמ עיפומ ,יעובשה ףסומה תליחתב
:םנושלכו םבתככ םירבדה הנה ?ןימאהל השק .וב שמתשהל ךירצ לאמשהש רתויב ליעיה

קוקז תוריחבב חצנל ידכ [...] תנדועמ תינעזג הלומעתל םיטעמ אל תוחוקל ץראב שי"
בוטה ילאמשה ףילחתה איה םידרחה דגנ התסה [...] רחא םוחתב המוד יגוגמד ילכל לאמשה
תאנשל .םידרחה תא בעתמ לארשי תנידמב ידוהיה רוביצה בור .םיברע דגנ התסהל רתויב
80%-כ ,םירקסה יפ-לע .םיבר םיקינל"דפמ ףאו םייתרוסמה ,םינוליחה םיפתוש םידרחה
.םידרח סויגב םיכמות ידוהיה רוביצהמ

הנושמ הפשב םירבדמ םה ,הנושמ העפוה םהל שי .תונעזגל םינייוצמ םיטקייבוא םה םידרחה"
תא הכפה תידרחה תומצעתהה .םהירחוב לש םיילכלכה םיסרטניאל תויוויסרגאב םיגאוד םהו
תונעזגו םירז תאנש לש םייגולוכיספ תורוקמ םתואמ תקנויש ,האנשל לק טקייבואל םידרחה
.תורחא תורבחב

םיבנג םה ,םיברעה וא ,םידרחה לכש רמול ךירצ אל ,תיביטקפא תינעזג הלומעת להנל ידכ"
שיש העיתרה תא חטשה ינפ לע הלעמ הניא איה .ןורתי שי םיזמרב תונעזגל .םיחירסמו
."הדובעה תא השוע םידרחה סויגל תמכחותמ תינכת .הפושח תונעזגמ רוביצל

עיקוהלו דחאתהל

תרוקיבכ ,הינוריאב ובתכנ םירבדה ילואש ונבשח ,ידוהי לע תוכז דמלל ונכנוחש רחאמ
רמאמה לש תיללכה המינה םלוא .םייטילופ םיכרצל תידרח-יטנא התסהב שומישה לע תבקונ
םיימשיטנאה םייוטיבה עפש םגו ,התסהה תקינכטב שומישה םע הרומג תוהדזה לע הדיעמ
.יאוולה .ילוא לבא .תוכז דמלל דואמ השקמ םינשנו םירזוחה

ודחאתי ,םבילל הרקי םעה תודחא רשאו ,תובבל בוריקב םיקסועה םימרוגה לכש ןמזה עיגה
הרבחהש םשכ שממ ,תוימיטיגלה תולובגל ץוחמ האיצוהל שי .תאזה הרומחה התסהה תא ועיקויו
.םיברע יפלכ תונעזגה תא הברקמ האיקה תילארשיה

?ןכ אולה .ןכ-םג בושח םידוהי ןיב םולששדח שיםלועב םיירוביצה םירדסל החלצה

םיברה םיירוביצה םירדסל הלודג החלצה לע םידמלמ חספה-גח רחאל םימרוזה םיחווידה
-יתב ידי-לע ומייקתה םיירוביצ םירדס תורשע .םלועהו ץראה יבחרב ד"בח יחילש ונגראש
םיפתתשמהו ,םירדסל הריבכ החלצה התייה חרזמב .'ךמע' םתסלו םישדח םילועל ,ץראב ד"בח
םירדס האמל בורק ומייקתה םימעה רבח תונידמב םג .הליגר-יתלב היווחכ םתוא ונייצ םהב
םיפלא ומשרנ טנרטניאב ד"בח-יריעצ לש רתאבו .םידוהי תובבר ופתתשה םהבש ,םיירוביצ
.וז ךרדב ץמחה תא ורכמש

ט"שעבה ביבס תיכוניח תוליעפ

-םש-לעבה תדלוהל 300-ה תנש לגרל תרבגומ תוליעפ הנשה תמייקתמ ד"בח תשר לש רפסה-יתבב
הריציו תויכוניח תומזוי דודיעל דחוימ עצבמ לע הזירכה תשרה תלהנה .(ח"נשת-ח"נת) בוט
-תעבגב רפסה-יתב םה םיכוזה רפסה-יתב תשולש .תורחתה המייתסנ תועובש המכ ינפלו ,אשונב
,ח"ש 4000 ךסב קנעמב הכז וללה רפסה-יתבמ דחאו דחא לכ .לאונמעבו הנויצ-סנב ,הדע
.ט"שעבה לש ולעופו ותוישיא ביבס הריציו תיכוניח תוליעפ דודיעל

