594 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

יתוקוחב תשרפ * (22.5.98) ח"נשת'ה רייאב ו"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


םימכח תויהל


תודידי יסחי לש םיאנתב קר תלוזב בשחתהל םינכומ םדא-ינב
םויאה ,תוינחוכה תשוחת תא ירמגל קלסל םיבייח .םולשו
המחלמהו


תדרל תוסנל יאדכ ןכלו ,ונמוי-רדס לעמ דריי אל םייתד םניאשל םייתד ןיב תומיעהש הארנ
חטשב הרצונש תואיצמה .בצמה םע דדומתהל רתויב הליעיה ךרדה תא אוצמל ידכ היעבה שרושל
תאזה הדרחב ןיחבהל רשפא .'תיתדה הייפכה' ינפמ הדרחו דחפ םישיגרמ םיבר םישנאש ,איה
.הב לזלזל יאדכ אלו ,בוחרב םישנא םע תנמדזמ החיש לכב

קוידב הפיא .קדצבו ,םיממוקתמ םהו 'תיתד הייפכ' דגנ תוקעזה תא םיעמוש םייתד םישנא
יפלאב ?תותבשב םיחותפה תוינקה יזכרמו יוליבה ירתא ,עונלוקה יתבב ?הייפכה תאצמנ
םיצרש תושיגמה תודעסמב ?הנידמה ידי-לע םירכומו לארשיו השמ תדכ אלש םיאשינה תוגוזה
?עירפמ ןיאב תופירטו

הלטוב איה םג ,תוזחמו םיטרס לע הרוזנצ םעפ התייה םא לבא ,'תיתד הרוזנצ' לע םיקעוצ
.ץראב םוקמ לכב תושעל םיצור םינמאו םירצויש המ לכ לע הלבגה םוש םויכ ןיא השעמלו
?והשימ םירזנצמ הפיא ?םהלש הריציה שפוח תא םיאכדמ קוידב הפיא

יתימאה דחפה

םיקסוע םיאקיטילופ המכו תרושקתה .התסה לש רצות אוה הדרחה תשוחתמ לודג קלחש קפס ןיא
םיבר אל .הנידמה לע 'םיטלתשמ' םידרחהו םייתדה טק-טעמ דוע וליאכ םשור תריציב תועיבקב
שיאה ירה ,'םזיניימוח'ל ךרדב ונחנאש םירמוא ןמזה לכ םאו ,תיאמצע הבשחמל םילגוסמ
.תמהלתמה הריוואב ףחסנ ןטקה

לע םויא םויכ הווהמ תיתדה תודהיה .תמא לש ןטק ןיערג לע םג תלפונ תאזה התסהה לבא
רוביצ הדיחפמ איה המויק םצעב ,רבד תושעל הכירצ הניא איה .תוינוליחה לש המויק םצע
,םיררופתמו םיכלוה ,הנידמה ימיקמ ולגד םהבש ,םינשיה םיינוליחה םיכרעהש העשב .םייוסמ
רוביצ ןאכ דמוע ,'םישדחה םינוירוטסיהה' יניעב םייאכראכ םיספתנ ףא תמייוסמ הדימבו
.'םינשי'ה םיכרעב תוקבדו ,תומצעתה ,תוננערתה ,תושדחתה םלגמ ותייווה םצעבש

תוהובגהמ איה ידרחהו יתדה רוביצב הדוליה .הדרחה תשוחת תא הריבגמ איה םג היפרגומדה
העונת שי .יתדה םייחה-חרוא תא םיבזועה לע הברהב הלוע הבושתה-ילעב לש םרפסמ .ץראב
תעבונ ןאכמ .תווצמה תרימשב בחר רוביצ לש תיתגרדה תוקזחתהו תרוסמה תורבגתה לש הקזח
.תיתימאה הדרחה

הלודגה המישמה

לע .קדוצ קר אלו םכח תויהל וישכע ךירצ יתדה רוביצה .השדח הבישח תבייחמ תאזה תואיצמה
ספתיהל הטונ דחופמ םדא .םויאכ תספתנ רתויב תימיטיגלה השירדה םג ,הדרחו דחפ לש עקר
רדשלו תודרחה תא ןתמל ידכ לוכה תושעל ונילע .םירהכ םירה לצ תוארלו הפידר תשוחתל
.סויפו הבהא

םינכומ םדא-ינבש ,רוכזל ךירצ .ויכרעבו ויתושגרב תובשחתהל ,קדצב ,הפצמ יתדה רוביצה
אלש דבלב וז אל ,המחלמב םינותנ רשאכ .םולשו תודידי יסחי לש םיאנתב קר תלוזב בשחתהל
.וילכמ ואיצוהלו וב תורגתהל דציכ םישפחמ אלא ,תלוזל דובכ תתל םיצור

