592 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

רומא תשרפ * (8.5.98) ח"נשת'ה רייאב ב"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


םילצלצמ םינומעפה


םדא לכל רוסאש המ 'תונמא'הו 'תוברת'ה ישנאל רתומ עודמ
םירבדה תא איבהל בייחמ 'יוטיבה שפוח' םאה !?לארשיב
!?יתכלממ דמעמב אקווד םיממוקמה


דצ ,םידדצ ינש הב שי לבויה ינומעפ יעוריא תובקעב 'תוברת'ה תייליהק הללוחש המוהמה
המוהמה ,ונתנידמב חורה ייחו תונמאה ,תוברתה לש םתומד לע קבאמה תניחבמ .ער דצו בוט
קזנ םרגנ ,םינושה םעה יקלח תא תרבחמה הנידעה המקרה תניחבמ .ןייוצמ רבד התייה תאזה
.רומח

תא טעמ ןדעל השירדה לשב המרוח תמחלמל תאצל הטלחההש ,םידומ רבכ םינמאה ןמ םיבר
ןיבמ וניא ולוככ ובור לארשיב םעה .תימצע הלשכה התייה ,םינדקרה לש סגהו הטובה עפומה
םינדקר ובש עפומ רתויב יגיגחה יתכלממה עוריאב אקווד גיצהל תושקעתהה רשפ תא ללכ
וז ,םייתד םישנא אקווד-אל ,רוביצב םיבר יניעב ."וניקולא דחא" הרימאב קוידב םילטרעתמ
.ןימאמ םדא לכ לש ויתושגרב טלחומ תובשחתה רסוחו חור-תוסג

םוריע ךלמה

.הז הרקמב 'תונמאה תוריח'ו 'יוטיבה שפוח' ילגד תפנהבש תועיבצה תא האור בחרה רוביצה
ללכב המ .רבד תודבועלו הל ןיאש היגוגמדו הלומעת תנוכמ ןאכ הלעפוהש ןיבמ דלי לכ אולה
תא איבהל בייחמ יוטיבה שפוח םאה !?יתכלממו יגיגח עוריא ןיבל יוטיבה שפוח ןיב רשקה
!?םייתכלממו םיימשר םידמעמב אקווד םייביטקובורפהו םיממוקמה םירבדה לכ

שפוחה סרע ,הקירמאב וליפא םייק וניאש ,טלחומ שפוחמ םינהנ ץראב 'תוברת'ה ישנא
לגרל הכורעת הדרוה םש .רוביצהמ קלחב תועגופש תוגוצתו תוכורעת םידירומ םש .תוריחהו
םינקירמאהו םיללמוא תונברקכ םינפיה וגצוה הבש ,המישוריהב תימוטאה הצצפל הנש םישימח
םיברעה תא הגיצמש הכורעת ונלצא דירוהל זעמ היה והשימש םכשפנב ווש קר .םינפקותכ
...תילארשיה תוירזכאה לש היתונברקכ

'תוברת'ה ישנאל רתומ עודמ .'םוריע ךלמה' קעציש דליה םוקיש ןמזה עיגה ,ללכב
םדא לכלו רפס-יתב ילהנמל ,רוביצ ישנאל ,םינברל !?לארשיב םדא לכל רוסאש המ 'תונמא'הו
תעגופ הרימא רמול זעיש ימל יוא .תלוזה תושגרב עוגפל רוסא יהשלכ הבושח הדמע לעב
!?רתומ לוכה ,לוכיבכ ,תונמאהו 'תוברת'ה םשב המל .תיביטקובורפו

לש עובצהו בולעה הפוצרפ תא הפשח איה .ונמע הביטיה הנורחאה המוהמה ,וז הניחבמ
בושחה קבאמל תאצל םעב םייבויחה תוחוכה תא ררועת יאדו איהו ,ונלש 'תוברת'ה תייליהק
,בגאו) ונתנידמב חורה ייחו תיתורפסה הריציה ,תונמאה ,תוברתה יסופד יוניש לע יתימאהו
יוטיב הנתנ הלוכ לבויה תגיגחש ךכ לע רבדמ שיא ןיאו ,םינדקרה תקהל לע םירבדמ לוכה
,חורו תוברת ייח לש המלש תכרעמל רכז הב היה אלו ,תינוליחה 'תוברת'ל טלחומו ידעלב
.(יתרוסמהו יתדה רוביצה חפטמו רצויש ,הקיזומו הריש

התסהה תא רוצעל

.העיפשמ ,העבטמ ,התסה .רומח קזנ םג המרג איה ,הנורחאה המוהמה המרגש תלעותה דצל לבא
תא וצלאי" טק-טעמ דוע וליאכ םימויאה ,ידרחהו יתדה רוביצה דגנכ ןסרה תחלושמ התסהה
.םעה יקלח ןיב תוניועהו הביאה תומוח תא םיהיבגמו םהלש תא םישוע ,"הווקמל תכלל ונלוכ

