611 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

םיבצינ תשרפ * (18.9.98) ח"נשת'ה לולאב ז"כ * דורב םחנמ :ךרוע

הקותמו הבוט הנש


תיעובש הדמע


הבוט הנש היהת


תא ונברקמ קיפנש - השדחה הנשה תארקל הלאשמהו הליפתה
,תובבלה תא ברקלו דכלתהלו דחאתהל ידכ ,םייבויחה תוחוכה
המלשהו תיתימאה הלואגל הנכהה וז היהתו


תורואה הז לומ הז םירבטצמ ,הפלחש הנשה תא םימכסמו הנש לש המויסב םידמוע ונחנאשכ
הז גוסמ ףיקמ טבמ .הנשה ךשמב ונתוא ווילש ,תוחפ םייבויחהו םייבויחה םידדצה ,םיללצהו
האבה הנשב םינוכנה םינוויכל תוחוכהו םיצמאמה תא ןווכל תעדל ידכ ץוחנ ,הנשה לע
.םולשל ונתארקל

הנשב ,תוגיסנ לש תופוצר םינש עברא ירחא ,לוכ-םדוק .הבוט הנש התייה ח"נשת ,לוכה-ךסב
השימח ונתיאמ הבג רורטה םנמא .וניביוא ידיל לארשי-ץראמ ףסונ חטש םוש רסמנ אל תאזה
יכ רמול רשפא ,שולש-םייתנש ינפל ךא ונעדיש ינחצרה רורטה התמועל םלוא ,םירקי תונברק
.םימכ ךפשיהל לדח םידוהי םד

םידמולה םידימלתה רפסמב הלודגה היילעה לע ומסרופש םינותנה ,תיתד-תידוהי הניחבמ
םיכוזה םידליה רועיש הלוע הגרדהב .בלה תא םינינרמ ,םיינרות ךוניח תודסומב הנשה
.ונמע לש ודיתע ךשמהמ גאדומש ימ לכל דואמ הבוט הרושב וזו ,יכרע-ידוהי ךוניחל

לובגה לע

תוילכלכה תויעבה לע ףסונ .םייבויח ךכ-לכ אל םירבד הברה ורק םג הנשה ,ינש דצמ
םהילעש םירבדה ראשו תודירחמה םיכרדה תונואת ,החפשמה ךותב תרבוגה תומילאה ,תויתרבחהו
תימינפ תקולחמ לש השודג הדימב םג הנשה הנייפאתה - "היתוללקו הנש הלכת" םישקבמ ונא
.םיחא תאנשו

בל אוה קימעמה בוטיקה - תפלוחה הנשה לש תיזכרמה היעבה לע עבצאה תא חינהל ךירצ םא
הנצקה תחתפתמו םעה יקלח לכ תא רבחמה ףתושמה סיסבה ךלוהו םסרכתמ הגרדהב .היעבה
.םיבטקה ינשב תנכוסמ

םוקתש ילבמ יתד ןועמ וליפאו הבישי ,הווקמ ,תסנכ-תיב םיקהל רשפא היה אל טעמכ הנשה
םייטילופ םימרוג .תוימשיטנאה לובג לע םיתיעל ,תויתד-יטנא תומינב הוולמ ,תודגנתה
התסהה תואצות תאו ,יתדה רוביצה יפלכ התסהה לג לע בוכרל תעדומ הטלחה וטילחה םימייוסמ
.ונלוכ וניאר תאזה

,תישממ תומילאל תילולימ התסהמ השילגה לובג לע שממ וישכע םידמוע ונאש ,םישח םיבר
תויתימא תויעב ללגב האב אל תאזה האנשה תצפהש ,רקיעב באוכש המו .הדבתנש יאוולהו
-לעש ,החנהה סיסב לע ,םירק תוירלופופ ילוקיש ךותמ אלא ,ןורתפל םינתינ יתלב םיכוכיחו
.םיכמות ילגעמ דכלל רשפא יתדה רוביצה דגנ התסה ידי

תחא הריסב ונלוכ

דועב .רתויב םירומח םימויא ינפל םידמוע ונא תינוציחה תיזחבש העשב שחרתמ הז ךילהת
הדמשה קשנ גישהל תוצמאתמ (היהת-אל-ויה) ונדימשהל ןתפיאש לע יולגב תוריהצמה תונידמ
תמקה לע הזרכה תומדב תנכוסמ תדוכלמ ,'םולש םכסה' ונתרכ ומעש בייואה ןיכמ ,ינומה
.דבלב םישדוח השיש דועב הנידמ

קימעהל אל םולשו-סחו ,וללה תורומחה תונכסה לומ תוחוכה דוכילל םיקוקז ונא וז העשב
ןייוע ימלסומ םלוע לומ ,תחא הריסב ונלוכש עגרל חוכשל רוסא .בוטיקהו גוליפה תומגמ תא
תצע רפה ...וניאנוש תובשחמ לטב ,ונכלמ וניבא" ללפתהל ונל שי טלחהבו ,יאנקו
."וניביוא