ונממ ףדונש המ לכמ םיעתרנ םישנא .'יטנא' לש הלודג היציבמא תרצוי תיחכונה הריוואה
,ונרעצל ,םיכפוה םה .םייתדל םיענכנכ םמצע יניעב ספתיהל אלש ידכ קר ,תודהי לש חיר
רתוי ונגיאדהל ךירצש רבדה הז .תווצמו תרות יניינעל רושקה לכב 'סיעכהל' לש םיסופיטל
.לוכמ

תשוחת תא ירמגל קלסל םיבייח .הדבכ תוירחא םויכ תלטומ תווצמו הרות רמוש ידוהי לכ לע
-תבהא - דבלב םייבויח םיכרע רדשל הכירצ תיתדה תודהיה .המחלמהו םויאה ,תוינחוכה
לש ריחמב אל ,ןבומכ) םימיענ םניאש םירבד עולבל תונוכנ וליפאו ,תלוזל דובכ ,לארשי
.(תונורקע לע רותיו

.תוירבה לע םימש םש ביהאהל - איה וישכע הלודגה המישמהשדח שיונדעב םיברע ונינב

יברה לש ותאירק העיפומ םהבש םיזורכו םינולע ד"בח-יריעצ םיציפמ תועובשה-גח תארקל
.הרותה םויקל םיברעה םהש ,םידליה תא םג תורבידה תרשע תאירקל איבהל שטיוואבוילמ
תאזה השרפה תא ןירוק ווה ,יינב :לארשיל ה"בקה רמא" :שרדמה רמאמ לע תססובמ האירקה
-יתבב ."הרותה תא םילבקמו יניס -רה ינפל םידמוע םתא וליאכ םכילע הלעמ ינאו ,הנש לכב
דמעמל אובל םדדועל ידכ ,הקיתמ ירבד םידליה ליבשב ןיכהל םיאבגה םיגהונ םיבר תסנכ
.דחוימה

ימויה ףדה רוטילקת

הרות' תרבח ידי-לע רואל-אצויש ,שדח רוטילקתב רזעיהל התע םילוכי ימויה ףדה ידמול
לע גיצמ התא .ועמשמכ וטושפ ,המלש תכסמ היוצמ ,ישיא בשחמל םיאתמה ,רוטילקתב .'רלוקס
םירסמנ םירועישה .שקובמה עטקה תא ראבמה רועיש עמשנ דימו ,דומלל ךנוצרבש ףדה תא גצה
תותכסמ יתש ועיפוה הכ דע .דומלתה תרבסהב ןיטינומ ול אצי רבכש ,ותבס יתבש ברה ידי-לע
.800-212626 -1 'לט .ןיבוריעו תבש -

םויסה תארקל

םיכשמנ ,תובוחרב השמ-תיירקב ד"בח-תיב לש ראופמהו שדחה ןיינבב 'א בלש םויס רחאל
שמשמ םייתניב .םע בורב וכנחלו ןיינבה תא םילשהל ידכ רעאש ןועמש ברה השועש םיצמאמה
'לט .הנוכשה יבשות תחמשל ,תובר תויוליעפו םיגוח ,הרות ירועיש לש זכרמ םוקמה
.08-9468036

ךל המשנה

,תבהלש תרומזת לש 'ךל המשנה' תטלקהמ ונהיי תילטנמורטסניא תידיסח הקיזומ יבבוח
.02-6514110 'לט .תוקפה םעונ ידי-לע רואל-האציששטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .יתוקוחב תשרפל


תולובג ילב הרותה תעפשה

תרימש לע הכרבו הבוט לש עפש חיטבמ ה"בקה .שנועהו רכשה אשונל שדקומ ונתשרפ לש הרקיע
הרותה תרימש יא לש תוילילשה תואצותה ינפמ תורהזאה תואב ךשמהבו ,תווצמהו הרותה
.היתווצמו

תלעותה אוה רכשה תומלש רקיע אולה .הלאש ררועמ ימשג עפש לע תווצמה רכשב לודגה שגדה
ויהת לא" :ורוה ל"זח ,ךכ לע ףסונ .תוימשגה אלו ,תויתימאה םג ןהש ,תוינחורה הבוטהו
לע ימשגה רכשה תא ךכ-לכ םישיגדמ אופא עודמ ."סרפ לבקל תנמ-לע ברה תא םישמשמה םידבעכ
!?תווצמה םויק

ימשג רכש המל

היהיש ריבכה ימשגה עפשה לע הרותה ירואית ארקמל תררועתמ רתוי הלודג ךא המוד ההימת
ץעה םעט ;תוריפ ונתיי קרס תונליא ;ירפ ביניו חמצי - ערזיי ערזהש םויב :הלואגה ןמזב
.םיאלפומ םיימשג םידועיי דועו ,ירפה םעטכ היהי

