610 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

אובת-יכ תשרפ * (11.9.98) ח"נשת'ה לולאב 'כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


םיגשיה לומ םיכרע


רשפאש םיאור םהשכ ,םידלי םיטלוקש יכוניחה רסמה והמ
וא תורשע המכ לש תפסות לע קבאמ ןיגב םהידומילמ םלטבל
םילקש תואמ


תועצה תועמשנ עקרב .תתבשומ לארשיב ךוניחה תכרעמ ןיידע ,תובתכנ הלא תורושש העשב
תא ליחתהל ךירצ ,העצהה יפ-לע .ונביל-תמושת תא הספת ןהמ תחא םלוא ,תונווגמו תונוש
העשתל ךומס ליחתי שפוחה ,רמולכ .ירשת יגח ירחא ומייסלו רתוי רחואמ שדוח לודגה שפוחה
.הרות-תחמש ירחא םייתסיו באב

םקיספהל םייעובש ירחאו םידומיל ליחתהל המל .ןוכסיחו תולעייתה לש חיר הפידמ העצהה
וז העצה אקווד לבא .יפוי שממ .םיגחה ירחא דע שפוחה תא ךושמל בטומ ,םיגחה ללגב
.ךוניחה ןיינעב הללוחתהש הלודגה הרומתה תא השיחממ

הארוה וא ךוניח

םויכ .'ךוניחה תכרעמ' הל וארק םעפ .תכרעמה לש המשב םג היוטיב תא תאצומ הרומתה
-יתב לש םדועיי רקיעש רורב היה רבעב :לדבהה לכ הזו .'הארוהה תכרעמ' התונכל םיפידעמ
-רמוח תניחבב םה רענה וא דליהש ,התייה דוסיה-תחנה .דימלתה תא ךנחל - םירומהו רפסה
םיכרע וב עובקלו ותוישיא תא בצעל ,וכנחל ךוניחה תכרעמ לש הדיקפתו ,דבועמ-יתלב םלג
.םינוכנ

תא האור איה .הארוהה תכרעמל הכפהנ ךוניחה תכרעמ .םיילושל יכוניחה ןפה קחדנ םויכ
תועוצקמב םיבוט םינויצל ,תויגשיהל רבע שגדה .דימלתל עדי תיינקהב הדועיי רקיע
םוקמל עיגהל ידכ ,םידומילב ןייטצהל אוה דימלתה ינפל הדימעמ תכרעמהש דעיה .םיידומיל
.םייגולונכט-םיילכלכ-םיירמוח םיחנומב דדמנ לוכה .םייחה ץורימב רתוי בוט

המב יכו .שפוחה תפוקת ךותל םיגחהו לולא שדוח תא סינכהל העצה הצצש אוה יעבט ךא ןכל
?הקיזיפבו הקיטמתמב תויגשיהלו יגולונכטה עדיה תיינקהל םיגחה םימרות

םימיב אקוודש תעדה לע תולעהל רשפא יכו .תאזכ העצה לש התאלעה םצעמ םיעזעדזמ ויה םעפ
דמלי אלו םיגחה תארקל םתוא ןיכי אל רפסה-תיב םאה !?שפוחב םידליה ויהי הלאכ םילודג
תוכוס ,םירופיכה-םוי ,הבושת ימי תרשע ,הנשה-שאר ,לולא ימי לש םתועמשמ תא םתוא
?וז הפוקתב םימולגה םיאלפנה םיכרעה לכ תא ץימחהל רשפא םאה ?הרות-תחמשו

םיניבמ רבכ םירוהה

לוכה .םיידוהיה םיכרעה תלחנהל דבכ קזנ הבסמ וז הפוקתב אקווד התיבשה ,וז הניחבמ
הנממ רתויב רכינ קלחו ,ךוניחה תכרעמ תועצמאב םויכ קנעומ תודהי דואמ טעמ קרש םיעדוי
םידימלתה תא רישעהל ידכ םינבר םינימזמ םייתכלממ רפס-יתב םגש ןמז הז .וז הפוקתב ןתינ
.ירשת יגחב םירושקה דוסי-יגשומ טעמ םידמולו תסנכ -יתבב םירקבמ םידלי .םיגחה יאשונב
.תעגפנ תאזה שרה תשבכ םג וישכעו

,תוקוצמו תועיבת םהל שי םתסה-ןמ .םירומה ינוגרא םע ךוסכסה םצעל סנכיהל םיצור ונניא
העיגפה תא קידצמ קבאמה םא ,איה הלודגה הלאשה .םידדצה ןיב טופשל םילכה ונל אלו
ףסכהש - םידליל הנושארבו שארבו ,ולוכ רוביצל םירומה םיריבעמ רסמ הזיא .תיכוניחה
?םיכרע תלחנהמו םידומילמ בושח