הנשמ םצמטצמו ךלוה 'תיתד הייפכ' הנוכמש המ יכ רוריבב הדיעמ היולגה תואיצמהש העשב
םיגאוד םינמושמה התסהה ינונגנמ ירה ,ינוליחה ןוויכל הדמתהב ץרפנ ווק-סוטטסהו ,הנשל
,ונרעצלו .ידרחהו יתדה רוביצה יפלכ האנשו הביא ריבגהל ידכ קר ,ךופהה םשורה תא רוציל
.דחפל ליחתמ - ותוא םידיחפמש רוביצ ;תסומ - ותוא םיתיסמש רוביצ

.ידמ רחואמ היהי םרטב ,רוצעל םיבייח תאזה התסהה תאשדח שירמועב ג"ל תוכולהת ישימח םויב

םינגראמש תולודגה םידליה תוכולהת ץראה יבחרב ה"יא וכרעיי ,רמועב ג"ל ,ישימח םויב
תוכולהת לש תובר תואמ םייקתהל תורומא הנשה ."לארשי ידלי לכ דחי" המססב ,ד"בח-יריעצ
אוה הז תודחא ןגפמ .רוביצב םירזגמהו םיגוחה ,תודעה לכמ לארשי ידלי ינומה ודעצי ןהבש
תודחא תא םיאטבמה םיטלש ופיני םידליה .םימייוסמ םימרוג םירצויש בוטיקלו עסשל הבושתה
אתווצב םיארוק םידליה יפלא רשאכ אוה שגרמ דמעמ .לארשי תרוסמל ונלוכ לש רשקה תאו םעה
ופתתשיש םידליה ינומהמ דחאו דחא לכ .םימש תוכלמ לוע םהילע םילבקמו 'לארשי עמש'
ד"בח-תיבב תוכולהתה לע םיטרפ .הפהפי ינועבצ ןורפס - דחוימ ישב הכזי תוכולהתב
.ימוקמה

םימויס ףלא :רהוז עצבמ

רפס לש ימלוע דומילל דחוימ עצבמ םייקתמש תישילשה הנשה וז ,רמועב ג"ל תארקל ,הנשה
ידי-לע ,םינש שולש ינפל הדלונ המזויה .שודקה רפסה לש םימויס ףלאל עיגהל ידכ ,רהוזה
ףרטצהל שקבמה לכ .םינברה ילודג לש םתכרבל ךשמהב התכזו ,םחנמ-ןב היקזח ידרחה ןרדשה
.02-5639841 :תופרטצהל .רהוזה רפסמ קלח דומלל ארקנ עצבמל

הלפכמה תרעמב תועובש ליל ןוקית

םיפתתשמה .ןורבחב תועובש גח - תרוסמל ךפהש גהנמ ןורבח תשרדמ העיצמ תועובשה גח תארקל
-לתב ישיו תור רבקב תור תליגמ תאירקו הלפכמה תרעמב תועובש ליל ןוקית תכירעמ ונהיי
'לט .םיליגה לכב םידיחיו תוחפשמל המיאתמ תרגסמהו ןירדהמל רשכ חוריאה .ןורבח
.02-9961311שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .רומא תשרפל


םימדרנה תא ריעהל

קוספב ."םהילא תרמאו ןרהא ינב םינהכה לא רומא" :השמל ה"בקה לש יוויצב הליחתמ ונתשרפ
שוריפ תא ךכ לע איבמ י"שר ."םהילא תרמאו ...םינהכה לא רומא" :הרימאה יוויצ לפכומ הז
,דמלל האב הלופכה הרימאה ,רמולכ ."םינטקה לע םילודג ריהזהל - תרמאו רומא" :ל"זח
.םיריעצה םינהוכה תא ריהזהל םיכירצ םירגובמה םינהוכהש

,ןיד-תיבל היינש הרימאו ,םינהוכל תחא הרימא :ףסונ שוריפ תויהל לוכי הלופכה הרימאל
:רמאנ םירבדה ךשמהב ,ןכאו .הנוהכה יניד תא הכלהכ ורמשי םינהוכה יכ חיגשהל וילעש
?םינהוכה ינידלו לארשי-ינבל המ ."לארשי-ינב לכ לאו וינב לאו ןורהא לא השמ רבדיו"
...רומא" תא שרפל אופא ונתוא ץלאמ המ ."םינהוכה לע ןיד-תיב ריהזהל" :י"שר שרפמ
לע ןיד-תיב ריהזהל" לש ןבומב אלו "םינטקה לע םילודג ריהזהל" תועמשמב "תרמאו
?"םינהוכה

