612 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ךליו תשרפ * (25.9.98) ט"נשת'ה ירשתב 'ה * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


תמא םירבדמ םויה


ךותמ אל תסנכה-תיבל םיכלוהו םירופיכה-םויב םימצ םישנא
תיתימא הדוקנ ריעמ הזה םויה .םייתפש -סמכ אלו תועיבצ
םשפנב דואמ


,תסנכה -תיבב הנשה תומי לכ םיארנ םניאש ,םידוהי ינומה :שדחמ שגרמ הארמה הנש ידמ
הנשה ךשמב .'םיינוליח' םמצע םירידגמ םהמ םיבר .םירופיכה-םוי תוליפתל םיאבו םיסנכתמ
.ללפתהל םיאבו םימצ םה םירופיכה -םויב תאז-לכבו .תדבש םיניינעל העיגנ םהל ןיא הלוכ

.ינוליח התאש וא ,יתד התאש וא" :תועיבצו םינפ תדמעה וזש םינעוט ,םיאב םניאש ,םירחא
ףאש שי ."םירופיכה -םויב תסנכה-תיבל אב התא םואתפ המ ,ללפתמ אל התא הנשה לכ םא
וליאכ םישנא .ה"בקל 'דחוש ןתמ' תניחבב םה םירופיכה-םויב הליפתהו םוצהש ,םיפיסומ
.הנשה לכ םשפנ-תוואכ תושעל ולכויש ידכ ,םירופיכה-םויב םייתפש-סמ םימלשמ

תידוהיה הדוקנה

-םויב םימצ םישנאש תעדל ידכ בלו תוילכ ןחוב תויהל ךירצ אל .ירמגל הכופה תמאה
לש םהינפב טיבהל יד .םייתפש-סמכ אלו תועיבצ ךותמ אל תסנכה-תיבל םיכלוהו םירופיכה
תמייקש תודהיה תדוקנ וז .םשפנב דואמ תיתימא הדוקנ ריעמ הזה םויהש תוארל ידכ םישנאה
.ידוהי לכ לש ובילב

הרגשהו ןילוחה ייח .םשפנבש תידוהיה הדוקנהמ םימלעתמ שי הרוק הנשה תומי לכ ךשמב
קר םא ,זא םג לבא .ישממ יוטיב ידיל תידוהיה תוהזה האב דימת אלש דע ,םדאה תא םיפחוס
תאז וניאר .ותושי לכב הלה םמוקתי דימ - ותלוז לש תידוהיה הדוקנב עוגפל והשימ הסני
הצרפ דימו ,ותודהיב העגפ לוכיבכש הרימאמ עגפנ ומצע אצמ םייוסמ רוביצ רשאכ ,הנשה
.האחמ תקעז

:הבר המצועב םייתד-אל םישנא םיריהצמ ,םייתד-םניאשל םייתד ןיב םיחוכיווב ,תחא אל
םצעב לבא ,"?ידוהי התא המב" :חסונב הבוגת םימעפל האב ןאכ ."ךומכ קוידב ידוהי ינא"
,רמול ןווכתמ אוה .קדוצ ,ותודהי לע זירכמש ,יתד-אלה ידוהיה .םימוחת בוברע ןאכ שי
התא המב" לאושה ,יתדה םדאה .ןיטולחל ןוכנ הזו ,ידוהי אוה ,ותמשנב ,תימינפה ותוהמבש
רבד רבכ הזו ,"יוטיב ידיל תידוהיה ךתוהמ תא איבמ התא דציכ" ,רמול ןווכתמ ,"?ידוהי
.ינש

הרותה דומילב ,םיידוהי םוי-םוי ייחב התוא םיאטבמ רשאכ איה תידוהיה תוהזה לש תומלשה
ידוהי ראשנ - יוטיב ידיל ותודהי תא איבמ וניאש ימ םג ,תאז םעו .היתווצמ םויקבו
."אוה לארשי - אטחש יפ-לע-ףא ,לארשי" תניחבב ,ותמשנ םצעבו וכות-ךותב

רקשה הפיא

םצעב קפתסמ הנשה לכ ךשמבש ,ידוהי ותוא .םירופיכה-םויב יוטיב ידיל האב וז תימינפ תמא
וישכע שיגרמ ,תווצמו הרות םויקב ותודהיל יוטיב תתל ךרוצ שח אוה ןיאו ,ידוהי ותויה
םג :רמואו זירכמ וליאכ אוה ךכב .תסנכה-תיבל אבו םצ אוה ןכל .ותודהי תא תולגל ךרוצ
!יננה ידוהי ינא

תא תאטבמ איה .דואמ הנכו תיתימא הרימא וז .תועיבצו םינפ-תדמעה הניאש יאדו וז הרימא
ותרותל ,לארשי -םעל תוכיישה תשוחת תא .ידוהי לכ לש ובילב הנומטה ,הנומאה קמוע
תופקשהה ילדבהו תועדה יקוליחמ הלעמל ,ונלוכ תא םידחאמה םירבדה דחא הז .ה"בקלו
.הנשה תומי לכ ךשמב םעה יקלח ןיב םידירפמש

