597 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ךתולעהב תשרפ * (12.6.98) ח"נשת'ה ןוויסב ח"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


תוטלחומ תותימא


,'םישדחה םינוירוטסיה'ל תוניצרב סחייתהל ךירצ אל המל
לכ תא עקעקלו ץתנל - תחא תיזכרמ הפיאש םתוא העינמש
לארשי-םעל רקיהו שודקה


ייחב םיינועבצו םיילוש םירבדל תספתנש תרושקתה לע םערתמ יתדה רוביצה קר אלש ררבתמ
תויניצר תודובע יכ לע םיננולתמ עדמ ישנא םג .תולודג תורתוכ םהמ השועו הכלההו תדה
תורתוכ םישוע םיינויצסנס 'םירקחמ' ינימ לכ וליאו ,םוסרפל תוכוז ןניא תויעוצקמו
הרוחסב ןיינועמ רוביצהש הרובס איה דוע לכ תוחפל ,תרושקתה לש העבט הזש הארנ .תושיערמ
.תרכומ איהש

קוחצה תמרל ןונצ תליכא ןיב רשקה רבדב םירקחמ לע עומשלו אורקל ונלגרתהש ירחא ,ךכו
ינש יפמ השדח תילגת לע עובשה ונרשבתה ,ריצחה תחימצ בצק לע הקיזומה תעפשה לעו
,וירחא הנש םייתאמ -האמ ,רחא והשימ אלא שדקמה-תיב תא הנב אל ךלמה המלש - 'םירקוח'
אל 'םירקוח'ה ינש יכ ?המל ךכ-לכו .הבושח ריע התייה אל המלש ימיב םילשורי ,ללכבו
.המלש ימימ תויגולואכרא תויודע יד ואצמ

,הנקסמל עיגהו הרהס רבדמב בבסש רקוח לע ,החידבה תא םירפסמ 'םירקחמ' לש הזה גוסה לע
אל ,רבדמב שפיחש לככ :החכוהה .יטוחלאה רשקה תא םינש יפלא ינפל וליג רבכ םיוודבהש
...טוחלאב ושמתשה םיוודבהש ןאכמו ,ןופלט ידומעל םידירש אצמ

רקחמ שיו רקחמ שי

ונא םויכ .רוביצה לע דובכ-תארי 'ןעדמ' הלימה הליטה םהבש םימיה ופלח רבכ ונלזמל
םייניצר ,םינבבוחו םייעוצקמ םהב שי .ךומכ-ינומכ םדא-ינב םה םינעדמש םיעדוי
םילולע ףפור ןופצמ ילעב םישנאו ,םלצא םג םייק םוסרפה רצי .םילכונו םירשי ,םינטלרשו
.םלוכ ומכ .הבוט תרתוכ ןעמל היימר ישעמל תותפתהל

םה ארקמה ירופיסש תיסיסב החנהמ םירקוחה ואצי ,'ארקמה תרוקיב' תלוכסא חתפתהל הלחהשכ
םהרבא :רקיו שודק לכ וצתינו ואצי ךכו .יתואיצמ סיסב םוש אלב ,תויממע תודגא (הלילח)
םהה םימיב .דועו דועו הדגא אלא הניא םירצמ תאיצי ,ארבנ אל ונבר השמ ,היה אל וניבא
ןיבו עדמה לוכיבכ הליגש 'תודבוע' ןיב רוחבל ןמזוה רוביצהו ,'עדמ'ה תעד התייה וז
.תדה לש 'תודגא'

תרוקיב' תיירואת לכש ,ררבתה טא-טאו ,קימעהו חתפתה ונרוזאב רקחמה ,םינשה ורבע
ואצמנ .ארקמה ירופיס תא הז רחא הזב וחיכוה םייתימאה םירקחמה .הדוסי רקשב 'ארקמה
םויכ םיסחייתמ םייניצרה םירקוחהו ,הרותב םירפוסמה םיעוריאהמ הברהל םידירשו תויודע
.ותומכ-ןיאמ בושחו ןימא עדימ רוקמ לאכ ך"נתל

יקולא רוקמ

םינוירוטסיה'ל תוניצרב סחייתהל ןיא המכ דע חיכוהל ידכ קר םירמאנ וללה םירבדה לכ
.לארשי-םעל רקיהו שודקה לכ תא עקעקלו ץתנל - תחא תיזכרמ הפיאש םתוא העינמש ,'םישדחה
חיכוהל איה וישכע הלודגה האנההו ,הנידמה יפלכ םויכ תכשמנ ,תדה יפלכ הלחהש המגמה
לש רכומ רופיס .םיללמואהו םיקידצה ויה םיברעה וליאו ,םיעשרהו םיערה ונייה ונחנאש
.תימצע האנש

