596 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

אשנ תשרפ * (5.6.98) ח"נשת'ה ןוויסב א"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


?םכל תאזה הלהבה המ


לולצ שארב תישענ איהש ,הדחפהה תיישעתב לוכמ רומחה
שילחהל ידכ קר םעה תא םיליהבמ .תופורצ תויטילופ תורטמל
ץוחבמש םיצחלה לומ ותדימע חוכ תא


ךרו אריה שיאה ימ" :ראשה ןיב זירכהל הרותה הווצמ ,המחלמל תאצל דמוע לארשי-םע רשאכ
ןכוסמ רבד יאדווב איה המחלמ ."ובבלכ ויחא בבל תא סמי אלו ותיבל בושיו ךלי ,בבלה
רבגתהל ךירצ המחלמב חצנל ידכ לבא ,גואדלו שושחל הביס טלחהב שי ברקל אצויה לייח לכלו
.וחפנלו וריבגהל אלש המכו-המכ-תחא-לעו ,דחפה לע

תא הריהזמ ב"הרא םא .ריחמ לכב הדחפהו הקינפ - הכופה הנפוא הנורחאב תחוור ונלצא
,םיברעה תושירדל ענכיהל םירהממ ונניא םא .ןוליינה תועירי לע ונלצא םילפנתמ ,קאריע
ןאכ רבכ םירבדמ ,םייניערג םייוסינ הכרע ןאטסיקפ םא ."הארונ המחלמ" לע ונלצא םיעירתמ
.תוחפ אל .לארשיב םידוהי ןוילימ השימחל היופצש ('ה רומשי) האוש לע

םירתוס םינועיט

הדשב בל-ץמוא וחיכוה ףא םתצקמ .םיעבשומ םינדחפ םה הלהבתה יללוחמש בושחל הביס ןיא
תורטמל לולצ שארב תישענ איה - תאזה הדחפהה תיישעתב לוכמ רומחה ילוא הז .ברקה
לומ ותדימע חוכ תא שילחהל ידכ קרו ךא םעה תא םיליהבמו םידיחפמ .תופורצ תויטילופ
.ץוחבמש םיצחלה

הז תא הז םירתוסה ,םינועיטה תמרב םג יוטיב ידיל האב הרוהט הלומעתב רבודמש הדבועה
םושמ רתוול םילוכי ונחנא יכו ,"םולש השוע קזח םע"ש ונעט רבעב .רקש לע םיססובמהו
,רתוול םיחרכומ ונחנאו הרירב ונל ןיאש םינעוט וישכע .תיניערג המצעמ איה לארשיש
...יניערג קשנב םידייטצמ םיברעהש ןוויכמ

.חטשל תובישח ןיא ילנויצנבנוק-יתלבה קשנהו םיליטה ןדיעבש ,הנעטה איה רתוי תממוקמ
םיליטה םויא ,ןטק חטשב תזכורמ הייסולכואה רשאכ .ךפהה תא קוידב רמוא ליחתמ החמומ לכ
הדוהי יחטשל הנוילע תובישח שי תילנויצנבנוק-יתלבה הנכסה לומ אקווד .רתוי לודג הילע
.הלאכ תונכס ינפמ ץראה זכרמ יבשות לש טולימה ירוזא םיבשחנה ,ןורמושו

םידייטצמ םיברעהש העשב תוטוז לע תשקעתמ הלשממה וליאכ ,תתוועמ הנומת גיצהל םיסנמ
גישהל םיברעה וסני אל ןלוגהו ע"שי לכמ הלילח גוסינ םאו ?רשקה ללכב המ .יניערג קשנב
הליפכה אל םירצמ םאה ?ונלש ךוסכסל רושק ןאטסיקפל ודוה ןיב שומיחה ץורימ םאה ?קשנ
?לארשי םע המתחש םולשה םכסה תורמל התושמחתה תא םינומ תרשע

חוכ ךל ןתונה אוה

הבשחמה רתוי הגיאדמ .תוחומה תא ףוטשל ודעונש קרס תואמסס אלא ןניא וללה לבהה תונעט
'היינשה המיעפה' תא עצבל וישכע םיבייח ונאש ?ונל םירמוא םצעב המ .ןסיסבב תדמועש
ךכ-רחא ."יניערג קשנ םהל שי יכ" ,תויולחנתהה תא קרפל ץלאינ רחמ .יניערגה םויאה ללגב
תונפתהל ףוסב ץלאינ ןויגיה ותוא יפ-לע .יניערגה טושב םויא ךות ,םילשורי לע רתוונ
."יניערג קשנ םהל שי" ירהש ,ירמגל ןאכמ