ףיסוה השמ

ןיא ןכל ."ןה ןיזירז םינהוכ" :ללכ ונדיב שיש םושמ ,ןושארה שוריפה תא ףידעמ י"שר
.םהיתורהזאו םהיתווצמ םויקב םיזירז םמצע םינהוכה ןכש ,םהילע ןיד-תיב תא ריהזהל ךרוצ
."םינטקה לע םילודג ריהזהל" שוריפה קר אופא ראשנ

עדי אוה םג םנמא .םינהוכה לע ןידה-תיב תא הוויצו ותעדמ גייס ףיסוה ונבר השמ םלוא
גייס ונבר השמ ףיסוה ,"הרותל גייס ושע" וניווטצנש ןוויכמ לבא ,"ןה ןיזירז םינהוכ"ש
תדובעב תושילח לש בצמ הרקי םא םגש ידכ ,םינהוכה לע חיגשהל ןידה-תיב תא הוויצו ולשמ
.םהילע ןיד-תיב חיגשי ,םינהוכה

שפנבש ןהוכה

השודק תורשהל םדיקפתש ,םינהוכה ןיבו לארשי לכ ןיב הקולחה תמייק לארשי-םעבש םשכ
םמצע דצמש ,וירביא לכו ףוגה שי :םדאה שפנב םג וז הקולח תמייק ךכ ,םעה לכ לע תדחוימ
,תיקולאה המשנה םצע - שפנבש 'ןהוכ'ה שיו ,םיימשגה םלועה יניינע רחא ךשמיהל םיטונ
.ןכ-םג םישודק ויהי וירביא לכו ףוגהש חוכה אב הנממו ,ה"בקה םע דימת הקובדה

םניאו ,"ןה ןיזירז םינהוכ" הבש הגרד שי :םמצע 'םינהוכ'ב תוגרד יתש שי ןאכ םגו
.'הניש' לש בצמ תויהל לוכי הבש הגרד שיו ,ץוחבמ זוריז םושל םיקוקז

הנישהמ ריעהל

לבא .ה"בקב דימת הקובד וז הגרד ןכש ,הניש לש ןיינע םוש ךייש אל שממ המשנה םצעב
לש בצמ תויהל לוכי (שפנבש המכחה תניחבב) םדאה חומב וז הדוקנ לש התולגתה תדוקנב
ירה ,הנשי םדאה חומבש הנומאה תדוקנשכ םג - "רע יבילו הנשי ינא" :רמאנ ךכ לע .הניש
.ירמגל רע ("יבילו") המשנה םצע

השעי זאו ,התנשמ הריעהל קר אלא הנומאה תדוקנ תא רוצילו שדחל וניא םדאה לש ודיקפת
.המלשהו תיתימאה הלואגה תא איבהל ידכ וילע לטומה תא
(61 'מע ,זל ךרכ תוחיש יטוקל)

םשה שודיק :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמסנה לע ךומסל אל

,ומצע רסומ אוהשכו .ימש שדקו ךמצע רוסמ :(בל,בכ ארקיו) "לארשי-ינב ךותב יתשדקנו"
.סנ ול ןישוע ןיא ,סנה תנמ-לע ומצע רסומה לכש ,תומל תנמ-לע ומצע רוסמי
(י"שר)


הדימ דגנכ הדימ

תשודק לע ושפנ תא רוסמל ךלוה םדא רשאכ ןכש ?סנה לע ךמוס וניאש ימל קר סנ םישוע עודמ
ומע גהונ וניאו הדימ התואב ומע גהנתמ ה"בקה םג ןכלו ,םלועה גהנמכ אלש גהונ אוה ,'ה
.עבטה ןמ הלעמל אוהש סנ ול השועו ,םלועה לש ועבטו וכרד יפל
(ל"רהמ)


שפנ-תוריסמו תמא

אלב תמא תויהל הלוכי הניא םדא לש תחא העונת וליפא :רמוא היה ןילרקמ ינשה ןרהא יבר
.שפנ-תוריסמ

םעה ךותב

תניחבב תויהל וילע אלא ,ומצעב שדקתהלו ,ולש אבה םלועל ,ומצעל קר גואדל םדאל רוסא
.'ה תא ושדקי ותברקבש לארשי לכש גואדל ,לארשי לכ םע - "לארשי-ינב ךותב יתשדקנו"
(הרות ינינפ)


רחא ןוצר ןיא

םדאל ןיאש דע ,ותברקהו ןוצרה תריסמ הניינעש ,שפנ-תוריסמ ידי-לע אקווד השענ 'ה שודיק
.וישעמ לכב 'ה שודיק לש הז ןיינע דבלמ ללכ רחא ןוצר
(ב"שת םירמאמה רפס)


