601 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

קלב תשרפ * (10.7.98) ח"נשת'ה זומתב ז"ט * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


ךנחל רשפא


,ושפנו וביל לכב ןימאמ אוה םהבש םילאדיא םדאל ןיא רשאכ
בוטש המ השעי דליהש" .והשלכ ךוניחב ןיינע דבאמ אוה
חתפמה טפשמ הז ,"ול


היילע הלח תונורחאה םינשבש ,איה תיללכה השוחתה לבא ,יעדמ יטסיטטס רקחמ ונישע אל
ונא ןושאר םוי לכב טעמכ .םהב םיברועמ םהש עשפה ישעמבו רעונה ינב תומילאב תרכינ
םילוע םרובעבש 'םייוליב' םתוא) תבשה 'ייוליב' ומייתסנ ןהבש תואצותה לע םיחוודמ
ישעמו תפרוטמ הגיהנ ,תורכש ,תוריקד :(תבשה תשודק ירחוש לומ ,תודקירב לע שפוחה ירחוש
.םידירחמ עשפ

.תרגסמ םוש אלב םיאצמנ רעונ ינב יפלא-תואמ רשאכ ,לודגה שפוחה לש ומוציעב ונא וישכע
,ישיאה ןופצמה דבלמ ,תולבגמ םוש םיריעצה םירענה ינפל תובצומ אל םהבש םיישדוחמ רתוי
'שפוח' לש ויתואצות ןה המ רעשל קר רשפא .הדימה לע רתי חתופמ ונניא ןיידע הזה ליגבש
.הזכ

"רחבי דליהש"

לש טופטפ לכ לע .תאזה תורדרדיהה חכונ הקעז לוק טעמכ םיעמוש ונניאש ,לוכמ גיאדמה
תועש ךשמב ןיינעה תא םינחוטו םיפיסה תומא תא םידיערמ יתגלפמ ןקסע וא יאקיטילופ
ללכ הלוע הניא - לארשיב םאו בא לכ לש םהייחל תעגונש ,ךכ-לכ הרומח היעב לבא ,םימיו
.ירוביצה םויה-רדס לע

לש העדותב טא-טא השרתשהש הסיפתמ תעבונ וז היעבב ןיינעה רסוחל תיתימאה הביסה ילוא
רשפא ללכב םא אלא ,ךנחל ךיא הניא הלאשה .ךנחל רשפא-יא ונימיבש - רוביצהמ לודג קלח
וא וידלי תא ךנחל יאשר וניא ילרביל םדאש ,הפקשהב םילגוד םיבר .ךנחל רתומ וא ךירצ וא
שיגהל ול רתומ רתויה לכל .רחא והשימ לע ויכרע תא תופכל ול שי תוכז וזיא יכ ,וידימלת
.היטרקומד .רחבי דליהו ,תויורשפאה לכ תא דליה ינפל ומיחרו וליחדב

אוה םהבש םילאדיא םדאל ןיא רשאכ .וב היוצמ הרבחהש רבשה קמוע תא תפקשמ תאזה תואיצמה
הז ,"ול בוטש המ השעי דליהש" .והשלכ ךוניחב ןיינע דבאמ אוה ,ושפנו וביל לכב ןימאמ
ריבעהל רקיעה .ףואשל שי הילאש הקצומ תמא ,טלחומ בוט אוהש והשמ ןיא ירה .חתפמה טפשמ
."ול בוטש המ" השעי דחא לכש זא .המדאה ינפ-לע םייח ונאש םינשה תא םימיענב

יל ויה" :רתאה ילג לע תובורק םיתיעל ןגנתמש ריש אילפהל אטבמ תאזה םלועה-תפקשה תא
."םליבשב םג הבוט / יליבשב תחלצומ הקסע / םלוכ תא יתרכמ / תונורקע םעפ

תונקיר וז ,ןכ

,תושעל המ לבא ,תונקירכ תאזה םייחה תרוצ לכ תא םיגיצמ רשאכ םיבהוא אל דואמ םישנא
הפיקמ תאזה תונקירה .תונקיר יהוז - תונורקע ןיאו םיכרע ןיאו ןכות ןיאו תילכת ןיאשכ
הפיאשו תונידע ,םילאדיא ,םיכרע תצק תטלושה תוברתב ושפחת אוושל .דצ לכמ ונתוא
.םויה םירמואש ומכ ,ןמזה לע לבח .תוינחורל

עשעתשהל ךידלי ולכוי ךכ-לכ םכח בשחמ תועצמאבש הווקמו ללכושמ בשחמ ךידליל הנוק התא
םייונב קושב םימייקה םיקחשמה לכ לעמכ לבא .םתוא ומיכחי םגש ,םייטנגילטניא םיקחשמב
םירציימש המ הז .תוינתמיא תוצלפמו םיצוציפ ,תוירי ,תומילא לש החוטש החסונ התוא לע
.ךלוהש המ הזו

