602 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

סחניפ תשרפ * (17.7.98) ח"נשת'ה זומתב ג"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


םיעיגמ - םיכחמשכ


ןורכיז ללגב הנוש חרואב הנשב תועובש השולש יחש ידוהי
'תידוהי העדות'ו הירוטסיה לש תופטהל קוקז וניא ,ןברוחה
ומעלו ורבעל תוכייש שוחל ידכ


ידוהיה םעה לבסש לבסה לכ תא םכותל םיזקנמה םימי ,םירצמה ןיב ימיל ונסנכנ עובשה
.ידוהיה בוחרה תא תרחא חור הטוע ,הלאה םימיה םיעיגמשכ ,הנש ידמ .תולגה תפוקתב
רתי םיגהונ םירומ ,םירפתסמ םניא םישנא ,תונגנמ ןניא תורומזת ,תומייקתמ ןניא תונותח
.הלא םימיל רחא יפוא הקינעמ תוכלה לש המלש תכרעמ .םהידימלתב תוכר

תשגרומ שדקמה יאשונל הלודג תוררועתה .רעצבו לבאב קר אל וז הפוקתב םיקסוע ונא
תרבוג .תשדוחמה ותיינבל הייפיצבו ותועמשמב םיגוהו ויתוכלה תא םידמול .רוביצב
ךותמ - הז לכ .ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגל תוקקותשההו הנומאה תמצעתמו
.הנש םייפלא ינפל ושחרתהש תוערואמלו םימיל רישי רשק תשגרה

דיתעו הווה ,רבע

לש ןותיעהמ רתוי ןשי רבד ןיא ובש רודב םייח ונא .תאז ןיבהל השק םויה לש ריהמה םלועב
.הירוטסיהה לש רקחמה תקלחמל רבכ םיכייש ,עובש ינפל ךא תומלוע ושיערהש םירבד .לומתא
.וישכעה תא ,עגרה תא ,הווהה תא םייח םישנא

.הנש שמחו םישימח ינפל ידוהיה םעה לע תחנש םויאה ןוסאה תא חכש טעמכ רבכ ונלש רודה
,לוכה םיחכוש רבכ םינבהו ,לוחכה רפסמה קוקח ןיידע תוהמיאהו תובאה לש םעורז לע
םניאו ,הקקוש שפנב התרצות תא םינוק ,םידוהי םד תייוור הרורא ץרא התואב לייטל םיעסונ
םירבד לע וישכע לבאתהל םואתפ המ .הזב -אצויכו המחלמה-יעשפב קסעתהל דוע שי המ םיניבמ
?הנש םייפלא ינפל ורקש

אוהש םושמ ,חכשי אלו חכש אל אוה .ולשמ חור-ךרואו ולשמ ןויגיה שי ידוהיה םעל לבא
תא ומכ רבעה תא יחו רכוז ידוהיה םעה .ודובכ אסיכ תחת החכש ןיאש ה"בקה םע רושק
םירצוי וידחי םהינשו ,הווהה םע רבחתמ רבע :םייח לש תחא השקמ אוה ונלצא לוכה .הווהה
.דיתעה תא

ךוניחה לש ודוס :וצרת םא וא ,ידוהיה םעה לש םילודגה ויתודוסמ דחא ןומט וז הדוקנב
.םיקומע םיידוהי םישרוש ילב לדגה ריעצה רודה תאו רעונה תא םיבר םיכבמ םויה .ידוהיה
,תודהיל הקיזה תא רעונה -ינב ברקב קימעהל ידכ ושענ םינוש םיגוסמ תונויסינ רופס-ןיא
לש תירוקמה חורה יפ-לע םייחש םידוהי לבא .הרתי החלצה ילבו - לארשי-ץראל ,ידוהיה םעל
תיעבט תודהיה יכרעל םתקיז ;תיתוכאלמ המשנה לש תונורתפ םושל םיקקזנ םניא ,תודהיה
.הילאמ תנבומו

תרחא הלואג ןיא

תוינכתה לכמ רתוי בוט ,רגובמהו ריעצה תעדותל םירידחמ םירצמה ןיב לש לבאה ימי
הנשב תועובש השולש יחש ידוהי .ותשרומלו ידוהיה םעל תוכיישה תשוחת תא ,תויכוניחה
העדות'ו הירוטסיה לש תופטהל קוקז וניא ,ןברוחה ןורכיז ללגב גירחו הנוש חרואב
.ומעלו ורבעל תוכייש שוחל ידכ 'תידוהי

