599 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

חרוק תשרפ * (26.6.98) ח"נשת'ה זומתב 'ב * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


יברה לש רודה


לש םתלחנ הליחתב התייהש ,שטיוואבוילמ יברה ללסש ךרדה
וחוכ הז .לארשי-ללכ לש ותלחנ ןמזה ךשמב התשענ ,םיטעמ
רודה קידצ לש


םינוש םיגוס שי .רודו רוד לכב םייחש םיקידצה תוכזב םייקתמ םלועהש ,תרמוא ארמגה
שיו ,הלוגס-ידיחי לש תונטק תוצובק הפיקמ םתעפשהש שי ,םייולג שיו םירתסנ שי .םיקידצב
.ולוכ רודה לע םמתוח תא םיעבוטה םיקידצ שי םלוא .רתוי הבחרו תיללכ םתעפשהש

לש םתלחנ הליחתב התייהש ,ללסש ךרדה .שטיוואבוילמ יברה לש ומתוחב םותח ונלש רודה
לוכה אל ונמזבש ,םחלנ םהילעש תונורקעה .לארשי-ללכ לש ותלחנ ןמזה ךשמב התשענ ,םיטעמ
ןיפיקעבו ןירשימב .תינרותה תודהיה תורדש לכ תא םויכ םידכלמ ,םכרעו םתובישח תא וניבה
.ולוכ םלועב ידוהי תיב לכל ותעפשה הרדח

ללכה תלחנ

שידקהל ונימיב תווצמו הרות רמוש ידוהי לכ לש ודיקפתש ,ותואישנ תליחתב יברה זירכהשכ
תירוקמו תידוחיי ךרד התייה וז ,הרותה רואל םיפסונ םידוהי בוריקל ויתוחוכמו ונמזמ
תידרחהו תיתדה תודהיב גוח ןיא םויכ .םהילע לטומ הז דיקפתש ובשח אל םיבר םיגוח .ולש
.וז תוליעפב קסוע וניאש

תורבעמל ,רתויב םישקה תומוקמל וידיסח תא חלשש דיחיה יברה היה הנידמה תונש תישארב
התייה וז .בוחרל רדרדיהלמ רעונה תא ליצהלו רפס-יתב םש םיקהל ידכ ,הקוצמ תונוכשלו
וא םיצור םניא םירחאש המ תושעל הכירצ ד"בח" :רמא יברה לבא ,השק רמוח םע ,השק הדובע
."תושעל םילוכי םניא

םויה םיכרדומ םיללוכ יכרבא .ללכה תלחנל התייה וז ךרד דציכ םשה-ךורב םיאור ונא םויכ
םימיקמ תווצמה תרמוש תשקה תוצק לכמ םיליעפ .םתביבסל הרותה רוא תאבהל םנמזמ שידקהל
ררועו ףאשש יפכ קוידב .הניפו םוקמ לכב תודהיה תצפהל םיזכרמו רפס-יתב ,םידלי-ינג
.יברה

יפ-לע םניאש 'םירויג'ב םג ריכמה ,'ידוהי והימ' ללמואה קוחה דגנ קעזנ יברה רשאכ
יכ אבינו ץראו םימש שיערה יברה לבא .הבושח-יתלבו תילוש היעב וזש םיבר ובשח ,הכלהה
קוח' ביבס םויכ ללוחתמה קבאמה .ץראב תדה יניינע לכ לע ןוסא טימי קוחה ןוקית-יא
.יברה הפצש תונכסה לש רוחיאב הנבהה תאצות אוה 'הרמהה

וישכע ונתיא

םינבומ םה םויכש ,הגהנה יללכו דומיל יכרד ,םימוחתו םיאשונ דועו דוע ךכ תונמל רשפא
,שטיוואבוילמ יברה םע ןיטולחל םיהוזמ ויה הנש םישימחו םיעברא ינפל לבא ,םהילאמ
ותטישו וכרדש ,רודה קידצ ,לארשי גיהנמ לש וחוכ הז .םיירוקמו םיינשדח םירבדכ וארנו
.רודה לכ תלחנ תישענ

םישנאה לש ונימב דחוימה ןווגמב םג יוטיב ידיל האב יברה לש תאזה הפיקמה העפשהה
דחוימ רוביצ שי ,לארשי-םעב קידצו גיהנמ לכל ,ללכ-ךרדב .וילא דחוימ רשקו הברק םישחש
תא םיריכמ ד"בח ידיסח לכ .וללה תוציחמה לכ לש הצירפ םיאור ונא יברה לצא .וילא בורקה
דחוימה רשקה לע םירופיסב שדחמ םעפ לכב םתוא םיעיתפמ תשקה ינוג לכמ םישנאש ,העפותה
.יברה םע םהלש

