603 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

יעסמ-תוטמ תשרפ * (24.7.98) ח"נשת'ה בא-םחנמב 'א * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


ונדגנ ולוכ םלועה


תישארב ,םירצמה-ןיב ימי תא השיחממש תרוכזתל ונקקזנ םא
תונידמ םינומשו האמ לש הטלחהב ,התוא ונלביק עובשה
'המחלמ יעשפ' תויולחנתהה תא הרידגמה


רומשל םידיפקמה תווצמו הרות ירמוש םידוהיב גולגל לש תמייוסמ הדימב םיטיבמה שי
היגולונכט ,קזח אבצ ,םישימח תב הנידמ ונל שי רבכ אולה .תולבא יגהנמ לע וז הפוקתב
?הנש םייפלאכ ינפל שדקמה-תיב ןברוח לע לבאלו ונל המ ;תמדקתמ

םע ונחנא הרואכלש יפ-לע-ףאו הנידמ ונל שי רבכש יפ-לע-ףא יכ ,ררבתמ בושו בוש לבא
קר .תינויגה-יתלבו תטלוב הדימב הנוש וניפלכ םלועה לש תוסחייתהה תאז-לכב ,םימעה לככ
,הטלחה ולביק תונידמ םינומשו האמ :עגרל חכש והשימ םא ,תרוכזת ונלביק עובשה תישארב
!תוחפ אל - 'המחלמ יעשפ' ןלוגהו הזע לבח ,ןורמוש ,הדוהי יחטשב תולחנתהה תא הרידגמה
המוד דמעמב םה ,לארשי-ץראב הפושח העבג לע בושיי םימיקמ םידוהישכ :תורחא םילימב
!'המחלמ יעשפ' - הריבע התוא לע םתוא טופשל רשפאו ,םמש-חמיי םיצאנל

ןויגיה לכל דוגינב

סייגתמ - םילשורי לש ילפיצינומה טופישה חטש תא ביחרהל הטילחמ לארשי תלשממ רשאכ
וררחושש םיחטשל העיגנ םוש וז הטלחהל ןיאש ,םירבסהה לכ םיליעומ אל .ונדגנ ולוכ םלועה
תא הנגמו דחאתמ ולוכ םלועה .החרזמ אלו הברעמ קר איה הבחרההשו ,םימיה תשש תמחלמב
ינויגה רבסה הזל היהיש ילב ,ןיטולחל םידדובמ ונמצע תא םיאצומ ונחנא בושו בוש .לארשי
.והשלכ

לבא ,םלועב םינוש תומוקמב םיכוסכס שי .ונלש עובצה םלועב וליפא ךכ-לכ טלוב הזה סחיה
תבוטל ןאכ בצייתמ םלועהש םשכ דחא דצ תבוטל תידדצ-דח הכ תובצייתה ןיא םוקמ םושב
.םיברעה

.ןוכיתה חרזמב הדיחיה היטרקומדה ונחנא .ךופה בצמ תויהל ךירצ היה ןויגיה לכ יפ-לע
.התדמשה לע יולגב םירבדמ םהמ םיברש ,םייטאנפ וא םיינדור םירטשמ תפקומ ,הנטק הנידמ
.ף"שאלמ ךורע-ןיאל לארשיל בורק יברעמה םלועה - היגולונכטה ,םיכרעה ,תוברתה תניחבמ
?תאז ריבסהל רשפא ךיא .ונדגנ דימתו ף"שא ןימיל םלועה בצייתמ דימת לבא

-תיב ןברוח םע ,הנש םייפלאכ ינפל הלחהש וז ,תולגה לש הייוטיבמ דחא הז ,וצרת םא
תולגה .הנוכנ -יתלבו תתוועמ תואיצמ ,תולג לש תואיצמב םייח ונא םויה דעו זאמ .שדקמה
םעפ .םימורגופב םעפו ,דמש תוריזגב יוטיב ידיל האב איה םעפ .הרוצ תשבולו הרוצ תטשופ
תראשנ איה הסיסבב לבא .תנייוע היטמולפידב םעפו הדמשה תונחמ לש םתומדב תצרפתמ איה
.רחא םע לכ ול יאכזש המל יאכז וניא ,לפשומ ,ףדרנ ידוהיה םעה ובש בצמ - תולג

דמעמ קיזחהל

תופצלו ןברוחה לע לבאתהל ךירצ .תיתימאה הלואגל לחייל ךירצש ,לוכ-םדוק ?הזמ עמתשמ המ
אל דוע לכש רוכזל ונילע .דסח לש תועשב םחנתהל אלו ףילחת םושב קפתסהל רוסא .הלואגל
.תדמוע הפקותב תיתוהמה תולגה ןיידע ,המלשהו תיתימאה הלואגה האב