ןיא" .רתויב הנוילע תובישח תגרדב םידליל הרות דומיל לש ךרעה תא הדימעה תודהיה
תאזה הדמעה םצע .ל"זח ועבק ,"שדקמה-תיב ןיינבל וליפא ןבר-תיב לש תוקונית םילטבמ
םהידומילמ םלטבל רשפאש םיאור םידלישכ ,תאז תמועל .םידליל ךרע-בר יכוניח רסמ הריבעמ
.רורב ילילשה רסמה ,םילקש תואמ וא תורשע המכ לש תפסות לע קבאמ ןיגב

לולתה לודיגל הביסה וז .ךוניחה תכרעמב םיכרעה תולדלדיהל םירע םיבר םירוהש ,ררבתמ
רועישל עקרה הז .םיידרחו םייתד רפס-יתבל םהידלי תא חולשל םיפידעמה םירוהה רפסמב
םהידלי תא חולשל םינכומ תאז-לכבו ,'םיינוליח' םמצע םירידגמה םירוה לש (!13%) עיתפמה
.ןיבהל הנכומ הניא ןיידע ךוניחה תכרעמש והשמ םיניבמ םהש הארנ .ידרח ךוניחלשדח שיןורבחב םיגגוח

תדחוימה הריוואב ירשת יגח תא גוגחל לארשי-תיב ינומה תא ןימזמ ןורבחב ידוהיה בושייה
תנוכשב ,'םהרבא לשא' החראהה -תיבבו ןורבח תשרדמ תיינסכאב חראתהל רשפא .תובאה ריע לש
.ןורבחל םילשורימ תורידס תועיסנ תומייקתמ ליבקמב .02-9961710 :תונמזהל .וניבא םהרבא
תרימאל ,ברעב 10:30-ב םילשורימ העסה ה"יא אצת ,הנשה -שאר ברע ליל ,האבה תבשה יאצומב
.02-6519127 'לט .הלפכמה תרעמב תוחילס

עבש-ראבב ןוגינה תחמש

ברע עבש -ראבב ה"עב םייקתי ,ט"שעבה תדלוהל תואמ-שולשה תנש לגרל םיעוריאה תרגסמב
.ינוריעה ןוירוטברסנוקה םלואב ,ברעב 8:00 העשב ,לולאב ו"כ ,ישימח םויב ,דחוימ יגיגח
תא תבלשמה ,םיכרבא תלהקמ יווילב ,זבלא ינב םע םיער דמצ לש תדחוימ העפוה וז היהת
.07-6233197 'לטב םיסיטרכ .ד"בח תודיסח לש םירופיסהו םינוגינה רצוא

ואדיווב ידוהי רופיס

רכומה רופיסה תא תרפסמ איהו ,הנורחאל העיפוה 'ידוהי רופיס' הרדסב הנושאר ואדיו תטלק
תינניח ךרדב רופיסה תא םישיגמה ,םיכרבא ינש ידי-לע קחושמ רופיסה .'תבש ריקומ ףסוי'
.06-6572182 'לט .האנו

'אלמ חרי' רנימס

'טנסא' ןוכמב ה"יא ךרעיי ,תידוהי הקיטסימל 'אלמ חרי' םירנימסה תרדסב ףסונ רנימס
,ןייעמה חוכ ,תוננובתה תואנדס ,עבטב ינחור רויס :תינכתב .לולאב ח"כ-ו"כ םימיב תפצב
.06-6921364 'לט .דועו רפושה דוסשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .אובת-יכ תשרפל


הנש םיעברא רחאל הנבה

םירצמב ה"בקה םמע השעש םיתפומהו םיסינה תא לארשי-ינבל ונבר השמ ריכזמ ונתשרפ ףוסב
דע עומשל םיינזואו תוארל םייניעו תעדל בל םכל 'ה ןתנ אלו" :רמוא אוה זאו ,רבדמבו
."הזה םויה

ל"זח ודמל ןאכמו ,םירצמ ץראמ לארשי-ינב תאצל םיעבראה תנשב םירבדה תא רמא ונבר השמ
אולמ לע ודמע אל לארשי-ינב םג ןכש ,הנש םיעברא דע ובר לש ותעד לע דמוע םדא ןיאש
תוארל םייניעו תעדל בל" תגרדל ועיגה וישכע קר .הנש םיעברא דע םיסינה לש םתועמשמ
שרפמש יפכו) "תאזה תירבה ירבד תא םתרמשו" םהמ םישרוד וישכע ןכלו ,"עומשל םיינזואו
.("דיפקי ךליאו ןאכמ לבא ,הזה םויה דע םוקמה םכילע דיפקה אל" :י"שר

םיעברא ורבע אל

דציכ ,רבד לש ותועמשמ קמוע תא ןיבהל ידכ הנש םיעבראל קקזנ םדא םא :הלאש תררועתמ ןאכ
רבע תקנעה ,דועו ןוחיס תמחלמ ומכ ,רתויב רצק ןמז ינפל ורקש םיעוריא ונבר השמ הנומ
?'וכו ןבוארו דג ינבל ןדריה