לכונ ,תונכסה חכונ דומעלו וניביוא תא ףודהל ונתלוכיב םינימאמ ונא םא :םייתשהמ תחא
הנידמ תמקהב ןויגיהה המ ,ונתלוכיב םינימאמ ונניא םא .יניערגה םויאה לומ םג דומעל
?ויניעב םינינצל אוה ונמויק םצעש ,ןייוע יברע בחרמ בלב תידוהי

חוכ ךל ןתונה אוה יכ" ונל רורב ."ידי םצועו יחוכ"ב ונחטבמ תא הלילח םימש ונניא
לע ןגהל אצי לארשי-םע רשאכש ,הנידמה לש המויק ךרוא לכל ונחכונ לבא ."ליח תושעל
תופידע וניביואל התייה עבטה ךרדב רשאכ םג ,םייולג םיסינלו 'ה תרזעל וניכז ,ומצע
?בל-ךרומ ונב םיסינכמ ,שממ לש המצעמ תבשחנ לארשי רשאכ ,וישכע אקווד המל .ונילע

,ונדיצמ רתוי דוע הנתיאו הפיקת הדימע השורדש ,איה תויוחתפתהה חכונ תיתימאה הנקסמה
.ונרוזאב קחשמה םש הז ,העתרהו תושיחנ .זוחא רבש לע אל ףא רתוול ילבמשדח שיד"בח תונטייק

.םכתורישל תודמוע ד"בח תונטייק - ךרע םע הנטייק םכידליל קינעהל םיניינועמ םתא םא
ד"בח-יתב םעטמ תומייקתמש ,ד"בח תונטייק לש ןושארה רוזחמל המשרהה החתפנ הלא םימיב
-םייתכלממו םייתכלממ רפס-יתב ידימלת ,לארשי ידלי לכל תודעוימ תונטייקה .ץראה יבחרב
.תונטייק 200-כ התרגסמב תולעופו ,לארשיב הלודגה איה ד"בח תונטייק תשר .דחאכ םייתד
.ימוקמה ד"בח-תיבב המשרהו םיטרפ

"ענכנ יתלבה"

יבר ,שטיוואבוילמ םדוקה יברה לש םסרופמה ורסאמ עצבתה ,הנש תחאו םיעבש ינפל ,עובשה
הפשב קתרמ רפס עיפוה הלא םימיב קוידב .תיטסינומוקה היסורב ,ןוסרואינש קחצי-ףסוי
םש .יטסינומוקה ןוטלשה תוריזג לומ ןמאיי-יתלבה וקבאמו וייח תודלות תא ללוגמה תיסורה
'לט .ד"בח-יריעצ תאצוהב רואל-אצי רפסה .'מע 303 וב שיו ,'ענכנ יתלבה' - רפסה
.03-9607588

ידיסח רופיס

תובוב ןורטאת תרזעב ידיסח רופיס הגיצמ - 'אבא תא וליצהש םיליהתה' - השדח ואדיו תטלק
.06-6572182 'לט .'השודק לש תוצוצינ' תקפהב ,הרדסב היינש תטלק וז .יכוניח

קועצלו רישל

םובלא שיגמ ,םיינקירמא -םורד םיבצקמ םע ידיסח ןונגס בלשמה ,ץנלג הדוהי ידיסחה רמזה
-הנחמ קושב עוגיפה תובקעב בתכנ םובלאה םש תא אשונה רישה .''ה לא קועצל קר' - שדח
.02-6249108 'לט .שודיחה ןמ הב שיש תירוקמ הקיזומ .ולש תוטלקהה ןפלואל ךומסה ,הדוהישטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .אשנ תשרפל


תונוש תונווכ ,דחא השעמ

ןכשמה תכונח לגרל םידחוימ תונברק לארשי יאישנ ובירקה ,ןכשמה תכאלמ המייתסנ רשאכ
:ןהיתש ןיב טלוב לדבה םיאור ונא םלוא ,תונברק םיאישנה ואיבה םיימעפ .חבזמהו

םלוכ תונברק תא תמכסמ איה ,ןכשמה תכונחל םיאישנה ואיבהש תונברקה לע תרפסמ הרותהשכ
,תאז תמועל ."'וגו רקב רשע-ינשו בצ תולגע שש ,'ה ינפל םנברק תא ואיביו" :דחא קוספב
הנומ איהו ,רתויב הלודג תוכירא הרותב העיפומ חבזמה תכונחל םיאישנה ואיבהש תונברקב
ואיבה םלוכש יפ-לע-ףא ,ויתונברק תא םיאישנה רשע-םינשמ דחאו דחא לכ לצא תטרפמו
!שממ םיהז תונברק

ןווגמו תודיחא

,םעה לכל םיפתושמ םהש םיביכרמ ןיב לארשי-םעב םייקש דחוימה בולישה יוטיב ידיל אב ןאכ
וללה םירבדה ינש .םיטבשה רשע-םינשמ דחאו דחא לכ ךלוה םהבש םינושה םיביתנה ןיבל
:תונברקה יגוס ינשב םיגצוימ