לכב םייח םידוהי .הווהל ךפוה רבעה הבש תללוכ תכרעמ ךותמ קלח םה םירצמה ןיב ימי
תאיצי ,תובאה ,חונ תבית .השרפב רפוסמה לכ תא שדחמ םיווח םה .'עובשה תשרפ' םע עובש
שדחמ תויחל םיליחתמ הלא לכ - השמ תומ ,םילגרמה ,רבדמב לארשי ידודנ ,הרות ןתמ ,םירצמ
םיבשה ,םינטקה םידליה םג .עובשה תשרפ תא םיארוקהו םידמולה םידוהיה לש םבילבו םחומב
הלאכ םייח .התיכב ועמשש עובשה תשרפ ירופיס תא תבשה תודועסב םירפסמ ,םרפס-תיבמ
.םיקזחו םייעבט םישרוש םיחימצמ

םייח ונל ןיאו תרחא הלואג ונל ןיא יכ ,שדקמה-תיב ןברוח לע לבאתהל םיפיסומ ונא
שדקמה-תיב ןיינבו ונקדצ-חישמ לש ואוב איה ידוהיה םעה לש תיתימאה הלואגה .םירחא
ול חטבומ - הפצמש ימו ,תיתימאה הייפיצה תא ונל ריכזמ םירצמה ןיב ימיב לבאה .ישילשה
.עיגי םגשםירפסחילצת ןעמל

ד"בח יאישנ תאמ
ל"שא תאצוהב
יברה רקיעבו ,ד"בח יאישנ ונתנש תונושה תוכרדההו תוארוהה וכרענו וטקלנ רפסב
לוצינו קסעבש תוחילשה ,הסנרפה יניינעב קוסעל ךיא .הסנרפו קסע יאשונב ,שטיוואבוילמ
.03-9606120 'לט .'מע 322 .ףסכה לש ןוכנ

םירצמ ידוהי ימכח

בולייזופ ארויג תאמ
יתדה הרומה תיירפס תאצוהב
,םירצמב לארשי תוליהק תא וגיהנהש םימכחהו םינברה לש םלעופו םהיתודלות תא רפסמ רפסה
'לט .'מע 312 .םירצמ ידוהי תודלות לע אובמ רפסה תליחתב .תונורחאה םינשה תואמב
.03-5066862

תוידוהי םייניעב ןילופ

איבל לאקזחי תאמ
רבחמה תאצוהב
הירוטסיהל םירושקה םירתאה לע שגד םע רויס ילולסמ ללוכה ,ןילופב רייסמל ךירדמ הז
02-9973455 'לט .'מע 232 .ןילופב ויחש לארשי ילודג לע םיטרפ וללכנ ןכ-ומכ .תידוהיה

תחטבומה ץראב היבוט

ןמשיפ יבצ תאמ
םילשורי ,לארשי ימוסרפ תאצוהב
אלא ,תוציבבו םישותיב קר אל םחלנ אוה ?לארשי-ץראל הלוע אוהשכ בלוחה היבוטל הרוק המ
.ישרוש ידוהי רסמ לעבו קתרמ רופיס .ותנומאב ותוקבד לע ןגמו ינוליחה םייחה-חרואב םג
.02-6524649 'לט .'מע 499שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .סחניפ תשרפל


לארשי-ץרא תבהא

ףא ועבתו ,דחפלצ לש ויתונב םיאישנהו ונבר השמ ינפל ובצייתה לארשי-ץראל הסינכה ברע
הדעה ךותב היה אל אוהו ,רבדמב תמ וניבא" :ורמא ךכו .לארשי-ץראב הלחנו קלח לבקל ןה
המל" :תונבה אופא ונעט ."ול ויה אל םינבו ,תמ ואטחב יכ ,חרוק תדעב 'ה לע םידעונה
."!ותחפשמ ךותמ וניבא םש ערגיי

ומכ ,ירוביצ אטחב ףתתשה אל ןהיבאש ,רמול דחפלצ תונב ונווכתה ןהירבדבש ,י"שר שרפמ
היה המו ."ומע םירחא איטחה אלו ,תמ ודבל ואטחב" אלא ,חרוק תקולחמ וא םיננולתמה אטח
ןמ ,רמוא ןועמש יברו ,היה םיצע ששוקמ ,רמוא אביקע יבר" :תועד יתש י"שר איבמ ?ואטח
."היה םיליפעמה

בא דוביכ

וליא .בא דוביכ תווצמ ללגב התייה ,ןהיבא לש ואטח תא שרופמב ונייצ אל תונבהש הביסה
הז היה ,הדעה יאישנו ונבר השמ םיאצמנ ובש הז דמעמב ,אטחה תא שרופמב תונייצמ ויה
,חרוק תדע יפתתשממ וא םיננולתמהמ היה אלש וריהבה ןכל .ןהיבאל רתויב לודגה ןויזיבה
.ואטח היה המ וילאמ ןבוי אליממו