- האלפומה ותוגיהנמו הרותה ירדח לכב ותונואג ,ותשודק ,ותקדצ לע ףסונ - וז הניחבמ
.םיבר תורודב התומכ םיאצומ ונניאש ,הנימב תדחוימו הרידנ העפות אוה שטיוואבוילמ יברה
תאז-לכבו ,שדוקה-ןורא זנגנ הרואכל רשאכ ,ד"נשת זומתב 'ג רחאל רתוי דוע לודג אלפה
.ונלוכל ריאהלו חורזל ורוא ףיסומ

לבא ,וישכע םג ונתיא אצמנ יברהש םישיגרמ םה דציכ תישיא רפסל םילוכי םידוהי ינומה
ילואו ,ויתודסומו וילעפמ לש םתוחתפתהו םמויק ךשמהב איה רתויב הבוטה החכוההש המוד
:ל"זח ורמא אולה ךכ לעו .וידימלתו ויחולש ,וידיסח ןיב תכלוהו תרבוגה תודחאב רקיעב
!"םייחב אוה ףא - םייחב וערז המ"שדח שיאלוליהה םוי יגהנמ

שטיוואבוילמ יברה לש וירשוקמו וידיסח םיגהונ ,זומתב 'ג אלוליהה םוי ,וז שדוק-תבשב
.םדוקה יברה תוקלתסהל אלוליהה םוי תארקל ,א"ישת תנשב יברה עבקש םיגהנמה תא םייקל
לש וירפסמ דחאב ותוא םיחינמ ,'שפנ-ןוידפ' םיבתוכ ,הליפתה ירחא ,רקובב ישיש םויב
םיקילדמ תבש ינפל .(00-1-718-7234444 :סקפה 'סמ) שודקה ןויצה לא ותוא םירגשמו ,יברה
דחאו דחא לכ לדתשי תבשב .המודכו יברה לש ויתודסומל הקדצ תפסות םינתונו המשנ-רנ
ןכו ,יברה םסרפש ןורחאה ,'הווצת התאו' תודיסחה רמאממ םיקרפ םידמול .הרותל תולעל
.תידיסח תודעוותה םימייקמ ןכ-ומכ .ומש תויתואב םיליחתמש הנשמ יקרפ

תיזכרמה תודעוותהה

7 העשב ,זומתב 'ד ,בורקה ןושאר םויב ה"יא היהת זומתב 'ג לגרל תיזכרמה תודעוותהה
,עובשה ישימח םויב םייקתהל דמעש ,ףסונ סוניכ .ד"בח-רפכב ד"בח-יריעצ תיב תבחרב ,ברעב
וידיסח לכ לש תודחאה ןמיסב דומעתש ,תיזכרמה תודעוותהה םע ודחאל טלחוהו לטוב
תאיבל הייפיצהו הנומאה קוזיחו דודיע - ןשארבו ,ויתוארוה ביבס יברה לש וידימלתו
הניגנו הריש יקרפ .רוביצ-ישיאו םיעיפשמ ,םינבר םתוחכונב ודבכי תרצעה תא .חישמה
.תישפוח הסינכה .יפורי'ג ידנמו רכוארג ידד םירמזה יפמ ועמשוי

ט"שעבה יביתנב

לש ותדלוהל תואמ-שולשה תנש לגרל דחוימ טקייורפ ד"בח-רפכב ץיקב וחתפי ד"בח-יריעצ
יכינחו םידימלת לש תוצובקל דעוימ - 'ט"שעבה יביתנב' - טקייורפה .בוט-םש-לעבה
:תינכתב .ט"שעבה ימיל םתוא הריזחמש המוסק היווח םהל קינעמו ,(ו-ןג תותיכ) תונטייק
.דועו ןאצ העור םע שגפמ ,םיסוסל תומותר תולגעב רפכב רויס ,הלעפה ינתיב ,ןמז תרהנמ
.9607588 -03 :םירוקיב םואיתלו םיטרפ רוריבלשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .חרוק תשרפל


רואה תלעמ

התוימינפב הנמט ,תולדג תפיאשמ העבנ תוטשפבש ףא ,ןורהא תנוהכ לע חרוק לש תקולחמה
ללוחתהש יתוהמה שודיחה לע התייה תקולחמה ,השעמל .ונבר השמ לע הקומע תינויער תקולחמ
.יניס-רה דמעמב

היה אל .תוימשגל תוינחור ןיב ,םינותחתל םינוילע ןיב הדרפה התייה הרותה ןתמ םדוק
ףוס-ןיאה ןיבש םושמ ,תיפוס-ןיאה ,הנוילעה השודקה לא ימשגה הזה םלועה תא רבחל רשפא
אוהש ,ה"בקה ןתנ יניס-רה דמעמב .רושיגל ןתינ-יתלב רעפ שי תימשגה האירבה ןיבו יקולאה
.תימשגה תואיצמה םע תיפוס -ןיא השודק ,תוימשגו תוינחור רבחל חוכ ,לוכי-לוכ

