591 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

םישודק-ירחא תשרפ * (1.5.98) ח"נשת'ה רייאב 'ה * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


רגתאה לעו םיסינה לע


דמועה יתימאה רגתאה םע ראשינ םילביטספה תעורת םלעיתשכ
,תידוהי הנידמ ןאכ רוציל - לבויה תנש ירחא םג ונחתפל
תודהיה תורוקממ תקנויה


דצמ רוקסלו שפנ-ןובשח ןיעמ ךורעל יוארה ןמ ,הדסוויהל לבוי תגגוח הנידמהשכ ,עובשה
.םילודג םירגתא ונחתפל םידמוע ןיידע םהבש םימוחתה דצל היגשיה תא דחא

ברח יטילפ .סנה לדוג תא תוארל אלש לוכי וניא תונורחאה םינשה םישימחב ןנובתמה לכ
םידוהי ץמוק .ונתולכל ונילע ומקש ,ברע תואבצ תעבש תא ףודהל וחילצה הארונה האושהמ
לש תוחתפתהה .םיקיתווה רפסמ לע הלועה םילוע לש לודג רועיש טולקלו תולעהל חילצה
העפותכ הספתנ - 'וכו עדמב ,הלכלכב ,היישעתב ,תובשייתהב ,אבצה תיינבב - הנטקה הנידמה
הכ םיאנתב םילודג הכ םיגשיהל םידקת ןיאש המוד .םלועה-תומוא לכ ידי-לע תיעבט-לע
.םישק

אתעייס וז ."הזה ליחה תא יל השע ידי םצועו יחוכ" אלש םיעדוי ונא םינימאמ םידוהיכ
.ןמאיי-יתלבה תא ללוחל ונחלצה החוכבו וננימיל הדמעש ,היולג אימשד

םיסינ לש תרשרש

םימיה תשש תמחלמב ןוחצינהש םימיכסמ לוכה המ םושמ .לארשי תומחלמב הכשמנ םיסינה תרשרש
.תואיצמה תוויע הז .הסובתכ גיצהל םיסנמ םירופיכה-םוי תמחלמ תא וליאו ,סנ היה
חכונ אקווד ,םימיה תשש תמחלמ לש הזמ רועיש ןיאל לודג םירופיכה-םוי תמחלמ לש ןוחצינה
םיסינה תא וניאר .סנה לדוגב ריכהל םיבייחו ,םיירשפא-יתלבהו םישקה החיתפה יאנת
.ץרפמה תמחלמב םג םייולגה

םיילילש םיכילהתש היה המדנ םימעפ המכו המכ .יאבצה דצב קר אל ונתוא םיוולמ םיסינה
ןזאמה לע ורביד לוכהשכ היה ךכ .יופצ-יתלבה סנה אב זאו ,ונילע רובגל םידמוע
אבו תוצעומה-תירב ירעש םואתפ וחתפנ זאו ,היילע ןיאב ,םיברעה תבוטל לעופה ,יפרגומדה
.שיא ןוילימכ לש היילע לג

לכ םע ,המידק רהוד םירותיווהו תוגיסנה ךילהתש היה המדנשכ ,הנורחאל םג הרק ךכ
.םישאוימ ויה רבכ םיבר .ורצעל לוכיש חוכ ןיאו ,ול התוולנש םימדה-תוכיפשו םיעוגיפה
,סנה אב זאו .הלש לבויה תנשל הנידמה עיגת הזכ תורדרדיה בצקב םא ,בצעב והת ףאש ויה
ידכ םימש ידסח הברהל םיקוקז ונא ןיידע יכ-םא ,הבורמ הדימב םלבנ ןכוסמה ךילהתה
.ונסנכנ הכותלש תדוכלמה ןמ ץלחיהל

תיתימאה הווקתה

דציכו ונחנא ונישע המ ,איה הלאשה .וינפ תא ונל ריאמו ודסח תא אופא ונל הלגמ ה"בקה
הלחהש ,תונשקעה .ךכ -לכ הדורו הניא רבכ הנומתה ןאכ .דסחה תאו בוטה תא ונא ונלצינ
םע תויהלו היתווצמו לארשי תרותמ קתנתהל ,ונימי דע תכשמנו הנידמה לש הנושארה היתונשב
.תונמדזהה לש הארונ הצמחה איה ,םימעה לככ

לע םיהות היריעצמ םיבר ,הנידמ תונש םישימח ירחא אקוודש ,ידרוסבאה בצמל ונעגה ןכל
תולאש רתוי םהל שיו ,ןאכ םישוע םצעב םה המ םמצע תא םילאוש ,םידוהי םתויה תועמשמ
ןדבאו הכובמ ,לובלב ונרצי תינחור הניחבמ ;הירפמיא ונינב תימשג הניחבמ .תובושתמ
.תוהז

