600 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

תקוח תשרפ * (3.7.98) ח"נשת'ה זומתב 'ט * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


סנה תא טולקל


,םתא" :תועמד תוגלוז ויניעו ,תוארמב טיבמ ,םש דמע אוה
םילגוסמ םכניא ,םיטלוק םכניא ,םיניבמ םכניא ,םיריעצה
"ןיבהל


לש התדלוה שרעל ,ץראב ד"בח תובישיב םינייטצמ םידימלת לש דחוימ עסמ םייקתה הנשכ ינפל
ורקיב ישיש םויבו ,הווקסומב תבש םיפתתשמה ושע רוקיבה תרגסמב .היסורב ד"בח תודיסח
ואצי םשו ,ןילמרקה תבחרב םג ורבע ךכ ךותב .םהילא רשק ד"בח תודיסחל שיש םירתא המכב
.םידקורה םידיסחב תואתשהב וטיבהו ביבסמ ודמעש םייוג ינומה יניעל ,בחר לגעמב ,דוקירב

םישדוח המכ ינפל ד"בח ידיסח לש יצרא סוניכב הנושארל ןרקוה טרסהו םלוצ הזה עסמה
ןקז דיסח .רזפתהל להקה לחה המויסבו ,ברעה תא המייס הנרקהה .(תוטלקב עיפוה ןכמ רחאל)
,וילא שגינ םיחכונה דחא .תוגופה אלל תועמד תוגלוז ויניעמו ,ומוקמב בשוי ראשנ דחא
םכניא ,םיטלוק םכניא ,םיניבמ םכניא ,םיריעצה ,םתא" :למלמל חילצה ישוקב ןקזה דיסחהו
."ןיבהל םילגוסמ

ףוקז שארב

,יל רמוא והשימ היה הנש םיעבש ינפל םא" :וביל לע רשא תא ךפש ,טעמ ששואתהש רחאל
זעה אל דיסח .ותעדמ אצי שיאהש רובס יתייה ,ןילמרקה תבחרב ודקרי םידיסחו םוי אוביש
וביל-תמושת תא וכשמי אלש םיללפתמ ,םיכרדה ידיצב וכלה םישנא .ןילמרקל ברקתהל וליפא
.תמלענו תכלוה תודהי לש םינורחא םידירש ,ונמצע יניעב ,ונייה .והשימ לש

דימשהלו קוחמל ושש רשא םידוהיב רזענ אוה .תודהיב המרוח תמחלמ להינ ץירעה ןוטלשה"
-םוי תא םלועה ןמ ריבעהל םיבייח יכ הייצקסביה ישנא וזירכה םנותיעב .תודהי לש רכז לכ
ונחנא .החלצ םיעשר ךרד יכ ואר לוכהו .ןיליפתה תאו תבשה תא ,הלימה-תירב תאו םירופיכה
.וכלהו וטעמתנש ,םיפרוטמ םינשקע לש רזומ ןז ונייה

םישובל ,תואפו ןקז ירוטע .הווקסומ תובוחרב ףוקז שארב םידעוצו םידיסח םיאב ,םויכו"
תא ,תיטסינומוקה האמוטה זכרמב ,ןילמרקה תבחרב םידקור םה ,תירוקמ תידיסח תשובלתב
."!?סנה לדוג תא גישהל רשפא ,ךתוא לאוש ינא .יד"בחה ןוחצינה 'שראמ'

לודגה ןוחצינה

תא ךירעהל םיעדוי ונניא המכ דע ונל םישיחממ הלא וירבד ילואו ,ןקזה דיסחה רביד ךכ
לש קיז לכמ קותינ תונש םיעבש ירחא .תונורחאה םינשב קר וללוחתהש תוכופהתה תועמשמ
,הניארקוא ,היסור - םימעה רבח תונידמ יבחר לכמ םילועה ינומה תא תואור וניניע ,תודהי
לש בהזה תרשרשל רבחתהלו בושל םישקבמו םיאב םהשכ - זקווק ירה ,הרכוב ,הנבלה היסור
.יטסינומוקה ןוטלשה לש ודי-ןודזב וקתונ הנממש תודהיה

ותעשב הארנש עוריאב התייה תאזה עשרה תכלממ לש הריבשה תדוקנש ,םיניבמ ונחנא םויכ
ןוטלשה .ורסאממ ,ןוסרואינש קחצי-ףסוי יבר ,שטיוואבוילמ םדוקה יברה לש ורורחש - ןטק
יבר לומ ענכנו סבוה - תד ינהוכו רוביצ יגיהנמ ,םינזורו םירש ףעפע ףינהל אלב לסיחש
.חורב קנע ךא ףוגב רובש ידוהי