אלש ונל בטומ ,ונא םייח יצפח םא .ונדגנ וסיסבב אוה םלועהש ,רוכזל ונילעש ינש רבד
תא ונל איבת 'המיעפ'ש ונמצע תא הלשנ לא .ונל ץוחנו בוטש המ תושעל אלא םלועהמ םשרתהל
המיעפ :ךשמהה רבדב ץחלה םצעתי דימ לבא ,דחא םויל תואמחמ לבקנ ילוא .םלועה תדהא
דימתו ,טוקשי אלו חוני אל םלועה .םיטילפה ,םילשורי ,ןלוגה ,תויולחנתה ,תישילש
.וניביוא ןימיל בצייתי

,ענכינ םא :רורב היהיש .תומיעב ונילע םימייאמ ,ונלש לע דומעל םיסנמ ונאש תמיא לכ
םידבאמ ונא םייתניבשכ ,המ-ןמזל התוא החדנ רתויה לכל אלא ,המחלמה תנכס תא ענמנ אל
יותיפה תא הריבגמ איה ןכש ,המחלמה תנכס תא תברקמ העינכה אקווד ,וז הניחבמ .הדמע דוע
תעב דואמ הלודג תינוחטיבה ותובישחש חטש דועמ ונוגוסנו ונשלחנש רחאל ,ונתוא ףוקתל
.המחלמ

קיזחהל ךירצ זא דע .הלואגה אובב קר היהי יתימאה יונישה .רזכאה ונמלועב םייחה הלא
.דמעמשדח שיתכסמ ימויס

םימיב הווצמ לש החמש ףיסוהל ידכ ,תכסמ ימויס 'םימיה תעשת'ב ךורעל קיתע ידיסח גהנמ
תסנכ-תיב לכב הלאכ םימויס ךורעל לדתשהל ארק שטיוואבוילמ יברה .החמשב םיטעממ םהבש
תוכזל ידכ ,(הקדצב הפסוהו שדקמה-תיב יניינעב םיקסועה םיאשונה דומיל ךשמה לע ףסונ)
החמש ףיסוהל ידכ אלא ,ןיי תייתשו רשב תליכא ריתהל ידכ תאז םישוע אל ,בגא) םיברה תא
-לוק לש 'א תשרב םוי ידמ יח רודישב ורדושי תכסמ ימויס .(הלא םימיב תרתומה הווצמ לש
.'יח לוק' וידרבו לארשי

לחר רבקל עוסנל

לחר רבקב רקבל לדתשהל ץלמומ ,הינב לע תאש רתיב לחר הכבמ םהבש ,םירצמה ןיב ימיב
ידמ .םוקמב תידוהיה הזיחאה קוזיחל ,וישכע אקווד הבר תובישח הזל שי .םוקמב ללפתהלו
02-5811095 :םיטרפל .םילשורימ סובוטוא אצוי םוי

ןויע-ימיו רנימס

.תודיסחה חורב ןויע ימיו רנימס ומייקתי ,(בא-םחנמב ז-ה) ה-ד-ג םימיב ,אבה עובשב
-5374927 'לט .רימת תמר ןולמב ,םילשוריב 'היח-רוא' תללכמ ידי לע םינגרואמ ןויעה-ימי
'לט .תודיסחה רואל ל"זיראה תלבק :אשונב ,רניכ שפונה-רפכב רנימס תנגראמ 'תעד' .02
.08-9354960

תושדח תודמול

-הרות' תיבמ ,תושדח תויכוניח תודמול יתשב רשעתמ תודהי יאשונב בשחמה ירוטילקת ףדמ
רצוא ןכו ,תורשכה ינידב םירושקה תוכלההו םיגשומה תא תדמלמה ,ןוזמה תורשכ :'רלוקס
.03-9606120 :גישהל .תילגנאה הפשה תא דומלל םיקקזנל הרשכ הדמול ,ילש םילימהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .יעסמ -תוטמ תשרפל


השודקה רואל יואר ילכ תויהל

רזעלא לאו השמ לא ללשה תאו יבשה תא ואיבהו ןיידמ דגנ המחלמהמ לארשי-ינב ורזחש רחאל
רחאל .המודאה הרפה רפאמ םימ תייזה ידי-לע תמה תאמוטמ רהטיהל השמ םתוא הוויצ ,ןהוכה
יניד תא טריפ ךשמהבו ,"השמ תא 'ה הוויצ רשא הרותה תקוח תאז" :רזעלא םהל רמא ןכמ
.םיניידמה תאמ וחקלש םילכה תלעגה

שרפמ ?ומצע ונבר השמ אלו רזעלא וללה תוכלהה תא רמא עודמ ,הלאשה דימ ןאכ תררועתמ
ילועיג תוכלה ונממ ומלעתנש ,תועט ללכל אב ,סעכ ללכל אבש יפל" :(ל"זח יפ-לע) י"שר
תויובשה תויניידמה םישנה תא הארשכ ,המחלמה ישנא לע ףצק השמש רפוסמ ןכל םדוק ."ם"וכע
.תועט ללכל אב סעכ ללכל אבש ןוויכמו ,םמע ואיבהש