ןניא תורתוס תונקסמש םשכ ,עדמה לש ןיכומיתלו תוחכוהל םיקוקז ונניא ,ונמצעל ,ונא
תוסנמש תוירואת תעצהב אלא ,תותימאב קסוע וניא ,ועבטמ ,עדמה .ונתנומא לע תועיפשמ
דחוימב .תודלונ תושדחו תותמ תונשי תוירואת .ףרה אלל הנתשמ עדמה ןכל .תועפות ריבסהל
םיסיסרמ המלש הנומתר ביכרהל םיסנמ םהבש ,היגולואכראהו הירוטסיהה ימוחתב רבדה ןוכנ
.םיעטוקמ

הנתינ הרותהש ,הרכהה איה ונתנומאל סיסבה .תוטלחומ תותימאב תקסוע הרותה ,תאז תמועל
תמא איה הרותה ןכל .יקולא אוה הרותה ירבדל רוקמהש ,האובנב ובתכנ ך"נתה ירפסש ,יניסמ
םייח וירבדו" - תמא םיקולא 'המ הנתינ איה ןכש ,תונתשהל הלוכי הניאש ,תטלחומ
."דעל םידמחנו םינמאנ ,םימייקוםירפסריהבה תולודג תוארקמ

הכרבה ביתנ תאצוהב
.תועבורמ תויתואב וספדנ םישרפמה ירבד לכ .הרות ישמוח השימח לש האנו השדח הרודהמ
50568 ד"ת .ראופמ ילכב הראופמ הרות .םידקונמ םג הלגנה רהוזו םייחה רוא ,י"שר ישוריפ
.םילשורי

- לארשי עמש

בילאקמ ר"ומדאה תאמ
בילאק זכרמ תאצוהב
וטקול םירופיסה .האושה ימימ שפנ-תוריסמ ירופיס 560-מ רתוי זכרמש ,האנ ימובלא רפס
דומלל ידכ האושה ימיב םידוהי לש םשפנ-תוריסמ לע םידיעמ םהו ,םינוש תורוקמ תואממ
.03-5708670 'לט .'מע 336 .תווצמ םייקלו הרות

- תופסותה דומילל םילכ

רטומלרפ םייח ברה תאמ
רבחמה תאצוהב
תודוסיה תא ביצמ אוה ורפסבו ,םילשוריב לתוכה תבישיב ל"וח ינבל רועיש דיגמ אוה רבחמה
.םהלש דומילה תטישו תופסותה ילעב לע טרופמ אובמ רפסה תליחתב .תופסותה ירבד דומילל
.'מע 183

- ידוהיה חבטמה יניד

ףלוו לאוי-בקעי תאמ
םירה רואמ תאצוהב
תויולתה תווצמהו םילכאמה תורשכ אשונב ונימיב תוחיכשה תוילאוטקא תוכלה זכרמ רפסה
.08-8692821 'לט .'מע 170 .תודעה לכ יגהנמל םימאתומו הלק הפשב םיאבומ םירבדה .ץראבשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .ךתולעהב תשרפל


השמ לש וחוכ

רשא חורה ןמ יתלצאו" :ול רמא ,םינקזה םיעבש תא תונמל ונבר השמ תא ה"בקה הוויצ רשאכ
יבג-לע חנומש רנל ,העש התואב המוד השמ המל" :ל"זח ךכ לע םירמוא ."םהילע יתמשו ךילע
הרסח השמ לש ותמכח התייה אל ךכ ;םולכ ורוא רסיח אלו הברה תורנ ונממ וקלדו הרונמ
."םולכ

ידכ לשמב ךרוצ שי ןכלו ,הנבהל תצק השק ומצע לשמנהש רבדה דיעמ ,לשמל םיקקזנ רשאכ
םדא לכ אולה ?רנה לשמב ךרוצה המ םשל ,םינקזהו השמ לש הרקמב .ןיינעה תנבה תא לקהל
רבדה ןיא ,םינקזל וילעש חורהו המכחה ןמ ליצאמ השמ רשאכו ,ינחור רבד איה המכחש ןיבמ
!?ונממ עורגל רומא

םלוע תדרל

הבורק הגרדב אצמנ דימלתה דוע לכ .ברהמ עורגל רבדה לוכי המכח תלצאהב םגש ,ררבתמ
דמלמ אוהו ,ותגרדב ראשנ ברה .ברה לש ותמכחמ ערוג ומע דומילה ןיא ,ברה לש וזל תיסחי
ברהש דע ,ברה תגרדמ הקוחר ותגרדש דימלתב רבודמ םא םלוא .ותמכחמ ול קינעמו דימלתה תא
.ברה לצא הדירי ומע דומילה םרוג ,ךורע-ןיאל ונממ הלענ

