612 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

הרות תחמש ברע * (11.10.98) ט"נשת'ה ירשתב א"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


תיבחהמ החמש


םיילד בואשל לוכי ,החמשה רהנ לש ורובטב םדא דמוע
ינא" :ןעוטו לבוק אוהו ,הנשה לכ ךשמל החמש לש תויבחו
."חמש אל


םידמוע דצבו ,םילהוצו םיחמש םידוהי לש םידוקיר ילגעמ אוה הרות-תחמשב חיכש הזחמ
םידקורה ןיבמ ימ תוביבחב םהילא הנופ םעפל םעפמ .תורדוק ילואו תויניצר םינפב םישנא
.תויעבו תוגאד םהל שי ילוא .'חור בצמ' םהל ןיא .םיברסמ םהו ,לגעמב בלתשהל םנימזמו
.חומשל קשח םוש םהל ןיא טושפ

:הרואכל תינויגה הנעט ןעוט אוהו ,םידוקירל תאז-לכב ףרטצהל שיאה תא ענכשל הסנמ התא
."?חמש ינא וליאכ ימצע השעאש ,הצור התא המ .חמש אל ינא .םינפבמ אבש רבד הז החמש"

קספה ."ינא אמצ" - קעוצו קעוז אוהו םייח םימ עפוש רהנ ךותב דמועש ימל לשמנ הז םדא
לוכי ,החמשה רהנ לש ורובטב םדא דמוע :ךכ ונניינעב ףא !היוורל התשו ךשאר ןכרה ,קועצל
."חמש אל ינא" :ןעוטו לבוק אוהו ,הנשה לכ ךשמל החמש לש תויבחו םיילד בואשל

ךב היולת החמשה

הז םויב .עבונה ןייעמה ,החמשה רוקמ הז .הלוכ הנשה ךשמל החמש ונל קינעמ הרות-תחמש גח
תיתימא החמש חמשש ימ .הלוכ הנשה ךשמל ,ונשפנ-תוואכ הוודחו החמש בואשל ונא םילוכי
תא םירהל טושפ :הזמ לק רבד ןיאו .האבה הנשה תומי לכ ,'ה-תרזעב ,חמשי - הרותה-תחמשב
.חבושמ הז ירה ,הברמה לכו - הרותה םע חומשל ,דוקרל ,םיילגרה

ינבו אוה ,בוט לכ ול שיש ימ .םדאה לש ובצמבו םיינוציח םימרוגב היולת החמשה ,הרואכל
שיש ימ ,ךפהלו .חמש תויהל רומא - תוגאדו תורצ ול ןיאו ,הבוט תואירבב וכרבתנ ותחפשמ
חרכהב םירושק םניא םירבדהש םיאור ונא לעופב .חמש תויהל לוכי ונניא - תוגאדו תורצ ול
.הזב הז

םה לבא ,לוכ-ירסח םהש םישנא שי דגנמ .החמש םבילב ןיאו ,לוכה םהל שיש םישנא שי
םדאה .האלמה סוכה יצח תא תוארל רשפאו הקירה סוכה יצח תא שפחל דימת רשפא .דימת םיחמש
תא אוצמל ליגר אוה .קירה דצה לש וכרעמ טיעממו ,בוטה דצה תא רבד לכב האור ,חמשה
דימת לוכי אוה וז ךרדב .םיילילשה םירבדה לש םלקשמ תא םצמצלו ,רבד לכב רואה תודוקנ
.ול בוטש שיגרמ אוה דימת יכ - חמש תויהל

וקלחב חמש תויהל ;בוטה תא ,הכרבה תא ,אלמה דצה תא רבד לכב תוארל לוכי הצורש ימ
הסנרפ ,תואירב ,םידכנ ,םידלי - םהל הכזש םיבוטה םירבדה לכ לע 'הל הדות אלמ תויהלו
םצעב יולת לוכה .דועו דועו ,םיאנ םילכ ,האנ הריד ,תוירבה יניעב ןח-תאישנ ,דובכב
.ונב

הלאשה .םייחל השיגו םלוע-תפקשה ,ךוניח לש ןיינע רקיעב הז .יפוא לש ןיינע קר הז ןיא
- הצרת אל ;חמשת - הצרת .ךדיב איה .שארמ העובק הניא ,חמש םדא תויהל לוכי התא םא
.אל וא חמש םדא היהת םא עבוק ,םייחל ךתשיגבו ךתוגהנתהב ,התא .החמשה ךממ קחרת

םימש תנתמ

םג התא ,םלועה תא להנמ ה"בקהש ןימאמ התא םא .הנומאה לע הנושארבו שארב תססובמ החמש
ךמצעל רמוא התא דימ - סובוטואל תרחיא םא .השוע אוה הבוטל - השוע אוהש המ לכש ןימאמ
,ךחור תא ליפהל הגאדל חינמ ךניא ,הלילח ,הלוח החפשמב והשימ םא .ךתבוטל הז הארנכש
הנומאה .םולשב ומוקמ לע בושי לוכהשו אירבי הלוחהש ןוחטיבו הנומא אלמתמ התא דימ אלא
."בוט היהי - בוט בושחת" :תודיסחה ילודג ורמאש יפכ ,האופרו הכרב האיבמ המצע תאזה

