613 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

וניזאה תשרפ * (2.10.98) ט"נשת'ה ירשתב ב"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


הברעה תא םיכירצ


- םיבוט םישעמ ילבו הרות ילב ,'הברע' אוה רהצומבש ימ
הדוס הז ?ונמע ורשקל ףאו וברקל ,ובהאל ונילע תמאב המל
לארשי-םעב תימינפה תודחאה לש


.םעה יקלח ןיב הנבה תריציו תורבדיה תרטמל םיסוניכו םיגוח ,םימורופ םויכ האלמ ץראה
ונכותב תורבדיההש ,הרכהל םישנא רתויו רתוי םיעיגמ ןכ ,םעה ךותב בוטיקה רבוגש לככ
.דחא םעכ ונלש ןסוחה יולת הב ןכש ,רחא רבד לכמ רתוי הצוחנו תיחרכה המינפ

,תאז .םעה יקלח ןיב תודחא תריצילו תובבל בוריקל החסונה תא ונחתפל חינמ תוכוסה גח
-םעב שיש םיגוסה תעברא תא םינימה תעברא םילמסמ ויפ-לעש םסרופמה שרדמה יפ-לע ,ןבומכ
ימב הלכו ,(חירו םעט וב שיש) גורתאב םילמוסמה ,םיבוט םישעמו הרות ילעבב לחה ,לארשי
.(חיר אלו םעט אל הב ןיאש) הברעב םילמוסמה ,םיבוט םישעמ אלו הרות אל םהב ןיאש

תודיחא אל ,תודחא

,החינמ הרותה .תודיחא חרכהב השוריפ ןיא תודחאש ,הז שרדמ ונתוא דמלמ הנושארבו שארב
תאז-לכבו .'הברע'ה דעו 'גורתא'המ ,םייבטוק ףאו םינוש םיגוס לארשי-םעב ויהי םלועלש
.םילדבהה ףא-לע תודחאה לע רומשלו דחאתהל איה הלודגה

תא וארי לוכהשו ,תופקשה ילדבהו תועד יקוליח דוע ויהי אל םהבש םימיל ןיתממש ימ
רבד ,ןבומכ ,איה חישמה תאיבל הייפיצה .חישמה תומיל ,םצעב ,ןיתממ - ןיעב ןיע םירבדה
אובל הפצמש ימ אקווד ,הברדא .תובבלה דוריפ םע המלשה קידצמ הז ןיא ךא ,בושחו לודג
ןיידעש םילדבהה ףא-לע ,םידוהי ןיב תודחא תאבהל לועפל ךירצ ,בורקה ואובב הצורו חישמה
.םניח-תבהא תוכזב אובת הלואגהו םניח-תאנש לש הייטעב האב תולגה ןכש ,ונכותב םימייק

ימב רבודמ םנמא םא ?הברעה תא םג סדההו בלולה ,גורתאה לא ףרצל ונילע עודמ ,הרואכל
םרבחל ונל המל - תיבויח הלעמ םוש ילב םישנא ,םיבוט םישעמ אלו הרות אל םהב ןיאש
!םהמ עפשונ לבל ונמצע לע רומשלו םשפנל םחינהל בטומ ילוא ,ונילא

וא הרות םהב שיש םידוהיה תא ,'סדה'ה תאו 'בלול'ה תא בוהאל ךירצ המל ןיבהל רשפא
ימ לבא .םהילא תוברקתההו הבהאה תא הקידצמש ,יהשלכ הלעמ שי הלאב .םיבוט םישעמ
ףאו וברקל ,ובהאל ונילע תמאב המל - םיבוט םישעמ ילבו הרות ילב ,'הברע' אוה רהצומבש
?ונמע ורשקל

תולעמ שי ידוהי לכב

לש וכרע .ידוהי אוה 'הברע' תניחבבש ימ םגש םושמ ,תישאר :תובושת יתש בישהל שי ךכ לע
יפ-לע ידוהי לש וכרע תא םיעבוק ונניא .תורחאו הלאכ תולעמ יפ-לע דדמנ וניא ידוהי
,בוהאו רקי חא אוה ,ידוהי ותויה םצעמ ,ידוהי .השעש םיבוטה םישעמה יפ-לעו דמלש הרותה
.זפב אלוסי אל וכרעש

-םעמ קלח אוה ,חיר אלו םעט אל הב ןיאש ,'הברע' תגרדב עגרכ אצמנש ידוהי ותוא םג
וניבאל בוהאו רקי ןב אוה ףא .'שממ לעממ ה-ולא קלח' איהש המשנ תנכוש וב ףא ,לארשי
ידכ יהשלכ תפסונ הביסל םיקוקז ונא ןיאו ,וברקלו ובהאל ונא םיכירצ ןכל .םימשבש
.ונתיאמ קלח ותויה תא שיגרהל

