607 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

האר תשרפ * (21.8.98) ח"נשת'ה בא-םחנמב ט"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


רוצעל ןמזה הז


ןמזה ץורימ תא רוצעל םישרדנ ונחנא הנשב דחא שדוח
םיבאשמה םאה :תויתימאה תולאשה תא ונמצע תא לואשלו
?תמאב םיבושחה םירבדב םיעקשומ םיירוביצהו םייטרפה


.םינשל הלאו ,םישדוחל םירבטצמ תועובשה ,םוי ףדור םוי .ררחסמ בצקב םימרוז םייחה
אבס רבכ אוה ,ריעצ רוחב היה לומתא ךאש ימו ,םידליל תובא רבכ םה לומתא לש םידליה
."הפוענו שיח זג יכ" - לארשי תורימז םיענ ירבדכו ,ונייח םיפלוח ךכ .םידכנל

זכרמל םימדנ םיילושו םיטועפ םיניינע .תויצרופורפה תוויעל תמרוג תאזה תפטושה המירזה
,תוטש לכ םירידא םידממל תחפנמ ,יעגרה הווהב תקסוע העבט םצעמש ,תרושקתה .םייחה
וניא רבכ שיאו םוי רבוע .האבה תושדחה תרודהמב יולת ולוכ םלועהש המדנ עגר ותואבו
.הלילח רזוחו השדח 'הרעס' שי רבכ זא לבא ,לומתא לש 'הרעס'ה תא רכוז

ונתיאמ דחאו דחא לכש הייגרנאהו בלה-תמושת םג .םיירוביצה םייחב קר אל םירומא םירבדה
םיבאשמ דואמ הברה .תמאב םיבושחה םיקיפאל אקווד תינפומ הניא םוי-םויה ייחב עיקשמ
םירבדב ןהו םיישיאה םייחב ןה ,םיבושח-יתלבו םייעגר םירבדב םיעקשומ םיירמוחו םיישפנ
ונסחיי ךיא םיהות ונחנא ,ןמז לש הביטקפסרפב ,רוחאל םיטיבמ ונאשכ .ורבחל םדא ןיבש
.ונייחב םיבושח-יתלבו םינטק םירבדל הלודג הכ תובישח

ןנובתהלו בושחל

םימיהו לולא שדוח - וז תבשב הליחתמש תכרעמה תא ה"בקה ונל ןתונ ךכ םשל קוידב
ףיקמו בחר טבמב ונייחב ןנובתהלו םוי-םויה ףטש תא המ-ןמזל רוצעל ןמזה הז .םיארונה
תא םיעיקשמ ונחנא םאה ?םייחה לש םייתימאה םידעיה תא םיגישמ ונחנא םאה .רתוי
?תמאב םיבושחהו םינוכנה םינוויכב וניתוחוכ

.תיתימאה ותועמשממ דביאש דע ,ךכ-לכ קחשנ הזה חנומה לבא ,שפנ-ןובשח הזל םיארוק
ןובשחל םיארוק דואמ םיטעמ .תלוזה תא חגנל םינווכתמ ,'שפנ-ןובשח' םירמואשכ ,ונימיב
הרגשהש םושמ ,עוציבל לק הז ןיא ךכ םגו .ימצע ןוקיתל ,ימינפ תיב-קדבל ,םה-םשפנ
.הדיצה לוכה תוקחוד םוי-םויה ייח לש המירזהו

תושעל השקש םושמ אקווד .ךכ-לכ רקי םיארונה םימיהו לולא שדוח לש הזה ןמזה ןכל
,רפושה תעיקת .וללה םימיה לש תדחוימה םתלוגסב עייתסהל בושח ,יתימא שפנ-ןובשח
ימי לש תיללכה הריוואהו ,חרזמה תודע ינב ברקב תוחילסה תרימא ,תובבלה תא תררועמה
.יתימא שפנ-ןובשחל רוצעלו ןמזה םרזב תופחסיהה תא רוצעל ונל תעייסמ ,לולא

דסחו הבהא ימי

וללה םימיה ולשמנ תודיסחה תרותב .הלעמלמ לודג עויסמ ןכ-םג םינהנ ונחנא לולא ימיב
ודועב .וילא תשגל דחאו דחא לכל רשפאמו ,םעה לא ,הדשה לא אצוי ךלמה הבש הפוקתל
לבא .וילא עיגהל םיחילצמ הלוגס-ידיחי קרו ,ךלמה לא תשגל לק הז ןיא ,תוכלמה ןומראב
.וביל-תולאשמ תא שקבלו וילא תשגל דחאו דחא לכ לוכי ,הדשל אצוי ךלמהשכ

דחא לכל וינפ תא ריאמו הלגתמ אוה .'ונומרא'מ ,לוכיבכ ,אצוי ה"בקה לולא שדוחב ךכ
לבקלו ויכרד תא ןקתל תמאב הצורש ימ לכל ריבכ יקולא עויס קינעמ ה"בקה .ונתיאמ דחאו
,הלוכ הנשה ךשמב ןקתלו תונשל דואמ השקש םירבד .האבה הנשה ךשמל תובוט תוטלחה וילע
.הברהב ןטק ץמאמב גישהל וישכע רשפא