,ה"בקהמ הכרבל םיקוקז ונא ,תמאב םיחמש תויהל ידכ .םימש תנתמ םג איה החמשה םלוא
תוחתפנ ובש גח הז - הרות-תחמש םע םירבדה םירבחתמ ןאכו .החמשה ירעש תא ונל חתפיש
.באשיו אובי - הנשה לכל החמש בואשל הצורה לכו ,החמשה תוראב

לש עפש ךל חקו ,הרות-תחמשב דוקירב אצ - חמש םדא תויהל הצור תמאב התא םא ,ןכ-לע
.הלוכ הנשה לכל החמשםירפס- שדוק ידעומ

יספלא קחצי תאמ
ןלוג ןורי תאצוהב
איבמ ,עדונה תודיסחה רקוח ,רבחמה .היתורודל תודיסחה לש המלועב ,וידעומו לארשי יגח
'לט .'מע 363 .תורמאו םירופיס דצל ,םידעומהו םיגחה לע ירוקמ רמוח לש עפש ןאכ
תרדס - םיקידצ םישימח :םיפסונ םירפס ינש רבחמה שיגמ הזה רפסה דצל .03-6952664
תודלותו .םידרפסו םיזנכשא ,םיר"ומדאו םינבר ,תוטלוב תויומד םישימח לע תויפרגונומ
.'תודלות'ה לעב לש היפרגויב - ףסוי בקעי

- ךדגיו ךיבא לאש

רמייהלפ הירא תאמ
רבחמה תאצוהב
שדקומה דחוימ רפס רבחמה שיגמ ,עובשה תוישרפ לע ועיפוה רבכש םיכרכה תשמחל ךשמהכ
'לט .'מע 518 .תבשה ןחלושב דואמ ישומיש .תומיכחמ תודיחו תוחנמ תולאש .םיגחל
.02-9973612

- בבל בוטבו החמשב

ןילוגרמ הדוהי רדה תאמ
םידגמ יחתפ תאצוהב
'לט .'מע 292 .תודיסחה תורוקממ זכור בר רמוח .התגשה יכרדו החמשה תדימל שדקומה רפס
.02-6526447

- םלועה רדה

יפרודנש ןתיא תאמ
לא-תיב תיירפס תאצוהב
רואל ,תירבה ןוראו םישדוקה-שדוק ,שדקמה-תיב ,םילשורי ,לארשי-ץרא יניינעב םירמאמ
.02-9973325 'לט .'מע 430 .םישרפמהו ל"זח יפ-לע ,ך"נתהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .הרות תחמשל


הרות-תחמשב תודחאה קמוע

בשיל לארשי לכ םייואר" :ל"זח ורמא .לארשי לכ לש תודחאה תא שיגדמו אטבמ תוכוסה-גח
בטוח" דעו "םכיטבש םכישאר"מ ,תוגרד יקוליח לארשי-םע ךותב שיש יפ-לע-ףא ."תחא הכוסב
לכ לש תודחאה תא ךכב םיאטבמו תחא הכוסל םלוכ םיסנכנ תאז-לכב ,"ךימימ באושו ךיצע
.לארשי

רמאנ .תודחאל רתוי קומע דמימ ףיסומש הרות-תחמשו תרצע-ינימש אב תוכוסה-גח רחאל
םוי דוע ובכע ,םכתדירפ יילע השק" :לארשי-םעל ה"בקה רמוא תוכוסה-גח ירחאש ,שרדמב
אלא ?ףסונה םויה םרות המב ,םידרפנ ךכ ןיבו ךכ ןיב תרחמלש ןוויכמ ,הרואכלו ."דחא
.דוריפ היהי אל ןכמ רחאל םגש תלעופ "דחא םוי דוע" לש תפסותהש ,רמול חרכהב

תחא הכוס

.תחא תואיצמ םה לארשי-ינב לכש שיגדמ הז רבד ."דחא ליא ,דחא רפ" םיבירקמ תרצע-ינימשב
לכ לש תודחאב רתוי קומע דבור הז ."הדיחי המוא דגנכ ?המל ידיחי רפ" :ל"זח ורמא ךכו
.תחא תואיצמ םה םצעב אלא ,תחא הכוסב םיבשוי קר אל םה - לארשי

רחאל .תודחאה לש הכשמה תא חיטבמ רבדה ןיא ,תחא הכוסב םיבשויש ךכב איה תודחאה רשאכ
םגש - תרצע-ינימש איבמש תפסותה וז .םלוכ תא דחאמה רבד ןיא בוש ,הכוסה ןמ םיאצויש
ימי לכ ךשמל תכשמנ וז תודחא .תחא תואיצמ לארשי-ינב לכ םיראשנ הכוסהמ םיאצויש רחאל
.הנשה