ללחל אל

,תחאב שדקלו ללחל רשפא ."לארשי-ינב ךותב יתשדקנו ישדק םש תא וללחת אלו" :רמאנ בותכב
,דסחו הקדצ יניינע ,הרבחה ןוקית ,ץראה ןיינב - השודקבש םירבדב קוסעל תחא דיב רמולכ
רשאכ םג 'ה תא ללחל רוסאש הרותה הריהזמ ןכל .םישדוקמה םירבדה תא ללחל היינשה דיבו
."יתשדקנו"ב םיקסוע
(םחנמ תיראש)


בשחנ םדאה ןיא

ומצע ול ןיא 'ה שודיקב ךרוצ שי ובש םוקמב יכ שיגרמ םדאהש ,איה תיתימא שפנ-תוריסמ
ייח ןיא םדאה ךרוצל יכ ,םדאה ךרוצל םייח-ילעב תטיחש תרתומש םשכ שממ .תואיצמ םוש
.ךרבתי ומש שודיק תמועל ללכ תבשחנ םדאה תואיצמ ןיא ןכש-לכמו ךכ ,םיבשחנ םייחה-ילעב
(בו'צכוסמ םהרבא יבר)


לוליחמ תוריהז

ול בשחנ ,'ה םש תא ללחלמ רהזנ אוה םלוא ,'ה םש תא לעופב שדקמ וניא ידוהי רשאכ םג
"הווצמ השועכ רכש ול םינתונ הריבע רבע אלו בשי" ןכש ,לודגה ומש תא שדיק וליאכ רבדה
.(ב,טל ןישודיק)
(רפוס םתח)

עובשה תרמיא


קידצ תמשנ

לש ותדלוה ריע ,בושמוט ריעה בשות ידוהי םעפ ושגפ קצוקמ לדנעמ-םחנמ יבר ידיסחמ המכ
לש ותוגהנתה לע ורקחל םידיסחה ולחה .יברה םע 'רדח'ב דמל יכ םהל רפיס הזו ,קידצה
לככ גהנתה דליה יכ ןעטו ,דחוימ רבד םושב רכזנ אל שיאה לבא ,דלי ותויהב יאקצוקה
.םידליה

וניליב .ריעל ץוחמש םירהה לא דמלמה ונתוא איצוה ,רמועב ג"לב ,תחא םעפ" :רכזנ ףוסבל
לדנעמ-םחנמ דליהש ררבתה ,ריעל בושל ונדמעשכ .גוהנכ ,םירופיסבו םירישב ,םויה תא םש
:תולמלממ ויתפשו רהה לע םיילגרו םיידי טושיפב בכוש והונאצמו ושפחל ונרזפתה .ונניא
."'יח ל-א לא וננרי ירשבו יביל'תודיסחה יכרד


יוליגה םוי

ןיבו וניב קומעה ימינפה רשקה ללגב ,םידיסחה תוליהקב דחוימב חמש םוי אוה רמועב ג"ל
לש הרות-ןתמ' :הז םוי הנוכמ תודיסחה תרותב .תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפ יוליג
תוימינפ לש רואה תא ןותחתה הזה םלועב תולגל חוכה ןתינ ובש םויה והז .'הרותה תוימינפ
.הרותה

הלוגס-ידיחיו לארשי ילודג .יאחוי-רב ןועמש יבר ינפל םג תמייק התייה הרותה תוימינפ
תניתנל המוד רבדה .יתוהמ הנפמ לח רמועב ג"לב םלוא .רתסנה תרותב םלועמו זאמ וקסע
הציחמ תמייק התייה זא לבא ,הרותב וקסעו הרות התייה הרותה-ןתמ ינפל םג .ללכב הרותה
תועובשה-גחב .תימשגה תואיצמהמ תקתונמ הראשנ הרותהו ,ינחורל ימשגה םלועה ןיב הדירפהש
הזה םלועה ךותב השודק רידחהלו תימשגה תואיצמה םע הרותה תא רבחל חוכה ונל ןתינ
השעיתו הזה םלועה לש וילכב לבקתת הרותה תוימינפש חוכה תא ןתונ רמועב ג"ל םג .ןותחתה
.ונממ קלח

רוניצה תחיתפ

רופיסב אוצמל רשפא ךכל המגוד .'רוניצה תחיתפ' גשומב ןומט רמועב ג"ל לש וניינע
דע ,הקזח הישוקב קסע תוממי שולש .'ךורע-ןחלוש'ה לעב ,וראק ףסוי יבר לע רפוסמה
סנכנ המ-ןמז רובעכ ,הנהו .ץורית הל אוצמל חילצה ,המוצעו הלודג העיגי ירחא ,ףוסבלש
הלה אצמ ,ותמהדתל .אשונ ותואב קסעש ,תיסחי טושפ ידוהי לש ודומילל ןיזאהו שרדמה-תיבל
דע ,הבר שפנ-תמגע ול םרג רבדה .תופוצר תוממי שולש אוה למע וילעש ץוריתה תא רהמ-שיח
,םלועל ותוא 'איבה'ו תינואגה ותעיגיב ץוריתה תא אצמ אוהש רחאלש ,םימשה ןמ ול וליגש
.בר הכ למע ילב הז ץורית תולגל רתוי םיטושפ םישנא ינפל םג ךרדה החתפנ