הלפכמה-תרעמב תירחש

תירחש תליפתל םילשורימ רקובב ישיש ימיב עובק סובוטוא וק לעופ םינש שולשמ רתוי רבכ
תרעמל עיגמו לחר רבק ךרד רבוע ,רקובב 5 העשב םילשורימ אצוי סובוטואה .הלפכמה תרעמב
רזוח ךרעב 8:30 העשבו ןורבחב ידוהיה בושייב רויס םייקתמ הליפתה רחאל .הלפכמה
,תובוחרמ ,ץראה זכרממ םג אלא םילשורימ קר אל םיעובק םיפתתשמ שי .םילשוריל סובוטואה
.050-923077 .דועו הינתנמשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .ערוצמ -עירזת תשרפל


?"ערוצמ" ארקנ חישמה המל

.תונחמה לכמ הדונמה ,עוגנו הלוח םדא אוה ערוצמה ,תוטשפב .ערוצמה ינידב תקסוע ונתשרפ
,"ארוויח" :הבישמ איה ,(חישמה לש) "?ומש המ" תלאוש ארמגהשכ ,אלפה הברמל ,הנהו
וניבואכמו אשנ אוה וניילח" רמאנ חישמה לעש ,אוה ךכל תנתונ ארמגהש קומינה .ערוצמ
?אקווד ערוצמ ותונכל חרכהה המ ,בואכמו ילוח לבוס חישמה םא םג םלוא ."םלבס

- עורצהו" :שרדמה רמוא "עגנה וב רשא עורצהו" קוספה לע ."עורצ" הנוכמ שדקמה-תיב םג
ןאכמ .ללכב שדקמה-תיב אלא ,"ברחש שדקמה-תיב הז" רמוא וניא שרדמה ."שדקמה-תיב הז
.שדקמה -תיב לש וניינע תא יהשלכ ךרדב אטבמ 'עורצ' ראותהש

השק ןיד

שנוע אלא ,תיעבט הלחמ םניא הלאש עודי .תערצה יעגנ לש תימינפה םתוהמב רושק רבדה רבסה
אצומש ,ןוילעה ןידה חוכ לש תולגתה אופא אוה תערצה עגנ .(ערה ןושל לע) הלעמלמ דחוימ
.עגנ תומדב הטמל ןאכ ויוטיב תא

איה ותעיבקו ,ןהוכה לא אבומ תויהל ךירצ עגנה .אמט וניא ומצעל אוהשכ עגנה ןכל
ןיינע םוש ןאכ ןיא זא יכ ,רוהט עגנ הז יכ עבוק ןהוכה םא .עורצה לע האמוטה תא הליחמה
.השודק לש תיאליע הגרד איהש ,השודקבש 'השקה ןידה' לש תולגתה אלא האמוט לש ילילש
,הטמל וז תיאליע הגרד לש התולשלתשהבש ,רבדה תועמשמ ,אמט עגנ הז יכ עבוק ןהוכה רשאכ
.תערצ תאמוט ידכ דע ,ער לש ןיינע הנממ רצוויהל לוכי

השודקה תרובגת

,'הרובג' תארקנ איה ,הברדא אלא ,עפש עונמל וא שינעהל הניינע ןיא ,השרושב ,ןידה תדימ
הזמ לשלתשמ ,ךכ-לכ לודג עפשל ילכ וניא ןותחתה לבקמה רשאכש אלא) העפשהה תרובגת ןושלמ
.(םוצמצו ןיד לש ןיינע

הזמ .השודקה תרובגת אוה וניינע ,ןושארה ינחורה ושרושב :תערצה עגנ לש וניינע םג הז
הלא 'םישק םיניד'מו .השודקה םלועב ןיידע םהש יפכ ,'םישק םיניד' ךכ-רחא םילשלתשמ
.םיאמטה םיעגנה ךכ-רחא םילשלתשמ

תועינמ ילב

תילגתמש השודקה תמצוע תא אטבל ידכ ,'עורצ' וא 'ערוצמ' םיארקנ שדקמה-תיבו חישמה ןכל
.הלבגהו הדימ לכמ הלעמל איהש תיקולא תולגתה ,הרתי תורבגתהב איהש השודק ,םדי-לע
ןמזב ןכש ,ישילשה שדקמה-תיבב ןוכשתו ונקדצ-חישמ ידי-לע הלגתת וז הנוילע השודק
ינחורה השרושב איהש יפכ הטמל הלגתת הנוילעה השודקהו ,תועינמ לכ ויהי אל הלואגה
.ןוילעה

