605 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ומחנ / ןנחתאו תשרפ * (7.8.98) ח"נשת'ה בא-םחנמב ו"ט * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


תוללכה ילב קר


ליפשהל ,לילכהל רוסא הבש הנידמב םייח ונייהו יאוולה
.רחא וא הזכ רוביצ דגנכ תוניועו זוב ררועל ,םלש רוביצ
תאזכ הנידמב םייח ונניא ,ונרעצל


לש התורואנמ תולעפתה אלמ וצראל רזוח היה ,רבעש עובשב לארשיל עלקנ היהש ,ןמדזמ ריית
דימו ,לארשיב יהשלכ הדע לש התונגב אטבתהל דחא תסנכ-רבח ןיהה ךא .תילארשיה הרבחה
אל רתויב םיבורקה וירבח .תונעזגהו תואשנתהה ,ךשוחה למסכ גצוהו ןולקה דומע לא עקוה
הלוכי הניא הרואנה לארשי .תידימה ותחדהל אורקל וססיה אלו תרוקיבו יאנג תולימ וכסח
.תונעזג לש לילצ המע שיש ,תיתדע הללכה לש לק חיר וליפא לובסל

ונניא ןכל .םושלשו לומתא הב ונייה םגו ,ץראב םיראשנ ,ןמדזמ ריית ותואכ אלש ,ונחנא
חיר הלועו עקוב תונעזגה תעקוה לש הקדה הבכשה ירוחאמ .תורואנה תגיגחמ ךכ-לכ םימשרתמ
שוחל ידכ דיצ-בלכ לש חיר שוח לעב תויהל ךירצ אל .תרעוכמ הקיטילופ לשו תועיבצ לש ער
.הכובמ ידכ דע תטלוב איה ןכש ,הב

הקיטילופ לוכה

ךא דחאמ בנוגש ימ .םדא םושמ בונגל רוסא - בונגל רוסא םא .םיטלחומ םה ,םעבטמ ,םיכרע
טשופ" יוטיבב ל"זח ושמתשה הלאכ םישנא לע .עובצ אלא וניא ,רחאמ הבינג דגנ םימשל קעוז
."ינא רוהטש ואר ,רמואכ ויפלט

ררועל רוסא ,םלש רוביצ ליפשהל רוסא ,לילכהל רוסא הבש הנידמב םייח ונייהש יאוולה
לע ,לשמל .תאזכ הנידמב םייח ונניא ,ונרעצל .רחא וא הזכ רוביצ דגנכ תוניועו זוב
םימלשמ אל "םה" ,םידבוע אל "םה" ,תוקולע "םה" :לוכה רמול רשפא ידרחהו יתדה רוביצה
.רוביצה לכ ,"םה" לש ןונגסב לוכה .דועו דועו ,םיטאנפ "םה" ,םינטחס "םה" ,םיסימ

ומכ טפשמ ועמשת אל םלועל .הז גוסמ םייוטיב םיעמוש ונחנא 'תויתכלממ'ה תושדחב וליפא
המכב ,ץמוקב ,הצובקב רבודמש ןייצל ודיפקי דימת ."ןורבחב םינבא םידיימ בוש םיברעה"
ינפל קר ."םיערפתמ בוש םידרחה" אוה חוסינה ,םירעש האמב והשמ הרוק רשאכ םלוא .םירענ
ץמוקב רבודמש עדוי דלי לכ ."1 'סמ שיבכב תודובעל םיעירפמ בוש םידרחה" יכ ונעמש עובש
עובקל רהממ 'לארשי-לוק' לבא ,תודובעה תא הריתהש תיתכלהה הקיספה תא לבקמ וניאש
."םיעירפמ בוש םידרחה"ש

הכרה םשפנ תא ועזעז 'תוינעזג'ה תויואטבתהה םצע אל .הקיטילופל תרבחתמ תאזה תועיבצה
ןונגסב אטבתהל םייושע םה םג ,תויטרפ תוחישבש ודוה םמצע םה אולה .םיחידמהו םינגמה לש
.תוריחבב קזנ םורגל לולעש רבד ,םר לוקב םירבדה תעמשהב אוה ארונה אטחה .המוד

ןדבוא ינפמ רקו יניצ ששח קר .תונעזגמ הדילס אל ,םדאה תבהא אל ,םיכרע אל .לוכה הז
תוגלפמל םיעיבצמ םניא םהש ןוויכמ ,םיששוח אל רבכ םידרחהו םייתדהמ .תוריחבב תולוק
הקירפא-ןופצ יאצוימ לבא .אינשהל ,ץימשהל ,לילכהל ,םדגנ תיסהל רתומ ןכל .לאמשה
אטחה ןכל .םיימעפ ובשחי וישכעו ,הגלפמה רובעב עיבצהל ובשח םהמ המכ ילוא :םיששוח
.חלסנ-יתלבו רומח םעפה

