609 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

אצת-יכ תשרפ * (4.9.98) ח"נשת'ה לולא ג"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


םויהו זא ט"שעבה


ונא הנהו ,ט"שעבה לש ותדיל זאמ הנש תואמ-שולש ורבע
,םעה יקלח ןיב בוטיק ותוא בוש .שממ המוד בצמב םידמוע
דחאל לוכי ט"שעבה לש ורוא בושו


ינשה דצהמו ,הרות ידמולו םימכח-ידימלת םידמוע דחא דצמ .ףירחמ םעה יקלח ןיב בוטיקה
ןהיניב ןיא טעמכו ,תוצובקה ןיב הלודג תוחיתמ שי .תודהי ייחמ םיקחרתמש םידוהי ינומה
.חישו גיש

-שולש ינפל םג םירבדה םינוכנ הדימ התואב ךא ,ונימיב ררושה בצמה לש רואית הארנ הז
,םיטושפה םידוהיל םינדמל ןיב קתנ .ידוהיה םעב בצמה תנומת התייה קוידב וז .הנש תואמ
.םביבסמש םייוגה רחא רתויו רתוי ררגיהל םעה ינומהל םרגש רבד

.ט"שעבה לש הלודגה ותמשנ םלועל הדרי ,הנש תואמ-שולש ינפל ,לולאב י"ח םויב ,זאו
אוה דועב ,הרותה ירתס לכ תא ודמילו וברו ורומ וילא הלגתנ ,לולאב י"ח ,םוי ותואב
ןכ-םג ,ששו םישולש ןב ותויהבו .םירתסנה םיקידצה תדע תא גיהנמו רתסנ קידצכ גהנתמ
.תודיסחה תטיש תא ץיפהלו תולגתהל םימשה ןמ הווטצנ ,לולאב י"חב

הבהא ףיערהל

הריבכ העפשה העיפשה תודיסחהש םושמ ,ונייחל ט"שעבה איבהש המורתה תא ךירעהל םויכ השק
,תורמא לש ,םוצעה ינחורה רשועל תמצמטצמ הניא התמורת .ידוהיה םעה לש ותומד לע
תלחנ היתונורקעו היתונויער ושענ ,תינויערה הניחבהמ םג .יווהו םינוגינ ,םירופיס
.ללכה

תנומא ,תובהלתהב הליפת ,תיטרפ החגשה ,המת הנומא ,החמש ,לארשי-תבהא ומכ דוסי-יגשומ
הז הנש תואמ-שולש ינפל לבא ,תודהיה יגוח לכ לש םקוח-םחל םויכ םה 'וכו 'וכו םיקידצ
,הרותב םרוקמ וללה םירבדה לכ ןכש ,תאז ןיבהל השק ונל .ט"שעבה איבהש ריבכ שודיח היה
םיקבאמ ולהינ וידימלתו ט"שעבהש ,איה הדבוע ךא ,םירחאה םינומדקה וניתורוקמבו דומלתב
.וללה םייסיסבה תונורקעה לע םיבר םיחוכיוו

רומג עשר בוהאל ךרוצהו תלוכיה .תיתימא לארשי-תבהא לש התועמשמ תא ונב רידחה ט"שעבה
,תידוהיה תוהמה םצעב הרושק לארשי-תבהאש ,דמיל ט"שעבה .רומג קידצ םיבהואש םשכ שממ
תא םיבהוא םירוהש םשכו .שממ לעממ ה-ולא קלח ,ה"בקה לש ודיחי ונב ידוהיה תויה םצעב
.ידוהי לכ בוהאל ךירצ ךכ ,וישעמל רשק ילב ,םדיחי םנב

םידוהיה לע ומייאו לארשי תורייעב ובבסש ,םידיחפמה רסומה-ידיגמ דגנ ץצוח אצי ט"שעבה
םיפירח םיחוכיו לע ,ונידיב שי םירופיס המכו המכ .הלעמלמ םיארונ םישנועב םיטושפה
םהילע דמלל ,הבהא םיטושפה םידוהיה לע ףיערהל עבת אוה .הלאכ םידיגמ םע ט"שעבה להינש
.הנחמה ךות לא םברקלו תוכז

רשועה לא חתפ

הרות ידמול ןיב בוטיק ותוא בוש .שממ המוד בצמב םידמוע ונא הנהו ,הנש תואמ-שולש ורבע
רבודמ אל םויכ ילוא .תודהיה ייחמ וקחרתנש ,ובשנש תוקונית ,םידוהי ינומה ןיבל
ייחמ םתוקחרתהש םידוהיב רבודמ טלחהב לבא ,םהה םימיה לש ןבומ ותואב םיטושפ םידוהיב
םכותב .תודהיה רוא תא ריכהל וכז אלש הדבועהמ אלא ,המשל תונדרממ תעבונ הניא תודהיה
.תולגתהלו הצוחה ץורפל ידכ ץוצינל ןיתממ קרש ,םח ידוהי בל ןכוש הלאכ הלא לש