קסע היהי אל" ם"במרה ירבדכש דע ,המוצע תיקולא תולגתה םלועב הלגתת הלואגה ןמזב ירהו
ינחור בצמב ."רפע" תניחבב ויהי "םינדעמ"ה לכ וליאו ,"דבלב 'ה תא תעדל אלא םלועה לכ
לארשי-םעל רשפאיש יעצמא קר היהי אוהו ,ימשגה עפשל תובישח םוש היהת אל הזכ הלענ
דיתעל ימשגה עפשה רואיתב ךכ-לכ ל"זח וכיראה אופא המל ."התמכחו הרותב םייונפ" תויהל
?אובל

םייחה חוכ

,רמאנ הרותה לע .תווצמהו הרותה לש ןתלעמ תא אטבמ ימשגה עפשה אקוודש ,איה הבושתה
ןוויכמו ,ידוהיה לש םייחה תיצמת איה הרותהש ,רבדה שוריפ ."ךימי ךרואו ךייח" איהש
םימוחתה לכב עפש איבי - הרותב עפשש ,אוה ןוכנה םירבדה בצמ .םלועה לש םג ,ךכש
.רתויב םינותחתה םיימשגה םיטביהה תוברל ,םירחאה

,העיגיה תוריפ תא םיאורש דע בר ןמז שרדנו ,ץמאמבו העיגיב ויכרצ תא םדאה גישמ םויכ
אובת רשאכ לבא .היתווצמו הרותה לש ינחורה עפשל ילכ וניא ימשגה םלועה וישכעש םושמ
עפש דימ דילוי תווצמהו הרותה עפש ירה ,ינחורה עפשל ילכ היהיו ךכדזי םלועהו הלואגה
.םיימשגה םג ,םימוחתה לכב

הלואגב תומלש

ךכ לע הדיעמ ,ימשגה דבורב אקווד יוטיב ידיל אב היתווצמו הרותה לע רכשהש הדבועה
,הלודג החמש ומכ ,ושפנב םייח לש תוררועתה שישכ ,םדאבש םשכ .םייחה תיצמת איה הרותהש
העיגמ איהש דע ,ףוגה ירביא לכב תצרפתמ איה אלא ,םיינחורה םידברב קר תראשנ איה ןיא
םג הכרבו עפש האיבמ ,"ךייח" איהש ,הרותה ךכ - החמש לש דוקירב תוממורתמה ,םיילגרל םג
.םיימשגה םירבדב

דע ,םימוחתה לכב הכרב לש עפש רבדה איבמ ,תווצמהו הרותה ךרדב םיכלוה םידוהישכ
איבת הרותה ןכלו ,הלואגה ןמזב היהת הרותה חוכ לש האלמה תומלשה םלוא ,םיימשגה םירבדה
.ל"זח וראיתש יפכ אלפומ ימשג עפש זא
(79 'מע ,זל ךרכ תוחיש יטוקל)

"וכלת יתוקוחב" :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתולעלו שדקתהל

.'ה תדובעב דחא םוקמב דומעל םדאל רוסא ."וכלת יתוקוחב" :(ג,וכ ארקיו) הווצמ הרותה
.הגרדמל הגרדממ תולעלו ףרה אלל שדקתהל - "וכלת" תניחבב תויהל וילע
(הוונישמ לאומש יבר)


ךלמה קוח

ךלמה קוח הזש םושמ אוה ןמויק לכו ילכש םעט ןהילע ןיאש תווצמה תא םימייקמ רשאכ
.ךלהמ תניחבב המשנה תישענ - "וכלת" הז ידי-לע ,("יתוקוחב")
(הרות יטוקיל)


לארשי ילאוגל זמר

תלואגב השמו ןרהא - 'םא' :תויהל םידיתעשו לארשיל ויהש םילאוגה לכ םיזומר 'םא' הלימב
הדיתעה הלואגב חישמו והילא - 'םא' .ידמו סרפ תלואגב יכדרמו רתסא - 'םא' .םירצמ
.תווצמהו הרותה תרימש ידי-לע אלא האב הלואגה ןיאש ,ונדמלל בותכה אבו .אובל
(הלולב החנמ)


ןנחתמ ה"בקה

יתקוחב םא" לש תועמשמה וז ."םינונחת ןושל אלא םא ןיא" :(א,ה הרז הדובע) ורמא ל"זח
.יתוקוחב וכלתש יאוולה :לארשיל רמואו ןנחתמ ה"בקהש ,"וכלת
(ש"ת םירמאמה רפס)


תיבב ומכ ךרדב

רשאכ םג אלא ,ותיבב ההוש אוה רשאכ קר אל תווצמה םויקב דיפקהל הבוחה תלטומ ידוהי לע
קוידב ,םייוויצה לכ תא םייקלו רהזיהל וילע הבוח זא םג ,"וכלת" - העיסנב יורש אוה
.ותיבב גהונ אוהש יפכ
(םייח רצוא)


