604 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ןוזח / םירבד תשרפ * (31.8.98) ח"נשת'ה בא-םחנמב 'ח * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


הוגישה היפדור לכ


-אשמל םיבוט םימי םניא םימיה תעשתש םינברה םירמוא המל
םיאור ונא הלא םימיב אקווד אולהו ,םירכנ םע ןתמו
...תלחוימה הגיסנה רבעל ךרד תצירפו תומדקתה


לש םהינותיעב .ונתנידמב 'רואנה רוביצה' לש ותומדל תפסונ השחמה ונלביק רבעש עובשב
'רואנ'ה יתכלממה וידרב םג .ימויו יעובש ,בחרנ היגולורטסא רודמ שי וללה 'םירואנ'ה
םימלש םידומע םיחרומ השדח הנש תארקל .תולזמה ב"י לכ ינבל יופצה תא עובש ידמ םירקוס
ףטוש ישיא ץועיי לבקל םיגהונ 'םירואנ'המ המכו המכ .םהינימל םיזוחו םיפוצ לש תויזחתב
-יתלב קלח הז ירה .הפקב םיארוקו םימוידמ ,םיפלקב םיחתופ ,םינינגטציאו םיגולורטסאמ
.'רואנ'ה םלועהמ דרפנ

םיפלק ,היגולורטסא יניינעב הנומא ינטק תצק םה תווצמו הרות ירמוש םידוהיש תושעל המ
םה םיפלקו ,סוכה ךותב םיעקוש םירגרגה ךיא קודבל ילב םיתוש םה הפק .תוחור םע תרושקתו
.םילבה ראשו היגולורטסא ירודמ ןיא יתד ןותיע םושב .םידליל םיריאשמ

.םימכח ירבדבו הרותה ירבדב םייתד םידוהי םינימאמ ,וללה 'תורואנ'ה תונומאה לכ םוקמב
ינפמ אלא ,גולורטסאה תצע לשב אל ,םימייוסמ םינמזב םימייוסמ םירבד תושעלמ םיענמנ םה
.'םירואנ'ה םהל וחלסי אל ךכ לעו .הרותב בותכ ךכש

החכוהה הנה

ןתמו-אשמ להנל אלש ושקיבש ,לארשי ילודג לע וללה 'םירואנ'ה וכפש געל לש תונותיק המכ
לשמ רבד ורמא אל םינברה ירהו .םימיה תעשתב רתוי דועו םירצמה ןיב ימיב םיניטסלפה םע
ךשמב םידוהי םייח ךכ .ךורע-ןחלוש רוציקב וליפא העיפומש הטושפו הרורב הכלה וז .םמצע
.םלועה-תומוא לומ תודדומתהל םיבוט םימי םניא הלא םימיש םיעדוי םהשכ ,הנש םייפלא

הפוקת ירחאש ,איה הדבוע .ןורחאה עובשב התוא לביק ,החכוהל קקזנו ןימאה אלש ימו
ןיב ימיב אקווד היפדור הוגישה ,לארשי תלשממ דצמ ,תיסחי ,הנתיא הדימע לש תכשוממ
טעמה םג לבא ,ונענכנו ונרתיו המכ דע רורב אל ןיידע תורושה תביתכ תעשב .םירצמה
.וז הפוקתב אקווד רבשנ ונתדימע חוכ יכ חיכומ םסרפתהש

אולהו ,םירכנ םע ןתמו-אשמל םיבוט םימי םניא םימיה תעשתש םינברה םירמוא המל זא
...תלחוימה הגיסנה רבעל ךרד תצירפו תומדקתה םיאור ונא הלא םימיב אקווד

תולגה קמוע

'םולש'ב םינימאמ םניאש ילג-שירב םיריהצמ םישנא .הלא םימיב ללוחתמה תא ןיבהל רשפא-יא
המכסה שי .הבושת ןיא - ?תילכת וזיא ןעמל ?המל .וב 'םדקתהל' םיבייח תאז-לכבו ,הזה
,'א ולסוא םכסהב ומתח ןהילעש הלאמ תובייחתה םוש טעמכ ומייק אל םיניטסלפהש תיללכ
ךכ-רחאו ,קיספ לכ לע םיחכוותמ ,םכסה דוע םיחסנמ תאז-לכבו ,ןורבח םכסהו 'ב ולסוא
.'םיגשיה'ה תא ונינפל וגיצי

המואמ - ?הרומתב והשמ ונלביק םאה ?םילודגה 'םיגשיה'ה םה המ ןיבהל לגוסמ והשימ ילוא
?ורתיו ראשה לע םאה !רידא גשיה .13% קר וישכע לבקל םימיכסמ םיניטסלפה ,ןכ המ .אל
תביש תאו םילשורי תאו תויולחנתהה קוריפ תאו חטשה לכ תא ועבתי םה .אל ללכו ללכ
:'גשיה' שי לבא .םתיא היהי ,ןבומכ ,םלועהו .םהיתודמעמ רטמילימ וזז אל םה .םיטילפה
.םלח ירופיס שממ .13% 'קר' לבקל וישכע ומיכסה םה