םעה לוק

היה באב העשת .םניח תאנש אשונב םינויזופמיסו תואנדסב ץראה האלמתה ןורחאה עובשב
.םניח תאנש לש התנכסבו ונימיל ינשה תיבה ימי ןיב הלבקהב בושו בוש ןודל חונ ךיראת
תא שיחמהל ידכ ילאוטקא בלוק התייה חרזמה תודע ינב לש םתונגב הללמואה תואטבתהה
.םעה ךותב תונושה תומקרה ןיב םירפתה לש םתונידע

.םייעוצקמ םיאקיטילופ ןיבל הרושה ןמ םישנא ןיב לדבהה תא עומשל היה רשפא ןאכו
םיקתפה לע םיבשוחה ,םיאקיטילופכ אלש .םינדמו הללכה לש גוס לכמ דלוס בחרה רוביצה
תא שיא ובהאי םישנאש ,םעה ברקב תודחאה רבגתש םיצור תמאב הרושה ןמ םישנא ,יפלקב
.הלודגה הווקתה וז .רוביצ לכ לש תויושיגרהו םיכרצה תא וניביו הז תא הז ודבכי ,והערשדח שיד"בח תונטייק לש ינש רוזחמ

ידי-לע תומייקתמש ,ד"בח תונטייק לש ינשה רוזחמה ץראה יבחרב לועפל ליחתמ הלא םימיב
היהי ברה שוקיבה תובקעבו ,תונטייק האמכ ומייקתה ןושארה רוזחמב .ץראה יבחרב ד"בח-יתב
לכמ ,לארשי ידלי לכל תודעוימ תונטייקה .רתוי דוע לודג ינשה רוזחמב תונטייקה רפסמ
.ימוקמה ד"בח-תיבב המשרהו םיטרפ .םיגוסהו םיגוחה

ט"שעבה יביתנל

יביתנב' - ד"בח-יריעצ לש ינשדחה טקייורפה ד"בח-רפכב עובשה שדחתה ,תונטייקה דצל
םיפלא-תשולשמ רתוי טקייורפב ורקיב רבכ הכ דע .םימיה תעשת לגרל הקספה רחאל - 'ט"שעבה
לש רוזחש - םידליל ץראב התומכ ןיאש תידוחיי היווח וז .ומוציעב שוקיבה התעו ,םידלי
-ןג תותיכ) תונטייק יכינחו םידימלת לש תוצובקל דעוימ טקייורפה .תידוהיה הרייעה ייח
.03-9607588 :םירוקיב םואיתל .(ו

ןזואל הגיגח

רבד התשע 'טקרייד הידמ' תרבח .תידיסחה הקיזומה שדחמ תצרופ םירצמה ןיב ימי םות ירחא
ףיקמ ,םירוטילקת העבראב לולכה ,ףסואה .םינמזה לכב ידיסחה רמזה בטימ ובו ףסוא :לודג
ימימ .תירוקמה הרודהמב גישהל רשפא-יא רבכ םתצקמ תאש ,םירכומו םיבוהא םיריש םישיש
הגשהל ןתינ וניא ףסואה .תידוהיה ןזואל תיתימא הגיגח .'חישמ חישמ' דעו 'יחרפ'ה
.6388995 -03 :ןופלטב קר אלא תויונחב

תידוהי המקר

תומקר - 'ינשה טוח' לש המקרה ירצומב רזעיהל לכוי ,שפוחב םידליל הקוסעת שפחמש ימ
.03-9606804 'לט .הלעמו 6 ליגמ םידליל םיאתמ .םיידוהי םינכת תואשונה תוינועבצשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .בקע תשרפל


םינב - םידימלתה ,בא - ברה

קוספל ובר םע עיגמו התיכב וירבח םע בשוי ,"ארקמל שמח ןב" ,שמוח דמולה דלי רשאכ
ונב תא דמלל באה לע הווצמ הרותה אולה :הלודג הלאש ולצא תררועתמ ,"ךינבל םתננישו"
םהיתובא םג םיגהונ ךכו ,דמלמ לצא דומלל ותוא חלוש אלא ,ודמלמ וניא ויבא וליאו ,הרות
?הרותה לש השע-תווצמ םימייקמ םה ןיא יכו ;וירבח לש

בקעיב םקלחא" - ןועמש טבש ינב תא ךריב וניבא בקעי :תפסונ הלאש תררועתמ דליה לצא
דמלל בא לכ לע הבוחה תלטומ ןכא םאו .תוקונית ידמלמ ויהיש ,ושוריפש ,"לארשיב םציפאו
הלאכ וא םימותי םידלי רובעב אלא תוקונית ידמלמב ךרוצ ןיאש אצמנ ,הרות ונב תא
לוכי םלש טבש םאה .ןטק דלי וליפא דמלל םילוכי םניאש ךכ ידכ דע ץראה-ימע םהיתובאש
?דבלב ץראה-ימע ינב םעו םימותי םע דומילמ סנרפתהל