ידיצל םיחמוצ הברעה יצע .תודחאה - הברעב שיש תדחוימ הלעמ םינייצמ ל"זח :דועו תאז
ןיאש םידוהי לצא אקווד םיתיעל .הווחאהו תודחאה תא למסמה רבד ,תולודג תוצובקב םילחנה
תווצמו הרות ירמוש לצא ןכש) הווחאה תלעמ תא םיאצומ ונא םיבוט םישעמ אלו הרות אל םהב
הלודג וז הלעמ .(ןשפנל חינמ אוה 'תוברע'ה תא וליאו ,םינדמ ררועל תקולחמה ןטש ץמאתמ
.'הברע'ל קקזנ 'גורתא'ה םג הללגבש דע ,ךכ-לכ האלפנו

,גורתא אוה גורתאה דחא דצמ .תודחאה לש הלודגה התועמשמ תא ונתוא דמלמ תוכוסה גח
הז דומלל םיכירצ םינימה תעבראו ,תולעמ שי הברעב םג תאז םעו ,הפיאשהו רגתאה אוהו
.הז לש ויתולעממ

.חמש גחשדח שיגחה תווצמב םיברה יוכיז

תוצוחב ובבוסי תודיינ תוכוס תורשע .תוכוסה גח ימיב הפנע תוליעפל םיכרענ ד"בח-יריעצ
יזכרמב .םינימה תעבראו הכוס תווצמב לארשי-תיב ינומה תא וכזיו ,םיבושייהו םירעה
ול ורשפאיו רוביצה ינפל תוחותפ ויהיש ,'הווחאה תוכוס' תא ד"בח-יתב םיביצמ םירעה
-יתבל ,םייאופר םיזכרמל ,ןוחטיבה תוחוכל החמש איבהל ואציי םיבדנתמ .תווצמה תא םייקל
תורצע ץראה יבחרב ה"יא וכרעיי תוכוס תולילב .אלכ-יתבל ףאו םילוע יזוכירל ,תובא
.הבאושה-תיב תחמש לש תולודג

ןורבחב םיגגוח

םיחותפ תומלואה לכ ויהי יעיברו ישילש םימיב .הלפכמה תרעמל םינומה ולעי דעומה-לוחב
תופתתשהב ,תיזכרמ תרצע ןורבחב היהת ,צ"החא 2:30 העשב ,יעיבר םויב .םידוהי תליפתל
,קי'צרש דוד-םייח ,לדיי ונבו דוד -ןב יכדרמ :תיתונמאה תינכתב .רוביצ-ישיאו םינבר
.02-9965333 םיטרפל .ונבו זבלא ינב ,פיליפ םחנמ

הקיזומב שדח

תונח החתפש) 'תוקפה םעונ' .הלא םימיב העיפוהש השדח הקיזומ עמשית הבאושה-תיב תוחמשב
,בהזה תרצוצח ;הרדסב ישיש רוטילקת ,'6 ןח' תא השיגמ (םילשוריב עבש-בר ןוינקב השדח
בד ,חיטבמו ריעצ רמז .02-6514110 'לט .רנורב םיחאה לש 3 שידיסחו ;ןמרוג ינמ לש
דוביעב ,םיריש הרשע ובו ,ןיע ףרהכ 'ה תעושי - ולש הרוכבה טילקת תא שיגמ ,רלדנה
.052-750507 'לט .יתוכיאו םישרמ ילקיזומשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .וניזאה תשרפל


המשנה לש לבחה

."ותלחנ לבח בקעי ,ומע 'ה קלח יכ" :ה"בקל לארשי-םע ןיב רשקה ראותמ וניזאה תרישב
ןקזה ונבר .תוקומע תויועמשמ וכותב אשונ ("ותלחנ לבח") לבחל הזה רשקה לש יומידה
לבח ידי-לע ךכ ,םירבד ינש רבחל וניינע לבחש םשכו ,'לבח' תניחבב איה המשנהש ,ראבמ
.ה"בקה םע ,הזה םלועב אצמנה ,םדאה רשקתמ המשנה

לבחהש שי ךא ,ה"בקה ןיבו םדאה ןיב יולגו םלש רשק ןכ-םג םייקתמ ,םלש הזה לבחה רשאכ
ןיבו ידוהיה ןיבש רשקה םג עגפנ הזכ בצמב .תונוועו םיאטח ידי-לע תאזו ,עגפנ הזה
.אטחה לדוגכ איה העיגפה תדימו ,ארובה

לבחה קתינ

וירבדב םיאצומ ונא ןאכו ,לבחה לשמ ידי-לע ןכ-םג ןקזה ונבר ריבסמ העיגפה תרמוח תא
אטוח ידוהי רשאכו ,םיקד םילבח ג"ירתמ רוזש המשנה לבחש ,ראבמ אוה הליחתב .םיטביה ינש
תוללכב םגופ םג הזה ערקה .הווצמ התוא דגנכ ןווכמה קד לבח ותוא קתינ ,הריבע רבועו
.ה"בקל ידוהיה ןיבש רשקה תמצוע תא שילחמו לבחה