םג םא -יכ ,זומת ב"יב ה"בקה לאג דבלב יתוא אל" :תוריחל ותאצ םע יברה בתכ אוושל אל
היה אל הז ."הנוכי לארשי םשב רשא תא םגו ,הווצמ ירמוש ,השודקה ונתרות יבבחמ לכ תא
לע - יברה לש ורורחש .ידוהיכ גהנתהלו ידוהי תויהל תוכזה לע המחלמ אלא ,ישיא קבאמ
חור לש התרובג גח ,ידוהי לכ לש ונוחצינ אוה - הייצקסביהו ב-ג-קה לש םתמח לעו םפא
.היביוא לע לארשי

םידוהיה לכש לועפל ונילע .לארשיב ,ןאכ ןהו םימעה רבח תונידמב ןה ,ךשמיי הזה קבאמה
ועדיי ;םיידוהיה םהישרוש םע ורבחתיו ובושי ,הצרא הלע רבכש ימו םש ןיידעש ימ ,וללה
דמעמ לש ותובישחל ועדוותי ;רודיסו ןיליפת לש םתועמשמ לע ודמלי ;גחו תבש לש םמעט תא
לע תודהיה לש לודגה ןוחצינה והז .בקעיו קחצי ,םהרבא ,וניתובא תא וריכיו יניס-רה
.ויערמ רבחו ןילאטס לש תוצירעה עורזשדח שיהלואגה-גח תויודעוותה

-גח לגרל תודחוימ תויודעוותה אבה עובשב ישילש-ינש םימיב ה"יא וכרעיי ץראה יבחר לכב
םדוקה יברה לש הלואגהו רסאמה רופיס תא ורפסי הלא תויודעוותהב .זומתב ג"י-ב"י הלואגה
ד"בח-יתב .םיילאוטקאה םיחקלה תא וקיפיו ,תיטסינומוקה היסורב ורסאממ ,שטיוואבוילמ
,הלואגה תחמשב חומשל ,דחי םג םיחא תבש ,וידחי דעוותהל אובל רוביצה תא םינימזמ
.רוביצ-ישיאו םיידיסח םיעיפשמ ,םינבר יפמ םירבד עומשלו

תירישעה םיכנחמה תדיעו

איה .הרותה -ידומלתב םיכנחמה לש תיתנשה הדיעוול המשרהה המוציעב תאצמנ הלא םימיב
-לע תנגרואמה ,הדיעווב .ףיטק שוגב החראהה-תיבב ,בא-םחנמב ג"י-א"י םימיב ה"יא היהת
,םינוש םיגוחמ םיכנחמ תואמ ופתתשי ,ד"בח-יריעצ די-לעש יתודיסח-יכוניחה זכרמה ידי
,הדיעווה להנמ ,טור ילתפנ ברה .םילהנמו םירומ לש םתדובעל םירושקה םיאשונ הב ונודייו
לש שארמ העינמל םיכרד - 'ךוניחב ענומ לופיט' אוה ונודייש םיאשונה דחא יכ ,רמוא
.02-5385255 'לט .תוגירח תועפותו תויעב

ןורבחב חוריא

לומגב םירומ תוכזמ תוינכתה .תוחפשמל שפונו חוריא תוינכת רחבמ העיצמ ןורבח תשרדמ
.02-9961801 'לט .דימ המשרהל תומוקמ המכ ורתונ .תומלתשה

תפצב תידיסח תבש

רבודמ .תפצ שדוקה-ריעב תוחפשמל תדחוימ תבש תמייקמ 'היח רוא' םישנל תינרותה הללכמה
לש וריכזמ ,רנורג בייל-הדוהי ברה היהי דובכה-חרוא .סחניפ תשרפ ,בא-םחנמ םיכרבמ תבשב
.5374927 -02 :המשרהו םיטרפ .שטיוואבוילמ יברהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .תקוח תשרפל


הרותה לש הקוחה

תקוח תאז" :תורחאה תווצמה לכמ הנושו תדחוימ ךרדב הרותה הרידגמ המודאה הרפה תווצמ תא
תורדגומה תופסונ תווצמ הרותב שי .הרותה לכבש הדיחיה הקוחה איה וליאכ - "הרותה
אקוודש הדבועה .ריזח תליכאו זנטעש תשיבל רוסיא ומכ ,(תוילכש-לע תווצמ) 'םיקוח'
.הב קר היוצמה תדחוימ 'הקוח' לע דמלל ידכ הב שי "הרותה תקוח" הנוכמ המודא הרפ תווצמ

םהילעו ,הרותבש םירחאה םיקוחה לכ תא ללוכ ןושארה גוסה .םיקוח לש םיגוס ינש תמאב שי
יתוקוח תא" ןכו ,"ורמשת יתוקוח תאו ושעת יטפשמ תא" :םיבר תומוקמב הרותה הריהזמ
תאז" הרותה תרמוא הילעו ,המודא הרפ תווצמ תא קר ןייפאמ ינשה גוסה .דועו "ורומשת
."הרותה תקוח