םיקוחכ םיטפשמ

אלא ,ילכש םעט ןהילע שיש תווצמ - "םיטפשמו תודע" תניחבב ןהש תווצמה תא םימייקמשכ םג
לא ליחמ הכילה המשנב תישענ זא םג ,םיקוחה תא הב םימייקמש לוע תלבק התואב תושענ ןהש
.ליח
(ש"ת םירמאמה רפס)


הקוקח תודחא

דע ,םדאה םע תודחואמ תויהל תוכירצ תווצמהו הרותה .הקיקח ןושלמ םג אוה "יתוקוחב"
ןדירפהל רשפא-יאש הקיקחה תויתוא תמגודכ ,הרותה ןיבל ידוהיה ןיב דירפהל ללכ רשפא-יאש
.הילע תוקוקח ןהש ןבאהמ
(הרות יטוקל)


תוקיקח יתש

הקיקחו תינוציח הקיקח - תוקיקח יתש לע הרותה תזמור ךכב .םיבר ןושל "יתוקוחב"
,ןהב תלגרומ איהש םלועה תוואתמ תימהבה שפנה תא איצוהל איה תינוציחה הקיקחה .תימינפ
.תוקולאב קבדיהל קקותשת תימהבה שפנה םגש ךכ-ידיל איבהל איה תימינפה הקיקחהו
(צ"יירה ר"ומדא ק"כ)

עובשה תרמיא


ןובשחב הלאש

לע לבקו ןמרסו ןנחלא ברה ןואגה לא 'ליכשמ' םעפ סנכנ תועובשל חספה-גח ןיבש םימיב
םיקינעמ םניאו שדוק תועוצקמ קר םידמלמש ,הרותה-ידומלת לש 'הנשי'ה ךוניחה תטיש
.התואנ תיללכ הלכשה םהידימלתל

."?עדוי התא ןובשח .ליכשמ שיא יאדו התא" :ברה ול רמא

."בושייה ןמ םדא ונניא ןובשח עדוי וניאש ימ" ,שיאה בישה ,"הלאשה המ"

."רמועה תריפסל םויה המכ ,יל אנ-רומא" .ברה רמא ,"ןובשחב הלאש ךתוא לאשא ,ןכ-םא"

.םינפ-תשובב אציו בישהל עדי אל שיאהתודיסחה יכרד


שפנב תועיבק

ךכשל ןויסינב ,םידגנתמה ילודגמ המכ רקבל עסנ ,(ינשה) ורסאממ ןקזה ונבר ררחושש רחאל
תא ול ראיבש רחאל .בולקשמ ןילטייצ עשוהי יבר ןואגה םע שגפנ ראשה ןיב .תקולחמה תא
בישה ."?הרותה דומילב םידיסחה לצא בצמה המ" :ןואגה ולאש ,תודיסחה תרות לש הניינע
םתשדיח המו ,ךכ ונלצא םג אולה" :ןואגה רמא ."דומלל תועיבק שי םיתב-ילעבל" :יברה
,חיכוא דועו םכל יתחכוה רבכ תודיסחה ךרדב ונשדיחש המ" :יברה הנע ."?תודיסחה ךרדב
תועיבקה הכירצ תודיסחה ךרד יפ-לעו ,ןמזב איה תועיבקה םכלצאש ,אוה שודיחה הז ןיינעבו
.(ז 'מע ,א קלח םירוביד-יטוקיל) "שפנב םג אלא ןמזב קר אל תויהל

תווצמ תא םייקמ (א :הרותל םיתיע עבוקש ימל תובוט תולעמ המכ הנומ צ"יירמ ר"ומדא ק"כ
רסוחמ לשכנ וניאו ,הרותה תא עדוי (ג .ותוא תנדעמו תככזמ הרותה (ב .הרותה דומיל
תבשל ;תיבב ול תורחא םינפ .רחא ןפואב להנתמ תיבה (ה .הרות ידמולל רבחתמ (ד .העידי
.(הפש 'מע ,א ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגיא) ירמגל רחא םעט שי גחלו

הרותה דומילל הקושת

דלונ אוה .צ"בשר הנוכמה ,לאלצב לאומש יבר היה שטיוואבוילב םיעיפשמה ילודגמ דחא
ריעצ רענכ .ומע דמל ףאש ,ריעה ברל דואמ ברוקמ היהו ,םידגנתמ לש החפשמל ,ןאיצנייוושב
תודיסחה תרותש יפ-לע-ףא יכ ,רפיס םימיל .שפנ-תוריסמב הב קבדו תודיסחה רוא תא הליג
םיקסוע םניאש ימכ םידיסחל העדונש תימדתהמ ררחתשהל ול השק היה תאז-לכב ,וביל תא הכשמ
.ויניע -ומב תאז הארש דע ,הרותה דומילב