לכ תא תרוכ אוה ,הזכ רוסיא לע רבוע םדאה רשאכ ןכש ,רתוי הלודג תרכ רוסיא לש ותרמוח
הזה קתנה היה שדקמה-תיב ןמזבש ,ךכ ידכ דע) ה"בקהמ ומצע תא ,ןלציל-אנמחר ,קתנמו לבחה
.(הזה םלועב םיימשגה וייח רוציקב יוטיב ידיל אב

ררוג ידוהי

תא ריבסמ אוה .ןושארה טביהל הריתסב הרואכל דמועש רבד ןקזה ונבר ראבמ ךשמהב םלוא
דחאה ושאר"ש לבח ונל שי רשאכ .ה"בקה םע 'לבח'ה ידי-לע רושק ידוהיש ךכב אטחה תרמוח
ךשמנ ,םייוסמ ןוויכל ןותחתה הצקה תא ךשומ םדאהש ידי-לע ירה ,"הטמל ינשה ושארו הלעמל
.ןוילעה הצקה םג ןוויכ ותואל

,ילילשה דצה רבעל ויתוחוכ תא הנפמו אטוח ידוהישכ :אטחה לש הלודגה ותרמוח אופא וז
תא ,לוכיבכ ,ץלאמ אוה .ערה לא ותוא םג ררוגו ה"בקה תא םג ,לוכיבכ ,ומע ךשומ אוה
.'ארחא-ארטס'ה לא יקולא עפשו תוחוכ תונפהל ה"בקה

דע ,םייקתהל ףיסומ רשקהש םיאור ונא ןאכו ,'לבח'ה קתינ אטחה ידי-לעש ,ונרמא ירה ךא
!?'לבח'ה לש ןוילעה הצקה תא םג ומע ךושמל םדאה ףיסומ אטחה תעשב םגש

יחצנ רשק

תחא המר שי .תומר יתש שי ,לבחל לשמנה ,ה"בקה םע ידוהי לש רשקבש ,אוה רבסהה אלא
ידוהי ןיב קתנ - ותועמשמש ,'לבח'ב קתנ רצונ םשו ,תונוועהו םיאטחה םיעיפשמ הילעש
.ארובה ןיבל

הילעו ,קותינ לש תורשפא לכמ הלעמל איהש ה"בקל ידוהי ןיב תורשקתה לש המר שי םלוא
,ומע ררוג ידוהיש דע ,ךכ-לכ קזחו קומע רשקה ."ותא הנמאב התייה אטחה תעשב םג" רמאנ
-יתלבה תלוכיה תא ריבסמ הזה רשקה ,ינש דצמ םלוא !'ארחא-ארטס'ה לא ה"בקה תא ,לוכיבכ
לש ופוסב ,ה"בקה םע רושק ראשנ אוה םלועלו ליאוה ןכש ,הבושתב בושל ידוהי לש תלבגומ
.וילא המלש הבושתב בושל 'ה וררועי רבד
(215 'מע ,ט ךרכ תוחיש יטוקל)

תוכוס :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמ!?הכוסב רעטצהל

:ךכ לע רמוא היה אוה .םימשג ודריש העשב וליפא הכוסב בשוי היה קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר
יואר וניא תמאב הזכ ידוהי ,הזמ רעטצמ תויהלו םשגה תא הכוסב שיגרהל לגוסמה ידוהי
...הכוסב תבשל

סעכ בהוא אל ךכסה

ויבא לצא םג תרשמ היהש ,יכדרמ ףסוי ומשו תרשמ היה שטיוואבוילמ ש"רהמ יברה לצא
ול רמא .סעכב יורש אוהשכ יברה לש הכוסה לא הז יכדרמ-ףסוי סנכנ םעפ .'קדצ-חמצ'ה
ךכסה ;ךכסה יפלכ ץרא -ךרד שוחרל םיכירצ לבא ,'סחוימ' התא םנמא ,יכדרמ-ףסוי" :יברה
."סעכ בהוא ונניא

הכוסב תוטוידה

האר המ והולאש .ץראה-ימעו תוטוידה ותכוסל סינכהל גהונ היה ב'צידרבמ קחצי-יול יבר
ףא אובא ,ןתייוול לש ורוע תכוסב םיקידצה ובשיישכ ,אובל דיתעל" :םהל בישה .ךכ תושעל
תציחמב תבשל הכזאש ,טוידהה ,ינא ימ ןכש ,יל וחיני אל ךא ,הכוס התואל סנכיהל ינא
וישכע יתוא וסינכה ךכ ,יתכוסל תוטוידה יתסנכה ינאש םשכ :םהל רמוא .םיקידצה
..."םכתכוסל

הפוצר הווצמ

םיגהונ םינימה תעברא יכ .םינימה תעברא םש לע אלו ,הכוסה םש לע תוכוסה-גח ארקנ גחה
ןכל .קספה הל ןיאו ,הלילב ןיבו םויב ןיב ,הפוצר איה הכוס תווצמ ךא ,הלילב אלו םויב
.המש לע גחה ארקנ
(יבצ תלחנ)