לכל רבעמש תידוהיה תוהזה תא שבגל ,ףתושמה הנכמה תא קימעהל ,תוחוכה תא דכלל םוקמב
םיכירצ הנש םישימח ירחא .לעשו דעצ לכ לע םידוהי תומחלמב םיקוסע ונא ,תועדה-יקוליח
,םיפתושמ דוסי-יכרע לע םיכסהל לוכי וניא ץראב רוביצהש הרק דציכ ,ונמצע תא לואשל ונא
.תקולחמב יונש השענ לוכה עודמו

רוציל ונילע .םילביטספה תעורת םלעיתשכ דדומתהל ךרטצנ ומעש יזכרמהו לודגה רגתאה הז
לכו .'היחרזא לכ תנידמ' רבעל ררגנה ,רורב-אל םייאלכ-רוצי ןימ אלו ,תידוהי הנידמ ןאכ
ידי-לעש ,הדיחיהו תחאה ,תיתימאה הלואגל דבלב 'הנתמה רדח'כ אלא ,יפוס דעיכ אל - תאז
.ונקדצ-חישמשדח שי


רמועב ג"ל תוכולהתל תוכרעיה

,ץראה יבחרב ד"בח-יתב ילהנמ לש יצרא סוניכ ד"בח-רפכב ד"בח-יריעצ תיבב ךרענ עובשה
,םעה תודחא ןמיסב הנשה ודמעי תוכולהתה .רמועב ג"ל לש תויתרוסמה תוכולהתה תארקל
,םלועבו ץראב םייחה תרוסמב ובלתשה רבכ הלא תוכולהת ."לארשי ידלי לכ דחי" - המססב
הרותהו םעה תבהאל םיארוקה םיטלש םהידיבשכ ,םירעה תובוחרב םידעוצה םידלי יפלא הארמו
,שורדה דויצה תא םיפינסה 220-ל קפסמ ד"בח-יריעצ זכרמ .ונצראב ץרפנ הזחמ רבכ אוה -
תויהל הרומא רתויב הלודגה הכולהתה .שדח ןורפס - דלי לכל דחוימ יש הז ללכבו
.ריעה יבחר לכמ הרותה-ידומלת ידלי ופתתשי הבו ,םילשוריב

הנוכנ תואירב

םתעפשהו םינוכנ םיגהנמ" הבו ,םידומע 28 תב תרבוח - בקעי-ןב 'י תאמ 'תואירבה טוקלי'
היתונורקעב םיבלתשמה ,ם"במרה יפ-לע הנוכנ הנוזת יללכ ךרעו טקיל רבחמה ."תואירבה לע
ד"ת .וז הטיש לע דוסי-יגשומ לבקל שקבמש ימל ,יתיצמתו רצק .תיעבטה הנוזתה תטיש לש
.תג-תיירק 656

ךתשקבכ תונזח

לש ולוס יעטקו םיטאוד - 'דחיב' .תונזח לש םישדח םירוטילקת ינש םישיגמ 'תוקפה םעונ'
לש ראוטרפרהמ תונזח יקרפ - 'לארשיו השמ תדכ' .םיעטק העשת ובו ,טחש ןילוקו ןצומ בקעי
.02-6514110 'לט .דנר לארשי יפב םירשומה ,יקציבסוק השמ עדונה ןזחה

:ןוקית

ברה .589 ןויליגב הגגשב בתכנש יפכ אלו ,יקשוא דוד ברה אוה ביבא-תמרב ד"בח-תיב להנמ
.ביבא -תמרב תודהיה ידומילל זכרמה תא להנמ גרובזניג יסוישטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .םישודק-ירחאל


םדה תא תוסכל

ומד תא ךפשו" הרותה הווצמ ,ףוע וא היח םיטחוששכ :םדה יוסיכ תווצמ העיפומ ונתשרפב
תויחו תופוע לע קר הלח וז הווצמ .רפעב םדה תא תוסכל שי הטיחשה רחאל - "רפעב והסיכו
ךרוצ ןיא ,חבזמל תויוארה ,תומהב תטיחשב לבא ,חבזמל םייואר םניאש ,(ןבומכ תורשכ)
.םדה תא תוסכל

."חבזמה לע םכל ויתתנ ינאו ,איה םדב רשבה שפנ יכ" :ןכל םדוק הנתינ וז הווצמל הביסה
ןכל .ןברקה איבמש הרפכהמ קלח איה םדה תניתנו ,חבזמה לע ןתניהל דעונ תונברקה םד
,רפעב ותוסכלו ץראה לע םמד תא ךופשל שי - חבזמל םייואר םניאש ,תויחו תופוע תטיחשב
.ותובישח תא לטבל ידכ

