608 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

םיטפוש תשרפ * (28.8.98) ח"נשת'ה לולאב 'ו * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


םיכוב הלא ,םיגגוח הלא


,םיכוב ץראב ,םיגגוח ולסואב :םיארנ ונחנא קוידב ךכ
ךישמהל "תובייוחמ" השיגרמ לבא ,ןוסא הזש הניבמ הלשממהו
תנכוסמה ךרדב


ץראב ,םכסהה תמיתחל םינש שמח םיגגוח ולסואב :לוכה תורמוא עובשה תליחתב תורתוכה
קוידב ךכ .ךילהתה "םודיק"ל לעופ לבא ולסואל עסונ אל הלשממה-שארו ,םידוהי םיחצרנ
"תובייוחמ" םישיגרמ לבא ,ןוסא הזש םיניבמ הלאו ,םיכוב הלא ,םיגגוח הלא :םיארנ ונחנא
.תנכוסמה ךרדב ךישמהל

ונתוא ענכשל וסנת לא .תודבועה םע ונתוא ולבלבת לא .תיתד הנומא ןיעמל ךפהנ ולסוא
םג ךילהתב ךישמהל ךירצ ןכלו ,לוכה לעמ איה ולסוא תשודקב הנומאה .םיינויגה םיקומינב
רתוי ילוא גיאדמ הזה יתבשחמה ןועביקה .וטטומתהו וסרק ססובמ היה ןהילעש תוחנהה לכ םא
.לוכמ

ןויגיה רסח

תושחכתהה ,הנושארבו שארב .םיטביה המכמ ןוסא אוה ולסוא םכסה ,ןימאמ ידוהי לש ותניחבמ
.תעזעזמ איה לארשי-ץרא לש הביל לע רתוול תידוהי הלשממ הטילחמ הבש תולקה .לארשי-ץראל
ןיבהל רשפא-יא לבא ,וניתובא תלחנמ דרפיהל חוכב ונתוא םיצלאמ ובש בצמ ןיבהל רשפא
.ותומכ ןיאש םשה לוליח הז .רחוסל תרבוע הרוחסכ ונתדלומ ילבחב שומיש לבקלו

תוכייש תושגר ול ןיאו לארשי-ץרא תשודקב הנומאהמ קתנתהש ימ לש ויחנומב םג ךא
והשימ ילוא .חקו ןת לע ססובמ םכסה לכ .יסיסב ןויגיה לכ רסח אוה ולסוא םכסה ,התמדאל
תחא לע אל ףא ורתיו אל םיניטסלפה !םולכ-אל שממ - ?ונתנש המ לכ תרומת ונלביק המ עדוי
,ופיל םיטילפה תביש ,םהידיל הקיתעה םילשורי תריסמ ,תויולחנתהה קוריפ) םהיתושירדמ
.םהיתודמעמ רטמילימ וזז םהש ילבמ ,םירתוומ ןמזה לכ ונחנא ,רמולכ .('וכו הפיחו וכע

יסחיל םיניטסלפה תא דדועתו רורטב םחלית תיניטסלפה תושרהש ,החנה לע ססובמ היה םכסהה
ימיב ומכ דירחמ רורטב ונפטשנ הבש הפוקת התייה אל .הרק הזמ ךפהה .ונמע תודידיו םולש
היזיוולטו וידר תונחת תוסחב ,םייתצלפמ םידממל העיגה תימשיטנאה התסהה םג .ולסוא
.ונידי-ומב םתושרל ונדמעהש

לודג ,אבצ ונב 'הרטשמ' תוסחב .ךרדה לכ ךרואל ונתוא םימרמ םיניטסלפהש ןיבמ קונית לכ
םה םשו ,טלקמ ירע םהל ונתנ ,םיטסירורט רוצעל םוקמב .םכסומהמ השולש וא םיינש יפ
תדובע'ל םיטופשה ןמז רובעכו ,תרושקתל הגצה אלא םניא קזבה יטפשמ .םיישפוח םיבבוס
.ץוחב םיאצמנ רבכ 'ךרפ

םיכישממו םיווכנ

וליפא .םיעזעדזמ ןכא םה ,םיינויגה םישנא ינפל וללה תוארונה תודבועה תא םיגיצמשכ
ןהבו ,תיניטסלפה היזיוולטב תורדושמה תוינכתב ופצשכ וררמטצה ולסוא ידיסח ילודג
לש טנרטניאה רתא חכונ עוזעז ועיבה לאמשהמ תסנכ-ירבח .םידוהי חצרל םידלי םיכנחתמ
םה תאז לכ ירחא םג לבא .לארשי תדמשהל תארוקה ןוגראה תקוח תמסרפתמ ובש ,חתפה ןוגרא
.ךילהתה ךשמהב םיכמות