ונעט ויתונב .דחפלצ לש ואטח והמ תעדל בושח היה ללכב המל ,ןיבהל ונילע ןיידע לבא
תלחנ תא לבקל תושקבמ ןה ,םיחא ןהל ןיאש ןוויכמ :המצע תוכזב הרואכל תדמועש הנעט
?ןהיבא תמ המלו ךיא בושח הז המ .ןהיבא

החטבהה םויק

םכתא יתאבהו ...םכתא יתאצוהו" :םירצמב לארשי-ינבל ה"בקה תחטבה לע וכמתסה דחפלצ תונב
אלא ,םירצמ יאצוימ דחאו דחא לכל הנתינ וז החטבה ."השרומ םכל התוא יתתנו ...ץראה לא
ץראה תשורי תוכז תא ה"בקה ריבעה זאו ,םילגרמה אטחב ,וז תוכז דביא רבדמה רודש
.םהינבל

םיאטחב אטח אל אוה םלוא ,ץראה תא תשרל החטבהה תא לביק ןהיבא םגש ,תונבה אופא ונעט
הלחנל תוכזה תא ןיטולחל דביאש ןכתיי אל ןכלו ,"תמ ואטחב" אלא ,לארשי-ץראל םירושקה
.םולכל תויאכז ןניא ויתונב םגש דע ,לארשי-ץראב

הבושתה חוכ

שרפמ ,לארשי תא תוכזל ליגר היהש ,אביקע יבר .ןועמש יברו אביקע יבר וקלחנ ןאכו
םג אוהו ,דחא םדא לש יטרפ אטח היה הז ."היה םיצע ששוקמ" - תבש לוליח היה "ואטח"ש
רשק תויהל ךירצש רובס ןועמש יבר ,ותמועל .ךכ-לכ רומח וניא ןכלו ,הרות ןתמ םדוק הרק
םשפנ תא ורסמ 'םיליפעמ'ה ."היה םיליפעמה ןמ" ותעדל ןכלו ,תונבה תנעט ןיבל אטחה ןיב
.ץראב קלח לבקל תויאכז ויתונבש יאדו ןכלו ,לארשי-ץרא ןעמל

םשכ .הבושתה לש החוכ לדוג תא החיכומ דחלפצ תונב תנעט תא לביק ה"בקהש הדבועה
תביס ןוקית ידי-לע ךכ ,ץראב הלחנב תונבה תא התכיז 'םיליפעמ'ה לע שפנה-תוריסמש
.ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגל הרהמב הכזנ ,תולגה
(171 'מע ,ח ךרכ תוחיש יטוקל)

איבנה והילא :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהאופר תמדקה

,הכמל האופר תמדקה םושמ שי וז האירקב .'םירצמה ןיב' ימי ינפל דימת תארקנ סחניפ תשרפ
.הלואגה רשבמ אוה והילאו ,(ינועמש טוקלי) "והילא הז סחניפ" ירהש

תניחב ,שפנה םצע הלגתמ הבש ,שפנ-תוריסמ ךותמ 'ה תדובעל זמור סחניפ :םהיניב רשקה
ותומצעו ותוהמ הלגתי זאש ,הלואגה רשבמ ,והילא לש ותאיב תא תברקמ וז הדובע .'הדיחי'ה
.'דיחי' תניחב ,ה"בקה לש
(שטיוואבוילמ יברה)

(תוחיש יטוקל)


ץיקמה והילא

ינא" ,לארשי -תסנכ הרמא :(ו,ג םיליהת) "ינכמסי 'ה יכ יתוציקה ,הנשיאו יתבכש ינא"
יכאלמ) רמאנש ,והילא ידי-לע "יתוציקה" ,שדוקה-חורמ "הנשיאו" ,האובנה ןמ "יתבכש
.חישמה ךלמ ידי-לע - "ינכמסי 'ה יכ" ,"איבנה הילא תא םכל חלוש יכנא הנה" (זכ,ג
(םיליהת שרדמ)


גיהנמ ינא

,םלועה-תומוא תא םכינפמ חירבהל ךאלמ חלשמ יתייה הזה םלועב :לארשיל ה"בקה םהל רמא
תא םכל חלוש יכנא הנה" :רמאנש ,םכינפל חלשמ ינא והילאו םכתא גיהנמ ינא דיתעל לבא
."ארונהו לודגה 'ה םוי אוב ינפל איבנה הילא
(אמוחנת שרדמ)


ץרתיו אובי

םהילעש םימיה דחאב הז היהו ,הלואגה אובל הייפיצה לע םעפ רביד 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא
אובי אל והילאש רורב ירה" :םיבוסמה דחא ריעה .הזכ םויב אב איבנה והילא ןיא יכ רמאנ
הישוק םג ץרתי ,'תוישוק ץרתי יבשת'ש ןוויכמו ,אוביש" :'קדצ-חמצ'ה בישה ."םויה
..."וז