דחי םידקור

ףיסומ הרות -תחמשש חיכומ רבדה .הרות-תחמש - ףסונ גח תרצע-ינימש רחאל אב ץראל-ץוחב
לש תפסותה .תרצע-ינימש ךותב בלתשמ אוה שדוקה-ץראבש אלא ,תודחאב רתוי דוע קומע דבור
.דחי םידקור ,םינטקבש ןטקה דעו םילודגבש לודגהמ ,לארשי לכש ,ךכב איה הרות-תחמש

םג אלא ,תוינוציחב דחי םידקור לוכהש דבלב וז אל .לארשי לכ לש המלשה תודחאה וז
,וליעמב ףוטע אוהש יפכ הרותה-רפס םע םידקורו ליאוה .החמש התוא וז םירבדה תוימינפב
ןדמלה ןיב םילדבה םוש ןיא ןכלו ,הרותב העידיהו דומילה תדימב היולת הניא החמשה ירה
.טושפה שיאל רתויב לודגה

תיחצנ תודחא

איה תוכוסה -גח לש תודחאה .לארשי תודחאב הרות-תחמשו תרצע-ינימש ףיסומש שודיחה הז
תואב תודחאה לש תויחצנהו תועיבקה וליאו ,("יארע תריד" איה המצע הכוסהש םשכ) תיערא
.הרות-תחמשו תרצע-ינימשב אקווד

תא ןתונ אוה .םיילגרב דוקירה תמגוד ,םיטושפ םיניינעל םג תודחאה תא איבמ הרות-תחמש
ידוהיל הבוט תיישע ידכ דע ,םיטושפ םיניינעב םג אטבתי "ךומכ ךערל תבהאו"ש חוכה
הביתכהש ,"דחאכ ונלוכ וניבא ונכרב" - תיקולאה הכרבל ילכה איה וז תודחא .תוימשגב
.הלגנהו הארנה בוטב אטבתת ה"בקה לש הבוטה המיתחהו
(225 'מע ,ט ךרכ תוחיש יטוקל)

הרות-תחמש :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמךלמל לשמ

השעש ךלמל לשמ :שרדמה רמוא ,(הל,טכ רבדמב) "םכל היהת תרצע ינימשה םויב" קוספה לע
ימי תעבש ורבעש ןוויכ .התשמה ימי תעבשב הנידמה ינב לכ ןמיזו ,םימי העבש הדועס
ארטיל ,אצמתש המב התאו ינא לגלגנ ,הנידמה ינב ידי ונאצי רבכ ,ובהואל רמא ,התשמה
לע ,גחה ימי תעבשב םתברקהש תונברקה לכ :לארשיל ה"בקה רמא ךכ .קרי וא ,גד וא ,רשב
םתאש המב ולגלג ,"םכל היהת תרצע ינימשה םויב" לבא ,םיבירקמ םתייה םלועה תומוא
.דחא ליאו דחא רפב ,םיאצומ
(אמוחנת שרדמ)


םכתדירפ ילע השק

םהל רמא ,רטפיהל םנמז עיגהש ןוויכ .םימי ךכו ךכ הדועסל וינב תא ןמיזש ךלמל לשמ
.םכתדירפ יילע השק ,דחא םוי דוע ימע ורציע םכמ השקבב ,יינב :ךלמה
(הבר שרדמ)


דוריפה השק

תקולחמהו דוריפה 'ה ינפל םישק .םכתדירפ יילע השק אלא ונתדירפ ילע השק רמאנ אל
-לעו ,ידדה בוריק ידיל םיאיבמ הרות-תחמשב החמשהו םידוקירה .לארשי-ינב ברקב םיררושה
.לארשי תודחאל הז ידי
(שטיוואבוילמ יברה)


המדקהו הנכה

תווצמ ,תוכוסה גח ,םירופיכה םוי ,הבושת ימי תרשע ,רפושה תעיקת ,הנשה-שאר ,לולא שדוח
התא"ל המדקהו הנכה אלא םניא הלא לכ - הברעה טוביחו הבר אנעשוה ,םינימה תעבראו הכוס
.הרות-תחמשב "תעדל תארה
(ןירבוקמ השמ יבר)


ידיסח ןתח

רפסה תא םילטונה םידוהי הלאש םימעפו ,םירישעה תא 'הרות ןתח'ב םידבכמ םירקמ הברהב
םיתיעל קר הלכה םע הארתמה ,'ידיסח ןתח' אוה הזכש הרות ןתח .תוקוחר םיתיעל קר םדיב
...תורידנ
(הרות ינינפ)