תובהלתה ילב

,ףוגל ץרמו חוכ קינעמו םירביאה תא היחמ םדהש םשכ .תובהלתההו תויחה תא גציימ ללכב םד
דעונ םדהש ,תעבוק הרותהשכ .תובהלתההו תויחה תשוחת תא םדה למסמ םיניינעה תוינחורב ךכ
תוכירצ ידוהי לש תובהלתההו תויחה תשוחתש ,איה תילמסה תועמשמה ,חבזמה לע ברקומ תויהל
.השודק יניינעל קר תושדקומ תויהל

,םיימשגה םיכרצה ראשו םיקסעו הדובע ,הייתשו הליכא - ןילוח יניינעב שמתשהל קקזנ םדא
שי ,תובהלתההו תויחה ,'םד'ה תא .הרתי תובהלתה אלב ,'םד' ילב םתושעל שרדנ אוה ךא
.ארובה תדובע ךרוצל רומשל

םימוחת השולש

םיבייחש ,תופועו תויח םד (א :םדה יוסיכ תווצמב ףקתשמ רבדהש יפכ ,תוגרד שולש שי ןאכו
.חבזמה לע תוזהל ךירצש ,תונברק םד (ג ;תוסכל םיבייח ןיאש ,ןילוח תומהב םד (ב ;תוסכל

לישכהל םילולעש םלוע יניינע (א :םדאה דמוע םלומש םימוחתה תשולש תא תגציימ וז הקולח
- השודק יניינע (ג ;ותרותלו 'ה תדובעל םהב שמתשהל רשפאש ןילוח יניינע (ב ;םדאה תא
.תווצמ םויקו הליפת ,הרות

ןילוחב השודק

םיבייח - םדאה תא לישכהל םילולעש ןילוח יניינע - ןושארה םוחתבש ,הרותה ונתוא הכירדמ
תורירקב םהב לפטלו ,תויחהו תובהלתהה תא ירמגל קלסל ,רמולכ .'םדה תא תוסכל'
יניינעב קר - 'חבזמ'ה לע קר תתל ךירצ 'םד'ה תא .םהירחא ךשמיהל ילבמ ,תויניינעבו
.השודק

יניינע תא גציימהו ,ןילוח לש תומהב םדב זמורמה ,ינשה גוסב אוה ןאכ שודיחה םלוא
רבדהו ,םדה תא ךופשל הבוח ןיא ןאכ .ותרותלו 'ה תדובעל םהב שמתשהל רשפאש ןילוחה
הניא םדאה לש תובהלתההש דע ,שדוקל ןילוחה יניינע תא ךופהל רשפא הנוכנ השיגבש ,זמרמ
,הז םדא לצא .וללה םירבדה ידי -לע תרצונש השודקהמ תעבונ איה אלא ,תימשג תובהלתה
.ה"בקה תא תרשל םתרטמ לכ אלא ,םמצעל ןיינע םניא םיימשגה םיניינעה
(48 'מע ,זל ךרכ תוחיש יטוקל)

רקשו תמא :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתימצע האנוה

.ומצע תא קר תומרל לוכי םדאה ;תומרל רוסא םדא-ינב ;תומרל רשפא-יא ה"בקה תא
(ןירבוקמ השמ יבר)


תמאל רקש םיכפוה

המדנ רקשהש הדבועה לשב אלא ,ומצע רקשה ללגב ךכ-לכ םניא םלועה רקש לע הניטהו רעצה
ידכ ,תמאה ךותמ רקשה תא איצוהלו תוקנל איה תודיסחה תדובע .תמאל רקשה תא םישועו תמאל
.הייקנ תמא היהת תמאהש
(ש"ת תוחישה רפס)


יוקיחל ןתינ אל

.תמא אלו יוקיח ךל שי - תמאה תא הקחמ התא םא .תמאה ןמ ץוח ,יוקיחל ןתינ רבד לכ
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


ןלזגמ עורג

.דחפמ אוה םויב ;םויב בנוג וניאו הלילב בנוג בנגה :ןלזגה ןמו בנגה ןמ עורג ןרקשה
ןרקשה וליאו .דחפמ אוה םהמ יכ ,םיברהמ אלו דיחיה ןמ קר לבא ,הלילבו םויב לזוג ןלזגה
.םיברל ןיבו דיחיל ןיב ,הלילב רקשמו םויב רקשמ -
(םלקמ דיגמה)


בוט ןורכיז

ידכ ,ומצע תא רותסי אלו ןמז ינפל רמאש המ רוכזיש ,בוט ןורכיז לעב תויהל ךירצ ןרקשה
יתרזחו רבד יתרמא אל ימימ" (חיק תבש) ל"זח רמאמל שוריפה והז .רקשב והוספתי אלש
יתרמאש המ רוכזל ידכ ירוחאל טיבהל יתקקזנ אל ,תמא דימת יתרבידש ןוויכמ - "ירוחאל
.םדוק
(לדנוז ףסוי יבר)