םידוהיה ןורחא תא ךכזמ אוה ךכבש - "אשנ אוה וניילוח" חישמהש ידי-לע השענ הז רבד
לש 'םינוילעה תורואה' תולגתהל םייואר םילכ םישענ לוכהש דע ,'אחישמד אתבקע' תפוקתב
.שממ דימו ףכית אובתש המלשהו תיתימאה הלואגה
(33 'מע ,זל ךרכ תוחיש יטוקל)

ערה ןושל :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמערה הנממ ,בוטה הנממ

.ןושל ול הנקו ךלה .קושב הבוט הדיצ יל הנק ךל :ודבע יבטל לאילמג-ןב ןועמש ןבר רמא
תונקל ךל יתרמא ?הז ךיא ול רמא .ןושל ול הנקו ךלה .קושב הער הדיצ יל הנק :ול רמא
בוטה הנממ :ול רמא ?ןושל יל תינק ,ער רבד תונקל ךל יתרמא ,ןושל יל תינק ,בוט רבד
.הנממ ער ןיא - הער איהשכו ,הנממ בוט ןיא - הבוט איהשכ ;ערה הנממו
(הבר ארקיו)


םייתשהמ תחא

ןיבו ךכ ןיב ירהש ,בר רעצ רעטצהל ךירצ ,וריכמ וניא םא םג ידוהי לע בוט-אל רבד עמושה
,תמא רבדה ןיא םאו ,בוט-אל בצמב יורש ידוהי ותוא ירה ,רבדה תמא םא :רעצמ רבדה ,ךכ
.בוט-אל בצמב יורש רפסמה אולה
(בוט םש רתכל תופסוה)


םילשכנ לוכה

תכ ,םיצל תכ ,םיפנח תכ ,םינרקש תכ - הניכש ינפ תולבקמ ןניא תותכ עבראש ,ל"זח ורמא
.ןתצקמב וא הלא תולקלקב לשכנ םדא לכ טעמכ יכ ונל יוא .ערה ןושל ירפסמ
(א"דיחה)


ומצע לע ערה ןושל

,ורבדב .םימייוסמ םירבדל 'ןוקית' שקיבו ,ץ"יירה ר"ומדא לא 'תודיחי'ל ידוהי סנכנ םעפ
רוסיא תרמוח ךל העודי יאדו" :יברה ובישה .תורומחו תושק םילימב ינחורה ובצמ תא ראית
."ומצע לע אל ףאו ורבח לע אל ערה ןושל רפסל םדאל רוסא .ערה ןושל

שולשו םייתש

ךפהה ירהו .ותלוז תא הנגמש ימל םיזב םניאו ומצע תא חבשמש ימל זובל םיגהונ תוירבה
אטוח ותלוז תא הנגמה וליאו ,האגתמו רקשמ - םייתשב אטוח ומצע תא חבשמה :ןוכנה אוה
.ורבח ןולקב דבכתמו האגתמ ,רקשמ - שולשב
(בולוקאזמ בייל-הדוהי יבר)


אלמ ריוואה

הז שנוע ,הברדא אלא ?לארשיב ערה ןושל דוע ןיא יכו ,םיערוצמ ונימיב םיאור אל המ ינפמ
ונייה ,תערצב תוירבה הילע ושנענ וליאש ,תאזכ הדימב ערה ןושל אלמ ריוואהש םושמ קספ
.שאר דעו לגר ףכמ םיערטצמ ונלוכ
(ך"ישלא)


בלכמ עורג

םיחספ) "םיבלכל וכילשהל יואר ...ערה ןושל רפסמה" ךכיפל .ערה ןושל ןוועב םיאב םיעגנ
,םנושל תא רומשל ועדיש ,םיבלכ לש וזמ הכומנ הגרדמב אצמנ ערה ןושל לעב ןכש ,(א,חיק
.(ז,אי תומש) "ונושל בלכ ץרחי אל לארשי-ינב לכלו" בותככ
(ןיקצאלק והילא יבר)


שחנה רמוא

ףרוט באז ,לכואו סרוד ירא :ול תורמואו שחנה לצא תואבו תויחה לכ תוצבקתמ אובל דיתעל
,רמולכ) ?ןושלה לעבל שי ןורתי המ יכו :שחנה ןהל רמוא ?ךל שי האנה המ התא ,לכואו
.(ערה ןושל יציח חלשמש םדאל שי האנה וזיא
(ב,וט ןיכרע)