םהבש םיכרעה ןיב לודג רעפ םע םייח תווצמו הרות ירמוש םידוהי םג .הלאכ ונלוכ תמאבו
,םייוצר-יתלב םירבדב הנשה ךשמב םילשכנ ונלוכ .לעופב םמושיי תדימ ןיבו םינימאמ םה
-תדמעהו תועיבצ ןאכ שי יכו .החילסו הליחמ םישקבמו 'אטח לע' םיכמ ונא םירופיכה-םויבו
לש תרחא וא תאזכ הדימב ונייח הנשה לכש הלגמ םירופיכה-םוי :ןוכנה אוה ךפהה ?םינפ
.ונלש תימינפה תמאה תא םיאטבמ ונא הזה םויב וליאו ,רקש

ךשמב אלא םירופיכה-םויב קר אל ונילע הרשת שודקה םויה לש תובבלה תודחאש ,'ה ןתיי
הלואגה תנש ,הקותמו הבוט הנשל ,הבוט המיתח רמגלו הבוט המיתחל הכזנו ,הלוכ הנשה
.ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאהשדח שיליבונר'צ ידליל השדח הנש

הכ דע .םידלי 22 הבו ,ליבונר'צ ידלי לש 37-ה הצובקה ץראל העיגה רבעש ישילש םויב
םהש ,ורמא םידליהמ המכ .םידלי תואמ-ששו ףלאמ הלעמל טקייורפה תרגסמב ץראל ולעוה
.םהייחב שדח קרפ ןאכ חותפלו לארשי-ץראב השדחה הנשה תא ליחתהל םיחמש

"שמוחה תוגיגח"ל םושיר

.םיגחה רחאל ד"בח-רפכב ד"בח-יריעצ תיבב ה"עב ולחיש ,'שמוחה תוגיגח'ל םושירה לחה
.רפסה-יתבב שמוחה דומיל תליחת תארקל ,ץראה יבחר לכמ 'ב תותיכ ידימלת ופתתשי תוגיגחב
הייפצמ ,ילוק-רוא ןויזיחמ ,'וניבא םהרבא לש ולהוא'ב 'םיחרוא תסנכה'מ ונהיי םידליה
תיתייווח תינכתמ ,הריצי תנדסמ ,ףלק לש הביתכב תישיא תוסנתהמ ,ותדובעב ם"תס-רפוסב
.תטלק-רפס - יש לבקי דלי לכ .(26.10) ןוושחרמב 'וב ליחתת תינכתה .דועו תסנכה-תיבב
.03-9607588 :שארמ המשרהב קר םירוקיבה

תיסורב תודהי

בייל-הירא ברה תאמ ,תיסורה הפשב ,'תודהיו םידוהי' רפסה לש השדח הרודהמ העיפוה
:הצפה .םירנימסו םיידוסי-לע רפס-יתב ידימלתלו ליכשמ רוביצל דעוימ רפסה .יקסבוחימד
יברה ללוחש הכפהמה לע קתרמה רפסה תא גישהל רשפא ןכ-ומכ .02-5001286 'לט ,'עדיבא'
.תוצעומה-תירבב שטיוואבוילמ

"ותעב רבד" שממ

עדימה לכ תא ליכמה ,'ותעב רבד' חולב לארשי-םע תא טונג יכדרמ ברה הכזמ הנש ידמכ
,םינמז ,םיגהנמ ,תוכלה ,םיימויה םירועישה לכ םהבו ,'מע 1186 רפסב .םוי לכל שורדה
.03-6188161 ,קרב-ינב רפסה רחבמ :הצפה .דועו ימונורטסא עדימ ,םיתיעה תורוקשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .ךליו תשרפל


םישדוקה-שדוקמ אצוי רואה

וחינהל ונתשרפב ה"בקה והווצמ ,'ה יוויצ יפ-לע ,םלש הרות-רפס בתכ ונבר השמש רחאל
."םכיקולא 'ה תירב ןורא דצמ ותוא םתמשו הזה הרותה רפס תא חוקל" :רתויב שדוקמה םוקמב

-רפסש ,תחא העד :תועד יתש הז ןיינעב תועיפומ ארמגב ?הרותה-רפס חנוה קוידב ןכיה
חנוה אל הרותה -רפסש ,היינש העד .תירבה תוחול דצל ,ומצע תירבה ןורא ךותב חנוה הרותה
חנומ היה ונבר השמ בתכש הרותה-רפסש רורב תועדה יתש יפל םלוא .ודיצל אלא ןוראה ךותב
.םישדוקה-שדוקב