אקווד-ואל ורמאנש םירבד םיללכנ ,רומשל לארשי-םע שרדנ םתואש ,"תירבה ירבד"ב ,ןכ-ומכ
עודמ .המצע םיעבראה תנשב ורמאנש םירבד דע ,רבדמה תונש ךשמב אלא ,הנש םיעברא ינפל
?םיניינע םתואב 'םבר תעד' לע ודמע אל ןיידעשכ ,הלא םירבד תרימש לע ה"בקה דיפקי אופא

הטישו ךרד

ךיא .הנש םיעברא דע ובר תעד לע דמוע םדא ןיאש ,רמאמה םצע רואיב תמדקהב ןבוי רבדה
?םשפנ-תונוכתבו םהיתונורשיכב הזמ הז םינוש םידימלתה ירהו ,הזכ ללכ עובקל רשפא ללכב

שיו ,ודימלת תא דמלמ ברהש םייטרפה םיניינעה שי :םיקלח ינש שי דומילה ןיינעב אלא
דמלמ וניא ברה דומילה ךרד תא .םירבדה תא דמול ברה הבש תיללכה הטישהו דומילה ךרד
ודומיל ךרד לע רבד לש ופוסב דמוע אוה ,ובר תרות תא דמול דימלתה רשאכ אלא ,יולגב
.הנש םיעברא רחאל קר דימלתה דמוע הילעש ,"ובר לש ותעד" יהוז .ותטישו

םיסינמ תוארוה

אלא ,וברמ עמשש יטרפ רמאמ לכ ןיבהל ידכ הנש םיעבראל קקזנ םדאש הנווכה ןיא ,רמולכ
םירבד םג ןוכנ ןיבמ אוה זאו ,ובר לש ותטישו וכרד לע דימלתה דמוע הנש םיעברא ירחאש
.רצק ןמז ינפל ויפמ עמשש

ותרותל ,ה"בקל םיבורק םתאש הנש םיעברא ירחא :לארשי-ינבל ונבר השמ רמואש המ הז
לע םידמוע' רבכ םתא - "עומשל םיינזואו תוארל םייניעו תעדל בל" םכל שי רבכ ,ויסינלו
חוכה לארשי-ינבל ןתינ ןאכ ."תאזה תירבה ירבד תא םתרמשו" - וישכע ןכל .לוכיבכ ,'ותעד
הרותה תרימשב םדי-לע קזחתהלו ,ה"בקה םהל השעש םיתפומהו םיסינהמ םג תוארוה דומלל
.היתווצמו
(160 'מע ,דל ךרכ תוחיש יטוקל)

םירוכיב :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמןישירפמ דציכ

ןומיר ,רכיבש לוכשא ,הרכיבש הנאת האורו והדש ךותב םדא דרוי ?םירוכיבה ןישירפמ דציכ
.םירוכיב ולא ירה :רמואו ימגב ורשוק - רכיבש
(א,ג םירוכיב)


'ה תאמ הכרבה

םצועו יחוכ" אל יכ רוכזל ,ונתחמש שאר לע ה"בקה תא תולעהל ידכ םירוכיבה תווצמ םעט
.בוטה עפשהו תוכרבה לכ ונילא םיאב 'ה תאמ אלא ,"הזה ליחה תא יל השע ידי
(ךוניחה)


'ימג'ה זמר

."ה-י ישעמ םילודג" תובית-ישאר - ימג .'ימג' תועצמאב אקווד םירוכיבה תא םירשוק ןכל
רמאנש המ םג והז .ותכרבמו 'ה ישעמממ איה תוריפב החלצהה לכש ,ונל ריכזמ 'ימג'ה
.'ה תאמ איה הכרבה לכש דימת ריכהל םדאה לע - "'ה תאמ הכרב אשי" (ה,דכ םיליהת)
(בוסאסמ בייל-השמ יבר)


הליכאה תוואת תריבש

הדשה לעבש המלש הנש הרבע רבכ םנמא .הליכאה תוואת תריבש ידיל האיבמ םירוכיבה תווצמ
-לכבו ,דואמ וילע הביבח איה ,הנושארה הנאתה תא ויניעב האור אוהשכו ,שדח ירפ לכא אל
תא רבשמ אוה ךכב ;םימשל השידקמ אלא הלכוא וניא ,ופוג תוואתו ורצי תא שבוכ אוה תאז
.הליכאה תוואת
(קסנזילמ ךלמילא יבר)


הוואגה תריבש

וליפאש ,(ה,ג םירוכיב) רמאנ םירוכיבב .הוואגה תדימ תריבשל םג האיבה םירוכיבה תווצמ
ומצעב אוהו שדקמה רצחל תיבה רהמ ומצעב םאשונו ופתכ לע לסה תא לטונ ךלמה ספירגא
.וב םייקש הוואגה רצי תא םדאה רבשמ ךכב .רמשמ ותואבש ןהוכל ואיבמ
(םיתעל הניב)