יתייה אל ,יתעמש אל יינזואבו יתיאר אל ייניעב םא" :םימי םתואב ותשוחת תא ראית ךכו
דואמ המו .הרות ישודיחב ארבס ילעב םהשו ,ןויעב ארמג םידמול םידיסחה רשא ןימאמ
לכ ...עובשב םימעפ שולש םידיסח םידמולש ינויעה רועישל הנושארה םעפב יבשויב יתאלפנ
יל ףיסוה אינתב 'ה קרפו .העידי יוביר יל ףסותינ ,רועישה תא יתעמש רשא םעפו םעפ
.(חל 'מע 'םימתה') "אנד-תמדקמ יל היהש ומכמ תאש רתיב הרותה דומילב הלודג הקושת

ק"כ לא ,שטיוואבוילל עיגהל הכזש דע םידיסחה לצא ויתורוק תא ראתמ אוה םירבדה ךשמהב
הכוראה ךרדהמ ,ץוצרו רובש ,שושת עיגה אוה .הרשע-עשת ןב אוהו ,'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא
הקושת לש שא וב ריעבה םדומלת לע םידקושה םיכרבאהו םירוחבה הארמ םלוא .וילגרב השעש
-לכב ,םיסיסרל רובש היה ופוג לכו הברה ךרדה ןמ עגיו ףייע היהש םגהו" ,הלגנה דומילל
.(מ 'מע םש) "דמלו םויה לכ בשיו דומלל ארמג חקיו קפאתהל לוכי אל תאז

םימו שא

ואבש םיכרבאל 'םירדח' ינש דסיי ,הנזואילב ותואישנ תא גוהנל לחה ןקזה ונבר רשאכ
ויה לבקתהל ידכו ,םידימלת רשע-השימח ויה 'א רדח'ב .םמע דמול היהו ותרוק-לצב ףפותסהל
!רהוזה רפסב העידיו ירזוכ ,םירקיע ,שרדמ ,ס"שב תואיקב חיכוהל םיכירצ םידימלתה
.(58 'מע ,א קלח םירוביד-יטוקיל)

תניחבב איה הרותה תוימינפש ,(ךליאו ד 'מע ,ארקיו) הרות-יטוקלב ריבסמ ןקזה ונבר
ןכ-םג איה הלבקה תמכח תניחבש" :ןוזמה תא רמשמו םייקמו םילכאמב םעט ןתונש ,חלמ
ונל שיש ומכ ,שממ םעט תניחבב תגשומ הניאש ,המלענו הרתסנ המצעב איהש .חלמה תניחבב
םג ,םחלב םג ,םילכאמה לכב םעט ןתונה אוה חלמה ןכ-יפ-לע-ףאו ;ונל תולגנהב םעטו הגשה
."רשבב

םימה עבט .שא - הרותה תוימינפו ,םימ איה הרותבש אילג" :רמא 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כו
;ררקל םג הלילח הלולעו ,הרק איה הרותבש אילג .המח איהש שאה עבטו ,םירירק םהש
.(84 'מע ש"ת תוחישה רפס) "תיקולא שא הב הסינכמ הרותה תוימינפו


הלואגל הייפיצב


...ןושארה םדא ימיב השועש ךרדכ אלא ,וישכע השוע איהש ךרדכ אל - הלובי ץראה הנתנו"
"המוי-ןב תוריפ השועו תערזנ תויהל הדיתע ץראהש
(א השרפ יתוקוחב ארפס)

היהש השעמ


רופיסהו ירפכה

ותפיאש .דובכב ותמדאמ סנרפתהש ,המדא דבוע ,טושפ ידוהי ררוגתה ליבונר'צל ךומס רפכב
הקרפל ותב העיגהשכ ,ןכאו .ונחלוש לע ךומס היהיש ,הרות-ןב ןתחב תוכזל התייה הלודגה
לש ונוצר תועיבשל ,הרות לש תומא 'דב בשיש ,םכח-דימלת ,ןוגה הבישי רוחבל האישה
.ונתוח

,"?ליבונר'צב ךל המ" .ליבונר'צל םיימוי-םויל עוסנל ותנווכ לע ןתחה עידוה ןמז רובעכ
."ךרובעב והנקא הנושארה תונמדזהבו יל רומא קר ?המ-רבדל התא קוקז אמש" .ונתוח השקה

.שריפ אלו רמא ,"ימצעב םש תויהל ינא חרכומ ,אל" :ןתחה ךייח

,תבשל םעפ .ליבונר'צל עסנו הירוהמו ותייערמ ןתחה דרפנ םעפל םעפמ .הנשנו רזח רבדה
ונתח להנמ םיקסע וליא תעדל ןתוחה היה ןרקס .לוח לש םוי םתסל םעפו ,גחל םעפ
.לאש אל ותב תא םג .רבד רמא אל לבא ,ליבונר'צב