שיא ךרבל .ורבחל םדא ןיב םג הלא תודימב גוהנל ונילע םהבש ,םימחרו דסח ימי םג הלא
םדא לכב רואה תדוקנ תא אוצמל ,תוכז דמלל ,הבוט המיתחו הביתכ הזל הז לחאל ,והער
.וינב ןיב ,וניניב הלודג הבהאב בלתשהל הכירצ ונילע ףיערמ ה"בקהש הבהאה .לארשימ

ןהו ,ונתיאמ דחאו דחא לכ לש םיישיאה םייחב ןה ,וללה לולא ימי תא יוארכ לצננ םא
ה"בקהש הכזנ יאדו - דסחו הקדצ ,הלודג הבהא לש הריווא ביבס הרשנו ,םיירוביצה םייחב
.ונקדצ -חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגה תנש ,הבוט הנשב ונכרבישדח שיתוזוזמו ןיליפת תקידב

יפ-לע ,תוזוזמו ןיליפת תקידבל דחוימ עצבמ הלא םימיב םימייקמ ץראה יבחרב ד"בח-יתב
ןיליפת םג יכ רוכזל יואר .לולא שדוחב תוזוזמהו ןיליפתה תורשכ תא קודבל לארשי גהנמ
.השדחה הנשה תארקל ןתורשכ תא אדוול בושחו ,םינשה ךשמב םגפיהל תולולע תורשכ תוזוזמו
תויונחב קר ןתונקל חרכה ןכלו ,תולוספ תוזוזמו ןיליפת הברה קושב שי ןיידע ,ונרעצל
.םימש-יארי ידי-לע תולהונמה ,תוכמסומ

םידליל ידיסח-יכוניח ןועובש

ןועובשה תעפוהל היינשה הנשה תא וישכע םכסמ ,ד"בח-יריעצ די-לעש ,ידיסח-יכוניחה זכרמה
ירבד בלשמה ,םידליל ונימב דחוימ ןועובש הז .טור ילתפנ ברה תכירעב ,'יעושעש ךתרות'
,המודכו עובשה תשרפב תולאשו םינודיח ,םינועושעש הברה םע קתרמ האירק רמוחו הרות
תרבוח רואל-האצי הרותה-ידומלתב שפוחה ימי תארקל .ןייעלו דומלל םידליה תא םינברדמה
םישודיח איבהלו חתפתהל ןועובשה יופצ האבה הנשב .58-ה ןויליגה הזו ,תדחוימ תלדגומ
.5385255 -02 .םיפסונ םיירוקמ

יתדה רוביצל ןלוגב םירויס

השענ ,יתדה רוביצהמ המלעתה טעמכ ןלוגה יבושיי לש תיתורייתה הרבסההש םינש ירחא
.ןלוגה לש םינושה םירתאב רקבל ידרחהו יתדה רוביצה תא ןימזהל דחוימ ץמאמ הנורחאל
שי ןכו ,הזה רוביצה תושירדל דחוימב םימאתומ 'םירמיצ' שי ןלוגבש םייתדה םיבושייב
תא ושיגדיש םירויס ןימזהל םג רשפא .םיבוט םירשכהב לכוא-יתב לש רתוי לודג ןווגמ
,םיבשייתמה קוזיחל םג םיבושח ןלוגב םירויסה .ןלוגב םינושה םירתאה לש ידוהיה טביהה
.לארשי לש תינופצה ןגמה תמוח לע ונלוכ רובעב םיניגמהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .האר תשרפל


שפנהמ םדה תא תוקנל

יוטיבב שומישה ."שפנה אוה םדה יכ ,םדה לוכא יתלבל קזח קר" :הרותה הריהזמ ונתשרפב
ריהזהל הרותה התאר המ הלאשה תלאשנו ,הרותב וגוסמ דיחי אוה תחא הווצמל רשקב 'קזח'
?םד תליכא לע רוסיאב ךכ-לכ קזחלו

םדב ןיפוטש ויהש" ,הדוהי יבר םשב ,ןושארה :םירתוס םישוריפ ינש ךכ לע איבמ י"שר
וז הרהזאש ,יאזע-ןב ןועמש יבר םשב ,ינשה שוריפה ."קזח רמול ךרצוה ךכיפל ,ולכאל
הוואתמ םדא ןיאש ,ונממ רמשיהל לק אוהש ,םדה םא" :תווצמה לכ לע רמוחו-לק דמלל הדעונ
."תווצמ ראשל רמוחו-לק - ותרהזאב ךקזחל ךרצוה ,ול

הנש םיעברא ירחא

ליאוה :םד תליכא רוסיאל 'קזח' יוטיבה ןיב רשקה תא רתוי בוט ריבסמ ןושארה שוריפה
לבל ,דחוימב םקזחלו ךכ לע ריהזהל הרותה הקקזנ ,"ולכאל םדב ןיפוטש ויה" לארשי-ינבו
.הז גהונב וכישמי