-םינש לכלו לארשי-םע יקלח לכל םיפתושמה םיביכרמה תא םיגציימ ןכשמה תכונחל תונברקה
ללוכה דחא קוספב ידו ,אישנ לכ לש וישעמ תא בושו בוש טרפל ךרוצ ןיא ןכל .םיטבשה רשע
לכ ובש דחוימה וקה תא םיגציימ חבזמה תכונחל תונברקה ,םתמועל .תונברקה לכ םוכיס תא
הרותה תרזוח ןכלו ,והערל המוד דחאה ןיאו ,'ה תא דבוע םיטבשה רשע-םינשמ דחאו דחא
.ויתונברק תא אישנ לכ לצא תטרפמו

םלש םלוע

ךרדו ולשמ וק טבש לכל שי םהבש םירבד םתואב וליפא :בושח טרפל בל םישל יואר ןאכ םגו
ותוא םישוע םיאישנה לכ ,ומצע השעמה תניחבמ .ישעמה םויקה םצעב וניא ינושה ירה ,ולשמ
.השעמה ירוחאמש ינחורה םלועבו תונווכב אוה ינושה .שממ תונברק םתוא םיאיבמ - השעמ
.םיטבשהמ דחאו דחא לכל הנושו םלש םלוע שי ןאכ

- םלוכ תא דחאמש רבד שי דחא דצמ .הז בוליש םיאצומ ונא םמצע לארשי יאישנ לצא ,םצעבו
ירטוש וכויו" םהילע רמאנש יפכו ,םירצמב לארשי-ינב ןעמל םשפנ תא ורסמ םיאישנה לכ
לעו וטבש לע הנוממ אישנ לכ - "הטמל שיא שיא" הרותה םהילע תרמוא תאז םעו ."לארשי-ינב
.'ה תדובעב ולש תדחוימה ךרדה

תונברקה ירוחאמ

תא טרפמ י"שר .םיזמרו תונויער לש םלש םלוע םיליכמ חבזמה תכונחב םיאישנה תונברק
;ןושארה םדא לש ויתונש ןיינמכ ,םישולשו תואמ-עשת היירטמיגב "ףסכ תרעק" ,לשמל .םתצקמ
דגנכ - "תחא ףכ" ;םישולשו האמ ליגב םיאצאצ דימעהש ,חונ דגנכ ,"הלקשמ האמו םישולש"
דגנכ םיזמר שי ךכו .תורבידה תרשע דגנכ - "בהז הרשע" ;ה"בקה לש ודימ הנתינש הרותה
.דועו בקעיו קחצי ,םהרבא

,תודחוימ תונווכ ךותמ תונברקה תא בירקה םיאישנהמ דחאו דחא לכש ,הרותה ונתוא תדמלמ
'ה תא דבוע טבש לכ לבא ,דחא אוה השעמה .והערל המוד דחאה לש ונברק ןיא וז הניחבמו
.וכרדלו ול תודחוימה תונווכב
(41 'מע ,ח ךרכ תוחיש יטוקל)

םיפוגיס :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמומצעל המב

גוהנל םלועה לכמ ומצע תא שירפמו ומצעל המב הנוב אוהש - ואטחו ,אטוח ארקנ ריזנה
אוה - "אילפי יכ" (ד,ו רבדמב) ריזנב רמאנ ןכל .רתיה וב םיגהונ לוכהש רבדב רוסיא
.ותלוזמ שרפומו לדבומ תויהל הצור
(רקי ילכ)


אוה אלפ

הליטה הרותהש תווצמב ריזנל ול יד אל ןכש ,אוה אלפ ןכא - "אילפי יכ"ב שוריפ דוע
.הרותה יפ-לע םירתומה םירבד לע םירוסיא ונוצרמ ףיסומו אב אוהו ,וילע
(תבשחמ תכאלמ)


תימצע האנוה

םלועה תא המריש םדאל בטומ :םיפוגיסבו תוינעתב םיקסועה לע רמוא היה ץינ'זוקמ דיגמה
...ומצע תא המריו םוצישמ ,םצ אוה וליאכ

םלעתת לא

לע רתי והנעתו ופגסת לא ,ךפוגמ - ךרשבמ םלעתת לא ."םלעתת לא ךרשבמו" :הריהזמ הרותה
.הדימה
(ץישפורמ ילתפנ יבר)


ןובשחו ןיד

ךכ ,הקיזהו הב םגפו המשנה תא רמש אלש לע ןובשחו ןיד ןתיל םדא דיתע אבה םלועבש םשכ
.וקיזהו וב םגפו ופוג תא הניעש םייוניעה לע ןובשחו ןיד ןתיל דיתע אוה
(הרוגידסמ בקעי-םהרבא יבר)