ונמצעל ונללוע המ ונחכונ אולה ?תעדה תולילצ תא ונדביא םאה ?ונל הרק המ - לאוש התאו
תאזה הרמה תוסנתהה ירחא םג םאה ;טלקמ ירעל םתכיפהו בייוא ידיל ונצראמ םיקלח תריסמב
?םהידיל ץראהמ םיזוחא 13 דוע תריסמב טלקמה ירע תא ביחרהלו ףיסוהל םינווכתמ ונחנא
?ןויגיהה הפיא

ינפב הלענ הרטמ םהיניעב איה םיחטשה תריסמש ,םיקלח ונכותב שיש ,הנקסמהמ סונמ ןיא
.םתנעטכ ,םימע ןיב תוסייפתהל ,רורט תעינמל ,םולש ךילהתל רשק םוש הזל ןיא .המצע
ןיאו תילארשי -יטנא התסה שיו רורט שיו םולש ןיא םא םג ,םיחטש רוסמל איה הרטמה
.םיוולש םיחרזא לש חצר תונגל וליפא תונוכנ

םדה תא וכפש אל ונידי" :זירכהל םיכירצש ריעה ינקז לע םיארוק ונא עובשה תשרפ ףוסב
!תאז רמול לכות אל ינוסאה ךילהתה תא הכישממה הלשממ ."ואר אל וניניעו הזה
םירפס- אינת רואיב

ןירג לאיתוקי ברה תאמ
רבחמה תאצוהב
.רפסה תא דומלל םישקבמש ימ ברקב הבר החלצהל הכז אינתה רפס לע 'ןתיאל ליכשמ' רואיבה
.03-9606733 'לט .'מע 322 .מ-זל םיקרפה לע ,יעיברה ךרכה רואל-אצוי התע

- תנווכה לע

קחש-ןיקפיל ןימינב תאמ
םייח תרות תאצוהב
לבחמ עציבש תויריה תפקתהב האישש םיעוריא תרשרש לע ריקחת שיגמ ,חיטבמ יאנותיע ,רבחמה
ןונגסב בותכ .שטיוואבוילמ יברה תריישב ועסנש הבישי ידימלת סומע בכר לע ינונבל
.03-9606120 'לט .'מע 219 .קתרמו חלוק יתלילע

- םיימלשורי םירופיס

םהרבא-ןב 'נ תאמ
תעדה ימימ ןוכמ תאצוהב
רבחמה .םילשורי לש תואלפומה היתויומד תא תראתמה ,האלפומ הרדסב ןורחאו ישימח ךרכ
294 .הלא הלעמ-ישנאל תומדיהל הפיאש ונב ררועלו ,ריעה לש תפומה תויומד תא ראתל חילצמ
.02-6522065 'לט .'מע

- המחלמה תרעסב דדוב

וקרמ לפוק-רשא תאמ
רבחמה תאצוהב
ידכ ךות ,הינמורבש יסאי ריעה תודהיב הנש םישימחו האמכ לש הפוקת רבחמה ללוגמ רפסב
.04-8641905 'לט .'מע 197 .םיעוריאהו תויווחה רישע ,ישיאה ורופיסשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .םיטפוש תשרפל


איבנה לוקב עומשל

'ה ךל םיקי ינומכ ךיחאמ ךברקמ איבנ" :איבנה לוקב עומשל יוויצה עיפומ ונתשרפב
לע רובעל רמוא וליפא" :ל"זח םירמוא "ןועמשת וילא" םילימה לע ."ןועמשת וילא ,ךיקולא
."ול עמש - העש יפל לוכה ,למרכה רהב והילא ןוגכ ,הרותבש תווצמ לכמ תחא

ווטצנ שדקמה-תיב הנבנש רחאל .תומבב תונברק תברקה אשונב איה ל"זח םיאיבמש המגודה
,תומב יבג-לע הברקהה הרסאנו ,שדקמה-תיבב חבזמה לע קר םהיתונברק תא בירקהל לארשי-ינב
רהב והילאכ ,העש תארוהכ ,םש בירקהל הרומ איבנ םא םלוא .ןכל םדוק גוהנ היהש יפכ
."ןועמשת וילא" יוויצה הז לע לח ,למרכה

ירשפא לוכה

תוכיראב םיטרופמ םש .דומלתב םיחבז תכסמ םויסב תררועתמש הלאש ריבסהל שי תאז רואל
ןהל היה אלו תומבה ורסאנ - םילשוריל ואב" :שרופמב םש רמאנ ירהו .תומבב הברקהה יניד
,המבב הברקהה יניד תא טורטורפבו תוכיראב ל"זח ונתוא םידמלמ אופא המ םשל ."רתיה דוע
?םלועה ןמ רבע רבכש רבד