,םנמאו) הרותה תוימינפ לש רוניצה תא 'חתפ'ש אוה ,'רהוז'ה רבחמ ,יאחוי-רב ןועמש יבר
זמורה רבד ,המודכו "ןועמש יבר חתפ" ,'חתפ' יוטיבה תא תובר םימעפ 'רהוז'ב םיאצומ ונא
תגרדב הרות דומיל לש תדחוימה הלוגסה ול התייה .(הזה עפשה לש 'רוניצ'ה תחיתפל
דע ,םתוימינפלו םתתימאל םהש יפכ הרותה יניינע תא 'האר' הרותב קסעשכ ,רמולכ .'הייאר'
.הזה םלועב הליג תאז תא .ןוילעה םשרוש

הלודג החמש חמש אוה ןכל .תומלש ידיל וז ותדובע העיגה ,קלתסנ ובש ,רמועב ג"ל םויב
.םלועב ותדובע לש תומלשה אישל עיגה זא ןכש ,ותריטפ רחאל הז םויב חומשל הוויצ םגו
דבעש ותדובעו וישעמ לכ םילגתמו םילוע (קידצ תוקלתסה םוי לכב ומכ) ותוקלתסה םויב
-רב ןועמש יבר לש ולעופ דמוע ובש םויה אוה רמועב ג"לש ,ןאכמו ,וייח ימי ךשמב לעפו
.ותומלש אישב יאחוי

דוסבש דוס

:םה ולאו ,הזה םלועב תויהל אקווד וצרש םיקידצ השולש שי :'קדצ-חמצ'ה םשב ורמא םידיסח
-םש-לעבהו ;"האראו אנ-הרבעא" ןנחתהש ,ונבר השמ ;"בושת רפע לאו"ב שנענש ,ןושארה םדא
תא םייקל הצור אוה ךא ,איבנה והילא ומכ ,המימשה הרעסב תולעל לוכי היה יכ רמאש ,בוט
והילא :םה ולאו ,הזה םלועב תויהל וצר אלש םיקידצ השולש שי ,םתמועל ."בושת רפע לאו"ה
;האלפנ החמשב היה ותוקלתסה תעבש ,י"בשר ;(ד,טי א-םיכלמ) "ישפנ חק 'ה" ללפתהש ,איבנה
.ל"זיראהו

- דוסו שורד ,זמר ,טשפ - הרותה יקלח תעבראמ קלח לכ :'קדצ-חמצ'ה םשב םירמוא דועו
,דוסבש זמרה ,דוסבש טשפה םינומט ,המגודל ,דוסה קלחב .םיקלחה ראש לכ תא םג ללוכ
הליג - דוסבש זמרה תא ;י"בשר הליג - דוסבש טשפה תא .דוסבש דוסהו ,דוסבש שורדה
.חישמה ךלמה הלגי - דוסבש דוסה תאו ;בוט-םש-לעבה הליג - דוסבש שורדה תא ;ל"זיראה


הלואגל הייפיצב


ימש ,הלואגה ןמזב אצמייו ןמדזיש ימ לש וקלח ירשא ...:הכבו וידי ףקז ןועמש יבר"
"ךלמה תחמש לש הראה התואל הכזי ,הנומאב ןמז ותואב םייקתיש
(ב,ז תומש ,רהוזהמ םוגרת)

היהש השעמ


רמועב ג"ל תחמש

הלעמ ישנא םכות-ךותב ךא ,םיטושפ למע ישנא הרואכל .תחא תילילג החפשמ לש הרופיס הז
.בבל-ירב

,ץראווש לאנתנ 'ר ,ויבאמ םתייתנש העשב היה םייתנש ןבכ .ןטקה ל'חבשב ליחתמ רופיסה
,לארשי-ץראל ךרה הנב םע תולעל השקיבש ,םאה .הנבלה היסורבש קסלודופ-ץינמק ריעה בשות
.ךרדל התאצ םדוק ותכרבו ותמכסה תא שקבל ידכ ןי'זורמ לארשי יבר קידצה ינפל האב

הימעפ תא םישל םאל ץעי ףוסבל .וירוהרהב עקשו הלמח אלמ טבמ הנבבו םאב קידצה ןתנ
םינומטה םילודגה םיקידצה ראש לכו םישודקה םיאנתה תוכזב" :הכריבו הירבט ריעה רבעל
..."ךרובי םירשי רוד ונממ תוארלו רשיה ךרדב ךנב תא לדגל יכזת ,לילגב