הטימב רבקה טוביח

בכשל םדא לוכי .חרק ימב הליבטו ףרוח לילב גלש ילוגלג אקווד םשוריפ ןיא םיפוגיס
.רבקה טוביח לש ומעט תא םועטל הז םעו ,המח הטימב
(ןי'זורמ לארשי יבר)


ףוגה סויפ

סייפל ידכ ,ןיי תיסוכ ול איבהל הוויצ ותמשנ תאיצי ינפלש ,םירפסמ 'יבצ םכח' לעב לע
.ותונעלמ קספ אל וייח לכש ,שולחה ופוג תא ךכב

קשב דכלנ

לע קש שובלו תינעתב בשוי ,םיפוגיסב ףגתסמ היהש ,ןקז דיסח אב ץישפורמ ילתפנ יבר לא
ושמשמ לא ילתפנ יבר הנפנ .קשה תא ילתפנ יבר האריש ,ותנותוכ תא ריתה סנכנשכ .ורשב
...וקשב ותוא דכלו הז אבו ,ךכ-לכ ןקז םדא - ערה רצי לש וחוכ המ הארו אוב :רמאו
עובשה תרמיא


החמשו הגאד

,וכרדכ ,ולביק אשוז יבר .ורקבל םעפ אב ילופינאמ אשוז יבר לש ותחפשמ יבורקמ דחא
.רעצו הגאד תועיבמ ותייער לש הינפש ןיחבה חרואה םלוא ,תורהונ םינפבו הלודג החמשב

השקה םתקוצמ לע הרפיסו חרואה ינפל הביל תא השיאה הכפש ,רדחהמ עגרל אשוז יבר אצישכ
ןכתיי ךיא ,ולאשו חרואה קפאתה אל אשוז יבר רזחשכ .םייורש םה ובש עוושמה ינועה לעו
.חמש הכ אוה וליאו תגאדומ הכ ותייערש

,הגאדל הביס טלחהב וזו ,יילע תכמוס איהש םושמ תגאדומ איה" :בישהו אשוז יבר ךייח
ינא ןכלו ,לוכי-לוכ אוהש ,ה"בקה לע יבהי תא ךילשמ ינא ,התמועל .ינא ןויבאו ינע ירהש
."חמשתודיסחה יכרד


םימש-תאריו המכח

."ףסונ םויב םימש-יאריו םויב םימכח םישענ ,םויב םירגבתמשכ" :רמוא עודי ידיסח םגתפ
דומיל ידי-לע" :(אי 'מע י ךרכ שדוק-תורגא) ויתורגיאמ תחאב בתוכ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
תוחקיפו המכח ןיב רשקה המ ."רתוי םימש-יארי אליממו רתוי םייחקיפ םישענ ...תודיסח
?םימש-תארי ןיבל

שאר-תולק וליאו ,המכחמו תוחקיפמ תעבונ םימש תארי ןכאש ,תודיסחה תרותב רבסומ
רבוע םדא ןיא" :ל"זח רמאמ לע םיססובמ םירבדה .תוטשמו לכש רסוחמ תעבונ אטחל תונוכנו
תיישעמ םדאה תא עונמל םחוכב המכחהו לכשה ,רמולכ ."תוטש-חור וב סנכנ ןכ-םא-אלא הריבע
.תוטש חור וז הסנכנ העש התואבש םושמ קר הז ירה ,הריבע רובעל התפתמ אוה םאו ,הריבע

תוטש לש םיגוס

ותנומאמו וכרדמ םדאה תא תוטיסמה ,אטחל הדמחהו הוואתה וז ,תוטשפב ?תוטש-חור התוא יהמ
אוה ,םדאה לע תטלתשמ הוואתה רשאכ .ןויגיה רסוחו תוטש לש ךרדב גהנתהל ול תומרוגו
.ךכ-לכ תוטתשהל היה לוכי ךיא המת ומצע אוה ךכ-רחאש םירבד השועו ותנובת תא דבאמ

הכ רשקב ה"בקה םע רושק ידוהי אולה .ןויגיהל דגונמ רבדה ןכש ,תוטש אוה אטחה םצע
יושע םילקבש -לק וליפא .ונממ דרפיהל אלש דבלבו ושפנ תא רוסמל ןכומ אוהש דע ,קזח
הרירבה וינפל תדמוע רשאכ ,ןכ-םא .ה"בקב ותנומאלו ותודהיל תושחכתהב רשאמ תוומב רוחבל
!?הל ענכנ אוה ,הנטק הוואתב רבודמשכ וליאו ,תוומב רוחבל חוכה וב שי ,תוומל םייח ןיב

.אטחה תורמל רמשנ ה"בקה םע ולש רשקהש ,ותוא תענכשמ איה .תוטש-חור התוא יהוז אלא
הרק אלש ול המדנ .ונממ קתינו דרפנ אוה 'ה-ןוצר לע ורבועבש ,שיגרהל אלש ול תמרוג איה
םע ולש יסיסבה רשקהש ותוא תענכשמ תוטשה חור לבא ,הריבע רבעו אטח אוה םנמא .רבד
.םגפנ אל ארובה