םינש תחאו םירשע

עבש :םינש תחאו םירשע תמאה לע למע יכ ,ורמא ,ידאלמ ןמלז-רואינש יבר ,ןקזה ונבר לע
תמאה תא סינכהל ץמאתה םינש עבשו ,רקשה תא שרגל דקש םינש עבש ,תמאה יהמ דמל םינש
.וכותל

תמאב רקש בוהאל

תא וליאו ,תמאב בוהאל רשפא רקשה תא יכ ?תמאה יבהוא םיטעומו רקשה יבהוא םיבר עודמ
...רקשב בוהאל רשפא-יא תמאה
(החסישפמ קחצי-בקעי יבר)


קושב תמא רבדל

תמא םירבדמו קושב םירקשמ םויכ וליאו ;תסנכה-תיבב םירקשמו קושב תמא םירבדמ ויה םעפ
הכמ ,תסנכה-תיבל סנכנ היהשכו ,תמא רבודו ויקסעב רשויב גהונ םדא היה םעפ .תסנכה-תיבב
ןתמו-אשמב המרמ םדאה םויכ .תמא וז התייה אל - "ונלזג ,ונדגב ,ונמשא" רמואו וביל לע
ןובאדל ,תמא רבוד אוה - "ונלזג ,ונדגב ,ונמשא" רמואו תסנכה-תיבל סנכנשכו ,רקש רבודו
...בלה
עובשה תרמיא


רוגל לוכי אל

דחאה :םישנא ינש ידי-לע ןסכאתהל ןמזוהו ,תחא הרייעל ט"שעבה עיגה ויתועסממ דחאב
רחב .ןהינימל תוריבעב רהזנ וניא יכ םינוניר ואצי וילעש ,ןסכומ ינשהו רישע םכח-דימלת
.ןסכומה לש ותיבב ןסכאתהל ט"שעבה

:ט"שעבה בישה .רבדה רשפל וידימלת והולאש

,ותמועל .'םתואמוט ךותב םתיא ןכושה' רמאנ אטוח לע תאז-לכבו ,אטוח ןכא אוה ןסכומה"
אוהו ינא ןיא' ה"בקה רמוא וילעו ,ןתוואגו חור-סג לבא ,םכח-דימלת םנמא אוה הזה ןיידה
."ררוגתהל הצור יניא ינא םג ,רוגל לוכי וניא ה"בקהש םוקמב .'רודל םילוכיתודיסחה יכרד


תוכז דמלל

הפוקתה יכ ,(76 'מע ד"שת תוחישה רפס) צ"יירה ר"ומדא ק"כ רמא האושה ימיא לש םמוציעב
תוכז דמלל שי" .לארשימ תחאו דחא לכל לארשי-תבהא תווצמ םויקב קזחתהל תשרוד תיחכונה
תושעל שיש אלא ,תלוזה תא חיכוהל ןיאש הנווכה ןיא .תקולחמ היהתש רוסא .ידוהי לכ לע
."'הריקד' אלב ,בוריק ךרדב תאז

םישרדמבו ארמגב .ידוהי לע תוכז דומיל לש ותובישח תא רתויב השיגדמ תודיסחה תרות
הלגמ תודיסחה תרות םלוא ,תוכז ףכל ידוהי לכ ןודל ךרוצה לע תורמאו םירופיס םיאבומ
.ומצע לע תוכז םדאה דמלמ םצעב ,תלוזה לע תוכז דומיל ידי-לעש ,ןיינעב ףסונ קמוע

ימצע טפשמ

םיכרדה תחאש ,"ותעדמ אלשו ותעדמ םדאה ןמ ןיערפנו" הנשמה רמאמ לע ידיסחה שוריפה עודי
םצעב יכ תעדל ילבמ ,תלוזה לש השעמ לע טפשמו ןיד ץורחל ול םורגל איה ,םדאה ןמ ערפיהל
.ול השעיי ןכ ,ותלוז לע ץרחש ,הזה טפשמכש ,ול םירמוא ךכ-רחאו ;ומצע תא טפוש אוה
תוכז םדאה דמלמ ךכבש דואמ ןכתיי ןכש ,תלוזה לע תוכז דומיל לש הלודגה תובישחה ןאכמ
.ומצע לע

ינולפ לש בוטה והשעמ ללגבש רמואה :(טמק ןמיס בוט םש רתכל תופסוה) ט"שעבה רמוא ךכו
-אלה ויתודימ וא וישעמ ללגב יכ רמואה ימ וא ,ול שורדש המב ה"בקה והרזעי יכ ול עיגמ
ןהו ערל ןה - ןידה תא אוה קסופ ומצע לע יכ ,עדיי - ךכו ךכ ול עיגמ ינולפ לש תובוט
גרטקמ - םימחר וילע ררועמ וניאו ורעצב רעטצמ וניאו ותלוז לע םימש ןיד קידצמה .בוטל
.ורכש לע אובי - םימחר וילע ררועמו ורבח רעצב ףתתשמה .וישעמב םינייעמש ,ומצע לע