?תועטה הפיא

ךא ,הב םיעוטו יהשלכ הכלה םירמוא רשאכ איה תועט :רואיב שרוד "תועט ללכל אב" יוטיבה
אופא המב ;םילכה תרשכה יניד תא ףיסוה אל אלא ,הכלה םושב ונבר השמ העט אל הרואכל ןאכ
?"תועט" ןאכ שי

הרפה ימ תייזהש ,רבס ונבר השמ .תועטמ העבנ םילכה תרשכה תוכלה תרימא-יאש ,אוה רבסהה
ידש דע ,קזח הכ הרהט חוכ וללה םימב שי םא .םרוסיאמ םילכה תא םג רישכהל הב שי המודאה
רישכהל םחוכבש ,רמול לכשב םוקמ שי ,הרומחה תמ תאמוטמ םדא רהטל תופיט המכ לש היזהב
.םהב עולבה רוסיאהמ םירכנה ילכ תא םג

הרשכהו הרהט

הקוח אוה המודאה הרפה ימ לש הרהטה חוכ ,רמולכ ."הרותה תקוח תאז" :רזעלא רמא ךכ לע
וב ושמתשהש ילכ רישכהל םחוכב ןיא ךא ,תמ תאמוטמ םירהטמ וללה םימהש ,הרותה לש תדחוימ
.רוסיאל

םתוא רישכהל ךירצ ןיידע ,("אטחתי הדינ ימב ךא") האמוטהמ םילכה תא םירהטמש רחאל םג
רהטיהל ידכ :םינוש םירבד ינש ןה הרשכההו האמוטה .םכותב ועלבנש םירוסאה םילכאמהמ
הלעגהב ךרוצ שי ורוסיאמ ילכה תא רישכהל ידכ ךא ,תופיט המכ לש היזהב יד האמוטהמ
.םירבדה ךשמהב רזעלא טריפש יפכ ,ושומיש ךרד יפ-לע ילכ לכ ,תידוסי

תימינפ הדובע

םדאה תא הפיקמש ,תיללכ העפשה איה הרהטה :העפשה לש םיכרד יתש תוגציימ הרשכהו הרהט
,תאז תמועל .תאטח ימ תייזה ידי-לע ףא וא הווקמב הליבט ידי-לע רהטנ םדאה .ץוחבמ
.םינפב עוקשה ערה תא איצומש ,ידוסי ,ימינפ ןויקינ - השוריפ הרשכה

םג אליממ העיפשמ תינוציחה הרהטהש רובס ,הלעמלמ טבמב לארשי-םע תא האורש ,ונבר השמ
,הטמלמ לארשי -םע תא םמורלו תולעהל וניינעש ,ןהוכה רזעלא ,ותמועל .תוימינפה לע
-לע אקווד .תידוסי ,תימינפ הדובע השורד אלא ,תינוציחה תיללכה העפשהב יד אלש ,רמוא
יתימא ךוכיזל םיעיגמ ,ותנוכתו וניינע יפל חוכ לכ ,שפנה תוחוכ לש תידוסי 'הרשכה' ידי
.השודקה רואל יואר ילכ םישענו
(182 'מע ,ח ךרכ תוחיש יטוקל)

"םייקנ םתייהו" :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמלארשימו 'המ

םתייהו" :(בכ,בל רבדמב) רמאנש ,םוקמה ידי תאצל ךירצש ךרדכ תוירבה ידי תאצל םדא ךירצ
."לארשימו 'המ םייקנ
(ד,ג םילקש ימלשורי)


תועיבצ ילב

ידי-לע תוירבה יניעב ןח אוצמל לדתשמ םדא ללכ-ךרדב אלא ?"ךרדכ" יוטיבה תועמשמ יהמ
ןח אוצמל וילעש ךרדכ תוירבה יניעב ןח אצמיש ,ותוא םיריהזמ ןכל .תועיבצו רקש ,הפונח
.תונוהל רשפא-יא ותואש ,םוקמה יניעב
(טנלסמ לארשי יבר)


יתימא ןויקינ

םמ םימעפלש יפ-לע-ףא .תוירבהמ םג יקנ השענ ,ונופצמ םע םלשו 'המ יקנ אוהש םדא
יניעב קר יקנ תויהל הסנמש םדא ,תאז תמועל .הרשיה וכרד לע דומעל םפוס ,וילע םימערתמ
.תועיבצ ידיל אלא אב אוה ןיאו ,'המ םג יקנ השענ אוה ןיא ,תוירבה
(םיתעל הניב)


ורמאי אלש

ויהשכו .םהיתבמ תמשובמ הלכ האצי אל םלועמו ,תרוטקה השעמב םיאיקב ויה סניטבא תיב
.םימשבתמ תרוטקה השעממ :ורמאי אלש .םשבתת אלש המע םינתמ ויה ,רחא םוקממ השיא םיאשונ
."לארשימו 'המ םייקנ םתייהו" :רמאנש המ םייקל
(הבר שרדמ)