עובשה תרמיא


רבדל םיכירצ

ויתונב שולש תא אישהל םיעצמא ודיב ויה אלו דורמ ינע היה בושטניפמ יכדרמ יבר
םלוא ,ןילבולמ 'הזוח'ה ,ובר יפמ הכרבו הצע שקבל וב הריצפמ התייה ותשא .תורגובה
.ימשגה ובצמ תא חכושו הדובעו הרות ולוכש םלועב עקוש היה ובר לא ועיגהב

ול רפסלו יברה לא סנכיהל ץלאנ ,התוא הארשכ .יברה רצחל העיגהו וירחא ותשא העסנ םעפ
עדוי יברהש חינה יכ ,יכדרמ יבר בישה .הכ דע תאז רפיס אל המל ,יברה ולאש .ותקוצמ לע
.ושדוק-חורב תאז

תאז האור ןהוכהש ,'עגנה תא ןהכה הארו' בותכ 'םדא יעגנ'ב קר .ןכ אל" :'הזוח'ה רמא
יל הארנ עגנכ' ןהוכל רמול תיבה לעב ךירצ ,תיבה יכרוצב ,'םיתב יעגנ'ב לבא ,ומצעמ
..."'תיבבתודיסחה יכרד


םידוהיל הבהא

"ךומכ ךערל תבהאו" יכ עבק אביקע יבר רבכ םנמא .לארשי-תבהא אוה תודיסחה לש הירקיעמ
םלוא ,"הלוכ הרותה לכ וז" יכ וז הווצמ לע רמא ןקזה לליהו ,"הרותב לודג ללכ" אוה
לכבש תוימינפה תא תפשוחה ,תודיסחה .םידיסחה ברקב לעופב תאז ושירשה וידימלתו ט"שעבה
.לארשי ןב לכל הבהאה תא אליממו ,ידוהי לכ לש האלפנה הלעמה תא םג התליג ,רבד

דועו ,םתנקז תעל וירוהל דלונש ,דיחי ןבכ ה"בקה יניעב רקי ידוהי לכ" :רמוא ט"שעבה
םשב שטירזממ דיגמה ובר םשב רמא ןקזה ונבר .(גלק ןמיס בוט םש רתכל תופסוה) "ךכמ רתוי
בהואש ימ .'ךיקולא 'ה תא תבהאו' לע רואיבו שוריפ אוה 'ךומכ ךערל תבהאו'" :ט"שעבה
תא ,ידוהי בהואש ימו ,לעממ הקולא קלח יוצמ ידוהיב ירהש .ה"בקה תא בהוא - ידוהי
.(בא םחנמב בי םוי םויה) "ה"בקה תא אליממ בהוא ,ובש תוימינפה

ידוהיל הבוט

.(בא םחנמב חי םוי םויה) "שפנה יוצימ דע רודחל הכירצ לארשי תבהא" :רמא ןקזה ונבר
רחסב 'תוקייפוק' םיעבש חיוורהל ידוהיל רזועש ימ" :'קדצ חמצ'ה ודכנ ךכ לע ףיסוה
."םינוילעה תולכיהה ירעש לכ וינפל םיחתפנ - (רתויב תימשג הרזע וליפא ,רמולכ=) םילגע
הז ןיא ךא ,םינוילע תולכיה םתואל ךרדה תא ריכהל םיכירצ םנמא" :ש"רהמ יברה ,ונב ריעה
"ידוהיל הבוט תיישעב גונעת היהיש ,םח שגרבו םלש בלב עייסל - אוה רקיעה .ללכ ערוג
.(ןוויסב חכ םוי םויה)

בשוחש ימ ןהל הכוזש תואלפנ תולעמ הנומש ,צ"יירה יברה ,ונבל םעפ ראיב ב"שרה ר"ומדא
ןה - וללה תולעמה לכ" :יברה רמא ןכמ רחאל .ןיליפתבו תילטב ,הליפתה ינפל תודיסח ירבד
םעט-בוטו שוח לבקמ אוהשכ ,םדאה תא הכזמ ה"בקהש האלפנה הלעמה תמועל ספאכו ןיאכ
ותלוכיב ומצע לע ,ןכש .ומצע אוה רשאמ רתוי רקי היהנ תלוזהש דעו ,ידוהיל הבוט תיישעב
.ללכ ךייש הז ןיא תלוזה יבגל ךא ,בוט-אל ול היהיש ו"ח ול עיגמ עודמ םימעט המכ אוצמל
עיגהל ידכ ,תיקולא הגשהב ,שפנ תעיגיבו רשב תעיגיב ,םויב תועש שמח עגייתהל יאדכ
שדוק-תורגא) "תוינחורב טרפבו ,תוימשגב ,ידוהיל הבוט תושעל תמאב תוצרל - תילכתל
.(דצר 'מע ,ג ךרכ צ"יירה ר"ומדא