הנשה-שארל הנכה

בור תאו ,גחה דע תרצעמ אוה םירוכיבה ןמז .הנשה-שארל המיאתמ הנכה איה םירוכיבה תווצמ
וז ,ה"בקל תכייש רבד לכ לש 'תישאר'הש הרכהה .הנשה-שאר ינפל רבכ םיאיבמ ויה םירוכיבה
.םלועה לכ לע ךלמל ה"בקה תא םיכילממ ונא ובש םוי ,הנשה-שארל רתויב הבוטה הנכהה
(תמא תפש)


םיינעלו םירישעל םילס

ילסב םתוא םיאיבמ םיינעהו ,בהז לשו ףסכ לש (םילס) תותלקב םהירוכיב םיאיבמ םירישעה
.םינהוכל םינתינ םירוכיבהו םילסהו ,הפולק הברע לש םירצנ
(ח,ג םירוכיב)


הכרבו זמר

ףסכה ילס תבשה אלא ?םירישעה לש םהילס אלו םינהוכל םינתינ םיינעה לש םילסה אקווד המל
וחקלנ םיינעהמ ,תאז תמועל ;האבה הנשב םג םרשועב ודמעיש ,םהל תזמור םירישעל בהזהו
.בהזו ףסכ ילסב םירוכיבה תא איבהל וכזי האבה הנשבש םהל לחאל ידכ ,םירצנה ילס
(הרות ינינפ)

עובשה תרמיא


!?הללקל הליפת

לע ול רפיסו בונמירמ לדנעמ-םחנמ יבר קידצה ינפל אב םיילכלכ םיישקל עלקנש רחוס
וינפל תדמועה הדיחיה ךרדהו ,ףסכ לש לודג םוכס תופיחדב ול שורדש ,רמא אוה .ותקוצמ
קידצהמ רחוסה אופא שקיב .ףסכה תא ול תוולהל ושקבלו םייוסמ יוג רש לא תונפל איה
.שורדה םוכסה תא ול תוולהל תואיי הלהו רשה יניעב ןח אשייש ,וכרבל

תשרפבש תוללקה תחא וז ירהו ,הזה רבדה לע ללפתהל לכוא דציכ" :רמאו קידצה חנאנ
."'ךוולי אוה' - החכותהתודיסחה יכרד


תוחילס ןה המ

אובמ) תודיסחה תרותב .םיארונה םימיה תארקל הנכהה ךילהתב םדקתמ בלש םה תוחילסה ימי
,הבשחמה תא ןקתל איה ללכב לולא שדוח לש הדובעהש ,ראובמ (8 'מע 'םירוויע חקופ'ל
תודימה תא - שפנב רתוי קומע דבור ןקתל םדאה שרדנ תוחילסה ימיב וליאו ,השעמהו רובידה
.ןמצע

ימיל םיסנכנשכ םג ,תובצעו תורדק לש הריוואמ רהזיהל דימת ודיפקה םידיסח ,תאז םעו
.תוררועתהו החמש ךותמ ,הלודג תידיסח תודעוותה ךורעל וגהנ תוחילס תבשב ןכל .תוחילסה
הברה וחקלו תוחילס תבשב םידיסח ודעוותה םעפש ,ויתוחישמ תחאב רפסמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
יברה .'םידנדנתמ' םהשכ םהמ המכ וכלה ,תוחילסה תרימאל ועיגהשכש דע ,'הקשמ'
..."תוענמנה ענמנ תניחבב אוה הז ןיינע"ש ,ךכ לע ריעה שטיוואבוילמ

!?הלילה עצמאב לכוא

וידיסח ילודגמ ,סקנומ לאומש 'ר היה םינושארה ד"בח ידיסח ברקב םיירוקמה םיסופיטה דחא
ישעמב ןייטצה םג תודיסחבו הרותב ותלודג דצלש ,'בבוש' דיסח היה אוה .ןקזה ונבר לש
לצא ןסכאתהו 'תוחילס תבש'ב ןטק רפכל עלקנ םעפש ,רפוסמ .תונונש תורימאבו 'הבושמ'
.הטושפ תירפכ החפשמ

לע לאומש 'ר הלע ,'תוחילס' תרימאל תסנכה-תיבל תאצל וננוכתה לוכהש העשב ,תבש-יאצומב
חרואה תא ריעהל םיכירצש הלעבל תרמוא השיאה תא עמש אוה .ןשיכ ומצע םשו ותטימ
."תוחילס וישכע רמול םיכירצ ,אנ-םוק ,ידוהי 'ר" :ארקו וילא שגינ לעבה .'תוחילס'ל
."!?תוחילס הז המ !?תוחילס !?המ" :לאש ףייע לוקבו תמנמונמ ןיע חקפ דיסחה