ודשחי אלש

אלש ,םהינב דיב הייקנ תפ האצמנ אל םלועמו ,םינפה םחל השעמב םיאיקב ויה ומרג תיב
."לארשימו 'המ םייקנ םתייהו" :רמאנש המ םייקל .םינוזינ םינפה םחל השעממ :ורמאי
(הבר שרדמ)


ןוכנה רדסה

םע גהנתהל ךיא ובר תא לאש ,הרייעב תונבר תרשמ ול ועיצהש ,'םייח-ץפח'ה ידימלתמ דחא
הרותה םויק לע חיגשהל ברה ךירצ הליחת - "לארשימו 'המ םייקנ םתייהו" :ול רמא .ותליהק
םתייהו" בותכה רדסכ .הליהקה יכרוצ לכל גואדל ךכ-רחא קרו ,םימש ידי תאצל ,תווצמהו
יניעב ןח אוצמל הליחת הצורו רדסה תא ךפוהש ימ ."לארשימ" ךכ-רחא קרו "'המ םייקנ
.םהינשב חילצמ וניא - 'ה יניעב ךכ-רחאו ותליהק
(הרותה לע םייח ץפח)


תורהזא שולש

ידי תאצל ךירצש ךרדכ ,תוירבה ידי תאצל םדא ךירצש ונאצמ םיבותכבו םיאיבנב ,הרותב
רמאנש - םיאיבנב ;"לארשימו 'המ םייקנ םתייהו" :(דכ,בל רבדמב) רמאנש - הרותב :םוקמה
:(ג ילשמ) רמאנש - םיבותכב ;"עדי אוה לארשיו עדוי אוה 'ה םיקולא ל-א" :(בכ עשוהי)
'המ םייקנ םתייהו" ?םלוכבש רומחה והזיא ."םדאו םיקולא יניעב בוט לכשו ןח אצמו"
."לארשימו
(ב,ג םילקש ימלשורי)


ורבחל םדא ןיב

,םוקמל םדא ןיבש םירבדב רבדמ ינשה קוספה ,ורבחל םדא ןיבש םירבדב רבדמ ןושארה קוספה
ןיבש םיניינעב - ?רתויב רהזיהל ךירצ המב .הרותה דומיל לע רסומ ףיטמ ישילשה קוספהו
."לארשימו 'המ םייקנ םתייהו" - ורבחל םדא
(הרות ינינפ)

עובשה תרמיא


החמשל ןנוכתהל

,תונמדזה לכב דוקרלו חומשל םידיסחה םיברמ עודמ" :ץליפמ דג-ךונח יבר תא םעפ ולאש
החמשל היואר העשה היהת זא - חישמה אובישכ ?הרמה תולגה לש הקמועב ונא םייורש אולהו
."םידוקירלו

תאזו ,שדקמה-תיבב הדובעה תוכלה תא הזה ןמזב םג דומלל םיכירצ םינהוכה" :םהל בישה
םהילע - ןכ םידיסחה ףא .שדוקב תרשל דציכ ועדיי שדקמה-תיב ןיינבבו חישמה תאיבבש ידכ
..."הכאלמה תא בטיה ועדיי חישמה תאיבבש ידכ ,הזה ןמזב דוקרלו חומשלתודיסחה יכרד


םלוע ןיא

וקבד ,לארשי תוצופתב טשפתהל לחהו אינתה רפס הנושארל ספדנשכ ,תודיסחה לש הימי רחשב
םלועה רחא ךשמנש ,דחא ךרבאש ,רפוסמ .םידגנתמה תדעמ הרות ינב םיכרבא םג אלפנה ורואב
ךל שדחתנ רבכ המ" :לוטיבב ביגה הז .ורבחל ךכ לע רפיס ,אינתה רפסב ויניעל שרפנש שדחה
."?םש

השעי דציכ ,םלועה תא הלילח דימשהל ה"בקה ץופחי םא .הלאש ךתוא לאשא :ןושארה ול רמא
!?ראשיי םלועה ףוג ירהו :ןושארה השקה .םלועה תא ףוטשיו לובמ איבי :רבחה בישה ?תאז
רזפי :ורבח בישה !?רפא ראשיי ירהו :ןושארה השקהו ףיסוה .שאב ותוא ףורשי :רבחה הנע
ול רמא .רבחה קתתשה !והשמ ראשיי תאז -לכב :רתיו אל ןושארה ךא .חורב רפאה תא ה"בקה
אוה ;םלועה תא דימשהל ידכ המואמ תושעל ךירצ ה"בקה ןיאש ,יתדמל אינתה רפסב :ןושארה
תשש ינפל ומכ ,שממ ספאו ןיאל םלועה רוזחי דימו ,ותוא אורבל קיספהל דחא עגר ךירצ קר
.תישארב ימי