ותואל םיעייסמ תוכזה דומיל םצעב :רתוי דוע קומע דבור הלגמ שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ
םה םילגמ ,תוכז ףכל ותוא םינד וירבח רשאכ .ול םינמוזמה תונויסינה לע רבגתהל ידוהי
לעופב דומעל לכוי םחוכב רשא - םילענהו םיכזה ויתוחוכ תא - ובש 'תוכז'ה תא ךכב
לעפנ הז רבד יכ ,יברה ריבסמ הז-יפ-לע .ובש 'תונג'ה לטבתת ףוס-ףוסו ,ויתונויסינב
תואור ויניעו קושב ךלוהה 'םילקבש לק' לע תוכז דומילב קסועה ,אינתב ןקזה ונבר ידי-לע
לע רבגתהלו ובש בוטה תא תולגל חוכ ול ןתנ וילע תוכזה דומיל םצעב .תוואתה לכ תא
.(163 'מע ,זכ ךרכ תוחיש-יטוקיל) תונויסינה

לע תוכז דומילב ,בו'צידרבמ קחצי-יול יבר ,ונתוחמ לש וכרד תא םעפ אילפה ןקזה ונבר
.ןתוחמה לש תוכזה דומילל ללכ עיגמ וניא לאכימ ךאלמה לש תוכזה דומיל" :רמאו .םידוהי
לע תוכז דמלמש ידוהי לכ .שדח 'תוכז לכיה' הלעמל ה"בקה הנב ןתוחמה לש תוכזה דומילמ
- םיליהת קרפ רמול ךירצש יפכ םיליהת קרפ ורובע רמואו ,היהיש ףוג לכב ,תידוהי המשנ
ר"ומדא שדוק-תורגיא) "ול ךרטצמהב דחא לכ ,םיעשונ םהינשו ;הז לכיהל סנכיל הכוז
.(חפ 'מע ,ה ךרכ צ"יירה

םיפצמ םיכאלמ

יברל ךייש רבדהו השק רבד אוה 'ןוידפ' תלבקש בושחל לבוקמ" :רמא ש"רהמ ר"ומדא ק"כ
רבדהש אלא .תלוזה לע חבש תרימא ידי-לע ,תאז תושעל לוכי ידוהי לכש איה תמאה .דבלב
ןכש ,ורבח לש וחבשב רבדי ידוהיש הנשה-שארב םיפצמ םיכאלמ תואמ .תמא ךותמ תויהל ךירצ
.(5 'מע ד"שת תוחישה רפס) "לארשי לש םחבשל ה"בקה הוואתמ המכ דע םה םיעדוי

ןדשכ ןהו ,םיברב ,יולג טפשמהשכ ןה) ורבח תא ןד םדא רשאכ" :רמוא צ"יירה ר"ומדא ק"כ
ודמעמב בשחתהל ,ןודינה לש םיימינפה וייחל ותלוכי לככ סנכיהל וילע ,(ובילב ותוא אוה
טפושה רשאכ .וייח תא ךכ תויחל והואיבהש תוביסב קמעתהלו ,ותוא בבוסה לכבו ובצמו
זא ,ולאה תוביסה לכב בשחתמו ,ולש 'ןויסינ'ה תא יחו ןודינה לש ומוקמב ומצע תא דימעמ
.(זיש 'מע ,ב קלח םירוביד-יטוקיל) "אוה יתימא טפשמה זא קרו


הלואגל הייפיצב


דיתעל לבא .הנממ םתילג תונווע ידי-לעו ,לארשי-ץראל ןיוואתמ לוכה ויה הזה םלועב"
"הוולש תעיטנ הכותב םכתא עטא ינא ,ןווע אלו אטח אל םכל ןיאש ,אובל
(בי,ג ,הבר םירבד)

היהש השעמ


הנתמב הווצמ

.תוקידב המכ רובעל הילע היה חותינה תארקלו ,חותינ רובעל ימיא הצלאנ םינש ינפל
יתרייס ,תואצותל םיניתממ ונדועב .תוקידבל התוא יתיוויל ובש םויב עריא רפסאש רופיסה
אוה .אריפש ךלמילא ברה ,הנס'צפמ יברה תא םירדחה דחאב יתיאר עתפל .הקלחמה ןורדסמב
.םינש-ךורא רשק ומע היה ונתחפשמלו לודג 'ה דבוע היה

לבוס אוה יכ יל ורפיס והובבסש החפשמה ינב .ומולשב יתניינעתהו ורדחל הדרחב יתסנכנ
,ברסמ אוה לבא ,דימ וחתנל םיאפורה םישרוד התע .םישק םירוסייב רסייתמו םייעמב המיסחמ
םייוסמה אפורה תא גישהל תונויסינה לכ .רכמ אפור לש תפסונ תעד-תווח לבקל ונוצר ללגב
.ובצמ רימחמ םייתניבו ,והותב ולע