ומצע אוה ובש ינחורה םלועהמ תאצל שרדנ אוה ,וכרעב וניאש דימלת דמלל ךירצ ברה רשאכ
תואמגודו םילשמ שפחל שרדנ ברה .דימלתה יורש ובש הז ,ירמגל רחא םלועל סנכיהלו יורש
וז הדירי .ולש-ויגשומב ןיינעה תא ןיבהל ול רשפאל ידכ ,דימלתה לש םיגשומה םלועמ
.ומצע ברל הדירי תמרוג

רעפה םצמטצה

םהל המכחה תלצאהש ,בושחל היה רשפא ןכל .םינקזה ןמ ךורע-ןיאל הלענ היה ונבר השמ
הערג אל ןכ-יפ -לע-ףאש ,ל"זח ונל םירמוא .ומצע ונבר השמ לצא הדירי םורגל הרומא
.ומצע השמ לש וחורמ המואמ םינקזה לע השמ לש חורה תלצאה

התואב ."הברה תורנ ונממ וקלדו הרונמ יבג-לע חנומש רנ" :ל"זח ןושלב זומר ךכל רבסהה
השמ לצא הדירי הלחו ,(י"שר ןושלכ) "השמ לש וחוכ ששת" ,םיננואתמה אטח רחאל ,העש
ןיבל וניב יכרעה רעפה םצמטצה ."הברה תורנ ונממ וקלד"ש רנ תניחבב היהש דע ,ונבר
.השמ לש ותגרדב הדירי הררג אל חורה תלצאה ןכלו ,םינקזה

תולבגמ ילב

דוע איבנ םק אלו :רמאנש ,םולכ רסיח אל ולשמ השמ" :ףסונ רבסה עיפומ שרדמב םלוא
העבנ ,השמ לש ותגרדב הדירי המגר אל םינקזה לע חורה תלצאהש הדבועה ."השמכ לארשיב
.ותלודגו ותלעמ-םור תמחמ אקווד

קינעהל לוכי היהו ,תולבגמ םוש ולצא ויה אל ,"השמכ לארשיב דוע איבנ םק אל"ו ליאוה
.ומצע ולצא הדירי םוש םורגי רבדהש ילבמ ,ךורע-ןיאל התוחנ הגרדב דמועש ימל םג ותמכחמ
עיפשהלו ריאהל ןכ-יפ -לע-ףאו ,הנוילעה ותגרדבו ודמעמב ראשיהל תלוכיה ול התייה
.ונבר השמ לש יקולאה וחוכ והז .םיקחרמל
(75 'מע ,ח ךרכ תוחיש יטוקל)

שדקמה תורנ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמדיתעל הרוא

,םכתוכזל אלא ,וללה תורנה לע ךיתרהזה תורנל ךירצ ינאש ליבשב אל :השמל ה"בקה ול רמא
.אובל דיתעל הלודג הרוא םכל ריאמ ינא ,יינפל תורנה תא קילדהל םיריהז םתא םאש
(הבר רבדמב)


ומצעב חרט

תא קילדה ןהוכה ןורהאש ונדמלל ."ןרהא ןכ שעיו" :(ג,ח רבדמב) ןורהא לע הדיעמ הרותה
ןרהא ותוא ךורעי" רמאנש יפכ ,וינבב םג הרשכ הווצמהש יפ-לע-ףא ,וימי לכ ומצעב הרונמה
דוסלו ןוילע רבדל תזמורה תאזה הלודגה הווצמב חורטל ומצעב הצר ןרהאש םושמ - "וינבו
.בגשנ
(ן"במר)


תלוזל ריאהל

,וייח תא וב ריאהלו ,"רוא הרותו הווצמ רנ" קילדהלו תולעהל הבוחה תלטומ ידוהי לכ לע
,ומצעל רואה תאבהב קפתסהל ול רוסא ךא .היטרפ לכ לע םייחב וכרד תא ריאת הרותהש ידכ
.ולוכ םלועה לכל הריאהש הרונמכ ,תלוזל םג הז רוא איבהל הבוחה וילע תלטומ אלא
(שדוק-תוחיש)


םיררועמ םיקידצה

:תרמוא הרותהו ."םדא תמשנ 'ה רנ" - (כ ילשמ) רמאנש יפכ ,לארשי תומשנל םיזמור "תורנ"
תומשנ תאלעה לש המישמה תלטומ ,רודה יקידצ תא למסמה ,ןרהא לע - "תורנה תא ךתולעהב"
.ה"בקל הבהאה שא יפשר ןהב וררועתיש דע ,לארשי
(הרותה רוא)


םהמ לודג

אלו אוה אל ,םמע היה אלשכ ,ותעד השלח ,םיאישנה תכונח תא ןורהא הארשכש ,רמוא שרדמה
הארשכ .תורנה תא ביטימו קילדמ התאש ,םהלשמ הלודג ךלש ,ךייח :ה"בקה ול רמא .וטבש
הלודג ךלש" :ול רמא ,ושפנ קמוע דע ןהוכה ןרהאל עגונ שדקמה תכונח ןיינעש ,ה"בקה
.םהמ לודג התאש חיכומ רבדה - "םהלשמ
(הרות ינינפ)