ידי-לע אלא ,רסומ תופטהו םיקבאמ ידי-לע הניא םעה תא דחאל ךרדהש ,ט"שעבה ונתוא דמלמ
עדוי אוה תאז ;ול רסח המו ול ןיא המ ידוהיל רמול ךירצ אל .הרוהט הנומאו החמש ,הבהא
תודהיה לש המלועב ןומטה אלפנה רשועה לא חתפ ול חותפל ךירצ .בוט רתוי הברה ומצעב
."ךשוחה ןמ הברה החוד רוא טעמ"ו

םויה .תויחה ןיינע םע - לולאב י"ח - ט"שעבה לש ותדיל ךיראת תא ורשיק תודיסחה ילודג
תלוכי ונל הקינעמ ט"שעבה הליגש תודיסחה תרות .לולא שדוחב םייח-חור חיפמו היחמ הזה
הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכל תוכזלו ,החמשו הבהא ךותמ לולא שדוחב ה"בקה לא ברקתהל
.הקותמושדח שיתוידיסח תויודעוותה

עובשה ויהי ,אינתה לעב ןקזה ונברו ט"שעבה לש םתדלוה-םוי ,לולאב י"ח לודגה םויה לגרל
רוביצה תא םינימזמ בושייו ריע לכב ד"בח-יתב .ץראב ד"בח יזכרמ לכב תולודג תויודעוותה
תלבקב והער תא שיא קזחלו תודיסחה ירואמ לש םתרותמ דומלל ,וידחי דעוותהלו אובל
.השדחה הנשה תארקל ,תובוט תוטלחה

תסנכ-תיב תכונח

תסנכה-תיב תכונחו הרות-רפס תסנכה דמעמ ,לולאב י"ח ,יעיבר םויב ה"יא היהי הינתנב
תוריצי ובלוש הזה תסנכה-תיבב .1 ןליא-רב 'חרב ,'ד"בח - היח-ראב' יתליהקה זכרמהו
ארקמה ימי ןונגסב ןבא תוריציב החמתמה ידוחיי לעפמ לש ותרצות ,ןבאמ תוביהרמ תונמא
.דומלתהו

גהנמהו הכלהה רצוא

הז .גהנמהו הכלהה רצוא - ףסונ ךרע-בר סכנב וישכע רשעתמ םיינרותה םירוטילקתה ףדמ
תורשע רגאמב .םישדח תוחתפמו םייטמוטוא םירושיק ללוכה ,רתויב ללכושמה הכלהה רגאמ
.09-7920838 'לט .םיגהנמ ירפס ןכו ,ברה ךורע ןחלוש םללכבו ,הכלה ירפס

תידיסח הקיזומ

הרגיש 'ראטס לג' תרבח .תושדח תוריציב ףרה אלל ךרבתמ תידיסחה הקיזומה רצוא םגו
טילקתה תא שיגמה ,רשיפ ודוד רמז-ןזחה לש דחאה .םישדח םירוטילקת ינש תכרעמה ןחלושל
רוטילקתה .ולש השדח תילקיזומ ךרד ילוא ןמסמו ,שדוק יריש ולוכש ,"םלשלו ןייחלו בטל"
'לט .תונזח יקרפו םיריש ובו ,"םיכלמ לש םנחלושמ" ,דנווטסיל תימע אלפה רענ לש ינשה
.03-6188047שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .אצת-יכ תשרפל


הדרפהו תודחא

ונתשרפב .הזב הז םינימ ינש לש בוברע לעו םייאלכ לע םירוסיא המכו המכ שי הרותב
,וידחי רומחבו רושב שורחת אל" ,"םייאלכ ךמרכ ערזת אל" - הז רחא הזב םהמ המכ םייונמ
."וידחי םיתשפו רמצ ,זנטעש שבלת אל

לכבו םוקמ לכב אוה המהבבו עקרק ילודיגב םייאלכה רוסיא דועב :םהיניב לדבה שי םלוא
םילידג" רמאנ זנטעש רוסיא רחאל דימ .שדקמבו תיציצב לח וניא זנטעש רוסיא ירה ,בצמ
- םייאלכ לש ןפואב תיציצ תושעל רשפאש ,ודמל ןאכמו ,"ךתוסכ תופנכ עברא לע ךל השעת
רמצמ יושע היה םינהוכה ורגחש טנבאהו ,זנטעשה רתוה הנוהכה ידגבב םג ."םייאלכה ןמ ףא"
.םיתשפו