הבוחה לדוג

דמלל באה תבוח לע רבדמ וניא "ךינבל םתננישו" יוויצהש ,שרפל דימ ץלחנ י"שרש הביסה וז
:י"שר ףיסומו ."םידימלתה ולא - ךינבל" :םידמלמל הארוה וז אלא ,הרות ונב תא ומצעב
.םיקוספהמ תוחכוה המכ ךכ לע איבמ אוהו ,"םינב םייורק םידימלתש םוקמ לכב וניצמ"

יבא :רמאנש ,בא יורק ברה ךכ ...םינב םייורק םידימלתהש םשכו" :י"שר רמוא ןכמ רחאל
אוה .הרות דמלמש ימ לע תלטומה הבוחה לדוג תא י"שר אטבמ ךכב ."וישרפו לארשי בכר יבא
םינב תניחבב םה .םבר ירבדל בישקהל םיבייח םידימלתהש םשכ שממ וידימלתל רסמתהל בייח
.בא תניחבב אוהו

תורבסה תמחלמ

."וישרפו לארשי בכר ,יבא יבא" :איבנה והילאל עשילא רמאש קוספב היוצמ ךכל החכוה
."וישרפו לארשי בכר" אוהש ףיסוה אלא ,"יבא יבא" וברל ארקש ךכב קפתסה אל עשילא
.המחלמב ןוחצינ םיאיבמה ,םישרפו בכרל לוקש אוה ,רמולכ

תוישוק תוררועתמ זאו ,היגוס םידמול .תורבס תמחלמ - המחלמל לושמ הרותה דומיל
םתרזעבש ,תונורקעו םיללכ דימלתל תתל ברה לש ודיקפת .תודגונמו תונוש תורבס תוצצורתמו
."וישרפו לארשי בכר" ארקנ ברה ןכל .היגוסה תא בטיה ןיבהלו וז המחלמב חצנל לכוי

דיתעה תמגוד

לש ןפואב תאז תושעל ךירצ הרות ורבח תא דמלמש ידוהי :הז קוספמ םידמל ונאש הארוהה וז
םדא ךלאשי םאש .ךיפב םידדוחמ ויהיש" ןפואב םירבדה תא ןנשל וילע ."ךינבל םתננישו"
דע ,הכאלמה תא םייסל אלא ,םיימעפו םעפ ודמלל יד אל ."וב םגמגל ךירצ אהת אל ,רבד
.ירמגל ול םירורב ויהי םירבדהש

ידי -לע .הלואגה רשבמ איבנה והילא לע רמאנ "יבא יבא" קוספהש ,ךכב שי ףסונ זמר
תא שיא דוע ודמלי אל" ידיתעה דועייה ןיעמ רבדה השענ ,תומלשב תלוזה תא הרות םידמלמש
.םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה אלמית הלואגה ןמזב ןכש ,"והער
(33 'מע ,ט ךרכ תוחיש יטוקל)

םכיתושפנל םתרמשנו :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמוסוסו ןולגע

יפכ ,ופוג לע חיגשהל םדא בייח ."םכיתושפנל דואמ םתרמשנו" :(וט,ד םירבד) הווצמ הרותה
תא ףגסל רוסא ןכל .ותסנרפ תא איבמ אוה ונממ ירהש ,בערי אלש וסוס לע חיגשמ ןולגעש
.המשנל םג םייח תואצות ונממ יכ ףוגה
(ןידארמ ריאמ-לארשי יבר)


המשנב בקנ ,ףוגב בקנ

:דיגמה ול רמא .םיפוגיסבו תומוצב הברמ היה ,שטירזממ דיגמה לש ונב ,ךאלמה םהרבא יבר
.המשנב לודג בקנ אוה ףוגב ןטק בקנ

םכתרות ןכ םכתליכאכ

המ תא ,"ךל"ה תא רומשל שי ."דואמ ךשפנ רומשו ךל רמשה" :תרמוא (ט,ד םירבד) הרותה
תא רומשל הרותה הריהזמ תאז-לכבו .הל לפט ףוגהו המשנה אוה םדאה רקיע .ךילא לפטש
."םכתרות ןכ םכתליכאכ"ש םושמ ,שפנה תא רומשל רתוי לק אירב ףוגהשכ ,ףוגה תא ,"ךל"ה
(םירשי יטוקיל)


רדסה תא ךופהל

םהל ףיטהל - םתמשנל םיגאוד םה תלוזה יניינעב ךא ,םפוג יכרוצל הרתי הגאד םיגאודה שי
םדאה ךירצ ומצעב רבודמשכ - ךופה תויהל ךירצ רדסה .םהלש םימשה תאריו םתגהנה לע רסומ
,ותואירבל הנושארבו שארב גואדל שי תלוזה יבגל וליאו ,ותמשנ בצמל רקיעב גואדל
.ופוג יכרוצלו ותסנרפל
(טנלסמ לארשי יבר)