הווציו איבנ אובי םא - הזה ןמזב םג המב יבג-לע ןברק תברקה לש תורשפא טלחהב שי אלא
עומשל יוויצה ונילע לח הזכ הרקמב .למרכה רהב והילא השעש יפכ ,העש תארוהכ ןכ תושעל
.המבב הברקהה תוכלה תא תעדל ונילע ןכלו ,המבב בירקהלו איבנה לוקב

ונימיב האובנ

שדוקה -חור הקלתסנ ,יכאלמו הירכז יגח ,םינורחאה םיאיבנ ותמשמ" :ל"זח ורמא םנמא
המכ ונאצמ .ךכ רבדה ןיא םלוא ;וננמזב האובנ תויהל הלוכי אלש הארנ הז יפלו ,"לארשימ
,ם"במרב םג .םינורחאה םיאיבנה רחאל םג שדוקה-חור תארשה התייהש ל"זח ירבדב םימעפ
.הזה ןמזב האובנל עיגהל רשפא -יאש רמוא אוה ןיאו ןמז לש הלבגה ןיא ,האובנה תוכלהב

ןיאש אלא ,תירשפא האובנה ןיא םינורחאה םיאיבנה רחאלש ,ל"זח ירבד תא שרפל ןיא ןכל
-חור "הקספ" וא "הלטב" םירמוא םה ןיא :םנושל קוידמ םג רבתסמ רבדה .םדוקמכ היוצמ איה
עיגהל רתוי השקו הרידנ התשענ אלא הקספ אלו הלטב אל האובנה ןכש ,"הקלתסנ" אלא ,שדוקה
שדוקה-חור דימ" - האובנה תארשהל םישרדנה םיאנתה תא גישמש םדא אצמנש עגרב םלוא .הילא
.ם"במרה ןושלכ ,"וילע הרוש

תסנכה-תיב תשודק

שדקמה-תיבב ןברק םיבירקמ רשאכש ,ךכב איה המבב הברקהה לע שדקמה-תיבב הברקהה תלעמ
.שודק םוקמל ותוא םג השוע איהו חבזמה דמוע ובש ימשגה םוקמב םג השודקה תטשפתמ

לכ .'טעמ שדקמ' תניחבב םהש ,שרדמה-תיבו תסנכה-תיב תשודקב ,ונימיב םג תמייק וז הלעמ
רבד לכ תושעל ףידעהל שי ןכלו ,תסנכה-תיבב השענ אוה רשאכ הרתי השודקל הכוז בוט רבד
.ותשודק לע השודק ףיסוהל ידכ ,תסנכה-תיבב השודקבש
(70 'מע ,די ךרכ תוחיש יטוקל)

דחוש :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםירבד דחוש

רוסא םירבד דחוש וליפא אלא ,ןוממ דחוש רמול ךירצ ןיא - "חקית אל דחושו" :ןנבר ונת
.דחוש לש גוס לכ - "דחוש" אלא חקית אל "עצבו" הרותב רמאנ אל .תחקל
(א,הק תובותכ)


תווצמ דחוש

,הרות הברה דמל ,ויד תווצמ השע רבכש ולדשמ אוה .דחוש םדאל תתל ערה-רצי לש וכרד
."דחוש חקית אלו" :הרותה הריהזמ הז לע .הרותה ךרד יפכ אלש תצק תושעל םג ול רתומו
(בוסוקמ םייח יבר)


תועמד דחוש

השענש לווע לע הננואתה שילש תועמדב .הנטוק לש הבר ,עשוהי יבר ןואגה לא הסנכנ הנמלא
רמאו ונימזהל ברה בריס .ברה לצא הרות-ןידל ונמזל השקיבו ,ריעה יבשותמ דחא ידי-לע הל
לכוא אל .דחוש רדגב םה ,הנמלא לש טרפב ,תועמד םג ,ףסכ לש אקווד-ואל אוה דחוש :הל
.םינפ -אושמ אלל גוהנל לכוא אל יכ ,הז ןידב ןידל

לופכ ןורוויע

תומש) םיטפשמ תשרפבו ,"םימכח יניע רוועי דחושה יכ" רמאנ (טי,זט םירבד) םיטפוש תשרפב
ימ אוה חקיפהו ,הרות הברה דמלש ימ אוה םכח ."םיחקיפ רוועי דחושה יכ" :רמאנ (ה,גכ
הרותב ותמכח תא ןה - וללה םינבומה ינשב ןיידה יניע תא אמסמ דחוש .אמלעד ילימב םכחש
.םלועה יניינעב ותוחקיפ תא ןהו
(א"רגה)


ךופה האור

רוויעה .תואיצמה תא ןוכנ םיאור םניא םהינש :דחא רבדב םימוד רוויעו דחוש חקולה ןייד
.תמאה ןמ הכופה הרוצב רבד לכ האור רבדב עגונה וליאו ,המואמ האור וניא
(בו'צכוסמ םהרבא יבר)