הנומאה קוזיח

תרידמ םדאה אצוי ולא םימיב ךכיפל .'הב הנומאה קוזיח אוה הכוס תווצמ לש ןויערה ןכות
אלא ,ורצבמבו ומצעב חוטבל םדאל ול לאש ,למסמ רבדה .יארע תרידל רבועו ,ולש עבקה
הכוסה תילכת לכ יכ ,'ןמא' היירטמיגב 'הכוס'ש הדבועב םג אטבתמ הז רבד .'הב ןימאהל
.'הב הנומאה תא קזחל
(םהרבאל דסח)


לטב ךלוה

חטש וליאו ,םיחפט העברא וב שי ןכ םא אלא הכוסה תא לסופ וניא לוספ ךכסש ,איה הכלהה
,לטב ךלוהה ,קיר םדאש ,םידמל ונא ןאכמ .םיחפט השולשב הכוסה תא לסופ ,ךכס אלב ,קיר
.הריבע רבועהמ ,םימייוסמ םיטרפב ,עורג
(רימזוקמ לאקזחי יבר)


הלצהל הלוגס

,הלילח הער הריזג םדאה לע הרזגנ םאש .ער רבד לכמ לצניהל הלוגס הב שי הכוס תווצמ
םיליהת) קוספב זומר הז רבד .לצינ אוה התוכזבו ,הכוס תווצמ תוכז תא ה"בקה ול רמוש
םדאה לצינ הכוס תווצמ תוכזב - "ולהא רתסב ינריתסי הער םויב הכוסב יננפצי יכ" :(ה,זכ
.ער לכמ
(רכששי ינב)


החמש רקיעה

-םוי ןכ-ומכ .דחא םויל הרותב עבקנ ,בלה תריבשו םינונחת לש םוי אוהש ,הנשה-שאר
ןמז" אוהש ,תוכוס לבא .דחא םוי אלא וניא ,החילסו תינעת לש םוי אוהש ,םירופיכה
יפכ ,החמשב ויהי לארשיש 'ה ןוצר יכ ,םימי העבש ותוא גוחל הרותה התוויצ ,"ונתחמש
."החמשב 'ה תא ודבע" :רמאנש
(שריה לאפר-ןושמש ברה)

עובשה תרמיא


בבר אלל

.ןיינעב תוינפה לכ תא החדו תונברה תרשמ תא וילע לבקל וימי לכ בריס לארשי ילודגמ דחא
.תונברה תרשמ תא יל ועיצהו הבושח ריעמ ילא ונפ םימיל ריעצ יתייהשכ" :רפיס ותנקז תעל
.יתייערב ץעוויהל יתטלחה בויחב יתבשהש םדוק םלוא ,יל המסק העצהה

,בבר אללו תולעמה לילכ תויהל לוכי תוכוס לש גורתא' :הרמאו רבדה תא השיאה העמש"
דעו הלעמלמ ריחשמ אוה רהמ-שיח ,וב תושמשממ לוכה ידיו רוביצה לש השענ אוהש עגרב םלוא
.'הטמל

."בר תרשמ יילע לבקל אלש יתטלחה" ,םייס ,"ךכ יתעמששכ"תודיסחה יכרד


םימ לש החמש

חומשל הווצמה הרותב הרכזוה םימעפ שולש .םירחאה םידעומה לכבמ הלודג תוכוסה-גחב החמשה
םידיסח ברקב .החמשה ןיינעל הזה גחה לש תדחוימה הלוגסה לע דמלמ הז רבדו ,תוכוסה-גחב
,תוידיסח תויודעוותהל תוכוסב םיבשייתמ ,םידוקירו הריש לש בר ןמז רחאלש ,גוהנ
.רקובה רוא דע תוכשמנש

ידכ הסנכנ ומיא .הכוסב הכרענש תודעוותהב םדרנ ,ןטק דלי ץ"יירה ר"ומדא ק"כ היהשכ
."ןאכ ןשייש" :רמאו וריאשהל הל הרוה ,ב"שרה ר"ומדא ק"כ ,ויבא םלוא ,התיבה ותחקל
ןיב ןשיישכ .ררקתי אל אוה" :ב"שרה הל הנע ."ןנטצהל לולע אוה ,ןאכ רק" :תינברה הרמא
,הז רופיס םעפ רפיס ץ"יירהשכ ."תורוד-ירודל ול קיפסי הז םוחו ,םמחתי - םידיסח
."!ךוניח רובעב שפנ-תוריסמ וז" :ףיסוה

ןייו םימ

-תיב תחמש האר אלש ימ" :(ב,אנ הכוס) רמאנ הילעש ,הבאושה-תיב תחמשב התייה החמשה רקיע
םייקתמ היהש םימה ךוסינל הרושק התייה הבאושה-תיב תחמש ."וימימ החמש האר אל - הבאושה
הוולמ היה אל ןייה ךוסינש אלא .הנשה לכ ךשמב םייקתמ היהש ןייה ךוסינ לע ףסונ ,גחב
ימש ,ךכ-ידכ דע הלודג החמשו ,החמש לש רוקמל השענ םימה ךוסינ אקוודו ,תדחוימ החמש
.וימימ החמש האר אל - התוא האר אלש