לע םג אלא ,הנש םייפלא ינפל הרקש ןברוחה לע קר אל םילבא ונא ,באב העשת ברע ,עובשה
ןיב קתנל ןיאש החכוהה וז ,םצעבו .וניתומשנ ךותב ךכ-לכ קומע הגופסה תימינפה תולגה
תמקהו תיזיפ תואמצע ידי-לע אובל הלוכי הניא לארשי-םע לש תיתימאה הלואגה .םיינשה
-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגהו שדקמה-תיב ןיינב ידי-לע אקווד אלא ,הנידמ
.ונקדצשדח שיד"בח ישנ לש יתנשה סוניכה

בא-םחנמב ב"י ,ישילש םויב ה"יא היהי ד"בח תונבו ישנ ןוגרא לש יתנשה יצראה סוניכה
דע ךשמייו םיירהצב 12 העשב חתפיי סוניכה .ביבא-לתב תוברתה לכיהב ,(4.8.98) ח"נשת
םייתונמאו םייגולונכט םיעצמאב תרזענה ,תנווגמו הרישע תינכת הפצמ תופתתשמל .ברעה
.03-9606833 'לט .שארמ םשריהל ץלמומ .םיינשדח

הופיקהו ןויצ ובוס

יאצומב םייקל םיננוכתמ לארשי-ץראמ הגיסנה תומגמ לע םיחומה םינוש םינוגראו םיפוג
הילוסנוקה דיל ,םילשוריב ןורגא בוחרב הכיא תליגמ תאירק ,באב העשת םוצ ליל ,שדוק-תבש
.הרטשמה רושיאב עוריאה .הקיתעה ריעה תפקהל הדעצ אצת הליגמה תאירק רחאל .תינקירמאה
.02-9932083 :םיטרפל

"עובשה-תחיש" לש ישיש ךרכ

-אצי ךרכה .600 דעו 501 'סממ תונויליגה תא ליכמה ,'עובשה תחיש' לש ישישה ךרכה עיפוה
'לט .םימדוקה םיכרכהמ המכ םג גישהל רשפא .הכוז םדוקה לכו םצמוצמ םיקתוע רפסמב רואל
.4 החולש ,03-9607588 וא 03-9606120

רעונל תוחיש

זכרמה םעטמ רואל-אציש ,הז ןוחריב .'רעונל תוחיש' תונויליג תא םיעוגעגב םירכוז םיבר
תידוהי חורב ,תוריקסו םירופיס ,תובתכו םירמאמ ועיפוה ,ד"בח לש ךוניח יניינעל
םינכתה .שדח ןקנקב ןשי ןיי תניחבב ,שדחמ עיפוהל וללה תונויליגה ולחה התע .תירוקמ
.הלא םימיב עיפומ בא שדוח ןויליג .שידחו ינועבצ בוציעה לבא ,םיירוקמה תונויליגהמ
.03-9606065 :םייונימלשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .םירבד תשרפל


לארשי-םע לש ץולחה-ליח

:םריהזמו ןדריה רבעב םהיתולחנ תא ןבוארו דג ינבל ונבר השמ קינעמ ונתשרפ םויסב
לארשי ינפל םיכלוה ויה םה" :י"שר שרפמ ."לארשי-ינב םכיחא ינפל ורבעת םיצולח"
."דוקדק ףא עורז ףרטו רמאנש ,םהינפל םילפונ םיביואו םירוביג ויהש יפל ,המחלמל

םעה שארב ורבעיש ןבוארו דג ינב םע (תוטמ תשרפב) רבעב םכיס רבכ ונבר השמ ,השעמל
תצק י"שר שרפמ םש םלוא ,"לארשי-ינב ינפל םישוח ץלחנ ונחנאו" :וחיטבהש יפכ ,המחלמל
."תוסייג ישארב - לארשי-ינב ינפל" :תרחא

תודרפנ תוגולפ

קלחכ לבא ,אבצה שארב םיכלוה םה םנמאש ,ושוריפ "תוסייג ישארב" :ידמל רורב לדבהה
"המחלמל לארשי ינפל םיכלוה ויה םה" לש שוריפה ,תאז תמועל .לארשי-ינב לכ לש תוגולפהמ
.אבצה לכ ינפל תיזחל ואציש ,תודרפנ ץולח-תוגולפ ,דרפנ ליח ויה ןבוארו דג ינבש ,אוה