בברעל אל

בוברע עונמל אוה םייאלכ רוסיאל םעטה .וללה םירוסיאה לש ימינפה םעטב ןומט רבדה רבסה
לע רומשל ידכ ,םייח -ילעבבו םילודיגב םייאלכ תושעל רוסא .האירבב ה"בקה עבקש םירדגב
.םייאלכ ינימ לש םתורצוויה עונמלו ה"בקה ארבש םיירוקמה םינימה

דועב :זנעטש לש םייאלכ ןיבל תומהבו עקרק ילודיג לש םייאלכ ןיב לדבה שי ןאכו
הדרפהה ךפה ,םינימה ןיב ימינפו יתוהמ בוברע םירצוי תומהבבו עקרק ילודיגב םייאלכה
בוברע רחאל םג ןכש ,דבלב םיינוציח םה זנטעש לש םייאלכה ירה ,םינימה ןיב ה"בקה עבקש
דירפהל רשפא םגו הזל הז םירבוחמ קרש ,םידרפנ םינימ םיראשנ םה דגבב התשפהו רמצה
.םהיניב

הרובגו דסח

אוה רוסיאה םעטש ,רמוא ן"במרה .תוילכש-לעה תווצמה ,םיקוחה ללכב בשחנ זנטעש רוסיא
זמור רמצש ,ךכ לע רבסומ ."םינוילעה תוחוכה בברעמ" זנטעשש ,רמוא ייחב ונבר ."םלענ"
םושמ ךכב שי ןכש ,זנטעשה רסאנ ןכלו ,הרובגה תדימל תוזמור םיתשפו הנוילעה דסחה תדימל
.הרובגה תדימו דסחה תדימ בוברע

ןיב םולשהו תודחאה אולה ,וללה תודימה יתש תא בברעל רוסא עודמ ,לואשל רשפא הרואכל
ןיב 'תוללכתה'ו גוזימ רוציל איה תינחורה הדובעה לכו תומלשהו תילכתה איה םידוגינ
?שפנבש תונושה תודימה

השודקב תודחא

תולטבתה שי םש .השודקה ימוחת ךותב הנוכנ הנוכת ןכא איה תוללכתהש ,אוה לדבהה אלא
ןיא" ,ל"זח רמאמכ ,הינומרהבו דחי לועפל תודגונמ תודימ םג תולוכי ןכלו ,ה"בקל תיללכ
זנטעשה רתוה הז םעטמ ."דבלב ה"בקה תדימב אלא הבהא םוקמב האריו הארי םוקמב הבהא ךל
.שדקמבו תיציצב

אל תודימה ןיב בוברעהש ששח שי ,ה"בקל תולטבתהה תשגרומ אל רשאכ ,םלועה יניינעב לבא
,זנטעשה רסאנ ןכל .ונימ וניאשב ןימ בוברע היהי הז אלא ,תיתימא תומלשו תודחא איבי
.ומלועב ה"בקה עבקש םירדגה תא רומשל ידכ
(122 'מע ,טכ ךרכ תוחיש יטוקל)

רציה תמחלמ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמחטבומ ןוחצינ

- "אצת יכ" :ט"שעבה שרפמ ."ךיביוא לע המחלמל אצת יכ" :(י,אכ םירבד) תרמוא הרותה
התא חטבומ ,ודגנ המחלמל אצת םא .ערה ורצימ לודג בייוא ול ןיא דיחי לכ ,דיחי ןושלב
,"ויבש תיבשו" אלא דוע אלו ,חצנתש ךל החיטבמ הרותה - "ךידיב ךיקולא 'ה ונתנ" יכ
.'ה תדובעל ערה רצי תוחוכ תא םג דבעשת

ףדור ימ

.םהירחא ףדורה ערה רצימ לצניהל דציכ הצע םעפ ונממ ושקיב ץישפורמ ילתפנ יבר ידיסח
ופדרת אל םתאש אנ -וגאד ,םכירחא ףודרי אל ערה רציש גואדל םוקמב :ילתפנ יבר םהל בישה
...וירחא

ענמ תפקתמ

ימ ,תאז תמועל .חצנל וייוכיס תא םילידגמש ,םיבר תונורתיל הכוז הפקתמב חתופש ימ
םיכירצ רציה תמחלמב .תותיחנ תדמעב אצמנ ,הלומ ןנוגתהל ךרענ זא קרו הפקתמל ןיתממש
לע המחלמל אצת יכ" - בותככ ,ערה רצי דצמ הפקתמל ןיתמהל אלו הפקתמה תא םוזיל
."ךיביוא
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


רציהמ דומלל

דוצל ידכ טקונ אוהש םיעצמא םתואב שמתשהל שי .המחלמה יכרד תא ערה רצימ דומלל םיכירצ
.ולש תונשקעהו תוצמאתהה ,תוזירזהמ דומללו ,םדאה תא
(בוט-םש-לעבה)