םדא ררגנ םהילאש תוטשה יגוס תא (ןייעמו סרטנוקב) תוכיראב טרפמ ב"שרה ר"ומדא ק"כ
תוטש וז .בוט רתוי םדאל היהי אטחה ידי-לעש הילשאה םצע איה הנושארה .הוואתה ידי-לע
םג איהו תמצמוצמו תינוציח איה ונוצר ירבועל ותעפשהו ,עפשהו בוטה רוקמ אוה ה"בקה ןכש
םדאה יניע תא תרוועמו תוטשה חור האב ןאכו ,ה"בקב קובדל אופא בייחמ לכשה .תינמז
.ינשה דצב אקווד יוצמ בוטהש בושחל

תוחקיפ השורד

תוכרב) יאכז-ןב ןנחוי יבר רמאש הביסהמ ולו אטחמ תוענמיה םיבייחמ ןויגיההו לכשה
ועדייש הצור וניאו םירחא םדא-ינבמ שייבתמ םדא םירבדה עבטמ ."םדא ינארי אלש" :(ב,חכ
היה הלולצ העדב בשוח היה וליא יכ ,תוטש וז לבא .םירתסמב אטוח אוה ןכל .ויאטח תא
ועדוויי וישעמ רבד לש ופוסבו תוירבה יניעמ ויאטח תא ריתסהל לכוי אלש הנקסמל עיגמ
.ןולק וילע וטימיו םירחאל

יכ .תוירבה יניעב םידושח ויהיש םירבד הזיא השעיש טלמיי אל" :ב"שרה ר"ומדא רמוא ךכו
הז לע םיכסי אל אירבה לכשה רשא םיתוטש המכ השוע ,רציה תתסה דצמש תוואתה בורמ תמאב
ונאש ומכו .ויניינע עדיל וילע םתעד םינתונו םדא-ינב יניעב דושח השענ הזבש ...ללכ
ויניינע הלגמ ומצע םדאהש ,תונוש תועונתבו רובידב ,םינוש םיניינע המכב שחומב םיאור
."אוה ערב יכ םיימינפה

תושעלו ואטחב ריכהל ונממ תענומ תוטשה חור .תימצעה הקדצהה אוה תוטש לש ףסונ גוס
העדב בשוח היה וליא .וישעמל םיקודיצו םיצורית ינימ לכ ול תקפסמ תאז תחתו ,הבושת
חור לש התעפשהל ןותנ אוה לבא ,וללה םיצוריתה לש םתוירקשו םתוספא תא ןיבמ היה הלולצ
אל דבלבו ,שאכ רעובה ורצי תא וא ,תוביסנה תאו תלוזה תא םישאמ אוה .התפתמ ןכלו תוטשה
.תוטשה חור לע רבגתהל ידכ המכחו תוחקיפ השורד ןכל .ומצע תא


הלואגל הייפיצב


,םשארב הלגנו לארשי תא לאוגו ,םלוע יאב לכל ותוכלמו ודובכ תא ה"בקה הארמ העש התואב"
"םשארב 'הו םהינפל םכלמ רובעיו ...םהינפל ץרופה הלע רמאנש
(הל השרפ יתבר אתקיספ)

היהש השעמ


םיסינה תרשרש

יבר לש וידיסח םע הנמנ ,'זדול די-לעש ץיבונרקס הרייעהמ ,ןרטש םחנמ-ףסוי 'ר ,יבא
סויג וצ ,הרשע -עשת ןבכ היהש ,יבא לביק צ"רת תנשב .ץיבונרקסמ ר"ומדאה ,שילאק לארשי
היהי 'הו םלש םוי םוצ" .ותצע תא שקיבו ובר לא ךלה ,דיסחמ הפוצמכ .ינלופה אבצל
.המימת הנשב וסויג תא החד אבצה - היה ךכ ןכאו .יברה רמא ,"ךרזעב

םוי תונעתהל תינשב ול הרוה הזו ,יברה לא בוש רזח ,סייגתהל תינש ארקנשכ ,הנש רובעכ
,תישילשה םעפב וצה עיגהשכ .וסויג תא אבצה החד תאזה םעפב םג ,ןכאו .'ה לא תווקלו םלש
אל - ןילופל ץוחמ לא תאצל לכות םא" :רמא זאו ךורא עגר רהרה יברה .יברה לא יבא בש
.ןילופ תא בוזעיש יברה לש ונוצר יכ יבאל רורב היה ,ןידעה חוסינה תורמל ."דגנתא

