615 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

תישארב תשרפ * (16.10.98) ט"נשת'ה ירשתב ו"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


םיגחה ירחא רבכ


,םוי-םויה תוירורפאמ רצק ןמזל ונתוא הלעמ םיגחה תפוקת
םיאלפנה םיכרעה לכ תא .וישכע םיליחתמ םמצע םייחה לבא
הנשה לכ םשייל ךירצ ,ונגפסש


םיגחה שדוח אב ,םעב םינושה םיקלחה ןיב םיסחיה תניחבמ דואמ תרעוס התייהש ,הנש ירחא
תסייופמ הריוואה התשענ תחאב .תרחא םג רשפאש וניאר םואתפ .הפייע שפנ לע םירק םימכ
אוה המכ דע ונחכונו ,ףתושמה הנכמה תא וניליג םואתפ .רתוי המיענ ,רתוי העוגר ,רתוי
.ונלוכ תא דחאמ

סויפהו תודחאה תשגרהב וא ,הנשה תומי לכ לש תוקסופ-יתלבה תוקולחמב ,תמאה תאצמנ הפיא
ירשת שדוח חיכומ אמש וא ,תמאב וננהש הממ הלק הגופה קר וז התייה םאה ?םיגחה שדוח לש
?ונלש תימינפה תמאה איה תודחאה יכו ,םייחה תא ונמצעל םילקלקמ םתס ונחנא הנשה לכ יכ

תודהי דעב םעה

סחי תא ןוחבל וסינש םירקס המכ ומסרפתה םירופיכה-םוילו הנשה-שארל םיכומסה םימיב
השוחתה עקר לע דחוימב ,ידמל תודדועמו תועיתפמ תואצותה .תרוסמו תודהי יכרעל רוביצה
,רעונה ינב ברקב השענה תא דחוימב ןוחבל ןיינעמ .תודהיה יכרעמ קחרתמ רוביצה וליאכ
.דיתעל תומגמה תא ףקשמ רבדה ןכש

לבקתמהמ רתוי הובג רועיש הז ."ןכ"ב 38% ובישה ,"?תבש רמוש התא םאה" הלאשה לע ,ןכבו
קרו "ןכ"ב 58% ובישה ,"?רשכ לכוא קר לוכאל דיפקמ התא םאה" הלאשה לע .רוביצה ללכמ
,"?םירופיכה-םויב םצ התא םאה" הלאשה לעו .תורשכה ירמושל טלחומ בור - "אל"ב 40%
."ןכ"ב רעונה-ינבמ 85% ובישה

םיבר .םירגובמה לש וזמ התוחפ רעונה ינב ברקב תווצמה תרימש תדימש חינהל לבוקמ ,בגא
ינב ברקב םא .החפשמ םימיקמ םהשכ טרפבו יאבצה תורישה ירחא תווצמה תרימשב םיקזחתמ
לודיג לש רתויב תיתועמשמ המגמ לע דיעמ רבדה ,הלאכ תואצות הנשה םילבקמ ונא רעונה
.לארשי-תדל הקיזה תוקזחתה לשו תווצמה ירמוש רפסמב

.תודהיה יכרעל ידמל הלודג הברק שח לארשי-םע ,םירבדה סיסבב .ונלש תמאה אופא וז
םיאלממ ,םירגובמו םיריעצ ,םידוהי ינומה .הרות-תחמשבו םירופיכה-םויב בטיה תאז םיאור
.ותרותלו 'הל רע לארשי בל יכ םיחיכומו תסנכה-יתב תא

לוח לש םוי םתס

םילדבהה לכ ירוחאמ יכ ,ונחכונ .םעה תודחא לש התועמשמ תא בטיה ונשח ירשת שדוחב
םתסב םג הז חקל םשייל ונילע וישכע .המח תידוהי המשנ תרתתסמ ,תופקשהבו תויוגהנתהב
ותוא טופשנ לא ,והארמ לא טיבנ לא ,ינש ידוהי הדובעב וא בוחרב שוגפנשכ .לוח לש םוי
שדוחב וניארש יפכ ,רוהטו םח ידוהי בל ןכוש ותוימינפב יכ רוכזנ ;ויתופקשהו וישעמ יפל
.םיגחה