םלועה ירדגמ הלעמל

:םירמוא ל"זח .םוקמהו ןמזה ירדגמ הלעמלש תוקולא יוליג - אוה םישדוקה-שדוק לש וניינע
םירשע ולבקתנ םישדוקה -שדוק בחור תא ודדמ רשאכ ,רמולכ ."הדימה ןמ וניא ןורא םוקמ"
לכמ תומא רשע) המא םירשע ןכ -םג ולבקתנ ,ןוראה לש דצ לכמ ודדמ רשאכ ,תאז םעו ,המא
.יצחו םייתמא לש לדוגב היה ומצע ןוראהש יפ-לע-ףא ,(דצ

םג ךכ .םישדוקה-שדוקב היהש ,םוקמה ירדגמ הלעמלש ,יעבט-לעה דמימה תא אטבמ הז רבד
.הזב הז םירושק םוקמהו ןמזה ןכש ,ןמזה ןמ הלעמל היה םישדוקה-שדוק לש ןמזה

הקיקחו בתכ

תויתואה .עבטהמ הלעמלש תוקולאה תא םיאטבמ םה ףאש ,תוחולה םע םג בלתשמ הז ןיינע
,ןבאה םע יקולאה בתכה לש הרומגה תודחאתהה תא למסמה רבד ,ןבאב תוקוקח ויה תוחולבש
סנב" תוחולבש ך"מסו ם"מ תויתואה ,ןכ-ומכ .ןבאה תואיצמ לע המואמ ףיסוה אל בתכה ןכש
.ל"זח ירבדכ ,"ןידמוע ויה

תוגציימ בתכה תויתוא .ףלקה לע ליגר בתכב היה ונבר השמ בתכש הרותה-רפס ,תאז תמועל
אופא תלאשנ .עבטהו םלועה תואיצמ ךותב בלתשמש רוא ,יקולאה רואה לש רתוי הכומנ הגרד
?םישדוקה-שדוקל הזה הרותה-רפס ןיב רשקה המ ,הלאשה

םוי-םויה תא ריאהל

םישדוקה-שדוקבש הניא הרטמה .םישדוקה-שדוק לש תיתימאה ותילכת תא אטבמ הרותה-רפסש אלא
ץוחמ םג ריאי הז רואש איה תילכתה .םוקמהו ןמזה ירדגמ הלעמלש יקולא רוא ריאי ומצע
הזו .יקולאה רואב וריכי םלועה תומוא םגש דע ,תיבה רהל ץוחמ ףאו ,םישדוקה-שדוקל
יקולאה רואה תרבעהל םייניבה תגרד תניחבב תויהל - השמ בתכש הרותה-רפס לש ודועיי
.שדקמל ץוחמש םלועה תואיצמ לא םוקמהו ןמזה ירדגמ הלעמלש

תשוחתב םידוהי םידמוע ומצע הנשה-שארבש ךכב יד אל :הנשה-שאר לש תילכתה םג וז
םידוהישכ םגש ,הנשה תומי לכב םג ריאת וז השוחתש ,איה הרטמה .ה"בקל הרומג תולטבתה
הלעמלש לועה-תלבק תשוחת םהב ריאת ,תעדו םעט ךותמ 'ה תא םידבועו םוי-םוי ייח םייח
המיתחו הביתכל םיכוזו ,הנשה תומי לכל הנשה-שאר לש עפשה תא םיאיבמ ךכ .תעדו םעטמ
.הלגנהו הארנה בוטב הבוט
(407 'מע ,ב ךרכ תוחיש יטוקל)

הבושת תבש :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמבושל רשפא

םדאה חוכו םישקו םילודג תונויסינה ןכש ,אטחש הדבועה םצעב הניא םדאה לש הלודגה ותמשא
.השוע וניא אוהו הבושת תושעל וחוכב שי עגר לכבש ,איה םדאה לש הלודגה ותמשא .אוה לד
(החסישפמ םנוב יבר)


אטחי אלש

םיאטח לע ןוקיתהו הבושתה יכרד יתש תא םעפ ראיב םימימת-יכמות תבישיב םיעיפשמה דחא
ודי ןיא םגו ,םוצל חוכ ול ןיאש ימ השעי המ ,והולאש .הקדצ תניתנו תוינעת - תונוועו
...אטחי אלש ול בטומ הזכ םדא :עיפשמה הנע ?הקדצב תוברהל תגשמ
(אינתה רפסב םירואיב)


החמשב ןויקינ

,"אטח לע"ל ןזחה עיגהשכ ,םירופיכה-םויב .םיארונה םימיב תחא הליהקב םעפ רקיב ט"שעבה
םיקנמו ןומראה ןמ ךולכלה תא םיאיצומ רשאכ :רבדה תא ריבסהו .החמש לש ןוגינב עטק רש
םירבדה תא ט"שעבה עמש ?החמש ךותמ תאז תושעל ןוכנ אל יכו ,ךלמה לש ואוב תארקל ותוא
.דואמ ויניעב ובטוהו

ףטלל אל

הפושח דיב אל הזחה לע תוכהל ויה םיכירצ ,'ונמשא' םירמואשכ :םידיסחה ינקזמ דחא חס
...ותוא םיפטלמש ערה רצי בשוח ,דיב הזחה לע םיכמ רשאכ .ץע טומב אלא
(םירוביד יטוקיל)