תנכוסמ האיצי

סנכנ התא עגר ותואב ,ה"בקב ךתוקבדמ אצת רשאכ דימ - "ךיביוא לע המחלמל אצת יכ"
.ערה רצי אוה ,ךיביוא םע המחלמל
(שטירזממ דיגמה)


בייואה לעמ

,ךל רוזעל ךנימיל דמוע ה"בקהש הרורב העידיו ןוחטיב ךותמ ,ערה רציב המחלמל אצת רשאכ
.ונממ קזחו וילעמ התא - "ךיביוא לע" דמוע התא האיציב רבכ ירה
(תוחיש יטוקל)


תושר תמחלמ

,השעמל ."רבדמ בותכה תושרה תמחלמב" :י"שר שרפמ "ךיביוא לע המחלמל אצת יכ" קוספה לע
וז אלא .םייחהמ טרפ לכ תקבוח הרותה ןכש ,תושר תניחבב אוהש רבד םוש םדאה ייחב ןיא
המחלמה רקיע ןכל .תושר לש ןיינע אוה המ-רבדש םדאה תא תותפל ,רציה לש הלובחת המצע
.הריבע אלו תושר ירבד םהש םדאה תא התפמ אוהש םירבדה לע איה ערה רציב
(תובבלה תבוח)

עובשה תרמיא


תוכיא טעמ

וילא רגיש תוצראה עברא דעו .תודגנתה ודגנכ המק ,ותטישו וכרד תא תולגל ט"שעבה לחהשכ
איה וכרדש חיכוהו ,םהיתונעט לכ לע בישה ט"שעבה .ונקנק לע תוהתל ידכ ,םינבר תחלשמ
דמע ט"שעבה ךא ,השדחה וכרד תא ץיפהל קיספהל וענכשל תאז-לכב וסינ םיחולשה .הנוכנה
.ותעדב

."?םידימלת םישיש קר ךל שי ירהו ,הרותה םלוע לכ דגנ דומעל לכות ךיא" :והולאש

.הסנרפ ול איבתש תומכה לע ךמוסו ,העיטנבו העירזב הברמה רכיא שי" :ט"שעבה בישה
ןושארה לש האובתה .חבושמ ךא טעומ לובי ונממ קיפמו ,ןטק חטש חפטמש רכיא שי ,ותמועל
..."םיערז םישקבמ לוכה הנממש ,תחבושמ האובת שי ינשל וליאו ,רפעו ץומ האלמו תעלותמתודיסחה יכרד


בוט-םש-לעבה

תודיסחה ילודגמ המכ .הדערבו השודקב ט"שעבה לש ומש אשינ תורודה לכ ךשמב םידיסחה יפב
רוא תא םלועל איבהל ,וילע הלטוהש תיקולאה תוחילשה לעו השודקה ותמשנ תלעמ לע ורביד
.הלואגה רוא לש תוצצונתהה תליחת ,הרותה תוימינפ ,תודיסחה

םעפב רפסה ספדנ ת"חנ תנשב .שודקה ה"לשה רפס תספדה םע ותדלוה תנש תא רשיק ט"שעבה
הז שודק רפס תולגתה ןכש ,ת"חנ תנשב היה רבדהש ,ךכ לע ונתנש ןמיסה .רודיהב ,היינשה
,הימופב אלגרמו .ט"שעבה ,לארשי לכ לש ןרואמ דלונ הנש התואב .הלעמל חור-תחנ םרג
הדובעב םימש תאריו הרותד 'ה רואב םלועה תא ריאהש רפס ,שודקה ה"לשה ספדנש הנשב דלונש
.בלבש

לכב לבקתנש ,שודקה ה"לשה לש ותקדצו ותוכז לודג :םירמוא ויה בוט-םש-לעבה ידימלת
שדוק-תורגיא) ט"שעבה ונרומ הב דלונש הנשב ,ראפ בורב ספדנ תויהל הכזו ,לארשי תוצופת
.(אפ 'מע ,ט ךרכ צ"יירה ר"ומדא

לובג ילב הבהא

תבהא" :רמוא היה אוה .לארשי-תבהא לש הקמוע אוה ט"שעבה הליגש םיירקיעה םירבדה דחא
"ונב תא בהוא באה תא בהואהו ,'םכיקולא 'הל םתא םינב' ןכש .םוקמה תבהא איה לארשי
תודובעה תחא התייה לארשי תבהא" :רמוא ץ"יירה ר"ומדא ק"כ .(בא םחנמב דכ םוי םויה)
.בוט רבח ול תונקל חרכומ היה םידימלתה ןמ דחאו דחא לכ .ט"שעבה ידימלת לש תונושארה
ןיעב תלוזה לע לכתסהל ;לארשי תבהא תדימ תא ט"שעבה שירשה רתויב םיטושפה םידוהיב םג
.(טסר 'מע ,ג ךרכ ולש שדוק-תורגיא) "דבלב הבוט