ינפל לארשי-ינבל ןתינ רבכ םד תליכא רוסיא ,תישאר .ישוק םג הז שוריפב שי ,תאז םע
םיעבראכ ךשמבש חינהל דואמ השק םג .'קזח' רמאנ אל םשו ,הרותה ןתמל ךומס ,הנש םיעבראכ
."ולכאל םדב ןיפוטש" לארשי-ינב ויה ןיידעו הרותה תורהזא וליעוה אל הנש

תווצמה לכל רמוחו-לק

ןיא ןכש ,ומצע םד רוסיאל דעונ אל 'קזח' יוטיבהש ,ינשה שוריפה תא םג י"שר איבמ ןכל
תרמוא הרותה ."ול הוואתמ םדא ןיאש" רחאמ ,םד תליכאמ ענמיהל ידכ דחוימ קוזיחל ךרוצ
המכ דע ךדמללו ךריהזהל אלא בותכה אב אל" :תווצמה לכ לע רמוחו-לק דמלל ידכ ,'קזח'
."תווצמב קזחתהל ךירצ התא

ויה םא) תואיצמה םצעב תקולחמ יאזע-ןבל הדוהי יבר ןיב שיש שרפל חרכה ןיא ,תאז םע
תדחוימ הוואת םדאל ןיאש טלחהב ןכתיי .("ול הוואתמ םדא שפנ ןיאש" וא "םדב ןיפוטש"
וא םייאופר םיכרצל םא ,םד תייתשב םיפוטש םישנאה ויה תאז םעו ,(יאזע-ןב ירבדכ) םדל
.(הדוהי יבר ירבדכ) תונוש תולוגס הזב שיש הנומא ךותמ

תוגרד יתש

םדה רוסיא לש תימינפה ותועמשמ .'ה-תדובעב תוגרד יתש םג םיגציימ וללה םישוריפה ינש
ןיפוטש ויהש" אוה ינושארה בלשה .תוירמוחה ,תוימהבה תוואתהמ םדאה שפנ תא רהטל איה
ןסרלו - "קזח" - קזחתהל שרדנ םדאהו ,התמצוע אולמבו הפקותב איה תימהבה שפנה - "םדב
.היתוואת תא

הוואתמ הניא רבכ תימהבה שפנה - "ול הוואתמ םדא שפנ ןיאש" הגרדל םדאה עיגמ ןכמ רחאל
יניינעב דועו דוע תולעל - "תווצמב קזחתהל" ידכ אוה 'קזח'ב ךרוצה זא .םלועה יניינעל
יניינעל םוקמ םוש היהי אלש דע ,תיקולאה השודקב םדאה לש ותוקבדבו היתווצמו הרותה
.יקולאה רואב ראות הלוכ ושפנו םיימשגה םלועה
(45 'מע ,די ךרכ תוחיש יטוקל)

הללקו הכרב :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהריחבה ךרוצל

.(וכ,אי םירבד) "הללקו הכרב םויה םכינפל ןתונ יכנא האר" :לארשי-םעל רמוא ונבר השמ
הפי ןיעב ןתונה לכ" (גנ ארתב אבב) ל"זח ורמא אולהו ,הללק לע 'ןתונ' רמול רשפא דציכ
ןכש ,הכרב םשל אוה הללקה לש ימינפה ןכותה אלא ?הפי ןיע לצא הללק ןיינע המו ,"ןתונ
.ורכש לע אובי בוטב רחובהש ידכ ,תישפוחה הריחבה ךרוצל הדעונ םלועב ערה תואיצמ
(תוחיש יטוקל)


עצמא ןיא

.םלועה-תומוא ראש ךרדכ ,תינוניב היהת אל לארשי-םע לש וכרדש ,הנוילעה החגשהה הרזג ךכ
ךרדמ הלעמל ,החלצהו הבוט בור לש םייח - תוינוציק תויורשפא יתש תודמוע לארשי-םע ינפל
.רוסחמו הראמ לש םייח וא ,עבטה
(ונרופס)


ךב יולת לוכה

דומלל אלו ,הב תכלל ךרדה תא ומצעל רוחבל שרדנ םדאש ,ונדמלל ,דיחי ןושלב רמאנ "האר"
.םיעותו םיגוש םיברה בור-יפ-לע ןכש ,םיברה ןמ
(א"רגה)


טרפב יולת ללכה

ךירצ דחאו דחא לכ .טרפה לש ונוקיתב יולת ללכה ןוקית יכ ,דיחי ןושלב רמאנ "האר"
.טרפב יולת ולוכ ללכה יכ ,ודבל וב יולת לוכהש בושחל
(ארזע-ןבא)