ידכ ,םייבויחה תוחוכה תא ונברקמ קיפנש - השדחה הנשה תארקל ונלש הלאשמהו הליפתה וז
הכרבל ילכה איה וז תודחא .הז תא הז ןיבהלו רבדתהל ,תובבלה תא ברקל ,דכלתהלו דחאתהל
ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגה תכרב ,"דחאכ ונלוכ וניבא ונכרב" - תירקיעהו הלודגה
.ונקדצ-חישמשדח שיםיקקזנל הרזע

תולועפ לע ףסונ .גחה תארקל הפנע תוליעפב ץראה יבחרב ד"בח-יתב 210 םיקסוע הלא םימיב
יכרצמ תקולח ד"בח-יתב םינגראמ ,םירגובמו םידלי ברקב ,הנשה-שאר לש ותועמשמ לע הרבסה
תוחפשמ תדקופה הקוצמה חכונ .יוארכ גחה תא גוגחל ןהל רשפאל ידכ ,תוקקזנ תוחפשמל ןוזמ
ד"בח-תיבל תונפל אנ .הקולחב עויסהו תומורתב רוביצה תופתתשהל הבר תובישח שי ,תובר
.בורקה

םיברל רפוש

תעיקת לש הלודגה הווצמב םידוהי תוכזל הנשה-שארב ד"בח ידיסח ה"יא ואציי ,הנש ידמכ
-יתבב םישישק ,ןוחטיבה תוחוכ ישנא ,םייאופרה םיזכרמב םיזפשואמה לצא ורקבי םה .רפוש
תא םייקלו רפוש תעיקת עומשל םהל ורשפאיו ,אלכ-יתבב םיריסא ףאו םישדח םילוע ,תובא
.גחה לש תיזכרמה הווצמה

הרכשו הרות

דבוכמ דמעמ םילשוריב 'דרוקנוק' ןולמ לש םיעוריאה םלואב םייקתה רבעש ישימח םויב
עצבמ'ב רמגה בלשל ולעש ,םינייטצמה םידימלתה םיעבשו האמל תונייטצה תודועת תקנעהל
ורבע םיפתתשמהו ,תפרצבו ץראב ד"בח תובישי תא ףיקה עצבמה .ד"בח-יריעצ וכרעש 'הרות
דמעמה תא .תודיסחה תרותב תורחבנ תויגוסו אינת יקרפ ,תבש תכסמ לכ לע תושק תוניחב
.רוביצ -ישיאו תובישי-ישאר ,םינבר ,םיר"ומדא ודביכ

תילקיזומ הנינפ

- '3 הנומ' - שדח רוטילקת השדחה הנשה תארקל שיגמ םולבנזור (הנומ) השמ דבעמהו ןיחלמה
םירמזה יבוט יפב םירשומה ,םילועמ םיריש רחבמ .ידיסחה רמזה הדשב תילקיזומ הנינפ אוהש
.03-6188047 ,'ראטס-לג' :הצפה .םיידיסחהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .םיבצינ תשרפל


לארשי-םעל יחצנ םויק

תרוכ ךיקולא 'ה רשא ...תירבב ךרבעל" :לארשי-ינב םע תירב ה"בקה תרוכ םיבצינ תשרפב
תלאשנ ."םעל ול םויה ךתוא םיקה ןעמל" :לארשי-םעל ונבר השמ רמוא ךשמהב ."םויה ךמע
ה"בקה ותוא םיקמ ,ץראל הסינכה תארקל דמוע רבכ לארשי-םעשכ ,וישכע קר יכו :הלאשה ןאכ
ונתוא השעו תירב ה"בקה ונמע תרכ ,יניס-רה דמעמב ,ןכל םדוק הנש םיעברא אולהו ,םעל ול
!?"שודק יוגו םינהוכ תכלממ"

,רמולכ ."םעל וינפל ךתוא םייק ןעמל חורטל סנכנ אוה ךכ-לכ" :ורמאב י"שר תאז ראבמ
דמעמב השענ רבכ הז רבד ןכש ,ה"בקה לש ומעכ לארשי-םע תא םיקהל האב אל ןכא תאזה תירבה
-םע לש הקיזה תאו תאזה תירבה תא םייקל ידכ "חורטל סנכנ" ה"בקה ןאכ אלא ,יניס-רה
.וילא לארשי

םיאבה תורודה םע

.לארשי -םע לש יחצנה ומויק תא החיטבמ הניא ןיידע יניס-רה דמעמב תירבה תתירכ םצע
(ןכמ רחאלש תורודב וא רוד ותואב) לארשי-ינב לש םהישעמש ,בצמ רצוויהל ,הלילח ,לולע
.ברוח רהב התרכנש תירבה תתירכב יוניש וררגי