,ומצע תא ךנחל ךירצ אוה ."םדא-ארפ ,ריע" אוה ומצע דצמ םדאה יכ ונתוא תדמלמ הרותה
אב אל הז לכ .ולש םיינחורה םירושיכה תא חתפל ,םייבויח םיכרע ץמאל ,וירצי לע טלתשהל
םלג רמוח ךופהל םישקבמשכ עגייתהל םיכירצש םשכ שממ ,הלודג הדובע ןאכ תשרדנ .וילאמ
.תונמא תריציל

לש תדמתמה ותוחכונב הנומא קר .םיביצי םיכרעו תטלחומ תמא רדעהב תאז תושעל רשפא-יא
המויק קר .םדאה לש ויפחדו וירצי תא ןסרל הלוכי ,"תעמוש ןזואו האור ןיע" ,םלוע ארוב
.םינוכנה םידעיה רבעל םדאה תא בתנל הלוכי ,הרותה ומכ ,תטלחומ תמא לש

.תמאה תא םהל םילגמ אל קר .תורקי תומשנ הלא .אלפנ ונלש רעונהשדח שישדקמה דומיל

דומילב םירצמה ןיב ימיב ףיסוהל שטיוואבוילמ יברה לש ותאירק תא רוביצל םיריכזמ וננה
,המורת תוישרפ) בתכבש הרותב - שדקמה יאשונ דומילב דחוימבו ,הקדצ תניתנבו הרותה
-תיב תוכלה) הכלהבו (תודימ תכסמ) הפ-לעבש הרותב ,(גמ-מ םיקרפ לאקזחי ;ידוקפ-להקיו
וקסעתיו םהל רומא ךל" :שרדמה ירבד ומייקתיש הכזנ הז דומיל ידי-לע .(ם"במרל הריחבה
םה וליאכ םהילע הלעמ ינא ,הב תורקל וקסעתיש ,התיירק רכשבו ,הרותב תיבה תרוצ תורקל
."תיבה ןיינבב םיקסוע

המוסק היווח

-שולשה תנש לגרל ד"בח-יריעצ םימייקמש ינשדחה טקייורפה ד"בח-רפכב לועפל לחה עובשה
הרייעה ייח לש רוזחש - ץראב התומכ ןיאש תידוחיי היווח וז .ט"שעבה תדלוהל תואמ
לש ורובטל םיעלקנו תודיסחה ןואזומב םירקבמ ,ןמז תרהנמל םיסנכנ םירקבמה .תידוהיה
תולגעב רפכב םירייסמ םה ןכ -ומכ .םיירוקמ הלעפה ינתיב םירוזפ ביבסמשכ ,'הרייעה קוש'
דעוימ - 'ט"שעבה יביתנב' - טקייורפה .דועו ןאצ העור םע םישגפנ ,םיסוסל תומותר
.03-9607588 :םירוקיב םואיתל .(ו-ןג תותיכ) תונטייק יכינחו םידימלת לש תוצובקל

שדקמה תוטלק

- 'םתדובעב םינהוכ'ו 'שדקמב חספ' - ואדיו יטרס ינש שיגמ םילשוריב שדקמה ןוכמ
םירויצ לע םיססובמ םהו ,קיז רידא 'ר ידי-לע וקפוה םיטרסה .שדקמה תדובע תא םישיחממה
.02-6264545 'לט .םיירוקמ

!תוריהז

הרות-ירפס השיש ובנגנ עובשה .תסנכ-יתבמ הרות-ירפס תבינג לש העפותה הרימחה הנורחאב
הרות-ירפס תונקל אלש םירהזומ םיאבגה .םילשוריב ףונ-רהב 'ףסוי ןורכיז' תסנכה-תיבמ
.םיבונגכ םידושחהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .קלבל


תומואה יגיהנמ לומ לארשי יגיהנמ

תחתפנ ,גועו ןוחיס לע לארשי-ינב לש םנוחצינ לע הרותה הרפיס תמדוקה השרפה ףוסבש רחאל
השע רשא לכ תא רופיצ ןב קלב אריו" :לארשי-ינב ינפמ באומ ךלמ קלב לש ויתוששחב ונתשרפ
לכ ,"אוה בר יכ דואמ םעה ינפמ באומ רגיו" - הרותה הכישממ ךכ לשב ."ירומאל לארשי
.לארשי-םעמ דחפ באומ

םיחוטב ונייהש ,םיכלמ ינש ולא ,רמא" :ומע לכ לא קלבמ דחפה רבע דציכ שרפמ י"שר
דחוימה רבדה היה המ י"שר ריבסמ ךכב ."המכו-המכ-תחא-לע ונא - םהינפב ודמע אל ,םהילע
םג באומ ינב ועדי "אוה בר" לארשי-םעש הדבועה םצע תא ירהש) האר אל ומע לכו האר קלבש
.(ןכל םדוק