םתיב תא ,תקונית זא התייהש ,הרש ,הרוכבה יתוחא םמעו ,ימאו יבא ובזע רצק ןמז רובעכ
.ךרדה תכרבב םכרבל אבש ,ומצע יברה תא שוגפל ועתפוה תבכרה תנחתל ועיגהשכ .ךרדל ואציו
ךל חיטבא ,רשכ ידוהי ראשיתש יל חיטבת םא" :ול רמאו יבא ידי תא יברה ץחל ודרפנ םרטב
.ודרפנ ולא םילימב ."ךדיצל דומעא הרצ תע לכב יכ

המחלמה הלחה ט"צרת תנשב .גרובסטשב ובשייתה םיבר םידודנ רחאל .תפרצל ועיגה יירוה
.םילייחה לכל רדסמ ךרענ רקוב ידמ ,אבצב לבוקמכ .יאבצ סנלובמא גהנ השענו סייוג יבאו
.הנושארה הרושב עובק םוקמ היה יבאל

לייח יבא לא שגינ עגר ותואב .םרקבל דמוע ריכב דקפמ יכ ,רדסמב םילייחל רמאנ דחא םוי
תימדקה הרושב ומוקמ תא תונפל וילע דקפו ורבעל ארק ,"!ךלכולמ ידוהי" .ימשיטנאו ןוירב
זעי םא יכ ,עדי ובילב .המואמ תושעל ודי-לאל היה אל ךא ,דואמ עגפנ יבא .רוחאמ דומעלו
ןוירבה םע ףילחהו תייצ הרירב-ןיאב .םיפסונ םילייח דימ וילע םיקי ,ןוירבה םע תמעתהל
.ומוקמ תא

םילייחה לא הנפ ףוסבלו בהלנ היצביטומ םואנ םאנ אוה .ריכבה דקפמה עיפוה עגר ותואב
םירה אל םילייחהמ שיא .תפרצ לע ןגהל ידכ םקוהש ,'וני'זאמ וק' לא תאצלו בדנתהל השקבב
לייח לכו םילייחה תא הנמי אוה יכ ןיצקה עידוה ,ןכ ותוארב .בדנתהל ןכומ היה אלו עבצא
.וקל חלשיי ישימח

ןוירבה .ימשיטנאהו ןוירבה לייחה לע רופה לפנ שמח רפסמל ועיגהבו רופסל לחה ןיצקה
לש ומוקמ אלא עובקה ומוקמ הז ןיא יכ ןיצקה תא ענכשל הסינו ושפנ לע ןנחתהל לחה
ןוירבה לע סעכ אוה ,ךפהל .עומשל ןכומ היה אל ןיצקה לבא .יבא רמולכ ,"אוהה לייחה"
.לצינ יבא .תוקמחתה ןויסינ וירבדב הארש םושמ

תחת סרק ולוכ וקה .'וני'זאמ וק'מ םיתפרצ םילייח לש הלוהב הגיסנ הלחה ןמז רובעכ
לכ ודביאו םהילייח ןכיה ועדי אל םידקפמ .טלחומ והובו-והות רצונו םינמרגה תופקתה
.םהילע הטילש

עידוהל התצר יתוחא הרש .ןויל ריעל - יכונאו ייתויחא יתש ,ימא - ונחרב תע התואב
ןיב דדוב לייח ואצמת וכל .אצמנ אוה ןכיה עדי אל שיא לבא ,ונאצמיה םוקמ לע יבאל
ןטקה בתכמהו (תפרצ םורדב) ןיניפרפ ריעל יבא עיגה דחא םוי ,אלפה הברמל ,הנהו .םיפלא
וידקפמ לא הנפ אוה .ותחפשמ ןכיה יבא עדי תעכ .וילא וכרד תא והשכיא אצמ הרש החלשש
ררחתשה ךכ .תופיחדב ול הקוקז ותחפשמ יכ םענכשל חילצה ,ותב לש הבתכמ תא םהל ותוארהבו
.התיבה בשו

םידוהי ושפיחש ("סילימה") םיתפרצה םירטושה ינפמ ונרתתסה ב"שת תנשב .םייתנשכ ופלח
.םירטוש השולש הבו תינוכמ ונאובחמ םוקמל ךומס העיגה דחא םוי .םינמרגל םריגסהל ידכ
.יבא תא אצמו הלעמל הלע דחאו תינוכמב ורתונ םיינש

אוה .וילש רתונ יבא לבא ,תולליב וצרפ ייתויחאו ימא .יבאל רטושה רמא ,"ךרצועל יתאב"
ידימ יל יופצש המ הז אליממ יכ ,ןאכ יתוא גורהל לוכי התא .ךלוה ינניא" :רטושל רמא
.יבא לא ונוויכו חדקאה תא ךרד אוה .וחדקא תא ףלשו ,"רדסב" רמא רטושה ."םינמרגה