תא הניבה ,תוחא העוצקמש ,ימיא .חתניהל ברסמה יברה לע הל יתרפיסו ימיא לא יתרזח
דמע לבא ,דובכב הירבדל בישקה ,הריכהש ,יברה .יברה לא ימע תשגל השקיבו בצמה תרמוח
.ובוריסב

ןיא ירה .םותחל אוה ברסמ עודמ ינא תעדוי" :יברה לא בוש התנפ זאו ,טעמ הרהרה אמיא
לש וישעמ תא לקושו הלעמ לש ןיד-תיב בשויש העשבו ,אטחי אלו בוט השעי רשא ץראב קידצ
שפנ תלצה לש הלודג הווצמ יתחתמאב יכ ,ול עודי יווהל ,ןכבו ...דחפמ םדא לכ - םדא
התוכזבו ,הווצמה איה ולש התעמ .הרומג הנתמב יברל ינא הקינעמ וז הווצמ .לארשימ
."םילחיו החלצהב חותינה תא רובעי יברה .םייחל ויתויוכז ףכ תא ועירכי

חותינה .חותינל ותמכסה תא עיבה ומכ ךכבו ,יברה רמא ,"יודיו רמול ךירצ ,ןכ-םא"
-שולש דוע וירחא םימי הכיראה איהו חילצה ימיא הרבעש חותינה םג .םילחה יברהו חילצה
.הנש הרשע

:הרפיס ךכו .יברה תא התכיז לארשימ שפנ תלצה לש הווצמ וזיאב ימיא יל הרפיס םימיל

-הנחמ היה אל הז םנמא .םיטדוסב זוכיר-הנחמב יתייה האושה תפוקת לש היינשה תיצחמב"
תעה לכ הפחיר שארה לעמש ןבומו .םיבר םיללח תולחמהו בערה וליפה םש םג לבא ,הדמשה
ינא .היובש הייסור האפור ידיב להונש ,םילוח רדח לעפ הנחמב .ץיוושואל חלשיהל הנכס
.יונפה ינמזב התכאלמב הל תעייסמ יתייה

הקירז קר יכ העבק האפורהו ,הבצמ רדרדיה םויל םוימ .תונבה תחא השק התלח םימיה דחאב"
?תאזה הקירזה תא םיגישמ ןיאמ לבא .הייח תא ליצהל היושע תמייוסמ

םיתפרצ םילייח לש םייובש-הנחמ היה ונדבע ובש תשורחה-תיב דיל :ןויער יתעדב הלע"
.םיכרצמו תופורת ןהבו םודאה בלצהמ תוליבח םילבקמ ויה םה .תירבה תואבצמ םילגנאו
.ןבומכ קחרממ ,תונבה תחאב ןיינעתמ אוה יכ ונחבהו ,ילגנא לייח היה םהיניב

קר יכו תומל הטונ איה יכ ,יתרפיס ובו בתכמ לייח ותואל יתבתכ הריעצה לש התמכסהב"
,תשורחה-תיבל ,יילא הקירזה רבעות םא יכ ,יתבתכ דוע .הייח תא ליצת תמייוסמ הקירז
.הנחמה ךותל החירבהל ךרדה תא אצמא

דלוקוש תסיפחו תלחוימה הקירזה הב ויה .הנטק הליבח יילא העיגה רצק ןמז ךותב ,ןכאו"
הריעצה לש הרדחל יתרהימ .הנחמה ךותל היתחרבהו יידגבל תחתמ הליבחה תא יתאבחה .ילגנא
לא תוריהמב האיבהל לכואש ידכ ,הקירזה תא יל רוסמל הב יתקחדו הליבחה החלשנ הילאש
.הלוחה

הקירזה תא רומשל יילע ?השקה הלחמב ינא הלחא םא המו' .בוריסב יתלקתנ יתמהדתל"
התרבח תבכוש םש יכו האירב איה יכ הענכשל ייתונויסינ לכ .הריעצה הנעט ,'?ימצעל
.וליעוה אל - תססוגה

ףסונ בתכמ יתחלש .התושר תלאש אלב םעפה ,ףסונ השעמ תושעל אלא הרירב ידיב הרתונ אל"
.הלוחה רובעב תפסונ הקירזל םיקוקז ונא יכו המלענ הליבחה יכ יתבתכו ילגנאה לייחה לא
.דלוקוש תסיפחו הקירזה הבו ,הנושארל המוד הליבח יילא העיגה תרחמל

ונלחתהו תרמשמה הפלחתה ברעב .דובעל יתפסוהו יידגב תחת הליבחה תא יתאבחה בוש"
עברא הרוש לכב ,םירוטב ונדעצ .זוכירה-הנחמ לא הרזחב ,סא-סאה תויסגלק תחגשהב ,דועצל
תרוקיב תכירעל רמשמ בצייתה רעשה דיל :המיעפ יביל ריסחה הנחמל ךומס ונעגהשכ .תונב
.עתפ