םיאתפ יניע

תימינפה תולכתסהה .םיחודמו אווש-תוזחמ תואור ןה יכ ,םיאתפ יניע ןה םיימשגה רשב יניע
תימינפה הייארה תא רוועמ דחושה .דבלב םימכח יניע תלחנ איה םירבדה לש םכות-ךותל
.םימכחה לש הנוכנהו
(תמא תפש)


תואור םייניע

ל"זח רמאמ תא שרפל ליגר היה אוה .לודג ינע היהו דחוש יניינעמ דואמ רהזנ היה דחא בר
ץמשמ רהזנה ,רשיה ןיידה :וז ךרדב "תואור ויניעש המ אלא ןיידל ול ןיא" (ו ןירדהנס)
- תואור ויניעש המ אוה דיחיה ושוכר ,םיסכנ אלו רשוע אל ומלועב ול ןיא ,דחוש לש
...ורוועתנ אל ויניעש
(הרות ינינפ)


דבל ראשנ

,ןיידל הנווכה ."דח אוהש - ?דחוש יאמ" :דחוש הלימה תא ךכ תשרפמ (ב,הק תובותכ) ארמגה
השעמב ה"בקל ףתוש השענ ותימאל תמא ןיד ןדה ןייד לכ" :רמאנ (כ תבש) ארמגב ןכש
.ףתוש אלב - "דח" רתונ אוה ,תמא וניא ונידו דחוש חקול אוה םא לבא ,"תישארב
(שדח תיב)

עובשה תרמיא


ושייבתי םייוגה

דסייל םיכסהל וילע עיפשהל התסינו 'המלש תדמח' לעב ינפל םעפ האב םיליכשמ לש תחלשמ
,אדנל הלבייל יבר ,ונתוחמ העש התואב היה ודיצל .הלשממה חוקיפב םינברל רנימס השראווב
.ותוחקיפב עודי היהש ,דרוגשיו לש הבר

ןהל עיגמש ונעטיו םלועה-תומוא ואובי אובל דיתעלש ,ל"זח ורמא" :הלבייל יבר רמא
לע אבה-םלוע ועבתי אל המל יכו .לארשי ליבשב תואצחרמו םירשג ונקית ןכש ,אבה-םלוע
?לארשיל ודימעהש םינברה

םינברה תא ריכזהל ושייבתי םמצע םייוגה וליפאש הארנ" ,הלבייל יבר ךייח ,"אלא"
..."הזה רנימסה דימעישתודיסחה יכרד


החמשב הבושת

םישרודה םירבדה ןוקיתו שפנה-ןובשח ,הבושתה תדובע אוה לולא שדוח לש וניינע רקיע
הזמ ררגיהל לק ןכל .תורמרמתה ,שאר-דבוכ ,תוניצרב הכורכ ,העבטמ ,וז הדובע .ןוקית
םגש תדמלמו ,לולא שדוח תדובע תא היחמו תודיסחה תרות האב .תורדקו תובצע לש השוחתל
.החמש ךותמ תושעיהל הלוכיו הכירצ הבושתה תדובע

'ה תא דובעלו החמשב דימת תויהל - תודיסחה לש םילודגה היתונורקעמ דחא איה החמשה
ינפב תובצעו הווצמ הניא המצעל איהשכ החמש :עודי ידיסח םגתפ שי .בבל-בוטו החמש ךותמ
הווצמ םוש ידי-לע עיגהל רשפא-יא החמשה האיבמ םהילאש םיהבגל לבא ;הריבע הניא המצע
.הריבע םוש ידי-לע םיעיגמ אל תובצעה תרדרדמ הילאש תחש-ראבה לא וליאו

הריתס ןיא

תושעיהל הכירצ הבושתה תדובע וליפאש ,הרובס תודיסחה ,םיעיתפמ םיעמשנ םירבדהש המכ דע
תויהל הכירצ הבושתה תווצמב החמשהש ,תויואטבתה תודיסחה תרותב םיאצומ ונא .החמש ךותמ
- החמשב תויהל םיכירצ הווצמ םתס םימייקמשכ םא ירהש .תורחאה תווצמה לכבמ תאש רתיב
המילשמו תנקתמ איהש דע ,הלודג הכ התלעמש ,הבושתה תווצמב םיקסועשכ המכו-המכ-תחא-לע
!תווצמה לכ תא

-ןובשח הניינע הבושת .יתואיצמ-יתלב תצק עמשנ החמשל הבושת ןיב רוביחה ,ןושאר טבמב
ונאטח רשא ה"בקהמ הליחמו החילס תשקב ,הרושכ ויה אלש םירבד לע הטרח ,קימעמו בקונ שפנ
?החמש םע וללה םירבדה םיבלתשמ ךיא ;ודגנ