תופרטצמ תוקדה

-םוי ברעב .הרות דומילמ לטיבש עגר לכ וסקנפב הנשה ךשמב םשור היה זנאצמ םייח יבר
בשי .תועש שולשל םיפרטצמ וללה םיעגרה לכש אצמ םעפ .םיעגרה לכ תא םכסמ היה םירופיכה
.הבושת השעו תועש שולש םהילע הכבו

האלהו ןאכמ

היהא" רמואו טרחתמ םדא רשאכ יכ ?(ד,ג תומש) "היהא רשא היהא" ה"בקה לש ומש ארקנ המל
.ךילע יתניכש הרשאו ךתיא היהא ינא םג :ה"בקה ול בישמ דימ ,"האלהו םויהמ בוט
(החסישפמ קחצי-בקעי יבר)


השובה הלודג

לוורשב ןטק ערק ול שיו םדו-רשב ינפל דומעל ךירצש ימ :רמוא היה טנלסמ לארשי יבר
השובה היהת הרמו הלודג המ ,ןכ-םאו .וב שייבתמו ערקה תא ריתסהל ץמאתמ אוה המכ ,ודגב
.דעומ דועבמ ונקותי אל שפנבש םימתכהו םיערקה לכ םא ,ןוילעה םלועב

ונמצע ןיכהל

-המכ-תחא-לע .ןברקכ ובירקהל לכוי אלו חישמ אובי רחמ אמש ונאצב םומ ליטהל םדאל רוסא
.ושפנב םומ ראשיי לבל ומצע תא ןיכהל םדא ךירצש המכו
(םייח ץפחה)

עובשה תרמיא


הדימ דגנכ הדימ

ועדיב .הנשה לכ ךשמב ול קיצהל גהנש ,השק םדא היה םילשוריב עודי םכח-דימלת לש ונכש
היה ,לוחמלמ רזכא תויהל אלו ורבחל לוחמל םדא ךירצש ,הכלהה יפ-לע גהונ דיסחה ונכשש
ףיסומו ורוסל רזוח ךכ-רחאו ,הליחמ שקבל םירופיכה-םוי ברעב הנש ידמ וילא אב
.ויתוקצהב

,הפלחש הנשה ךשמב ודגנכ השעש המ לכ לע הליחמ שקבל ןכשה לא ולגרהכ אבשכ ,תחא הנש
שקבמ התאש הדימ התואב קוידב ךל לחומ ינא" :רמאו תוגונ םייניעב דיסחה וב טיבה
..."הליחמתודיסחה יכרד


חלוסו לחומ ךלמ

לש ןושארה ויצחב :םינוש םינמז ינשמ בכרומ וליאכ םירופיכה-םוי ברע ,ידיסחה םלועב
תלעבו תיניצר הריוואה תישענ האלהו םויה תוצחמ וליאו ,תיגיגחו החמש הריווא הרוש םויה
.תורירמו הארי לש יפוא

םייוסמ ןיינעב םירופיכה-םוי ברע לש רקובה תדועסב חחושל גהנ ב"שרה ר"ומדא ק"כ
-םוי ברע לש הדובעה היהת ךיא :אשונל תשדקומ ותחיש התייה בור-יפ-לע .הדובעבו תודיסחב
רוא יוליג ימשגה הזה םלועב ריאי ,אובי חישמהשכ" :רמא םעפ .חישמה תאיבב םירופיכה
ךכו ,םוקמה תא היחמו הווהמה 'ה-רבד תא וארי זא .תוליצאה םלועב תעכ ריאמש יפכ ,יקולא
-םוי ברעב .םויה לש יתימאה יוליגה ריאי םוי לכב .ןמזה תא היחמו הווהמה 'ה-רבד תא םג
'מע ,א ךרכ םירוביד-יטוקיל) "ה"בקה יפמ רמאנש יפכ ,'שדוחל העשתבו'ה ריאי םירופיכה
.(264

"םילייח ונחנא"

החמשב וילא הנפו ב"שרה יברה לא דיסח סנכנ ,תירחש תליפת רחאל םירופיכה-םוי ברעב ,םעפ
,ןכ" :ול בישה ,וינפלש רפסב קמעתהו שאר-דבוכב בשיש ,יברה ."!חמש גח" :תעדה-תבחרהבו
םיכירצו ,םויה םירופיכה-םוי ברע ירה לבא .החמשל םידעומ אוה בוט-םויו ,בוט-םוי וישכע
..."בלה קמועמ הבושתב ררועתהל