,השיאה הארק ,"רזומ רבד הזיא" .םיהמת םהינשו ,וב איהו ותשאב טיבה טושפה ידוהיה
ויניע תא םצע דיסחה ."!תוחילס ןה המ עדוי וניאו 'דמלמ' וא םכח-דימלת הארנש ידוהי"
התאו תוחילס רמול םיכלוה לוכה" .השיאה וב הרעג ,"ידוהי 'ר ,ךתיא המ" .ותנשל רזחו
.דיסחה שקעתה ,"?תוחילס הז המ לבא" ."!?הוולשב ןשי

ונחנאש ,ןשוריפ תוחילס" .התונלבס תא תירפכה הדביא ,"?תוחילס ןה המ עדוי ךניא"
ונל היהיש ,םיבוט תוקרי חימצת הניגהש ,בלח בינת הרפהש 'המ שקבל הלילה עצמאב םיכלוה
םיאב ,םינקז םישנא" .וינפ תא לאומש 'ר הוויע ,"!יופ" ."עפשב ןוזמו הסנרפ הנשה ךשמב
..."!?לכוא שקבל הלילה עצמאב םימק ,םימיב

.תוחילסה תרימא לש התועמשמ קמוע תא םהל ריבסהו לאומש 'ר םמע בשי זאו

ךמע יכרוצ

ךמע יכרוצ םיבורמ" תוחילסב םירמואש טויפה תא ןקזה ר"ומדא םשב שריפ ש"רהמ ר"ומדא ק"כ
אל 'הבחר' םתעד התייה וליא ;"הרצק םתעד"ש םושמ - "ךמע יכרוצ םיבורמ" :"הרצק םתעדו
,א ךרכ תוחיש יטוקל) םינפוא ינשב תאז ראבמ שטיוואבוילמ יברה .'םיבורמ' םהיכרוצ ויה
העפשהה דספהל איבהל הלולעו ,הקיזמ אלא הליעומ הניא תורתומ ירחא הפידרה (א :(178 'מע
ובצמו ודמעמ תא יוארכ ךירעמ וניא םדאה רשאכ ,'הרצק םתעד'מ תעבונ וז הפידר .הליגרה
רבדהו ,תוימשגה לש הלודג םוקמ תסיפת שי 'הרצק םתעד'שכ (ב .ול עיגמ םלועה לכש רובסו
-ףא ומע יכרוצ תא אלמיש ,ה"בקהמ ונתשקב" :םייס יברה ךא .'ךמע יכרוצ םיבורמ'ל םרוג
."ידוהי םושל רבד רסחי אלשו 'הרצק םתעד'מ עבונ רבדהש יפ-לע

ועמשי ינוועל חלסת רשאכ" :"ארווית ןעמל החילסה ךמע יכ" קוספה תא ךכ שרפמ ארזע-ןבא
ונבר ."םשפנ תווא לכב םצפח ושעיו ךואריי אל ,חלסת אל םאו ...םה םג ובושיו םיאטוח
הנה ,בוחה תא עורפל תגשמ ודי ןיאו לודג םוכס ורבחל בייחש ימ :לשמ ךכ לע לישמה ןקזה
,בוחה תא םלשל הוולה ץמאתי - הכורא הפוקת ךשמב םימולשתב בוחה תא לבקל ןכומ השונה םא
בוחהמ קלח וליפא םלשל לדתשי אלו הוולה שאייתי - דימ םוכסה לכ םולשת תא עבתי םא ךא
.(קת 'מע רוא להי)


הלואגל הייפיצב


ןיבמ לארשי תא הדפיו אוביש ה"בקה דיתע ,םימשבש ןהיבאב לארשי ונימאהש הנומאה רכשב"
"הלואגה תומי תאו חישמה תומי תא םהל איביו םלועה-תומוא
(ו אטוז והילא-יבד-אנת)

היהש השעמ


תמאה םלועב רוקיב

ותשרד תא עומשל ידכ ,לודגה תסנכה-תיבל ואבו וסנכתה ,רימזיא דילש ,הייריט ריעה ידוהי
גהונ .םיתפומ ללוחמכו הרותב ןואגכ היקרוט לכב עדונ םהרבא יבר .וטטב םהרבא יבר לש
ויתושרדב .הרותה ךרדב תכלל ומע ינב תא קזחל ידכ ,רפכל רפכמו ריעל ריעמ דודנל היה
.הבושתל םיררועמה ןישוביכ ירבד םע בל-יממחמ הדגא ירבד בלשל גהנ

תסנכה -תיב יאב ינזואב הדוהי יבר אשנש םירבדהו ,הבושתה שדוח ,לולא ימי ויה םימיה
,םיאנ םילשמבו םירופיסב םילבותמ ,ןזואל םיברע םירבדב חתפ אוה .הפוקתה חורל ומיאתה
.ה"בקה לא ברקתהל םימיה לש םתלוגס לע