הלא יכ ול היה רורב .ולומ דמעש םידוהיה דייצ ידימ םימחרל תופצל היה לוכי אל יבא
לארשי יבר ,ובר לש ותומד העיפוה ולומ .ללפתהו ויניע תא םצע אוה .תונורחאה ויתוינש
.ץיבונרקסמ

,רמא ,"?המ עדוי התא" .וקיתרנל ובישהו הטמל חדקאה תא רטושה דירוה שממ היינש התואב
יירבח" .תלדה לא הנפ ורבדבו ."תויחל עיגמ ךל םג .ידוהי התא .ילותק ירצונ ינא"
שיא יתאצמ אל יכ םהל רמוא .יב ודשחי ,דוע בכעתא םא" ,ףיסוה ,"הטמל יל םיניתממ
."תיבב

תנשב .המחלמה ףוס דע הרתונ ובש ,רחא אובחמל ונתחפשמ הרבע אלפומה הלצהה סנ רחאל
תונכסהמ ויתולצה תרשרש תא .הצרא ונתחפשמ התלע ,םילשורי רורחש רחאל המ-ןמז ,ח"כשת
ראשיהל" - ולש-ותחטבהל ןמאנ תויהל לדתשה ודיצמ אוהש ךכלו ,ובר תחטבהל יבא ףקז תוברה
."רשכ ידוהי
(הינתנ ,ןרטש החמש 'ר ,השעמה לעב לש ונבל ונתדות)

לארשי בייל 'ר םע םיידוהי םייח
"שודיק תושעל יתלוכי אל" :הרותה-רפסו בייל 'ר


שאמ לצומ דוא

תונוכמ םשמ אבייל ידכ ,ןפיל םעפל םעפמ עסונ (79) לארשי בייל 'ר היה רבכמ-אל דע
תונורחאה םינשב .הנש םישימחל בורק רבכ תורפתמל קוושמ אוה ןתואש ,תויתיישעת הריפת
תא המר דיב להנל ידכ וינתומב ונדוע וחוכ לבא .השמ ,ונב עסונ ומוקמבו תצקמב ףייעתה
.ביבא-לת םורדב ןכושה קסעה

הרות-רפס והז .ןיטולחל יתרגש-יתלב ,ישיא רצוא בייל 'ר קיזחמ קסעה תיב לש ידדצ רדחב
זורא אוהו תוריעז ויתויתוא ,ןשוימ תוביהצמ ויתועירי .דבלב מ"ס םישולשכ והבוגש ןטק
ןכלו ונממ דרפיהל יל השק לבא" ,בייל 'ר דימ ריהבמ ,"לוספ הרותה-רפס" .תוזירא המכב
."ינמז תיברמ ההוש ינא ובש םוקמב ,ימע אוה

םילוצינ רותיאל הווקת

וטגל ותחפשמ הרבע המחלמה תונש תישארב .'זדול דיל ,בו'זיי הנטקה הרייעב דלונ בייל 'ר
-הנחמל החקלנ ,הל'הנח ,תוחאה .החפשמה הלצפתה ןכמ רחאל .םינש שולשכ התהש םשו ,'זדול
בייל .תוומה םאצמ םשו ,ונמלחל ועסוה ויחאמ דחאו ויבא .תוידוהי תורענ תצובק םע הדמשה
ןטקה חאהו םאה .ץיוושואל הרשע-םיתשה ןב ריעצה םהיחאו םמיא םע וחקלנ רוכבה ויחאו
םש .ץיוושואל ךומסה ,רמאהטלא הדובעה-הנחמל ואבוה ויחאו אוה וליאו ,תופרשמל וחלשנ
.הצרא ולעו המחלמה םויס דע ורתונ

רתאל הווקתב ,'זדולל ורזח ויחאו בייל .המחלמה רחאל ליחתמ הרותה-רפס לש ורופיס
המחלמה תישארב דמלש ,בייל 'רו ,שוטנ ידוהי תיבב ומקמתה םה .החפשמהמ םיפסונ םילוצינ
.הריעז הרפתימ ול חתפ ,הריפתה עוצקמ תא

שדוקה לוליח

,ותיבל בייל עיגהשכ .הריפת תנוכמ תונקל ול עיצהש ינלופ ותונחל סנכנ דחא ישיש םוי
.ןטק הרות-רפס ףלש ורבדב ."םידוהי לש שדוק-ירפס יל שי ,עדוי התא" :ינלופה ול רמא
המכ תרומת הרותה-רפס תא דימ הנקו הברה בשח אל בייל .עיצה ,"ותוא ךל רוכמא הצרת םא"
.תועבטמ

,חבושמו הבע רועמ יושע אוה .רוכמא אל ותואש ,רחא רפס יל שי" :יוגה ףיסוה זאו
ויה רבכ ויתועירי .וברקב ויעמ וכפהתה ,רפסה תא ביילל הארהשכ ."תוילוסל ןייוצמ
.ורכמל בריס ינלופה .וילודיש לכ וליעוה אל .תומש רפס דע תוכותח