-םוי ברעש רמא ךרבתי םשה .םילייח ונחנא ,יבר" :ידמל טושפ ידוהי היהש ,דיסחה בישה
לע' רמול ,החנמ ללפתהל םיכירצ תוצח רחאו ;םיחמש תויהל הוויצו בוט-םוי אוה םירופיכה
-םוי ברעב קלחל םיגהונש ,שבד-תגוע=) "ךאקעל יל ונת ,יבר .הבושת תושעלו 'אטח
ךאקעל ול ןתנ .דיסח ותוא לש הטושפה ותבושתמ רתויב ןוצר-עבש היה יברה .(םירופיכה
'מע ,ש"ת תוחישה רפס) "הקותמ הנש ךל ןתיי ךרבתי םשהו ,ךאקעל ךל ןתונ ינא" :רמאו
.(10

יפל גהנ אלש לע ,הקבר תינברה ,ומיאמ הליחמ ב"שרה שקיב ,םירופיכה-םוי ברעב ,םעפ
םעפ ןנוכתה קינ'בושיי .רופיס ךל רפסא :תינברה ול הבישה .םייוסמ יתחפשמ ןיינעב התעד
ינא :םהל רמא .והמהמתה ותיב-ינב ךא ,ןכומ היה רבכ אוה .םירופיכה-םויל ריעל עוסנל
,ץעה לא עיגהשכו ,ךרדל באה אצי .םכל הכחא םייוסמ ץעל עיגאשכו ,טאל ךלא ,ךרדל אצוי
תא ירמגל וחכשו ,ךרדל םה םג ואצי וידלי .ץעל תחתמ םדרנ תופייע בורמ .וליצב חונל בשי
.םהילא ופרצל ילבמ ,םכרדב וכישמהו ץעה דיל ורבע .םהיבא

תעיקש ינפל הריעה עיגהל קיפסי אלשו והוחכש וינבש ןיבה אוה .באה ררועתה ברע תונפל
יידלי !םלוע -לש-ונוביר" :רמאו םורמל ויניע תא באה םירה .רחואמ רבכ - רוזחל .המחה
יאוולה" :תינברה המייסו ."!ךוחכש רשא ךינבל התא ףא לוחמ .םהל לחומ ינא ךא ,ינוחכש
."ךל תלחומ ינאש יפכ ,ונלוכל ה"בקה לחמי

רעיב הליפת

תחש תונקל ול ןמדזנ אלש ןוויכמ .םירופיכה-םוי ברעב וברל םעפ עסנ ט"שעבה ידימלתמ דחא
בכש ךכ ךותב .לוכאל םהל חינהלו רעיב רוצעל ץלאנ ,לומתאה םויב ולכא אל םהו םיסוסל
םירופיכה-םויב ראשנ הרירב ןיאב .םיבכוכה ואצי רבכש האר ,ררועתהשכ .םדרנו תצק חונל
ולביק ט"שעבה .ריעל עסנ םירופיכה-םוי יאצומב .הבר הענכהב ללפתהו ,רובש ובילשכ ,רעיב
לש םהיתוליפת לכ תא התלעה ךתליפתש ,עד" :ול רמאו ,הבר החמשבו דואמ תופי םינפ רבסב
.(זיש ןמיס בוט-םש-רתכ) "'תודשבש םעה'

תוכרב קפסש עודי ירה" :ב'צידרבמ קחצי-יול יבר םעפ זירכה םירופיכה-םוי תליפת ףוסב
חלוסו לחומ ךלמ' תוכלמו םשב ךרבל השודקה ותרותב שרופמב קספ ה"בקהש ןוויכמו ,לקהל
יברה שדוק-תורגיא) ..."אקפס-קפסו קפס םוש הזב תויהל לוכי אל - 'וניתונוועל
.(דל 'מע ,די ךרכ שטיוואבוילמ


הלואגל הייפיצב


םיבכוכל ,הנבלו המחל ,ץראו םימשל ארוק .וילע בשויו ןידה אסיכ תא דיתעל איבמ ה"בקה"
םתשקיב אלו ולג יינבו ברח יתיבו תקלתסמ יתניכש םתיאר המ-ינפמ :רמואו ...תולזמלו
"םימחר םהילע
(כ אטוז והילא-יבד-אנת)

היהש השעמ


לגלגתמ ידוהי ךיא

הריוואה תא בטיה שח ,רישעה ידוהיה יאקנבה ,רכבסנא לאקזחי .האושה ברע .הינמרגבש ןלק
וילא וכייח םושלש לומת דעש ,וירבחמ םיבר .ריאממ עגנכ ,תוריהמב הטשפתהש תימשיטנאה
תא וכשמ םיבר תוחוקל .ףרוע וילא ונפה ,רתוי בוט יארשא גישהל הווקת ךותמ ,תודידיב
התייה ברקתמה ןוסאה תשוחת .םהיתובוח יוסיכמ וטמתשה ,הזמ רומח וא ,קנבהמ םהיפסכ
.תישחומו הרורב

תודידי קוחמל הרוכעה הריוואל חינה אלש ,דימא ינמרג ,רכיירטסא ונורב היה ללכהמ אצוי
רכיירטסא הליג תחא אלו אלמ ןומא ררש םיינשה ןיב .ידוהיה ורבח ןיבו וניב םינש-תבר
ןומה וירחא ףוחסל חילצמה ,ףרוטמה גיהנמה לע תיתימאה ותעד תא יאקנבה והער ינזואב
.בהלושמ