תחרופו תחרוב

הליכא הנממ םיענומשכ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,תוימשג יקסע לע הזה םלועל האב הניא המשנה
.תחרופו תחרוב איה - הייתשו
(זנאצמ םייח יבר)


הנומת תאז םג

"םתרמשנו" ןיב רשקה המ ."הנומת לכ םתיאר אל יכ םכיתושפנל דואמ םתרמשנו" :רמאנ קוספב
תא בשוחו ףגתסמו הנעתמ םדא רשאכש ,םידמול ןאכמ אלא ."הנומת לכ םתיאר אל יכ" ןיבל
.הרז הדובע לש "הנומת" תאז םג - 'שודק'ל ומצע
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


אירב הבישי-שאר

יכרוצ תאו ויתוחורא תא חינזהש דע ,הבישיה יניינעל ךכ-לכ רוסמ היה דחא הבישי שאר
וידימלתלש גואדל ,הבישיה-שאר לע םילטומה םירבדה ןיב" :'םייח-ץפח'ה ול רמא .ופוג
..."אירב הבישי-שאר היהי

ףוגב תבלושמ המשנה

.שממ דחא רבד אלא ,םידרפנ םירבד ינש ןניא המשנה תואירבו ףוגה תואירב ,ידוהי לצא
תואירבל םג בטיי ןכ ,רתוי הקזח המשנהש לככ .המשנה תואירבב םג היולת ףוגה תואירב
.ףוגה
(שדוק תורגא)

עובשה תרמיא


הנשמה שוריפ

.ותקדצבו ותשודקב עודי היה ,שטירזממ דיגמה לש וידימלת ילודגמ ,ילופינאמ אשוז יבר
,הקלמש יבר ומע הנתה .תוינשמ ומע דומלל ושקיבו גרובשלקינמ הקלמש יבר לא הנפ םעפ
.אשוז יבר םיכסה .רתסנה תרות תא אוה והדמלי תאז תרומתש

.עמש תא םיארוק יתממ - "עמש תא ןירוק יתמיאמ" :שרפל לחהו תוכרב תכסמ הקלמש יבר חתפ

:אוה שוריפה ילוא ?'יתממ' ושוריפ 'יתמיאמ'ש ול ןיינמ" :ארקו אשוז יבר עזעדזה
..."עמש תא אורקל םיכירצ דחפו המיא ךותמ - 'יתמיאמ'

..."הצור אוהש יפכ ,ומצעב אופא דמלי" :הקלמש יבר ול רמאתודיסחה יכרד


דחא 'ה

יבר תא רקבל ךלה ,שטירזממ דיגמה לא היינשה םעפב עסנ ,אינתה לעב ,ןקזה ונבר רשאכ
ודבכ ,הביחבו הבהאב ולביק סחניפ יבר .ט"שעבה לש םילודגה וידימלתמ ,ץירוקמ סחניפ
השעמ ,םילקד תחיש ,תופוע תחיש" ודמלל חיטבה אוה .ודימלתכ ולצא ראשיהל ושקיבו ,דואמ
תעדל בייחו ךירצ םדאהש המ" :ול בישה ןקזה ונבר ."תולכיהב הכילהו הבכרמ השעמו תישארב
בטיה םידמול תאזו ,(תודיסחה תרותב דוסי יגשומ) 'דעו'ו 'דחא' ,'דיחי' לש ןיינעה אוה
.(4 'מע ,ב קרפ יבר תיב) "שטירזמב

תשמשמה ,הלאש דואמ הצופנ .וללה םיגשומב לקתנ תודיסח ירמאמב ןייעל ליחתמש ימ לכ
תא ללוש וניא 'דחא' אולהו ,'דיחי' 'ה אלו 'דחא' 'ה רמאנ המל :וז היגוסב ןוידל אובמ
תרות תראבמ זאו ?ותלב ןיאו םייק אוה קרש ושוריפ דיחי וליאו ,ישילשו ינש לש םמויק
,םלועל תוכיישמ הלעמל אוהש יפכ ,ה"בקה לש ותומצע לא בסומ 'דיחי'ש ,הבחרהב תודיסחה
.תיקולאה תודחאהמ ,'דחא'המ קלח אוה ומצע םלועה םגש ,אוה 'דחא'ב שודיחה וליאו

ץובבש ולעפ - שטיוואבוילב ץובב ושדשד םידיסחש םינשה האמ ךשמב" :רמא ץ"יירה ר"ומדא
.(190 'מע י"שת םירמאמה רפס) "'דחא 'ה' שגרומ היהי

רוביד לכב "דחא"

ךותמ ללפתמ היה לבא ,תילכתב טושפ ידוהי ,'קינבושיי' היה ןקזה ונבר לש וידיסחמ דחא
םעפ יתעמש" :ידוהיה בישה .וז תובהלתה ול ןיאמ והולאש םעפ .הלודג תובהלתהו תויח
רובידו רוביד לכב :יברה שריפ ךכו .'דחא רובידב רוכזו רומש' רמאמה לע שוריפ יברהמ
."הליפתב הלימ לכב הלודג תוררועתה יל שי זאמ .'דחא'ה תא רוכזלו רומשל םיכירצ