םירבדב קוסעל רשפא .תוניצרמ ךפהה הנניא החמש .דוגינ לכ םהיניב ןיאש איה תמאה לבא
רובסש יפכ אלש - החמש יכ .הלודג החמשב תויהל תאז םעו ,רתויב םיבושחהו םייניצרה
;תוללוהתהו לוע-תקירפ אלא החמש הניא וז .תוגאד-ילוטנ םייחו שאר-תולק הניא - ןומהה
תוללוהתהל החמש ןיב :םירמוא םידיסח) תוללוהתהל החמש ןיב םילבלבמה םיבר ,ונרעצלו
תילכתל השודקה תילכת ןיבש קחרמה אוה ןהיניב קחרמה לבא ,קיקד הרעש טוח קר דירפמ
.רתויב יניצר רבד איה תיתימא החמש .(האמוטה

הלפנש הלודגה תוכזב ןנובתמ ידוהישכ .יתימאו יניצר ןכות םג שי תיתימא החמש ירוחאמ
.הלודג החמש אלמתמ אוה - ויתווצמ תא םייקלו 'ה-תרות תא דומלל ,ידוהי תויהל וקלחב
דימת אלא דבל וניא םלועל םדאהש ךכבו םלועה לע ה"בקה לש האלפומה ותחגשהב רהרהמ אוהשכ
החמשה רוקמש לככ .ותחמש לע ביעהל ןהשלכ תוגאדל חינמ וניאו חמש היהנ אוה - 'ה םע
.רתוי תיתימאו רתוי הלודג החמשה ןכ ,רתוי קומע

ליכהל לוכי בלה

-חוכ תווהלו שפנה ךותב ראשיהל הלוכי איה ךא בהלנ דוקירב ץרפתהל הייושע תאזכ החמש
הזה םלועה יניינעב קוסיעל ,תווצמה םויקל ,הליפתל ,הרות דומילל - 'ה-תדובעל עינמ
.ןכות תלעב החמש ,תימינפ החמש ,תיתימא החמש וז .םימש-םשל

ךלהתהל םיכירצ לולא שדוחבש רובסש ימ העוט .הבושתל הריתס םושב תדמוע הניא תאזכ החמש
.רסוימו 'יניצר' דימת תויהל ,םייתפשה לע ךויח תולעהל אל ,תורדוקו תולופנ םינפב
ג"י זא תוריאמו 'הדשב ךלמה' אצמנ םהבש םימי הלאש ,הבשחמהמ רתוי חמשל לוכי המ ,הברדא
!םימחרה תודימ

תושגר ינש הבריקב ליכהל םדאה שפנ הלוכי ךיא הבחרהב רבסומ (דל קרפ ףוס) אינתה רפסב
םהיניב ןיא םירבדה קמועבש ,רבתסמ .ערה לע תורמרמתהו בוטה לע החמש :תחא הנועבו תעב
וינפב רגוס ה"בקה ןיא ,'ה -ןוצר לע רבעו אטח רשאכ םגש ,ןנובתמ ידוהישכ .דוגינ םוש
תושגרל ליבקמב ,אלמתמ אוה - וימגפ תא ןקתלו וילא בושל תורשפא ול קינעמו תלדה תא
.'ה לא בושל וחוכב שיש לע המוצע החמש ,אטחה לע רעצהו הטרחה


הלואגל הייפיצב


"םיאיבנ ןישענ לארשי לכ ,אבה םלועל לבא ,ואבנתנ םידיחי הזה םלועב :ה"בקה רמא"
(ךתולעהב תשרפ ףוס אמוחנת)

היהש השעמ


םירחא םייח

,ןמדירפ והיעשי 'ר לש ונב ,עשתה ןב ,ןטקה הק'מולש לש וביל תא האלימ הבר תושגרתה
לחי תודחא תוקד דועב .(הנבלה היסור ברעמב הנטק הרייע) 'ץיבולינדב תסנכה-תיב יאבג
םיפוצה תעונת ,'םיצולחה רדסמ'ל הרייעה ירענמ םיבר ופרטצי וכלהמבש ,יגיגחה סקטה
.תיטסינומוקה

ורות עיגהב םלוא .רדסמה ירבח םע תונמיהלו םידחוימה םידמה תא שובלל קקותשה וביל לכב
םה .וחמו וירבח עתפל ומק ,רדסמה למס תאו תדחוימה הבינעה תא לבקלו ךירדמה לא תשגל
.ןכפהמ-יטנא לש ןב העונתה תורושל לבקל ןכתיי אלו ,בר ויבא יכ ונעט