אוה .םימשבש םהיבאל תמאב בושלו ןוועהו אטחה ךרד תא בוזעל ויעמושל ארק ותשרד ךשמהב
המשנה תרבועש השקה םירוסייה ךרד תא ראיתו ,תושפנב םיאטחה םימרוגש םימגפה תא ראית
.רבע לכמ תוקומע הבושת תוחנא וצרפ םירבדה עמשמל .אטחה םגפמ רהטיהל ידכ תמאה םלועב

רזחו תמאה םלועב םעפ רקיב יכו ?תמאה םלועב םישינעמ םישנוע וליאב םכחל ול ןיינמ"
."ץלה" - לוכ יפב הנוכש ,הרדוח םייח לש ולוק היה הז .סירתמ לוק עתפל עמשנ - "!?םשמ

ךרוצ שיגרמ היה ,השודק לש תושגרתהב ןיחבמ היהש תע לכבש ,הז םייחל היה עובק גהנמ
םג תושעל שקיב ךכ .תיתימאה תושגרתהה תעפשה תא לטבל ידכ ,געלו תונציל לש חור סינכהל
.םעפה

לע םעז ולוכ להקה םלוא ,ותשרדב ךישמהו םיטובה וירבדבו םייחב חיגשה אל הדוהי יבר
השרדה רמגב .רבודה לש ודובכבו השודקה תריוואב עוגפלו השרדל עיגהל ןוכנל הארש ,ץלה
עימשהש תוליזה ירבד לעו הרדוח םייח לע ול ורפיסו הדוהי יבר לא םיחכונהמ המכ ושגינ
.השרדה ךלהמב

דחא םדאל חינהל ןיא םלוא" ,הדוהי יבר ביגה ,"יירבדבו יב לזלזש לע וילע יבילב ןיא"
וראשיי ,הליפתה רחאל ,רקובב רחמ .המלש הליהקב לוע-תקירפו תונציל לש ןובקיר ליטהל
.רמא ,"רבד הלעי דציכ הארנו וינקזו להקה ידבכנמ הרשע ימע

אורקל חלש זא .הרוהש יפכ ,םישנא ןיינמ הדוהי יבר ביבס ץבקתה ,הליפתה רחאל ,תרחמל
ברה לומ דמעשכ םג ,ויתפשמ שמ אל הרדוח לש לזלזמה וכויח .וינפל בצייתהל הרדוח םייחל
.ותוא םיבבוסה םינקזה תרשעו

םירבד וינזואב עימשהל לחהו תבשל ושקיב ,שיאה ןיגפהש לוזלזה תשראמ םלעתה הדוהי יבר
,הנש םינומש -םיעבש הזה םלועב םייח ונא .ןייד שיו ןיד שי יכ ,עד" .בלה ןמ םיאצויה
.רמאו חתפ ,"ונישעמ לע ןובשחו ןיד תתל ונילע ובש םויה עיגמו

הרדוח םייח לש ויניע תורומש יכ ,םתמהדתל ,םיחכונה וניחבה ,רבדמ הדוהי יבר דועבו
וריעהל םיבבוסה ושקיב .והזח לע חנצ ושארו הקומע המדרתב עקש ףוסבל .טא-טא תומצענ
.זוכירב ונועשב טיבה אוה .םדעב רצע הדוהי יבר םלוא ,ותנשמ

םינפב וביבס םישנאב טיבה אוה .התעבב םייח ץיקה עתפל .הקד דועו הקד דועו ,הקד הפלח
.תולהובמ

,וללה םירבדה תא ועמושב .הדוהי יבר וילא הנפ ,"?התימ לש המעט םועטל השגרהה ךיא"
.ףלעתהו עקרקה לע הרדוח חנצ

ץלב םיחכונה וטיבה םתמשנ יקמע דע םיממותשמ .דיסכ רוויח רתונ והוררועש רחאל םג
חילצהש דע תובר תוקד ופלח .וכיחל הקובד ונושלו ודבא וינותשעש ימכ הארנ עתפלש ,עודיה
.תורורב םילימ ויפמ איצוהל

הזה םלועה תא בזוע ינא וליאכ עתפל יתשח ,שנועהו רכשה ,םדאה ישעמ לע רביד ברהשכ"
ייאטח ןיגב רסייתמ ימצע תא יתאצמ" .שגרנ םייח רפיס ,"תמאה םלוע ,אבה םלועל רבועו
המישמ וז ?םיפוגיסב ףגתסאו תוינעתב יימי לכ הנעתא אמש .םהילע רפכל לכוא דציכ רהרהמו
לע רפכל ךכבו תומל יילע יכ יבילב יתרמא ןכ לע .הב דומעא אלש רשפאו ירובעב השק
."םיברה יתונווע