.רקיע לכ םיינוליח םה ןיא יכ ,'םיינוליח' םמצע םינכמש ימל ריכזהל יואר ,ינש דצמו
תרוסמלו הרותל הבהא אלמה םביל תא ונשח .השודק יאלמ םה המכ דע ,םיגחה שדוחב וניאר
תצבשמב סנכתהלו רוזחל ךירצ אל .ןילוחה ימיל םיאצוי רשאכ תאז חוכשל ךירצ אל .לארשי
תא ושפחיו ,הרות תבהאו השודק יאלמ םידוהי םה יכ וללה םידוהיה ורכזי .'תוינוליח'ה
.לוח לש םוי םתסב םג הילא רשקה

תולעתהלו תוחוכה ןונעירל יעצמא והז אלא ,הרטמה םניא םיגחה יכ ,רוכזל בושח רקיעב
םיגחה תפוקתבש אתובר םוש ןיא .םירופאהו םיליגרה םימיב אקווד תאצמנ תילכתה .תינחור
םוי םתסב םג ,הנשה לכ םירוהטו םיבוט תויהל איה הרטמה .רתוי םירוהטו רתוי םיבוט ונא
.ןוושחרמ עצמאב יעיבר

םיליחתמ םמצע םייחה לבא ,םוי-םויה תוירורפאמ רצק ןמזל ונתוא הלעמ םיגחה תפוקת
חור לע רומשל .םוי -םויה ייחב וישכע םשייל שי ונגפסש םיאלפומה םיכרעה לכ תא .וישכע
ונדקר הבש החמש התואב היתווצמו הרותה תא בוהאל ףיסוהל ;םירופיכה-םוי לש תוסייפתהה
.דחא םע תמאב ונאש רוכזלו .הרות-תחמשב הרותה םעשדח שי"שמוחה תוגיגח"ל םשריהל ןמזה

הזו ,ד"בח -רפכב ד"בח-יריעצ תיבב 'שמוחה תוגיגח' ה"עב ולחי (26.10) ןוושחרמב 'וב
תליחת לגרל ,ץראה יבחר לכמ 'ב תותיכ ידימלת ופתתשי תוגיגחב .םשריהל זרדזהל ןמזה
,'וניבא םהרבא לש ולהוא'ב 'םיחרוא תסנכה'מ ונהיי םידליה .רפסה-יתבב שמוחה דומיל
תנדסמ ,ףלק לע הביתכב תישיא תוסנתהמ ,ותדובעב ם"תס-רפוסב הייפצמ ,ילוק-רוא ןויזיחמ
קר םירוקיבה .תטלק-רפס - יש לבקמ דלי לכ .דועו תסנכה-תיבב תיתייווח תינכתמ ,הריצי
.03-9607588 :שארמ המשרהב

תרושקת ידומילל ירישעה סרוקה

,תרושקתו תואנותיע ,וידרל סרוקה לש ירישעה רוזחמה חתפיהל דמוע םיבורקה תועובשב
ימוחתב בלתשהל םישקבמה ,תווצמו הרות ירמוש םיריעצל דעוימ סרוקה .'רפוש' םעטמ ךרענש
היזיוולטו םיטרס תקפהל סרוק חותפל 'רפוש' ןוכמ דמוע ךכ לע ףסונ .תורבודהו תרושקתה
ירמוש לש הייאר ךותמ ,תויוארו תויקנ תוינכת ןיכהל לכותש הדותע רישכהל ידכ ,תיתליהק
.03-9678555 'לט .תווצמו הרות