'ה-תדובע למסמ ,םעט וב שיש ,ןייה .'ה-תדובעב תויללכ תושיג יתש םילמסמ םימו ןיי
ןהימעט תעידי ךותמ תווצמבו הרותב קוסעל רשפא .העידיו הנבה ךותמ תישענש
ןיאש ,םימ ,תאז -תמועל .הרכההו העידיה תדימ יפ-לע םישענ םירבדה רשאכ ,ןהיתויועמשמו
תא םייקמ ידוהי .הנבהו לכש לכמ הלעמל ,לוע-תלבק ךותמ האבש 'ה-תדובע םילמסמ ,םעט םהב
.ןוילעה ןוצרל תולטבתה ךותמ ,ה"בקה הוויצ ךכש םושמ םירבדה

,וישעממ האנהו החמש רתוי שיגרמ אוה ,העידיו הנבה ךותמ לעופ םדאשכ ,םירבדה עבטמ
התייה אופא עודמ ;ךכ-לכ הבורמ החמש הזב ןיא ,לוע-תלבקב םירבד השוע אוהשכ וליאו
לוע-תלבק םילמסמש) םימה ךוסינב אקווד הרושק הבאושה-תיב תחמש לש הלודגה החמשה
!?(הנבהו הרכה למסמש) ןייה ךוסינב אלו (תולטבתהו

איהש ,ךכב תנייפואמ וז החמש .הבאושה-תיב תחמש לש תיתימאה התוהמל םיעיגמ ונא ןאכ
תולענו תומר תוגרדל םדאה תא תפחוסו תולבגמהו תורגסמה לכ תא תצרופ איה .תלבגומ-יתלב
ידי-לע אקווד אלא 'ןיי' ידי-לע רשפא-יא ,תאזכ הלענו הלודג החמשל עיגהל .רתויב
.'םימ'

השוע החמשה תעבש ,איה הדבוע .תולבגמ לש תמייוסמ הצירפ איה ,התוהמ םצעמ ,החמש לכ
רבדל םואתפ ליחתמ - ןקתש .תושעל תעדה לע הלעמ היה אל םיליגר םינמזבש םירבד םדאה
העשב ץפקלו עטרקל יושע הכנ וליפא ;ןטק דליכ זזפמו דקור - בשוימו לוקש םדא ;רישלו
.החמשמ האוג ובילש

תולבגמ ילב

,תלבגומ-יתלב תויהל החמשה תביס םג הכירצ - תמאב תלבגומ-יתלב היהת החמשהש ידכ םלוא
רשאכ אקווד אופא ץורפל הלוכי תלבגומ-יתלבו תיתימא החמש .הביסב היולת האצותה ירהש
םינותנ ןיידע ,תינויגהו תילכש איה החמשה תביס דוע לכ .הנבההו לכשה לעמ םילעתמ
.תלבגומ-יתלב תויהל הלוכי הניא החמשהו ,לכשה תרקבב םירבדה

איה 'ה -תדובע דוע לכ .ןייה ךוסינ אלו הלודגה החמשה תא איבה םימה ךוסינ אקווד ןכל
העידיה תדימ יפ -לע תלבגומ היתובקעב האבש החמשה םג ,הנבהו העידי ךותמ ,'ןיי' תניחבב
,'םימ' תניחבב 'ה-תדובעל עיגמו ולכש תולבגמ לעמ הלעתמ ידוהי רשאכ םלוא .הנבההו
החמשל עיגמו ,ומצע ה"בקה םע רשקתמ אוה זא-וא - הנבהו לכש לכמ הלעמלש לוע-תלבקב
.תמאב תלבגומ-יתלב


הלואגל הייפיצב


תרמא התא :בקעיל ה"בקה ול רמא .םינב לש םלואגל חתפמ ןאשעו תובא לש ןתחיש ה"בקה לטנ"
ןושלב אלא ןתונ יניא ,ךינבל ןתונ ינאש תוכרבו תובוט לכ ,ךייח ,םיקולאל יל 'ה היהו
"הזה

(הפקת 'יס הירכז ינועמש טוקלי)
היהש השעמ


רהה לע גורתא

עיגה ןכל םדוק המ-ןמז .יתדלוה ריע ,יטיס-וקיסקמב הנש םישולש ינפל עריא הזה רופיסה
עיגהו לארשיב הבישיב וידומיל תא םייסש ,יחרזמ םהרבא 'ר ומשו ריעצ ךרבא ונילא
-רחא תועשב .םכותב ינאו םיריעצל הרות ירועיש רוסמל לחה אוה .ברכ הב ןהכל ונתליהקל
.וירועישל ןיזאהלו תסנכה-תיבב סנכתהל ונגהנ ,רפסה-תיבב ונידומיל םותכ ,םיירהצה

,םיגורתא ןיא וקיסקמב .רשכ גורתא לע בושחל ליחתהל היה ךירצו אבו ברקתה תוכוסה גח
הנפ ,רועישה רמגב ,דחא םוי .לארשי-ץראמ םתוא אבייל תידוהיה הליהקה תגהונ ךכ םושמו
.ומע ראשיהל ונשקיבו ,ףסונ רבח לאו יילא םהרבא 'ר