םלוע-לש-ונוביר ותוא

םיכלהתמ להקה תצקמ יכ ,תיברע רחאל הרות-תחמש יאצומב ,םעפ האר בוסאסמ בייל השמ יבר
:זירכהו דמע .םייפרוחה לוחה תומי םיליחתמ התעמו ,ומייתסנש םיגחה תמחמ הגאדבו תובצעב
התא' לש םלוע-לש-ונוביר ותוא אוה 'ונתננוח התא' לש םלוע-לש-ונוביר ,םידוהי הגאד לא"
."'ונתרחב

בכעתהלו רוצעל

ערמ -רוסב ףסונ רודיה ומצע לע לבקל וילע .בכעתהלו רוצעל ידוהי לכ ךירצ תרצע ינימשב
.םיארונה םימיה לש תובוטה תוטלחהה תא לעופב םייקל ול תרזוע וז הלבק .בוט-השעו
(םידיסח ירופיס)


תרצע ינימש םוי

.ןמשו ןשד ןושלמ - "ינימש" ."םוי רואל םיקולא ארקיו" רמאנש יפכ ,יוליגל זמור "םוי"
לכ - "םכל היהת תרצע ינימשה םויב" קוספה שוריפ הז .בוכיעו הריצע ןושלמ - "תרצע"
תוימינפב םיטלקנו םירצענ ,םילענ םייוליגב ןמשו עבשומ אוהש ,ירשת שדוח ייוליג
.תרצע-ינימשב יוליגבו
(ב"שת םירמאמה רפס)

עובשה תרמיא


החמשה תיצמת

ויפבו ,'אינת'ה לעב ,ידאלמ ןמלז-רואינש יבר לא טושפ ידוהי סנכנ ,תרצע-ינימשב ,םעפ
שקבמ ינא .גחה לש וניינע רואיבב יברה רמואש תודיסחה ירמאמ תא ןיבמ ינניא" :השקב
."ןיבא ינא םגש ,תוטושפ םילימב תרצע-ינימש לש וניינע תא ריבסהל

תזכורמ תיצמת ומכ אוה תרצע-ינימש" :רמאו וחצמ לע ודי תא ריבעה ,עגר יברה רהרה
תויומכ םיחקורו םימב םיבברעמ ,תופיט הנממ םילטונ ךכ-רחא .הנטק תיחולצב םיחקורש
לכל החמשה תכשמנ הנממו ,הנשה לכ לש החמשה תיצמת אוה תרצע-ינימש ךכ .רתוי תולודג
."הנשה תומיתודיסחה יכרד


!םידוהי ,ודקר

- הדער .הרות-תחמש לש םידוקירהו החמשה תדובעל ידיסחה םלועב םישגינ הדערבו ליחב
אלש המ תא םידוקירו החמש ידי-לע גישהל רשפא ובש ,םויה לש ותשודקו ותלודג םושמ אקווד
.תועמדו יכב ידי-לע םירופיכה-םויבו הנשה-שארב לועפל וחילצה

תרצע -ינימש לש (ל"וחב) תועשה הנומשו םיעברא תא" :ריהזמ היה ב"שרה ר"ומדא ק"כ
תוימשגב ,תויבחבו םיילדב תורצוא בואשל רשפא עגר לכב .דואמ רקייל םיכירצ הרות-תחמשו
."םידוקירה ידי-לע - הז לכו ,תוינחורבו

הלוגסה ליעמ

םמצע םיר"ומדאה .הרות-תחמשב תוכורא תועש םיחמשו םידקור השעמ ישנאו םידיסח קר אל
תעב דקרש ,'קדצ-חמצ'ה לע רפוסמ ךכו .םקיבדהל ולכי אל םיריעצהש דע ,וחמשו ודקר
םהמ םידחאו ודוקיר בצק תא קיבדהל ולכי אל םיאירבו םיריעצ םיכרבאו ,תואל אלל תופקהה
וכזתו הרותה-תחמשב וחמש !ודקר ,םידוהי ודקר" :זירכה ודוקיר בגא .ץמאמ בורמ ולפנ
."אחיוור ינוזמו ייח ינבל

אוהש הלעב לע הננואתהו ,יעצמאה ר"ומדא ,היבא לא הסנכנו ומולשל הגאד תינברה ותגוז
,הרות-תחמש לש רואה יוליג תעכ ריאמ ולצא" :יברה בישה .וידוקירב םידיסחה תא ףייעמ
םלועב איהש יפכ ,ותמשנ םצע יוליגל ותחמש ידי-לע הכוז אוה .שדקמה-תיבב ריאהש יפכ
.(11 'מע ג"שת תוחישה רפס) "!הזמ הלעמל ףאו תוליצאה

שבלש ליעמה יכ ,וליעמ תא ףילחהל 'קדצ-חמצ'ה גהנ הרות-תחמש יאצומב יכ ,רפוסמ דועו
םשל דגבהמ דב תסיפ םילטונ ויה םידיסחה ילודג .העיזמ בוטרו עורק היה הרות-תחמשב
.(םש) הדובעו הרותב הלוגסו החלצה