ןמסקו ןושחנ םש לע "הוולש" ןועמ

לש ומש לע ארקנש ,שדחה 'הולש' ןועמ םילשוריב ףונ-רה תנוכשב חתפנ תוכוס דעומה-לוחב
םידליל תוימוי -םוי תויוליעפו תוינכת לש תרגסמ קפסמ ןועמה .ד"יה ןמסקו ןושחנ
חותפ ןוכמה .ילכש רוגיפ לש תונוש תוגרדו ןואד תנומסת ,ןיחומ ןותישמ םילבוסה םילבגומ
אלל - הייסולכואה ינווג לכמ םידלי לבקמו ,ברעהו םיירהצה-רחא תועשב ,עובשב םימי השיש
ותמורתש ,הז ןועמל עייסל רוביצל האירקב ןמסקו רתסא 'בגה התנפ החיתפה לגרל .םולשת
.רועישל תנתינ הניא םהיתוחפשמלו םילבגומלשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .תישארב תשרפל


"םיחטש שובכל" ךירצ ידוהי

אלו האירבה רופיסב אקווד תחתפנ ,לארשי-םעל 'ה תווצמ תא תורוהל הרקיעב הדעונש ,הרותה
'ר לש ורואיב תא איבמו ,הרותל ושוריפ תליחתב דימ ךכ לע דמוע י"שר .הנושארה הווצמב
:קחצי

ורמאי םאש .'םייוג תלחנ םהל תתל ומעל דיגה וישעמ חוכ' םושמ ?תישארבב חתפ םעט המ"
ץראה לכ - םהל םירמוא םה ,םייוג העבש תוצרא םתשבכש ,םתא םיטסל ,לארשיל םלועה-תומוא
הלטנ - ונוצרבו ,םהל הנתנ - ונוצרב ;ויניעב רשי רשאל הנתנו הארב אוה ,איה ה"בקה לש
."ונל הנתנו םהמ

םשרתהל אל

לש תירשפא הנעטל הבושת קפסל ידכ קר האב אל האירבה רופיסב הרותה תחיתפש ,רמול רבתסמ
רידת דמוע ידוהי .'ה-תדובעב תיללכ הארוה םג ןאכ שי אלא ,לארשי-ץרא ןיינעב םייוגה
.האירבה רופיסב הנומט הילע הבושתהו ,"םתא םיטסל" :ויפלכ הסירתמה 'תייוג' הנעט לומ

הרותה םויקל דגנתמה רבד םושמ םשרתהל ךירצ וניא ידוהיש ,רבדה ונדמלמ הנושארבו שארב
וא ןויגיהה םע דחא הנקב הלוע וניא תמייוסמ הווצמ םויקש הנעט הלוע תחא אל .היתווצמו
המ עבוקה אוהו ,"איה ה"בקה לש ץראה לכ"ש רוכזל ידוהי ךירצ .םיישונאה רשויה יללכ םע
.רשי המו ןוכנ

הדרפה ןיא

-רחא ךא ,םש לש וקלחב הליחתב התייה םנמא לארשי-ץרא :תפסונ הארוה ןאכ שי טוריפ רתיב
תעבש ידימ ץראה לש שוביכ שרדנ 'לארשי-ץרא'ל 'ןענכ ץרא'מ הכפהל ידכ .ינענכה השבכ ךכ
.הב ובשיש ןענכ ימע

לש םה םייחה לכ םנמא .ידוהי לש םיימשגה וייח לע רבדה זמור םיניינעה תוינחורב
הליפתה תעשב .םיימשגה םייחל תווצמהו הרותה ייח ןיב הדרפה שי הרואכל לבא ,ה"בקה
הסנרפה יקסע ,הייתש ,הליכאב םיקסועש העשב וליאו ,'ה תא םידבוע - תווצמה םויקו
.ימשגה הזה םלועה לש םיללכ םיטלוש ןאכ - המודכו

םוקמ לכב השודק

תעשב קר אל 'ה תא דובעל ךירצ ידוהי ."םימש םשל ויהי ךישעמ לכ" :תרמואו הרותה האב
םיטסל" :םייוגה םינעוט ךכ לע .'ךישעמ'ב קסוע אוהש העשב םג אלא ,תווצמה םויקו הליפתה
.'לארשי-ץרא' םהמ םישועו הזה םלועל םיכיישה םימוחת 'םישבוכ' םתא - "םתשבכש ,םתא