עגר לכב האירב

שדחמ ארביהל עגרו עגר לכב קקזנ אוהשו םויק םוש ול ןיא ומצע דצמ םלועהש ,הז ןיינע
ךיראמ ןקזה ונבר .תודיסחה תרותב יזכרמ דוסי אוה ,ה"בקה לש יפוס-ןיאה חוכה ידי-לע
תרכומה היישעו הריצי תלועפ לכ ןיבש לדבהה תרבסהב (הנומאהו דוחייה רעשב) אינתה רפסב
םילטונ ונא ,רמולכ .'שימ שי' אלא הניא הריציו היישע לכ .ןיאמ שי האירב ןיבל ונל
הנוש ןיינע הזו ,'ןיאמ שי' איה האירבה ,תאז תמועל .התוא םינשמו תמייק תואיצמ
.תילכתב

רחאל .רצויה לש ותלועפל דימתמ חרואב הקוקז הריציה ןיא ,'שימ שי' איהש הריציב
,המויק םצע תא שדיח אל רצויהש ןוויכמ ,תאז .המצע תוכזב תדמוע איה ,הריציה המלשנש
וזו ליאוה ,'ןיאמ שי' האירבב ,תאז תמועל .רבכמ םייק היה רבכש רבד הניש קר אלא
,המצע לשמ םויק תלוכי הל ןיא ,ןכל םדוק ללכ תמייק התייה אלש ,ירמגל השדח תווהתה
םייקלו אורבל עגרל קיספי הזה יקולאה חוכה םא .הארבש חוכל עגרו עגר לכב הקקזנ איהו
.שממ ספאו ןיא - ינושארה הבצמל דימ רוזחת איה ,האירבה תא

תרמאש ךרבד" :"םימשב בצינ ךרבד 'ה םלועל" קוספה תא ט"שעבה ריבסמ הזה ןורקיעה יפ-לע
עיקר ךותב םלועל תודמועו תובצינ ןה ולא תויתואו תובית ,'וגו 'םימה ךותב עיקר יהי'
םימשה לכ ויה ,ןרוקמל תורזוחו םולשו -סח עגרכ תוקלתסמ תויתואה ויה וליא יכ ...םימשה
.(א קרפ הנומאהו דוחייה רעש) "ללכ ויה אלכ ויהו שממ ספאו ןיא

תוארל רשפא

לשמ םויק ול ןיא םלועהש שיגרי ןכא ידוהיש ידכ ,וז הרכה םינפהל איה תודיסחה תדובע
ןקזה ונבר" :םעפ רמא ש"רהמ ר"ומדא ק"כ .ובש תיקולאה תויחה אוה ומויק לכ אלא ,ומצע
.תוקולא אלא וניא םלועה לכש האור התייה ,'תוארל ןיעל תושר הנתינ וליא' אינתב רמוא
ידי-לע ןכש ;הדובע ילב הארת ןיעהש הנווכה ,'תושר ןיעל הנתינ וליא' םילימב ותנווכ
.(זכ 'מע ,ג תרבוח 'םימתה') "תישחומ הייארב תוקולא תוארל דחאו דחא לכ לוכי הדובע

.תוקולא םצעב אוה ימשג רבד לכש ךכ לע תידיסח תודעוותהב םעפ רביד ב"שרה ר"ומדא ק"כ
,גד הז ןיא ,אל ?גד הזש םתא םירובס" :רמאו ןחלושה לעש םיגדה לע עיבצה וירבד ךותב
."!גד אהת :עגרו עגר לכב וילע הווצמ יקולאה חוכה .וחירכמו וב דמועה 'ה רבד אלא

אוה וישכעו ,ףסכ ונממ הוולש דיסח לע ןנולתהו 'קדצ-חמצ'ה לא דיסח אב םעפש םירפסמו
תחקל םיכירצ :יברה רמא ...ספאו ןיא לוכהשו ףסכ לש תואיצמ ןיא תודיסחה יפ-לעש ןעוט
(תוקלמ) 'םיספא' המכ ותוקלהלו (ןחלוש) 'ספא' לע וביכשהל ,הזה (שיאה) 'ספא'ה תא
...(טוש) 'ספא' תועצמאב


הלואגל הייפיצב


םיכוב םתאש יפ-לע-ףאש הליחתב םכל יתדגה אל יכו ,יינב :לארשיל ה"בקה םהל רמא"
וחמשתו אובת אובל דיתעל לבא ,םכיתונוועב ברח אוהש ןורחאה תיבה לע וישכע םירעטצמו
"םכב חמשמ ינאש ךרדכ ,המלש החמש ימע
(ל הבר והילא-יבד-אנת)היהש השעמ

שפנל ןוקית

הזר ,תובחס ייולב שובל ךלה דמע הגיזמה-תיב ןתפמ לע .תרחואמ הליל תעש התייה העשה
ידוהי יכ חכונשמו תלדה ךירחל דעבמ ץיצה ,םימש-אריו בל-בוט ידוהי ,תיבה-לעב .שושתו
אסיכ לע בשייתהל ,תוחוכ-תסיפא ףס לע היהש ,ךלהל עייס אוה .המינפ וסינכהל רהימ ,אוה
חרואה תא הנפה החוראה רמגבו ,ןחלוש וינפל ךרע רחא .םח הקשמב וחור תא בישהל רהימו
.הלילה תחונמל ותטימל