ןיב תירבל יחצנ םויק תתל הדעונ וז .ץראל הסינכה ברע התרכנש תירבה לש התלודג ךכב
.הרותה ךרדמ םולשו-סח ורוסי םידוהיה םא םג דומעתו םייקתתש ידכ ,לארשי-םע ןיבו ה"בקה
הפ ונניא רשא תאו ...הפ ונשי רשא תא" םע תתרכנ איהש שגדוה תאזה תירבב אקווד ןכל
."תויהל םידיתעה תורוד םע ףאו" :י"שר שרפמש יפכו ,"םויה ונמע

תדחוימ החרט

ימ ,יוניש הב לוחל לולעו תקפסמ הניא הנושארה תירבה םא :לואשל רשפא ןיידע םלוא
הנתשת וז תירב םג ילוא ?ה"בקה לש ומעכ ונתוא רמשת וז תירב אקוודש עקתי ונידיל
?לארשי-םע לש תילילש תוגהנתה תובקעב

,תדחוימ הלועפ ה"בקה השוע ןאכ ."חורטל סנכנ אוה ךכ-לכ" :שיגדמו י"שר םידקמ ןכל
תא סינכה ה"בקה .תירבה לש יחצנה המויק תא חיטבהל ידכ ,תדחוימ 'החרט' תניחבב איהש
.הנתשמ -יתלבו טלחומ ףקות הל קינעה ךכבו ,וז תירבב ,לוכיבכ ,ומצע

תשדחתמש תירב

ךא ,ה"בקה לש ומע ראשינ םנמאש בצמ רצוויהל לולע :ףסונ רבד לועפל האב תאזה תירבה
,"םעל ול םויה ךתוא םיקה ןעמל" :שיגדמו ה"בקה ןאכ אב .וניאטח תמחמ ונממ םיקוחר היהנ
."םעל וינפל ךתוא םייק ןעמל" :י"שר שרפמו

,תיחצנ תואיצמ הרצי ,ץראל םתסינכ ברע לארשי-ינב םע התרכנש ,תפסונה תירבה ,רמולכ
ינפל דימת םידמוע לארשי-ינב - "וינפל" םייקו ה"בקה לש ומע דימת אוה לארשי-םעש
.יחצנ רשק ומע םירושקו ומע םידחואמ ,ה"בקה

לכו ,ןידב הכוז אוהש לארשי-םע חוטב החוכבו ,הנשה-שארב ,הנש לכב תשדחתמ וז תירב
.הלגנהו הארנה בוטב ,תוינחורבו תוימשגב הקותמו הבוט הנשל םתחנו בתכנ ידוהי
(188 'מע ,דכ ךרכ תוחיש יטוקל)

הנשה-שאר :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהנש םירבוע

הנשה -שאר לש תיברע תליפתבו ,הרבעש הנשהמ םידרפנ הנשה-שאר ברע לש החנמ תליפתב
.השדחה הנשה תא םילבקמ

םיצילממ םיכאלמ

,םיכאלמ ינש םדאה תא םיוולמ הנשה-שאר לש תיברע תליפת רחאל :רמא 'קדצ-חמצ'ה יברה
ךותמ ,"םתחיתו בתכית הבוט הנשל" תכרבב ורבח תא ךרבמ דחאו דחא לכ ךיא םיעמוש םהשכו
.הקותמו הבוט הנש לע ריצפהלו בוט ץילמהל הלעמל םילוע םה ,רוהט בל

הסנרפו רפס

'הל םיללפתמ ונא ."הלכלכו הסנרפ רפסב ונבתכ" :םישקבמ ונא 'ונכלמ וניבא' תליפתב
םיעוקש היהנ אלש .'הסנרפ'ה םעו 'רפס'ה םע ,םירבדה ינש םע ראשיהל תורשפא ונל ןתייש
אלש ,ךפהל ןכו ;רפסב ןייעלו דומלל החונמו תוהש ונל היהת אלש ךכ ידכ דע הסנרפה תגאדב
.תושעל המ ןיאו הסנרפ ןיאש םושמ קר רפסב ןייעלו תבשל ךרטצנ
(המלש תראפת)


םחל רובעב שפנ

ידיל ידוהיה תא ונרעצל האיבה הרמה תולגה ."ומחל איבי ושפנב" רמאנ הנשה-שאר תליפתב
לע רתוול - רתויב רקיה ריחמה תא םלשל תופוכת סונא אוה םחלה רכיכ רחא הפידרבש ,ךכ
.ומחל רובעב ותמשנ תא תתל ,תודהיה ןמ הברה
(הרות ינינפ)


הביס ילב יוכיז

-ינבש םשכ .(הליפתה ןמ) "טפשמו קוח רבד בקעיל דיגת ,עשפ דיגמ לומ רשוי ץילמ ןיאב"
םיעדוי םניאש יפ -לע-ףא ,הרותבש "םיקוח"ה תא - "טפשמו קוח רבד"ה תא םימייקמ לארשי
.ךכל הביסו םעט םוש שפחל ילבמ ןידב ונתוא קדצהו התא םג השע ךכ ,םקומינו םמעט
(יול תשודק)