ןיבו תווצמהו הרותה ייח ןיב תיתימא הדרפה ןיא .הדוסי רקשב וז הנעטש ,הרותה תדמלמ
תושעל" איה םיימשגה םיניינעב הנווכה תילכת - "איה ה"בקה לש ץראה לכ" .הזה םלועה ייח
םוקמ לכב 'לארשי-ץרא' תושעל ךירצ ידוהיש ,עודיה םגתפכו ."םינותחתב הריד ךרבתי ול
.םוחת לכבו םוקמ לכב תיקולאה השודקה תא רידחהלו ,אצמנ אוה ובש
(1 'מע ,י ךרכ תוחיש יטוקל)

תישארב תבש :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהריאמ הראה

ר"ומדאה ,ונב .הנשה תותבש לכב הריאמ תישארב תבשמ הראה :רמא ידאלמ ןמלז-רואינש יבר
המכ תחא לעו ,הנשה תותבש לכב תישארב תבש לש םייוליגה תא שוחל ומצעל לחיא ,יעצמאה
.המצע תישארב תבשב הלאה םייוליגה תא שוחל המכו
(ד"שת תוחישה רפס)


המכחה רוא

המכחהמ תויחהו רואה ."'ה תארי המכח תישאר" :רמאנש יפכ ,"המכח תישאר"ל זמור "תישארב"
םתויח תא םילבקמ הנשה תומי לכש ינפמ ,הנשה תוללכ לע םיכשמנ ,תישארב תבשב הריאמה
.תישארב תבשמ
(בוט-םש-לעבה)


'רדח'ל םיסנכנ

לש הניינע םג הז .הז םויב דואמ חמש אוה ,הרות דומלל ונב תא סינכמו הכוז םדא רשאכ
.הרות דומלל לארשי תא ה"בקה סינכמ הבש תבשה ,תישארב תבש
(קדצ-חמצה)


הבחרהב לוכה

יפכש םושמ ,תישארב תבשב םוגרת דחאו ארקמ םיינש תרימאב ךיראהל גהנ קדצ-חמצה ר"ומדא
תבש יניינע לכ ןכל .הלוכ הנשה לכב ותגהנה היהת ךכ תישארב תבשב ומצע תא דימעמ םדאהש
.תוטשפתהבו הבחרהב םתושעל שי וז

הנשה לכ הבחרה

ידיל האב וז הבחרה יזא ,הבחרה לש ןפואב תישארב תבשב ותוגהנתה תא עבוק םדא רשאכ
.תוינחורב הבחרהבו תוימשגב הבחרהב ,םלוכ םיניינעה לכב הלוכ הנשה לכב יוטיב
(שטיוואבוילמ יברה)


חמש עובש

."בוט יכ" הארו האירבה לכ תא ארב ה"בקה ירהש ,חמש עובש אוה תישארב תשרפ לש עובשה
תבש לארשי לכ לצא .החמש לש עובש ונינפל יללכ ןפואב לבא ,תצק ביצעמ השרפה ףוס םנמא
.שדחמ הרותה תא הב אורקל םיליחתמ ירהש ,החמשו ןושש לש תבש איה תישארב
(שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא)


הרות-תחמש ומכ

.שדחמ הרותה תא אורקל םיליחתמש לע איה הב החמשהו ,הרות-תחמש ןיינעכ איה תישארב תבש
םהש רמאנ םיבוט-םימי לע םגו ,"גנוע תבשל תארקו" :רמאנש יפכ ,גנוע הניינע תבש לכ
תותבש ראשמ הנוש איה ךכבו ,הרות-תחמש ןיעכ איה תישארב תבש םלוא ,"החמשל םידעומ"
.החמש םג הב שי גנועה דבלמו ,הנשה
(תוחיש יטוקיל)