םולש םישל

חלוש יכנא הנה" רמאנש ,םביל ןיכהלו לארשי רשייל איבנ דומעי ...חישמה תומי תליחתב
םהש םישנא לוספל אלו אמטה רהטל אלו רוהטה אמטל אל אב וניאו ."'וגו והילא תא םכל
בל בישהו" רמאנש ,םלועב םולש םישל אלא ,ןילוספ וקזחוהש ימ רישכהל אלו ,תורשכ תקזחב
."םינב לע תובא
(בי קרפ םיטפוש ם"במר)


הלגי והילא

םידקשב ןרהא לש ולקמו ,החשמה ןמש תנצנצ ,ןמה תנצנצ :ןתולגל והילא דיתע םירבד 'ג
.המודא הרפמ הדינ ימ לש תיחולצ :םירמוא שיו .םיחרפו
(אמוחנת שרדמ)

עובשה תרמיא


יתימא םולש

םיעודי ויה ,הצינלגוממ ריאמ-םייח יבר 'ףרש'הו רימזוקמ לאקזחי יבר ,םיקידצה ינש
שי וניניב" :ורבחל לאקזחי יבר רמא ,םהיתושיגפמ תחאב ,םעפ .הזל הז האלפנה םתבהאב
."יתימא םולש

:ריבסה לאקזחי יברו ,'ףרש'ה המת

םילכואשכ ,היינשה הגרדה .הז םע הז םיבר אלשכ ,הנושארה הגרדה :םולשב תוגרד עברא שי"
רשאכ ,איה תיתימאהו תיעיברה הגרדה .הז תא הז םיבהואשכ - תישילש הגרד .דחי םיתושו
.םלש ותוא השוע ורבח םע רוביחה קרשו ,ינויח רביא ול רסח וליאכ ורבח ילבש שיגרמ דחאה
."יתימא םולש שי וניניבש יתרמאשכ" ,קידצה םייס ,"יתנווכתה הזלתודיסחה יכרד


ה"בקה לש לייח

-יתלב לוע -תלבקו תטלחומ תורסמתה אטבל ידכ ,'לייח' גשומב שומישה חוור ידיסחה םלועב
ןוצר םוש ול ןיאש לייח ,יסורה אבצב לייחה תומדמ רקיעב באוש םייומידה רצוא .תגייוסמ
.רסיקה תדוקפ יולימל ןותנו רוסמ ולוכ-לכו ,ומצע לשמ

םינש ךשמל 'ה-תדובעב הבר תויח לביק יכ ,תובר םימעפ רפסמ היה םידיסחה ינקזמ דחא
ןקתמ לע רומשל בצוהש ,לייח .יסורה ףרוחה לש םירקה םימיב היה הז .הארש הזחמ בקע תובר
אוהשכ ותוא וליג וידקפמ רשאכ .ואפק וילגרו ארונה רוקה לומ דומעל חילצה אל ,יאבצ
יתלוכי המ" :לייחה קעז .ותוא וקלהו טפשמל והודימעה ,תואופק וילגרו ומוקמל קותר
לכב רסיקה תא תרשל תעבשנש העובשה תא רכוז תייה וליא" :ול בישה דקפמהו ,"!?תושעל
."אפוק תייה אלו ךילגר תא תממחמ העובשה התייה ,ךשפנ

ינפל ותוא ועיבשהש העובשה תא רכוז היה ונתיאמ דחאו דחא לכ םא" :דיסחה ךכ לע רמא
."םלועה לש תורירקהמ עפשומ היה אל ,הזה םלועל ותדירי

קאזוק ומכ

ררחושש רחאל .ראצה אבצב תובר םינש ךשמב לייח היהש ,ידוהי ותוא לע םירפסמ ויה םידיסח
התייהשכ ,רקוב לכב .אבצב םילייחה םימק הבש העשה רחאל ןושיל לגוסמ היה אל ,אבצהמ
,ךכ םדו-רשב ךלמ ינפל םא :רמוא היהו .ותטיממ קנזמ היה ,םילייחה לש המיקה תעש העיגמ
דומלל לגוסמ היה אלש ,טושפ ידוהי היהש ןוויכמ !ןכש-לכ אל םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל
.םיליהת רמוא היה - ?הליפתה ןמז עיגהש דע השע המ ,הרות