ןוקית ןועט

ןקתל ועוצקמש םדא רבע .ןולחה דיל בו'צידרבמ קחצי-יול יבר דמע לולא שדוח-שארב םעפ
הכבו עקרקה לע קידצ ותוא בשי ."?ןוקית ןועטה רבד ךל ןיא םאה" :ולאשו םינשי םירבד
."ימצע תא יתנקית אל ןיידעו אבו שמשממ ןידה םוי ,ישפנל יובאו יל יוא" :הלודג הייכב
(םינושארל ןורכז)


ןופליעב םלועה

בושתש דעור אוהש ,ףלעתהש םדאכ ,הדערו ןופליע לש בצמב םלועה יורש ברע תעל הנשה-שארב
.עגרנ םלועה הרות-תחמשב .ותויח וילא
(םירוביד יטוקיל)


בלה ןורביש תוכזב

אובא םינפ וליאב" :רמואו חנאתמו הנשה-שאר ברעב גאודו בשוי היה קסנ'זילמ ךלמילא יבר
ויאטח תא הנומו בשוחו בשוי היהו ."יתרבע הברה תוריבע אולה ?ןידה םויב םוקמה ינפל
."ןידה םויל יל דומעיש אוה יביל ןורביש ,ןכ-םא" :רמא ףוסב .שדוקב וכרדכ ,טורטורפב
עובשה תרמיא


בלה לא הפהמ

,ונכש דועב ,ותסנרפ טועימ לע ןנואתהו ןירבוקמ השמ יבר קידצה ינפל םעפ אב תלוכמ לעב
.עפשב הסנרפמו םיבר םינוקמ הנהנ ,ולשל ירמגל המוד תלוכמ ול שיש

לכב 'הל תודוהל דיפקת םא ,חוורב הסנרפ היהת ךל םגש ךל חיטבמ יננה" :קידצה ול רמא
."חוורב הסנרפ ידוהיל ןתונש 'ה ךורב :רמאתו ,הפי חיוורה ךנכשש הארתש םעפ

."םלש בלבו תמאב תאז רמול דואמ יל היהי השק" :תלוכמה לעב ביגה

,ךבילב םג םירבדה וסנכיי ןמזה ךשמב לבא ,ךל השק היהי ןושארה בלשב" :קידצה ול רמא
םג רבד לש ופוסב וסנכיי ,'ךיפב' םירבדה ויהי רשאכ - 'ותושעל ךבבלבו ךיפב' רמאנש יפכ
."'ךבבלב'תודיסחה יכרד


רפושה תקעצ

ותלועפ הבחרהב תראובמ .םויה לש וניינע זכרמב רפושה דמוע הנשה-שאר לש תודיסחה ירמאמב
דחוימ קמוע הקינעמ תודיסחה תרות .םדאה שפנב ןהו םינוילעה תומלועב ןה רפושה לש
.הנשה -שארב רפושה תעיקת לע םינושארה ירפסב םיאבומה םימעטל

חלשש ךלמל לשמ תועצמאב רפושה ןיינע תא ראבמ (חק ןמיס בוט-םש-רתכל תופסוה) ט"שעבה
ול ןתנש ףסכה לכ תא זבזבו ותעיסנ תרטמ תא חכש ןבה ךא ,הקוחר הנידמל ודיחי ונב תא
הכרא ךרדה ךא ,ויבא תיבל רוזחל טילחה ,ול רצב .לוכ רסוחבו םוריעב ראשנש דע ,ויבא
היה לוכי אלו ,ותנידמ תפש תא חכש םייתניב .ךלמה רצח רעשל עיגהל חילצהש דע ,בר ןמז
,ונב לוק תא ריכהש ,ךלמהו ,לודג לוקב קועצל ךלמה ןב לחה .ךלמה ןב אוהש םירמושל רמול
.ותיבל וסינכהו וקביח ,וקשינ ,וילא אצי

תא דירוה ה"בקה .םוקמל םינב וארקנש ,לארשי-ינב - ןבה .ה"בקה הז - ךלמה :אוה לשמנה
תולגה ךרוא תמחמו ,דואמ הקחרתנ איה ךא ,תווצמו הרות םייקל ידכ ,הזה םלועל המשנה
:רפוש תעיקת יהוז .םימשבש היבאל טושפ לוקב תקעוצ איה ןכל .'הפש'ה ףא הנממ החכשנ
לחומו ודיחי ונבל ותביח הארמ אוהו ,ה"בקה ימחר תא תררועמה ,תימינפו הקומע הקעצ
.רבעה לע ול חלוסו

!אבא שי

תליפת ינפל הנשה-שאר ברעב םידיסחל רוסמל שטיוואבוילמ ש"רהמ ר"ומדא ק"כ הוויצ םעפ
וניא רקיעה - "אבא אבא" קעוצה םדאכ איה רפוש תעיקתש ,תודיסחב ראובמש המ יכ ,תיברע
תוחישה רפס) הבושת לש תויכבמ הרייעה לכ השער הנשה-שאר ותואב .'קעוצ'ה אלא ,'אבא'ה
.(4 'מע ד"שת