ןדע-ןגב דבל תויהל אל

דחא יכ ,(זטר 'מע ,ה ךרכ שדוק-תורגא) ויתורגיאמ תחאב בתוכ שטיוואבוילמ יברה
לכל הבהאבו םדא-ינב תבהאב ןייטצהש ,רתסנ קידצ היה שטיוואבויל הרייעה לש הידסייממ
ידיסחל הז םש ןיב רשקה .(הבהא - אבויל) שטיוואבויל םשה ןאכמ .ללכב ה"בקה לש ויתוירב
הרותה תבהא ,םשה תבהא - תובהאה שולשל קומע רשק הרושק תודיסח ןכש ,ירקמ וניא ד"בח
.לארשי תבהאו

השודקבש רבד לכ רשא ,ל"זר ירבד םיאלפנ" :(הלקת 'מע חי ךרכ) יברה בתוכ רחא םוקמב
תרות ילודג םשב םגתפה עודיו .תומלשב םיבר אלא ,םתס םיבר אל ,ונייה ,אקווד הרשעב אוה
.םידוהי דוע םע םוניהיגב תויהלמ ידיחי ןדע-ןגב תויהל רתוי עורג :תודיסחה

יברה ינפל 'תודיחי'ב םעפ ןנולתה (דימתמ ה'ציא) ץיברוה קחצי יבר םסרופמה דיסחה
תואקתפ םישנא ול םירסומ ,םוקמל םוקממ דדונה ,יברה לש חילש שמשמ אוהו ליאוהש ,ב"שרה
השקבה תא חלוש אוה ,תידיימ העושיל קוקז חלושהשכ ,םימעפלו .יברה לא איבהל ידכ
ול בישה ...ותוכזב האב העושיהש םירובס תוירבהו ,דימו ףכית האב ןכא העושיהו ,הבשחמב
ידכ - (ר"דש היה אוה ףאש) שטיראפמ לליה יברל וז ןוגכ הנעט לע הנע 'קדצ חמצ'הש ,יברה
המ םישוע תידימ העושיל קוקז הלהש ןוויכמו ,שפנ-תוריסמ םיכירצ ידוהיל הבוט תושעל
..."בושחיש - בשוח אוהש המ בשוח אוהה ,המ אלא" .השוע התאש


הלואגל הייפיצב


םישקבמו םינווכתמ ויה וליא .'וכו יוויצה ינפמ הז ירה - 'יתמ דע' םיקעוצשכ םג"
"!אב היה רבכ חישמש יאדוובו יאדווב ,תמאב םיקעוצו
(א"שנת ןסינב ח"כ ,שטיוואבוילמ יברה)

היהש השעמ


הליצהש הקעזא

הנחמב ריסא האושה ימיב היה ,'ס'היעמש לשריה' ותונכל וגהנ וירכמ לכש ,ןיטשנירג יבצ
ענמנו ןיליפת ותושרב ןיאש לע רסייתה ,השקה הדובעהו בערה ,לבסה לע ףסונ .דלוונכוב
.וז הבושחו הלודג הווצמ םייקל ונממ

.תועמד דע שגרתה לשריה .תללוגתמ שאר לש ןיליפת ותעתפהל הליג ,הנחמב ותכלב ,דחא םוי
,תוריהזב ויתוביבס תא רקס ךכ ךותב .וביל לא םוחב ןצמיאו טטרב ןיליפתה תא םירה אוה
.והשעמ תא האר אל שיאש אדוול

הנכסה תורמל ,רקוב ידמ ןחינהל דיפקה זאמו ,ןיליפתה תא וב חינהל רתס םוקמ אצמ אוה
םיריסאה לש העונת לכ רחא ובקעש םיסגלקה יניעמ רתתסהל וילע היה .השעמב הכורכה הלודגה
.היעב לש גוס לכל םהילע בוהאה ןורתפה היה הייריב תוומ רשאו

סא-סא לייחב לשריה ןיחבה ,ושאר תא תורטעמ ןיליפתהו ונוק םע דחייתמ ודועב ,דחא רקוב
תוריהמב ןיליפתה תא ריסהל בשח הנושארה היינשב .ופוג לכב רבע דער .וילא ברקתמה
ריסהל אלו ומוקממ זוזל אלש טילחהו תשעתה עגר רובעכ לבא .וידגב ןיב ןריתסהל תוסנלו
.ושארמ ןיליפתה תא