לכשב הזיחא ןיא

םצע תא םיניבמ ונא ריזחו זנטעש רוסיאב ,לשמל .לכשב םוקמ םהל שי 'םיקוח'ה בור
תווצמבש 'קוח'ה .םדאב תעגופ ותליכאש ןוזמ שיו קזנ תמרוג ותשיבלש דגב שיש ןורקיעה
רחא וא הזכ טרפ לע תוישוק ונל שיש וא ,רוסיאה םעטל אלמ רבסה ונל ןיאש ,ךכב אוה הלא
.הווצמב

- וז הווצמב םיטיבמש ןוויכ לכמ .לכשב םוקמ םוש הל ןיא המודא הרפ תווצמ ,תאז תמועל
איהו ,חבזמה יבג-לע רבד הנממ םיבירקמ ןיא ןכש ,ןברקל המוד הניא איה .תנבומ-יתלב איה
התוא הנכמ הרותה ,ינש דצמ ."תונחמ שולשל ץוח" אקווד אלא ,שדקמב תישענ הניא םג
הזיחא םוש םהל ןיאש ,םיפסונ םיטרפ וז הווצמב שי ךכו .'םישדק' תניחבב איהו ,'תאטח'
.לכשב

הרגתמ ןטשה

םירחאה םיקוחב .םירחא םיקוחל תוערפההמ תונוש וז הווצמ םויקל הביבסה דצמ תוערפהה ןכל
,םהילע (םישקמ=) "ןיבישמ" וא לארשי-םע תא "םירטנקמ"ו םלועה תומוא וא ערה רציה םיאב
הזכ טרפ לע רטנקל וא תוישוק תושקהל קר רשפא ,לכשב םוקמ ול שי הווצמה םצעו ליאוה ןכש
.הווצמב רחא וא

םיאב ןאכ ."לארשי תא ןינומ םלועה-תומואו ןטשה" :י"שר רמוא המודאה הרפה תווצמב םלוא
המו תאזה הווצמה המ" - לארשי-םעב (תורגתה ןושלמ 'ןינומ') םירגתמו םייוגה וא ןטשה
.ישונא לכשב םוקמ םוש ול ןיא הווצמה םצע ןכש ,"הב שי םעט

רהרהל ןיא

תושר ךל ןיא ,ינפלמ איה הריזג" יכ הרכהב תוקזחתה איה וז תורגתהל ידוהי דצמ הבוגתה
תולטבתהה תאו לועה -תלבק ןיינע תא ידוהיב השירשמ המודא הרפ תווצמ ."הירחא רהרהל
.'ה ןוצרל תטלחומה

ונילע .הלוכ הרותה לכ לע תדמלמ המודא הרפ תווצמ יכ ,"הרותה תקוח תאז" רמאנ ןכל
,'ה ןוצר הזש העידי ךותמ ,ה"בקל הרומג תולטבתהו לוע-תלבק ךותמ הרותה לכ תא םייקל
.ה"בקה לש ונוצר חכונ תישיאה ותואיצמ תא ירמגל קלסל םדאה לע ןכלו
(123 'מע ,ח ךרכ תוחיש יטוקל)

ןורהא תריטפ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםולש ףדור

לכ םוי םישולש ןרהא תא וכביו" יכ (טכ,כ רבדמב) הרותה תרפסמ ןהוכה ןורהא תריטפ רחאל
רמאנ אלו ,"השמ תא לארשי-ינב וכביו" רמאנ השמ לש ותריטפב ,תאז תמועל ."לארשי תיב
.ותשאל שיא ןיבו הבירמ ילעב ןיב הבהא ליטמו םולש ףדור ןרהא היהש יפל ,לארשי-ינב לכ
(י"שר)


תושורי ילב

וניא רז ירהש ,ומוקמ תא תשרל שיא הפיצ אל ,לודגה ןהוכה ,ןורהא תומ רחאל :ףסונ םעט
וויקו ופיצש ויה השמ תומב וליאו ,ותריטפ לע לוכה ורעטצה ןכלו לודג ןהוכ שמשל לוכי
.תואישנה תרשמב וירחא תוכזל
(ןתנוהי תראפת)


הרפכ תדובע

ידגב המ ,ךל רמול ,הנוהכ ידגבל ןורהא תתימ הכמסנ המל" :(א,חכ ןטק דעומ) ארמגה תרמוא
הנוהכה ידגב תא ןהוכה ןורהא שבל ןכל ."תרפכמ םיקידצ לש ןתתימ ףא ,םירפכמ הנוהכ
,ןברקכ תרפכמ םיקידצ תתימש רחאמ יכ ;הדובע תעש וז ןיאש יפ-לע-ףא ,רהה-רוהל הלעשכ
.לארשי-ינב לע רפכל - הדובע זא דבע ןרהאש אצמנ
(הרות ינינפ)