דעסו ללפתהש רחאל .הליעומה הלילה תנשמו הבוטה החוראה ןמ ששואמ ,ךלהה ררועתה רקובב
-בר וחראמל תומח םילימב הדוה וכרדל הנפש ינפל .ומכש לע לדה ורורצ תא סמע ,ובל תא
.דסחה

תונידעב העצהה תא ךלהה החד ותעתפהל .תועבטמ ןפוח איצוהו וסיכל ודי תא בחת תיבה-לעב
ודי תא ריזחה .םוכסה לש ורועישמ עבונ בוריסהש תיבה-לעב בשח הליחתב .תושיחנב ךא
,"הזל קוקז ינניא ךא ,תודות בור" .תועבטמ לש רתוי הבידנ תומכ הכותבשכ האיצוהו וסיכל
.ךלהה רמא

."...?רמולכ ?תרמוא תאז המ" .עגרל המלאנ חראמה לש ונושל

ךילע השקיש רשפא" :ףיסוהו ,ךלהה בישה ,"םלועה יינע לככ םיחתפה לע רזחל יתאצי אל"
,םיתב יתולעבב שי .טסיפ יירוגמ ריעב יל םיבר םיסכנו ינא רישע שיא השעמל ךא ,ןימאהל
..."םימרכו תודש

טרופמ רבסה ,ונובשח לע חריא ותואש ,ךלההמ שקיבו ירמגל לבלובמ תיבה-לעב היה רבכ תעכ
:ורופיס תא רזומה ךלהה ללוג ,הגיזמה-תיב חתפב םיבצינ םדועב ,ךכו .רתוי

בנגנ דחא םוי .המותי הרענ ,תתרשמ התריש יתיבב .םייתנשמ רתוי תצק ינפל הרק רבדה
יישנא לע יתיוויצ .תתרשמה לע דשחה לפנ הרצק הריקח רחאלו ,לודג ףסכ םוכס תיבהמ
דיב הב וגהנ םירטושה .הבינגה תא בישהל גאדיו התוא רוקחי הזש ידכ ריעה רש לא הליבוהל
הוכהש תוכמה תמחמ .ףסכה תא הבנג אלש הנעטו הרבשנ אל איה םלוא ,תוירזכאב הוכיהו השק
.התמ ןמז רובעכו תושונא התלח ,םירטושה

יתעדי אל .םהידיב אצמנ בונגה ףסכהו םייתימאה םיבנגה ולגתנ ,הרקמה רחאל תועובש המכ
היתדשחש הללמוא הרענ התוא לע יתטמהש תוומהו הפרחה לע ינורסיי ייתוילכ .רעצמ ישפנ תא
.ןוקית תלבקל ןאלשימרפמ ריאמ יבר קידצה לא יתינפ יל רצב .אוושל

רמא ףוסבלו תכשוממ הקיתשב ףטעתה אוה .וינפ ומכרכתנ ,ערואמה יטרפ תא קידצה עמששכ
הזה םלועהמ קלתסת וא - תואבה הבושתה יכרד שולשמ תחאב רוחבל ךילע" :רבס-תורומח םינפב
תא וקרמיש םירוסיי םינש שולש לובסתו תושק הלחת וא ,אבה םלועל ךקלח תא ליצת ךכבו
."הגגשב שפנ גרוה ןידכ ,השק תולגב םינש שולש עונתש וא ,ךנווע

ןכל .אושנמ השק יל התארנ עיצהש תויורשפאהמ תחא לכ .רבדב רהרהל תוהש קידצהמ יתשקיב
אפור .יפוג לכב םיזע םיבאכ יתפקתנ םידחא םימי רובעכ .הטלחה ללכל עיגהל יתישקתה
אוה קידצה יכ יתנבה יכות -ךותב .אפרמ-תכושחו השק הלחמב יתיקל יכ עבק יתטימל קעזוהש
.תוומ - רמולכ ,הנושארה הבושתה ךרדב ירובעב רחבש

.תומא לבל יילע ללפתיש יתשקיבו ןאלשימרפמ קידצה לא עוסנל יתרהימ םינורחאה יתוחוכב
אל ,תומל" :רמא קידצה .יל הרויש הבושת לש תרחא ךרד לכ לבקל יתמכסה לע ול יתעדוה
."תולגל תאצל ךילע ,ןכ-םא .תייה רבכ הלוח .תומת

םיצפחה לכ תא ןאכ ריאשהל ךילע ,תישאר" :תולגב יתוגהנתה רדס תא יינפל טריפ ריאמ יבר
םויב ראשית אל ,הלילב ןשית ובש םוקמב .עורקו ןשי דגב ךילעשכ ןאכמ אצת .ךתושרבש
שולשב .םתמזוימ םה ךל ועיציש דע ןיתמת אלא ,תוירבהמ לכוא שקבת אל ,בערתשכ םג .תרחמה
ירעש לא עיגהל ךל ינא ריתמ הנשב םעפ .ךתיב ןתפמ לע ךלגר ףכ ךורדת אל ,תובורקה םינשה
םידרוי םניאש קודבל ,ךיקסע יסקנפ תא ךל הארתש ידכ חילש תועצמאב ךתשאל אורקלו ךריע
."םיישיאה ךיצפח תא ךל בישאו ןאכל בושת ,ךתולג תונש תא םייסתשכו .ןוימטל