-ינב ינפל" רמאנ תוטמ תשרפב .םיקוספה ןושלב יונישמ עבונ םירבדה שוריפב הז לדבה
,אבצה שארב תכלל םדיקפתש רבתסמ ,לארשי-ינבמ קלח םה ןבוארו דג ינבש ןוויכמו ,"לארשי
-ינב םכיחא ינפל" :תחא הלימ ונבר השמ ףיסוה ונתשרפב ,תאז תמועל .ונממ קלחכ לבא
ברקל אצויה ,דרפנ ץולח-ליח תויהל םהמ שרדו ,לארשי לכ ןיבו םניב דירפה ךכב ."לארשי
.אבצה לכ ינפל

?סינכמ ימ

ואצייש ןבוארו דג ינב םע ונבר השמ םכיסש העשב :תוטשפב ןבומ רבדה ?הז יוניש לח עודמ
-ץראל סנכיהל ,םינונחתו הליפת ידי-לע ,ודיב הלעיש הוויק ןיידע ,המחלמל םעה שארב
'הרות הנשמ' תא רמאו דמעשכ ,התע םלוא .(ןדריה רבעל סנכנש הדבועה לע ךמתסהו) לארשי
.אוה אלו לארשי-ץראל םעה תא סינכי עשוהיש עדי רבכ ,לארשי-םעל

תא סינכמ היה השמ וליא .ץראה לש השוביכ ךרדב לדבה םג אטבמ עשוהיל השמ ןיב לדבהה
לכב םירבדה ולהנתהש יפכ ,עבטה ךרדמ הלעמל ,םיסינב השענ שוביכה היה ,לארשי-ץראל םעה
.עבטה יכרדב המחלמל קקזנ עשוהי ,תאז תמועל .ותגהנה תונש

שפנ-תוריסמה חוכ

אוהש הוויק ןכש ,"תוסייג ישארב" וכלי ןבוארו דג ינבש ךכב השמ קפתסה תוטמ תשרפב ןכל
תא סינכי עשוהיש ול רורב היהשכ ,התע םלוא .םיסינב המחלמה הוולת אליממו םעה תא סינכי
,םה אקוודש ידכ ,דרפנ ץולח-ליח תויהל םהמ שרד ,עבטה יכרדב היהת המחלמהו םעה
.הנחמה שארב ורעתסי ,םיקזחהו םירוביגה

קוספב יוטיב ידיל אב רבדה .לארשי-םעבש שפנה-תוריסמ חוכ תא םיגציימ ןבוארו דג ינב
-תוריסמ ךותמ םילעופשכ .הגרדהו רדסמ הלעמלש הרובג לע הרומה ,"דוקדק ףא עורז ףרטו"
חומה ,'דוקדק'ה שוביכל םיעיגמ ונממ אקוודו ,השעמה חוכב ,'עורז'ב םיליחתמ ,שפנ
.ה"בקל ירמגל םידבעושמ םישענ םלוכש ,לכשהו
(1 'מע ,ט ךרכ תוחיש יטוקל)

באב העשת :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהלואגה תראה

הלואגהמ הראה שי וז תבשב .הנשה תותבש לכמ שודקהו לודגה אוה תבשב תויהל לחש באב העשת
ונחלוש לע הלעמ" :באב העשת הב לחש תבש לע (ב,טכ תינעת) ארמגב רמאנ ןכל .אובל הדיתעה
תבשב תצצונתמ ךכ ,ןושארה שדקמה -תיב תא הנב המלשש םשכ - "ותעשב המלש תדועסכ וליפא
.הלואגה תראה וז
(תמא ירמא)


הנומאל ןחבמ

חישמה תאיבב םימתבו תמאב םינימאמ ונייה ול :רמול ליגר היה ץיבוכלמ יכדרמ יבר
.אבה באב העשתל הז באב העשתמ ונתיבב 'תוניק'ה תא םיקיזחמ ונייה אל ,הבורקה הלואגבו

הפצמו דמוע

הנהש הווקתב טיבמו הפוצו ןולחה דיל באב העשת ברעב דמוע היה בו'צידרבמ קחצי-יול יבר
ךלוה היה ,ועמשנ אל חישמה ימעפו ברעה אבו םויה הנפש רחאל קר .ונקדצ-חישמ אבו ךלוה
הבשי הכיא" יכבב ררממו שדוקה -ןוראל ךומס ץראה לע בשייתמ ,תסנכה-תיבל ןכרומ שארב
..."דדב

לוכי ימו ךירצ ימ

לכ תא לטבמ יתייה ,חוכה ידיב היה וליא :רמוא היה הטפאמ לישעה-עשוהי-םהרבא יבר
ימ באב העשתבו ,לוכאל ךירצ ימ םירופיכה-םויב .באב העשתו םירופיכה-םוימ ץוח ,תוינעתה
.לוכאל לוכי