קילד רמוח ימצע לע יתכפש ,ריעל ץוחמ לא יתאצי" .ויניע תא ליפשהו תוקומע םשנ םייח
דע ,תפות-ירוסיי יתרסייתה .הלודג הבהלל התייהו שאה יב הזחא רהמ-שיח .יפוג תא יתצהו
,ייניע תא יתחקפשכ .הייחתל ינריזחהו ךאלמ יב עגנ עגר ותואב .רפאל היהו הלכ יפוג לכש
..."'התימ לש המעט םועטל השגרהה התייה ךיא' יתוא לאוש ברה דובכ תא יתעמש

השקה היווחה לש זעה םשורב יורש אוה ןיידע יכ ,וב היה רכינ .דער הרדוח לש ופוג
ךליאו ןאכמ יילע ינא לבקמ" .הדוהי יבר ינפל הענכהב ףפוכתהו ואסיכמ םק אוה .הווחש
.רמא ,"הבושת-לעבו ןמאנ ידוהי תויהל

ץפח ה"בקה ןיאש יאדוו ,םיפוגיסו תוינעת ךממ םישקבמ אל יכ ,עד" :בישה הדוהי יברו
לביק דמעמ ותואב ."דיתעל הנתיא הלבקו רבעה לע הקומע הטרח אוה ךממ םישרודש לכ .ךתומב
.רחא םדא תויהלו דוסיה ןמ תונתשהל םייח וילע

ןואגל היה םימיה תוברב .הרדוח המלש לארשיב ומש ארקנו ןב ול דלונ םינש שולש רובעכ
ףא .ובס םש-לע ,םייח ארקנש ןב דלונ הז המלש יברל .רימזיא לש הברל רתכוה ףאו הרותב
.היקרוט לכב ותמכחב עדונש הרותב ןואגל חמצ אוה

.הבושת לש החוכ
ןמטוב הדוהי ברה םע םיידוהי םייח
ד"בח-רפכמו ןורשה-תמרמ רעונ לש שגפמב ןמטוב ברה


ןורשה-תמרב תוחילס

ןמ וחילבי תונושאר שמש ינרקש העשב ,תמדקומ רחש תעשב .בורקה ישימח םויב ה"עב הרקי הז
םייניב-תוביטח רפסממ םידימלת ןורשה-תמרב לודגה תסנכה-תיב רבעל ורהני ,הלפאה
תרימאב וחתפי ןכמ רחאלו םירצק רבסה ירבדל וניזאי םה .'תוחילס' תרימאל ריעב תויתכלממ
תודהיב החילסה תועמשמ לע םכסמ ןוידל ,רפסה -יתב לא ונפי הליפתה רמגב ."הקדצה 'ה ךל"
.םיאבו םישמשממה םיארונה םימיה לעו

-תיב להנמ ,ןמטוב הדוהי ברה אוה תאזה תניינעמהו תירוקמה המזויה ירוחאמ דמועש ימ
תכרעמ רוציל ןמטוב ברה ליכשה ,ןורשה-תמרב לעופו רג אוהש םינשה ששב .ןורשה-תמרב ד"בח
םיינוליח ,ריעב רפס-יתב ירעש .ריעב הייסולכואה ירזגמ לכ םע היירופו המח םירשק
הצרמ אוה .גצייל ביטימ אוהש תודהיה לש ןחהו ישיאה ומסק תוכזב וינפל םיחתפנ ,םייתדכ
םליג-ינב םע שגפמל רעונ-ינבו םידלי לש תוצובק המכ איבה ףאו ,םהיתותיכב םידליה ינפל
.ד"בח-רפכב

תוחיתפ שי

יסיסבה סחיה תניחבמ ,יכאלמ-תיירק וא הנומיד קוידב הנניא ןורשה-תמר יכ םיעדוי לוכה
רושקה לכ ינפמ ,םיילנויצר דימת אל םהש ,העיתרו ששח ןומה שי" .תודהיל םיבשותה לש
םג שגופ ינאש םישנאה תיברמ ברקב אצומ ינא תוששחה דצל םלוא" .ןמטוב ברה רמוא ,"תדב
."העובקהו תיעבטה םתביבסב םילבקמ םהש וזמ תודהי רתויל םהידלי תא ףושחל ןוצר

לש שגפמב םינש עברא ינפל דלונ ,תוחילס תרימאל םייניב-תוביטח ידימלת איבהל ןויערה
ינאש הל יתרמא" .ןורשה -תמרב העודיו הקיתו תכנחמ ,רלדנס לחר 'בגה םע ןמטוב ברה
-ינב םע תפתושמ הפש אוצמל יל השק ךא ,םירגובמ םישנא םעו םידלי םע רשק רוציל חילצמ
ןויער הלע ליבקמב .תוביטחה םע ינושארה רשקה תריציב יל עייסל העיצה איה .רעונ
."תוחילסה