תא תונדפקב אלממו םוקמל םוקממ הלוג ינא םייתנש .תולגל יתאציו ןידה תא יילע יתלביק
.ומלועל קלתסנ ןאלשימרפמ קידצה יכ יינזואל העיגה העומש ,הנהו .קידצה תוארוה לכ
,תושעל יילע המ עדוי ינניא תעכו תולגה תונש םותב וילא בושל יל הרוה קידצהש םושמו
.יכרד ךשמה תא ינרויש ידכ ,זנאצמ םייח יבר קידצה לא עוסנל יתטלחה

.ןפודה -אצוי ורופיס תא ךלהה םייס ,הבדנ לכב ןיינועמ ינניא עודמ התא ןיבמ וישכע

לא ףרטצהל ,זנאצמ קידצה לש וידיסח םע הנמנ ומצעבש ,הגיזמה-תיב לעב טילחה עגרב-וב
.רבד לופיי ךיא תוארל ידכ ,ובר לא וכרדב ךלהה

ףינה ויפ תא הצפש םדוק דוע .תיבה-לעב ומעשכ זנאצמ קידצה לש ורדח לא סנכנ ךלהה
יבר קידצה לש ורבק לא ךלת .ןאלשימרפב רובעת ךכרדבו ךתיבל עס" :רמאו ודי תא קידצה
תמייקש םושמ ךילע ורבעש תולגה תונש יתשב ךל יד יכ ,קספ זנאצמ ברהש ול רמאתו ריאמ
."שפנ-תוריסמ ךותמו תוקבדב ןתוא
ץישבייא ןנחלא ברה םע םיידוהי םייח
ץישבייא ברה ידי ישעמ ,שדקמה-תיב םגד


"ילש ישילשה שדקמה-תיב"

שדקמה-תיב לש ,ץע יושע ,ראופמ םגד דמוע אתא-תיירקמ ץישבייא ןנחלא ברה לש ותיב ןולסב
תונקסמה יפ-לע ,ורפשלו וחפטלמ לדח וניא זאמו ,הנש םישולשכ ינפל הנב םגדה תא .ינשה
תאצוהב ,תורודהמ המכב רוא הארש ,דבכנ רפס סנרפמ הזה רקחמה .וירקחמ םילעמש תונכדועמה
...'ישילש'ה שדקמה-תיב רבכ הז ץישבייא ברל .'ותראפתב ינשה תיבה' ,קוק ברה

השע וירוענ תא .רוג ידיסח תחפשמל ןב .'זדולב הנש םייתשו םינומש ינפל דלונ אוה
רבכ .וליג -ינב םירענ םישישכ דוע םע הדובעה לעו הרותה לע דקש םש .רוג לש 'לביטש'ב
ינוימד תא תיצהו יבל תא אלימ הזה אשונה" .הלואגב רושקה לכל הזע ההימכ שח ריעצ ליגמ
.רמוא אוה ,"יתעד לע ידמוע זאמ

הלילב היינב

םימיאתמ ץע ירזג גישה אוה .שדקמה-תיב לש םגד תונבל טילחה הרשע-עברא ןבכ ותויהב
וילע היה ךכ םשל .םגדה תא הנבו בשי ,םידומילה םוי םותב ,תורחואמה הלילה תועשבו
ויתוכשל ,ויתורזע לע ,ולוכ תיבה ךלהו םלשנ טא-טא .םהישרפמבו ארמגבו הנשמב קמעתהל
.וילכו

וירוה תיבל םירהונ ולחה ,םהינזואל עיגה תידוחייה הריציה רבדש ,הביבסה לכמ םידוהי
אריפש ריאמ יבר ןואגהו ד"יה הבמז םחנמ יבר ןואגה םג ויה םיאבה ןיב .הב תוזחל ידכ
יבר ,בו'צאגורמ עדונה ןואגה םע אשונב םיבתכמ ףילחהל הכז ףא ריעצה רענה .ןילבולמ
.ןיזאר ףסוי

"תיאבצ הדוצמ"

שקיבו ינמרג ןיצק תיבל עיגה דחא םוי .םלועה תמחלמ ץורפ דע תיבה תא ראפל ףיסוה םגדה
,לארשי-ץראב תיב לש םגדב רבודמש םירבסהה וליעוה אל .'תיאבצה הדוצמה' םגד תא תוארל
.םגדה תא ומע לטנו תיאבצ הדוצמ יהוזש שקעתה ןיצקה .הנש תואמ-עשתו ףלאכ ינפל ברחנש
.'ןושארה תיבה' ברחנ ךכ