בר בצע .המינ התואב רכיירטסא רביד ,ידוהיה ורבח תיבב בשישכ ,םושג יפרוח ברע ותואב
ףאו תיצאנה הגלפמה תייגולואדיא תא םוחב ץמיא רשא ,ףלודור ונב תא ריכזהשכ ולוקב רכינ
לע חינהו הקומע החינג חנג אוה .רכיירטסא קתתשה עתפל .םיריעצה היגיהנמ םע הנמנ
.הפוטע הליבח ןחלושה

ךאש ,יירוענ תשא ,התרמ תא םתסה-ןמ התא רכוז" .רמא ,"חוטבל לכוא ךב יכ ינא עדוי"
."תוחונמל התוא וניוויל םישדוח ינפל

ךישמה ,"ןכבו" .ורבח לש בלה-תבוט ותשא תא בטיה רכז אוה .ושארב ןהנה רכבסנא
ךכו תונכשב וררוגתה וניתוחפשמ .התייה היידוהי" ,רתוי הדבכ התשענ ותמישנו ,רכיירטסא
התרמ הסחייתה המצע ןיבל הניב לבא ,רבד לכל םינמרגכ ונייח םנמא .וניניב רשקה רצונ
."ןואגב ידוהיה האצומל

יקרועב יכ ,ךכמ קיסהל אופא התא לוכי" :ףיסוהו תועמשמ-בר טבמ ודידיב ןתנ רכיירטסא
."ידוהי םד םרוז ,ףלודור ,ינב

.רפס היה הז .איבהש הליבחהמ הפיטעה תא רכיירטסא ריסה זאו .תילגתהמ םומה היה רכבסנא
וילע הרמש איהו ,םתומ ינפל ,הירוה ידימ ותוא הלביק התרמ .הזה רפסה והמ עדוי ינניא"
."רמשמ לכמ

םימושר ןאכ ,הנה" .ןושארה ודומעב העיפוהש די-בתכב המישר לע עיבצהו רפסה תא חתפ אוה
ומש תא םג ןאכ המשר איה .התרמ לש התחפשמב תורוד המכ לש םתדיל יכיראתו םהיתומש
..."ףלודור לש ותדיל ךיראתו

תוליפת רפס הז" .םיארונה םימיל קיתע רוזחמ הז יכ תולגל שגרתהו רפסה תא לטנ רכבסנא
םשרו טע ףלש ונורב .ינמרגה ורבחל ריבסה ,"ונלש רתויב םישודקה םימיב וב םיללפתמ ונאש
הקומעה תודידיל חצנ-ןורכיזכ הזה רפסה תא חק" .רכבסנאל וריזחה רחא .תורוש המכ רפסב
.רמא ,"ונלש

.עתפ תתימ רכיירטסא ונורב תמ השיגפ התוא רחאל בר-אל ןמז

בוזעל ןאימש ןשקעה םידוהיה ץמוק םע הנמנ ,רכבסנא יאקנבה לש ונתח ,ןייטשנוול לאירזע
תנייוע רתויו רתוי התשענ הטיסרבינואב הריוואה רשאכ םג ,ןילרב תטיסרבינוא םוחת תא
.םידוהיל

.רכיירטסא ףלודור לש תימוקמה ותגהנהב ,תיצאנה הגלפמה םע ונמנ םיטנדוטסה תיברמ
הטלוקפה" תא ריאשהלו תימדקא תואמצע לע רומשל הטילחה הטיסרבינואה תלהנהש הדבועה
.וירבחו ףלודור יניעב םינינצל התייה ,"תודהי ידומילל

תיצאנה הגלפמה יגיהנמ ןיבו םידוהיה םיטנדוטסה ץמוק ןיב .ענמנ-יתלבה הרק דחא םוי
.םיידי-תורגתל עיגה ףאש ,ףירח ילולימ תומיע חתפתה ,םשארב רכיירטסאו ,הטיסרבינואב
לומ הז ודמע םיינשהש בצמ רצונ ךכו .ןייטשנוול היה םידוהיה ןיבמ רתויב ץרחנהו הטובה
.ןייטשנוולו רכיירטסא - הז

,החפשמה שאר תא ולטנ םה .ןייטשנוול תחפשמ תיבב סא-סא ישנא ועיפוה םימי המכ רובעכ
.עדונ-יתלב םוקמל םוליבוהו םינטקה וידליו ותייער

היה .וידכנו ונתח ,ותב תלצהל ריהמ ןורתפ שפחמ ,רגוסב יראכ ץצורתה רכבסנא לאקזחי
.רצעמה ירוחאמ דמועה אוה ,חונמה ודידי ןב ,ףלודור יכ ירמגל רורב