תא ועטנ ןי'זורמ יברה תווצמכ .שדוקה-ץראל טקה הנבו םאה ועיגה םישק םידודנ רחאל
.הנב תא םאה הלדיג ,הבר הבהאב ךא ,קחודבו רוסחמב ,םשו ,הירבטב םלהוא

לדגל וכז וידחי .ריעב אשידק-הרבחה שאר לש ותב ,הטוי תא השיאל אשנ ל'חבש רגבתהשכ
.יכדרמ-השמו ןימינב-םייח ,םלושמ ,לדנמ-לאנתנ - םינב העבראו תונב יתש

לבא ,םיגלפומ םימכח-ידימלתכ ורכוה אלש ,קסע ילעבו למע ישנא ויה םינבה תעברא
.םהלש םימשה-תאריבו םרשויב ומסרפתה

ושארשכ ,ולש תלוכמה תונחב השע םויה תועש בור תא .רוכבה ,לדנמ-לאנתנ 'ר םהיניב טלב
ויה ,ץראב ררש בערה רשאכ ,הנושארה םלועה-תמחלמ ימיב .'לארשיל קוח' רפסב עוקש ובורו
ןיא םניח ,םיבערל םיקלחמו ןהב אצויכו תוינטק ינימ ןסחמהמ םיאיצומ ותשאו לדנמ-לאנתנ
.ףסכ

גהונ ,הלוח וינפל אבשכ .םקיר ובשוה אלש םילוחה לע ויתוליפתב םג עדונ לדנמ-לאנתנ
המלש האופר חלש ,םלוע לש ונוביר" :הליפת שוחלל ךכ ךותבו הלוחה רביאה תא תוסעל היה
."היתוביבסבו וז ריעב םינומטה םיקידצהו םיאנתה תוכזב ינולפל

הבצינש ,סנה לעב ריאמ 'ר לש ותוכזל הקדצ תפוק לע ועבצאב הרומ היה 'לופיט'ה רחאל
ופוגו םימיה וכראי אל יכ היה חטבומו וביל תבדנכ הכותל לשלשמ היה הלוחה .תיווז ןרקב
.ונתיאל בושי

ויה םינבה תעבראו באה .רמועב ג"לב רקיעב אטבתה וינבו ל'חבש 'ר לש םדוחיי לבא
םיחכונה תא חמשלו ריעב הווצמה תוחמשב ףתתשהל וגהנ הנשה תומי לכ .םילועמ םינדקר
-רב ןועמש יבר יקולאה אנתה לש ורבק די-לע ,רמועב ג"לב לבא .םיביהלמה םהידוקירב
.םהיתועונתב דחוימב ואילפה ,יאחוי

םהינפ .ןורימ רבעל םיסוס לע םיבוכר וינבו באה ויה םיאצוי ,רמועב ג"ל ברעב ,הנש ידמ
ימכ ,םתוא תפטוע התייהש תושגרתהה תא שוחל היה לוכי דצהמ ןנובתמ לכו דחוימ רואב ורהנ
.םהייחב בושח ערואמ תארקל םיננוכתמש

ינב תשמח םיחצופ ויה ,ןוגינב 'םירמזילכ'ה וחתפ ךאשכ ,הקלדהה רחאל דימ ,םנמאו
העשל העשמ .םהיתועונת בצק תא וריבגה טא-טאו ,תחנבו טאל ודקר הליחתב .דוקירב החפשמה
קזחו ךלוה" ,יניס-רה דמעמב רפושה לע רמאנש המ םהב םייקתנו רתוי ץרמנ םדוקיר השענ
תיווז ןרקל ושרפו ופייעתה רבכ םידקורה תיברמש העשב ,תורחואמה הלילה תועשב ."דואמ
.דוקרלו דוקרל וינבו ל'חבש ופיסוה ,העמק חונל

בשי תחא םעפ .רמועב ג"ל לש 'תעל תעמ'ה בור ךשמב ויה םידקור .הנשו הנש לכב היה ךכ
היה הז .תפצב ד"באו בר היהש ,רלה לאומש יבר קידצה לש ונב ,הל'מהרבא יבר קידצה רצחב
תא וינפל גיצהו ל'חבש 'ר וילא שגינ םינוגינה ןיב .רוהנ-יגס היה רבכ אוהו וימי ףוסב
."םכמע יקלח יהי" :רמאו םהידי תא הל'מהרבא יבר ףטיל .וינב תעברא

."!ותוקדצב םסרופמ ודובכ וליאו םיטושפ םידוהי ונחנא" :ול ורמאו ולהבנ

ןאכ החמשו תדקור הז שודק םויב יכ ,ל"ז י"ראה םשב ינלבוקמ" :הל'מהרבא יבר םהל בישה
,ינא וליאו .םידקור םתא ימ םע וליפא םיעדוי םכניאו םידקור םתא .הלעמ לש הילמפה לכ
."םכמע יקלח אופא יהי .דוקרל התע לוכי יניא ירעצל