תוינוציח אלב

שדוקה תדובעב ."הניש אלש ןורהא לש וחבש דיגהל" :י"שר שרפמ "ןרהא ןכ שעיו" קוספה לע
וחבש והז .בלה תוימינפב היה הרקיע יכ ,ינוציח יוניש םוש רכינ היה אל ןהוכה ןורהא לש
.ץוח יפלכ םולכ הארה אלו הניש אלש ןורהא לש
(קצוקמ לדנעמ-םחנמ יבר)


הקיחש אלב

הילא לגרתמ אוהשכ לבא ,הנושארה םעפב הווצמ םייקמ אוהשכ דואמ בהלתמ םדאש ,םלועה ךרד
תובהלתה ןתואב םעפ לכב הווצמה תא םייק אוה - "הניש אלש" ןורהא ןכ-אל .הגפ ותובהלתה
.הנושארה םעפב האשע ןהבש תוניצרו
(תמא תפש)

עובשה תרמיא


רותסמ םוקמ

ךרד רבע לארשי-ץראל עסנשכ .המוצעה ותונתוונעב עודי היה קסבטיוומ לדנעמ-םחנמ יבר
אוהשכ ,רדוהמ שובלב וילא אב אוה .'תודלות'ה לעב ףסוי-בקעי יבר תא רקבל ךלהו ,האנלופ
ךלה ,ונממ אצישכו ,הבר תוביבחב ףסוי-בקעי יבר ולביק ,םיברוקמה תעתפהל .תרטקמ ןשעמ
.ונולמ דע ותוולל

יבר בישה .םיראופמ םידגבב שובלה ,הז חרוא לש וביט לע ויברוקמ והולאש ןכמ רחאל
:ףסוי-בקעי

המ .בנגית אמש ,ויתורצוא רדחב וליפא החינהל ששח אוהו ,הרקי תילגרמ התייה דחא ךלמל"
-םחנמ יבר ךכ .הרקי תילגרמ הנומט םשש ותעד לע הלעה אל שיאו ,הפשאה םוקמב הנמט ?השע
."הוואגה ישובלב אקווד ריתסמ אוה ותונתוונע תאו ,תילכתב ויניעב לפש אוה - לדנעמתודיסחה יכרד


המשנה תדירי

תודיסח ירמאמ רופס-ןיא .תודיסחה לש המלועב דבכנ םוקמ ספות 'הטמל המשנה תדירי' גשומה
תיישע לש התובישח תא שיחמהל הצור תודיסחהשכ .הטמל המשנה הדרי המ םשל הלאשב םיקסוע
הז לכו ,הנש םינומש-םיעבש וב היחו הזה םלועל תדרוי המשנש ,תרמוא איה ,ידוהיל הבוט
.(רייא 'ה םוי םויה) תוינחורב וא תוימשגב ידוהיל הבוט תושעל ידכ

:לארשי -םע לש םינמיסה תשולשמ דחא איה תונמחרש ,ל"זח רמאמ תא ןקזה ונבר שרפמ ךכ
םידיסחהמ דחא רמאו .(109 'מע א"שת תוחישה רפס) "הטמל הדריש ותמשנ לע םחרמ ידוהי"
אריבב תאצמנ וישכעו אמר ארגיאמ הדריש ,ותמשנ לש הבצמב ןנובתמש ימ שי :םינושארה
תמועל תעכ ותמשנ לש הבצמב ןנובתמש ,םדא שיו .תורירמ תשגרהל לפונ ךכ לשבו ,אתקימע
.החמש אלמתמ אוה אליממו ,וישכע ותדובעבו וישעמב יולת הז לכשו ,דיתעב יאליעה הבצמ
.(154 'מע ש"ת תוחישה רפס) רתוי לודג החמשה לעבו

תיחצנ הלאש

- אוה ץוריתה ללכ-ךרדב .הטמל המשנה הדרי המ םשל ,הלאשה העיפומ םיבר תודיסח ירמאמב
לע ץורית רמאנ רבכ ןושארה רמאמבש ירחאל - הלאשה תלאשנו .היילע ךרוצל איה וז הדירי
שחו ץוריתה תא דמולש ימ :םידיסח ורמא ?ינשה רמאמב בוש התוא םילאוש עודמ ,הלאשה
,ץוריתה איהש ,היילעל עיגהל ןתינ אל ןכש .ץורית ול ןיא תמאב - ץורית ול שי םנמאש
.ףרה אלל וב רקנל הפיסומ הלאשהו םדאה תא קפסמ וניא ץוריתה רשאכ אלא