"םויה" יגוס ינש

וישכע אל םא" לש םויה ."הללק" לש םויהו ,"הכרב" לש םויה - "םויה" לש םיגוס ינש שי
."תומנ רחמ יכ ותשו לוכא" לש םויהו ,"יתמיא
(רדנסכלאמ ךינעה-ךונח יבר)


הלודגה הכרבה

.(זכ,אי םירבד) "'ה תווצמ לא ועמשת רשא ,הכרבה תא" :ונבר השמ רמוא ?"הכרב"ה יהמ
-רבד תא טולקלו עומשל לגוסמ םדאש - "'ה תווצמ לא ועמשת רשא" איה רתויב הבוטה הכרבה
.'ה
(הרות ינינפ)


העיקשה ירחא

אובמ ךרד ירחא" לבקל םדאה דיתע ,וישעמ לע םייתימאה שנועהו רכשה ,הללקהו הכרבה תא
יאהב הווצמ רכש" ןכש ,הזה םלועה ןמ רטפייו ושמש עקשיש רחאל ,(ל,אי םירבד) "שמשה
.[הזה םלועב וניא הווצמה רכש=] "אכיל אמלע
(רקי ילכ)


ןדע-ןג

םיער םישעמ וליאו ,וביבס ןדע-ןג ריווא תוטשפתהל םימרוג םדאה לש םיבוטה םישעמה
השעמ תעשב תאצמנ ותמשנ הווצמ םייקמ םדא רשאכ .וביבסמ םוניהיג ריווא תוטשפתהל םיאיבמ
.םוניהיג ריוואל ותמשנ תא דירומ אוה ,הריבע רבוע אוהשכ וליאו ,ןדע-ןגב
(הרותה רוא)

עובשה תרמיא


ןובאיתל רמומ

ריבג לא השרוומ שילזיימ דוד ברה םע תחא םעפ ךלה ,ם"ירה ישודיח לעב ,רוגמ ר"ומדאה
רמש אלו ויתועדב ישפוח היה ריבג ותוא .םייוסמ ירוביצ ןיינעב לועפל ושקבל ידכ ,דחא
."ןובאיתל" :יברה וכריב .םיירהצ תחורא לכוא והואצמ ,ותיבל וסנכנשכ .הרותה תווצמ תא

יל לחאמ היה אל םתסה-ןמ ,הפירט ילכאמ וישכע לכוא ינאש יברה עדי וליא" :ריבגה רמא
."ןובאית

ןובאיתל רמומ היהת םינפ-לכ-לעש ידכ ,וז הכרבב ךתוא יתכריב ןכל ,הברדא" :יברה ובישה
..."סיעכהל רמומ אלותודיסחה יכרד


החמשב לולא

הרוחש -הרמ ,תובצע לש הריווא התייה לולא שדוח ימיב תיללכה הריוואהש םינמז ויה
החמש לש םייח -חור וב הסינכהו ,לולא שדוחל םג שדח חור-בשמ האיבה תודיסחה .תורדקו
.החמש ךותמ הבושת - רתוס וליפאו שדח הכ דע היהש גשומ הדמיל איה .תובהלתה לשו

תא שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ ראתמ (68 'מע םירוביד יטוקל) ויתוחישמ תחאב
ומכ ויה לוכה .הרוחש הרמ םלוכ לע תלפונ התייה ,לולא עיגהשכ ,רבעב" :הזה יונישה
סינכה ט"שעבה .לוכ ינפ לע ךוסנ היה בצע לש ןנעו ,הלודג תובצע הררש .ןנעב םיסכתמ
םגש ,ךכ ידיל איבהו ,תובצעהו הרוחש הרמה תמהוז תא הצוחה קליס אוה ...הדובעב תויח
."הבושתב רוזחל וילעש עדוי קידצ

שפנב תוקולע

רבכ ונחנא" :רמוא הרייעה אפור תא םעפ עמש דלי ותויהבש ,רפוסמ 'יעצמא'ה ר"ומדא לע
ימי רבכ םימיהש ,רמול ןווכתה אוה ."תוקולעה תא יתדמעה אל ןיידעו ,לולא לש וכות-ךותב
,ץיקב קר גישהל היה רשפא תוקולע) תוקולעה תא גישה אל ןיידעו ,לולא ימי ,ץיקה ףוס
.(תורתתסמ ויה ןה ףרוחב וליאו

ונא" :דליה םהל רמא .םידיסח לש הזילע הרובח שגפ ,'רדח'ה ןמ דליה רזחשכ ,ןכמ רחאל
והת ."םיחדבתמו םיבשוי םתאו תוקולעה תא םתדמעה אל ןיידעו ,לולא לש וכות-ךותב רבכ
,םדה תחיתר תא טיקשהלו לקלוקמה םדה תא זיקהל הקולעה דיקפתש ,ריבסה דליהו םידיסחה
.הנשה-שארל הנכהה תדובע - לולא שדוח תדובע יהוזש