תידוס תירב

ונגי םהש ,גועו ןוחיס ןיבו וניב תידוס תירב התייה .קלב ששח אל גועו ןוחיס תמחלמ דע
םעה אלו םיכלמה קר ועדי הז םכסה לע .ןגמ תמוח ןיעמ ושמשיו לארשי-ינב ינפמ וילע
וצראב רובעל ןוחיסמ םישקבמ לארשי-ינב ויה אל ,העודי התייה תאזה תירבה וליא .ולוכ
.לארשי-ץראל םכרדב

תיתימאה תועמשמה וז .קלב לש ןגמה תמוח הטטומתה ,גועו ןוחיס לע ןוחצינה רחאל ,התע
ולש ןגמה תמוחש האר אוה - "ירומאל לארשי השע רשא לכ תא ...קלב אריו" םילימה לש
תא םהל רמאו ,וללה םיכלמה ינש םע תמייק התייהש תירבה לע ומעל קלב הליג זא-וא .הסרק
."המכו המכ תחא לע ונא" :ולש רמוחו-לקה

רמוחו-לק

וצר אל לארשי -ינבש רכז אוה :קלב לש ודחפ תא ריבגהש ףסונ רבדל זמור הזה רמוחו-לקה
לאו באומ תא רצת לא" יוויצה התייה ךכל הביסה .וצראב רובעל ושקיב קר אלא וב םחליהל
תכרב תמחמ ,וב םחליהל םיששוח טושפ לארשי-ינבש ענכושמ היה קלב ךא ,"המחלמ וב רגתת
."היחת ךברח לע" וישעל בקעי

םאש ,ןיבה אוה .תחא-תבב ונוחטיב סרק ,גועו ןוחיס לע לארשי ןוחצינ תא הארשכ ,וישכע
-לק - גועו ןוחיס תא חצנלו םחליהל זוע םהל היהו וללה םילוקישב ובשחתה אל לארשי-ינב
.ול םג תאז תושעל ולכויש רמוחו

ןוחטיב ךוסנל

.ומע לכ בלב דחפו הארי סינכה אלא ודחפ לע קלב רבגתה אל עודמ ןיבהל ונילע ןיידע ךא
לע רבגתמ םביל ,םידחפמ םיעשרהשכ ."םביל תושרב םה םיעשר" ל"זח ירבדב ץוענ ךכל רבסהה
.לוכל םהיתושגיר תא םיפשוח םהו םלכש

אמש ששח יכ ,ונבר השמ דחפ גוע תמחלמ תעב :השמ ןיבל קלב ןיב לדבהה תא םיאור ונא ןאכ
אלש דבלב וז אל .ובילב קומע ןמט ויתוששח תא ךא ;וניבא םהרבאל רזעש תוכזה גועל דומעת
לארשי יעור תא תנייפאמ וז הנוכת .ארומה עיפשה אל ומצע וילע ףא אלא ,שיאל ךכ לע רפיס
חוכבו ,הנומאו ןוחטיב וב םיכסונו םעה תא םיקזחמ םה הנכס תעשב םגש ,תורודה לכ ךשמב
.ויביוא תא לארשי-םע חצנמ הז
(141 'מע ,ח ךרכ תוחיש יטוקל)

תוכז דומיל :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהזכ קידצ

רבדמב) "וב ךלמ תעורתו ומע ויקולא 'ה ...בקעיב ןווא טיבה אל" :לארשי-םע לע רמא םעלב
ןד אלא לארשי-ינבב םיאטח שקבמ וניא - "בקעיב ןווא" האור וניאש ימ ,רמולכ .(אכ,גכ
."וב ךלמ תעורתו ומע ויקולא 'ה" הזכ קידצ ,תוכז ףכל דימת םתוא
(זנאצמ םייח יבר)


םלעתמ ה"בקה

עדויה ,ה"בקה םאו .האור וניאכו טיבמ וניאכ ה"בקה ומצע השוע םיתיעל אטוח ידוהישכ םג
דועב אטח הלהש בושחלו תועטל לולע תולקבש ,םדו-רשב ,לארשי יאטחמ םלעתמ ,תורתסנ
לע תוכז דומיל לש וז הדימב רהזיהל וילעש יאדו - ללכו ללכ אטח וב ןיא רבד לש ותימאלו
.ורבח
(ב'צידרבמ קחצי יול יבר)


בלב םיקולא

שי זא םג - "ומע ויקולא 'ה" אטוח ידוהיהש העשב םגש םושמ ?"בקעיב ןווא טיבה אל" עודמ
.ובילב םיקולא
(ןי'זורמ לארשי יבר)


'ה ידודגמ

תעורתו ומע ויקולא 'ה"ש ןמיס ,ידוהיב םגפ לכ האור וניאו לארשי לע הרס רבדמ וניאש ימ
.ה"בקה ידודג םע הנמנו םוקמל ער אוה - "וב ךלמ
(הרות ינינפ)