רה יבג-לע רה

יבג-לע ןטק חופתכ ,רה יבג-לע רה" :ךכ ארקנ עודמ ריבסמ י"שר .רהה-רוהב קלתסנ ןורהא
זמרה .םימשבש וניבאל לארשי לש םביל בוריקבו לארשי תבהאב קסע ןרהא ."לודג חופת
אוה יכ ,יואר וניאש הנעטב וז הדובעמ ומצע רוטפל יאשרה םדא ןיא יכ ,אוה 'רהה-רוה'ב
.לודג ןהוכ ןורהא לש ותוכזו וחוכ לע ןעשנ אוהו ,"לודג חופת יבג-לע ןטק חופתכ"
(שדוק תוחיש)


תונתמ שולש

-לע ונתינש תובוט תונתמ שולש ולטבתנו ,םירמו ןורהא השמ - םיקידצ השולש ותמ תחא הנשב
חריב םלוכ וקלתסנו ;םירמ תוכזב ראבהו ,ןרהא תוכזב ןנעה דומע ,השמ תוכזב ןמה :םדי
.דחא
(ירפס)


ימ ירשא

.ץמקו - ךיפ ץומק .טשפו - ךידי טושפו הלע .הרעמל סנכנו - הרעמל סנכיה :השמ ול רמא
.וז התימב תמש ימ ירשא :השמ רמא העש התואב .םצעו - ךיניע םוצע
(ינועמש טוקלי)


םימייקו םייח

"וימע לא ןרהא ףסאי" :רמוא אוה ,ןורהא לש היופצה ותוקלתסה לע השמל עידומ ה"בקה רשאכ
םע ותומי אל ויתולוגסו ותשודק ,ויתודימ ,ןורהא לש ותוהמש ,איה הנווכה .(דכ,כ רבדמב)
.ומע ךותב תומייקו תויח וראשייו וימעל ופסאייש אלא ,ותומ
('זובי'זממ ךורב יבר)

עובשה תרמיא


תלשלשב הילוח

יפלכ הענכהו תולטבתה םוש תוארהל אלש טילחה ,ז"פרת תנשב ץ"יירה ר"ומדא רסאנ רשאכ
:ביגה ,רוסא אוהש ול ועידוהו ותיבב שופיחה םייתסנשכ .םיטסינומוקה םירקוחהו םירטושה
..."םכל םלתשי הזה קסעה לכ םא שארמ בושחלו בטיה תאז לוקשל םיכירצ םתייה"

וז" :בישהו ,ולש תוהזה תדועתב םושרה ליגב בוקנל בריס ,וליגל ,ותריקח ךלהמב ,לאשנשכ
רתוי הבושח - תחא הילוח תפסותימ רוד לכב .הנש םישימחו האממ הלעמל תכשמנש בהז תלשלש
."םינשה -תבר בהזה תלשלשב הילוח וז לבא ,רתוי הטושפ ואתודיסחה יכרד


הלואגה גח

לודגה גחה .תופידרו םירסאמ בקע ודלונש םייגיגח םיכיראתב םיעפושמ תודיסחה ימי ירבד
ורסאממ ןקזה ונבר לש ותלואג גח ,ולסכב ט"י הלואגה גח אוה ד"בח תודיסח לש בושחהו
אווש תונשלה ללגב םא ,רסאמב תבשל 'וכז' ,ומוקמ-יאלממ ,םיאבה םיר"ומדאה םג .גרוברטפב
.תונוטלשה תומיזמ דגנ ,תודהיה יניינע ןעמל םקבאמ ללגב םאו

ר"ומדא ק"כ ררחוש ובש ,זומתב ב"י אוה ,ולסכב ט"י ירחא ,ותובישחב ינשה הלואגה גח
,הלאשב םידיסחה ינקז ונד תוידיסחה תויודעוותהב .תיטסינומוקה היסורב ורסאממ ץ"יירה
:וקומינו ומעט הזו ,רתוי לודג זומתב ב"יש רבס םהמ דחא .רתוי לודג םיגחה ינשמ הזיא
יכה היה ץ"יירה ר"ומדא לע לבא ,רקשו אווש תונישלמ ידי-לע ותסיפת התייה ןקזה ר"ומדא"
ןאכ לבא ,טפשמ הזיאו ךלמ םינפ-לכ-לע היה זא ,םגו ;והוספתש המ לע לוכה השעש ,תמא
."רתוי לודג סנ יאדווב הז ירה .םיחצור םיעשר

"ךלא אל םככרדב"