לכמש ,ט"שעבה לש וכרד יהוז" :ביגה אוהו ,ןקזה ונבר ,דליה יבא ינזואל ועיגה םירבדה
לצאו ,ךכ לע ונבאכו ונלמע ונחנא .'ה-תדובעב חקל קיפהל םיכירצ םיעמוש וא םיאורש רבד
בוט ץוצינ ךישמי יכ ול ינא חיטבמ - וז ךרדב ךליש ימ .דלומו יעבט רבד הז ונינב
."תורוד-ירודל וערזלו ול ,הדובעב ועייסיש

ר"ומדא לש וירבד תובקעב ,תועמדמ הבוטר שרדמה-תיב תפצר התייה הנש התוא לש הנשה-שארב
ןמו החמשה ןמ ,תועורק םיילענ שרדמה-תיבב וללוגתה הנש התוא לש הרות-תחמשב .יעצמאה
.(5 'מע ו"צרת תוחישה רפס) ןקזה ונבר תחטבה תובקעבש ,םילודגה םידוקירה

שואיי ילב

היה ךיא ורכזי הנשה ינמזמ ןמז לכבש ,םהיכנוחמ תא וריהזה םהיתורודל םידיסחה ינקז
ימי ,לולא שדוח םידיסח לצא םעפ םיארנ ויה ךיא .ורבעש םינשב םידיסח לצא הז ןמז הארנ
הנשה ידעומו תותבש ,לוחה ימי ,ונתחמש ןמז ,םירופיכה-םויו הנשה-שארל המדקהה ,תוחילסה
.(207 'מע ט"שת םירמאמה רפס)

אלש םיחוטבש ולאכ תונובשח קר םישוע הנשה ךשמב ןכש .לולא שדוח אוה ןובשחה שדוח
שפנ-ןובשח םיכרוע לולא שדוחב לבא .הדובעב שואיי לש ץמשל ףא וא תושילח ידיל ואיבי
.(בע 'מע ח ךרכ ,שטיוואבוילמ יברה לש שדוק-תורגיא) ידוסיו ףיקמ

לע תוכהל םיכירצ 'ונמשא' תרימא תעב" :רמוא היה שטיוואבוילמ לאלצב-לאומש יבר דיסחה
-יטוקיל) ..."ותוא םיפטלמש ערה-רציה בשוח ,דיב ותוא םיכמשכ .דיב אל ,לקמב בלה
.(גצת 'מע ,ג ךרכ םירוביד

."םיימעפ הז ונבש התע יכ ,ונהמהמתה אלול יכ" :לולא יזמר תא תודיסחה תרות תשרפמ ךכו
יפל - ונבש ,(לולא תויתוא 'אלול') לולא שדוחב שפנה-ןובשחב ךיראמו המהמתמ םדא רשאכ
לש תיטרפה הבושתהו הנשה-שאר לש תיללכה הבושתה - םיימעפ הז ,ולש הבושתה היהת הז ןפוא
.(גי ןמיס ,בוט-םש-רתכל תופסוה) םירופיכה-םוי

ה ,םירופיכה-םוי ,הנשה-שאר ,לולא :תובית-ישאר - 'הירא' ."אריי אל ימ גאש הירא"
.(ה"לשה םשב) אריי אל ימ בל - ולא םימי םיעיגמשכ .הבר-אנעשו


הלואגל הייפיצב


אוהש םוקמ לכ...'וגו עקתי אוהה םויב היהו רמאנש ,העושיל הפצי ,םולחב רפוש האורה"
"לארשיל הפי ןמיס הז ירה ,רפוש רמוא
(ולת היעשי ינועמש טוקלי)

היהש השעמ


ורשפו םולח

,םימצמוצמ םיפקיהב ויקסע ולהנתה הליחת .םיצע רחסמב סחניפ 'ר לחה רשועה לא וכרד תא
.ןוממ ריתע רישעל ןכמ רחאלו דימא שיאל השענ הגרדהב .וכלהו ובחרתה ןמזה תצורמבו

הקדצה יכרוצל םג תוכורב תואצות הבינה וזש םושמ ,ותחלצה לע הליהקה החמש הליחתב
.םהיכרוצלו הליהקה ינבל רתויו רתוי רכונמ סחניפ 'ר השענ טא-טא םלוא .הלש דעסהו

רבעו ,םידוהיה ויחא תביבסב תויחל חונב דוע שח אל סחניפ 'רש ,ךכ ידיל םירבדה ועיגה
רדגש ,םידממ-תבחרו תראופמ הריט ול םיקה םש .ןיטולחל ירכנ רוזאל ,ריעה לש ינשה הצקל
.היחתפ לע םיבצינ ףס ירמושו הל ביבס

ןיידע םינושארה םימיב .הקדצ ןתממ תוענמיהל םג ליבוה תודהיה ייחמ ותוקחרתה ךילהת
ולעננו ןייעמה שבי ןמז רובעכ לבא ,עונצ עבטמב תוכזל ףאו ותיב לע קפדתהל היה רשפא
.דסחה ישועו םיבידנה תמישרמ סחניפ 'ר תא קוחמל רעצב וצלאנ הקדצה יאבג .םירעשה