"ואשנתת עודמ"

,קסע -ילעבו השעמ-ישנא םה םידוהיה בור .םינהוכה תדובעב יוטיב ידיל אב הז רבד
קוסיעה םגו ,השודק שי םהב םג םנמא .ימשגה ןילוחה םלוע ךותב םנמז בור םייורשה
לשו ללכב םינהוכה תשודקל םיעיגמ םירבדה ןיאש יאדו לבא ,םימש םשל אוה םלועה יניינעב
."אציי אל שדקמה ןמו" רמאנ וילעש ,דחוימב לודגה ןהוכה

."'ה להק לע ואשנתת עודמו 'ה םכותבו םישודק הלוכ הדעה לכ" :ןעטו חרוק קלח ךכ לע
םשל םלועה יניינעב קסוע אוהשכ ,ידוהי לכל שיש תימצעה השודקב יד אל עודמ ,רמולכ
ןהוכהו ללכב םינהוכה םיגציימש הנוילעה השודקה רבעל תולעתהל שרדנ אוה אלא ,םימש
.טרפב לודגה

רקובל ףואשל

ירה ,"םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל" איה האירבה תרטמו ליאוה :חרוק ןעט וזמ הרתי
םלועב יורשה ,לודגה ןהוכהמ רתוי וז תילכת אלממ םלועה יניינעב קסעתמה ידוהיה אקווד
."?ואשנתת עודמ" ,ןכ-םאו .ימשגה םלועה תואיצמ םע רשק ךכ-לכ ול ןיא לבא ,לצאנ ינחור

תדחוימ הלעמ שי יכ ,ונבר השמ זמר ןאכ ."'ה עדויו רקוב" ורמאב השמ בישה ךכ לע
תא אלמל לכוי קסע-לעב ידוהיש ידכ .לודגה ןהוכה לצא םייקש ינחורה רואב ,'רקוב'ב
תא ויניע דגנל דימעהל וילע ,ימשגה םלועה ךותב תיקולאה השודקה תא ןיכשהלו ודיקפת
.בגשנ רואו תיאליע השודק ולוכ-לכש ,ןהוכה

רואו ךשוח

רבדה ול ןתונ ,הנוילעה השודקה תא גציימה ,לודגה ןהוכה תא ויניע דגנל דימעמ םדא רשאכ
ךותמ ,ובצממ ןוצר תועיבש שוחל םדאה לולע ,ןכ-אל םא .םמורתהלו תולעתהל ףואשל חוכ
.תוימשגב תווצמה םויק אוה רקיעהש החנה

,ךרבתי ול הריד ונממ השעיש ידכ ,םלועה ךשוח ךותב אצמיי ידוהיש אוה 'ה ןוצר רשאכ םג
גציימה ,לודגה ןהוכה תא ויניע דגנל דימעהל וילע ןכל .ךשוח והזש ףרה אלל רוכזל וילע
הכירצ הפיאשה תאז -לכב ,קסע-לעב תדובע תלעמ תורמלש ,ל"זח ורמא םג ךכו .רואה תא
."הרותב קוסעו קסעב טעממ יווה" - תויהל
(110 'מע ,ח ךרכ תוחיש יטוקל)

חרוק תקולחמ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמןמז לכל הפי

תא םיחקול םידיגמהו םינשרדהש גוהנ ."תשרדנ הפי וז השרפ" :י"שר רמוא חרוק תשרפ לע
תע לכב תשרדנ הפי חרוק תשרפ לבא ,ולש השרפהו עובש לכ ,עובשה תשרפמ םהיתושרדל רמוחה
.לארשיב תוקולחמ שי דימת ונרעצל ןכש ,ןמז לכבו
(םימכח תעד)


סוחייה תנעשמ

רהצי ןב חרוק חקיו" - וסוחיי תא המידקמ איה חרוק תקולחמ לע רפסל הליחתמ הרותה רשאכ
,וסוחיי לע חרוק ךמס השמ דגנ ותקולחמב יכ ,ןאכמ ונדמל .(א,זט רבדמב) "יול ןב תהק ןב
.ומע ורבחתהש םשה ישנא לע םג ךמסש םשכ
(םייחה רוא)


הוונעל רוקמ

לומ הענכה ידיל םדאה תא איבמ אוהש יאנתב ,דואמ בוטו בושח רבד םנמא אוה תובא סוחיי
הוואג ידיל םאיבמו ,הרושה תא סוחייה לקלקמ םיבר םישנא לצא םלוא ,ויתובא תולדג
.חרוק לצא ונאצמ הזה ערה שרוש תאו ,תוריהיו
(ץישפורמ ילתפנ יבר)