לעש ,ריכזהלו ררועל ונוצר ,הלאשה תא ץרתל יברה ןווכתמש הממ רתוי :םידיסח ורמא דועו
השוע ינא המ ?הטמל יתמשנ הדרי המ םשל - ףרה אלל וז הלאש ומצע תא לואשל דחאו דחא לכ
?הדיריה ירוסיי תא םיקידצמ יישעמ םאה ?םלועב

,תילכש קר הניא הישוקה .חומה תלאש קר אל ,איה בלה תלאש - וז הלאש :ישילש רבסה
םג ,ןכלו .דבלב ילכש ץוריתב יד אל - וזכ הלאש ץרתל ידכ .תישגר רקיעב אלא ,תינויגה
.בושו בוש תבאוכו תרזוח איה ,ילכש ץוריתב תצרותמ הלאשהש רחאל

הזה םלועל הדיריה ידי-לע אקוודש ,אוה הטמל המשנה תדיריל םייזכרמה םירואיבה דחא
יפ-לע-ףא ,ןכל .ךורע-ןיאל ההובג היילעל עיגהל םיכוז ,תוימשגב תווצמו הרות םויקו
תדמוע המשנ" .הזה םלועל תדרל הכזת ובש עגרל הפצמ איה ,הלודג הדירי וזש תעדוי המשנהש
דומילב קסעתתו תיעבטה שפנבו ףוגב שבלתת זאש ,הטמל התדירי ןמזל םינש יפלא הכחמו
.(116 'מע א םיסרטנוק םירמאמה רפס) "תווצמה םויקו הרותה

חתפ לע ןה תובבוס הנש תואמ-שמחש תומשנ שי :רמא ןקזה ונבר .םילוגלגה ןיינעב םג ךכ
,םיחתפה לע רזחל ףא תונכומ ןה .הזה םלועל תפסונ םעפ תדרל וכזיש תושקבמו ןדע-ןג
.וז השקב יולימל הכוז המשנ לכ אל ךא .תוימשגב תווצמו הרות םייקל ולכויש דבלבו

שובנ אלש

ימ .הווצמ רנו רוא הרותב וריאהל ליבשב םלועל תדרוי המשנ" :צ"יירה ר"ומדא ק"כ בתוכ
ללכ בשוח וניא ,םיחידמו םיגיעלממ ללכ לעפתהל אלש ,דגנמ וייח תא ךילשמ - ךכב ןנובתמש
לצונמ עגר לכ .הרידאהלו הרות לידגהל ומצע תא ןתונ אלא ,ירמוחה םלועה לש ונובשחב
.(נקת 'מע ,א ךרכ שדוק-תורגא) "םיברב הרות ידמול לש תורובח דגאלו תובבלה תא ררועל

תא תושעל ידכ הלילה עצמאב םימעפ המכ ררועתמ היה ותנקז תעלש ,דחא דיסח לע רפוסמו
לע לאשנשכ .הרות -יטוקילב תורוש המכ דומלל ,ותנשל ובוש םדוק ,גהנ םעפ לכב .ויכרצ
רשאכ .תורחא תומשנ םע אתווצב תבשויו הלעמל הלוע המשנה הלילב אולה" :הנע ,הז וגהנמ
וזיאל תורחאה תומשנה תוניינעתמ ,המ -ןמזל ףוגל תדרלו ןהמ דרפיהל םואתפ תשרדנ איה
תשגל ידכ הדריש תונעל ךרטצתשכ ,שייבתתש הצור ינניא ינאו .ןבזעל הצלאנ הרטמ
..."םיתורישל


הלואגל הייפיצב


ןוזמו םחלו רב םיאיבמו םהיתבל םיכלוה ויהי ,דוד-ןב תומיל ץראב םיראשנה םייוגה לכ"
"לודג רשוע לארשי תא םירישעמו ,לארשי לש םהיתבל
(כ הבר והילא-יבד-אנת)

היהש השעמ


לשמנו לשמ

ונממ דרפנש םדוק ,ודימלתל בוט-םש-לעבה רמא ,"בו'צולזב התא רבוע ,ךתיבל ךכרדב"
רשאכ .לכימ 'ר הלענה ידימלת לש ותיבל סנכיהו יל םגו ךמצעל הבוט אופא אנ-השע" .םולשל
."הדועס תוכלהב ולצא ךל השדחתנ הכלה וזיא יל רפסת יכ ינא הצור ,האבה םעפב יילא בושת
.ודימלתמ ט"שעבה דרפנ ךכ

והוריכה בו'צולז ינב םנמא .בו'צולזמ לכימ יבר לש ומש עדונ אל ןיידע םימי םתואב
קסוע ,דדובתמ היה ומוי תועש בור .הזמ הלעמל אל ךא ,םימש יקסע ויקסעש ,הלעמ-שיאכ
.םיחרוא תסנכה - םסרפתנ תחא הדימב םלוא .תוירבה םע חישו גישב טעממו הרותבו הליפתב