"ייחמ קלח"

לע בשוח ינאשכ שדקל לגוסמ ינניא" .לוכי היה אלו שודיק ךורעל דמע בייל .עיגה תבש ליל
הרכזנ םואתפ .ןכל םדוק רצק ןמז אשנ התואש ,הריעצה ותייערל רמא ,"לפשומה הרותה-רפס
תיבל בייל רהימ שיח .יסורה אבצב ידוהי לייח ,החפשמ בורק חראתמ םנכש תיבב יכ השיאה
לש ותיב לא אציו וקשנ תא לטנ ,וידמ תא שבל לייחה .רופיסה תא לייחל רפיסו םינכשה
לשב יכ םהל יתעדוהו םתיבל יתסנכנ" .רפסה וידיבשכ לייחה רזח הלק העש רובעכ .ינלופה
רוסמל ופידעה םהש ןבומ" .לייחה רפיס ,"הרטשמב הריקחל םיאבומו םירצענ םה שדוקה לוליח
."רפסה תא יל

דעו זאמ בייל 'ר תא הוולמ םלשה רפסה וליאו ,ידוהיה לייחה ומע לטנ עורקה רפסה תא
בורק וב קיזחא ,יח ינא דוע לכ" ,הבר תושגרתהב בייל 'ר רמוא ,"ייחמ קלח אוה" .םויה
."יילאגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ם"תס תויתואב שומיש

?ןילוח יכרוצל ם"תס תויתואב שומישמ העינמ שי םאה :הלאש

ןוויכ ,[ם"תס בתכ=] 'ירושא בתכ' יכ ,עדתש יוארה ןמ" :הבושתב ם"במרה בתכ :הבושת
.שדוקה יבתכב רשאמ ץוח וב שמתשהל הנוגמ אוה ,תירבה תוחול וב ובתכנו הרות וב הנתינש
[קיתע=] 'ירבע בתכ'ב םהלש לוח יבתכו םהיתורגיא ויהו ,הזב רמשיהלמ לארשי וקספ אלו
[תורודה ךשמב ולגתנש םיקיתעה תועבטמב=] שדוקה ילקש לע דימת תורח אצמת ןכלו .דבלב
וניש ןכ-לעו ...'ירושא בתכ'ב הזמ תחא תוא ללכ אצמת אלו ,'ירבע בתכ'ב לוח לש םירבד
בתכ וליאכ השענש דע ,['י"שר בתכ' ומכ=] תורחא תורוצ תויתואל ונתנו םתביתכ םידרפסה
."לוח ירבדל וב שמתשהל רתומ היהיש ידכ ,רחא

-ןמ רוסיא אלו ,דובכ לש גהנמ איה ם"תס בתכב שומישהמ תוענמיההש ,רורב ם"במרה ןושלמ
.הכלהל תאז ואיבה ,א"מרהו ףסוי-תיבה םללכבו ,םיקסופהמ םיבר ךא .שממ ןידה

ורבעש תורודב .לוח יכרוצל םג תעבורמה תואב שומישה חוור ירבעה סופדה תוחתפתה זאמ
ימ ןיא טעמכ םינורחאה תורודב ךא ,ךכמ ענמיהל ודיפקהש םיבוטו םילודג ואצמנ ןיידע
.הזב רהזנש

,םיגת תולעב טרפבו ,שממ ם"תס תויתואב שמתשהל אלש תוחפל רהזיהל שי ונימיב םג םלוא
שי .הפשאב ךכ -רחא םילטומה הלאכ טרפבו ,תועדומ וא תוחמשל תונמזה ןוגכ ,לוח יכרוצל
.ם"תס בתכמ םינוש 'םינפוג'ה ויהיש רשפאה לככ לדתשהל

םילימ הכותל הטלקש דע ,לוח יכרוצל שדוקה-ןושלב שומישמ תורודה לכב וענמנ המוד הביסמ
ריינב שמתשהל ןיאש ,הכלהב אבומ ,בגא .'ןאכל ואב תושדח םינפ'ש דע תושדוחמו תובר
.ןויזיב רבד ךרוצל (ם"תס תויתוא אל וליפא) תועבורמ תויתוא וילע תובותכש
,םש א"שרהמ ןוילג .דפר ס"וס א"מר .גפר ס"וס ד"וי י"ב .נ"שו ,חסר 'יס ואלב 'דהמ ם"במרה ת"וש
ק"גא הארו .אכק 'יס ד"וי גהנמו הכלה ירעש .כ,אער הבושת יחתפ .דפר,גפר ס"וס ש"הורע .נ"שו
.595 'מע (ק"הל) םירוביד יטוקיל .בי 'מע ,ד ,צ"יירוהמ ר"ומדא
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il