תא ונעבהשכ .וקיסקמב םירשכ םיגורתא רתאל תוסנל ונוצרב יכ ונל עידוה םהרבא 'ר
.וקיסקמב םידוהיה לש הירוטסיהל החישה תא םהרבא 'ר ןוויכ ,ךכ לע ונתהימת

םג םמע ועיגה ,וקיסקמל םידרפסה ועיגה רשאכ ,1521 תנשב" ,חתפ ,"יל עודיה לככ"
ונימאה םיסונאהמ םיברו ,הזוע אולמב דרפסב היציזיווקניאה הלעפ הפוקת התואב .םידוהי
,לעופב .םיידוהי םייח להנל םהילע לקיי ,הייסנכה לש התוליעפ דקוממ קוחרש
,וללה םיפתרמה .םילפאה היפתרמב ונוע םיסונא טעמ-אלו וקיסקמל םג העיגה היציזיווקניאה
."הזה םויה דע םימייק ,בגא

הרייעל ירבחו ינא ונעסנ ןכל םדוק המ-ןמז .ונבגל שודיח רדגב ויה אל הלא םירבד
םושמ םשל ונעסנ .יטיס-וקיסקממ מ"ק 70-כ קחרמב ,הטאירפ-הטנו המשו הנטק תינאידניא
תאז קודבל םינרקס ונייהו ,םיסונא םידוהי טעמ-אל םיכלהתמ םינאידניאה ןיב יכ ונעמשש
.בורקמ

וררוגתה םה .רבד לכל םינאידניא וארנ ץוח יפלכש םישנא ונשגפ םשל ונעגהשכ ,ןכאו
םהל היה .לארשי יגהנממ המכ לע ורמשו ,ןהילא וליבוה רפע יליבש רשא ,תונטק תותקבב
.וב אורקל ועדי אל יכ ףא ,הרות-רפס וליפאו תסנכ-תיב

,ןאכל חרזממ מ"ק םישימחו תואמ-עבראכ ,הביסרוא הרייעב יכ ,יל עדונ" :ךישמה םהרבא 'ר
.הב תויחל םיפיסומ ןיידע םהיאצאצש רשפאו ,םיסונא םידוהי םינש תואמ ינפל ויח

םיסונאה ויה םש .וקיסקמב ירחסמ תמוצ התייהש ,סורקרו למנה-ריע תברקב תנכוש הביסרוא"
ויה םהמ םיברש ,םיסונאה יכ חינהל ריבס .תונוטלשה לש החוקפה םניעמ רתוי טעמ םיישפוח
ילש תימינפ השוחת .וקיסקמל םג םיגורתא יליתש םמע ואיבה ,םשפנו םביל לכב םימש-יארי
..."םיגורתא אוצמל בוט יוכיס שי הז םוקמב יכ ,תרמוא

הובגה רהה לא ונעגהש דע יצחו תועש עבראכ ונעסנ .הביסרואל ונכרדב ונייה רבכ תרחמל
תגספ תא וניניעמ וריתסה םיבע םיליפרע .םלועב םיהובגה םירהה דחאו ,וקיסקמב רתויב
הלולת ךרדב תכשוממ העיסנ רחאל ,ףוסבל .ביבס-ביבס ספטל הלחה ונתינוכמש העשב ,רהה
.הנממ טבינ םיהדמ ףונש ,תירויצ הרייע לש הרובטב ונמצע ונאצמ .הגספל ונעגה ,השקו

רשפא היה אל .שממ ותפש לע ומקוה עקרק-ידומצ םיתב .לודג-אל לחנ רבע הרייעה זכרמב
.התובע תיפורט הייחמצב ולבט םמצע םיתבה .םיתבה תורצח ךרד רובעל ילבמ רהנה לא תשגל
,הריבל עדונ תשורח -תיב םג םוקמב שיו ,תורייתמו תואלקחמ םיסנרפתמ הביסרוא יבשות
.םלועה לכב תקוושמ ותרצותש

דרפס יסונאמ ויה אל םה ,אל .תידוהי החפשמ לש התיבל ונעגה .םיגורתא רחא רותל ונלחתה
ולביק םה .בלחמ תובר םינש ינפל םשל ורגיה םהירוהש ,םייחה עצמאב גוז .הירוסמ ואב אלא
תוררוגתמה תופסונ תוידוהי תוחפשמ שולש לע ונל ורפיס ףאו תופי םינפ רבסב ונתוא
.הביסרואב

,וניוויק ,התעמ .'הרדיס' - םוקמה תפשב םוגרת שי גורתאה ץעל יכ הנושארל ונדמל םהיפמ
,םיגורתא יצע ןאכ ויה רבעב יכ ונל המדנ" ,ורמא ,"ןכ" .'הרדיס'ה תא רתאל ונילע לקיי
."תישומיש אל טעמכ םתבונתש םושמ ,םתוא ורקע םוקמה יבשות ךא