םהל-אל ביר

רבדמב) "באילא ינב םריבאו ןתד" תא שרופמב הרותה תנייצמ חרוק לש תקולחמה ישנא ךותב
םהמ הלטינ אלו ,יול טבשמ ויה אל ירהש ,הביס םוש ילב וז תקולחמל וסנכנ םה .(א,זט
ןתד לאומנ באילא ינבו" רמאנש ,םירוכב ויה אל ירהש) הדובעה םהמ הלטינ אל םגו ,הנוהכה
.םהל-אל בירל אופא וסנכנ םה .("םריבאו
(הלולב החנמ)


םיישיא םיעינמ

,חצני חרוק םאש החנה ךותמ ,הררשו דובכ ,עצב יבהוא ,שפנ-ירמ םישנא וברקתה חרוק לא
.רוביצה לע ןוטלש תנמ םהל קלחי
(רקי ילכ)


תוחקיפו תוטש

ןוצרה םצע אלא ?תוטש וזיא ."?וז תוטשל האר המ ,היה חקיפש חרוק" :י"שר רמוא חרוק לע
...ולש תוטשה התייה תאז - 'ה יכרדב םכחתהלו חקיפ תויהל
(ןלשימרפמ ריאמ יבר)


תקולחמבש בוטה

רבדה תא שיגדהל ידכ ,ומש לע תארקנ השרפה אלא ?עשרה חרוק לש ומש לע השרפה ארקנ עודמ
,בוט רבד יאדו איה וז הפיאש .לודג ןהוכ תויהל ותפיאש איהו ,חרוק תקולחמבש יבויחה
.ידוהי לכ לצא תויהל ךירצ הזכ ןוצרו
(שדוק-תוחיש)


הברדא

הלודגל הפיאש וז אלא ,םימש םשל תואשנתה הניא השמ לש ותואשנתהש ונעט ותדעו חרוק
םימש םשל הניא ,הררשלו תולדגל םתעיבתו םתשירד לכ ,הברדאש ,השמ םהל הנע ךכ לע .תישיא
.םתלודגו םדובכ תוברה ןעמל אלא
(בוט םש רתכ)

עובשה תרמיא


לובג ילב - ךוניח

לא םעפ עיגהשכ .רפס-תיב להנל לחהו שטיוואבוילמ יברה תוחילשל אצי ד"בח ידיסחמ דחא
ךכ םושמו ,ונמז לכ תא תלזוג תיכוניחה הדובעהש ןנואתה ,'תודיחי'ל וילא סנכנו יברה
.ליגר היהש יפכמ תוחפ הברה הרות דומלל חילצמ אוה

תעדוי הניא ךוניחה לש העפשהה .ךוניחהמ ץוח ,הדימו רועיש שי הווצמ לכל" :יברה בישה
."תורודה לכ ףוס דע םהיאצאצו ותחפשמ ,רענה לע העיפשמ איה - לובגתודיסחה יכרד


תולבגמ ןיא

,םהיתולאשמו םהיתושקב םהבו םיבתכמ ול בותכל וא יברה לא עוסנל םיגהונ םידיסחש לבוקמ
םידיסח .הבשחמב יברה לא תורשקתה - תפסונ ךרד םיאצומ ונא תודיסחה ימי ירבדב םלוא
ךכו ,יברה לומ םידמוע םה וליאכ םתבשחמב רייצל ,םהיניע תא םוצעל וגהנ םיקחרמב ויהש
.םהיתולאשמ תא םישקבמ ויה

רובעל וא ריעב ראשיהל םא טבלתהש ,דחא דיסח סיראפב ררוגתה היינשה םלועה-תמחלמ ימיב
וב ץעונ דיסחהו ריעב זא ההש (יברל הנמתנ אל ןיידעש) שטיוואבוילמ יברה .הקירמאל
היה צ"יירה ירהש ,לאושה אלפתה .(צ"יירה) יברה תא לואשל התייה ול ןתנש העצהה .אשונב
והמ ךמצעל ראתמ ךניא" :יברה ול רמא .רשק ומע רוציל תורשפא םוש התייה אלו ,ןילופב זא
ךירצ וניא ולש הבושתה בתכמו ,הלאשה תא עדייש ידכ וילא עיגהל ךירצ וניא ךבתכמ .יבר
..."הבושתה תא לבקתש ידכ ךילא עיגהל

הבשחמב תורשקתה

םיר"ומדאה םע הבשחמב רשקתהל רשפא ךכ ,הזה םלועב יברה םע הבשחמב תורשקתה תמייקש םשכ
םויבש ,שטיוואבוילמ יברה רמוא ויתוחישמ המכב .תמאה םלועב םיאצמנ רבכש םיאישנהו
םירש ,ותרות תא םידמולש ידי -לע ?דציכו .'תודיחי'ל וילא סנכיהל ךירצ יבר לש אלוליהה
.םידיסח םע םידעוותמו ולש ןוגינ