תודיסחה ילודג ברקב :ט"שעבה לש לארשי-תבהא לש התלעמ לדוג תא ריבסהל וגהנ םידיסח
קחצי-יול יבר ,ילופינאמ אשוז יבר - םהלש האלפומה לארשי-תבהא תדימב השולש ועדונ
ערה תאו ,ידוהיבש בוטה תא קר האור היה אשוז יבר :םהיניב לדבהה .ט"שעבהו בו'צידרבמ
תא ירמגל ויניעמ המילעהו הריתסהש דע ,הלודג הכ התייה ידוהי לכל ותבהא .ללכ האר אל
.ערה

.ידוהיה לע תוכז דמלמ היה דימ ךא ,ערה תא האור היה םנמא בו'צידרבמ קחצי-יול יבר
תא תולמלממ ויתפש דועב ,ותלגע ילגלג תא ןמשמו דמוע ןיליפתבו תילטב רוטע ןולגע הארשכ
םה ,םהיתולגע ילגלג תא םינמשמ םהש העשב םגש ,םידוהי םישודק המכ" :רמא ,הליפתה תולימ
..."םיללפתמ

ילב ובצמ תא האר אוה ;ידוהיה לע תוכז דמלל קקזנ אל ףאו ערה תא האר ט"שעבה ,םתמועל
שחש הלודגה הבהאב ללכ עגפ אל ידוהיב שיש ערה .שפנ-תבהא ובהא ,תאז םעו .קרשו לחכ
.ויפלכ

לש ותגרד וז - "םעלב לא עומשל ךיקולא 'ה הבא אלו" :קוספה תא וז חורב םידיסח ושריפו
לש ותגרד וז - "הכרבל הללקה תא ךל ךיקולא 'ה ךופהיו" ;ידוהיב ער האר אלש ,אשוז יבר
וז - "ךיקולא 'ה ךבהא יכ" ;בוטל ערה תא ךפהו תוכז דמילש ,בו'צידרבמ קחצי-יול יבר
.וישעמב בשחתהל ילב ידוהי לכ בהאש ,ט"שעבה לש ותגרד
ויתועמדב זיחשה
טחוש וחקל ,ותרמשמ תא בזעו הלגתנש רחאל .דחא רפכב טחוש היה ,הלגתנש םדוק ,ט"שעבה
הרזח ואיבה יוגה לבא ,טחושה לא ףוע םע יוגה ותרשמ תא חלש םיירפכה דחא .ומוקמב דחא
תא זיחשמ היה ,טחוש היה ק'ילארשי רשאכ" :יוגה בישה ?הז המ ,חילשה תא ירפכה לאש .יח
ול ןתא םאה .ןיכסה תא זיחשהו דכהמ םימ חקל הז טחוש וליאו ,ויתועמדב ןיכסה
..."!?טוחשל

ליכמ - דוסו שורד ,זמר ,טשפ - הרותה יקלח תעבראמ קלח לכ :'קדצ-חמצ'ה םשב םירמוא
שורדה ,דוסבש זמרה ,דוסבש טשפה שי ,המגודל ,דוסה קלחב .םיקלחה ראש לכ תא םג וכותב
תא ;ל"זיראה הליג - דוסבש זמרה תא ;י"בשר הליג - דוסבש טשפה תא .דוסבש דוסהו ,דוסבש
.חישמה ךלמה הלגי - דוסבש דוסה תאו ;ט"שעבה הליג - דוסבש שורדה


הלואגל הייפיצב


ימיכ בותכש ומכ .לארשיל םתוא השעי םירצמב ה"בקה השעש תורובגהו םיתפומהו תותואה לכ"
"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ
(א,ט תומש רהוז)

היהש השעמ


ירותסמה אבסה

תא דימ וריגסה תוינרעהו תוקרובה ויניע יתש .ויפתכ לא ושלג ןטקה דליה לש ושאר תופלחמ
םתאיבהש הלגעהמ ודריש םדוק .ותדוד היינשבו ומא הזחא תחאה ודיב .הברה ותנובת
ינפמ תוששוחכ ,הכו הכ וטיבה ןה .ןתביבס תא ורקסו הצוחה םייתשה וציצה ,'זובי'זמל
.םאוב רבד תא תולגמה תורתוימ םייניע

רובעכ .תונטקה ויתועיספ תא ץיאהל דליב תוקחוד ,תוזירזב תועסופ ולחה הלגעהמ ודרישכ
הממדה .ויתואלפנב רפסל וברה לוכהש ,קידצה ןהל ןיתמה רבכ םינפב .תיבה ךותב ועלבנ עגר
.דמעמה תא הפפאש ןירותסמהו לופיאה תשוחתל ךפונ הפיסוה ריוואה ללחב הדמעש