םג העודי התייה ,םישדח החמש ימיו םיגח ורצי תופידרהו םירסאמה אקוודש הדבועה
ורסאנש םידיסח המכ .הלאכ םיבצמ עונמל הובגמ היחנה הנתינ והשלכ בלשבו ,םיטסינומוקל
,אלו אל ?גחל רורחשה םוי תא וכפהתו וררחתשתש םיבשוח םתא" :םהל ורמא םירקוחהש ,ורפיס
."םימלועל ואצת אל ןאכמ

'הייצקסבי'ה ישנא ינש רסאמהו שופיחה תא ולהינ ,ץ"יירה יברה תא רוסאל ואבשכ
,ד"בח ידיסח לש תוחפשמל םיאצאצ ויה םהינש .בלולו ןוסנמחנ ,(תידוהיה הקלחמה=)
םיצפחה קית תא רסמ ,תיבה ןמ יברה אצי רשאכ .רסאמה םצעמ רתוי בלה תא הרקד םתוחכונו
ונת" :רמאו לייחה ידימ קיתה תא חקלו בלול ץפק .םילייחה דחא ידיל ומע לטנש םיישיאה
לש תוליבחה תא אשונ היה יבס - םידיסח םיראשנ םידיסח .ותאשל ץפח ינא .קיתה תא יל
..."םכלש הליבחה תא אשא ינאו םכבס

לש ויתוליבח תא תאשל הכז ןכלו ,דיסח היה ךלש אבסה" :רמאו וידימ קיתה תא איצוה יברה
אל הזו ,ינכילוהל הצור התאש םוקמל יקית תא תאשל הצור התא .תכלל הצר יבסש םוקמל יבס
בלולש םיכסה אלו לייחה ידיל קיתה תא בוש רסמ יברה ."!ךלא אל םככרדב ;תויהל לוכי
.ותוא אשיי

,הריקח ךלהמב ,םעפ .וללה 'הייצקסבי'ה ישנא ינש םע םיתומיע המכו המכ דוע יברל ויה
םייוניש ויהיו אובי םויש ,םכל חיטבהל לוכי ינא" :םהל רמא ,ויפלכ םינפ ופיצחה וללהשכ
ןוטלשה תרמצב וללוחתהש תורומתה ךותב ,ןכאו ."עיגי םכרות םגו ןוטלשה ירדסב
.ועדונ אל םהיתובקעו אלכה-תיבל ןוסנמחנו בלול םג וכלשוה ,יטסינומוקה

ךכו .םידוהי יפלכ ךכ-לכ השק ןושל טוקנל ץלאנש לע ובאכ תא יברה עיבה םימיל ,בגא
.רתויב לפשה רוציה לע אל וליפא ,ויפמ הללק תלימ םלועמ איצוה אל (ב"שרה) יבא" :רמא
."תוצרמנ תוללקב וללה םירוראה םידזה תא ללקל יתצלאנ ינא וליאו

םייולג םיסינ

סנ איה ,ןיליפתה תא ול איבהל ומיכסהש הדבועה םצע .אלכה-תיבב יברל ורק םיבר םיסינ
.רידא סנ איה רשכ ןוזמ לוכאל ול ורשפאש הדבועה םג .םהה םימיה יגשומב ראותי-לב

תבש ידגב ול וחלש תבש ברעב :ךורע-ןחלושב הכלה םויק תוכזב ול הרקש סנ לע רפיס יברה
,םיסיכב שמשמל ךירצש הכלהה תא םייק ,םלביק יברהשכ לבא ,שופיח ורבע םידגבה .ותיבמ
סיכב אצמ זאו .תבשב תושרל תושרמ האצוהב םדאה תא לישכהל לולעש המ-רבד םהב ןיאש אדוול
םירקוחה ויה וליא .סיכב זא ונמטו ,הנורחאה תבשה יאצומב לביקש ,ןטק בתכמ ויסנכמ
.בתכמב םירושק ויהש םישנאל ןהו יברל ןה תורורצ תורצ םרוג רבדה היה ,הז בתכמ םיאצומ
.ולצינ ךכו ודימשהל רהימ יברה


הלואגל הייפיצב


אלב ילע תכרד עודמ :םדאה לא אינורטב אובת ץראה .רבדל םמודה ליחתי ,חישמה אובישכ"
"?הרות ירבד רבדל וא בושחל
(אנק 'מע ,ד ךרכ ,שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגא)

היהש השעמ


תחא הלאשמו תויודעוותה שולש

התייהש ינפמ םג יל הרוכז איה .ייחב הנושארה זומתב ב"י תודעוותה תא בטיה רכוז ינא
המייקתה ובש תיבה יכ ?עודמ .ץוחב וריאשה טעמכ ,ןטק דלי ,יתואש ינפמ םגו ,הנושארה
ודבע אלש םישנא ,םינקוזמ םידוהי :'םיינכפהמ-יטנא תודוסי'ב שודגו אלמ היה תודעוותהה
וחילצהש הבישי-ירוחב המכו ,המודכו יתלשממה רפסה-תיבל וכלה אלש םידלי ,גחו תבשב
.םש-יא תיתרתחמ הבישימ קומחל