שלחנ ,רמועב ג"ל ינפל ,תחא הנש .שת וחוכו ןקז רבכשכ םג הז וגהנמב דימתה ל'חבש 'ר
,ןורימל העיסנל תונכהב םיקוסע ויה םנוקיתכ םימיב .ומולשל וששח וינבו דואמ ל'חבש 'ר
.גוהנל דציכ ועדי אלו ודבל םהיבא תא חינהל וששח םעפה לבא

יטבלב ןיחבה רמועב ג"ל ברע עיגהב .ירמגל לולצ ל'חבש 'ר רתונ גלפומה וליג תורמל
ןיתמא ינאו ,םככרדל ועס" .רמא ,"ןועמש יבר לש ותחמשב םוגפל ץפח ינניא" .וינב
..."םכל

תא וחמישו ודקר הנש לככ .ןורימל ועיגה הקלדהה תעשל ךומסו םהיבא תווצמכ ואצי םינבה
שרפ עיפוה ,ברע תונפל רייאב ח"י םויב ,תרחמל .םהיבא םולשל וללפתה םבילב ךא ,םיחכונה
.םהיבא תטימל םינבה תעברא תא קיעזהו הירבטמ דחוימ

רבכ םלוכ" .הלילה דרי רבכ םהיבא תיבל ועיגהשכ .הירבטל ורהדו םהיסוס לע םינבה ולע
'ה וניקולא 'ה לארשי עמש' ...ינא לוכי תעכ" :רמא ,בויחב הנענשכ .ל'חבש 'ר לאש "?ןאכ
.ויניע תא םצעו לוקב ארק ,"'דחא

(םילשורימ ץראווש םולש-םייח 'ר ,ל'חבש 'ר לש ונינ ,תורושה םשורל ונתדות)
ןילרב השמ םע םיידוהי םייח
רמועב ג"לב יעבטה םוקמה :ןילרב


לש המשנה תא באוש ינא ןוריממ"
"הניגנה

,"...םיאב םניאש הלאו רמועב ג"לב ןורימל םיאבש הלא - םיינשל קלחתמ םלועה ,ייניעב"
.'ןורימ ינוגינ'ל ףדרנ םש טעמכ ךפה ומשש ,ןילרב (אסומ) השמ תינרלקה ןמא רמוא
.רמועב ג"לב יעבטה ומוקמ אוה ןורימ ,ותניחבמ

הנקלאבש ותיבמ אצויו ובכר לע וידליו ותייער תא סימעמ אוה ,רמועב ג"ל ברעב ,הנש ידמ
רצחבש םירמזילכה תניפב רומשהו עובקה ומוקמ תא ספות אוה םש .י"בשר לש ורבק רבעל
תוקספה םע ,תרחמה םויו הלילה לכ ךרואל וכשמייש םייתרוסמה םינוגינב חצופו ,ןויצה
.דבלב תורצק

רענ לש בל

-רפכ תבישי דימלת ,13 ןבכ רענ היה אוה .ב"ישת רמועב ג"לב היה ןורימב ןושארה ורוקיב
אוה זאמ .ותרובחו לגס םהרבא 'ר לש םהילילצב התבולש ,החמשה שאב שבכנ הרהמ דע .הארה
רטפנו דיקפתהמ שרפש שישקה לגס לש ושרויכ ב"כשת תנש זאמו ,דצהמ ןנובתמכ הליחת .םש
.ןכמ רחאל רצק ןמז

רחאל דימ .םיללכ ןיעמ ועבקנ ןורימב םירמזילכה תניגנל .תרוסמ החתפתה םינשה תצורמב
'יחל הכ םתרמאו' ,'יאחוי-רב' - ןועמש יבר לש ודובכל םירכומה םירישב םיחצופ הקלדהה
תנמזה יפ-לע ,החמשה ךותמ םיצרופ םינוגינה .'ןורימ ינוגינ'ל םירבוע ןכמ רחאל .המודכו
רחא שקבמ ,'קובקבה ןוגינ' .תנגנמ תרומזתהו ינולפ זירכמ ,'רפש ןוגינ' .םידקורה
.האלה ךכו ,הנענו

תיליל הכולהת

םיזורדב ורוקמש דוקירו ןוגינ לש בוליש הז .ןהינימל 'תוקבד'ה רות אב תוצח ירחא
דוקירה תועונתב יקבה ,דחא שיא .םידוהיה תחמשב קלח לוטילו אובל וגהנ רבעבש ,לילגהמ
.ויתועונת תא םיקחמ ראשה לכו ,ללוחמ