.טטור לוקב םאה הרמא ,"ינב תא ןאכל יתאבהו יתחטבהש יפכ יתישע ,יבר הנה"

תא יכ ינא הווקמ" .דליה שאר לע תפטלמו הכר די ריבעהו תונרוק םינפב םאב טיבה קידצה
לע חנומ היהש םיירפסמ גוז לטנו רמא ,"ייתוארוה לכ תא אלמל בטיה םתדפקה ךלעבו
.ןחלושה

לבלו תוצוחב הארתי לבל וננב לע בטיה ונחגשה" .שדוק תדרחב םאה הבישה ,"יבר ,טלחהב"
."ןאכל ואוב תא םדא ןיע ףוזשת

חינה שארה ידיצ ינשמ .טא-טא ןרפסל לחהו תוכוראה שארה תורעשב תונידעב זחא קידצה
.לארשי גהנמכ ,תואפ

ופיסוהו ןכיתבל םולשל ורהמ" .הדודהו םאה לא תרופסתה רמגב הנפ ,"דוע ןאכ ובכעתת לא"
.תכלל ונפו הענכהב ונהנה ןה ."ךורב 'רל טרופמב יתירוהש יפכ גוהנל

דועב ויתפשל הרוקז עבצא בריק אוה .תיבה ןתפמ לע ודמע רבכשכ ןהילא הנפ ,"רבד דועו"
ערואמה רשפ תא ריתסהל שקיב קידצה .ירמגל הרורב התייה הנווכה .דליה רבעל הנפומ וטבמ
.ומצע דליהמ םג

דלי רפסל גהנמה לע ןמזמ עדי רבכ אוה .ןמזה בור הקיתשב ףוטע דליה היה הרזח ךרדב
לבא .םינש שולש ול ואלמ םויהש עדי אוה .תווצמב וכנחל ידכ ,שולש ליגל ועיגהב ידוהי
ןירותסמה רשפל ההת אוה .תנרקסמ הדיח ויניעב התייה ויתורעש תא זזגש קידצה לש ותוהז
.ערואמה תא ףפאש

.ומא לא עתפל הנפ ,"?ייתורעש תא רפיסש שיאה והימ"

דליה קפתסה ,הלזמל .הטריפ אלו התנע ,"אבס והז" .התשעתה דימ ךא ,םאה הכובנ עגרל
.וז הבושתב

םע הנמנ אוה .הקבר םאה לש הלעבו דליה לש ויבא היה ,קידצה יפב רכזוהש ,ךורב 'ר
הניב .הטושפ השיא התייה אל ,הקבר ,איה ףא .ט"שעבה ידי-לע וגהנוהש ,םירתסנה םיקידצה
.רבד לכל תינדמל התייהו הרותב םירועיש לש עובק רדס הלהינ המצע ןיבל

.ןטב-ירפב ודקפנ םרט ותייערו ךורב 'רו םהיאושינ זאמ הפוקת הפלחש רחאל לחה ןיינעה
,ןיינעב וילא ונפש תעב ,תחא םעפ .העושיו םימחר םהילע ריתעהל הניחתב םבר לא ונפ םה
.ץק היה אל םרשואל .םהל רמא ,"ועשווית האבה הנשב ,'ה תרזעב" .ויניע ורוא

.םמורמ חור-בצמב יורש ט"שעבה היה רקוב ותואב .ה"קת לולאב י"ח םוי עיגהו הנש הרבע
אל ףא אוה .תיגיגח המיענב הליפתב חתפו הליפתה דומע לא שגינ ,הווקמב ותליבטמ בששכ
הז יכ ועדיש ימ םהב ויה םא קפס .ואלפתהו ךכב וניחבה וידימלת .םוי ותואב 'ןונחת' רמא
.ןפוד -תאצוי ט"שעבה תחמש התייה ךכ םג ךא ,ותדלוה םוי

עובשב ,יעיבר םוי ,הז םויב" :םהל רמא אוהו םבר ביבס םידימלתה וסנכתה הליפתה רחאל
תרותב םלועה תא ריאתש השדח המשנ םלועל הדרי ,'ירוא ימוק' תרטפה תא םיארוק ונא ובש
דע חילצת וכרדו תודיסחה ןעמל שפנ-תוריסמב ךרוב המשנה לעב .תודיסחה תרותבו הלגנה
."חישמה תאיב

ועדי אל הזמ רתוי ךא ,םבר לש תדחוימה ותחמשל הביסה יהוז יכ אופא וחינה םידימלתה
.לואשל וזעה אל םגו