ןקזה ונבר" :(265 'מע י"שת םירמאמה רפס) ויתוחישמ תחאב רמוא צ"יירה ר"ומדא ק"כ
ךירצ דיסחש ,ךכ לע ורמא םידיסחו ,'ובילב 'ה תארי עגנ רשא ליחה לכ' יוטיבב שמתשמ
תדרפנ תואיצמ ונניא אוה .בכורה לא ןיטולחל לטב סוסה ,קזוקה לצא .קזוק ומכ תויהל
- וביוא תא חצנמ קזוקה רשאכו .ודעב רוצעי אל רבדו החמשב שאה לומ ץר סוסה .ומצעל
."בכורה לא הבכרמה לוטיב והז .להוצו חמש סוסה

עדוי וניא אוה .שפנ-תוריסמב ותדובעל ןותנו רוסמ לייחה" :ץ"ייר יברה רמוא דועו
ךירצ ךכ .רמוש אוהו ,רומשל םייוסמ םוקמב ותוא םידימעמ .תודוקפ קר עדוי אוה ,םימעט
ךותמ וארוב תא דובעלו לוכו לוכמ ימצעה ונוצר תא לטבל םדאה לע .הרותב םג תויהל
.(7 'מע ג"שת תוחישה רפס) "ולוטיבו ןוצרה תריסמ - ?שפנ-תוריסמ יהמו .שפנ-תוריסמ

?היירטמ םע לייח

תמכחב םידקושה ,םילודג םימכח שי :'ה-תדובעב לייח לש ותלעמ תא הריבסמ תודיסחה תרות
םימחלנ םא-יכ ,המחלמ יסיסכתב םיאיקב םניאש ,הרושה ןמ םילייח שיו ,המחלמה תגהנה
יכרד שי :ךכ םשה תדובעב ףא .םימכחב אל ,םילייחב רקיעב יולת ןוחצינה ךא .שפנ-ףוריחב
ךא .ףוגה איה ,'הנטק ריע'ה לש השוביכו בלה לע חומה תטלשהל תואיבמה ,תוננובתה
.(74 'מע ,א םיסרטנוק םירמאמה רפס) שפנה -תוריסמב ,לעופב הדובעב יולת ןוחצינה

תמחלמב ןה ,שפנ-תוריסמב למעו הבר העיגיב דבוע אבצ שיא" :תודיסחה תרותב רמאנ דועו
.אנושה ינפמ עתרנ וניאו ,ףקותה תילכתב ותרמשמ לע דמוע אוה .הפונת תמחלמב ןהו הנגה
ךכ גהנתמש ימ .איבצמה תארוה יפ-לע גהנתמ אוה אלא ,הגשה לש ןיינע הניא וז ותדובע
."אוה 'ה אבצמ - הזכ בצמב

תא שיאה לאש .ףטוש םשגב בוחרב ךלוה שטיוואבוילמ יברה תא והשימ האר םעפש ,םירפסמו
..."?היירטמ םע לייח םעפ םתיאר" :בישהו יברה ךייח .היירטמ ומע אשונ וניא עודמ ,יברה


הלואגל הייפיצב


םהיתוריפ םיאיצומ ויהו ,בהז לש םידגמ ינימ לכ וב עטנ ,שדקמה-תיב המלש הנבש העשב"
"םריזחהל ה"בקה דיתעו ...שבי - לכיהל םירכנ וסנכנשכו ...םנמזב

(ב,אכ ,אמוי)
היהש השעמ


תחלצומ הקסע

-הילודופ רוזאב תחא הרייעל ליבונר'צמ םוחנ יבר קידצה עיגה םיברה ויתועסממ דחאב
םידוהיה בצמ לע תיללכ הריקס ונממ לבקל ידכ ,הרייעה בר לא הליחת סנכנ ,וכרדכ .ןילאוו
ואוביש העשב םוקמה ינב תא ררועל םיניינע וליא לע תעדל ידכ םג ןכ השע אוה .םהיניינעו
.ויפמ ךרבתהלו ושגפל

איה הלעמב הנושאר הבוח" .הרייעבש ברחהו ןטקה הווקמה תייעב תא וינזואב הנית ברה
.ברה חנאנ ,"הרהטה ןיינע תא שדחמ םמוקלו רדוהמו האנ הווקמ תונבל

.םוחנ יבר לאש ,"?וז הלענ הרטמ ןעמל תחא די םישוע םיבשותה ןיא עודמו"

ברה "...ל רשאבו .םחוכמ הלעמל וז האצוהו םה םיינע הרייעה יבשות" .ברה חנאנ ,"ההא"
וז ירה" ,ףוסבל רמא ,"ריבגה ינולפל רשאב" .טפשמה תא םילשהל םא ססהמ ,עגרל קתתשה
."רוביצה םע לועב תאשל גהונ ונניאו אוה ןצמק .הלטבל הכרב