םיכייש ויה אל הנשה לכבש הלאכ םידוהי שרדמה-תיבל וסנכנ ,ב"שרה לצא הרות-תחמשב ,םעפ
,יברה .ךוחיג ךותמ ךייחו םהב טיבה ,דצה ןמ דחא דיסח דמע .םידוקירל ופרטצהו ,הרותל
.(9 'מע ב"שת תוחישה רפס) "!שדוקה תא התא ללחמ" :ול רמאו וילע דיפקה ,ךכב ןיחבהש

םיאנקמ םיכאלמה

תולככ .בר ןמז ורשו םידיסחה ודקר ,ץ"יירה ר"ומדא לצא הרות-תחמש לש םויה תדועסב ,םעפ
,ויתובר םשב (גכ ןמיס שדקה תרגיא) אינתב רמוא ןקזה ר"ומדא" :יברה הנענ ,דוקירה
תלפונ התייה - הרות ירבד םירבדמ םניאש ףא ,לארשימ הרשע דמעמב ךאלמ אצמנ היה וליאש
תדע לש הזכ דוקירמ ,אנ-ורעש ןכ-םאו .ירמגל ותואיצממ לטבתמ היהש דע ,דחפו המיא וילע
- דוקירה תעב םהמ דחא לכל ויהש תובוטה תונווכה ןמ ךכ לע ףסונו ,ערה-ןיע ילב םידוהי
ה"שת תוחישה רפס) רישלו דוקרל ףיסוהל הוויצ יברהו "!םיכאלמה הזב םיאנקמ האנק וזיא
.(59 'מע

ימחו ירומ ק"כל יתעצה םעפ" :(ו"משת תישארב תבש תחיש) שטיוואבוילמ יברה םעפ רפיס
,יברה הנענ .הרות-תחמש תארקל תודיסח רמאמ ובו סרטנוק רואל-איצוהל (ץ"יירה יברה)
יברה רסמ רבד לש ופוסב םלוא ...'!?דומלל ובשייתי הרות-תחמשב' :ויתפש לע קוחש-תבשכ
."הרות-תחמשב רמאמה תא ודמל ןכאש המכו המכ ויהו ,הרות-תחמשב ודמלל ידכ תודיסח רמאמ

,ךושחה ותיבב ידוהי בשוי" :(8 'מע ,א ךרכ םירוביד-יטוקל) ץ"יירה ר"ומדא םעפ רמא
.ובצמ לע וברקב הכוב וביל .םירובשו םישולח םידליהו השיאה .עורק דגבב ךלהתמו בער אוה
.וברקב קרבכ תרבוע םיחמש תונורכיז לש רוא ןרק .הרות-תחמש םויהש רכזנ אוה ךכ ידכ ךות
הרותה-רפס לש 'םייח-ץע'ב ספות אוה .לגעמה לא ומצע ךילשמו ,תופקהל שרדמה-תיבל ץר אוה
תומשנ ,תוהובגה תומשנה ףא אלא ,הלעמ יכאלמ קר אל .'הרות-תחמשב וחמשו ושיש' קעוצו
."תופקהל תכלל ונילע הלאכ םידוהי םע .תאזה הלודגה שפנה-תוריסמב תואנקתמ ,םיקידצה


הלואגל הייפיצב


לצא ךליל לארשי םידיתעש .אבה םלועל דמלל דיתע אוהו הזה םלועב הרות דמילש אוה השמ"
"הרובגה יפמ הדמלש ,השמ לצא וכל :םהל רמוא בקעיו ...קחצי לצא ...םהרבא
(בי,ב הבר תומש)

היהש השעמ


לארשי חצנ

ירמגל רז יתייה .ריביס תוברעבש קסבולבפורטפ ריעב יתלביק ,ב"שת ,השדחה הנשה ינפ תא
.םינש שולשכ יתיהש ובש ,יטייבוסה אלכהמ ירורחש םע הילא יתחלשנש רחאל ,ריעב

וקיפה תוריאמה ויניעש ,תיתד-תידוהי תוזח לעב םדא יתשגפ ,בוחרב ךלוה ידועב ,דחא םוי
שידייב יל בישה יתחמשלו ,ידוהי ןכא אוהש חוטב תויהל ידכ ,שידייב וילא יתינפ .בל-בוט
.יתודידב לע ול יתרפיסו החיש לגלגל ונלחתה .תיסיסע

,11 היקסרנויפ בוחרב יכו ,םיפסונ םידוהי ריעב שי יכ יל הליגו ולוק תא ךימנה אוה
ךא ,םיגחו תותבשב םישנאה םיפסאנ רקיעב .תוליפת לש יתרתחמ ןיינמ להנתמ ,תיטרפ הרידב
.לוחה תומיב םג ןיינמ שי ,שידק רמול ךירצ והשימ רשאכ ,םיתיעל