םולש ןתונ

תא תולגהלו יתיב תא בירחהל םתמרג םתא ,לארשיל ה"בקה םהל רמא :יול-ןב עשוהי יבר רמא
.םולש םכל ןתונ ינאו ,םילשורי לש המולשב םילאוש ויה ,יינב
(הבר שרדמ)


הביס ילב ובהאי

םידוהי .םניח תבהא תוכזב הנביי ישילשה תיבהו םניח תאנש ללגב ברח ינשה שדקמה-תיב
הניאש הבהא וז .דחא םע ונלוכש ינפמ טושפ אלא ,תונובשח םוש אלב והער תא שיא ובהאי
.הביס הכירצ
(ףסוי בקעי תודלות)


החמש ידי-לע טעמל

טעמל רשפא ,בא שדוח עיגמ רשאכ ."החמשב ןיטעממ בא סנכנשמ" :רמאנ (ב,וכ תינעת) ארמגב
.הלואגל םיעיגמ החמשה תוכזב .החמשה ידי-לע - "החמשב" אקווד תולבאהו רעצה תא
(זנאצמ םייח יבר)


ןיינבל הווקתמ

ילב רכוזה םע ."התחמשב האורו הכוז םילשורי לע לבאתמה לכ" :(ב,ל תינעת) ל"זח ורמא
חוטב תויהל לוכי הזכ םע ,םנברוח לע תועמד ךופשלמ קסופ וניאו ושדקמ-תיבו וצרא תא ףרה
.ןיינבה תחמשב תוארל הכזיו ותווקת דבאת אל יכ
(םיתעל הניב)

עובשה תרמיא


הריתס ןיא

,דחא רפיס .חישמה תאיבל הייפיצה לע ורבידו תודעוותהב םעפ ובשי 'קדצ-חמצ'ה ידיסח
רמאמ םע חישמה תאיבל הייפיצה תבוח תבשייתמ ךיא ,אינתה לעב ןקזה ונבר תא םעפ ולאשש
?תעדה חסיה הז ןיא ,תע לכב ול םיפצמו םיכחמ םא ירהו ;תעדה חסיהב אובי חישמהש ל"זח

אל ,ותוא םיניימדמו ול םיפצמ ונאש חישמה - םיינשה ןיב הריתס ןיא" :ןקזה ונבר בישה
ירמגל היהי הזכ חישמ לש ואובו ,ול הפצמ וניא שיא - אוביש חישמה וליאו ,ללכ אובי
..."תעדה חסיהבתודיסחה יכרד


רעצהו הייפיצה

םימעטה דחא .תודיסחה תטיש בלב הקוקח המלשהו תיתימאה הלואגלו חישמה תאיבל הייפיצה
םלועה תא ןיכהל אוה ,םינורחאה תורודב אקווד התלגתנ תודיסחה תרותש הדבועל םיירקיעה
תיילעב ,ט"שעבל חישמה לש ותבושת םג העודי .הלואגה ןמזב הרותה תוימינפ יוליג תארקל
תרות ןיב הקיזה רתוי דוע תטלוב ןאכ ."הצוח ךיתונייעמ וצופישכל" אובי יכ ,השעש המשנה
.חישמה תאיב ןיבו תודיסחה

,הבורקה הלואגל הייפיצה הרבג ,הלואגה ןמזל רתוי דוע ונברקתהו תורודה ומדקתהש לככ
םיעודי .הז ןיינעב תודיסחה ירואמו ילודג לש םהיתויואטבתהב ויוטיב תא אצמ רבדהו
תא שיחהל ידכ ,שממ שפנ-תוריסמ דע ,תודיסחה יקידצמ המכו המכ ושעש םיצמאמה םימסרופמו
הנהש ,השוחתהו הייפיצה תמצוע תא םיאור ונא שדוקה תוחישבו םתרות ירבדב .הלואגה אוב
.ונלתוכ רחא דמוע הז

ןורחאה רוריבה

לכ .עיגהל ןכומ רבכ חישמ" .הלואגה לש התברק לע ויתוחישב אטבתה ב"שרה ר"ומדא ק"כ
ל"זח רמאמ יפ לע) אירברבב והשימ םע רומגל ול שיש םייוסמ ןיינע ינפמ אלא וניא ובוכיע
דחאה אוה אמש ,בושחל דחאו דחא לכ לע .('אירברבל הלוג םכמ דחא' :י,ב הבר םירישה-רישב
,חישמ לש ורוד אוה הז רוד" :זירכה תרחא םעפו .(15 'מע םולש תרות תוחישה רפס) "הזה
.(74 'מע םש) "ןורחא יכה רוריבה אוה תעכ !קפס לכ אלל