לע תולעל ושמשל תתוא אוה .םולשל ברהמ דרפנו החישה תא םייסל ליבונר'צמ קידצה רהימ
רוכשל שמשהמ םוחנ יבר שקיב ,הכומסה ריעל םעיגהב .הרייעהמ תאצל ןולגעל הרוהו הלגעה
.הנממ ואב התע הזש הרייעה ןוויכל ועבצאב ןמיסו הילע הלע קידצה .תראופמ הרכרכ םרובעב
.םוחנ יבר ריטפה ,"ריבגה ינולפ תיב לא"

,ןכ לע רתי .םימכח ירבדל דחוימב םידרחהמ אל ףאו םידיסחה ןמ היה אל הרייעה לש ריבגה
הרכרכה תא ותוארב ,תאז-לכבו .םבר לש העונתו הלימ לכ םישדקמה םידיסחב לזלז דימת
-תרדהב ולבקלו תאצל רהימ ,הכותמ אצוי ליבונר'צמ קידצהו ותיב תלד דיל תרצוע תראופמה
.דובכ

רצק ןמז ךותב .ותיבב חראתהל רחב קידצהש הדבועב ,וקלחב לפנש ברה דובכהמ עתפוה אוה
תיבה חתפ לע םיאבוצ ולחה היבשותמ םיברו ,ליבונר'צמ קידצה לש ואוב רבד הרייעב םסרפתה
.ריבגה לש חורה-תרוק תשוחת תא הלידגה קר וז הדבוע .וב תוזחלו המינפ סנכיהל הייפיצב

,החנמ תעש ברקתהב .ויניינעב קסעו ריבגה ול הצקהש דחוימה רדחב קידצה בשי הכורא העש
רדחל ריבגה סנכנשכ ."רתויב בושח ןיינע"ב ומע חחושל ידכ ריבגל אורקל םוחנ יבר חלש
,התע .תולעפתהב ןהב טיבה ריבגהו יאליע רואב ורהנ וינפ .ורפסב עוקש םוחנ יבר היה
ןיתממה ברה להקה לש ויתושגר תא רתוי בוט ןיבהל היה לוכי ,בורקמ קידצב ןנובתהשכ
.ובילב רמא ,"וינפ ריאת םדא תמכח ,ןכא" .ץוחב

ללכ שח וניא ,ודומלתב קמעתהל ףיסומ םוחנ יבר דועב ,הממדב דצב בשייתהו אסיכ לטנ אוה
.תיבה ירעשב אובל הפצמה להקה תולוק ורבג ןולחל דעבמ .וחראמ תסינכב

ונוימדב .ריבגה לש וחומב הבשחמ םואתפ הקיזבה ,"אבה םלועב יברה לש וקלח בר המ !הא"
בשויה קידצה יכ עדי אל אוה .ליבונר'צמ קידצל םימשב ןמוזמה רכשה לדוגב גילפמ לחה
.הלא תובשחמ וחומב לתשש אוה-אוה ולומ

הליחמב" .החנמה תעש העיגה רבכ ,וינפלש ריבגב ןיחבהו רפסהמ ויניע תא קידצה םירהשכ
-רחא םייקנ וניניב הבושחה החישה תאו ללפתהל התע שגינ הבה" ,םוחנ יבר לצנתה ,"ךדובכמ
."ךכ

שגינ אוה .ובבלב םחנתה ,ותיב תלד לע אבוצה ברה להקב רכזנשכ ךא ,תצקמב בזכאתה ריבגה
,"קידצה םע החנמ תליפתל לודגה יתיב ןילקרטל ואובו וסנכיה" .החוורל החתפו תיבה תלדל
.חתפבש ןומהה תא ןימזה

.ריבגה...ו ליבונר'צמ קידצה :םיינשמ ץוח ,רבכמ 'הרשע הנומש' םייס רוביצה לכ
הרעס יכ וב היה רכינ .ותליפתב עוקשה ,ןצמקה ריבגה רחא להקה בקע תואתשהבו ןוהמיתב
.וברקב תללוחתמ יהשלכ תימינפ

.ויתולימב תוכורא ההתשה ,'ונל חלס' תכרבל ועיגהב .עגרל עגרמ הכלהו הרבג ושפנ-תרעס
תיתימא הטרח יכ היה הארנ ,"ונעשפ יכ ...ונאטח יכ" תרימאב ,םיימעפ והזח לע הכהשכ
ופוג ,ףופש ושאר ,ומוקמ לע דמע הכורא העש .יכבב ץרפ ףא ותליפת ךשמהב .ותוא הפיצמ
.תוטקש תועמד תוריגמ ויניעו טטור

קבד ,תומוצע םייניעב דמע אוה .םוחנ יבר קידצה םג ותליפתב ךיראה תע התוא לכ
וירוחאל ריבגה םג עספ ,ותליפת תא קידצה םייסשכו .הנאו הנא תודודמ ענ ופוג ,ויתולימב
.תועיספ שולש