םישיגרמו םיניבמ ,חתור בל ילעב ,'ה ידבוע ןכו םילודג ןיחומ ילעב" :רמא ןקזה ונבר
תלעמ לע ,'דחא 'ה וניקולא 'ה לארשי עמש' ורמאב ,טושפה שיאה לש ותלעמ תאלפה תא
.(גיקת 'מע ,גי ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגא) "יעב אביל אנמחרו .ליכשמה

תרימאבש ,הכלהב רמאנש המ תא (בירת 'מע ארקיו הרותה רוא) 'קדצ חמצ'ה ר"ומדא שרפמ ךכ
ונוימדב רייציש הנווכה ןיא :"דחאב ושפנ רוסמל" ,שפנ-תוריסמ שוחל םיכירצ "דחא 'ה"
"ךשפנ תא לטונ אוה וליפא" - "ךשפנ לכב" תנווכ יהוז ירהש ,לעופב שפנ-תוריסמ לש המגוד
היהתש ,התואיצממ שפנה לוטיבל עיגהלו ןנובתהל איה הנווכה אלא ;(ה הנשמ ט קרפ תוכרב)
.ףוס-ןיא רואב ללכתהל הצפחו תקשוח

"דחא"ל ילכ םלועה

-םע לש ירקיעה ודיקפת יכ ,(דועו 208 'מע ט"שת םירמאמה רפס) ראובמ תודיסחה תרותב
יוגו תחא הרות ,דחא 'ה :שי 'דחא' השולש .דחא 'הש הרכהה תא םלועב רידחהל אוה לארשי
ידי-לע תאזו ,'דחא 'ה' תא םלועב ךישמהל אוה 'דחא יוג'ה לש ודיקפת .(לארשי-םע) דחא
.'תחא הרות'

."ןיליפתל הלוכ הרותה לכ השקוה" (א,הל ןישודיק) ל"זח רמאמב תימינפה תועמשמה םג וז
"דחא 'ה" םיבתוכ רשאכ םלוא ,ימשג ףלק לע תובותכ םנמא ןיליפתה תוישרפש ,אוה רבדה םעט
-ךורב ףוס-ןיא רואמ ,הנוילע השודק וב הרוש זאו 'דחא'ל ילכ השענ אוה ,ימשגה ףלקה לע
-לע-ףאו ,תימשג היישע ידי-לע ןתוא םימייקמ - ךכ תווצמה לכב ףא .ןימלע לכ בבוסה אוה
.(ד,ח ןנחתאו הרות יטוקל) אוה-ךורב ףוס -ןיא רוא ןהב שבולמו הרוש ןכ-יפ


הלואגל הייפיצב


אלו ןויצ תא םחנל ונשקיב ,םלוע-לש-ונוביר :ול םירמוא .ה"בקה לצא םיאיבנה לכ םיאב"
ומחנ ומחנ ,רמאנש ,הל םימחנמו הלצא ךלנ םתאו ינא .ימע ואוב :ה"בקה םהל רמא .הלביק
"םכיקולא רמאי ימע
(ל,ל-טכ יתבר אתקיספ)

היהש השעמ


תובבלב ךפהמ

רשא ,(עודי וניא ומשש) ובר לע ,םוחנ יבר ןואגה ,קידאש לש הבר רפיס הזה רופיסה תא
היהש השעמו .ובר ידי לע םימ םוחנ יבר קצי םהבש םימיב עריא השעמה .תחא ריעב בר שמיש
:היה ךכ

ילכ וא האנ דגב הארשכ .י'צנורג לוכ יפב הנוכמה ,םיללעמ-ער שיא ררוגתה ריע התואב
אלא הרוש הכרבה ןיא יכ ,לוכה ועדי ןמזה תצורמב .ולטונו די חלוש היה ,והשימ דיב האנ
.י'צנורג לש וניעמ יומסה רבדב

.ועציב אלשו ועציבש 'תוריבע' לע ,םידוהיה ויחא לע ןישלהל ,ול היה רתוי דספנ גהונ
קשוע היהש תע לכב .ףנומ טוש ודיב ושמיש הלא לבא ,לביק אל ויתונשלה לע הרישי הרומת
.ןיבמל היה ידו ."ךילע לילעא ,ךיפ תא הצפת ךא םא" :רמואכ טבמ וב היה ןתונ ,והשימ

ויתויולכנתה רבד תא ומילעה ריעה ברמ וליפא .קותשלו םייניש קורחל ופידעה ריעה יבשות
ול ועדוויישכ יכ ועדי ותוא םריכהב .ומולשל הגאד ךותמ רקיעב ןכ ושע םה .י'צנורג לש
ומוכחת לכ תא י'צנורג ליעפי ,וששח ,ןכ השעישכ .תח אלב ודגנכ לעפי ,שיאה יללעמ
.וב םוקנל ידכ ותועשרו