.תומצעה תא איפקה זע רוקו תוצוחב ובשנ דואמ תוזע תוחור .רעוס יפרוח ברעב הרק הז
לע רבד עדי אל ,סחניפ 'ר לש ותיב לע קפדתהו תיבה חתפבש הזוזמב ןיחבהש בולעה ךלהה
הארמל רמכנ ובילש ,רעושהו ,תיבהמ סחניפ 'ר העש התואב רדענ ולזמל .תיבה לעב לש ויפוא
.המינפ וסינכהל ליאוה ,רוקמ אופקל דמועה ,ןכסמה ךלהה

שפחל רהמל ול ץעיו וילעבו תיבה ביט לע ודימעהל רעושה רהימ ,חרואה העמק ששואתה ךא
."םיחרוא בהוא וניא ןודאה" ןכש ,הלילל תרחא הינסכא ול

.ותיבל סחניפ 'ר סנכנ הבע הוורפ ליעמב ףוטע .עמשנ הלגע קושקש לוקו םירבדמ םה דוע
..."!הצוחה קלתסהו רהמ !?יוחמת-תיב ,ןאכ הז המ" :הדח התייה חרואה הארמל ותבוגת

ותריטמ קחרה-אל ,בוחרב תמ אצמנ ,ריעל שמא עלקנש ,רז ךלה :ריעב העומשה הטשפ תרחמל
אל ךא ,רבודמ ימב עדי םנמא .דחוימב השגיר אל העידיה ומצע סחניפ 'ר תא .סחניפ 'ר לש
.ושפנ תוולש תא דורטל וז הדבועל חינה

ודקפ ,"ונמע אוב" .םינוסח םירבג ינש ותיבל וצרפתה ומולחב .ריעסמ םולח םלח הלילב
.הקזחב וב וזחאו וילע

.עתפומ ,לאש ,"?ןאל"

.(ןי'זורמ לארשי יבר לש ונב) "ןיטאיסוהמ אגרש-יכדרמ יבר קידצה לצא הרות-ןידל"

.תעדל שקיב ,"?המלו המ לע"

.שבויב הנענ ,"ונמזבו ותיעב עדוויי לוכה"

לבוה רשאכ ךא ,הארמהמ םסקוה טק עגרל .האנ תיב הפיקמה ,הלודג רצחב ומצע אצמ םואתפ
יברה ,ןידה -תיב באל ךרד ונפ" .וביל תא אלמל הדרחה הרזח ,םדא-ינב שודג םלוא ךותל
רבכש םיפסונ םינייד ינש ןיב בשייתה אוה .יברה סנכנ זאו ,ארוק לוק עמש ,"ןיטאיסוהמ
.ול וניתמה

אוה .ורופיס תא ללוגל לחהש ,ןכסמה ךלהה אוה אולה ,עבותה תא תוהזל ול השק היה אל
ויטבמל שידא רתונ רשא ,סחניפ 'ר לש ותיב ןתפמ לע דמעש העשב ותושישתו ונובער לע רפיס
ךלשוהש רחאל ,םלועב םינורחאה ויעגר לע רפיס ררמצמ טוריפב .ללמואה והארמלו םיננחתמה
לש םיבר םימי רחאל .עישומ יל היה אלו ולזא םינורחאה ייתוחוכ" .םינפ-תשובב בוחרל
."תוומל רוקהו בערה ינועירכה ,הקיר הביק

הנושארל .קתש סחניפ 'ר .ןידה-תיב בא ולוקב םיערה ,"?ךתנגהל המ-רבד רמול ךל שי םאה"
.וישעמ לע השובו הטרח שח

ךשוכר תא רוכמל ךילע" :סחניפ 'ר לא יברה הנפ ןידה-תיב ירבח ןיב תוצעייתה רחאל
לכלכת רחאה ויצחב .היכרצ לכל גאדתו ללחה תחפשמ תא סנרפת דחאה ויצחב .םיינשל וקלחלו
הכזת ,ךרצנו ינע לכל ךירעש תא חתפתו ךכרד תא הנשת ,הז ןיד ךילע לבקת םא .ךתחפשמ תא
."ןוקיתל ךתמשנ

רזח הז םלוא ,ולטבלו םולחהמ םלעתהל הסינ הליחתב .העיז ףוטש ותנשמ ררועתה סחניפ 'ר
עוסנלו םוקל טילחה םיבר םיטבל רחאל .וגב םירבד יכ ןיבה אוה .םיאבה תולילב םג הנשנו
.ןיטאיסוהל

תא רכז אוה .םוקמה תא ריכה אוה .הקזוחב םועפל וביל לחה יברה לש ותיב רבעל הנפשכ
אולה .שרדמה-תיב ךותל סנכנש העשב וב זחא םייכרב-קיפ !םולחהמ - תיבה תרוצ תאו רצחה
!וניד רזגנ ובו 'וטפשמ' ךרענ ובש םלואה הארנ קוידב ךכ