בורקה ודידי ,ידוהיה יאקנבה תא בטיה ריכה רכיירטסא ףלודור .ןויער וחומב ץנצנ עתפל
המ" .ירמגל תוננוצ םייניעב וב טיבה תאז-לכב .ולומ וישכע בצינש ,חונמה ויבא לש
.שבויב לאש ,"?ךנוצר

ןמז ךיבאמ יתלביקש רפס הז" .ןחלושה לע וחינהו רפס וקיתמ איצוה אוה .רביד אל רכבסנא
,"תישיא השדקה יל םשר ןאכ ,הנה" .ולוקבש דערה לע רבגתהל ץמאתמ ,רמא ,"תמש םדוק רצק
.ףלודור לא רפסה תא בריקו רמא

רהימ ,"?רפסה והמ עדתה" .ותדיל ךיראתבו ומשב ויניע ולקתנ םואתפו .רפסב טיבה ףלודור
החונמה ךמאש ידוהי תוליפת רוזחמ הז" :בישה שקבתנש אלבו .המהדתה תא לצנל רכבסנא
..."םהיתובאמ והולביקש ,היתובאמ השוריב הלביק

לש וינפ לע בטיה ורכינ המהדתהו הכובמה תותוא .שרופמב םירבדה תא רמולמ ענמנ רכבסנא
,ויבא לש ודי -בתכב המשרנ תישיאה השדקהה :תועט ןאכ ןיא ,אל .ריעצה יצאנה גיהנמה
.ומא לש ןידעה הדי-בתכב ובתכנ ותדיל ךיראתו ומש וליאו

."השעא ךכו" ,העיגרמ המינב רכבסנא ףיסוה ,"רומשל ךיבא ינשקיב הזה דוסה תא"

.םרצעממ ותיב-ינבו ןייטשנוול לאירזע וררחוש םוי ותואב דוע

.לארשי -ץראל תולעלו הינמרג תא בוזעל רכבסנא תחפשמ לכ החילצה ןכמ רחאל בר-אל ןמז
םיידוהי םייח
אלפומה תורפכה רופיס תא תרפסמה הבתכה םוליצ


לארשי-ץרא לע תורפכ

-ןיאב .שפנ לכל (תלוגנרת וא) לוגנרת תחקל ,עודיכ ,םילדתשמ 'תורפכ'ה גהנמ תכירעב
םעפ עמש םכמ והשימ םאה ךא .דחא לוגנרת תועצמאב םישנא המכל תורפכ תושעל רשפא הרירב
-םוי ברעב אלו ,לארשי-ץרא יבשות לכל ,םילוגנרת אלמ לול תועצמאב השענש תורפכ סקט לע
?ץיקה עצמאב אלא םירופיכה

םהשכ .לארשי-ץראב םילבוקמ תרובח ידי-לע הזכ עוריא ךרענ ב"שת תנש יהלשב ,ןכבו
קריע ינבר ילודגמ ,היתפ הדוהי יבר םשארבו ,םילבוקמה ואצי ,םילוגנרת לול םמע םיאשונ
ןהכ םירפא יבר ,הארנכ ,םה םיפסונה םינברה) לארשי-ץרא תולובג לעמ הסיטל ,ץראל ולעש
בושייה תא ליצהל ידכ ,ץראה יבשות לכל תורפכ תכירע - התייה הרטמה .(יפצומ ןמלס יברו
לכוי םלועב המ-רבדש היה הארנ אלו לארשי-ץרא ןוויכל וטעשש ,ואבצו למור ינפמ ידוהיה
.םדעב רוצעל

םיסייט חיש

14-ב 'טסופ םלזור'ג' ןותיעב העיפוהש הבתכ ונל איצמה ביבא-לתמ רקוש השנמ ןידה ךרוע
התייהש השיגפ לע ,הוונ'זמ יטרפ סייט ,ריל-ןאו םיו רפסמ תקתרמה הבתכב .1981 טסוגואב
,היהש) ינאלד םיט ומשו הילגנא לש יתוכלמה ריוואה-ליחב סייט םע ,הנידמה םוק ימיב ,ול
.(ידוהי ,בגא

תורישב ,ח"שת תנשב ,ומצע ריל-ןאו עציבש הסיט ךלהמב המייקתה םיינשה ןיב השיגפה
ויתונחתמ תחאב .הפיחל וכרדב ןוכיתה םיה רוזאב תויאבצ תומישמ המכ אלימ הבש ,'הנגה'ה
תנשב ,ןכל םדוק םינש המכ הווחש תדחוימ הסיט לע ול רפיסש ,ינאלד סייטה תא שגפ ךרדב
.ב"שת

"םישודקה םישנאה"

םגדמ סוטמ סיטה אוה .ילגנאה יתוכלמה ריוואה-ליחב סייט ינאלד שמיש םימי םתואב ,רומאכ
רחאל .ץראה ימשב הסיט עוציבל ,םינבר תרובח לש המשב היינפ וילא העיגה דחא םוי .הטוקד
.םילשורי דילש ,תורטע הפועתה-הדשב השיגפה העבקנ ,םימיאתמה םיגרדה םע םירבדה םוכיס