עובשה תרמיא


הנווכה תילכת

םהיתוקוצמב םג םירבדה עבטמ קסע ,ט"שעבה לש ומוקמ אלממל שטירזממ דיגמה הנמתנשכ
אוהו ,ויתויעבב הזו ויתורצב הז ,םהינומהב וילא ואב וללה .םעה ינומה לש תוימשגה
.הכרבו הצע תחאו דחא לכל קינעה

וייח לכ עוקש היהש ימכו םלוע-ןואגכ םדק ימימ וריכהש ,םירוענ-דידי ורקבל אב דחא םוי
קוסעל תדרי יכ ךל המ" :ולאשו וחתפ לע םיאבוצה םינומהה תא האר .'ה-תדובעבו הרותב
."!?תדעונ ךכל יכו ,םייצראו םיימשג םיניינעב

ונהנ ןהו ,םיקידצה תומשנ םע בשוי היה ,ומלוע תא ה"בקה ארבש םדוק" :דיגמה ובישה
המל :תחא המשנ הלאש .ימשגה הזה םלועה תאירבב קוסעל ה"בקה לחה םואתפ .הניכשה ויזמ
..."?םיימשג םירבדב קוסעל םואתפ םיליחתמתודיסחה יכרד


ערל בוט ןיב הנחבה

םיבברועמ ובש םלועב םייח ונחנא המלשהו תיתימאה הלואגה ןמז דעו תעדה ץע אטח זאמ
,תומלועה לכב רצונ הזה בוברעה .בוט ילב ער ןיאו ער ילב בוט ןיא .ערהו בוטה וידחי
ולוככ ובור" יכ ,(ז קרפ אינת) רמאנש דע ,בוטה לע רבוג ערה ןותחתה הזה םלועב םלוא
."הכותב ברועמ בוט טעמ קר ,ער

תא תולגל .ערהמ בוטה תא רורבל - 'םירוריבה תדובע' איה הזה םלועב םדאה תדובע
םוחתב אצמיי ערהש ,םהיניב םימוחתה תא דירפהלו ,ערה ךותל ולפנש השודקה תוצוצינ
ריבעי זאש ,הלואגה ןמזב התומלשל עיגת וז הדובע .בוטה םע בברועמ היהי אלו ול רדגומה
.ץראה ןמ האמוטה חור תא ה"בקה

םיקידצ לצא הנחבה

ןיחבהל תעדל ידכ ,עגר לכב ינרע תויהל םדאה שרדנ ,הזב הז םיבברועמ ערהו בוטה דוע לכ
אוה .ישמ לש הלטציאב שבלתהל לולע ערה רציש ,ידיסחה םגתפה עודי .ער ןיבו בוט ןיב
השודקה הלטצאה ירוחאמ לבא ,ויניע דגנל דסחהו בוטה קרש ,םימת קידצ לש שובלב עיפומ
.'ינומדקה שחנ' ותוא רתתסמ

,לכשה תועצמאב ,ןיחבהל תעדל - 'תילכש הנחבה'ב ידימת ךרוצ לע תרבדמ תודיסחה תרות
.ערל בוט ןיב

תעגונ תילכש הנחבה" :(זטת 'מע ,ג קלח םירוביד-יטוקיל) צ"יירה ר"ומדא ק"כ רמוא ךכו
הרות ימייקמ םידוהי םתס לשו 'ה ידבוע לש תונותחתה תוגרדמב קר אל ,לעופב הדובעל
."רומג קידצ לש רתויב תילענה הדובעב וליפא תעגונ תילכש הנחבה .תווצמו

ץ"יירה ר"ומדא םש איבמ ,רתויב תוהובגה תוגרדל רודחל ערה רצי לש תלוכיל השחמהכ
וילא סנכנ דחא םוי .תובוחב עוקשו לודג ינע היה אוה .ליבונר'צמ םוחנ-םחנמ יברמ רופיס
רבכו ,דואמ וחמש יאבגהו תיבה ינב .ףסכ לבור תואמ-שולש לש דבכנ םוכס ול ןתנו דיסח
.הז ףסכמ םלשל ימל המישר וניכה