םילאשנה דימ והודמיל ,לכימ 'ר לש ותיב רחא שפיחו בו'צולזל ט"שעבה דימלת עיגהשכ
התא חטבומו ,'יכונא בערו ינא חרוא' ,ול רומא" .ותיבל ואובב ומצע גיצהל וילע דציכ
."ךרוסחמ לכל גאדיו תופי םינפ רבסב ךלבקיש

תווצמ וילע הקזחו השעי המ לבא .בער אלו ינע היה אל השעמלש ינפמ ,דימלתה בל ץמחנ
,תיבל וסנכיהבש אלא .לכימ 'ר ידי-לע הבר תוביבחב לבקתנו םיצעויה תצעכ אופא השע ?ובר
טוהירה ,לופיל טמו ברח ותיבו ןויבאו ינע וחראמ יכ ,חכונ הרהמ דע .םייתעבש וביל ץמחנ
.םיטפורמ םידליה ידגבו בולע וב

,"!?ותיב ינבלו ול תקפסמ הניא ותדועסש ,הז ידוהי לע הסמעמל לופיל יתזעה דציכ"
אלא ,ןאכל עיגה ומצע תעדמ אל יכ רכזנשכ ,דדועתה דימו ףכית םלוא .ונופצמ ורסיי
.ובר תווצמב

.תיבהמ תאצל רהממו םירפסה ןוראמ והשלכ רפס ףלוש לכימ 'ר תא דימלתה האר עגר רובעכ
יכרוצ ןיכהל לכוי ובש ףסכ גישהל ידכ ,ונכשמל וא ורכומל אוה הנופ יכ ול היה רורב
הרהמ דע .םיכרצמ אלמ לס וידיבשכ ותיבל לכימ 'ר בש הלק העש ףולחכ ,ןכאו .הדועס
.בוט לכ ןחלושה הסוכ ןיע-ףרהכו ,הכאלמל תיבה-תלעב םג הפרטצה

היהש דע ונממ הפרה אלו וילע הז דמע ,תיבה-לעב תווצמב וידי תא דימלתה לטנש רחאל
לש םיחרואה-תסנכה תדיממ תולעפתה זוחא היה ט"שעבה דימלת .וכרוצ יד התשו לכא יכ חוטב
השדח הכלה לכימ 'ר לצא דומלל ינשקיבש העשב יברו ירומ ןווכתנ ךכל ילוא" .לכימ 'ר
.ומצע ןיבל וניב רהרה ,"הדועס תוכלהב

הדועסה ירייש תא םהל שיגהו ןחלושה לא וידליל לכימ 'ר ארק ,ןוזמה תכרבו הדועסה םותב
.אמצ וא בער אוה ןיא םנמאש בוש אדוול ידכ ,וחרוא לא בוש הנפ ןכמ רחאל .חרואל ןיכהש

לכימ 'ר לא הנפ ,"ודובכ לא יל הלאש" .קפאתהל דימלתה דוע היה לוכי אל עגר ותואב
.המ-סוסיהב

.חראמה לש וינפ וריאה ,"בישהל לדתשאו לאש"

,דימלתה לאש ,"חרוא לכ יפלכ םלוא לש וחתפכ בחר ךבילו םדא לכב ךכ-לכ הפי ךניע םא"
?ךיחרוא תדועס יריישמ תונהיל ךידליל התא חינמ עודמ ?טעומב קפתסמ ךמצע התא עודמ"
ךתסנרפל ללפתמ ךניא המל ,ןכ-םאו ,םיקידצ לש םתליפתל אלא הוואתמ ה"בקה ןיא אולה
..."!חוורבו דובכב ךתיב-ינב תסנרפלו

רישע ךלמ היה םעפ .לשמ ךל לושמא ,הילע בישהל ידכ .תלאש הלודג הלאש" :לכימ 'ר חנאנ
םג .ץראה ידבכנ לכל ,לבת תוצק לכל תונמזה חלש ,היתולולכ דעומ ברקתהב .הדיחי תב ולו
,ןידכו תדכ ,הדעומב הכרענ הנותחה ,ןכאו .ולכיהב ןיכהש קנע התשמל ןימזה םעה לכ תא
.םהל המוד ןיאש ראפבו עפשב

דחא עגרב .ךלמה תב תא הבשו ךלמה ןומרא לע טשפ בייואה אבצו התשמה ימי ומת אל דוע"
ינב ופיסוה ,ותב תא הכבמו בשוי ךלמה דועב םלוא .החנאו ןוגיל הלודגה החמשה הכפה
- םיינשל וקלחנ ,ועיגהשכ .ןומראה לא רוהנל ,ןוסאה רבד תא ועמש םרטש ,הידבכנו הנידמה
ורעצ תא םתוארב ,שפנה ינידע וליאו ,םתנמ תא ועבתו ךלמה לכיה לא וקחדנ םהבש חורה-יסג
.םיכורעה תונחלושה לא ברקתהל וזעה אלו םנובאת םתתסנ ,לבאה ךלמה לש