סחניפ 'ר שח ,ןומהה תוסחב .יברה ירבדל ןיזאהו שרדמה-תיב תא שדג םידיסח לש לודג להק
,שיאה אוה :קפס ובילב רתונ אל רבכ תעכ .יברב ץיצהלו המינפ קחדיהל הסינו רתוי חוטב
.םולחהמ ןידה-תיב בא

יברה לש ועבצא תעונתב ןיחבה אל אוה .ךוראו רצ ליבש ןיעכ להקה ךותב רעפנ םואתפו
דמע סחניפ 'ר .וביבס םידמועה וב וקחד ,"ךל ארוק יברה" .וילא תשגל ותוא הנימזמה
:רמאו דח טבמ וב ןתנ קידצה .ולומ בצייתהו יברה לא עספ תולשוכ םיילגרב .ףלעתהל
."ןוקיתל הכזו השע .ךילע רזגנש לככ תושעל רמשיה"

סחניפ 'ר .רחא םדא היה רבכ ,ונופלעמ ררועתהשכ .טטומתה אוהו ויתוחוכ וספא הז עגרב
ןוקית הצר אוה .ותוא האלימ הקומע הטרח .וילע רזגנש תא קיודמב םייקי יכ רוריבב עדי
.ותבצחמ רוצל בושלו ותמשנל

(םילשורי ,ןמזורג ןורהא ,רופיסה חלושל ונתדות)

ןרטש לאינד ברה םע םיידוהי םייח
עבטה קיחב תודהי .ןרטש ברה


תנגהל הרבחה לש ברה :ריכהל אנ
עבטה

הצוח ולש תוליעפה לולסמ .והנשמל דחא הדש רפס-תיבמ רבוע ,עבטב ץצורתמ אוה עובשה לכ
תרחמל ,הבצחב ינש םויב ,תליאב ותוא אוצמל םילוכי םתא ןושאר םויב .הלוכ ץראה תפמ תא
אוה םיתיעל זא םג ?ישיש םויבו .ןירצקב ישימחב ,םירפא-הלעמב יעיבר םויב ,ידג-ןיעב
.ןומרחב ילוא וא ,ביזכאב ,רובת-רפכב תבשה תא תושעל ןנוכתמ

ברה ,עבטה תנגהל הרבחה ברב אלא ,יעוצקמ רקוחב אל םגו עבשומ עבט בבוחב רבודמ אל
הרשמ אלממ אוה הנש שמחו םירשע רבכ .הווקת-חתפ בשותו ץינ'זיו דיסח ,ןרטש לאינד
וב וטיבהש ,עבטה תנגהל הרבחה ישנא ברקב טעמ הנושמ שח ,וירבדל ,הליחתב .וז תידוחיי
םע תישיא תורכיה לשו חטשב תוליעפ לש תובר םינש רחאל ,םויכ .רידנ ןזמ רופיצ לעכ
איה ולש הלימו ותוא םיבבחמ הרבחה ישנא .ףונהמ יעבט קלח רבכ אוה ןרטש ברה ,םישנאה
.םהל שדוק

עבטב תורשכ

התא המ" .הבג תמרהב תחא-אל ןרטש ברה לקתנ ,יח אוה הבש תידיסחהו תידרחה הרבחב םג
ותוא םילאוש ,"!?םיחרפמ תורשעמו תומורת שירפמ !?תויח לש םינמיס קדוב ,םש השוע
םילעופה הדש רפס -יתב רשע-םינשב םיחבטמה תורשכל גאוד אוה לוכ-םדוק ,ןכבו .ךויחב
.עבטב הדימל םע לויט בלשל םישקבמה ,םירגובמו רעונ-ינב םיחראמ הלא םירתא .ץראה יבחרב
.ץראב רעונה תוינסכא םיעבראכ לש ברה אוה ,ךכ לע ףסונ

םינשב דחוימבו ,םש ןרטש ברהש זאמ .תויתד תוצובקל םוחתל ץוחמ ויה הדש רפס-יתב ,רבעב
םינותנו תיסיסב תורשכ םירשכ וללה תומוקמה לכש הדבועה דבלמ .בצמה הנתשה ,תונורחאה
תורשכ חיטבהל ,שארמ העדוהב ,תורשפא םג שי ,תורשכ-יחיגשמ תווצ לש עובק חוקיפל
'םינמזה ןיב' תפוקתב ,לשמל ,ךכ .םוקמב חראתהל תשקבמה הצובקה תנמזה יפ-לע ,תרדוהמ
קיחב ץיק-הנחמ וב המייקו ןורימ רהבש רפסה -תיב תא תימלשורי הבישי הרכש תיחכונה
.עבטה

תבש לויט

-יתבב תוידרחו תויתד תוחפשמל עובש-יפוס - ףסונ שודיח תונורחאה םינשב סנכוה ותעפשהב
רפסה-תיבב ,תאזכ תבשב תוחפשמ רשעכ דוע םע ןרטש ברה ףתתשה תועובש המכ ינפל .הדש רפס
.ןלוגב רינ ץוביק דילש 'ןומרח'