ןיבה ויבא .ארונה ןובלעה לע ול רפיס קונח לוקבו ויבא לא הק'מולש רהימ עמודו עוגפ
ךל ,הק'מולש" :רמאו ושאר לע הכר די חינה אוה .ורעצב ףתתשה אל טלחהב ךא ,ונב בלל
..."םירחא םייח םיפצמ

םינמרגה יכ וניבהש ,'ץיבולינד ידוהי .היסורל םינמרגה ושלפ ןכמ רחאל בר-אל ןמז
וור אל יסורה ןוטלשב םג אולה .ךכל סחייתהל דציכ הליחתב ועדי אל ,םהילא םג ועיגי
.תחנ

לע םירתוימ תוחוכ וזבזב אל םינמרגה .'ץיבולינדל ינמרגה אבצה שלפ ובש םויה עיגה
הרטשמ 'ץיבולינדב המקוה םאוב םע .םוניהיג ייח םוקמב רצי שוביכה םלוא ,הנטק הכ הרייע
.םידוהיה ייח תא וררימ םהו ,םימשיטנא םיריעצמ תבכרומ התייהש ,תינלופ

הלחה תעכ .רדוגמ וטגב םידוהיה לכ תא זכרל הדוקפה העיגה רשאכ ולחה תויתימאה תורצה
תואטגב םינמרגה םיעצבמש תולודג תוטיחש לע תועידי עיגהל ולחה םג .שממ םויק תמחלמ
.תונטקה תורייעבש

התחנוהש ברח ,תינמרגה הטיחשה ברח תמייאמ םשאר לעמשכ 'ץיבולינד ידוהי ויח יצחו הנש
.ג"שת ףרוחב ,דחא ףניהב םשאר לע

רעי לש ורובטב ,הרייעל ץוחמ תבשה תא השע ,הרשע-תחאה ןב ,הק'מולש .תבשב היה הז
וצר םינמרגהש ,תומוק שולש ןב ,לודג תיב היה םש .הרייעהמ מ"ק םישולשכ ןכשש ,השטול
תצובק וסייג ךכ םשל .וצפשל ךרוצ היהו בר ןמז םמוש דמע תיבה .םהיכרוצל וב שמתשהל
ותרזעל קוקז אוה יכ רמאש ,םהמ דחא לא ףרטצהל חילצה הק'מולש .'ץיבולינדמ הכאלמ-ילעב
.דלי לש

תואלמ תויאשמ יתשב ןיחבה עתפלו רצחל דרי אוה .םדקומ הק'מולש ררועתה תבשה רקובב
וסחיי אל םה .הארש תא וירבחל רפסלו הנוילעה המוקל תולעל רהימ אוה .םינמרג םילייח
.םוקמב רובעל וגהנ םינמרג לש תובר תוריישש םושמ ,הרתי תובישח ךכל

בנגתהל ששחה לחה זא קר .םירדחה דחאב סנכתהל םהילע וויצו םהירמוש ועיגה העש רובעכ
ועמשנ עגר רובעכ .רדחה תא בוזעל ןהילע וויצ םירטושהש ,תורענ עברא םש ויה .םבילל
הדוכל התע הדמע הצובקה .שחרתהל דמוע לוכמ ארונה יכ רורב היה .ךומסה רדחהמ ירי תולוק
.םירטושה םיבצינ חתפב רשאכ ,רדחב

לש ירוחאה ריקב .היישותב לעפ עגר ותואב .ןזרג ותושרבש ,ומש ףסוי ,ןוסח רוחב םש היה
.ןולחה תא חתפו םירמסמה תא רשיי ןזרגה תרזעב .םירמסמב רוגס ,ןטק ןולח היה רדחה
ישאר לעמ וצפק םה .היינשה המוקב היהש ,ןולחהמ ץופקל םידוכלה ולחה ןכמ רחאל היינש
.םהיניב היה הק'מולש םג .םידוהיה תזועתמ םימומה ,הטמל ודמעש ,םינמרגה

,וירחא וקלד םינלופ םירטוש ינש .הריהמ הצירב חתפו םק ,גלשה לע תוכרב תחנ הק'מולש
דואמ בורק םירודכה תקירש תא שח ,וב וחור דוע לכ ץר אוה .םהיבור תא וילא םינווכמ
חנצו ובגב זע באכ שח עגר רובעכ .הילע ספטל לחהו העבגל עיגהשכ המלבנ ותסונמ .וינזואל
.תוומל וב םירוי םירטושה ויה ןכ-אל םאש ,ולזמ היה הז .תמ ומצע השוע ,הצרא

רקוב םע .הירחאלש הלילה לכו תבשה לכ ךכ .ץורל ףיסוהו ,םד-בזו עוצפ ,םק ןמז רובעכ
םש אצמו המינפ סנכנ ,תיבל עיגה אוה .וכרדב הרקייש ןושארה תיבל סנכיהל טילחהו בער שח
.םידגב תסבכמו תדמוע היירצונ