םומ-לעב ךאלמ

תא יתיאר םעפ .ער ךאלמ דלונ הריבע לכמו ,בוט ךאלמ דלונ השוע ידוהיש הווצמ לכמ
ןכש .לגרו די ירסח ,םיבולע ,םימומ-ילעב םלוכו ,לארשי לש םהיתוריבעמ ודלונש םיכאלמה
.םלש בלב תישענ ותריבע ןיאו ,השעמ תעשב ופקונ וביל בור-יפ-לע ,הריבע רבוע ידוהישכ
.םומ-לעב אוה הנממ דלונה ערה ךאלמה ןכל
(ילופינאמ אשוז יבר)


תושקהל ןיא

יפלכ תוסחייתהה תא תוושהל ךירצש ,ןאכמ .דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא ,לארשי :רמאנ רהוזב
םירמוא ונניאו הרותה לעו ה"בקה לע םישקמ ונניאש םשכ .ה"בקה יפלכ תוסחייתהל לארשי
.תוכז ףכל םנודל שי דימתו ,לארשי-ינב לע תושקהל ןיא ךכ ,יל הארנ וניא הז קוספ
(הקרוומ קחצי יבר)


תוריקד ילב

תא חיכוהל רשפא-יאש רמול הנווכה ןיא .תקולחמ היהתש רוסאו ידוהי לכ לע תוכז דמלל שי
.'תוריקד' אלב ,בוריק ךרדב תאז תושעל שיש אלא ,תלוזה
(ד"שת תוחישה רפס)


ומוקמל עיגהל

בשחתהל ,ןודינה לש ימינפה ומלועל ותלוכי לככ סנכיהל וילע ,ורבח תא ןד םדא רשאכ
רשאכ .וייח תא ךכ תויחל והואיבהש תוביסב קמעתהלו ,ותוא בבוסה לכבו ובצמבו ודמעמב
.אוה יתימא טפשמה זא קרו זא ,ןכ השוע טפושה
(םירוביד יטוקיל)

עובשה תרמיא


םייניע יתש

:הרות-תחמש תדועסב ,םעפ רפיס שטיוואבוילמ (ןוסרואינש קחצי-ףסוי יבר) ץ"יירה ר"ומדא
דחא ףא םדאל שי המל :(שטיוואבוילמ ב"שרה ר"ומדא) יבא תא יתלאש ,עברא ןבכ יתייהשכ"
?םייניע יתש לבא דחא הפו

ןיעב לכתסהל ךירצ םהבש םירבד שיש ןוויכמ ,םייניע יתש םדאל ארב ה"בקה :יבא יל הנע"
ןיעב טיבהל דימת ךירצ ידוהי לע .תילאמש ןיעב טיבהל ךירצ םהבש םירבד שיו תינמי
."תילאמש ןיעב - עוצעצו היירכוס לעו ,תינמי

,היהיש ימ היהי ,ידוהי לכ לעש ,יבילב שרתשנ העש התואמ" :ץ"יירה ר"ומדא םייסו
."הבוט ןיעב טיבהל םיכירצתודיסחה יכרד


הנוכנ הסנרפ

.םהלש הסנרפה ייח לע םג אלא ,םידיסח לש םתדובעו םתרות לע קר אל היורש תודיסחה חור
ידי-לע אקווד-ואלו ,םלועה תרגסמ ךותב 'ה-תדובע לש הלעמה תא השיגדמה ,תודיסחה אקווד
קסעתהל דציכ תכנחמה איה ,הליפתו הרות לש תומא 'דב תורגתסהו םלועה יניינעמ תושירפ
.םדאה תא םכותב ועיקשי וללהש ילבמ ,םלועה יניינעב

קר ולכש לכ תא סינכהל םדא בייח :(ד,הכ םירישה ריש הרות יטוקל) ןקזה ונבר רמוא
אלו ,ולכשמ טעמ קר םישי רכממו חקימ יניינעב וליאו ;ותגרד יפל דחא לכ ,הרותה תעידיב
סינכמ וניא אוה ןכש ,רתוי חילצמ ץראה-םע םימעפלש םיאור ונא ןכל .ידמ רתוי םהב קימעי
ולכש לכ םישמו לכש ול שיש ימ לבא ,לכש ול ןיאש יפל ,ותסנרפ יניינעב ידמ לודג לכש
.חילצמ וניא - ידמ רתוי הזה םלועה יניינעב

םייואר םילכ

המ ללכ גואדל םדאל ןיא :(הל 'מע ,ל"זראמ ,ןקזה ר"ומדא ירמאמ) ןקזה ונבר רמוא דועו
רמול איה הזל הצעהו .ארובה תדובע תא תענומ וז הגאד יכ ,ותסנרפ היהת המו רחמל היהי
םעה אציו" הב רמאנש המב בטיה ןנובתהלו ,הנווכב ןמה תשרפ תא (ןמזל ןמזמ וא) םוי לכב
.רתוי אלו דחא םוי לע םא-יכ ללכ גואדל ןיאש ,תמאה אוהש ,"ומויב םוי רבד וטקלו