ךנתח יכ ינא עמוש" .הלטב החיש החתפתה םיינשה ןיבו ,קיתו רבח ירפכה שגפ דחא םוי
התא םג ,ידידי ןכ-םא" :ףיסוהו ,דידיה עתפל טלפ ,"?ליבונר'צמ קידצה לא עוסנל הברמ
..."?הא ,םידיסחהמ דחא םע תלפנ

לש וירבד תמינמ ירה ,םידיסחה לע יהשלכ העד שביג אל םלועמש ףא .וכשח ירפכה יניע
םע ררבל טילחהו ונובלע תא ירפכה שבכ .ןולק ומע שיש רבד והז יכ ןיבהל היה לוכי ורבח
.םות דע היגוסה תא ונתח

ריבסהל ןתחה הסינ ,"רקיה ינתוח" .םינפ לא םינפ החישל ןתחה תא ןימזה ותיבל ועיגהב
תולשכמ לומ דומעל שפנ תומוצעת יל ןתונה אוה .םייח םניא ייח ,יברה אלב" ,טושפה רכיאל
.רמא ,"החמשבו הבהאב ה"בקב קובדלו הזה םלועה

אלא ליבונר'צל ךיתועיסנב האור ינניא ינא" .הלאכש םיגשומ טולקל השקתה ןתוחה לבא
.קספ ,"הרות לוטיבו ןמז זובזב

.עיצה ,"?יברה לא האבה העיסנל יילא ףרטצת ילוא" .ןתחה לש וחומב ןויער קירבה עתפל
."םירבסהל דוע קקדזא אל ,תוריאמה וינפ תא הארתשכ יכ ,ינחוטב"

היהי ,יברה לצא רקביש רחאל יכ ירפכה היה רובס .ותעצה תא ונתוח לביק הברה ותחמשל
.ויתועיסנמ לודחל ונתח תא ענכשיש הז אוה

םקמתה ,ותייער הניכהש םימעטמב דייוצמ אוהשכ .ליבונר'צב יברה רצחל םיינשה ועסנ תבשל
ויניינעל הנפו ונתוחמ ןתחה דרפנ הרהמ דע .תבשה תארקל ןנוכתהו הינסכאבש ורדחב ירפכה
.םידיסחה וירבח םע

תבש ונתוח לע הרבע ,הווצמ לש החמשו תולעתה הלוכש ,האלפנ תבש הווח ןתחה דועב ,ךכו
הדוה ובילב .םידיסחה לש םמלוע תא ןיבהל השקתהו וביבס טיבה תורז םייניעב .ירמגל תרחא
ישעמכ ןמזו ןוממ לוטיב קידצהל ןיא ,ותעדל ,ךכב ךא ,רהוטו ךוז תוקיפמ יברה ינפש
.ונתח

ירפכהש אלא .תובהלתה אלמ ןתחה לאש ,"?רמאת המ ,ונ" .ןתחהו ןתוחה ושגפנ תבשה תאצ םע
רעפ חכונ תושעל המ ההות ןתחה דועב .ותעד תא ןתחל ריהבה תחא תבבש טבמ ול ריזחה
.יברה לא סנכיהל ונימזהו ירפכה לא יאבגה עתפל ברק ,ונתוח ןיבל וניבש תומלועה

ןמז לוטיב םושמ ינתח לש ויתועיסנב ןיא םא תוארלו השענהמ םשרתהל ידכ ןאכל יתאב"
.ירפכה םגמג ,"...קירל

םייניעב קידצב ירפכה טיבה ."השעמ ךל רפסאו אנ-בש ןכ-םא" :רמאו יברה וילא ךייח
.תסכרפאכ ונזוא השעו תואתשמ

םימעפ שולש .שוכר לעבו המדא דבוע ידוהי לילגב ררוגתה ,םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב
תועסממ וילגר רידה אוה םלוא ,םילשוריל ןהימעפ תומש לגר ילוע לש תורייש ויה הנשב
.וחורל ויה אלש ,הלא

הקעומ הל הרבח .םילשוריב היה אל וייח לכש ,הבשחמה ותוא תדרוט הלחה וימי בורעב
ידכ המילשורי תולעל ילילגה אופא טילחה .וייחב רבע ונורכיז יפלש הריבע לשב ,תפסונ
.ואטח לע ןברק איבהל

םיחמש םכרד תא םישוע םה דועב ךא .לגר ילוע תצובקל שיאה ףרטצה אבה גחה תארקל
ןוהמיתב טיבהו דמע ,שדקמה-תיבל עיגהשכ ,ףוסבל .םינתח ןיב לבאכ אוה שח ,םילהוצו
םיאלמ םילכו רשב יחתנ םהידיבשכ הנאו הנא םיצצורתמהו ,םירצק םידגב םישובלה ,םינהוכב
.םד