לש הבושתה" :(וכת 'מע ,י ךרכ שדוק-תורגיא) ויתורגיאמ תחאב בתוכ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
.בלה תקעצ יהוז .'!הבושאו ךילא ינבישה !ינמחר ,אבא אבא' קעוצה םדאכ איה רפוש תעיקת
וניאש ,בואכמ עדויכו םירוסיי לעבכ ,ןמצעמ תועבונו תורגינה תועמדב ,ומצעמ הכוב בלה
ול ןיאש םותיה ןכש .ןהב שי החמש םג ,הלא תועמד .ומצעמ הכוב אוה אלא ,תוננובתהל קוקז
ול ןיא םותיה :רבדה שוריפ .הכוב - ולוק תא עמושה בא ול רשא ןבה לבא ,ןנוקמ - בא
ול שי ףוס-ףוס ,ויבאמ וקוחירמ ול רצש ףא ,ןבה וליאו ;ןלציל-אנמחר ללמוא אוהו תנעשמ
."!אבא

בלה תקעצ

'תודלות'ה לעב ודימלתמ שקיב תחא םעפ .וידימלת דמעמב רפושב עוקתל גהונ היה ט"שעבה
:םשפנ םצוע לכב וקעצש ,םידליו םיטושפ םישנא ינפל עקת ומצע אוהו ,םידימלתה לצא עוקתל
.(6 'מע ה"שת תוחישה רפס) לוכהמ רתוי עיפשה הזו ."!אנ-םחר ,םימשבש וניבא"

עקת 'העורת'בש ,בל םש אוהו ,םידיסחה םינברה דחא הנשה-שארל ש"רהמ יברה לא עיגה םעפ
סנכנשכ .רבדה םעטל לואשלו יברה לא סנכיהל ברה טילחה .'ןיטימורט' םייתשו םיעברא יברה
םיבשוחשכ םג ?םילבהו תויוטש קר ןה תורז תובשחמש התא רובס" :יברה ול רמא ,'תודיחי'ל
תוחישה רפס) ..."תורז תובשחמ תניחבב הז ירה ,השודק יניינעב וליפא ,םיכירצ אלש המ
.(28 'מע א"שת

,רפוש תעיקת ינפלש םיקוספה תא ץ"יירה ר"ומדא רמאשכ ,ז"פרת הנשה-שאר לש ןושארה םויב
רבדה ."!דלאוועג ,ייא" :הרמו הקומע החנא ויפמ הצרפ ,"םידז ינוקשעי לא" םילימל עיגהו
טרפבו ,הנשה לכ ,ללכב םירובידב יברה לש ותוריהז תא ועדי לוכה .להקה לכ תא אילפה
ראשנ רבדה .תועיקתה יקוספ עצמאב הנשה -שאר לש ןושארה םויב טרפבו ,םיארונה םימיב
-וא .םיטסינומוקה ידי-לע אלכל ךלשוהו רסאנ זאש ,הנש התואב ןוויס שדוח דע הדיח רדגב
.יברה לש ותחנא רשפ תא םלוכ וניבה זא

אוה הבושתה ןמז .הבושת תועצמאב הרבעש הנשה תא ןקתל םיכירצ" :בתוכ ץ"יירה ר"ומדא
.(טפת 'מע ,ג ךרכ שדוק-תורגיא) "רפוש תעיקת תעב


הלואגל הייפיצב


,עקתי רפושב םיקולא 'הו :רמאנש ,חישמה תא הלגמש העשב עוקתל ה"בקה דיתע רפושב"
אוהה םויב היהו :רמאנש ,ןמוקמל לארשי תויולג סנכמש העשב עוקתל ה"בקה דיתע רפושבו
"לודג רפושב עקתי
(בכ אטוז והילא-יבד-אנת)

היהש השעמ


םישוכמו תועיקת

תינלופה הרייעב ררוגתהש ,'ה אריו ןיירוא-רב ,עונצ ידוהי היה ןמדירפ שריה-יבצ 'ר
יבג-לע ,הרייעל הרייעמ תורוחס ליבומכ השק דבע ותסנרפל .'זדולמ קחרה אל ,ק'זבו'ז
דומלל היה גהונ .רנה רואל תרחואמ העש דע הרות דמול היה תולילב .סוסל המותר הלגע
.וידלי תשולשו ותשא תחונמל עירפהל אלש ידכ ,גגה תיילעב

היהש תמיא לכ .םידסח למוגו בל-בוט ידוהיכ םג שריה-יבצ 'ר תא וריכה ק'זבו'ז יבשות
םושמ ,דחוימב והובביח הרייעה ידלי .םש היה שריה-יבצ 'ר - והשימל עייסל ךרוצ ררועתמ
לש הטיבצב םג הוולמ היירכוסה התייה דימת .תוירכוס םהל קלחמ היה דעומו תבש ימיבש
.יחלב הביח