ושחר ויתפש קר .זוזל אלב ומוקמ לע דמע לשריה .ויניע הארממ עתפוהו וילא עיגה יצאנה
טיבהו לשריה לומ דמע הכורא הקד .יצאנה לש ויתפש לע טשפתה ער ךויח .הליפתה תולימ תא
תועוצרה תא ויתועבצאב ששימ ךכ-רחא .'תיב'ה תא ששממ לחהו די טישוה אוה .עשעושמכ וב
.לשריה לש ושאר ידיצ ינשמ ולשלתשהש תוכוראהו תורוחשה

החידב התע הז עמשש ימכ ,םר קוחצב ץרפ אוה .יצאנה יניעב עשורמ קרב תצינ םואתפ
לש וראווצ ביבס עתפל ןתוא ךרכ ,תושודקה תועוצרה תא וידיב אמטמ ודועב .דחוימב הקיחצמ
תירזכא תויטיאב .דועו דוע הכלהו הקדהתה עגרל עגרמש קנח תבינעל ויה תועוצרה .לשריה
.ןיליפתב רוטעה ,וינפלש ידוהיה תא קונחל יצאנה שקיב

ארקו הקזוחב ויניע תא םצע אוה .תודחא תוינש דועב ץקה ץיקי וייח לע יכ ןיבה לשריה
דעבמ .שלחנ וחוכו לזוא ומד ,תדבוא ותמישנ דציכ שח אוה ."לארשי עמש" - תוקבדבו לוקב
הזה םלועהמ לשריה דרפנ ותבשחמב .הצורמה יצאנה לש דהדהמה וקוחצ תא וינזוא ועמש לפרעל
.הלעמ לש ןיד-תיב םע שגפמל ומצע תא ןיכהו

יכ שח לשריהו ,ךלהו רבג שערה .יצאנה לש וקוחצב בברעתהש זע שער ריוואה תא חליפ עתפל
תמועל .יצאנה תא ולומ דוע האר אלו ויניע תא חקפ ןופליע ףס לע .תשלחנ תועוצרה תתיפל
,ןכ-םג וצר םיצאנה םילייחהו רבע לכל וצר םישנא .ביבסמ הבר הלומה ויטבמ וטלק תאז
בייוא יסוטמ תוברקתה לע העירתמה הקעזא לש הלוק אוה שערה יכ ןיבה זא קר .הקינפ יזוחא
.הנחמה ימשל

.תירבה תוחוכ יציצפמ ינפמ הסחמ ןכ-םג סופתל ידכ הצירב לשריה חתפ העמק ששואתהש רחאל
וליצהש ה"בקל הדות ירבד ולמלמ ויתפשו ,ול השענש סנה לדוג תא טולקל ליחתה דבב דב
.וראווצב הלכא רבכ ברחהשכ שממ חצרמה ידימ

.םרוכב םנב תא םיקבוח םהשכ לארשי-ץראל ולע ט"שת תנשבו השיא לשריה אשנ המחלמה רמגב
רקוב ידמ םיכשהל גהנ אוה .דסחו הרות שיא וימי לכ היה ,ןיקצומ-תיירקב ררוגתהש ,לשריה
.ותיבל ךומסה תסנכה-תיבב ארמג רועיש רוסמל ידכ

-יתלב השקב םשקיבו ותיב-ינבל לשריה ארק ,םיברק וימי יכ שיגרהשכ ,םינש ףולחב
ךלאשכ" .המותח ,הנבל הפטעמ ןחלושה לע חינהו רמא ,"וז הפטעמ םכינפל הנה" .תיתרגש
."הכותב בותכה תא ומייקתו התוא וחתפת יכ ינא שקבמ ,ימלועל

ןיב ,רמאנ הב אצמנש בתכמבו המותחה הפטעמה תא החתפ ותחפשמ .לשריה רטפנ ןמז רובעכ
:ךכ ,ראשה

,ילש ןיליפתהו תילטה די-לע םידגבה ןוראב תחנומה) שאר לש הליפתה תא םישל שקבמ ינא"
תא יתרסמ רתויב םישקה םיאנתב יכ הדעל יל היהת ןעמל ,ישאר די-לע ירבקב (דחוימ קיתרנב
.םלועל ומש ךרבתי ותודחאו ודוחיי ןהב שיש ןיליפת תחנה תווצמ םייקל ישפנ