.רתויב תינדפק הקידבל הרצענ תונב עברא לש הרוש לכו םירוקרזב הראוה הנחמל הסינכה"
תא קורזל .ץיוושואל ידימ סיטרכ התועמשמ הליבחה םע תוספתיה .תושעל המ יתעדי אל
.התוא ואצמי דימו ףושח שרגמה יכ ,יתלוכי אל הליבחה

עדא אל םויה דע .ונלש הרושה לש הרות עיגה .יכותב חתמה רבג המעו הכשמנ הקידבה"
'!ןיירא' :הדקפו תורצק ונב הטיבה סא-סאה תיסגלק יכ איה הדבוע לבא ,תאז ריבסהל
.ינדפקה הקידבה לולסמל ורזח ונירחאש תורושה .(!המינפ=)

המילחה ןמז רובעכו ,הל הרזע ןכא וזו ,הקירזה תא הלביק הלוחה .םילוחה רדחל יתרהימ"
.הרופיס תא ימיא המייס ,"הרומג הנתמב יברל יתתנש הווצמה תאז .התלחממ

הקבר 'בגה ,השעמה תרוביג לש הנב ,ןג-תמרמ ץישפיל בקעי 'ר רופיסה חלושל ונתדות)
(ל"ז ץישפיל
ריאמ קחצי ברה םע םיידוהי םייח
םהה םימיהמ הנומת םע ריאמ ברה


ילש רורחשה תמחלמ

תונורכיז תא בתכה לע הלעמו ,תורובגל ברקתמה ,ריאמ קחצי ברה בשוי קרב-ינבב ותיבב
,ומוקמ אלממכו קרב -ינב ריעה שארכ ןהיכ םדוקה רושעה עצמא דע .םירישעה וייח
ןכל םדוק .לארשי-תדוגא לש יאמצעה ךוניחה שארב דמע ךכל ומדקש םינשה ששב .ןיגוריסל
ןד שוג לש הנגהה תדקפמב רבח היה ןכ-ינפל .ל"הצב תורשכו תבש ףנע שארו ףולא-ןגס היה
.ןוגראה לש תיתדה הקלחמה ישארמו

ומכ ,ושארלש הלודגה תיארוגה הפיכה ,ויניעבש הבושמה ץוצינ ,ךוראה רוחצה ונקז
ותחפשמ .תקתרמ תינועבצ תומד םיביכרמ הלא לכ - רבעהמ טרפ לכב ותטילשו לולצה ונורכיז
רמאש ,רוגמ 'תמא ירמא' לעב ר"ומדאה תארוה יפ-לע ,ה"פרת תנשב ןילופמ הצרא העיגה
,קרב-ינב ידסייממ ,ריאמ יבצ ברה ,באה ."ךגוסמ םידוהיל הקוקז לארשי-ץרא" יכ ויבאל
.םינושארה םידימלתה תרשע םע הנמנ שמחה ןב קחציו ןושארה הרותה-דומלת תא הב םיקה

םישקומ ןיב םישופיח

רחאל" .רורחשה תמחלמ תפוקתבש וז דחוימבו ,תיאבצה ותוליעפ תספות וייחב דבכנ קרפ
ןאיבהל המישמה .תופוג ףלאכ ברקה תודשב ורתונ ,םילייח םיפלא-תשמחכ ולפנ הבש ,המחלמה
יתייהש יכונאו ל"ז ןרוג ברה השארבו ,תיאבצה תונברה יפתכ לע הלטוה לארשי רבקל
ואצמנ םיללחה תיברמ .תנכוסמו הכובס ,השק התייה המישמה" .ריאמ ברה רפסמ ,"ורזוע
.בייואה חטש קמועב וא םישקוממ רקפה-יחטשב

אשידק -הרבח יתווצ ונרשכה .םהירבח לש םתליפנ םוקמל םילייחהו םידקפמה תא ונרקחת"
.שממ תושפנ -תנכסב ךורכו שיתמו השק היה ומצע עוציבה .יוהיזו הקירס ילהונ ונחתיפו
."םידדצה ינש וחינהש םישקומב םיעורז ויהש םיחטשב םיללחה רחא םישופיחה תא ונלהינ

תורושק םייניעב

קשנה תותיבש תודעו לש ןכוויתב ונסנכנ" :תוחפ-אל תנכוסמ התייה בייואה יחטשל הסינכה
,ינדרי וא ירצמ ןיצק ונל ןיתמה םש ,בייואה לובג לא םיעיגמש היה להונה .תופתושמה
ריסמ היה םש קר .הפמה לע ונייצש הדוקנה לא ונתוא ליבומו וניניע תא רשוק היהש
."תוחוקפה ויניע תחת ,תופוגה רחא שפחל ונישרוהו הווסמה תא וניניעמ