יכ ,יל עדונ הליפתה ךשמב .רפסמב רשע-השימחכ ,םיללפתמה לא יתפרטצה הנושארה תבשב רבכ
.םוקמב היחה חורה אוה יכו ,ד"בח דיסח ,לאפר 'ר יתשגפש ידוהיה לש ומש

-רואמבו החמשב שדח ללפתמ לכ לבקמ היה אוה .לאפר 'ר םע יתורכיה הקימעה םיאבה םימיב
הפורת גישה םעפ אל .ותלוכי בטימכ עייסל לדתשמו דחאו דחא לכ לש ומולשב ןיינעתמ ,םינפ
'םייחל'ב םיחכונה תא דבכמ היה תוליפתה רחאל .םהל קקזנ ינולפש םייוסמ ךרצמ וא יהשלכ
.תואיצמה-תרקי התייהש ,זוחא 95 הקדוו תיסוכ לע

םשש ,הניארקואבש קסיורבובב םתיבמ ושרוג ותייערו לאפר 'ר יכ ,דוע יל עדונ םימיל
תיבמ וילגר תתכמ היה םויה לכ .תוגגז תודובעמ סנרפתה תעכ .רועיש דיגמו טחוש שמיש
.ורבשנש תיכוכז ירבד ןקתמו תיבל

רטשמה לע אל ,יהשלכ הנולת ויפמ הטלפנ אל םלועמ .חמש םדא היה ,תולגה תולביס תורמל
לוכה תא זרזמו דודיעו הווקת ירבד עימשמ היה ףא תונמדזה לכב .ילכלכה בצמה לע אלו
.ויפב רוגשה טפשמה היה הז - "הלואגה תא וברקתו החמשב 'ה תא ודבע" .הלואגל ללפתהל

.םוצה רחאלש הדועסל ,ותיבל לאפר 'ר יתוא ןימזה ,הליפתה ירחא ,םירופיכה-םוי יאצומב
היצילגב ,יתוריעצב יתדמל הבש הבישיהמו יתחפשממ תונורכיז יתילעה הדועסה תעשב
ירפס ראשו הרותה -רפס לע בצעב רפיס ראשה ןיב .ורבעמ םיטרפ רפיס לאפר 'ר םג .תיברעמה
.םיקיבשלובה ידי-לע ומרחוהו ותושרב ויהש שדוקה

-רפס שי קסבולבפורטפב יתרתחמה תסנכה-תיבב םג יכ ,יתרכזנ הרותה-רפס תא וריכזה בגא
אוהו הז הרות -רפס לע ותוא יתלאש .וילעב אוה לאפר 'ר יכ יתדמל םיללפתמה ןמו ,הרות
רמא ,"ילש ונניא אוה ךא ,ידי-לע תסנכה-תיבל אבוה םנמא הז רפס" .תועמשמ-בר ךויח ךייח
:רפיסו

ידמ .ד-וו-ק-נ שיא ררוגתה ,קסבולבפורטפב ןאכ ,יתיבל תונכשב .ןמז ינפל הרק רבדה
תותוא והזח לע הטעו ,םיצהוגמ םידמ שבל דימת .וב לקתנ יתייה ,יתיבמ יתאצב ,רקוב
םיטבמב יב טיבמו ושארב ןהנהמ היה אוה וליאו ,םולשל וכרבל יתגהנ ינא .םירוטיעו
.לבוקמכ ,יירחא בקוע אוה יכ יתחנה .םינחוב

ינזואב שחל ,ותביבס תא בטיה ןחבש רחאל .יתיב דיל ד-וו-ק-נה שיא יתוא רצע דחא םוי
יכ יתששח הליחתב .תושמשה-ןיב תעשב ותיב רצחל אובאש שקיב אוה .יל תולגל דוס ול שי יכ
ףוסבל םלוא ,תסנכה-תיב יללפתמ ברקב יתוליעפ לע עמש רבכש ,רטשמה לש תדוכלמ יהוז
.ותנמזהל רתעיהל יתטלחהו ייתוששח לע יתרבגתה

רדג .המינפ יתסנכנו רעשה תא יתחתפ .ד-וו-ק-נה שיא לש ותיב רצחל יתשגינ הדועיה העשב
םידגב שובל ,שיאה בצינ יינפל .רצחה ךותב השענה תא לילכ הריתסהו תיבה תא הפיקה ההובג
.ודיב הריפח תאו םייחרזא

.רצחה תוניפמ תחאב רופחל לחה זאו .יתמהדתל ,יילא הנפ ,"!לארשי חצנב ןימאמ התא ירה"
.םש ומרענש םינבא לש לג קלסל ול עייסל ינשקיב אוה

ךותמ םירהו ףפוכתה אוה .וידימ תאה תא שיאה חינה ,רטמ יצחכ לש קמועל העיגה הריפחהשכ
.הצוצר שידייב רמא ,"!לארשי חצנ הז ,הנה" .הרות-רפס היה הז .תילטב הפוטע הליבח רובה
.הזע תושגרתהב יורש אוה יכ וילע היה רכינו ודער וידי