.לולאב ח"י...ב ונב תדלוה לע וברל רשבל ידכ 'זובי'זמל ךורב 'ר עיגה ןמז רובעכ
.דלונה ךרל רושקה לכב תוגהנה לש םלש רדס ךורב 'רל הרוהו הלודג החמש חמש ט"שעבה
לע רבד ול רפסל אלו ,אשיב אניע ששחמ םיאור ןיעמ דליה תא ריתסהל - םירבדה לש םרקיע
דיגמה' םימיל) "רעב יבר ידימלתל אלא יילא תכייש הניא ךנב תמשנ יכ ,עד" .ט"שעבה
.באל ט"שעבה רמא ,('שטירזממ

.המייקתנש ותכרב לע ול תודוהל ידכ ט"שעבה לא וידחי םירוהה ינש ועיגה ןמז רובעכ
ידכ ,םינש שולש ול ואלמישכ ,'זובי'זמל הנב תא איבהל תושר םאה השקיב תונמדזה התואב
יניעמ הווסוי ולוכ ןיינעהש יאנתב ,תאז .םיכסהו עגר בשח ט"שעבה .תואפב וכנחי ט"שעבהש
.היה םנמא ךכו .טקה ןבה ןמ רתסות ותוהזשו תוירבה

ט"שעבה דיפקה וללה םינשה לכ ךשמב םלוא ,דליה תדיל רחאל ט"שעבה יח הנש הרשע-שמחכ
,וידי-ומב ,ומצע אוהשו לליה הכ ותמשנ תאשו ,דלונ ותכרבבש ,דליה ןמ ותוהז תא ריתסהל
.ושאר תואפ תא ול חינה

אוה אולה ,ד"בח תודיסח דסיימכ ולוכ םלועב עדונ דליה לש ומש םגש דע בר ןמז ףלח אל
יבס אוה ט"שעבה" .'אבס' ט"שעבה תא תונכל ףיסוה וימי לכ .ידאילמ ןמלז-רואינש יבר
.רמוא היה ,"ינחורה
'ץיבובייל יסוי 'ר םע םיידוהי םייח


םימשאנל תונברקה וכפהנ ךיא

רומא ,ןורבחב הדיימור-לתבש ותיבב ,םייעובש ינפל ,ד"יה ןנער בקעי ברה לש ירזכאה חצרה
.הזמ ךפהה הרק לעופב .ןורבחב ידוהיה בושייה יבשות םע תוהדזה תושוחת ררועל היה
וכפהנ דואמ רהמו ,םיבשותה לש לוכסתהו םעזה ייוליגב דקמתהל הרחב 'תדהוא'ה תרושקתה
.םימשאנל תונברקהו םיפיקתמל םיפקתומה

המכ .הב שחרתמה רחא בוקעלו ןורבחב תועיבקב תוהשל םיבתכ המכ וחלשנ ןורבח םכסה ברע
ןורבח יבשותל רומח לווע השענ יכ ,ךכ-רחא וריהצה ,'תוינמי' תועדב םידושח םניאש ,םהמ
דציכו תרושקתה יעצמאב םתומד תחצרנ דציכ ואר ,בורקמ םישנאה תא וריכהש ,םה .םידוהיה
םיאנותיע םתוא ורקיב םכסהה רחאל .םיתוועמ םייתצלפמ םידממל םיילוש םיעוריא םיחפנתמ
.הנשנו רזוח רופיסה הנה לבא .ןורבח יבשייתמב תלפטמ תרושקתה הבש ךרדה תא

תובאוכ תושוחת

הרצענ רקובב .'ץיבובייל יסוי 'ר תא עובשה תישארב ונאצמ ןורבחב ידוהיה בושייה ידרשמב
.השק השוחתה .הרצעמ תביס תא קודבל רהימו ותדובע תא שטנ באה .ןויצ-תב ותב םואתפ
ולוקב .וירבח לשו ולש תושקה תושוחתה לע רבדמ אוה .קופיאב ביגמ אוה ,וחור-תרעס תורמל
.םעז אל ,באכ עמשנ

וצפונ אל ותינוכמ תויגוגזש בשות ןאכ ןיא" .רמוא אוה ,"םיכאלמ תויהל ונתיאמ םיפצמ"
ןאכ ויה .הלפשההו הנכסה לדוג תא ןיבמ ורשב לע תאז הווחש ימ קר .םימעפ רשע תוחפל
.הרשע-עבראה ןב ינב ןברקה היה םהמ דחאבו ,םידוהי רוקדל תונויסינ רשע-השימח תוחפל
."תויוערפתהב םתוא םימישאמ ,םיצרפתמ םהו תעקופ םישנא לש םתונלבסשכו