עבטה יכרדב ותסנרפל ילכ תושעל ךירצ ידוהי םנמא :תודיסחה תרותב הנשנו רזוחש רבד הז
ךירצ דימת לבא ,"השעת רשא לכב ךיקולא 'ה ךכרבו" רמאנ ירהש ,םיידי קוביחב תבשל אלו
תוטש ךא ןכל .יקולאה עפשה תלבקל ילכה אלא םניא םדאה ישעמו ה"בקהמ האב הסנרפהש רוכזל
.עפשה רוקמב עיקשהל םוקמב ,ילכב העיגיהו ץמאמה לכ תא םישל איה

."השעת רשא לכב ךיקלא 'ה ךכרבו" ביתכ :(ב,זל אצת הרות יטוקל) ןקזה ונבר ריבסמ ךכו
םכחתהל הברמש ימ .וז הכשמהל 'שובל'ו 'ילכ' תושעל שיש אלא ,הלעמלמ תכשמנ המצע הכשמהה
ומצע דגבהש ,ידמ ךורא שובל ומצעל רפותש םדאל - המוד אוה המל ,אמלעד ילימב קמעתהלו
."םחל םימכחל אל" :רמאנ הז לעו .לופיל ול םרוג

ידוהיל שטיוואבוילמ יברה בישמ ךכו .הסנרפה ילכ תא ביחרהל ךרוצ שי םיתיעל ,תאז םע
:תובוחל עלקיי ךכ ידי-לעש ףא ,רתוי יזכרמ םוקמל ורחסמ-תיב תא ריבעהל יאדכ םא לאשש
ךיפ בחרה' בותכה םייקתמ זאו ,הסנרפ לש םילכה ביחרהל ידכ ,רבדה יאדכ הז לכב ,יתעדל"
לכ תגהנהב ,הווצמ רודיה יניינע ונייה ,הסנרפה ירוניצ תא םג וביחריש דבלבו .'והאלמאו
.(ס 'מע ,י ךרכ שדוק-תורגא) "הז רחסמ-תיב לש הסנרפב םייולתה ולא

םיילדרעב שאר

רחסמל רסמתה ,תונורשיכ לעבו הרוצ לעב ,ב"שרה ר"ומדא ק"כ ידיסחמ דחאש ,רפוסמ
אל םיילדרעב שאר ךא ,יתיאר רבכ םיילדרעב תועוקת םילגר" :יברה ול ריעה םעפ .םיילדרעב
.(224 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל) ..."יתיאר

רמא .רמה ובצמ לע 'תודיחי'ב ןנואתהו ,ויסכנמ דרי ןקזה ונבר לש וידיסח ילודגמ דחא
יפל םחל ;ךידלי תא ןתחל ;ךיתובוח תא קלסל - ךירצ התאש המ לכ תא טרפמ התא" :יברה ול
ךביבס תא ריאתש ידכ םיכירצ ךתוא .רמוא ךניא הז תא - ךתוא םיכירצ המ םשל םלוא .ףטה
תא התא השע .ךל תתל ה"בקה ךירצ - םירחאה ךיכרצ תאו הסנרפה תא .בלבש הדובעו הרותב
'מע ,ב ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגא) "וילע לטומה תא ה"בקה השעי זאו ,ךילע לטומה
.(טמקת

חוורב ףא ,הסנרפב ידוהיל רזועש ימ" :ש"רהמ ר"ומדא ,ונבל םעפ רמא 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא
םיכירצ םנמא :ש"רהמה ךכ לע ריעה ."וינפל םיחותפ םינוילעה תולכיהה לכ - רתויב ןטקה
בלב תלוזל רוזעל אוה רקיעה .רקיע הז ןיא ךא ,םינוילע תולכיה םתוא לא ךרדה תא תעדל
.(גכקת 'מע ,ד ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגיא) !שגר ךותמו םלש


הלואגל הייפיצב


.בורק אלו ונרושא ,התע אלו ונארא :םהל רמא ?העושיה היהת יתמיא :םעלבל לארשי ולאש"
םימוד ויה אלא .יתעושי אובתש הצור וניאו םוניהגל דרוי םעלב ...ה"בקה םהל רמא
"'ה יתיוויק ךתעושיל :רמאנש ,םכיבאל
(כ,ל הבר-תומש)

היהש השעמ


דסחה תודוסי

וא תוצובקב ,לארשי-ץראל םילוע םלועה יבחרמ םידוהי .הנש םירשעו האמכ ינפל היה הז
תא ליכהמ רצ השענו םוקמה ךלוה טא-טא .תומוחה ןיבש םילשוריל םילועה בור ינפ .םידיחיכ
,םהילעב לש ןיעה-תורצ ינפמ ,םידוהי ידיל םירכמנ םניא םיבחר םיחטש .םיבשותה יפלא
.תורחא תותד ינב וא םיירצונ הרומכ ישנא םבורש

תויברע תויפונכ לש תידימת הנכסש תבשוימ-יתלב םישרט תמדא .הממש - תומוחל ץוחמו
השמ רשה ידיב ,םיננאש תונכשמ תנוכש לש התמקה םג .הילא תאצל זעמש ימ לכל תברוא
לא םירזוחו התוא םישטונ השדחה הנוכשה יבשות .ןולשיכל הז בלשב הנודינ ,ירויפיטנומ
.תומוחה לש ןנוגמהו םחה ןקיח