ביבח ןכ-םג היה ונמזבש ,קחצי-רזעילא 'ר ,ויבאמ שריה-יבצ 'ר שרי הניתנה תנוכת תא
-רזעילא 'רש חבושמה קבטה לש בוטה וחוחינ תא בטיה ורכז ק'זבו'ז ינבמ םיבר .תוירבה
תא הגניע קבטה תקולחשמ רתוי יכ לילעב היה רכינ .הליפתה ןמזב םהל קלחל גהנ קחצי
.ומצע ול הקומע חור-תרוק הבסה ,םילבקמה

תסנכה -תיבב עקות שמיש אוה .תורפוש ףוסיא - שריה-יבצ 'רל היה ןפוד-אצוי ביבחת
-שאר ברקתהב .שדח רפוש רחא רת היה ותדובע תרגסמב עיגה וילאש םוקמ לכבו ,ק'זבו'זב
.עקות היה ובו ויתורפוש ןיבש חבושמה תא ול רחוב היה הנשה

םירצק םהיניב ויה .םינימהו םיגוסה לכמ ,תורפוש תורשע ותושרב ורבטצה םינשה ףוקנב
.םימוחו םינבל ,םירוחש ,םיבחרו םירצ ,םילסלוסמו םירשי ,םיכוראו

םיצאנה ידי-לע וחלשנו תונכשה תורייעהמ םהיחא םע ופסאנ ק'זבו'ז יבשותו םויה יהיו
ויה .ול רקיה תא וידגב ךותב איבחהל לדתשה דחאו דחא לכ .הדובעה תונחמ לא םמש-חמיי
.המודכו ריקי תנומת ,שודק רפס וריתסה םירחא .םינוש ךרע יצפחו בהז יטישכת ואיבחהש

הירא 'ר ןב בקעי 'ר לש וידימ שכר רפושה תא .ריעז רפוש וליעמ שדב ריתסה שריה-יבצ 'ר
ידימ רפושה תא לביק ומצע אוה .ןילופ זכרמב תורייעה תחאב ינבר ןעוטו ןייד היהש ,ץנג
.ול טישוהש הרזעל הרומתכ ,םיעצמא לד חוקל

םיאנתב התשענש ,השק תיזיפ הדובע התייה וז .תבכרה תליסמב דובעל חלשנ שריה-יבצ 'ר
.תועיבקב וילא דומצ היהש ןטקה רפושב םייוסמ םחונ אצמ הז םוגע בצמב .םיישונא-יתלב
.ןטקה ורפוש תא הביחב ששממו ודגב ךותל די סינכמ היה ,וילע טלתשה ךודכדהש תע לכב

רפוש תעיקת לש גהנמה תא םייקל וביל לכב קקותשה שריה-יבצ 'ר .ועיגה לולא שדוח ימי
.וייח תא ןכסת העיקתה יכ עדיש יפ-לע-ףא ,תוחילסהו םימחרה ימיב

דציכ ?םישוע המ םלוא .ןכ-םג ובהלתה הלאו ותושרב רפושה תואצמיה לע וירבחל הליג אוה
וחיגשה יכה-ואלב םגש ,םינמרגה םיסגלקה תורשע תא םרבעל ץיפקהל ילבמ רפושב םיעקות
.ןויער ואצמש דע ובשח ?םייניע עבשב םהילע

וברקתהש וירבחל ןמיס זא .םהילע הרימשה טעמ התפר ובש עגרל שריה-יבצ 'ר ןיתמה תרחמל
ומיצעה םהידיבש םישוכמה תרזעבו םתדובע בצק תא וריבגה םה .ותוא וריתסהו לגעמב וילא
.ןואשה תא

השענ רבדה .עקתו ויפ תיווזב ונתנ ,ורותסממ ןטקה רפושה תא ףולשל רהימ שריה-יבצ 'ר
השענב ןיחבהל היה לוכי אל ,ותוא םיבבוסהמ ץוח ,שיאש דע ,בר הכ שערבו הבר תוריהמב
.תולוקה תא עומשלו

.םיאבה םימיה לכבו תרחמה םויב םג רבדה לע וירבחו שריה-יבצ 'ר ורזח םתחלצהמ םידדועמ

םויה יגהנמו יניד תא םייקל הטלחהה הלמג שריה-יבצ 'ר לש ובילב .הנשה-שאר ברע עיגה
םויה תוליפת לע רתוול היה לוכי אל יורש היה םהבש םיאנתב םג .ול רשפאתי קרש לככ
תוליפת לכ וחומב וקקחנ ךכ ידי-לעו הלועמ ןורכיזב ןחינ אוה .תועיקתה לע אל ןבומכו
.הנשה-שאר