רעד המלש' הנוכמה ,לווענ ריעהמ המלש 'ר דיסחה .תיחצנ איה יברל םידיסח לש םתורשקתה
,חישמה תומיל הכזא םא" :רמוא היה אוה .ש"רהמ יברה ידיסחמ היה ,[בוהצה=] 'רעלעג
,םיאישנה לכו ןקזה ונברו שטירזממ דיגמהו בוט-םש-לעבה ןאכ ויהיו ,םיקידצה לכ ומוקיו
יברה ,ילש יברה לא קר ךלא ,םהינפ לבקלו םתוארל הכזא םא - ש"רהמ יברה םג ןאכ היהיו
."ש"רהמ

תא עיתפה םעפ .תודיסחה תרותב לודג 'ליכשמ' היה לימוהמ קיזייא יבר דיסחה ןואגה
רשפ לע םיהות םיחכונה דועב ."לותח לש וז ומכ איה יברב ילש הנבהה" :רמאשכ ויעמוש
הדימ התואב יברה תא ןיבמ ינאש רמול הנווכה ןיא" :ריהבהל קיזייא יבר רהימ ,םירבדה
..."םיווש לותחהו ינא יברה לש ותוהמ תנבהבש אלא ,יתוא ןיבמ לותחהש

תגספ .םדאה שפנבש תונושה תוגרדמה תוראובמ אינתה רפסב" :רמא שטיראפמ לליה יבר
םילוכי ,תדחוימ המשנל וכזש ,הלוגס ידיחי .'ינוניב'ה תגרד איה םדא לכ לש תומלשה
אוה 'ינוניב'ש ,אוה לדבההו .יבר תגרדמל עיגמ וניא הז לכ לבא .קידצ תגרדל עיגהל
."לובגב שבלתמה לובג ילב - יבר וליאו ;לובג-ילב אוה קידצ ;לובג תניחבב

םירביאהו שארה

.יברה לע בשוח אוה ,ןכודל הלוע אוהש םעפ לכבש ,צ"יירה יברל םעפ רמא ,ןהוכ ,דחא דיסח
אליממ אבו עפשה דרוי שארהמו ,שארה אוה ןושארה רבדה .תויהל ךירצ ךכ" :יברה ול רמא
,א"פרת תנשב צ"יירה יברה רמא המוד רבד .(96 'מע א"ישת םירמאמה רפס) "םירביאה לכל
תודהיה תקזחה דעב םחליהל ועבשנ דחיו ,םידיסח לש ןיינמ סניכשכ ,תיטסינומוקה היסורב
."םידחופ ונא" :ול רמאו יברל ןכמ רחאל סנכנ תירבה יתרוכמ דחא .הנורחאה םדה תפיט דע
."!?םידחופ (םידיסחה=) םירביאהש ןכתיי ךיא ,דחופ וניא (יברה=) בלה םא" :יברה בישה

תמאב יכו ,ןיינע לכב ויפמ הצע םילאושו יברה לא םיאב םישנא :ןקזה ונבר תא םעפ ולאש
הבשחמה ,'ה יכרדב ךלוהו הרהטב דימת יורשש ימ" :יברה בישה ?שדוקה-חור לעב אוה
."םימשה ןמ ול םינתונש הקרבה ןיעכ איה ולש הנושארה

.םתווקת אוהו םתעושי אוה .םידיסחה לש םשמש אוה - יברה" :םינושארה םידיסחה דחא רמא
ונתיא ןיאו ,התוא ןחב אלו התוא קדב אל ונתיאמ שיא .םימשה עיקרב שמשה תא ונא םיאור
,תאז םעו ?הביט המו העבט המ ,לעממ םימשב תרסנמה וז האירב לש התומצעו התוהמ המ עדוי
תודלותה רפס) "היפנכב אפרמ םגו ,יח לכל תלעות האיבמו הריאמ איהש םיעדוי ונלוכ
.(91 'מע ש"רהמ ר"ומדא


הלואגל הייפיצב


ףס לע רבכ םידמוע ...הלואגה ןמז עיגה רבכש אקפס-קפסו קפס לכ אלל יאדוובו יאדווב"
"הלואגה תלחתה ףס לע ,חישמה תומי תלחתה
(א"שנת קלב תשרפ תבש ,שטיוואבוילמ יברה)

היהש השעמ


הרורב החטבה

,אריפש םייח 'ר לע הבתכ ('םיידוהי םייח' רודמב) הז ןויליגב העיפוה םייתנשכ ינפל
- ת"מא תרבח תא להנמ םויכו 'ס"שה לעפמ'ב רבח היה רבעבש ,זנאצ דיסח ,םכח-דימלת ךרבא
האמכ םע ,ס"שב תותכסמ םיליכמ הקיפמ ותרבחש םירוטילקתה .םילשוריב - ינרות בושחמ רצוא
.תידומלתה תורפסה ןמ םירושיקו םינויצ ,תומוקמ-יארמ ףלא