רבכ חישמ" :רמא ךכו .הבורקה הלואגה לע תאש רתיב רבדל ףיסוה ,ץ"יירה ר"ומדא ,ונב
תוחישה רפס) "והאורו ולוק תא עמוש - בוט הייאר שוחו בוט העימש שוח ול שיש ימ .בורק
.(ט,ב םירישה ריש) 'ונלתוכ רחא דמוע הז הנה' :ןאכ רבכ חישמ" :דועו .(316 'מע ו"צרת
אוה ןיתממ - הזה םלועב - ןאכש אלא !אב רבכ אוה ;החמשו ןושש רבכ רתוי ןוילע םלועב
.(81 'מע א"שת תוחישה רפס) "הבושת ושעיש לארשי-ינבל

המדרתב ןמזה תא ץימחהל אלש ידכ קזחתהל ךירצו ,הלואגה ףס לע ונא םידמוע" :רמא דוע
,ידוהי םישגופ רשאכ .(עודיכ ,הנישה תקזחתמ ,םויה ריאמש ינפל ,הנורחאה הלילה תעשב)
רוא עיגי רשאכ ,טק -טעמ דוע !םויה ריאי םרטב םדרית לא !יחא אנ-עמש :ול רמול שי
.(317 'מע ו"צרת תוחישה רפס) "ךכ לע טרחתת ,םויה

לכ" :חישמ ילבחמ קלח צ"יירה ר"ומדא האר הז רודב לארשי-םע לע ורבעש תומויאה תורצב
ןכ-ירחא .המהוז לכ הריבעמה הליבט ,'ןיחתורב הליבט' ןה ,ונילע םירבועשו ורבעש תורצה
.(אלקת 'מע ,ב ךרכ ולש שדוק-תורגיא) "ונקדצ-חישמ ,ונלש חרואה ינפ תא לבקל לכונ

תולגה יכב

איה - חישמה תאיבל הייפיצהו הנומאה ןיינעב שטיוואבוילמ יברה ררועש המוצעה תוררועתהה
שממ תדמועהו ,הבורקה הלואגה רבדב ויתויואטבתה ורבג םינשה ופלחש לככ .תומסרופמה ןמ
ינפל ירהו ,ךכ-לכ הבורק הלואגהש םירמוא ךיא ,הלאשל שרדנ תויודעוותהה תחאב .חתפב
רבכ םא ,הברדא" :יברה בישה .הבורק הלואגהש ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמא ןכ-םג הנש םיעברא
..."אובל החרכומ איה וישכעש יאדוו יאדו ,הבורק הלואגה התייה הנש םיעברא ינפל

ותוא לש םידדצ ינש הלא ירהש) תכראתמה תולגה לע רעצב ןכ-םג הלוהמ הלואגל הייפיצה
רשאכ רמ יכבב ץרופ היה ,תובר תותיזחב יראכ דמעו המרב 'ה תומחלמ להינש ,יברה .(עבטמ
לע רבדמ היהשכ ,ונורג תא תוקנוח ויתועמדו רבשנ ולוק היה תחא אל .תולגה לע רבדמ היה
.ונעשונ אל ןיידעו הנש תואמ-עשתו ףלאמ רתוי ורבע רבכש ךכ לעו אתולגב אתניכש

:"בקע ילע לידגה" (י,אמ םיליהת) קוספה תא ,קחצי-יול יבר לבוקמה ,ויבא שריפ ךכו
'מע קחצי יול תרות) !ונעשונ אל ןיידעו רתויב הכראתנו הלדגתנ אחישמד אתבקע תפוקת
.(בפק


הלואגל הייפיצב


תא ומצעב אוה תונבלו ,םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל באב העשת ךופהל ה"בקה דיתע"
"סנכי לארשי יחדינ 'ה םילשורי הנוב :רמאנש .תויולג ץבקלו םילשורי
(גמרתת זמר הכיא טוקלי)

היהש השעמ


הליצהש הקעז

לע ,ינמרגה אבצה תא תרישש ירגנוה הדובע הנחמב ,היינשה םלועה תמחלמ יהלשב עריא הרקמה
לש ךילהתב דמעש ,ינמרגה אבצה לש הסובתה ימי הלא ויה .הירגנוהל הינמור ןיבש לובגה
.םדקתמה יסורה אבצה ינפמ הגיסנ

דוסב .חורבל הטלחה ונתיאמ המכ בלב הלמג ,יסורה אבצה תוברקתה לע תועומשה תורבגתה םע
םינמרגה יניעב .דרהנרב ומשו ,ללובתמ ,ףסונ ידוהיו ירבח ,ינא :השולש ונייה הטלחהה
טרס ועורז לע אשנ ןכ-לעו ,היידוהי התייה דבלב ומיאש רחאמ ,הצחמל ידוהי דרהנרב בשחנ
.ןבל