.לארשי תסנכ וז - הדיחיה ותב" .לשמנה תא לכימ 'ר םילשה ,"םלוע לש וכלמ הז - ךלמה"
.ךלמ לש ןירטלפ ,שבדו בלח תבז ץרא וז - הדועסה .ונמע תרכש תירבה וז - ןיאושינה התשמ
.'ותנאת תחת שיאו ונפג תחת שיא'ל החטבהה וז - םינדעמה

שדקמה ןברוח והז - ךלמה תב תייבש .םינושארה תורודה ולא - ואבש םינושארה םיחרואה"
.אתולגב אתניכש וז - ךלמה לש ולבא .לארשי תולגו

,בוט לכמ ךלמה ןיכה םלוכלש ,םיאבו םידלונה תורודה הלא - אובל םירחאמה םינמזומה"
שקבל רשפא הזכ בצמב םאה - יריקי ךתוא ינא לאוש תעכו .וקלח ןמוזמ םהמ דחא לכלו
..."!?בוט לכו עפש עובתלו

.לכימ 'ר יפמ דמל הדועס תוכלהב הלודג הכלה ןכא .ובר ירבד תא ט"שעבה דימלת ןיבה התע
.השעמל הכלה ,לעופב התוא םימשיימ דציכ םג אלא ,דבלב הכלה אל
גרובזנג קחצי 'ר םע םיידוהי םייח
הליצהש הציר .גרובזנג (הק'ציא) קחצי 'ר


ח"שת ירוביגל העדצה

ועצפנש ,ח"שת ירוביגל יתכלממ העדצה סקט ןורטלב ןוירשה רתאב םייקתמ ישילש םויב עובשה
וא ,גרובזנג קחצי 'ר ול םיארוק .ןבל ןקז רוטע ,ד"בח דיסח ללכנ םכותב .רורחשה תמחלמב
.המזויו ץרמ אלמ ,בבוש ריעצ םויה דע ראשנ ויתונש תחאו םיעבש תורמל .'הק'ציא' רוציקב
.ב"הראב תיכוניחה ותוליעפ ןיבל ד"בח-רפכב ותיב ןיב םילצפתמ וייח

חפוס ,הכרעמל סייגתה אוה .םירשע ןבכ הבישי דימלת הק'ציא היה רורחשה תמחלמ ימיב
ובג לעשכ דודגה דקפמ לא דומצ תויהל וילע היה .רשק הנמתנו ינלוג תביטח לש 13 דודגל
סילו'ג הנחמל חלשנ םשמו ,ןופצה רוזאב דודגה םחל הליחתב .ןשוימהו דבכה ,18 ק"מ
.הזע תעוצרל ךומס ,המא'ג לתו הראפ לת - תועבג יתש שובכל המישמ וילע הלטוה .םורדב
העבגה לע טלתשהל םהילע היה הלילב תרחמל .הראפ לת תא תוגולפה תחא השבכ ןושארה הלילב
.היינשה

הרומג העתפה

ונילאשכ ,התוחא רבעל ונשבכש העבגהמ תדרל וננוכתה" :הק'ציא לש הרובגה השעמ שחרתה ןאכ
םה .םיילארשי הירליטרא תוחוכ וניתמה ונירוחאמ מ"ק השימחכ .תשומחת סומע בכר הוולנ
.תוחוכה ןיב רביחש יווק ןופלט תועצמאב ,ונתיאמ תויחנה יפל ונתרזעל אובל םירומא ויה

ירצמ ןוירש רוט הפצנ ךכ ךותב .תירצמה חיפרמ הדבכ הצצפה הלחה ךרדל האיציה ינפל עגר"
תודוקפ רזיפו ויתונותשע תא דביא הגולפה דקפמ .הרומג העתפה התייה וז .ונרבעל ברקתמ
.ונתיאמ םיבר הגרהו העצפ תינחצרה שאה .הלהבב ורפחתה םילייח .תולבלובמ

ףרוטמ ןויער

.קתונ רשקהו ,ןופלטה טוחב עגפ םיזגפה דחאש אלא ,ירליטראה חוכה ןכוה הזכ בצמל קוידב
בכרב .ןויער יחומב ץצ זאו .ךרע לכ הירליטראל היה אל ,ונתיאמ תורורב תויחנה אלב
דחא רישכמ איבא ,בכרה לא אצאש יתעצה .םייטוחלא רשק ירישכמ גוז היה רוחאמש תשומחתה
הירליטראה תוחוכ לא ומע ץוראו ףסונה רישכמה תא חקא ,בכרל בושא ןכמ רחאלו דקפמל
.רשק שדחמ םיקהל לכונ ךכ .רוחאמש