רורטה רטשמ תא ריכהש ימ קר .ספתיי אמש דחפה ןמ םג קפס אלל העבנ ותושגרתה
ידכ ,ד-וו-ק-נ ןיצק ותוא קקזנ שפנ-תוריסמ לש הדימ וזיאל ןיבהל לגוסמ יטסינילטסה
.ותחפשמ ייח תאו וייח תא ךכב ןכיס אוה .השעש המ תושעל

שידייש ,יל תונבומ-יתלב םילימ ולמלמ ויתפש .בר םוחב ול קשנו הרותה-רפס תא קביח אוה
.תישירח תישיא הליפתל עגרה תא לצינש הארנ .ןהב תולולב תיסורו

םיידיל ותוא רוסמל ינשקיבש ,ל"ז יבא יל רסמ הזה רצואה תא" :רמאו יילא הנפ ןכמ רחאל
וילע רומשו ותוא חק אנא" .(ינא ימ בטיה עדי ןכא אוה יכ יתנבה עגר ותואב) "תונמאנ
..."םילשוריל ,הניתשלפל ילוא ,םידוהיל ותוא אבה .רמשמ לכמ

ררוגתהל רבעש םדוק םוי ןיינעה תא ןנכתש הארנ .ד-וו-ק-נה שיא תא דוע יתיאר אל תרחמל
.תרחא ריעב

ידי-לע רסמנש הרות-רפס .ונלש יתרתחמה תסנכה-תיבב אצמנה ,הרותה-רפס לש ורופיס הז
.ורופיס תא לאפר 'ר םייס - רקשי אל לארשי חצנ ,ןכא .ידוהי ד-וו-ק-נ ןיצק
(הווקת-חתפמ םזגנל החמש ,רופיסה חלושל ונתדות)

םיידוהי םייח

החמשה ןומעפ

תופקהב לארשי-תיב ינומה םיגגוחש הלודגה החמשה אוה ירשת שדוח יגח לש םויסה דרוקא
תודחאה תא תוארל האלפנ תונמדזה תמאב וז .ץראה יבחרב הרייעו ריע לכב תוכרענה ,תוינשה
לוכהו תוציחמה לכ תולפונ םש .הרותה יפלכ ידוהי לכ שחש הלודגה הבהאה תאו תידוהיה
.הרותה-ירפס םע ,וידחי םיחמשו םידקור

גהנוהו דלונש גהנמ אלא הניא הרות-תחמש יאצומב תורכיכה לא האיציה יכ םיעדוי םיבר אל
'המלש לכיה' ל"כנמ ,ל"ז הפי 'א השמ ר"דה לש התייה המזויה .הנש םיעברא ינפל הנושארל
ברוקמ היה הפי ר"דה .גח ימי ינש םיגגוחה תוצופתה ידוהי םע תוהדזה תואל ,םילשוריב
יברה תכרב תא לביק אוה .םעה תודחאל הפי יוטיב תוינשה תופקהב הארו ד"בח תודיסחל דואמ
.הגיגחל הכרב קרבמ הנש ידמ רגשל גהנ ףא יברהו המזויל שטיוואבוילמ

תודעה לכ

המצוע-בר דקומל ,'ןומעפה ןג'ב תוכרענה ,םילשוריב תוינשה תופקהה וכפהנ ,םויה דעו זאמ
תופקהה תוכרענ םויכו ,ץראה ירע לכל המזויה הטשפתה ליבקמב .םעב תודחא לשו החמש לש
םינשה םישולשב ,םילשוריב תופקהה ןוגרא ירוחאמ דמועש ימ .בושייו ריע לכב תוינשה
ל"כנמס ,לאירוצ םולש רמ אוה ,ודבל תונורחאה םינשבו הפי ר"דה דצל הליחתב ,תונורחאה
.'המלש לכיה'

תוציחמה לכ לעמ תולעתהל לגוסמ לארשי-םע המכ דע תוארלו דודיע בואשל הצורש ימ לכ"
רמוא ,"ונלצא תוינשה תופקהל אובל ןמזומ ,ובש הפיהו בוטה לכ תא תולגלו תויתוכאלמה
אלו ,תיתימא תודחא ךותמ םיחמשו םידקור םיגוסהו תודעה לכ תא אוצמל רשפא ןאכ" .לאירוצ
."דבלב הצילמכ

הכרב קרבמ

הרומש הנושארה הפקהה ,לשמל ,ךכ .םלוכל יוטיב תנתונה ךרדב ךרענ תופקהה רדס ,ןכאו
תישילשה הפקהה .דרפס תודעל - דרפס חסונב ,היינשה הפקהה .םעה ידבכנלו םיישארה םינברל
םג ,ןאטסידרוק ידוהיל - תיעיבר הפקה .תיתרוסמה םתשובלתב םיאבה ,ןמית ידוהי חסונב -
- תישיש הפקה .ד"בח-יריעצ םע ,לארשי-םע תודחאל - תישימח הפקה .תיתרוסמ תשובלתב םה
ןוחטיבה תוחוכלו הרטשמל ,ל"הצל תשדקומ תיעיבשה הפקהה .תוצופתהמ םילועלו םירייתל
.םירחאה