,םשמו ,םימודמדה תועשב םיסוסה זוכיר םוקמל םידיחיכ בנגתהל ,התייה ונכהש תינכתה
השעמ לע שנועה .הבר התייה הנכסה .רעיה רבעל הריהמ הצירב חותפל ,ךישחהל ליחתיש עגרב
וניכיח .ספתיהל דחפה לע רבג טלמיהל חילצהל יוכיסה םלוא .היילתב תוומ - רורב היה הזכ
.החירבה עוציבל םיאתמ דעומל

תא עצבל העשה וז יכ ונטלחהו ,םילייחה דצמ תונרע רסוח לש עגר ונלצינ דחא ברע
ונידיבשכ ,םיסוסה זוכיר רבעל הז רחא הזב ונבנגתה .םייברע ןיב תעש התייה וז .ונתינכת
.םיסוסב לפטל ונכלה יכ ןעטנ ,וניניב ונמכיס ,ספתינ םא .םיסוס תשרבהל תושרבמ

תדבוע התלגתנ אל ונתחמשל .רעיה ןוויכל הריהמ הצירב ונחתפ זאו הכשחה תדר דע ונתמה
ונסנכנשכ םג ןכל .ונשפחל וליחתי זאו רבדה הלגתי המ-ןמז דועבש ונעדי םלוא ,ונתחירב
אצמיהל םירומא ויה ובש רעושמה ןוויכל ונינפ .ונב ונשפנ דוע לכ ץורל ונכשמה רעיל
.םיסורה

שער ונעמש עתפל .המכ רכוז ינניא ,תועש המכ ךשמב ,רעיה הבעמב ,הלילב ךכ ונצר
ונלוכיש לככ הובג ונילע .םיכומס םיצע לע ספטל ונקפסהו קוחר היה שערה רוקמ .ונירוחאמ
.תואבל הדרחב וניפיצו

,םינמרג םילייח וניאר ןמז רובעכ .םיבלכ לש תוחיבנ עומשל ונלחתה .רבגתהו ברקתה שערה
םהישופיחב וכישמהו ונתוא וליג אל םילייחה .ונירחא םישפחמ ,םיינתמיא םיבלכ םיוולמ
.רעיה בלב

בר ןמז ועיקשי אל םינמרגה יכ ונרעישש יפ-לע-ףא ,חורב םיפדינ םילע ומכ ונדער
.םדקתמה יסורה אבצב לקתיהל םששחו ,הכשחב ונאצומל יוכיסה רסוח לשב ,ונירחא םישופיחב
.הנחמה ןוויכל ובשו ונירחא םישופיחהמ ורזח ,םייתעש וא העשכ רובעכ ,םנמאו

םיצעהמ ונדרי ,רוזאב ראשנ אל וניפדורמ שיאש םיענכושמ ונייה רבכשכ ,בר ןמז רחאל קר
.רחשה הלעש דע תכלל ונכשמה ךכ .רעיה קמועל ,םיפייעו םישושת ,דועצל ונפסוהו

םירובש ,ונמדרנ םשו םיצעה ןיב תרתסנ החמוג ונאצמ .רותסמ םוקמ ונשפיח םויה ריאהשכ
.םיצוצרו

,םימיב ונשיו תולילב ונכלה תוממי שולש .תכלל ונכשמהו רותסמהמ ונאצי ברע תונפל
.רעיה תוריפמ םינוזינ ונא דועב ,אובחמ תומוקמב

וניפצ .תוריהזב ונברקתה .תיב ץבצבמ הכותמש רעי תחרק קוחרמ וניאר יעיברה םויה תארקל
וב ןיאו שוטנ תיבה יכ ונל היה הארנשכ .וב העונת םוש וניאר אלו וירבע לכמ תיבה לע
.המינפ ונסנכנ ,היח שפנ

עצמ לע ,םשו ,גגה תיילעל ונילע .אוה קיר םנמא יכ ונחכונו תיבה ירדח לכ תא ונקרס
.יוארכ ןושילו וניתומצע תא ץלחל ונחמש ,רעיב תוממי שולש ירחא .ונמדרנ ,שק

ןמז המכ עדוי ינניא .הקומע המדרתב שיח ונעקש ףוגה תשלוחו תרבטצמה תופייעה לשב
עמש' תקעצ העמשנ עגרב-ובו ,הטיעבב החתפנ תלדה :הלהבב םואתפ ונררועתה לבא ,ונשי
...תיסורב הריהמ הדוקפ הירחא דימו 'לארשי

רבעל ונווכ וקיזחהש םיבורה ינק .ןיצק םשארבו םייסור םילייח השולש ולגתנ וניניעל
.ונישאר

וליאו ,ללובתמה ידוהיה ,דרהנרב לש ויפמ העקב הקעצה יכ יתטלקש דע תוינש המכ ופלח
.ץרופה חוכה שארב דמעש ,ןיצקה לש ויפמ האצי תיסורב הדוקפה