.הזה דוסה ןכ ,תולגתהל ופוסש ,םיברל עודיה דוס לככ םלוא

ןוויכמ .ץראה בוט לכמ הרוחסב הסומע הלגע ומע איבהש ,רז שיא ריעל ןמדזנ םימיה דחאב
לק שיח .ותרוחס תא תוארל י'צונרגל רשפיאו יעבדכ רהזנ אל ,םוקמה יללכ תא ריכה אלש
.ץפח םהבש םירבדה לכ לש 'הנמזה' י'צנורג ולצא ךרע

תא י'צנורגל שיגהל ואובב םלוא .ול הנמדזנש הבוטה הקסעה לע דואמ שיאה חמש הליחתב
.תוטשפב י'צנורג ול רמא ,"םלשל גהונ ינניא" .ותבוגתמ םהדנ ,םולשתל ןובשחה

.שיאה ךובנ ,"?רמולכ"

ןוחטיב רתיל .י'צנורג בישה ,"ןאכמ קלתסהלו ךילגר תא וישכע םירהל ךילעש ,רמולכ"
ינב לכו ,יתוא םידבכמ תונוטלשה ידיקפו ריעה ירטוש לכ .סי'צעג י'צנורג ימש" :ףיסוה
לש לג ךתוא השעא ,ןאכמ קלתסהל זרדזת אל םא .םיחכוותמ אל יתא יכ םיעדוי ריעה
."!תומצע

לעילב -שיאב רבודמ ןכא יכ חרואה תא הענכש וירבד תמינ ,י'צנורג תא ריכה אל יכ ףא
.ברה לש ותיב רבעל שיאה רהימ לכסותמו סעוכ .תולבוקמ םיכרדב ופפוכל ןיאש

,ברה םמותשה ,"!?םלשל ץפח וניאש תרמוא תאז המ" .ותיבב ודבל ברה היה העש התואב
תולעל אוה הכוז תבש לכב יכ ךל ורפסיו םלוכ תא לאש !י'צנורג אוה דבכנ שיא אולה"
..."!'ישיש'ל

ושמשל אורקל רהימו רזה שיאה לש ורופיס תותימאב ברה ענכוש ,תמא ירבד םירכינש ןוויכמ
.ברה עלקנ הער וזיאל וניבהב ופח שמשה ינפ .י'צנורג תא וילא ןימזהל ידכ

רומא" .ברה לש ותיבל ונימזהו י'צנורג לא שמשה רהימ ,ובר ירבד וילע םיקזח םלוא
,"ימצעב יישעמ תא לכלכל יל חיניו ול אל םיניינעב ופא בוחתי אל םא ול בטיי יכ ,ךברל
.י'צנורג לש הפוצחה ותבושת התייה

,'ישילש' ,לבוקמכ ,ברה לביק האבה תבשב .הליהקה לכ םוהיתו ריעב רבדה עדונ םייתניב
-תיבב עמשנ ,'ישיש'ל ארוקה עיגהשכ ,ןמז רובעכ .דרי אל ,המיבהמ תדרל ותעש העיגהשכ ךא
."!ישיש - ליצעג םיקילא 'ר ןב םנורג 'ר דומעי" :יאבגה לש קונחה ולוק תסנכה

הרעגבו ,םעפ דועו םעפ ,וייחל לע רטסו ברה וילא שגינ ,המיבה לא י'צנורג הלע ךא
המקנ חקייש דע טוקשי אלו חוני אל י'צנורג יכ םלוכ ועדי תעכ .תסנכה-תיבמ וקליס הפיקת
.הליהקה לכמו ברהמ

השעמ זאמש ,םישנא המכ וולנ ברה לא .ךומס רפכב קונית לומל ברה ןמזוה םימי המכ רובעכ
הבראש םינוירב תרובחבו י'צנורגב וניחבה ריעהמ ואצי ךא .ויתומא 'דמ ושמ אל י'צנורג
.ברל י'צנורג ןמטש תדוכלמ אלא וניא תירבה רופיס לכ יכ רורב היה רבכ תעכ .םתלגעל

ויניע תא םצע אוה .הגאדו דחפ לש ןמיס לכ רכינ אל וינפ לע םלוא ,השענב ןיחבה ברה ףא
.הברקה הנכסה ןמ ירמגל םלעתמ ,ויתובשחמב זכרתמ ,תחנב

רוחאמ ראשיהל וישנאל זמר י'צנורג :אלפ רבד עריא ,וירבחו י'צנורג לא הלגעה הברקתהשכ
.ינתיזיבש ןויזיבה לע ,יבר ,ךל חלוסו ינא לחומ" :ךר היה ולוק .ברה לא ודבל שגינו
..."ךדגנכ יינפ יתפצחהש לע יל אנ-חלס ,התע