,ותמהדתל .םהיוולמו ,ינאלד לש ותרדגהכ ,"ונלש םישודקה םישנאה"מ השולש ועיגה השיגפל
הסיטהש ועבק םינברה .םילוגנרת ובו לול הטוקדל םמע םילעמ םינברהש הליג ,רפיס ךכ
יפוח ךרואל ךישמת ,לארשי-ץרא לש ינופצה ףוחה רבעל סוטמה סוטי םילשורימ :ךכ להנתת
.םילשוריל הרזחו הבקעל ,ץאוס-תלעת ךרואל םשמ ,םירצמ רבעל הנפית ,ץראה

סבוה למור

-יתלב םירבד ינימ לכ ורמאו םיליהת יקרפ ורמיז ,וללפתה" םילבוקמה ,הסיטה ךלהמב
ורופיס תא .סוטמה ךותב םילוגנרתה תא וטחש ףא םה ,וירבדל .ינאלד לש ותרדגהכ ,"םינבומ
:הלא םילימב ינאלד םייסמ ריל-ןאוול

.ויתובקע לע בשו למור קלתסה ,הרזומה הסיטה זאמ תועובש השולש ירחא ,אלפ הז הארו"
הדוהי יברל הנווכה) ןקזה ברה .הל ןימאמ יתייה אל ,וז הלועפל ףתוש יתייה אלוליא
אוה .ב"שת ץיק ףוסב רטפנ ומצע אוה .לארשי-ץרא לעמ םויאה תרסהב תוארל הכז אל (היתפ
."למור תא סיבמ ירמוגטנומ לש ואבצ תא תוארל הכז אלגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


'תורפכ' גהנמ

?םירופיכה-םוי ברעב 'תורפכ' ךורעל גהנמה תועמשמ יהמ :הלאש

ויהש ףא) לארשי תוליהק בורב םיבר תורוד הז גוהנה ,םינואגה ימימ קיתע גהנמ :הבושת
תחת שפנ" ,םירופיכה-םוי תארקל לוגנרתב 'ןברק' ןיעמ תושעל ,(ונממ וגייתסהש םיקסופ
.שפנו בל לכב הבושתב רוזחל ונררועל ,"שפנ

.חבזמה לע ללכ הלוע וניאש ,הז ןימב ורחב ,שדקמל ץוחמ םישדוק בירקמכ האריי אלש ידכ
.םדאה לע רפכמ אוה ןכלו ,'רבג' ארקנ לוגנרתהש ,דועו

,םינבל ויהיש בטומ .(שפנ לכל דחא ,רשפא םא) השיאל תלוגנרתו רבגל לוגנרת םיחקול
וילע םירמוא ."וניבלי גלשכ - םינשכ םכיאטח ויהי םא" :(חי,א היעשי) רמאנש םושמ
הז ,יתרומת הז ,יתפילח הז" :תרימאב שארה ביבס ותוא םיבבוסמו םינוש םיקוספ
."...יתרפכ

,םימש -אריו ךמסומ טחוש ידי-לע ,ןידכו תדכ ושעיי תוקידבהו הטיחשהש בושח לוכמ רתוי
שי ,ידמ לודג היהי ץחלהש םיששוח םא .תונרעה ןמ תיחפמה סמוע אללו ,דומצ ינבר חוקיפב
.םימי המכב 'תורפכ'ה תא םידקהל

,לארשי -תיב תונווע לכ לע רפכל אבה ,'חלתשמה ריעש'ה ןיעמ איה 'הרפכ'ה ,י"ראה יפ-לע
םא ךא .תרחא הרפכ ךירצ ,המצע הטיחשב םגפ היה םא ןכל .הטיחשב איה התדובע רקיעו
.'הרפכ'ה התשענ רבכ ,'הפירט' ףועהש וליג םא וליפא ,ןידכ התשענ הטיחשה

אדוול שי תוחפלו ,ןידכ הליחת חלמוה ףועהש גואדל שי .םיינעל ףועה תא תתל םיגהונ
אלש ידכ ,םיינעל ןייווש תא םינתונו תורפכה תא םידופה שי .יוארכ ורישכי לבקמהש
."תונוועה תא םהל םינתונ"ש המב ושייבתי

ידכ תוירבה לע םחרל יוארש ,םייח-ילעב תליכאל קורזל גוהנ םיימינפה םירביאה תא
.םימשה ןמ ונילע ומחריש

ןתנייש ,ףסכב - הרירב-ןיאבו ,גדב תאז השעי ,לוגנרתב תורפכ ךורעל ול רשפאתמ אלש ימ
.הקדצל
הוחי ת"וש .ב-א ,ד"מפ ללוכה רעש .םש םייחה ףכו ןקזה ר"ומדא ע"וש ,כ"ונ ,הרת 'יס ח"וא ע"ושוט
.אע 'יס ב"ח תעד
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il