רוביצהו תונוטלשה דצמ המוצע הכרעהל וכז הלא .םישופיחה ומייתסה המחלמה רחאל םייתנשכ
:ריאמ ברה רפסמ ,ומצעב ףתתשה םהבש ,ןורטל רוזאב םישופיחל ןורחאה םויה לע .ולוכ

"רשק ירישכמ"

ילגר דועצל ונצלאנו ץובב עקש פי'גה .תופעלז םשגו תוזע תוחור ,רק ףרוח םוי היה הז"
תויבוקה' רשפל ונתוא לאש םויה ףוסב .ןויגלה ןיצק םע שגפמה תדוקנל דע ,םירטמוליק המכ
....'?רשק ירישכמ הלא םאה' .הרזגב םימחול םישולשכ לש םהיסיכב ואצמנש 'תורוחשה

הלא ,ןכא' .ןורטל ברקב םלוכ וגרהנש ,ח"מלפה לש תיתדה הגולפה ילייח ויה םיללחה"
זאו בשח אוה .ןיצקל ונבשה ,'וארובל םדאה ןיב אלא ,םדא-ינב ןיב אל לבא ,רשק ירישכמ
םהל ונעצהו דובא היה םבצמשכ םג .םתמיחל תא ןייפאש שפנה-ףוריח תא ןיבמ ינא תעכ' :רמא
ןמזמ רבכ ,הלאכ םילייח ונל ויה וליא .הנורחאה םמד תפיט דע ומחלנו ובריס ,ענכיהל
..."'ביבא-לתב ונייהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תובא יקרפ תרימא

?ץיקה תותבשב תובא יקרפ רמול םיגהונ המל :הלאש

םימעטהמ .ולא תותבשב תובא יקרפ אורקל ,םינואגה תפוקתמ לחה ,לארשי גהנמ :הבושת
השממ הלבקה תלשלש תא םיליכמ תובא יקרפו ,הרותה הנתינ ולא םישדוחב (א :הז גהנמל
:ל"זח רמאמכ ,הרות ןתמל הנכהכ - טרפבו .הדובכו היקסוע גהנמ ,הרותה יגייס ,ונבר
ךשמיי אלש ידכו ,עבטה תחירפו תונליאה בולבל ןמז אוה ץיקה (ב ."הרותל המדק ץרא-ךרד"
תא םירהטמו הוואתה תא םיטיקשמה רסומ ירבד םידמול ,ויגונעתו עבטה ירחא לייטל םדאה
םיזמורו ,הנשה לכ ךשמל ףוגה קוזיחבו האופרב קוסעל םדאה ליחתמ ולא םימיב (ג .שפנה
ימי (ד .םיבוט םישעמו תווצמ ידי-לע ושפנ ןוקיתל גואדל וילע הדימ התואב יכ ,ול
ירבד טולקל ןכומ םדאה בלו ,אביקע יבר ידימלת ותמ םהבש ,תולבאו ןיד ימי םה הריפסה
.תובוט תודימו רסומ

םיזנכשאה גהנמו ,תועובשל חספ ןיבש תבש לכב תובא יקרפ םירמוא םידרפסה ,ללכ-ךרדב
תבשב םרמואל םידרפסה ולחה לארשי-ץראב .ללכב דעו הנשה-שאר ינפלש תבשה דע םרמואל
תבשב דימ הזב ולחה םיזנכשאה וליאו ,תועובשה-גח ינפל םמייסל ידכ ,ל"וח ינבכ ,הרבעש
ךא ,םידרפסה גהנמכ םיליחתמ ןכלו ,תועובשל חספ ןיב אוה גהנמה רקיע ד"בחב .חספה ירחאש
.ץיקה תותבש לכב םג רמול (ונרודב טרפבו) םיפיסומ

ינש םירמואש ,הנשה לש תונורחאה תותבשב םיזנכשאה גהנממ ץוח) תבש לכב דחא קרפ םירמוא
םתרימאל ופיסוהו ,םיקרפ השימח קר שי תובא תכסמ הנשמב .(הנשה םות םע םייסל ידכ םיקרפ
.ישיש קרפכ 'הרות ןיינק' אתיירבה תא

םירמואה םידרפסהמ שיו ,תישילש הדועס ינפלו החנמ תליפת ירחא רוביצב קרפה תא םירמוא
תחא הנשמ תוחפל דומלל בוט המ ךא ,וב םיקימעמ ןיא ללכ-ךרדב .ףסומ תליפת םויסב ותוא
.ןויעב
'מע 'תועובשל חספ ןיב' ,םש 'ןקזה ר"ומדא ע"ושמ תוכלה רוציק' .כ"ונו ,בצר 'יס ח"וא ע"ושוט
.1 'מע 'תובא יקרפל םירואיב' .נ"שו ,א"מפ ג"ח חספ - לאירבג יעטנ ,בנקעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il