םוקמ לכבו תיבל תיבמ ונרבע .ונשופיחב ונכשמה ונתושרבש יבויחה עדימהמ העמק םידדועמ
.ונאצמ אל םיגורתא לבא .הבר תומימחב םיבשותה ידי-לע ונלבקתנ

תיבה לעב .ףסונ תיב לש ותלד לע ונקפדתה ,וניתובקע לע רוזחל ונשקיב רבכ רשאכ ,ףוסבל
ךייח שיאה .'הרדיס'ה רבדב ונתלאש לע המכ-עדוי-ימה םעפב ונרזחו ,ונילא אצי שישקה
תפש לע ,ינשה ודיצבש ןתסובה לא רובעלו ,ותיבל סנכיהל ונתוא ןימזהו ,בחר ךויח ונילא
.שממ רהנה

םישגרנ ."םישקבמ םתאש המ שי םש ,הנה" :רמאו ןתסובה תאפב םיצע המכ לע עיבצה אוה
!םיגורתא וחמצ ץעה לע - ונשקיבש תא וניליג ונעתפהלו ,םיצעה לא ונברקתה

םה .םהמ המכ ונפטקו הנטק הרמזמ ונאצוה ,ונל הנתינ וזשכו שישקה לש ותושר תא ונשקיב
,אילפהל םיספסוחמ .ליגרה ןזהמ םילודג ךא ,םיינמית םיגורתאמ םינטק ,תצקמב םיקורי ויה
םיגורתא הנה" .תושגרתהב םתוא ונפטילו ונידיב םתוא ונקזחה .האנ 'לודיג' ילב לבא
ינפל ,םישוחנו םיצימא םידוהי ידי -לע הנה ואבוהש םיגורתא" ,ונמצעל ונרמא ,"םייתימא
."הנש םישימחו תואמ-עבראכ
(תובוחר ,לטנוול םייח 'ר ,השעמה לעבל ונתדות)

ןוטנפ יבצ ר"ד םע םיידוהי םייח
רייצו גולוקמרפ :ותכוסב ןוטנפ ר"דה


האנ הכוס :תווצמב וינפל האנתה

תובושחה ןה תוריהמהו תולקהש ימ שי :םיירקיע םיסופיט ינשל קלחל רשפא תוכוסה ינוב תא
דיב לזרב תוטומ תליבח םע ,תוכוס ברעב ,רצחל םידרוי ללכ ךרדב וארת הלא תא .םהיניעב
שיו .הוואגב םכל ורמאי ,"תדמוע הכוסהו קוידב תוקד רשע" .היינשב קורי טנזרבו תחא
עומשל רשפא םהישיטפ תומלה תאו ,תואנ ץע תונפודמ תוחפב וקפתסי אלש הלא .םינעיקשמה
.םוצה תאצ רחאל דימ

ביטב ,הכוסה לדוגב ואטבתי םילדבהה .תונוש תוגרדמ תוגרד שי םמצע םינעיקשמה ןיב םג
תנוכשמ ,(60) ןוטנפ יבצ ר"דה .ולאב אצויכו םיטושיקה תומכב ,ךכסה תוכיאב ,היתונפוד
המרל דע הטושיקבו הכוסב ולש העקשהה תדימ תא ,המדנ ךכ ,ללכש ,םילשוריב ןגו-תיב
םייתסמ ךא ןכש .הנשה לכ םיקמ אוה ותכוס תא יכ ,וילע רמול רשפא השעמל .רתויב ההובגה
.האבה הנשה לש הכוסה תא ןנכתל ליחתמ רבכ אוהו ,תוכוסה-גח

האנה הכוסה סרפ

םישולשב ותוחמתה םוחת ,(תופורתה תרות=) היגולוקמרפה תא הדיצה חינהל וילע ךכ םשל
שמיש םהבש םימיהמ ,וב זונגה רויצה ןורשיכ תא ןנערלו ,תונורחאה םינשה שמחו
.ותדלוה ריע ,ןודנולב רואל-אצויה ,'ויוור שיאו'ג' יתדה ןועובשב טסירוטקירק

ונל התייה דימת" .יצחו רושעכ ינפל ולחה הכוסה יונל ןוטנפ ר"דה לש תורכמתהה ינצינ
וניצר .רתוי יתייווח רבדל הכוסה תא ךופהל ונטלחה תחא הנש .םלוכל ומכ ,הליגר הכוס
הנש התואב ."תידוהיה הירוטסיהה ןמ םינכתבו םירסמב םידליה תא םג רישעת הב הבישיהש
.ןכמ רחאלש םייתנשב םג היה ךכ .םילשוריב האנה הכוסה סרפב םינוטנפה תכוס התכז

םירהונ םירקבמ

בחרמ .ר"מ 30-כ החטשש ,הכוסה לש הרואיפו הלולכש לע תואל אלל ןוטנפ ר"דה דקוש זאמ
לש ןוילעה קלחב .חבושמ ןולא ץעמ תויושעה ,הכוסה תונפוד לע ערתשמ ולש ירקיעה הריציה
,לשמל ,ומכ .םימחרה תדימ התלגתנ ןהבש ,רבדמב לארשי-ינב תועסמב תונחת רייצ תונפדה
תא רייצ תונפדה לש ןותחתה יצחב .רמת יצע םיעבשו םימ תוניע רשע-םינש ואצמ םשש ,םילאב
.גחה לש םיפסונ םילמס דצל ,ןיזיפשואה