ינא ,הרזחו הטרח םוש הירחא ןיאש תטלחומ הלבקב םימש תוכלמ לוע יילע לבקמ ינירה"
וניקולא 'ה לארשי עמש .םיחצנ חצנלו דעל תמא ךתרותו תמא 'ה התאש המלש הנומאב ןימאמ
.דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב .דעו םלועל ךולמי 'ה ,ךלמ 'ה ,ךלמ 'ה .דחא 'ה

."ד"יה ל"ז ליספ הרשו היעמש ןב ןיטשנירג יבצ ,רוסמהו ןמאנה ךדבע"

םיכסה ,הזינג תונועטו תולוספ ויה ןיליפתה יכ אדיווש ,בר לצא רוריב רחאל ,ןכאו
.ותאווצב שקיבש יפכ ,ושאר דיל ורבקב וחנוה ןיליפתה .לשריה לש ותשקבל

(ןיטשנירג לשריה לש ותב ,שלו הרש 'בגה ,רופיסה תחלושל ונתדות)
ןהכ יקי םע םיידוהי םייח
הנומאו הוולש ספות יקי


תובבל בוריק לש האושמ

ףתתשהו תורחבומ תורייסב תריש אוה .ל"הצמ ןהכ יקי ףולא-ןגס שרפ םינש הנומשכ ינפל
,ותוארל םויכ שקבמש ימ .חבשל ןויצב ותוא התכיז ףא ןהמ תחאש ,תוזעונ תולועפ הברהב
לבחב רתויב הובגה רהה ,האושמ רה תגספ לא ,הדוהי ירהב תוכובס תושרוח ןיב ליפעהל ךירצ
שבוח ,אלמ ןקז רוטע ,המוק-הבג ,קצומ רבג שוגפי םש .ןירבוג שמש-תיב שיבכ לע ,םלודע
.הוולשו עגור תוקיפמה םייניע ויתחתמו שוברת וא טרב ושארל

יוטיב לביקו לישבה לבא ,ךשוממו ךורא ךילהתב ,וירבדל ,הווהתה יקי לש וייחב יונישה
הנומא ילבש ,םיעוריא טעמ-אל יתיווח תיאבצה יתוליעפ ךשמב דוע" .אבצה רחאל קר ינוציח
.רמוא אוה ,"םתוא רובעל השקתמ יתייה הנוילע החגשהב תימינפ

םינרעיל תיפצת

ומיקה ,והיעשי-תעבג ךומסה בושייב םהידלי תעברא םע םיררוגתמה ,ותייערו (49) יקי
תוברחהו םיבורה תחת .תדחוימ הריוואב הדעסמלו הפצמל חתפתה ךשמהבש ,להוא רהה הבוגב
,שדוק-ירפס לש ןטק ןורא בצומ ,ורבעש םימיל רכז ,םוקמה תוריק תא םירטעמה ,תוקיתעה
.הווהב יקי תא םישמשמה

.ברעמב םיהו הלפשה ירע תאו םורדב עבש-ראב תא םשמ תוארל רשפא .םמהמ ףונ שרפנ הפצמהמ
תובר םינש .תופירש לע ועירתה ונממו ,םינרעיל תיפצתכ הנבנש ,ןבא לדגמ אשנתמ רהה שארב
.שדחמ היחוהו יקי ידי-לע 'שבכנ'ש דע ונוממישב םוקמה בצינ

הקיתע תבותכ

םירהה דחא רהה היה םימודקה םימיב .םיה ינפ לעמ םירטמ 372 הבוגל אשנתמ האושמ הפצמ
התלגתנש הקיתע תבותכב .ומש ןאכמו ,םירסמ תרבעהל ודעונש ,תואושמה וקלדוה םהילעש
תא הארנ אל יכ .ינד-א ןתנש תותואה לככ םירמוש רזא שיכל תואושמ לא יכ" :רמאנ ךומסב
ןורדמב .הלאה קמעמ המורד תדרויה ךרדה לע תשלוחה ,הבושח תיארקמ ריע איה הקזע ."הקזע
.אבכוכ-רב דרמ תפוקתמ הארנכ ,םייעקרק-תת תומלואו רותסמ תוליחמ לש תכרעמ שי יחרזמה