רחב עודמ ןיבה אל שיא .םדבל רדחב ורגתסהו וידחי ריבגהו קידצה ועספ הליפתה רחאל
רשפ תא ריבסהל עדי אל שיאש םשכ ,הליהקה יכרוצל רכונמה ריבגה לש ותיבב חראתהל קידצה
.הליפתה תעב ריבגב הזחאש תימואתפה תוררועתהה

.רוגסה רדחהמ םיאצוי ריבגהו קידצה וארנ ,םירבדה רשפ לע דומעל םישקבמ לוכה דועבו
אציו ,ויתוכרב תא םהל קינעהלו םולשל םיחכונה ידי תא ץוחלל ידכ תולק ההתשה קידצה
התע הארנ ,תומודאה ויניע לע רכינ ןיידע הליפתב ויכב םשורש ,ריבגה וליאו .וכרדל
.ךייוחמו ששואמ

הזב בתכנ הילעש ,הנטק ריינ תליגמ וסיכמ איצוה אוה .הדיחה תא רותפל תואינ הרהמ דע
הרייעב םיקהל אוה בייחתמ הרומתבו אבה םלועב יקלח תא ריבגה ינולפל רכומ ינירה :ןושלה
םוחנ יבר :םותחה לע .ותלעפה תולע לכ תא וילע לבקלו ראופמו שדח הרהט-הווקמ
.ליבונר'צמ

."ברסל יתלוכי אל" ,שייובמ ךויחב ריבגה רמא ,"תאזכ הקסעל"
טר יבא םע םיידוהי םייח
ףויזב סאומ רעונה :טר יבא


"תויתימא תובושת שפחמ רעונה"

ןיב בוטיקהו תיביטקלוקה תוהזב רבשמ :רעונה ינב לצא תויזכרמ תויעב יתש לע רבדל לבוקמ
רעונה ינב רפסמב הדח היילע לע םיעיבצמ תונורחאה םינשב םיכרענה םירקס .םעה יקלח
.רבדל רתוימ בוטיקה לע .'םידוהי' אלו 'םילארשי' םמצע תא םירידגמה

יתש תא םיכרוכ ,ןליא-רב תטיסרבינואבש - 'תודהיה תרכהל הדוהי תובש' - י"ש ןוכמב
תינח-דוח שביג ,טר יבא 'ר תושארב ,ןוכמה .ישממ ןורתפ ןהל אוצמל םיסנמו וידחי תויעבה
ןהידימלת תא םיניכמו םייניבה תוביטח לא םיאצוי םה .םיכנחמו םינבר לש תווצמ בכרומה
םה .יברעמה לתוכב וא הדצמב בור-יפ -לע םידומילה תנש ףוסב ךרענש ,הווצמה-רב תארקל
םירושקה םיאשונב םיפתושמ ןויע ימיל םהילא ותוא םינימזמ וא םינוכיתב רעונה לא םיאב
.תידוהיה תוהזב

חרקה תא רובשל

,"תרושקתל דעבמ םיפקתשמ םהש יפכ ,םייתדה דגנ אלא ,תדה דגנ רבד ול ןיא רעונה בור"
.יח ,ישיא שגפמ םייקל איה םידדצה תא ברקלו חרקה תא רובשל הדיחיה ךרדה" .טר רמוא
..."'!?םייתדה םה הלאכ םנמואה' ,יב םיצעננה תואתשהה יטבמב שח ינא םעפ לכב טעמכ

קנט דקפמכ ןונבלב בוקעי ןטלוס ברקב םחל ,לתוכה תבישי רגובו תובוחר דילי ,(39) טר
מ"ר שמיש אבצה ירחא .םניינעב דואמ ליעפ אוה זאמ .םירדענה ץכו למואב וירבח דצל
תבשחמבו הירוטסיהב ינש ראותו תילאיצוס הדובעב ןושאר ראות םילשהו תינוכית הבישיב
תודסומ המכב תודהיו הירוטסיהו 'תורוא' תללכמב תרושקת דמלמ אוה םויכ .לארשי
שיגמו ךרוע אוה ךכ לע ףסונ .יח-לת תללכמו ןועבט-תיירקב םינרוא רנימס ומכ ,םיינוליח
יכדרמ ברה םע ,םיירהצב ישיש םוי ידמ שיגמ תונורחאה םינשה עבראבו ,7 ץורעב תוינכת
."תישארבמ" - עובשה תשרפל תירלופופה תינכתה תא ,ןולא