תרישש ,ידוהי אפור היה ןיצקה .םירתתסמו םיטלמנ םינמרג רחא שפיחש יסור חוכ היה הז
.'!שא רוצנ' :הדוקפ ןתנ ,'לארשי עמש' תאירק עמשיה םע דימ .יסורה אבצב

קרו םירוי לוכ-םדוק ויה םיסורה ,עודיכ .תולודג תולאש יתש יחומב תורקנמ םויה דע
תיילעב םינשי םיבכוש ונתוא וליגש עגרב-וב ונתוא ולסיח אל הז דציכ .םיררבמ ךכ-רחא
?גגה

ומצע יניעב ןה ,ללובתמ ידוהי בשחנ רשא ,דרהנרב אקוודש הרק ךיא ,איה היינשה הלאשה
?'לארשי עמש' תויעבטבו תוריהמב קעז אוה אקווד ,לוכ יניעב ןהו

תידוהי המשנ תרתתסמ 'ללובתמ ידוהי' בלב םג יכ חכוהש דבלב וז אל ,ךכ ןיבו ךכ ןיב
עמש' תקעז - דרהנרב ותואל הפקזנ תפסונ הלודג תוכז ,תמא לש עגרב תילגתמה ,הלודג
.ונייח תא הליצהש איה ולש 'לארשי

ןהכה רזעילא י"רה וימח םשב ,הווקת-חתפמ ץיבוקשרה לארשי 'ר :רופיסה חלושל ונתדות)
(קזיא
םיידוהי םייח
ורייגתה וינבמ םיינש .סנו'ג ר"דה


ןכשמה ילכ תא שפחמ רבעשל רמוכה

תוריפח תונורחאה םינשב תולהנתמ ,חלמה םי לש ינופצה הצקב ,הילק ץוביקמ קחרה אל
ר"דה ,ב"הראמ יוג דמוע םשארב .'חנ ינב' תצובקל םיכיישה םישנא ידי-לע ,טעמכ תוירותסמ
לבקלו תורצנל טג תתל טילחה דחא םויש דע ,ירצונ רמוכ שמיש ותוריעצב .סנו'ג לדנוו
'חנ ינב' ןוגרא תא דסיי תאז תובקעב .'חנ ינב'ל םיעגונה הרותה יניד לכ תא וילע
.רבד לכל םידרח םידוהי םהו ,ורייגתה וינבמ םיינש .םויה דע דמוע אוה ושארבש ימלועה

,וירבדל .ןכשמה ילכ שופיח - ומלוע תא אלממש דחא רבד שי תונורחאה םינשה םישולשב
םישדוח המכ ידמ .ויתוריפח תא עצבמ אוה ובש רוזאב תויעקרק-תת תוליחמב םינומט םילכה
תופמב םירזענ םה ךכ םשל .ותדובעב ול תעייסמה ,ל"וחמ םיבדנתמ תצובק ומע איבמ אוה
.המדאב םיללח רותיאל שמשמה דחוימ ינורטקלא רושכמבו

היגולואכראל ןיעידוממ

רבע לעב ,36 ןב הבושתב רזוח ,שמש-תיבמ סוילוי םירפא הרובחל ףרטצה תונורחאה םינשב
שבכ אשונהו הרובחב סוילוי לקתנ םינש ששכ ינפל .םיבשחמל החמומו ןיעידומה ליחב יאבצ
.םתיא אוה זאמ .ונוימד תא

םיקהל שקיב ךלמה המלששכ" :וז איה ,סוילוי ירבדל ,וז הרזומו תקתרמ הכאלמל הירואתה
קמעה לע תוסכל ץלאנ ,למג בג תרוצ לעב ורוקמב היהש ,היירומה רה לע שדקמה-תיב תא
תיב ןברוח ינפל םינש עבש .וילכו ןכשמה תא ריתסה רתונש ללחב .ןבא תופיכב זכרמבש
םוקמב שדקמה ילכ תא ןימטהל התרטמש ,תינתחדק תוליעפב םייוולהו םינהוכה וחתפ ,ןושאר
."םגישת אל םדא דיש

תוליחמ תכרעמ

םילשורי ןיב תרבחמ תיעקרק-תת תיעבט הליחמש ,הלוע םינוש תורוקממ יכ ,רמוא אוה דוע
תואמ-שמחכ ךרואל הב םדקתהל רשפא .הלש ימלשוריה הצקה הלגתה תיחכונה האמב .חלמה-םיל
וז הדבועל .םינש המכ ינפל אצמנ הרהנמה לש ינשה הצקה .המוסח איה ןכמ רחאלו םירטמ
ואצמנש ,(ףלק לע תישילשהו ןבאמ היינשה ,ףסכמ תחאה) תוקיתע תובותכ שולשמ עדימ ופריצ
םינמיסו ןכשמה ילכ לש הזינגה רופיס ןהבו ,ב"ישת תנשב הדוהי רבדמב רוזא ותואב
.ןומטמה םוקמ לע םיעיבצמה