.ד"בח תודיסח לש המלועב הבר תואיקב םייח 'ר ןיגפה להנמ אוהש הרבחה לע החיש בגא
."?ד"בחל והשלכ רשק ךל שי" :ונלאשו ונתוא ןרקס ןיינעה

יל שיש יאדו" .תועמשמ-בר ךויח ךייחו הלאשב םייח 'ר בישה ,"?ד"בחל רשק שי יל םא"
יברה לש הכרב תוכזב ,האירב םאל ,אירב דלי יתדלונ .ד"בחל הרושק יתואיצמ לכ .רשק
..."שטיוואבוילמ

:אלפומה ורופיס תא םייח 'ר ללוג ןאכו

.ןויריהב רומח ךוביס חתפתה ,המחרב ימא יתוא האשנ רשאכ .יירוהל רוכבה ןבה ינא
,הלפה תושעל אלא הרירב ןיא יכ ועבק םיאפורה .תושפנ-תנכס ידכ דע ךלהו רימחה ךוביסה
.הנכסב םאה ייח ,ורמא ,ןכ-אל םאש

יברה לא רשקתה ,זנאצ ידיסח ידבכנמ אוהש ,יבא .תירבה-תוצראב זא והש יירוה"
םג הכרבל ףריצו ימא תא ךריב גרובנזיולקמ יברה .ותכרב תא שקבל (ל"צז) גרובנזיולקמ
.'שטיוואבוילמ ר"ומדאה לא סנכיתש יאדכ' ,רמא ,'קרוי-וינב אצמנ התא' :הבוט הצע

יברה רדחל יבא סנכנשכ .שטיוואבוילמ יברה לצא 'תודיחי'ל עיגהו ובר תצעל עמש יבא"
םוי לכ םע ךלהו רימחה םיאפורה ירבד יפ-לעש ,ימיא לש הבצמ חכונ הדרחב ולוכ יורש היה
.היעבה תא טריפ הבש ,הקתפה תא יברל טישוהש העשב עמד תופוטש ויה ויניע .ףלחש

ךויחב וב טיבה ,ויניע תא םירה ןכמ רחאל .יבא ול שיגהש הקתפה תא תוריהמב ארק יברה"
אירב ,תחלצומו הבוט העשב דלוויי הזה דליה !גאדת לא ,(ךרבא=) ןאמרעגנוי' :רמאו עיגרמ
...'!םימכח ידימלתו םימש-יארי ,םיפסונ םינב דוע ואובי וירחאו ,םלשו

הפופכ התייה ןהובה םלוא ,החותפ התייה דיה ףכ .ודי תא ףינה אוה ,תאז רמא יברהשכ"
תלעבכ יבא לש וחומב המ-םושמ הטלקנ ,תופנומה תועבצאה עברא לע ,תאזה דיה תעונת .המינפ
אל ךכ-לכ העיגרמו תשרופמ החטבהל .ולוכ שערנ יברה לש ורדחמ אצי יבא .תפסונ תועמשמ
.הפיצ

ינא ייחל ,ימא ייחל היופצה הנכסה ינפמ םיאפורה וגיצהש תוששחה לכ .ופלח תועובשה"
.יברה חיטבהש יפכ ,ודבתה - ןויריהה קספוי אל םא ,דיתעב םיפסונ םידלי תדלל התלוכילו

ודלונ תואבה םינשב .המלשו האירב םאל םלשו אירב דלי יתדלונ ןויריהה ישדוח םותב"
התואב וילא ורבדב יברה ףינהש תועבצאה עבראל תאז רשיק יבאו ,םידלי השולש דוע יירוהל
.'תודיחי'

לגרל ,תירבה-תוצראל ונתחפשמ העיגה ח"משת רמועב ג"ל ינפל םימי המכ .םינש ופלח"
רחאל ,יברה לש לבאה תנש התייה וז .רמועב ג"ל לילל העבקנש ,םיריעצה ייחאמ דחא תנותח
,יברה לש ותיבב ומייקתה תוליפתהו ,ןכל םדוק םישדוח השולשכ ,תינברה לש התוקלתסה
.טנדיזרפ בוחרב

עימשה הירחאו תיברע תליפתל ונסנכנ .יברה לש ותיבל ונלוכ ונעגה הפוחה ינפל המ-ןמז"
קיפהל רשפאש תוישעמה תוארוהבו יאחוי-רב ןועמש יבר לש וכרדב הקסעש שדוק-תחיש יברה
יברה ינפו 'דחי םג םיחא תבש םיענ המו בוט המ הנה' רישל להקה לחה החישה ףוסב .הנממ
.יאליע רואב ונרק