עיגמ םיפתתשמה להק .תונוש תוקהלו תוידיסח תורומזת ,הרטשמה תרומזת תוחצנמ החמשה לע
םיבר םיריית םג םהב .םיפתתשמה תובבר לכ תא תפחוס החמשה" :לאירוצ רמוא .תובר תובברל
,שטיוואבוילמ ר"ומדאה לש ותכרב תא הנש ידמ אירקהל דובכל וניאר .גחב םילשוריב םיהושה
."תוצופתבו ץראב לארשי-םע לכל תינפומה הכרב

רורחשה תחמש

,קרוי-וינמ רישע ידוהי ,קילג (הדוהי) ןי'גוי רמ והז .הז לודג לעפמל ןולובז םג שיו
הרות תודסומל תובר םרותה ,םח ידוהי .םילשוריב ירשת יגח תא גוגחל הנש ידמ עיגמה
.תופקהה תא ץמאל טילחהש דע ויניעב ןח האצמ תאזה הרוהטה החמשה .ץראב ךוניחו

רורחשל הנושארה הנשב תופקהה תא דחוימב לאירוצ רכוז םינשה ךשמב וכרענש תופקהה לכמ
לש איש-תחמש התייה םש .ופי רעש דיל ,ריעה תומוח תולגרמל וכרענ תופקהה" .הקיתעה ריעה
.רמוא אוה ,"תושגרתה תועמדב תברועמ החמש ,םינמזה לכגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הרות-רפס ירזבא

?הרותה-רפס ירזבא לש םדיקפתו םניינע המ :הלאש

םיבר תורוד הז .תחפטמב הרותה-רפס תא םיפטוע ויה דומלתהו הנשמה ימיב :הבושת
תוליהקמ תוברב .ותדימ יפל רופת ,'ליעמ' רפסל םישיבלמ וקורמב ןכו זנכשא תוליהקבש
.(תכתמ וא ץע זגרא) 'קית'ב םישמתשמ דרפס

הסכתיש דע וא ומוקמל עיגיש דע דומעל םיבייח לוכה ,הרותה-רפס תא םיאיצומשכ
ואר םרטב ףא ,רפסה תא אשונה ןזחה לוק תא םיעמוששכ דימ דומעל םירימחמ שי .םייניעהמ
םיעמוששכו ,הרותה-רפס תא םהב םירטעמש שדוקה ילכב םינומעפ תולתל תצק וגהנ ןכלו ,ותוא
רוסיא ששחמ ,םתולתלמ ענמיהל םירימחמ שי .םימקו ברקתמ רפסהש םיעדוי םינומעפה לוק תא
.ד"בח גהנמ ןכו ,גחבו תבשב לוק תעמשה

,'ההבגה'ה תעשב םיקיזחמ םהבו הרותה-רפס תועירי תוכורכ םהילעש ,ץעה ילילג ינש
םיקיזחמל איה םייח ץע" (חי,ג ילשמ) קוספה םש-לע ,"םייח יצע" (זנכשא תוליהקב) םיארקנ
."הב

ירהש ,הרותה -רפסל (די תרוצב האירקל ןווחמ) 'די'ב שמתשהל םיגהונ תובר תוליהקב
ןמ אלש תחא הבית וליפא אורקל רוסא"ו ,רפסה ךותמ קרו ךא הרותה תאירק תא אורקל םיבייח
."בתכה

:(גי,ד תובא) הנשמה םש-לע ,דחי םירבוחמ םירתכ השולשמ 'הרותה-רתכ' תא םישועה שי
."תוכלמ רתכו הנוהכ רתכו הרות רתכ :ןה םירתכ השולש"

ןירטעמו" :הרות-תחמש לש רשקהב (ב,ונר סחניפ) רהוזה רפסב שגדומ 'הרות-רתכ' ןיינע
םישענ הרותה-רפס םע םידוקירהש ,שטיוואבוילמ יברה קיסה ןאכמ ."היליד רתכב הרות-רפסל
לע שארמ חנומ םג 'רתכ'ה .הלילח לופייש ששחמ וריסהל םיגהונכ אלו ,וילע רתכה רשאכ
.טמשיהל ול החינמ הניאש ךרדב 'םייח-יצע'ה
,ירשת-לולא ,ד"בח יגהנמ רצוא .ב"נשמו ןקזה ר"ומדא ע"וש ,א"מ ,ז"טב ,א,חלש .א,דמק ח"וא ע"וש
.נ"שו ,חי 'מע םיגהנמה ימעט רצוא .זנש 'מע


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי
דורב םחנמ :ךרוע"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il