ןנחוי יבר לש ורבק לא םיגגוחה תרייש םהירחאו םירמזילכה םיאצוי בוריקב הלילב םייתשב
וראתב תוקרוב ןילרב לש ויניע .'המשנ ינוגינ' רקיעב םינגנמ זא .רהה הלעמבש ,רלדנסה
םירההו עיקרב ריאמ חריה ,הלעמ יפלכ הלוע י"בשר לש ורבק לע שאה תקובא" :דמעמה תא
."הליגר-יתלב הריווא םירשמ ביבס

םינוגינה ינאובי

הברה ונגני םדובכל .םהיתוחפשמו 'הקאלח'ה ידלי ינומה תלבק - ישילשה קלחה ליחתמ רקובב
הניפ תשדקומ םלוכבו םיטילקת המכ םויה דע קיפה ןילרב .ונימזיש ןוגינ לכו 'יאחוי-רב'
.'ןורימ ינוגינ'ל תדבוכמ

רקיעב ךא םלועה לכב ןרוקמש ,תוניגנמ תורשע דגאמ ןילרב יפל 'ןורימ ינוגינ' חנומה
סובולגה ינפ -לע ודדנש ,םיר"דשה ,הקדצה יחולש ויה םינוגינה ינאובי .רוזאה תוצראב
םישדחה םינוגינה תא גיצהל וגהנ רמועב ג"לב .לארשי-ץראל ובש חספה-גח תארקלו
עדונה רישה ,יקרוטה אבצה לש שראמ 'ןורימ ינוגינ'ל םכרד תא ואצמ ךכ .םתחתמאבש
םינוגינה דחא ,בגא .דועו הינמור ,הירגלוב ,ןווי ,ןונבלמ םיפסונ םירישו ,'הפטסומ'
.'ןייטשנלע ןוגינ' - ומש תא םויה דע אשונ אוהו ,רוג דיסח רחוס ידי-לע אבוה ןונבלמ
לש המשנה תא באוש ינא ,ןורימב רמועב ג"למ לבא" ,ןילרב רמוא ,"ןגנמ ינא הנשה לכ"
."הניגנהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


רמועב ג"ל תורודמ

?רמועב ג"ל לילב תורודמ קילדהל םיגהונ המ ינפמ :הלאש

-רב ןועמש יבר יקולאה אנתה לש ודובכל לארשי תוליהקב וגהנוה םינוש םיגהנמ :הבושת
םיטויפ תריש םע (ללכב הרותה תוימינפ דומילו) רהוז ירמאמ תאירק םיבולש םהבש ,יאחוי
.הז םויב חומשל י"בשר הוויצש יפכ ,הווצמ לש החמשו תורנ תקלדה ,אנתה לש וחבשב

םש החמשה םע ,לארשי ילודג וב וגהנש קיתע גהנמ איה ןורימב י"בשרה ןויצ לע הקלדהה
.(1489) ט"מר תנשמ ובתכמב הרונטרבמ הידבוע יבר ידי-לע דעותמ רבכ גהנמה .םע בורב
:הב ורמאנש םימעטהמ

."םדא תמשנ 'ה רנ" קוספה רואל ,המשנ-רנ קילדהל לארשי גהנמכ (א

.רהוזבש 'אטוז ארדיא'ב רפוסמכ ,הרותה תודוס תא וידימלתל י"בשר הליג ותריטפ םויב (ב
תושר התייה אלו ,ךראתה ומצע םויה ףאו .תיבה ןמ שאהו רואה וקספנ אל םויה ותוא לכ
לכ יכ תואה הזו .םורמל ותמשנ התלע זאש ,ויתודוס תולגל י"בשר םייסש דע עוקשל שמשל
.םיקידצל זונגה רואה תא םישמשמו םילטב תורואה

עובשהו ,(טכ קרפ םיליהתבש "...'ה לוק") תולוקה תעבש דגנכ םה הריפסה תועובש העבש (ג
,רמועב ג"ל םויב ןכ -לע ,"שא תובהל בצוח 'ה לוק" דגנכ אוה ('דוה'ה תריפס) ישימחה
.רואב םיברמ ,"דוהבש דוה" תריפסב

תומוקמבו ןורבחב ,םילשוריב י"בשר דובכל תוקלדהב תוברהל וגהנ ,וז הקלדהל ליבקמב
.ודובכל תסנכה-יתבב תורנב תוברהל וגהנ לארשי תוליהקב .לארשי-ץראב םיבר

םיאתמ רבסה ךות ,הווצמ לש החמשכ תורודמה ושעיי רתאו רתא לכבש ךכל גואדל יוארה ןמ
.י"בשר לש ותרותו םויה תוהמ רבדב םעלו רעונל
תועובשל חספ ןיב .330 'מע א"צרת תוחישה רפס .ו תוא ג רמאמ ,רייא ,רכששי ינב .ב,אצר ג"ח רהוז
.רייא שדוח ,העדותה רפס .בנר 'מע םיגהנמה ימעט .ח"יפ
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il