.יכבב י'צנורג ץרפ עגר ותואב ."חלוסו לחומ ינירה" :בישהו הלמח יניעב וב טיבה ברה
.וכרד תא תונשל חיטבהו וישעמ לע הקומע הטרח עיבה אוה

הריעה םעיגהב .ריעה לא הבש הלגעהו רוחאל בוסל ןולגעל ברה הרוה םירבדה יפוליח םותב
םיכאלמ בקעי חלשיו' רמאנ וישע םע ותשיגפ תארקל דמע וניבא בקעישכ" :ויוולמל ברה רמא
לש ודי יכ קפס ןיא ,םיאנושכ הז םע הז שגפינ םא ,ובילב בקעי רמא .'ויחא ושע לא 'וגו
תא ובילב ררועל אלא תרחא ךרד בקעי אצמ אל .ונינש ןיבמ םילאה אוה ירהש ,רבגת וישע
.הווחא לש שגר וישע לש ובילב םג ררועל חילצה ,ךכש ןוויכמ .הווחאה

,איה דבלב ותמשא אל :יבילב יתרמא ,ונל ןיתממ י'צנורג תא יתיארשכ .ןכ יתישע ינא םג"
לכ םימשא .םהילעמ והוקיחרהו ןושארה ואטח לע והואנשש ,ריעה ינב לכו להקה לכ תמשא אלא
.ויאטחב י'צנורגל םיפתוש הברה .הבושת ךרד ונממ וענמ ךכבו ,ול ופינחהו וילע ופיחש ימ
המ עריא ךכ .וילא הבהאו םימחר תושגר יבילב יתררוע העש התואב ?ותוא אנשא עודמ ,ןכ-םא
."'םדאל םדאה בל ןכ םינפל םינפה םימכ' רמאנ רבכ ירהש ,עריאש
ןהכ היעשי ברה םע םיידוהי םייח
הטא-המלאב תסנכה-תיב תכונחב ןהכ ברה


ןאטסחזק תריבב הכפהמה

תריב ,הטא-המלא ריעל ל"צז ןוסרואינש קחצי-יול יבר ןואגה עיגה םינש שמחו םישימח ינפל
ריעב אושנמ השק תולג תונש שמח רחאל ,וחורבו ופוגב ץוצרו רובש םשל אב אוה .ןאטסחזק
וב ואר םייטסינומוקה תונוטלשהש ימ רובעב לודג אלכ-תיב םימי םתואב השמישש ,יליא'צ
רביח תבכר וק קרו ,םישותי תכומו תיתציב ,תדדובמו הקוחר ריע התייה וז .'רטשמה בייוא'
.םלועה ןיבו הניב

,ומלוע-תיבל רטפנ ד"שת בא-םחנמב 'כ םויב .וחוכ לשכ הטא-המלאל ואוב רחאל הרצק הפוקת
.תוחונמל ותווללו ותרובקב לפטל ידכ םוקמב אצמנ םיצירעמ לש ןטק ץמוק קר .66 ןב אוהו
זוחמה-ריע לש ידגאה הברכ ןהיכ םינש ךשמבש ימל יוארה ןורחאה דובכל הכז אל אוה
רתכוה םינש רובעכש ימ לש ויבאל אל ןכש-לכו ,(קסבורטפורפיינד) בלסונירטקי תיניארקואה
.שטיוואבוילמ יברל

הממש רבדמ

הגיגח הטא -המלא התואב גגחית ,ותוקלתסה םוי ,בא-םחנמב 'כ ,יעיבר םויב ,אבה עובשב
,ריעל שטיוואבוילמ יברה יחילש ידי-לע בתכנש ,שדח הרות-רפס תסנכה - הלודג תידוהי
לארשי רירגש ,בינופרח רוטקיו ריעה שאר ראשה ןיב ופתתשי דמעמב .ןהכ היעשי ברה םשארבו
קוידב םש םקוהש שדחה תסנכה-תיב ןיינבל סנכוי הרותה-רפס .ריעה ידוהימ םיברו ןאטסחזקב
.קחצי-יול יבר לש ורבקל םוקמ תוכימסב ,הנש ינפל

דלונש ,ריעצ ךרבא ,(27) ןהכ ברה .םינש ששמ רתוי תצק ינפל ןהכ ברה עיגה הטא-המלאל
יח אוה םשש ,תיחזקה הריבב ואצמל םיפצמ םתייהש שיאה קוידב ונניא ,םילשוריב לדגו
תימשג הניחבמ םג אלא תידוהי הניחבמ קר אל הממש רבדמ אוה םוקמה .וידלי תא לדגמו
.תיסיסב

םיסורל רמול

הבש הדבועה התייה הזכ חדינ םוקמל עוסנל יתוא ץירמהש המ" :תוחילשה וז יכ ,םש אוה לבא
.רמוא אוה ,"ונמעמ רטפנ הבש הרוצהו ,ןוסרואינש ברה לש ומכ הלוגד תוישיא הקלתסנ
וליאכ .תינחורה הממשה תא חירפהל םש אקוודו הזה םוקמל עוסנל שודק בוח ןיעמ יתשח"
חינה המו םכמ רתונ המ וארו ,תודהי תצפה ןוועב לוגד בר ןאכל םתילגה םתא :םיסורל רמול
..."וירחא אוה