רטש הז הלוגס םויב לבקל ואבש ,הביבסה לכמ םידוהי לש קנע רות ררתשה החישה רחאל"
.תודעוותהו החיש לכ םותב תושעל זא גהנש יפכ ,יברה לש ודימ הקדצל

טבמ יברה וב ןתנ עתפלשכ ,הפ תוצפל קיפסה אל דוע יבא .ייחאו ינא ,יבא ,וינפל ונרבע"
(ןכמ רחאל רפיס ךכ) יבא לש ושאר ...'?דליה םולש המ ?השיאה םולש המ ,ונ' :לאשו רדוח
...!הנש םירשעמ רתוי ופלח יברה לצא ולש 'תודיחי'ה זאמ אולה .רחרחס וילע השענ

הנה ;םולשב רבע לוכה ,המייקתה יברה תכרב ,'ה ךורב' :יברל בישהו תשעתה עגר רובעכ"
תאו ונתוא ךריב יברה .'ויתובקעב ודלונש םירחאה יינב םג הנהו ,םייח ,ילש רוכבה ןבה
תיקולאה היווחה לש םוצעה םשורל םינותנ ,הליל ותואב הכרענש הפוחל ונעסנו ,ונתחפשמ
.וניווחש

אציש סוטמל הלעו דולב הפועתה-למנל ועיגהש םינושארהמ יבא היה ד"נשת זומתב 'גב"
."יברה יפלכ אטבל הבוח שיגרהש הדותה תרכהמ טעמה ןמ טעמ היה הז .קרוי-וינל
םיידוהי םייח
שטיוואבוילמ יברה


הטושפכ תולדג

;"וחתפל ורחיש םיאישנ" :לבת יקבוח םיגשומב ללכ-ךרדב םירבדמ שטיוואבוילמ יברה לע
םג אוה יברה לבא .המודכו "הניפ לכל ועיגה ויחילש" ;"תימלוע המצעמל הנטק הליהק ךפה"
.תואמגוד המכ הנה .טושפ יכה ןבומב תישיא תולדגל למס

םייוטיבב םג האטבתה ותוריהז .יהשלכ הנוגמ הלימ ויפמ איצוה אל םלועמ .ןושלה תויקנ
אלו אוה שדוק ידוהי לכ ירהש ,'ינוליח' - ידוהי הניכ אל םלועמ .לוכ יפב םירוגשה
.'לארשיבש םינייוצמ' - אלא 'ל"הצ יכנ' םניא ,ותטישל ,לארשי תוכרעמ יעגפנ .ןילוח
הרקמ הז ןיא .האופר - תיבה תרטמ וז ירהש ,'האופר תיב' אלו 'םילוח תיב' רמול המלו
החגשהב' לוכה ירה .ונוליממ תרדענ ,'הרקמ' ,וז הלימ םג ירהש ,ונושלב רהזנ הכש
.'תיטרפ

םיכלמ דובכ

'ה ךיראי .םולש ל-אל הדות ונחנא" :תישיא תרגיאב יברה לש ומיא תבתוכ ךכ .םא דוביכ
."בוט בורבו החלצהב ותואירב 'ה קזחי .הרתי הדימב ולש םא דוביכה .א"טילש ינב תונש
,םינש הרשע-עבשכ הנב דצל תויחל התכז ,היסורמ תאצל החילצהש רחאל ,הימי בורעב ,ןכאו
.היפלכ דחוימה וסחי תא תוארל לוכה ולכי ןהבש

סוכ הל שיגהל ,םיירהצ תעל םוי ידמ התיב תא דוקפל גהנ ויפתכ לעש רידאה סמועה תורמל
דובכ האור םעה לכו ,התיבל תסנכה-תיבמ התוא הוולמ היה תותבשב .תולק המע חחושלו הת
גאד ,(יברה יחא) ינשה הנב תומ רחאלש ,הדבועה איה רתויב המיהדמהו תקתרמה .והמ םיכלמ
לש ומשב םיבתכמ הילא חלוש יברה היה הנש הרשע-שולשכ ךשמב .התעידימ תאז םילעהל יברה
!המואמב דושחת אלש ידכ ,םיגח תארקל תוכרב רגשמ ,חאה

"הנבה יל ןיא"

לבא .בר אבצ עינמ ולש עבצא ףניה לכש ,רידא איבצמכ יברה הארנ ץוח יפלכ .תכל ענצה
,הבוצק תרוכשמ לביק ,תוטשפב תטהורמ הרידב ררוגתה אוה .הבר תועינצב יח ישיאה ןבומב
גוסהמ תוואתב הנבה יל ןיא" .שדח בכר לבקל בריסו םינש תורשע םיילענ גוז ותוא לענ
...םעפ רמא ,"הזה