דועב ללפתהו דבע שריה-יבצ 'ר .ליגרכ ,השקה םתדובעל וירבחו אוה ואצי םכשה רקובב
תליפת לש תקייודמה המיענב וירבח תובבל תא דיערה אוה .וירחא םירחמ וביבס םידמועה
.הנשה-שאר

רבדהשכו .םהילע החגשהה תצקמב ףפורתת ובש עגרל וניתמה םעפה םג ,םימדוקה םימיב ומכ
:רבדה השענ ךכו .וידגבמ רפושה תא ףלשש ,שריה-יבצ 'ר ביבס םירבחה ופפוטצה ,עריא
תא םיריבגמ םיבבוסה .ת"רשת עקות שריה-יבצ 'רו - םהידיבש הדובעה ילכב םיכמ םירבחה
'רו ,םינמרגה תעד תא םיחיסמו שיערהל םיפיסומ וללה .ת"שת - ךישממ שריה-יבצ 'רו ,שערה
.ת"רתב םייסמ שריה-יבצ

ןה לבא ,תסנכה-תיבב הנשב הנש ידמ עומשל ולגרתהש תועיקתל ומד אל הנש התואב תועיקתה
.םהייחב הנשה-שאר םושב ועדי אל התומכש שפנ-תולעתה םיעמושל ומרג

ורפושו ותחפשמ םע לארשי-ץראל תולעלו המחלמה ימיא תא רובעל הכז ןמדירפ שריה-יבצ 'ר
.םיברה תא ותועצמאב תוכזלו תוכורא םינש דוע וב עוקתל ףיסוה אוה .ומע

תושחרתה תעב חכונ היהש ,שריה-יבצ 'ר לש וירבחמ ,ץיבוקרב השמ ןב םחנמ :רופיסה חלושל ונתדות)
(השעמה

קוק החמש ברה םע םיידוהי םייח
תפותה בלב בתכנש רוזחמה עקר לע קוק ברהדי-בתכב רוזחמ ךותמ הליפת


תכשלב אל םגו ותיבב אל ,הלא םימיב גישהל דואמ השק ,תובוחר לש הבר ,קוק החמש ברה תא
ינפל ,םיארונה םימיה תארקל תוררועתה תועסמבו תואצרהב הלבמ אוה ונמז רקיע תא .תונברה
.םינווגמו םינוש םילהק

תודסומ ידימלת ינפל עיפוהל הברמ אוה ןכל .רעונה ינבל קוק ברה קינעמ תדחוימ תובישח
ונל םינוכנה םילודגה םימיה תוהמ לע םהל רפסמ אוה .םייתכלממ רקיעבו םייתד ,ךוניח
בל"ו .םיידוהיה םייחל םיקינעמ םהש הקומעה תידוהיה היווחה לעו ,חתפבש ירשת שדוחב
.רמוא אוה ,"רע לארשי

םימלוצמ םיפד

.םיגהנמהו תווצמבש םישגרמהו םיפיה םינכתה לא םיריעצה תובבלה תא תצקמב ברקל הסנמ אוה
,תוניינעתהה תא האור ינא" ,ישעמ ןפואב רעונה לע םיעיפשמ וירבד המכ דע רורב אל םא םג
.רמוא אוה ,"בישקהלו עומשל הקומע תונוכנ לע דיעמש תולאשה ץרפ תאו ןואמיצה

תישיא היווחב םכתא ףתשל יל ושרה" :שגרמ רופיס ןוכית ידימלת ינפל רפיס הרבעש הנשב
המ ,הביתה ינפל רבוע אלא ,יעוצקמ 'ןזח' אל ,תרמוא תאז .ןזח ינא" .רמאו חתפ ,"ילש
תושגרתה יל התייה הרבעש הנשב לבא ,הרידא היווח וז הנש לכב .'הליפת לעב' ארקנש
,ויבאש םיפד יל הארה אוה .םואבלא ומשו ידוהי יתשגפ הנשה-שאר ינפל המ-ןמז .תדחוימ
.ול שירוה ,ל"ז ןורהא

הנשה-שארל הנתמ

לכ .םינשבכה ןשעב המימשה םידוהי םשמ ולע םוי לכב .ןזלב ןגרב הדמשהה הנחמב היה ויבא"
ול היהיש ידכ ,רוזחמ בותכל טילחה ןורהאו םיארונה םימיה םיעיגמ הנהו .הגרהנ ותחפשמ
.ןורכיזהמ לוכה ,הלימב הלימ ,הליפתה תא ,תפותה בלב ,בתכ אוהו .ללפתהל המב וירבחלו
- יתשגרתה שממו הלאה םיפדה תא יתיאר ינא .הדמשהה הנחמב םש וללפתה הזה רוזחמה ךותמ
.יתלוכי אל םתוא תחקל לבא

םואבלא דמע חתפב .יתיב תלד לע תוקיפד יתעמש ,םויה ירהצב ,הנשה-שאר ברעב שממ"
םליצש םיפדה תא ונממ יתחקל .'הנשה-שארל הנתמ ךל יתאבה' ,רמא ,'ברה' .םיפדה וידיבו
.המוצע תושגרתה התייה וז .הנשה-שארב דומעה ינפל יתללפתה ,םיפד םתואמ ,םהמו ,ירובעב
.וגרהנש םירקיה וניחאמ ,םהמ קלח וליאכ ינא