תויליגלגבו םיינפואב

ןמלק ,םימולא - ריעב תוביטח שולש ועיבה םידחא םימי ךותב .המישרמ התייה האצותה
רושיא הנועט רפסה-תיבל ץוחמ תוליעפ לכש ןוויכמ .המזויל תינורקע תונוכנ - ןגמ-הוונו
תרימא רקובב .תסנכה -תיבל אובל םהירוה תושר תא לבקל םידליה ושקבתנ ,םירוהה לש
.תוביטחה שולשמ םירענ תואמ-שמחכ תסנכה-תיבל ועיגה תוחילסה

-תיב רוזאשכ ,רקוב תונפל יצחו עברא התייה העשה" .ןמטוב ברה רפסמ ,"םיהדמ היה הז"
המכ ,תויליגלג לע םתצקמ ,םיינפוא תועצמאב ועיגה םתצקמ .רעונ-ינבב אלמתהל לחה תסנכה
."לגרב םיבר-םיברו תוינומב

ולסוח 'םיזגורב'

ןמטוב ברה .ןויערה םצעמ םיבהלנ ךא ,םייניע יטורט תסנכה-תיב םלוא ךותל וסנכנ םירענה
םוק םימיכשמ ונאש הביסהש ,םהל יתרמא" .'תוחילס'ה תועמשמ לע םירצק רבסה ירבד םידקה
וטלק םידליה .ונישעמ תא ןקתלו ונכרד תא תונשל וניתונווכ תוניצר תא חיכוהל ידכ איה
יל עדונ .תונייוצמ ויה ןכמ רחאל ולבקתנש תובוגתה .תובהלתהב תוחילסל ופרטצהו רסמה תא
."ולסוח םינשי 'םיזגורב' ינימ לכו וגגופתה םידימלתה ןיב תויובירי יכ

רעונ-ינב םוק ומיכשי הבש תיעיברה םעפה וז היהת הנשהו ,עבק לש גהנמל רבדה ךפה זאמ
.אוה רע לארשי בל יכ חיכומש המ .תוחילס רמול ידכ ןורשה-תמרבגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ץ"שה םע הליפת

םאה ,'הרזח'ה תא ליחתהל דמוע רוביצה חילש רשאכ 'הרשע-הנומש'ל בורק דמועש ימ :הלאש
?ץ"שה םע 'הרשע-הנומש' ליחתיש בטומ וא 'השודק' תונעל ןיתמי

וא ,'לארשי לאג' רמג רבכ ןכ-םא אלא ,ץ"שה םע ליחתי אל הליחתכל ,א"מרה תעדל :הבושת
ףסוי-תיבה תעדל .וירחא תונעלו ץ"שהמ השודק עומשלו קותשל וילע .רבוע הליפתה ןמזשכ
.ץ"שה םע ליחתהל הליחתכל יאשר (י"ראהו)

ל-אה' תכרב לכ תא ןכו ,השודקה חסונ לכ תא הלימב הלימ ותיא רמאי ,ץ"שה םע ליחתמשכ
ידכ ,'םידומ'ל ומע עיגהל ןווכי ןכ-ומכ .ומע ןמייסיש ידכ ,'הליפת עמוש'ו 'שודקה
.ומע תווחתשהל לכויש

עיגיש םדוק ('רוצנ יקולא' דע) םייסל קיפסי םא ,'הרשע-הנומש'ל בורק דמועש ימ ,השעמל
- (הרשע-הנומש ירחאש 'אבר הימש אהי ןמא'ל עיגיש םדוק - תיברע תליפתבו) השודקל ץ"שה
ליחתי זאו ,'שודקה ל-אה' ירחא 'ןמא' הנעיש דע ןיתמי אלא ,ללפתי לא - ואל םא .ללפתי
.ןיתמהל ךירצ וניא ,ךכ-רחא עמשיש עדויש וא ,השודק עמש רבכ םאו .ללפתהל

ותויהב וליפא] 'םידומ'ב תווחתשהלו 'הליפת עמוש'ל םג ןיתמי ,רתוי רחיא וא ןיתמה
.'םולש םיש'ל עיגי ץ"שהשכ 'הרשע-הנומש' ליחתיו ,[תוכרבה ןיב וא יהשלכ הכרב עצמאב

.(םויב םישידק הרשע וא העבש דע תוחפל) שידקו 'וכרב' תיינעל ןיתמהל םדא ךירצ ןכ-ומכ

וניאש םיקסופה בור לע םכסומ ,רוביצה םע הרשע-הנומש ללפתהל ליחתמה :הרהבה ףוסבלו
רבדה םא .המודכו השודק דיספי ךכ לשב םא ףא ,הנווכב ללפתי אלא ,רצקל וא רהמל ךירצ
.רחא ןיינמב 'וכו השודק הנעי ,ירשפא
גהנמו הכלה ירעש .םש םייחה ףכו הרורב הנשמ ,ןקזה ר"ומדא ע"וש ,טק 'יס ח"וא ע"וש .ב,אכ תוכרב
.נ"שו ,ג"לפ 'לארשי ישא' 'ס .זק 'מע א"ח ח"ואזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי
דורב םחנמ :ךרוע"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il