.ויתועונתמ העונת לכב םיננובתמו ךרד ול םינפמ לוכהש ,לודגה ןהוכב ןיחבה םואתפו
.לאש ,"?ךל המ" .לודגה ןהוכה וילא הנפ עתפל .בורקמ וב תופצל ידכ םלוכ ןיב קחדנ

.ילילגה בישה ,"יימיב יתאטחש תחא הריבע לע רפכל ידכ ןאכל יתאב"

לש ויתונווע לכ תא הנומ לחהו ,"!?תרמא תחא הריבע" .בקונ טבמ לודגה ןהוכה וב ןתנ
הנמ ורבדב ."האלה ןכו ,הז ןוועב תלשכנ רחא םויב ,וז הריבע תרבע ינולפ םויב" :ירפכה
.ןתושחרתה םוקמו דעומ תא וטרפב תוריבע לש הכורא הרוש ליבונר'צמ קידצה

.ולש ויאטח אלא םניא ילילגה לש ויתונווע יכ עדי אוה .םיעבצ ופילחה ירפכה לש וינפ
.וברקב ויעמ וכפהתה ,'ילילגה' יאטח תא קידצה ראית הבש העש התוא לכ

ךירצ ?התא האור" .דדועמ ךויחבו די תציחלב ירפכהמ קידצה דרפנ ורופיס תא רפסל םייסשכ
.רמא ,"ןנובתהל ךיא דומללו םייניעה תא חוקפל

...ליבונר'צל ויתועיסנ לע ונתחל ירפכה קיצה אל בוש םוי ותואמ
םיידוהי םייח
"תיחצנ ונתוזחאיה" :דוד ריעב ילוד


דוד ריעב םימה רוב לא

םיתבל תוידוהי תוחפשמ המכ וסנכנ הדאפיתניאה לש המוציעב .הנידמה הרעס םינש עבש ינפל
'םימד ץחרמ' לע םימויא וחרפוה ריוואה ללחב .'ןאוליס' וניכ םיברעהש ,דוד ריעב ושכרנש
וססבתה ,וראשנ תוחפשמה ,הככש הרעסה .תוידוהיה תוחפשמה וראשיי םא םש ללוחתהל לולעש
?דוד ריעב 'םימד תומוהמ' לע םתעמש .דוע ואב ןהיתובקעבו

'ןאוליס' םיעמוש םישנא .דוד ריע איה ןכיה ללכ םיעדוי םניא םיברש ,איה הלודגה היעבה
ךומס ,יברעמה לתוכה דיל שממ תנכוש דוד ריע לבא .ךשוחה ירהל רבעמ הזש םהל המדנו
םוקמה ,דוד ריע אלא ,'ןאוליס' אל הזו .לתוכה לא םיאבה םיסובוטואה לש הינחה שרגמל
.ולש הכולמה ןומרא תא ןנוכ םשו ,יסוביהמ ךלמה דוד הנקש

םייניעב תוצוצינ

םיחטשה ףוריצב ,םהיתב .שפנ 80-כ תונומה ,תוחפשמ הרשע-עבש דוד ריעב תוררוגתמ םויכ
חורה .תוידוהי םיידיב םיקזחומה דוד ריע ימוחתמ םיזוחא 54-כל םירבחתמ ,םייגולואכראה
תא ביחרהל ידכ זועבו תושיחנב לעופש ,הל'דיוד הנוכמה ,יראב דוד אוה הרובחה לש היחה
.דוד תוכלמ סרעב תידוהיה הזיחאה

רשפא ,רבדמ אוהשכ .םירקבמה זכרמ תא להנמ ,םוקמה בשות ,םיינשל באו יושנ ,הוונ לאגי
יכלמ וחשמנ ןאכ .ונב המלשו דוד ויח הזה םוקמבש ןיבהל ךירצ" :ויניעב תוצוצינ תוארל
המ קוידב עדוי ןאכ יחש דלי לכ !ך"נתה ירפס בור ובתכנ ןאכו םיאיבנה ידי-לע לארשי
..."הנש םיפלא-תשולש ינפל הניפו הניפ לכב עריא

םייח םידירש

לש ותיב ידומע תא ,ךלמה דוד לש ותדוצמ ידירש תא וניאר .רתויב שגרמ ןכא םוקמב רוקיבה
לא תוליבומה תוגרדמה תא ,והיקזח תבקנ תא ,והימריב רכזומה ךלמה רפוס ,ןפש ןב והירמג
תוחפשמ הרשע-עבש ונשגפ הלא לכ ןיבו .דועו ךלמל המלש חשמנ ןהילעש ,ןוחיג ןייעמ
םיאנתה תניחבמ לדו עונצ םייח חרוא וב תומייקמו םוקמב תוררוגתמה ,תואלפומ ,תוידוהי
.תינחור הניחבמ רישעו היווח תשוחת גופס ךא ,םיירמוח