,'!?חותפה הדשב ץורלו החושהמ הצוחה תאצל הצור התא' .ףרוטמבכ יב ןנובתה דקפמה"
הצוחה דימ יתצפק ינאו ,הרורב-אל העונתב ושארב דנ אוה .יתינע ,'ךכ קוידב' .םמותשה
.בכרה לכ תא ףיעהל לק ץוצינב היה יד .ירבעל ןווכ תוירי רטמ .תשומחתה בכר לא יתצרו
."המישמב ירמגל זכורמ יתייה ינא לבא

'תובב עברא' ןוגינ

תא לטנ ,בכרה לא בש ןכמ רחאל .העבגה לא ומע רזחו דחא רשק רישכמ בכרהמ איצוה הק'ציא
ךא ,ולגרב עצפנ אוה .היירליטראה תוחוכ לא מ"ק השימח ךרואל הצירב חתפו ינשה רישכמה
יברה לש הלואגה גח ,ולסכב ט"י אוה הליל ותוא יכ יתרכזנ הצירה תעשב" .ץורל ףיסוה
תיראשב יתצר .'תובב עברא' ,עודיה ונוגינ ןגנתמ יפמו ,ץר ימצע תא יתאצמ .ןקזה
.םירצמה רבעל וניתוחוכ לש תקייודמ הצצפה הלחה זאו ,שדוח רשקה .יתעגהש דע ,ייתוחוכ
."ולצינ העבגה לעש יירבחו וטלמנ וללה

ודביאש םירבח תמועל" .םדאה דחאכ תכלל רזחו ,ולגרב םיחותינ לש הרושל קקזנ הק'ציא
שמ אל יחצנה ךויחהו ,רמוא אוה ,"לוזב יתאצי ,םיילגרו םיידי וא םהייח תא אוהה ברקב
.וינפמגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תבשב הווצמ-רב

?תבשב אקווד הרותל הווצמה-רב ןתח תא אורקל םיבייח םאה :הלאש

הרשע-שולש ליגל עיגהש םויב הרותל תולעל הווצמה-רב ןתח תא אורקל לארשי גהנמ :הבושת
םויב הלעי - ואל םא .הרותב האירק םוי אוה הז םוי םא ,(ןבומכ ירבעה ךיראתה יפל)
ול תואלמ ירחאש תבשב אוה היילעה ךיראתש ,ובתכש םיקסופ שיו .רתויב בורקה האירקה
.הנש הרשע-שולש

תבשב אלו ,ישימחו ינשב וא תבש תחנמב היהת הרותל הנושארה היילעה ,ד"בח גהנמל
.תירחשב

- ד"בח גהנמלו) וינפלש הלילב - ללכ-ךרדב ,ומצע הווצמה-רב םויב ךורעל שי הגיגחה תא
ךיראתב - רשפא -יא םאו ,(םויה יאצומב תירקיעה החמשהו ,תירחש ירחא אטוז תודעוותה
.רתויב בורקה

ןניאש ,תובר תוחפשמ לש גהונה בקע תרצונ - תירסומו תיתרבח ,תיתכלה - השק היעב
גוגחל הפיאשה תא ךירעהל שי םנמא .תבשב אקווד הרותל רענה תא תולעהל ,תווצמ תורמוש
םג םימעפל ,תבש לוליח הברהב ךורכ רבדה ,הז םע ךא ;תאז תוחדל ונל הלילחו ,תסנכה-תיבב
לועב ידוהי רענ לש ותסינכ תא גוגחל תרהצומ הרטמב השענ רבדהש ,אוה דרוסבאהו ,יולגב
...תווצמו הרות

הווצמ -רב תוגיגחש לדתשהל ,ב"הרא ינברמ הברהל שטיוואבוילמ יברה עיצה וז הביסמ
.הווצמ-רבל םירומה לא םג וז האירק תונפהל רשפא וניתומוקמב .אקווד לוחה תומיב וכרעיי

.לוחה תומיב הרותל רענה תא תולעהל ץילמהל שי ,תויתד-אל תוחפשמב רבודמ רשאכ ,רמולכ
,תסנכ -תיב לכב תאז םייקל םג רשפא .םש הרותל היילעו לתוכל העיסנ ןגראל רשפא
,'שודיק'ה תכירעו תבשב תסנכה-תיבב היילעה תא .ותחפשמ-ינבו רענה לש וירבח תופתתשהב
.תבש ירמוש םירכמו םיבורקל ריאשהל יואר
ץבוק .זלר 'מע זי ךרכ שדוק-תורגא .74 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס .ו"פ הווצמ רב תוכילהו תוכלה
.טצ-חצ 'יס א"ח ח"וא השמ תורגא ת"וש תארו .3 'מע 4 ןויליג 'טושק'עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il