דומילב חתופ אוה ומוי תא .יקי לש וייחב שדחה קרפב הפי םיבלתשמ חצה ריוואהו טקשה
םג םיתיעלו ,רומח יבג-לע בור-יפ-לע ,תוצובק תכרדהל אצוי אוה ךכ-רחא .הליפתבו הרות
ךותל גנילפנסמו םירומח ילויטמ םירקבמה םינהנ ,החוראהו ביהרמה ףונה דבלמ .פי'גב
ףיסומו ך"נתהמ םיקוספב לבתמ אוה םירויסה תא .ןהב עפושמ ולוכ רוזאהש ,תוקיתע תורעמ
.תודהיה תורוקמבו לארשי-םע תודלותב ויתועידימ

תוחישו םישגפמ

ןאכל ןימזמ ינא" .יקי לש ונושלכ ,"תובבל בוריק לש םישגפמ" םוקמב םימייקתמ תעל תעמ
חתפיש בר םינימזמ ונחנא ללכ-ךרדב .תווצמ ירמוש םניאש הלאכ דצל ,םייתדו םידרח
-תבהאו הנבה ןאכ םיחפטמ ונחנא ךכ .תונטק תוצובקב תוחיש תומייקתמ ןכמ רחאלו ,האצרהב
הווצמ-רב תוגיגח ,להקל תוחותפ שדוח -שאר תוביסמ םוקמב תומייקתמ ןכ-ומכ ."לארשי
.תופוח וליפאו

יקי לש תדחוימה םתרבחב הייהשה לשב וא לולצה ריוואהו הבוגה תעפשהב םא תעדל ןיא
.שפנל םג אלא ףוגל קר אל היווח אוה םוקמב רוקיבה ,ותחפשמוגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הליפתב הבישיו הדימע

?תבשל שי םהבש םירחאו דומעל ךירצ םהבש םיעטק הליפתב שי עודמ :הלאש

,תבשל וא דומעל םדא יאשר ,דחוימ גהנמ וא ןיד םהב ןיאש הליפתה יקלח בורב :הבושת
.ותליפתב ןווכל לכויש דבלבו ,םוקמה גהנמכ וא וגהנמכ

ךלמה ינפל בצייתמה םדאכ ,הב דומעל הבוח יכ ,'הדימע' םג תארקנ הרשע-הנומש תליפת
התייה שדקמב הדובעה םג .'ה ינפל םידמועה םיכאלמל תומדיהל ןיינע שי ןכו .וילא רבדמו
.הדימעב קר

,ישימחו ינש ימיב ןכו) 'יודיו'ב דומעל הבוח ןכ-ומכ .דומעל הבוח 'ללה' תרימאב םג
.(רצקה 'םיפא ךרא ל-א'ו ךוראה 'םוחר אוהו' תרימאב

,(המודכו 'וללהי' ,'ולדג') רפסה תא אשונה לוק תא עמושה ףא וא ,ךלהמ הרות-רפס האורה
.ודבכל ידכ ,וינפמ דומעל בייח

תבשל ףידע ןכו .הב ןווכלו תחנב הרמואל ידכ ,תבשל ל"זח ושרד ןוזמה תכרבב ,תאז תמועל
.עמש-תאירקב םג

ךרביו' ,'רמאש ךורב' :ןוגכ ,םתובישח תא טילבהל ידכ דומעל וגהנ םימייוסמ םיעטקב
,(הדימעב קר העצבל רשפאש) םהבש היווחתשהה ינפמ םידמוע םירחא םיעטקב .'חבתשי' ,'דיוד
תברקהל רכז ,ד"בחו םיזנכשאה םידמוע 'הדותל רומזמ'ב .'ונילע'ו 'ןנברד םידומ' ןוגכ
.הדות ןברק

.(הב םיווחתשמש טרפבו) 'וכרב'ב םג ללכ-ךרדבו ,'השודק' תיינעב םידמוע

םידיפקמ ןיאש תורוד הז ךא ,ללפתמ עמושה םג וליאכ - ץ"שה תרזחב דומעל קיתע גהנמ
.הרותה תאירק תעימשב דומעל וגהנש שי .הזב
.ד,ומק .א,דלק .ב,בלק .ב,אלק .ד,דכק .א,זכק .ב,הכק .ה,דצ .ב,גס.א,ונ.ז,אנ :ח"וא ,כ"ונו ע"וש
:םייחה-ףכ .כ"ונו הל,חי,י :םירפא ירעש .ג,ח ןקזה ר"ומדא ע"וש .ב,בפר :ד"וי .ג,זרת .ז,בכת
.28,בי ש"וקל .בי,וכ רצקה ע"וש .א,ז ללוכה רעש הארו .א,גס.גכ,כ,ונ.במ,אנ.א,חמעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il