תא ןימזמ (קידאש לש הבר ,םוחנ ברה ןב=) ן"רהב ןמלז 'ר :לוקה רבוע דחא תבש ליל
ישנאש יפ-לע-ףא .תומוחל ץוחמ םילשורי בושיי ןיינעב ,תבש-יאצומב הפיסאל םיבשותה
השעמ שיאכ עדונש ,ןמלז 'ר לש ותאירקב לזלזש שיא היה אל ,אשונב םירוביד ועבש םילשורי
.םיקיר וירבד ןיאש

לש ויפב המ עומשל ידכ ,'ןויצ םחנמ' תסנכה-תיבל םישנא האמכ ורהנ תבשה תאצב ,םנמאו
תא חיכוהל םיחכונהמ דחאו דחא לכל ןמלז 'ר ארק ,םירצק המדקה ירבד רחאל .ןמלז 'ר
דוע ,אלפ הז וארו .דסייש הפוקל (תוטורפ האמל הוושה) תחא הדי'גאמ איבהלו םתוניצר
.עקרקה תשיכרל המדקמכ ,תוחפ אל ,תודי'גאמ האמ ופסאנ ברע ותואב

הלודגה הנוכשה הדסונו המק ,הפיסא התואב הניינק תישארש עקרקה לע ,תודחא םינש רובעכ
תובר תונוכשו דחפה םוסחמ ץרפנ התוכזב .םירעש האמ תנוכש - תומוחל ץוחמש הנושארה
.היתובקעב ונבנ תופסונ

תליחת דעו השדחה הנוכשה רובעב המדאה תשיכר ןיבש ןמזה קרפב שחרתה ונרופיס רקיע לבא
:השעמה רבד הזו .לעופב הניינב

.םיבוט-תב הרענ םע ךדתשה ,וקרפל עיגהשכ .רכששי ומשו ן"רהב ןמלז 'רל היה ביבח דימלת
:ןעטו הלכה יבא וינפל אב .השיאל ותסורא תא אשונ וניא רכששיו ,םייתנש ופלח ,הנש הפלח
.םירחאל התוא ררחש וא תדכ יתב תא אש

לש לודגה ינועה ?ודעב בכיעש רבדה המו .תושעל המ עדי אלו בר רעצ דימלתה רעטצה
יכרוצל הקוחש הטורפ אלו שדח דגב וליפא ודיב ןיאש העשב השיא תאשל לכוי דציכ .ותחפשמ
!?הנותחה

,וב רזח דימ לבא ,םיחתפה לע בבוסל בשח הליחתב .ץמחנ ובילו ודימלת רעצב ןמלז 'ר האר
.םירז ידימ םדו-רשב תנתמ לבקל ןפוא םינפ םושב םיכסי אל יכ ועדיבו ודימלת תא וריכהב

הברקה תדימש םושמ ,םינוש םירבדה ינפ ויה ,ולשמ ףסכ ןמלז 'רל היה וליא ,תאז תמועל
היה אלו ןוממב קוחד היה ומצע אוה םגש אלא .ןבו בא לשכ התייה ודימלת ןיבו וניב
.ודימלתל רוזעל ותלוכיב

?םהינש ןיב לידבהל תוירבה ועדי דציכו .ןמלז 'ר ארקנ אוה םגש ןמלז 'רל היה דוד-ןב
.(ס'ביל בקעי ברה ןב=) ל"ירהב ןמלז 'ר ינשלו ן"רהב ןמלז 'ר םיארוק ויה ןושארל

תא םיבשחמ םיינשה ולחה .רכששי ודימלת ןיינעב ודוד-ןב תצע תא ן"רהב ןמלז 'ר שקיב
ןמלז 'ר אופא עיצה ?ןוערפי דציכ - תואוולה תוולל .רשפא-יא - תובדנ ץבקל :םהידעצ
הרוחס רחבנו ונחנא םג אצנ" .םיגורתא רוחבל ופיל םירחוסה תאצ דע ןיתמהל ל"ירהב
.עיצה ,"ביבחה ךדימלת תא אישנ חיוורנש ףסכבו ,תחבושמ

םירחוסה לש םתסנרפ תא םיחפקמ ונאצמנ ,השענ ךכ םא" .דימ העצהה תא החד ן"רהב ןמלז 'ר
."םיגורתא תריכממ םמחל תא חיוורהל ידכ וז הפוקתל הנשה לכ םיניתממה ,םיעובקה

םיידי -בחר הדש ונשכר רבכמ אל יכ התא עדוי" :ולשמ הצע ן"רהב ןמלז 'ר הלעה ףוסבל
הבה .ונידיב יוצמ וניא ןיידע ןיינבל ףסכה .םיתב וילע תונבל ידכ ,ריעה תמוחל ןופצמ
.תורומש תוצמל הטיח לש הלודג תומכ רובצנ ריצקה תפוקתל .הטיח תעירזל תחא הקלח רישכנ
ןונרמש יכ ךבו יב ונימאי לוכה ירהש ,םיבר םיצפוק ויהי וללה םיטיחה לע יכ קפס לכ ןיא
."הנותחה יכרוצ לכ תא קפסל לכונ חוורב .שיא לש ותסנרפ תא חפקנ אל םג ךכ .הכלהכ