.היוגה ותוא הלאש ,"?[ידוהי] קודי'ז התא"

.הל בישה ,"ןכ"

.לואשל הפיסוה ,"?'ץיבולינדמ"

.הק'מולש הנע ,"ןכ"

.הלאש ,"?התא ימ"

הריכה איה יכ ררבתה .תועמד ואלמתה היוגה לש היניע .בישה ,"טחושה היעשי לש ונב ינא"
.ןמדירפ היעשי 'ר תא בטיה

.הק'מולש ןיינעתה ,"?הכוב תא עודמ"

."'ץיבולינדב וטגה ידוהי לכ תא וחצר הלילה" ,הרמא ,"?תעמש אל"

דע הליב םתרבחב .רעיב םידוהי םינזיטרפ תרובח לא ןטקה הק'מולש עיגה םימי המכ רחאל
דחא שמיש תובר םינש ךשמבו ידיסחו ןמאנ תיב םיקהלו דורשל הכז הק'מולש .המחלמה ףוס
:ויבא ירבד לע דימת רזוח היה ,ישיאה ורופיס תא רפסמ היהשכ .הילטיאב ד"בח יחילשמ
."םירחא םייח םיפצמ ךל ,הק'מולש"

ברה תריטפל ןושארה הנשה-םויל עיפומה ,"םירחא םייח ול וכיחש ןזיטרפה" רפסה יפ-לע)
(ל"ז ןמדירפ רעב-םולש
רכמשק בקעי םע םיידוהי םייח
"הלוק-הקוק קובקב טולקת אל השדעהש" :רכמשק


ןמזל רבעמש םלוע

,ןפוד-תאצוי םוליצ תכורעת יח-לת היישעתה ןגב םוליצה ןואזומב הלעננ םייעובש ינפל
תא שובכל ולכי אל ,םוליצ יבבוחו םימלצ םבור ,הכורעתה יאב .םישדוח השימח הכשמנש
תוארל זא דע ולגרוהש המ לכמ תילכתב םינוש םירבד וגיצה םימולצתה .הקומעה םתומשרתה
י"בשר רבק לע תוקבד ידוקיר ,בוללמ יברה לש ושרדמ-תיבב םירופ תדועס :תומוד תוכורעתב
תידיסח הנותחב 'הווצמ דוקיר' ,םהיבא םע הרות םידמול תואפ ילסלוסמ םידלי ,ןורימב
.םימולצת םינומש .המודכו

,(57) רכמשק בקעי - םלצה לש תינוגססהו תדחוימה ותומדמ םילעפתמ םמצע ואצמ תוחפ אל
הבוגהמ םוליצ .הזחה הבוגמ ,תידוחיי םוליצ תטיש חתיפ רכמשק .תפצב ררוגתמה זנאצ דיסח
תוכורעתב םיגצומ וימולצתש ששו םישולשה םעפה רבכ וז .הנוש תיווזמ תוארמ טלוק הזה
דואמ םיקוחר ויה וייחשכ ,קרוי-וינב ,60-ה תונש עצמאב התייה הנושארה םעפה .תובשחנ
.שדוקה-ריעב םייוושכעה וייחמ

תונקתפרה רצי

,דלונשכ .ידוהיה םייחה-חרוא תא ושטנש ,ןילופ יאצוי םירוהל תפרצבש ןוילב דלונ בקעי
רמושה לש ץוביקל רעונ תצובק םע חלשנ הרשע-שמח ליגב .הלימ-תירב ול וכרע אל וליפא
ריעמ לגלגתהל לחה זאמ .תפרצל ובש םלוכו הלשכנ לארשיב הצובקה תטילק .ץראב ריעצה
.םוליצלו רויצל ךשמנ דחוימב .והנשמל דחא תוניינעתה םוחתמו הדובעל הדובעמ ,ריעל

היבמולוק ,ורפ ,הלאמטווג ,וקיסקמ ,הקירמא-םורד תונידמל ואיבה ולש תונקתפרהה רצי
יתייה םנמא" .תילכתו דועיי לע תובשחמ וב רקנל ולחה הז בלשב .תפרצל רזח םשמ .הלי'צו
תויהל ךרד יתשפיח .אטוח ,המ -םושמ ,יתשח יכות-ךותב לבא ,תודהיב יסיסב עדי לכ לוטנ
."רתוי בוט םדא

המצ וא תואפ

ימינפ לוק ןיעמ יתעמש םואתפ .יתנשיעו תינוכמב יתעסנ" .תחא תבשב עריא לודגה הנפמה
ותנווכ לע תעתפומה ותחפשמל בקעי עידוה ןכמ רחאל המ ןמז ."'!תבש ,ה'לקנעי' :יל ארוקה
יתש םע ותוא הפידעמ איהש ,הביגה ,בגא ,ומא ."ידוהי תויהל ליחתהל"ו לארשיל תולעל
...ודוהב תחא המצ םע רשאמ לארשיב תואפ