בערב ועווג וירוה .ץישבייא לש ותחפשמ לכ םג המעו הפוריא תודהי הברחנ תואבה םינשב
:ויבא תומ תא ראתמ אוה ורפסל המדקהב .הדמשהה תונחמב ופסנ ויבורקו ויחא לכו ,וטגב
,רטלא ד"יה על'הימחנ יבר ,ישיאה ודידיו ורשב-ראש .תוומה ףס לע היה רבכ ל"ז יבא"
ןיידע) לוגיפ רשב תליכאב וייח תא ליצהלו אפורה תווצמ תא רומשל וילע עיפשהל הסינ
לכב רבש תקעז טלפו תויטלחהבו תוצרמנב תאז החד ל"ז יבא .(הובג ריחמב וגישהל היה רשפא
."'רוסא לכאמב ימצע םטמטא אלש דבלבו תומל ינא ףידעמ' :וחוכ

דרפיהל ברסמ

תיקוח-יתלב היילעל םמצע וניכה םש ,הינמורל םיריעצ תצובק םע תאצל חילצה המחלמה רחאל
יפ-לע תאז השע םעפה .שדקמה-תיב לש ףסונ םגד רוציל קיפסה טסרקובב והשש הנשב .לארשיל
הנשכ ךשמל ולגוה םהו םתניפס הדכלנ הצרא םכרדב .םיטוטרסו םירפס ילב ,ןורכיזה
.ןיסירפקל

םינווג תייגולונכט חותיפב ותדובע דצל .הריעצה ותייער םע לארשיל עיגה ז"שת תנשב
םעפה .שדקמה-תיב - יתימאה וביבחתל תישילשב ץישבייא ברה בש ,אתא-תיירקב עבצל לעפמב
.הבחר תורפסבו םייגולואכרא םיאצממב תועייתסה ךות ,בחרו קימעמ רקחמ ךמס לע רבדה השענ
דרפיהל ןאממ אוה לבא ,בחרה להקל םיחותפה םינואזומב םגדה תא גיצהל ול עצוה םימעפ המכ
.רמוא אוה ,"ישפנ ימינ לכב וילא רושק ינא" .ונממגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תולבא ינידב םידלי

?'םימיה תעשת'ו 'םירצמה ןיב' לש תולבאב םידליה תא ףתשל םיבייח המכ דע :הלאש

רוסא ,םיזנכשאה גהנמל .שולש ליג לעמש םידליב םיגהונ 'םירצמה ןיב' ינידמ המכ :הבושת
העשת ירחא דע תוחדל שי הווצמ תרופסת .בא שדוח-שארמ תוחפלו ,םירצמה ןיב םרעש תא רפסל
.באב

ידגב סבכל רתומ .(שבלנ םרטש) סבוכמ דגב ושיבלהל ןיאו דליל םימיה תעשתב סבכל ןיא
הסיבכ-תנוכמ אלמל םיליקמ .םירחא םידגב דליל ןיאשכ וא ,רידת םיכלכלתמה םינטק םידלי
יפוחב רקבלמ םיענמנ ןכו .טלוב םוקמב שובייל םתולתל ןיא ךא ,סבכל םיחרכומ אליממ רשאכ
עובשב םידרפסלו ,בא שדוח-שארמ םיזנכשאל ורסאנ הצחרו הסיבכ .הייחש-תוכירבבו הצחר
רשבב ,תרופסתב םג) םידרפסה םירתומ ,ןושאר םויב באב העשת לחש הנשהו .דבלב ןורחאה
.םירימחמש שיו ,וינפלש עובשב (ןייבו

תייתשמו (םתואירבל ץוחנ רבדה ןיאשכ) רשב תליכאמ םידליה תא עונמל יואר ,םיזנכשאל
שי .הווצמ -תדועסמ וא תבש תדועסמ רתונש רשב םליכאהל םיליקמ שי .שדוח-שארמ ןיי
לע לידבהלמ םיענמנה שיו ,יעסמ-תוטמ תבש יאצומב הלדבה ןיי תותשל (לודגל םג) םיליקמ
ןטקל סוכה תא תותשל םינתונו ןייה לע םילידבמ םיבר ךא ,המודכו הריב לע םילידבמו ןייה
לידבמה התוש - ןטק ןיא םאו .םילשורי לע לבאתהל עדוי וניא ןיידעש ,שש ליג לעמש
.ומצעב

,םתחורא רחאל ,תינעתה םויב .הרות םידמול םניא ןבר-תיב לש תוקונית ףא באב העשתב
לבאתמה לכו .םילשורי תכרבב ורמואל םא וקלחנש ןוויכמ ,'ןמחרה'ב 'םחנ' םידליה ורמאי
.התחמשב האורו הכוז ,םילשורי לע
.םייחה ףכו ןחלשה ךורע ,ב"נשמ ,א"גמ ,זנקת 'יסו א"ס דנקת 'יסו ד"יסו י"ס אנקת 'יס ח"וא ע"וש
.'ותעב רבד' חולו ד"בח ללוכ חול .א"כפ רענל ךונחעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il