המוחה ירעשל ץוחמ לא םיאצוי היריקימ םיינש דציכ םילשורי ישנא ואר םוי ותואב דוע
התייהש דע ורחבש הקלחה תא םיינשה ושכינו ורדע םיפוצר םימי השולש .םמכש לע םירדעמשכ
ימשג תדרל ולחה תרחמל .השורחה הקלחה ינפ לע הטיח יניערג ורזיפ זא .העירזל היואר
.םימשב היוצר םתכאלמ יכ ועדי םיינשהו ,הכרב

דעומ לע ול ורשיבו הרענה יבא לא ודוד-ןבו ן"רהב ןמלז 'ר ונפ םידחא םימי רובעכ
התע םעדיב ,הנותחה יכרוצל ףסכ תוולל ונפ םשמ .חספה-גח ינפל דוע םייקתתש ,הנותחה
.ןיאושינה תירבב ואב וליג-תבו רכששיו םיבר םישדוח ופלח אל .בוחה תא וערפי דציכ

היהש דע ,ופינו ונחטו ודקירו ורמיעו ורצקו םינמלז 'רה ינש ודמע ריצקה תע אובב
.םבוח לכ תא וערפ ורכתשהש ףסכב .ןירדהמל רשכו רומש ,רחבומ חמק םהידיב

.םילשורי תמוחל ץוחמש תונוכשה לכ םא ,םירעש האמ תנוכש תונביהל הלחה הזה הדשה לעו
םיידוהי םייח
םינפה ןחלוש םגד דיל ריפוא ירוא


ך"נתה ריווא תא םושנל

הנסב ,(תרוטקה ינממסמ) דרנ תלובישב (שמוחב וא רודיסב אל) םתלקתנ הנורחאל יתמ
םתא םא ?(ןכשמה תועירי ועבצנ םהבש) תלכתהו ןמגראה תונוזלחב וא ,(לכוא ונניאש)
.ביבא-לתב 'ך"נתה תיב'ב רקבל םינמזומ םתא ,וז היווחב םיניינועמ

ןייניבב ןכוש תיבה .תונמאהו תואיצמה יארל דעבמ ך"נתה תא גיצמה ,ןואזומ ןיעמ והז
אוהו ריעה לש םינושארה םיתבה תששמ דחא הז .16 דלישטור בוחרב ,הנש םיעשתכ ןב ,קיתע
תא רישעהל םישקבמ ונחנא" .ףוגנזיד ריאמ ,ןושארה ריעה שאר לש יטרפה ותיב רבעב שמיש
םויכו רבעב ךנחמ ,ריפוא ינד רמוא ,"ך"נתה תבהאבו ך"נתב עדיב ונימי לש רעונה-ינב
.תיבה תא תובדנתהב להנמה

תיאומיקסאב ך"נת

ביבא-לת לש הרובטב אקוודש ךכב הלודג תוחילש םיאור ונא" .םיבדנתמ םה םידבועה לכ ,בגא
עוצקמ ך"נתב םיתיעל םיאורה ,יתכלממה ךוניחב םידליש ידכ ,הזכ תיב ןוכיי תינוליחה
ונניאש יפ-לע-ףא ךכ שח אוהש ןייצמו ,רמוא אוה ,"ותוא בוהאל ודמליו ןאכל ואובי ,קיעמ
.הפיכ שבוח

,השמ םלוא ,תישארב םלוא :ך"נתב םייוסמ קלח גצומ םהמ דחא לכבש ,תומלוא המכ תיבב
תא םישיחממ םלועבו ץראב םירייצה ילודג תאמ םירויצ .דועו דוד םלוא ,םיטפושה םלוא
הרשכ היהת הגוצתהש ידכ ,תוריציהמ שולש-םייתש זונגל ןכומ ריפוא .ך"נתה ירופיס
הבו ,םירפס םייפלאכ תב היירפס םוקמב שי םירויצה דצל .הרות-ידומלת ידליל םג ןירדהמל
תופשב ך"נתה לש תורודהמ עבראו םישיש ןאכ שי ןכ-ומכ .ך"נתב הרושקה תיקנע תורפס
.תיאומיקסא וליפאו תיטביט ,תיניס ,תירהמא ןהב ,תונוש

רבחה רכזל

ןיא) ריפוא ירוא ידי-לע םילעפותמו ומקוהש ןיינבב תומלוא ינש םיעבוק ומצעל דבכנ קרפ
וזכרמבו דחוימ טקייורפ םיקהל טילחהש ,תיסחי ירט בדנתמ ,(להנמה ריפואל יתחפשמ רשק
.ותרדגהכ ,"עבשומ ך"נת בהוא" אוה ,םיאולימב ל"אס ,סדנהמ ,ירוא .וילכו ןכשמה