.'לביטש'ב ומכ םירועישו תוליפת ונלהינו תידיסחה תשובלתה לכב םשל ונאב" :רפסמ אוה
םוחת ךותב ,ןבומכ ,לוכה .ןד לחנל יצחו םייתעשכ לש לויטל ונאצי םיירהצה רחא תבשב
."'ןימוחת בוריע' תוברל ,תבש

שדוק תוחילש

םינשב" .הרות-רפסו שדוק ירפס ובו תסנכ-תיב הדש רפס-תיב לכב שי ןרטש ברה תוכזב
םימייתסמ םיתיעל רשא ,םינכוסמ םילויטל םיאצויה תובישי ינב לע עומשל םיברמ תונורחאה
תרדוסמ הכרדה לבקל ולכוי םש ,הדש רפס-יתב םע רשקב דומעל עיצמ ינא הלא לכל .ןוסאב
.ןרטש ברה רמוא ,"ןירדהמל רשכ חוריא ,שארמ םואיתב ,םגו

תוחילש ותדובעב האורה ,ץינ'זיוומ ר"ומדאה ,וברמ דודיעל הכוז אוה ךרדה ךרוא לכל
ושגפ אל םשל יאוב דעש ,םיבשומו םיצוביק ינב םה הלא רפס-יתבב םישנאה תיברמ" .שדוק
תוברקתה םלצא הלח ,יפמ ודמלש םירבדהו ימע תכשוממה תורכיהה תובקעב .ידרח ידוהי םלועמ
.ןרטש ברה רמוא ,"םימש-םש שודיקו תובבל בוריק ךכב האור ינא .תודהיב רושקה לכל הברגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ם"תס תקידב

?הקידבל תוזוזמו ןיליפת ,הרות-רפס רוסמל םיבייח יתמ :הלאש

תבייח הזוזמ .תופוצר תויועט שולש וב ואצמנ םא תשדוחמ ההגהב בייח הרות-רפס :הבושת
תאז לכ .ןיליפתה תא קודבל שי ובש דעומה םג הז .יצחו םינש שולש לכ ןידה ןמ הקידבב
.םימלוה םיאנתב ורמשנו ןידכ והגוהו ובתכנ וללה ם"תסה ירצומש יאנתב

תוזוזמהו ןיליפתה תא קודבל םיגהונ (תדחוימ הכרבל םיקוקזש ימ ןכו) תווצמב םירדהמה
.לולא שדוחב בוט המו ,שדוח רשע-םינשל תחא

הרות-ירפסב .שאר-לש ןיליפתבו תוזוזמב דחוימב ,ןמזה ךשמב תוהדלו קדסיהל לולע בתכה
םייקתמ אוה בוטה הרקמבו ,ירשפא-יתלב טעמכ הז בצמב ןוקיתה .דואמ היוצמ הייהדה םינשי
.דבלב הרצק הפוקתל

םיהיגמ ינש ידי-לע שארמ וקדביי ,תוזוזמהו ןיליפתה תוישרפ ,הרותה ירפסש דואמ יוצר
םינשב 'ם"תס תרמשמ' בשחמב ,תוזוזמו ןיליפת ןכו ,הרות-ירפס יפלא תקידב .בשחמ ידי-לעו
.(!תויתואה תרוצ תקידב אלל ףא) םילוספ םהמ 90%-כש התלעה תונורחאה

תויעב .ןידכ אלש ובתכנש הרות-ירפס וליפאו ,תוזוזמ ,ןיליפת תוישרפ בורל םייוצמ קושב
.דועו תויתוא דוריג ,'המשל' הנווכ רסוח :הקידבב תולגל ללכ ןתינ אל תובר

זאו ,הכלהב (לזלזמ וא) יקב וניא רפוסהש חיכומ רבדה ,לוספ ותוללכב בתכהש םילגמ םא
רחוסל וא רפוסל קרו ךא תונפל דיפקהל שי ןכל .וזנוגל שיו ,רפסה תא ןקתל רשפא-יא
.ולא תוכלהב יקבה ךמסומ בר תצלמה יפל ,םינימא

םתוא םינמסמו ,םנקתל רשפא-יאש ,םילוספ הרות-ירפס םג שדוקה-ןוראב םיקיזחמה שי
חור ןיאש ,רמאנ הז לע םג ילואו" :ךכ לע בתכ שטיוואבוילמ יברה .ץוחבמ טנבאה תרישקב
.ירשפאה םדקהב תאז תושעל שי ,ונקתל רשפאש הרות-רפס ."הזמ החונ םימכח
.ח"ס א"פ 'רדה-תבוח' .נ"שו ,םש רפוסה תנשמו טי 'יס רפוסה תסק .כ"ונו אצר ,טער ד"וי ,טל ח"וא
.חיק 'יס ד"וי גהנמו הכלה ירעש


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי
דורב םחנמ :ךרוע"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il