ברה לש הריקחה קית תא ד"בח תוגיצנל רוסמל ב-ג-קה תואינ ,תודחא םינש ינפל
חלשנ םרטב ,היסורב םינוש אלכ-יתב ןיב הליב םהבש םישדוחה תרשעב יכ ררבתה .ןוסרואינש
תרתחמ"ב םיפסונ תומש תולגל התייה ןתרטמ .תושיתמו תושק תוריקחל ןותנ היה ,ותולגל
םהל בדינ אלו הממדב וירוסיי תא לבס ברה יכ ,הלוע םילוקוטורפה ךותמ ."תילקירלקה
.היסור תא ובזע וא םלועה ןמ ורטפנ רבכש םישנא לש תומש רוסמל םיכסה רתויה לכל .עדימ

בבותסמ לגלגה

םיליעפ םע רשקב םשאוה ןוסרואינש ברה" :םיאבה םוכיסה ירבד םיעיפומ םושיאה-בתכב
רשא תויתרתחמ תופוק תשר דוסייב ,תיטייבוס-יטנא תידוהי תרתחמ תמקהב ,ל"וחמ םילקירלק
,ותרידבו תסנכה-תיבב תיטייבוס-יטנא הלומעתב ,םידוהי םיריסא לש תוחפשמב וכמת
."תד תורטמל םיסוניככ התווסוהש

הרות-רפס תסנכה ,יברה ,ונב לש ויחילש םיגגוח ,ותריטפ רחאל םינש שמחו םישימח ,התע
-הווקמו תואצרהו םירועיש ירדח ,תסנכ-תיב ללוכה תומוק שולש ןב ראופמו שדח ןיינבל
.בבותסמ לגלגש ךיא .הרהטגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ךרדה תליפת ינידמ

?'ךרדה תליפת' תא םירמוא דציכו יתמ :הלאש

העיסנב הרמואל ןיא .ךרדה תליפת תא רמול שי ,ריעל ץוחמ תאצמנש ךרדל םיאצוישכ :הבושת
.'הנכס םוקמ' רדגב איה ןכ םא אלא ,(מ"ק 4-כ) 'הסרפ'מ הרצק ךרדב

םיבייח בכר-ילכב תאזכ ךרדב םיעסונ םא םג ,הרורב הנשמהו אינתה-לעב ךורע-ןחלוש תעדל
ךשמ םא ,'ה םש אלב ,"הליפת עמוש ךורב" םייסל םירימחמ שיו) ךרדה תליפת תא רמול
.(תוקד 72-מ תוחפ העיסנה

שי הליחתכל .בושייה לש בוריעה וקל ץוחמ םירטמ 36-כ םיאצויש רחאל התוא םירמוא
דע 'הסרפ' הרתונ ןיידע םא ,דבעידבו ,ךרדה לש הנושארה 'הסרפ'ב הליפתה תא רמול זרדזהל
.'ה םש אלב המייסי - ואל םאו ,הנרמאי - ךרדה ףוס

עסונה .העש התואב עוסנל ךישממה סובוטואב ףא ,לקנב רשפא םא ,הדימעב התוא רמול בוט
ונממ אצייו (רבדב ןוכיס ןיאשכ) ךרדה דצב בכרה תא רוצעי םא השעי בוט ,יטרפ בכרב
.הליפתה תרימאל

.'ךורב'ב תחתופ הניא ךרדה תליפתש ןוויכמ ,המודכו לכאמ לע ןכ-ינפל ךרבל םירדהמה שי
יברה גהנ ןכו ,הזב רדהל ךרוצ ןיאש קספ ,אינתה לעב ,ןקזה ר"ומדאש ונדיב תרוסמ לבא
.שטיוואבוילמ

-ינפל רוזחל םיבשוח םא .תרחמלש רקובה דע תננכותמה העיסנה לכ תא תרטופ ךרדה תליפת
,הכורא הפוקתל וליפא ,הנטייקב וא ןולמב םיהוששכ ."םולשל ונריזחתו" ףיסוהל שי ,ןכ
תכרב ךותב הרשע-הנומשב הרמואל וגהנש שיו) המויסב 'ה םש אלב םוי לכב הרמואל יוצר
.('הליפת עמוש'
.םש הרורב הנשמ .(349 'מעב םש ספדנ ,ורודיסבו) ח-ו םיפיעס ,יק 'יס ח"וא ןקזה ר"ומדא ע"וש
,47 'מע 'אשד תואנב' םובלא .148 'מע [ק"הל] א"שת תוחישה רפס .נ"שו ,חפ קרפ ב"ח רצקה ע"וש
.84
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il