םג .תונוטלשה ינפמ טלמנ אוה םגש רבתסמ .המ-ןמז םש בכעתהש ,ןקז דיסח זא עיגה הרייעל
הבש הפוקתה לע םלח רבכ ונוימדבש דליל אל םג ,םידליל ורפיס לוכה אל .יל עדונ אל ומש
.'םימימת יכמות' תבישיב תרתחמב דמלי אוה םג

,םמחמו ףטלמ תאז םעו ,ססוהמ טבמ ,תוכר םייניע .ינורכיזב ומשרנ חרואה לש וינפ לבא
.תויחו תוכר םיאלמ ויה הבעה ומפשו בחרה ונקז םג .דלי לש וביל תא םג ספתש

תויומדהו םינוגינה ,םירובידה .ותומדמ ייניע קיתהל יתלוכי אל תודעוותהה לכ ךשמב
ףחרל ימצעל יתחנה ,ינוימדב .חרואה לש ותומד ביבס ,ייניעב ,ופחיר ןחלושל ביבסמ
.תודעוותהה תליחתב ארקש בתכמה עיגה ונממש םוקמה לא ...'םש'ל חרואה תובקעב

עיגה דציכו 'ירט' בתכמה המכ דע יתעדי אל .זא יתנבה אל 'א"טילש יברה'מ בתכמה תא
הרונמה הלחה ,(יל היה המדנ ךכ) ול-אל לוקב יברה לש ובתכמ תא ארק חרואה רשאכו .'םש'מ
טקשהו ,םיפוקש ןיעכ ,רתוי םיריהב ושענ םינבלה תוריקה ,רחא רואב ריאהל הרקתב היולתה
.יכות-ךותב ,לוכיבכ ,ארוק לוקהש יתשגרה .הקיתש לש טקש היה אל םיבוסמה לש

תיסוכ יל גזמ ,(וב טיבהל קיספמ ינניאש בל םש ילוא) חרואה יילא הנפ םייוסמ עגרב
תודיסח טעמ תמעט רבכ םתסה ןמ !ל'רוחב בשקה :רמאו ,תוקרובה ויניע תא יב ץענ ,הקשמ
הארתנ בורקבש רוזעי 'הש ,םייחל" :רומא ,ינב ,רומא ,ןכבו .'םייחל' רמול ךל רתומ רבכו
..."א"טילש יברה םע

* * *

לש בר רפסמ בו'זיי עציב הבש המויאה הנשב התייה ,בטיה יל הרוכזה ,היינשה תודעוותהה
הרות ירמוש דגנ תופידר עסמ להנתה דחוימב .הנידמה יבחר לכב תוחיצרו םייוניע ,םירסאמ
.םהלש גחה אוה זומתב ב"יש ימ ,תווצמו

התיבה רזחשכ .רהנב לובטל ךלהו םוק םיכשה ,בל הלוח היה רבכש ,אבא ,רקובב זומתב ב"יב
ורעבש ויניעב תוהכהו תולודגה היניע תא הצענ הריעצה יתוחא .'שפנ ןוידפ' בותכל בשי
?ךלש אבאל ,אבסל ?בתוכ התא ימל ,אבא :הלאשו האילפב וב הטיבה איה .שאכ

הניתמה אוושל ךא ."אירב היהיש ,אבאל בתוכ ינא ,יתב ןכ" :רמאו ויכרב לע הבישוה אבא
ויפד ןיב םשו 'אינת' רפס איצוה ,בותכל אבא םייסשכ .ראודה-תביתב בתכמה לושלשל יתוחא
...'אבאל בתכמ'ה תא

הכזנש" ,"א"טילש יברה םע תוארתהל הכזנש" :ולחיאו ורש ,ודעוותה זומת ב"י ותואב םג
..."וילא םירשוקמ תויהל הכזנש" ,"הנווכה תא לעופב אלמל

* * *

םימי םתואב .ידוהי םדב םלועה תא ףיצה (ש"מי) רלטיה ןברוח .םינש המכ גלדמ ינא בושו
,הנוכיתה היסאב היה ירקיעה זוכירה .תוחדינ תוניפל היסור לש הטילפה תיראש הדדנ
.יד"בחה רוביצה לש ירקיעה טלקמה םוקמ היה םג םש .תופסונ םירעבו טנקשטב ,דנקרמסב

יברה ןיב יזיפה קחרמה .הקירמאב ,ץראה רודכ לש ינשה ויצחב ואצמנ רבכ ותיב-ינבו יברה
.ביבסמ רגס שואייו םירוסיי לש םי .רדוק היה חורה-בצמ .לדג םידיסחל