םוצל וטילחה

,בל יתמש" .וירבדב קוק ברה ךישמה ,"רוזחמ ותוא לע והשמ דוע םכל רפסל הצור ינא"
,םואבלא תא יתלאש ,'?תיזעולב המל' .תיזעולב ,הרצק תרתוכ הבתכנ הליפתב עטק לכ שארבש
םידוהי םג ויה ,ןזלב ןגרבבש ףירצב ,הליפת התואב יכ ,רפיס ויבאש יל הנע אוהו .ןבה
,תיזעולב םילימ המכ בתכ םרובעב .הנורחאהו הנושארה םתליפת התייה וז .ללפתהל ועדי אלש
.רבודמ המב וניבי תוחפה לכלש ידכ

ברה םכיס ,"לארשי תרוסמ תא האלה ריבעהל רחבנש רודה ,ונילע תלטומ הדבכ תוירחא וזיא"
,ול רפיס הזה דימלתה .רפס-תיב ותואמ דימלת בוחרב שגפ ןכמ רחאל המ ןמז .וירבד תא קוק
-לע-ףא ,םירופיכה-םויב םוצל וירבחמ םירשעכ םהילע ולביק ,רוזחמה לע רופיסה תובקעב יכ
!ומוצי אלש וריהצה ןכל םדוקש יפגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


'ךילשת' גהנמ

?הנשה-שארב 'ךילשת'ה גהנמ לש ותועמשמ המ :הלאש

ןטשה הסינ ,הדקעל קחציו םהרבא וכלהש העשבש ,רפוסמ (בכ ,אריו) אמוחנת שרדמב :הבושת
,הנשה-שארב רהנל ונא םיכלוה ךכיפל .םראווצ דע וב וסנכנש רהנ םהל ןמיזו ,םדעב רוצעל
התואש ,דסחה תדימל םיזמור םימהש ,רמאנ ןכ-ומכ .קחצי תדקעו םהרבא תוכז ריכזהל ידכ
.םויה ררועל ונילע

רשא בוחרה לא דחא שיאכ םעה לכ ופסאיו" :(ב-א,ח) הימחנ רפסב קוספה םירפסב רכזוה ןכו
תוירוה) ל"זח רמאמ תא םג הזב וריכזה ."יעיבשה שדוחל דחא םויב ...םימה רעש ינפל
.הנשה-שאר - הרתכהה םוי ןיינעב ,"ןייעמה לע אלא םיכלמה תא ןיחשומ ןיא" :(א,אי

ץוחמ לא ,העיקשה ינפלו החנמ תליפת ירחא ,הנשה-שאר לש ןושארה םויב תכלל םיגהונ
בוט המו ,(חותפ םימ זרב דיל וליפא ,הרירב-ןיאבו .ראב וא ןייעמ ,םיל וא) רהנל ,ריעל
,ןיעה ןמ םייומסה םיגדה ומכ ,ערה ןיע ונב טולשת אלש בוט ןמיסל ,םיגד וב שיש רהנל -
םיזחאנה םיגדל (בי,ט תלהוק) ולשמנ םדא-ינבש םושמ םירמוא שיו .םיגדכ הברנו הרפנשו
.הדוצמב

תרימא םויב - שיו ,'רושעל הסכ ןיב' הז גהנמ םייקל םיגהונה םידיסחה תוליהקמ שי
.תוחילסב 'תודימ הרשע-שולש' טויפה

ל-א ימ" :(כ-חי,ז הכימ) םימחרה תודימ ג"יל םיזמורה םיקוספה איה הרימאה רקיע
שיו .'ךילשת' דמעמה ארקנ הז םש לעו ,"...םתואטח לכ םי תולוצמב ךילשתו ...ךומכ
.תושקבו םיקוספ םיפיסומ

."הניכשה דגב אוה" ,ןטק-תילטה ילוש - ד"בח גהנמלו ,םידגבה ילוש תא םירענמ םויסב

ןתוא םיכילשמו וניתומשנ שרוש לעמ 'תופילק'ה תא םירענמש ,הלבקה יפ-לע ןיינעה תועמשמ
.םירופיכה-םויב חלתשמה ריעשה ןיינעכ ,"ןוילעה םיה תולוצמ"ל
ע"וש .כ"ונו ,ה"גהב ב"ס גפקת 'יס ח"וא ע"וש .(זער 'מע םילשורי ןוכמ תאצוה) ל"ירהמ יגהנמ
'מע םיגהנמה ימעט רצוא .אמק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .ג"מ פ"ס ללוכה רעש .ז"ס םש ןקזה ר"ומדא
.נ"שו ,גפשזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי
דורב םחנמ :ךרוע"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il