בשומהמ םהידלי תשמחו ותייער םע םוקמל רבעש ,קוסב ("ילוד") לאועד אוה םיבשותה דחא
ילוד שמתשה ,דוד ריע לא בשומבש חונה תיבהמ רבעמה םע םילשהל ושקתה וידלישכ .ריתי-תיב
םירושק ,ללכהמ אצוי אלל ,םהיתומשש םהל יתרמא" :םתוא ענכיש וירבדלש ,ץחמ ןועיטב
,ןוחיג) ןייעמ ,(םלוע לש ורוא) רוא-לאוי-יבצ ,ןויצ-תב ,דוד-רדנסכלא - דוד לש וריעב
..."םילשורי-הרשו (ןבומכ

המצועו טקש

,עקרקה ינפל תחתמ םירטמ הרשעכ קמועב ,קנע םימ רוב ךותל לזרב םלוסב םידרוי ונחנא
.לאגי רמוא ,"תוצובקה ירויס תא םיליחתמ ונחנא ןאכ" .הלוכ הדוצמה תא תריש הארנה לככש
."הנש םיפלא -תשולש ןב םלוע ךות לא תחא תבב תדרל תנייוצמ ךרד וז"

ינש םהל םירדשמ ונחנא" .החטבבו טקשב םידוהיה םייח ,ןיועה יברעה רפכל םתונכש תורמל
ינש דצמו ,םיטקש םישנא ונחנאש םיעדוי םה דחא דצמ" .ילוד רמוא ,"המצועו טקש -םירבד
."תיחצנ - ןאכ ונתוזחאיהש םיעדויו ונלש תונתיאה תא םיריכמ םהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


חיכוהל דציכ

?תורישי תאז ול רמול דימת יוצר םאה ,ורבח לע תרוקיב םדאל שישכ :הלאש

.בל-ץמואל וא רשויל ןמיס חרכהב וניא םסרופמה ילארשיה 'ירגוד'הש ,ורמא רבכ :הבושת

ןכא םא ,ןכל .היפלכ םינדגונ חתפל עמושה רהממ ןכ ,רתוי תבקונו היולג תרוקיבהש לככ
ידכו האנשה תא רעזמל ידכ ,תרוקיבה תעבה ךרד תא ןדעל שי ,בצמה ןוקיתב םיניינועמ
.דבלב 'האחמ' לש טקפאב רבודמ םא םג םינוכנ םירבדה .העפשה הל היהתש

,עמושה לש ודובכ לע ןהו רקבמה לש ונושל תרהט לע ןה רומשל הרותה תשרוד ךכ לע ףסונ
.םהיניבש לארשי תבהא תווצמ לע רקיעבו

אל ,שיאל שיא אטחישכ" :תוישיא-ןיב תויעבב לופיטל ם"במרה תויחנה תא ,המגודל ,איבנ
ערמל ןונמא םע םולשבא רביד אלו' (בכ,גי ב-לאומש) םיעשרב רמאנש ומכ קותשיו ונאנשי
ךכ יל תישע המל :ול רמולו ועידוהל וילע הווצמ אלא ,'ןונמא תא םולשבא אנש יכ בוט דעו
חכוה ,[ךבבלב ךיחא תא אנשת אל]' :(זי,טי ארקיו) רמאנש ,ינולפ רבדב יל תאטח המלו ךכו
,הכר ןושלבו תחנב ול רבדיו ,ומצע ןיבל וניב וחיכוהל ךירצ ...'ךתימע תא חיכות
..."ותבוטל אלא ול רמוא וניאש ועידויו

היהש ינפמ םולכ ול רבדל אלו וחיכוהל הצר אלו ,ורבח וילע אטחש ימ" :ם"במרה םייסו
ירה - וחיכוה אלו ואנש אלו ובילב ול לחמו ,תשבושמ ותעד התיהש וא ,רתויב טוידה אטוחה
."האנשה לע אלא הרות הדיפקה אל .תודיסח תדימ וז

תאו הבישחה בטימ תא ליעפהל ומוקמבו ,דצב סעכה תא חינהל ךירצ ךכ לועפל ידכש ןבומ
."ותדלותב בלה לע טילש חומ" לש הנוכתה

תוטבלתהב .ביגהל המיאתמ ךרד אוצמל שי ,בצמה תא רפשל והשלכ יוכיס שי םא :םוכיסל
.הרתי הפצוחב רשאמ רתי סומינב אוטחל בטומש ,רוכזל שי ביגהל דציכ
ב"יפ א"ח אינת .ח"ס ונק ח"וא ז"הדא ע"וש .ז-ו"ה ,ו"פ תועד 'לה ם"במר .ג,דנ ר"ב .ב,זט ןיכרע
.ב"לפועובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il