םישק תונורכיז

אוה .תושפנ הרשע-םיתש תב החפשמ ןורבחב לדגמ ,תוכילה-םיענו טקש שיא ,(48) יסוי
םע םיבוט םיסחי וררש הדאפיתניאה דע ,וירבדל .היינבה םוחתב םיטקייורפ לוהינמ סנרפתמ
םהיפלכ האנשה הדאפיתניאה ץורפ זאמ םלוא .ונכש תיבב שיא ורקיב תחא אל .םינכשה תצקמ
.השקו תטהול

,וננוחטיבו ונמולש תרקפה םושמ וב שיש םכסהה ינפל ונרהזה" .ןנער ברה חצר עיגה תעכ
,תוומל ורקדו ברה לש ותיב ךות לא סנכנ חצורהש הדבועה" .רמוא אוה ,"הרק הז הנהו
."ט"פרת תוערואמ ימימ םישק תונורכיז תררועמ

תונבל םישוחנ

םייח תויחל הצורו ותסנרפל למעה םדא אוה ,םידוהיה ןורבח יבשות בור ומכ ,'ץיבובייל
שקבמ לבא ,םיברעה דצמ תויולכנתהל תומילא תובוגתב ךמות אל אוה .תובאה ריעב םיטקש
הזחמ טלחהב הז םידוהי ידי -לע ץראל ךפשנ תוינבגע זגרא תוארל" :תויצרופורפ לע רומשל
לע רגינש ידוהי םדל תאז תוושהל רשפא םאה ,תאז-לכב לבא .ער םלטצמ םג אוהו ,םיענ-אל
."!?ץראה

םתומד תא םיחצור ינש דצמו ,עזעזמ הכ חצר הרוק דחא דצמ .ןורבח יבשותל םויה לק אל
יבשות לבא .ידמ רהמ םיעקופ םהיבצעש ,םישנא המכ שי םינפב םגו .םהינפ תא םיריחשמו
ירשת יגחבו לולא שדוחב םייקלו ,תובאה ריעב הזיחאה תא קימעהלו תונבל םישוחנ ןורבח
.בחרה רוביצל םיעוריא תרושגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


םירדהבו סריתב םיקרח

?םהמ רטפיהל ךרד שי םאהו ,סריתב םיקרח שי םאה :הלאש

לודג ,רוחש קרח) 'ספירת'ה יוצמ (רבמצד-לירפא) סריתה לש לודיגה תנוע לכ ךשמב :הבושת
חינהל ריבסו ,ףרוחה תפוקתב םג תליא רוזאב סריתה תא םילדגמ םויכ .סריתב (תיסחי
.זא םג םש אצמייש

לכ .'קיזמ' םתניחבמ בשחנ וניאש ןוויכמ ,עוצקמה ישנא ברקב תוחפ רכומ הז קרח
-לע .םירגרגה ןיב ןכתשמ אוהש ןוויכמ ,וחילצה אל וקיחרהל ץמאמב רבעב ושענש תונויסינה
.םלכואל זא קרו ,סריתה חלקמ םירגרגה קוריפמ סונמ ןיא ,התע תעל ,ןכ
?םיזופתה תופילק יבג-לעש תומינכה תייעב םע םידדומתמ דציכ :הלאש

תוחפל וא לוביב תועגופה ,הלא תומינכב לודיגה תעב רבכ םילפטמ םינסדרפה :הבושת
-ךרדב הריסמה ,הפיטש םירבוע הזירא-יתב ךרד םיקוושמה תוריפה לכ .אוציל ותוא תולסופ
,תיעוצקמ ךרדב וססור אלו הניגב ולדגש וא םיברעמ ונקנש תוריפב םלוא .תועיגנה תא ללכ
ינמיס תא רוריבב תוארל רשפא ,תואצמנ ןה ןכא םא .וללה תומינכב הלודג תועיגנ ןכתית
.ןהלש יוהיזה

'ןגמ'ה ןתצקמבו ,ןמצע תומינכה ןה זופתה תפילק לע תויוצמה תודוקנה םירקמה תצקמב
שחור הלש לחזה .םדא ןיעל תיארנ המצע המינכה .ןתואצמיהל החכוה וז הרקמ לכב .ןהלש
םיצרשכ רוריבב ונידו ,(םילעה וא) ירפה רבעל רטמ יצחכ ותלטה םוקממ םדקתהל לגוסמו
.הלטב הניא המלש איה דוע לכש 'היירב'כו ,םירוסאה

ןיכסה ,ירפה תא ךותיחהו ףוליקה רחאל ףוטשל םיבייח ,ירפה לע תומינכ תואצמנ ןכא םא
.ףולקה ירפה ךותל יהשלכ ךרדב ורבעי אל תומינכהש רהזיהלו ,םיידיה תא םגו
.ץראהו הרותה ןוכמ :יתכלהו יעוצקמ עדימ .הק 'עה ג"פ התכלהכ תבש תרימש .דפ 'יס ד"וי ע"ושעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il