,בערמ תוהכ םייניעב ,תולשוכ םיילגרב .זומתב ב"י ותואב םידיסח ודעוותה תאז-לכבו
,םינקז םידיסח - ןילאטס ןברוח לש םינש תורשע ירחא ,לארשי תיראש ידירש ,םילבא תובבלב
.הנשב הנש ידמכ זומתב ב"י הלואגה גח לילב ודעוותהו ובש םלוכו - םירוחבו םיכרבא

,ורביד ,ודמיל םינקז םידיסח .הז לע הז ונעשנ םישנא .בהלנו לודג היה להקה .ףופצ היה
תובהלתהב בל-יטיטרמ םינוגינ ונגינ םירחא .וכב בושו םירחא ודדוע ,וכבו םמצעמ ושרד
.םיעוגעגבו תוקבדב ,תרעוס

ינא םלואו .רכוז ינניא - וקסע תודיסחבו הרותב םיניינע וליאב ,םש רבוד קוידב המ
,הרעסב ץרפש רישה ;םעפ-יאמ רתוי ,ךכ-לכ םיבר תובבלמ הרעסב םש ץרפש המ בטיה רכוז
...'א"טילש יברה' לא תורשקתההו תוקבדה ,םיעוגעגה תא שפנה-יקמעמ ףשחו

ומק - ובכ רבכ ןחלושה לעש תורונמהו תונושארה הינרק תא תידנקרמסה שמשה החליש רשאכו
ותואב ,ןכאו .ודקרו ורש .םדא אלמה תיבה תא 'ריוואב ומירה'ו תודדועמ םיילגר תורשע
..."ונלש יברה םע תוארתהל הכזנש ...ךרבתי םשה רוזעי" - ןוגינ

(יקסווארבוד עשוהי ברה ידיאה יאנותיעהו רפוסה תאמ)
בילטוג יבצ-ילתפנ ברה םע םיידוהי םייח


רואל תאצוי הממדה תודהי

תכאלמב חתפ שדחה ןוטלשה .היסורב תיטסינומוקה הכפהמה רחאלש םימיאה ימי הלא ויה
ףסא ד"פרת תנשב .ודגנ בצייתהל וזעהש ימ ויה לבא .הנומאהו תדה לש יוכידהו לוסיחה
םירוסמה וידיסחמ העשת ,ןוסרואינש קחצי-ףסוי יבר ,שטיוואבוילמ םדוקה יברה יאשחב
תלחג תרימש ןעמל ,הנורחאה םדה תפיט דע ,שפנ ףוריחב קבאיהל םתוא עיבשהו רתויב
.תודהיה

תוכזב ,םימש ימחרב .תוומ שנועל ןודינו יברה רסאנ ,ז"פרת תנשב ,ןכמ רחאל םינש שולשכ
רחאלו תולג תונש שולשב רמוה הליחתב .ןידה רזג לטוב ,ימואל-ןיב ץחלו תוקעזהו תוליפתה
.יברה לש טלחומה ורורחש לע טלחוה ,זומתב ב"יב ,ןכמ

הרובגה רופיס

,םיפלא ילואו תואמ ולעפ םביבס .יברה לש ואבצב השקה ןיערגה ויה םירכזנה םידיסחה תעשת
ואצמ םהמ םיבר .ךשוממו השק רסאמב ובשי םבור .םשפנ-תוריסמ לע רתויב דבכ ריחמ ומלישש
.ריביסב הייפכ-תונחמב וא ,םיקוניצב ,תוריקחה יאתב םתומ תא

ימלשוריה רפוסה אוה ,בתכה לע ותולעהלו םרופיס תא עומשל ,םהמ םיבר שוגפל הכזש ימ
םהיניב .יברה לש וילייחמ םירשעכ לש םתרובג רופיס תא רפסמ אוה 'הממדה תודהי' וירפסב
ובש הליל ותואב דנקרמסבש ותיבב ורסאל ואב ד-ו-ק-נה ישנאש יקצדורוג החמש 'ר ,לשמל
קלח .הבישיו תואווקמ ,תסנכ-יתב םיקהש לע ךרפ תדובע תונש רשעל ןודינ אוה .יברה רסאנ
.המודכו חספב ץמח לוכאל ,תבשב דובעל ןכומ היה אלש םושמ ,אלכב הליב וז הפוקתמ רכינ

תרתחמ ייח

יתווקת .םיארונ ויה םיבאכה .דואמ ער יתשגרה" :החמש 'ר רפסמ םישגרמה םיעטקה דחאב
יל ונתנש המ תא יתקרז .הצפנתה - הרשכ הסיידב םיבאכה תא טיקשהל לכוא יכ ,הדיחיה
םהל ןת .הפירט לכאמב לשכא אלש יל אנ-רוזע' ,יתארק ,'!םלוע לש ונוביר' .יכבב יתצרפו
."'םחל תכיתח תוחפל יל ונתייש הבשחמ