לא תכלוהו הקימעמה ותועדוותהל ליבקמב .תפצל רבע ןכמ רחאלו םילשוריב יח רצק ןמז
המאתהו הבסה וימוליצו וירויצ ורבע יעבט ןפואב .םייתונמאה ויביבחתל רזח ,ותודהי
ריעב ויתודובעמ העובק הירלג גיצמו ,תפצב ותחפשמ םע רג אוה תעכ .שדחה םייחה-חרואל
.הקיתעה

קזבמ ילב

אוה .תידיסחהו תיתדה הליהקה לש םיימינפה םייחה ךותמ םימוליצב רכמשק דקמתמ ותדובעב
,קזבמ אלל םלצל דיפקמ אוה ויתונומת תא .תדחוימ םוליצ תיווזב םידחוימ םיעגר חיצנמ
."בל -תמושת ךושמל אלו השודקה תריווא תא עירפהל אלש ידכ"

.ןמזב היולת הניאש תוזח םהל תוושל ידכ ,ןבל-רוחשב רקיעב חתפמ אוה םימוליצה תא
םיחוטבו יתמליצש הנומתב םיטיבמ םישנא .תורודה תויכשמה תא תוארהל איה ילש הפיאשה"
קובקב טולקת אל השדעהש ,לשמל ,גואדל יתוא בייחמ הז .האושה ינפלש הפוריאב המלוצ איהש
רבעמש םלוע" :הכורעתה םשל רוקמה םג הז ."רחא יוושכע ןממס לכ וא ןחלושה לע הלוק-הקוק
."ןמזל
גרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ןומיזב הכרב

?ןומיזל ןיתמהל ילבמ בוזעלו ומצעל ךרבל םדא יאשר הווצמ תדועסב םאה :הלאש

,דחי ךרבל םיבייח ,דחא ןחלוש לע ולכאש תווצמ-ינב םירבג (רתוי וא) השולש :הבושת
.ןומיזב

ןיאושינ תחמשב םה םאו ."...וניקולא ךורב / ךרבנ" :םיפיסומ ,רתויו םישנא הרשע םה םא
חכשו ןמזמה העט םא) "...ונועמב החמשהש וניקולא ךרבנ" :םיפיסומ ,'תוכרב עבש'ב וא
םיבוסמה ונע רבכ םא ךא .ןידכ וירחא ונעיו 'וניקולא' ריכזיו ןמזיו רוזחי ,וז תפסות
.(ךכ לע רוזחל אוה םג לוכי ,יוארכ ונע םאו .הנקת הזל ןיא ,תפסותה ילב

הכרב רועישכ הקשמ וא לכאמ) םמע לכאיש ישילש שפחל םהילע הווצמ ,וידחי ולכאש םיינש
ןומיזל םיפרטצמ רחא לכאמ ולכאש השולשו םחל ולכאש העבש .ןומיזל ופרצל ידכ (הנורחא
.'וניקולא'ב

דחא אל ףא) םיאשר םניא ,'וניקולא'ב ןומיזב ובייחתנש הרשע ןכו וידחי ולכאש השולש
םהמ השולש םיאשר ,לשמל ,השיש ויה םא ךא .וב ובייחתנש ןומיזה אלב ךרבלו קלחתהל (םהמ
.םמצעל ןמזל הרשע לכ םילוכי ,תורשע המכ ויה םא ןכו .ןמזלו קלחתהל

ןיאושינ תוחמשב םיפתתשמה לש תורובחהמ קלחש גוהנה לע תוכז םידמלמ ת"וש ירפס המכב
דחא לכ אלו ליאוה ןכש .תוכרבה עבשלו ישארה ןחלושב הכרבל תוניתממ ןניאו ןמצעל תוכרבמ
ודיפקי זאו ,אובלמ וענמיי - ראשיהל םובייחי םאו ,הדועסה םויס דע ראשיהל לוכי
.תוכרב עבש בויח םהילע לח אלו םמצע ועבק אל שארמ וליאכ בשחנ ןכל ,רתויב םינתוחמה
ןומיזה ידי-לע םא ,(הרשעב אלש וא) ללכב ןומיז-יאל עגונב םג ןכתיי המוד תוכז דומיל
.החמשה ילעב תדפקה םרגית
הארו .אמ 'יס ע"הא גהנמו הכלה ירעש .םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו זצק,גצק,בצק 'יס ח"וא ע"וש
.נ"שו ,ל"פ (ק"ודהמ) ןיאושינ ,לאירבג יעטנו ו"מס ד"יפ םתכלהכ ןיאושנה


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי
דורב םחנמ :ךרוע"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il