סייט ,עלס קחש לש ורבח היהש ,ריוואה-ליחב יתד סייט ,ונבב הרושק םוקמל ותורסמתה
לע תבש תולילב חראתהל גהנ קחש .הירהנ יפוח לומ יצחו הנשכ ינפל וסוטמ םע קסרתהש
ולהנתהש תוקימעמה תוחישב ףתתשהלו תבשה תריוואמ םסבתהל ידכ ,ריפוא תחפשמ לש הנחלוש
ורכזל תדחוימ הקלחמ תמקהל ונמזמ שידקהל ירוא טילחה ,גרהנשכ .ך"נתב תוערואמ ביבס םש
.'ך"נתה תיב'ב

הנבלו ןומרע

,תירבה ןורא ,תשוחנה חבזמ ,הרונמה ,ןכשמה לש םיביהרמ םימגד םש תוארל רשפא ראשה ןיב
.ארקמה לע רוא ךופשל ,רמולכ ,'רוא ארקמ' ירוא ארק ולש טקייורפל .דועו םינפה-ןחלוש
תא םהילא ריבעהלו ד"ממהו םייתכלממה רפסה-יתבמ םידימלת רקיעב םוקמב חראל גהונ אוה
םהילע םנורתפל עיגהל ידכש הדיח יבתכ םהל ןתונ ,לשמל ,ינא" .תיתייווח ךרדב םינכתה
."שמוחה ךותמ םיעטקבו םינושה םילדומב ןנובתהל

תשא ,הרופיצ הלמ התועצמאבש ןבאה תמגוד ,רוצ ןבא םש תוארל ןתינ וילכו ןכשמה דצל
זול ,ןומרע תולקמ ;סחניפ השעמ תא םיראתמה םיקוספה ודיצלו יתימא חמור ;הנב תא ,השמ
.םייניעב ך"נת .ןאצה תותקישב בקעי השעש יפכ ,םילצופמ הנבלוגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


החדנ זומתב ז"י

?תבשב לח זומתב ז"ישכ ,הנשה םייונישה םה המ :הלאש

םיליחתמ 'םירצמה -ןיב' לש םיגהנמהו םינידה םג .ןושאר םויל החדנ ומצע םוצה :הבושת
.תבשב רבכ םיליחתמ םירצמה ןיב ינידש םירמואו םיקלוח שיו .תבשה-יאצומב

תוענמנש (ל"ז י"ראה יפ-לע תוגהונה ןוגכ) תוליהקה רבדב םיקסופה ןיב תועד-יקוליח שי
ד"בח גהנמו ;ךכמ םיענמנ וז תבשב םג םא ,'ונייחהש' רמולמ 'םירצמה-ןיב' לש תותבשב םג
יניינע דומיל תא וז תבשב רבכ ליחתהל םא שטיוואבוילמ יברה קפתסמ תאז תמועל .הזב לקהל
.'םירצמה-ןיב'ב גיהנהש יפכ ,הריחבה-תיב

.'םירצמה-ןיב' לש תורטפההמ הניאו קלב תשרפל תכייש תבשה תרטפה

םויב םוצל תאז-לכב בייח ,ןטק היה המצע תבשבו ,תבשה-יאצומב קר תווצמל עיגהש רענ
.החדנה םוצב ,ןושאר

קדנסהו להומה ,קוניתה ירוה ,ןושאר םויב הלימ-תירב הלח םא ,החדנ םוצהש ןוויכ
-רחא לוכאל םילוכיו 'וננע' הב םירמוא ,(13:21 ירחא ץראה זכרמב) הלודג החנמ םיללפתמ
לקהל םוקמ שי תדלויו הלוח יבגל םג וז הביסמ .(הלילב קר - םיאורקל הדועס לבא) ךכ
.רתוי

ינפל םיכשהל הצורו ןושיל בכושש ימ) רחשה תולע דע תבש-יאצומב תותשלו לוכאל רתומ
ךירצ ,רקובב ומוקב דימ תותשל גהונ וניא ללכ-ךרדב םא - תותשל וא לוכאל ידכ רחשה תולע
.(רחשה תולע דע תינעתה תא וילע לבקמ וניאש ןושיל ובכש ינפל תונתהל

.םויה ףוס דע םוצל ךישמיו ,םוצ םויהש רכזנש עגרב דימ קיספי ,םוצב לכאו חכשש ימ
.20:16 העשב (ץראה זכרמב) םייתסמ םוצה
השמ תורגא ת"וש .םש ףסוי יכרבו ב"מ ק"ס אנקת 'יס א"מ .דסקת ,טנקת ,אנקת 'יס וישרפמו ע"וש
ב"ח תוחישה רפס .חיק 'ע הווצמ-רב תוכילהו תוכלה .ט"ס טנקת א"קער תוהגה .חסק ס"וס א"ח ח"וא
.'ותעב רבד' חול .691 'מע
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il