,"ביגהל דציכ ועדי אל ,ומסרפל ידכ םרופיס תא רפסל םהמ המכמ יתשקיבשכ ,ךרדה תישארב"
ויה אל ,שפנ -תוריסמ ךותמ ולעפו תרתחמב ויח םהייח לכש ,םישנא" .בילטוג ברה רמוא
ורפוס הבש הפוקתב .תיתימא ,תרחא היעב םג התייה לבא ."הפישחה ןויער תא לכעל םילגוסמ
ששחמ ,תויומדה תפישחב הבר תוריהז טוקנל היה ךירצ (הנש הרשע-שמחכ ינפל) םירופיסה
-ישארב תועיפומ וירפסב תויומדהמ המכ ,םנמאו .לזרבה ךסמ ירוחאמ ורתונש םהיבורק םולשל
.דבלב תובית

תותבשה תא רפס

ליגב הנשכ ינפל רטפנ) םילשורימ סננ רזייל 'ר דיסחה אוה וירפסב תוקתרמה תויומדהמ תחא
אלש האלפומה ותונשקע תוכזב םסרפתה אוה .יטייבוסה אלכב רזייל 'ר בשי הנש םירשע .(האמ
תואמ-שמחו ףלאל בורק קוניצב יתיליב" ,בילטוג ברל םעפ רמא ,"ינובשח יפל" .תבש ללחל
."!םיגחו תותבש

תוכייתשהב םשאוה הנושארה ותריקחב יכ רפיס ,טרופפר ךינעה 'ר ,ףסונ דיסח
תמשאב ,רפכ 'תומשאה'המ קלחבש יפ-לע-ףא .רתויב הדבכ המשאה התייה תאז .'םינוסרואינש'ל
'דרפיהל' ןכומ יתייה אל" :בישה ,ךכ גהנ עודמ לאשנשכ .הדוה 'םינוסרואינש'ל ותוכייתשה
..."ןיע-תיארמל אל וליפא ,דחא עגרל אל ףא ,יברהמגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תיציצה תורשכ

?םיטוחה קותינ ידי-לע תלספנ תיציצה יתמ :הלאש

:םינידה טוריפ ןלהל .הלוספ הלוכ תילטה ,תויציצה עבראמ תחא הלספנ :הבושת

(רושקה קלחה) 'לידג'ה ךותב וליפא וא ףנכה לע ונייהד ,ורקיעמ דחא טוח וליפא ערקנ םא
.הלוספ תיציצה -

ונממ ראשנ אל םא וליפא ,הרשכ - לידגל ץוחמ םיאצויה םישארה תנומשמ דחא ערקנ םא
.המלש תיציצ שדחמ וז תילטב רושקל יוצר םלוא .המואמ

ףכ'לו ,מ"ס 4 'הרורב הנשמ'ה יפל) 'הבינע ידכ' ראשנ םהמ דחאבו ,םישאר ינש וערקנ םא
לכ לע בונעל ידכ שי םיטוחהמ דחא לכב םא םירישכמ שי דבעידבו .הרשכ - (מ"ס 5.3 'םייחה
.דחי םירתונה םיטוחה

לש דחא דצמ םיאצוי םישארה ינש לבא ,ולא םישאר ינשמ דחאב וליפא הז רועיש ראשנ אל םא
תיישע ךשמב דצ ותואב וראשיי םישארה תעברא לכש ורהזנ תיציצה תרישק תעשבו ,רשקה
.הרשכ - הזב הז וברעתי אלו םירשקהו תוילוחה

תיציצה ,ל"נה רועישהמ רתוי הברה םהמ דחא לכב ראשנ םא וליפא ,םישאר השולש וערקנ םא
דבעידב םיליקמ שיו .םיטוח השישמ דחא לכב מ"ס 24 ךרוא תוחפל ראשייש ךירצ אלא ,הלוספ
.םלוכ לע הבינע ידכ ינשה דצב רתונו דחא דצמ םלוכ וערקנ םא ףא םיליקמ שיו .העבראב

םא .רסחכ בשחנ - םיטוח ינשמ וליפא ללכ רוזש ראשנ אלש עטק לכ ,םתריזש הקרפתהש םיטוח
.הלוספ תיציצה ,לידגה לע וא בקנה ךותבש דחא טוח לש וקלחמ הריזשה לילכ הקרפתה
.הזב קפתסמ 'הרורב הנשמ'הו
,ב"נשמ ,(309 ע"ס א"ח ע"ושה ףוסב ספדנ ,ורודיסו) ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו ,בי 'יס ח"וא ע"וש
.ד"יפ 'השעמל הכלה - תיציצ' .ג"ס אי 'יסבו םש 'הקוספ הכלה - תיציצ' .םש ףסוי טוקליו ח"הכ
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il