רבודמ .תיגולואכרא הניחבמ םלועב םיקתרמה דחא אוה םישופיחה םיעצבתמ ובש רוזאה
דחוימ לוחב ,םדא ידיב ומסחנ תוליחמה .תויעקרק-תת תוליחמ לש רתויב תפעוסמ תכרעמב
,רהה הבוגמ םיעלסו םינבא לש הלודג תלופמ םינימטמה ורצי המיטאה רחאל .םודסב יוצמה
.ןומטמה לא השיגה תא תושקהל ידכ

םיאצממ ינש

לבא ,אצמ אל ןיידע אוה םילכה תא .םוקמה תא ,וירבדל ,סנו'ג אצמ הנש הרשע-םיתשכ ינפל
,ןומסרפא ןמש דכ אוה דחאה :רתויב םיבושח םיאצממ ינש ולעה םישופיחה ,סוילוי ירבדל
הזה אצממה .תרוטקה ינממס לש (ג"ק 630-כ) הלודג תומכ ,ינשה .לארשי ןואזומב תעכ אצמנה
.רשואו קדבנ םשו ,ןמציו ןוכמל רבעוה

די ויניעב איה ,ןכשמה ילכ תא רתאל תושיחנ םיניגפמה םה 'חנ ינב' אקוודש הדבועה
,תיתכלה הניחבמ יכ" .םיצורח תונולשיכ ולחנ םידוהיה םיגולואכראה לכ ,וירבדל .החגשהה
,המ-קחרממ הזה טקייורפה תא הוולמ אוה ."הלא םילכב תעגל םיאשר םידוהי ןיא הזה ןמזב
.שדקמה ילכ ולגתי רבד לש ופוסבש ןימאמוגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


החדנ באב העשת

?תבשב לחש באב העשת לש תודחוימה תוכלהה ןה המ :הלאש

'ה ידוקיפ" :רמאנש יפכ ,החמש איבמ אוהש םושמ ,רוסא הרותה דומיל באב העשתב :הבושת
גוהנ אל ,השעמל .םהיתועדב םיקסופה םיקולח תבשב לחש באב העשת לע ךא ;"בל יחמשמ םירשי
,עובשה תשרפ ומכ ,םיעובק םירועישב לקהל םוקמ שי ךא ,תובא-יקרפ תא וז תבשב דומלל
העשתב םירתומה םירבדה תא דומלל ,ןבומכ ,רתומ) המודכו ,ימוי ם"במר ,ימוי ףד ,םיליהת
,תולבא יניינע ,ןברוחה תודגא ,והימריב תוחכותה ,בויא רפס ,הישוריפו הכיא תליגמ :באב
.הרות דומיל לכ םיריתמ םיבר םיקסופ .(רסומו תודיסח ,הלבק ירפס

,תבש לכבמ רתוי ,וז תבשב קחרתהל שי ןכלו ,לותיהו קוחצ ידיל אובל אלש רהזיהל שי
םג רתומ .תבש לכב ליגרהמ רתוי וליפא ,ןיי תותשלו רשב לוכאל הווצמ .םילטב םירבדמ
קיספהל שיש אלא ;תקספמה הדועסה איהש ,תישילשה הדועסב ןיי תותשלו םינדעמו רשב לוכאל
.(ץראה זכרמב 7:37) העיקשה ינפל לוכאל

,תבשה ךותב תצק םהב םידמול ןכ םא אלא ,תבשב תוניק ירפס וא הכיא תליגמ תא ןיכהל ןיא
.באב העשת ילענ תא תבשב ןיכהל רוסא ןכו .לוח םויל הנכהכ הארנ הז ןיא זאש

תיברע םיללפתמ .תבשה יאצומב תיברע תליפת לש 'וכרב' ירחא םיילענה תא ץלוח רוביצה
.(םימשבה לע אל ךא) 'שאה ירואמ ארוב' הלילה ךשמב םיכרבמ .םיכומנ תואסיכ לע הבישיב
.'ךל ןתיו' םירמוא ןיא

יאצומב דימ .הלדבהה ןיי תא תותשל רתומו ,הלדבה םיכרוע (ץראה זכרמב 8:03) םוצה תאצב
רשב תליכאמ ענמיהל שי ךא ,'ונייחהש' ךרבלו הקיזומל ןיזאהל ,סבכלו רפתסהל רתומ םוצה
.םיריתמ שיו ;רחמ דע ,הווצמ ךרוצל אלא ,ןייו
חול .ד"בח ללוכ חול .'תבשב לחש באב העשת' רפס .וישרפמו חנקת ,ונקת ,גנקת ,בנקת ח"וא ע"וש
.684 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס .43 'מע ט"יח ,185 'מע ד"יח תוחיש-יטוקל ןייעו .'ותעב רבד'
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il