םימוגמג אל

ומכ תודסומ םע עובקו םח רשקב דמוע ןוכמה .י"ש ןוכמ תא םיקה הנש הרשע-שש ינפל
ינש ןחבאמ טר .םירחאו ןויצל-ןושארב 'ו ינוריע ,הווקת-חתפב רנרב ,הילצרה היסנמיג
:םויכ רעונה תא םינייפאמה תווצק

יל אציי המ'ב תנחבנ הלאש לכ .םייחה זכרמב םידמוע ימצעה שומימהו םזיאוגאה ,דחא דצמ"
יללכה עדיה תמר .תיביטקלוק תוירחאמ תעבונה תיגולואדיא הבישח ןיא .'וישכעו ןאכ ,הזמ
תובושת שפחמו ףויזב סאומש יניצר רעונ שי ,ינש דצמו .תופיאשה םג ךכל םאתהבו ,הכומנ
."הפר הפשב םימגמוגמ םירוביד לבקל ןכומ אלש רעונ .םייחה לש תויתימאה תולאשל

םיפוצ ץוביקב

םירועיש .עובשה תשרפב ןולא ברה לש וירועיש אוה י"ש ןוכמ לש םידחוימה םילעפמה דחא
ליבשב םיטלקומו םימלוצמ ,וידרב יח רודישב םירבעומ ,ןליא-רבבו םילשוריב םירסמנה ולא
.םיניזאמ לש ךלוהו לדג להק

תוברתה ןודעומב עובש ידמ םישנא םיסנכתמ ,לשמל ,לאערזי קמעבש עבג ץוביקבש ,רפסמ טר
םייק יתד-אלה רוביצה לש בחר קלחב" .אשונה לע ןויד להנתמ ןכמ רחאל .רועישב םיפוצו
קר ךירצ" ,טר רמוא ,"ידרחהו יתדה רוביצה םע בוט רשק חתפל ןוצרו תודהיל זע ןואמיצ
."המיאתמה תונמדזהה תא םהל תתלגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ץיקה תוריפב הלרע

?הלרע רוסיאל ץיקה שושחל שי תוריפ וליאב :הלאש

ףאו הליכאב הרותה-ןמ םירוסא ,ץעה לש תונושארה ויתונש שולשב םיחמוצה תוריפ :הבושת
.(םלועל אוה רוסיאה) איהש האנה לכב

,רבמטפס םינזהמ קסרפא ;תוינמכוא :לוביה תיצחממ רתויל הלרעה רועיש עיגמ הלאה תוריפב
;לישבהל םימידקמה םיבוהצ וא םינבל םינזמ הנירטקנ ;(הנבל הפיצ ילעב) ואונס-טלרקס
.תינועש

.הלרע ןיא - 'והומכ ןיא'ו דנרג םינזהמ םיחופתו ,ןדגדוג ,ןבדבוד ,רמתב

םיקסופה ובר לבא ,תונושארה םינשה שולשמ ירפ שי םיריעצ היאטיפו וקבב ,היאפאפב
.קריכ (םתכרבו) םנידש ןוויכמ ,הלרע רוסיא םהב ןיאש םיעבוקה

יפל ועצוב תויזחתהש ,רוכזל יואר .דרפנב ןז לכל תומיאתמ תויזחת שי תוריפה ראשב
ךכ ,לדג אוהש לככש ,חוקיפבש קלחה תאו) קושב בצמה תא ןובשחב תואיבמ ןניאו ,תועיטנה
.(ישפוחה קושב הלרעה זוחא לדג

.ךומנ רועישב הלרע םהב שיש תוריפב שמתשהל הריתמה הקיספ לע תוססובמ וללה תויזחתה
םירחא םיקסופ שי ךכו ,זוחא יצחמ תוחפ אוה הלרעה רועיש םא קר ריתמ אדנל ברה םלוא
.הליחתכל אל תוחפל ,והשלכ 'ךומנ זוחא' לע (רתוי םיצופנה תוריפב תוחפל) םיכמוס םניאש

םהיתוריפש ,ןופצ-פוא-וק טרפבו ,פוא-וק ,לסרפוש קווישה תותשר לע ץילמהל ןתינ ץיקה
ללוכ) תונברה לש יזכרמ חוקיפ תעכ שי ולא תותשר לש תונבה-תורבחה לע .הלרע ששחמ םייקנ
חוקיפה 'הבונת' יפינסב .םילדגמהמ רישי קוויש םהב שיש םיפינסמ ץוח ,(תורשעמ תשרפה
.דיחא וניאו ימוקמ
'מע ו ךרכ ,'ןימוחת' ;11 'מע א ךרכ ,'ץראהו הרותה' ;201 ,77 תונויליג ,'הדש תוכילה' :האר
.ח"נשת ,ת"לקח ןוכמ ,'ץיקה תוריפב הלרע' חול .נ"שו ,383
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il