לשמל ומכ .תונוש םיכרדב יוטיב ידיל האב וז הבהא .הרות בהא טושפ יברה .הרותה תבהא
ותווצמ ;'הרות סוניכ' הנשב םיימעפ תוחפל םייקל ותארוה ;ימויה ם"במרה דומיל תנקת
.דועו םידימלתה ישודיחמ םיצבק ינש תוחפל הנש לכב רואל-איצוהל תובישיהו 'םיללוכ'ל

תישיא בל-תמושת

הרושהמ רבחמ וא הכלה קסופ ,הבישי-שארש םעפ לכב תוארל היה רשפא הרותל תאזה הבהאה תא
.אבה רפסה לע דוקשל ליחתהל םוקמב-וב יברה ץחל םהמ המכ לע .שדח רפס ול שיגה
.םהימדוק לש תודיסחה ירבד תאו םהיתורצח יגהנמ תא רואל-איצוהל שקיב םינוש םיר"ומדאמ
יברה וכריב ,'החמש בל' לעב ,םבר תאופרל הכרב שקבל האב רוג תודיסח לש תוגיצנשכ
."הרות רמול ונממ עובתל םכילע" :ףיסוהו

.דחאו דחא לכל בל-תמושת קינעה אוה .ויניעמ הניש הדידה ידוהי לש ותגאד .לארשי-תבהא
עגר ןיתממ ,ודוקיר תא עגרל רצוע יברה יכ םידיסחה דחא ןיחבה ,הרות-תחמש תופקהב ,םעפ
םעפ ידמו ירט הבושת-לעב דמע םדאה םי ירוחאמש ררבתה .םייוסמ ןוויכל ודי תא ףינמ זאו
...ול הכיחו ןיחבה יברה .תוארל ידכ הבוגל ץופקל הסינגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תויציצה תקידב

?תילטבש תויציצה תא קודבל םיגהונ עודמ :הלאש

ידי-לע ערקיהל םילולע תיציצה יטוחש ,תואיצמה ןמ תבייחתמ הקידבה תבוח :הבושת
םא ,םוי ותואב וקדבנ רבכ םא םג .המודכו םיילגרה תסירדב וא םינוש םיצפחב םתוכבתסה
.דימ םקדובל הבוח - הליפתה ךשמב והשמב םיטוחה וספתנ

ונל רורבו ליאוהש ,םתקזחב תיציצה יטוח תא דימעהל היה ןתינ ןידה-ןמש םירבוסה שי
ירשפא רבדהש ןוויכמ ,קודבלו רימחהל ןוכנ םלוא .הליספל םיששוח ןיא ,םתווצמכ ושענש
תקידבב ול יד תותילט המכ שבולה ,וז העדל .הלטבל הכרב ששחמ ענמיהל ידכ - טרפבו ,לקנב
,תונתשהל הלולעו איה העורג וז 'הקזח'ש ןוויכש ,םיקסופ םינורחאה בור םלוא .ןהמ תחא
.ןתוא שבולשכ רקוב לכב ןלוכ תא קודבל ךירצ ןכל

רוביצהו הרותל תולעל והוארקש וא ,רוביצב הליפת דיספי הקידבה ידי-לעו קוחד ןמזה םא
.םימלש םיטוחה ויה לומתאש עדוי קר םא ,הקידבה לע רתוול יאשר ,תילטב ףטעתיש ןיתממ
.ותלוכי יפכ טעמ קודבי ,תאז-לכבו

.הקדובל ךרוצ ןיא ,םש האצמ תרחמלו עודי םוקמב החינה אלא השבל אלו ותילט קדב םא

שי - תועד הברהל .ןכרוא לכל תויציצה תא קודבל שי ,תילטה לע הכרבה ינפל ,םוי לכב
ירחאש םיטוחה תא תועדה לכלו ,םירשקהו תוילוחה תא םגו ,ףנכה לעש םיטוחהמ לחה קודבל
ןיב דירפהל ךירצ ןכ-ומכ .תויציצה תחא הלספנש ןפואב םיטוח וקתונ אמש - םירשקה
.םידרפנ םיטוח - העמשמ 'תיציצ'ש ןוויכ ,םיטוחה

עיצמ הרורב הנשמה .תרחא תילט ול ןיא םא םג ,תויציצה תא קודבל שי בוט-םויבו תבשב םג
.(תבשב תילט התואב שמתשמ םא) הליפתה רחאל תבש-ברעב תאז תושעל
א"ח ע"ושה ףוסב) ורודיסבו ,םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו ,ט"ס ח 'יס ח"וא ע"ושוט .א,במ תוחנמ
.א 'יס ו"ח תעד הוחי ת"וש .תישארב 'פ א"ש יח שיא ןב .םש םייחה ףכו ב"נשמו ש"הורע .(310 'מע
.נ"שו ,ח"פ 'השעמל הכלה תיציצ'ו ,םש 'הקוספ הכלה - תיציצ'
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il