םתכוסש ,הדבועה איה ךכל תוביסה תחא .הכוסל םירהונה םרז ךלוהו רבוג תונורחאה םינשב
תורבח ידי -לע םיצלמומה םניחב רוקיבה ירתא תמישרב (ןבומכ ,המכסהב) עיפוהל הלחה
.םילשוריב תורייתה

םיחרוא תסנכה

תוארמ לע רבסה יפד ותיב ינבו ןוטנפ ר"דה וניכה ,תמלשומ היהת םיחרואה-תסנכהש ידכ
םירויצה לש םהירופיס תא תרפסמה ,ואדיו תטלק :שודיח ףסותינ הנשה .תופש המכב ,הכוסה
םינטקה םיטרפה לא בלה תמושת תיינפהו ותתשוה םהילעש תורוקמה רואיב ךות ,םיביהרמה
ןכמ רחאלו םירויצב טיבהל ,ול שגומה לקה דוביכה ןמ םועטל חרוא לכ לוכי ךכ .םיקתרמהו
.עקרמה לע וא בתכב םירבסה לבקל

,"'תחא הכוסב בשיל לארשי לכ םייואר' ל"זח רמאמ תא וטושפכ םייקל םילדתשמ ונחנא"
.בחר ךויחב ןוטנפ יבצ ר"ד רמואגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תוכוסה גחב 'תונעשוה'

?תוכוסה -גח ימיב 'תונעשוה' תרימאב המיבה תא ףיקהל גהנמה רוקמ המ :הלאש

.(םינימה תעברא דבלמ) תדחוימ הברע תוכוסה-גחב שדקמל איבהל יניסמ השמל הכלה :הבושת
יברע'ב םישמתשמ .חבזמה ידיצ לע םישדח הברע יפנע םיפקוז ויה גחה ימימ םוי לכב ,השעמל
םעפ חבזמה תא םיפיקמ ויה םוי לכב ,ךכ לע ףסונ ."םימה לע ןינודינ גחב"ש ןוויכמ ,'לחנ
'ה אנא" םירמואו ,םימעפ עבש יעיבשה םויבו ,םהידיבש (םינימה תעבראב=) םהיבלולב תחא
."אנ העישוה

- יעיבשה םויבו ,םוי לכב תחא םעפ הילע הרותה רפסש המיבה תא םיפיקמ ונא ,רבדל רכזכ
תארקנ הברעה םגו ,'הבר אנעשוה') יעיבשה םויב תסנכה-תיבב הברע םילטונ ןכו ,םימעפ עבש
.('אנעשוה'

,("הרוצנ םוא") תבשל תדחוימ 'אנעשוה' םירמוא םיזנכשאה .ללכ םיפיקמ ןיא - תבשב
לחש םויה לש טויפה תאו ,ללכ 'תונעשוה' תבשב םירמוא םניא םידרפסהמ קלחו ד"בח וליאו
.(תפסונ הפקה אלל) הירחאלש ןושאר םויב םירמוא תבשב

ל"וחב זנכשא גהנמו ,'ללה' ירחא םיפיקמ לארשי-ץראב .בלול ול שיש ימ לכ ףתתשמ תופקהב
.םיטויפ םירמוא הפקהה ןמזב .ןועשה ןוויכ דגנ - הפקהה ןוויכ .ףסומ תליפת ירחא ףיקהל
ד"בחו םידרפסל וליאו ,עובשה ימיב תועיבקה יפל םייוניש שי םיזנכשאל םיטויפה רדסב
.םוי לכל םיעובק םיטויפה

םיקוספ ןהירחאו תופקהב םיפיסומו תופקהה יטויפ לכ לע םירזוח 'הבר אנעשוה' םויב
(םיפנע השימח - י"ראה יפל) הברעה תא םיחקול ,בלולה תא םיחינמ ףוסבל .םיבר םיטויפו
,"םינומא הנעת" טויפה תרימאב התוא םיחקול ,םיזנכשאה גהנמל .תוטבח שמח הב םיטבוחו
םידרפסה גהנמל .עקרקה לע תוטבח שמח הב םיטבוח "רשבמ לוק" טויפ םויסבו ,התוא םיענענמ
.תונעשוהה םויסבש 'לבקתת שידק' ירחא קר םיטבוחו םילטונ ,ד"בחו
ףכו הרורב הנשמ ,כ"ונ ,דסרת ,סרת 'יס ח"וא ע"ושוט .גכ-כ ,ז"פ בלול 'לה ם"במר .א,המ הכוס
.נ"שו דנת ,בעש 'מע םלשה םינימה תעברא .67 'מע ד"בח - םיגהנמה רפס .םייחה


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי
דורב םחנמ :ךרוע"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il