.תודדובתהב המ-ןמז בשיו תלדה תא רוגסל הוויצ םואתפו ,םידיסחה תא לבקל ףיסוה קידצה
תא לבקל ףיסוה ,אצי הזש ירחאו ,ןכל םדוק סנכנ רבכש דיסח סינכהל הרוה ןכמ רחאל
.םניא םילבורה תואמ -שולשש תולגל םמותשהו יאבגה אב םויה ףוסב .םירתונה םידיסחה

וילע דועו ,דומיל רכש םליש אל הנשכ הזש ןנולתהו ידוהי וילא סנכנש ,קידצה ול רפיס
תואצוהל הטורפ ול ןיאו ותב תא אישהל דמוע אוה ךכ לע ףסונו ,ץירפל הריכח ימד םלשל
תויהל ךרבתי 'ה ינכיז רשא רבדה רשפא יכ יתעדב הלע ,הלא לכ תא יתעמששכ" .הנותחה
:ולאכ תולודג תווצמב הכזאש ליבשב אוה יל אבוהש לודגה םוכסה ותוא יכ ,הקדצ-יאבג
תסנכה יכרוצו ויתובוח םילוע המכ דיסחה תא לאשאו .הלכ תסנכהו החפשמ תלצה ,הרות דומלת
.קידצה רמא ,"ןווכמ אוה םוכסה יכ האראו ,הלכ

רבדמ ימ תעדל

םוכס תתל יאדכ םא ,ינויערב הלע ,רכזנה דיסחל לבור תואמ-שולש ךסה תא תתל יתטלחהשכ"
ןהל היהתש ,תוחפשמ שש תוחפה לכל תויחהל רשפא ולא תועמב אולה - דחא שיאל הזכ לודג
."עירכהל ךיא ןנובתהל ירדח תא רוגסאו ...תושעל המ יתעדי אלו הכובמב יתאב .הסנרפ

התלע איה ןכש ,בוטה רציה לש הניא היינשה העדהש הנקסמל קידצה עיגה תוננובתהה רחאל
ואינהל שקבמה רציה תצע וזש הארנו ,קקזנ ותואל ףסכה תא תתל טילחה רבכש רחאל קר ותעדב
תואמ-שולש תא ול ןתאו דיסחה תא ארקאו בוטה רציה תצע םייקאו" .הקדצ תווצמ םויקמ
."לבורה

םישמ אוה םימעפל .ןרקשו עובצ אוה ערה רציה" :(836 'מע םש) ץ"יירה ר"ומדא םייסמו
םדאה תא ליפהל ותנווכ .(הכ,וכ ילשמ) 'ובלב תובעות עבש' םלוא ,דרחכו םימתכ ומצע
רצי וא ,בוטה רצי :תעכ רבדמה והימ תעדל - תילכש הנחבה דימת הצוחנ ךכ םושמ .אטחב
הנחבהה תלוכי רקיע ךא ,תמייוסמ הדימב תילכש הנחבה םדאל קינעמ רסומה תרות דומיל .ערה
."תודיסחה תרותב היוצמ


הלואגל הייפיצב


ןכו .חישמה ךלמ הז - 'תפחרמ םיקולא חורו' .חישמה ךלמ היה םלוע לש ותיירב תליחתמ"
"םכבבל םימכ וכפשתשכ ?םימה ינפ לע תפחרמ יתמיאו .''ה חור וילע החנו' רמוא אוה
(גל יתבר אתקיספ)

היהש השעמ


העושיה 'הל

דוסי' לעב לש וידיסח ילודגמ ,בייל-הדוהי 'ר לש וינזואל ועיגהש םישגרנה תולוקה
:ותואתשה תא ררוע ויניעל הלגנש הארמה .שרדמה-תיב ךות לא והוקיעזה ,םינולסמ 'הדובעה
עקבש ,לודג לוקב םיליהת יקרפ ארקו םלואה לש ורובטב ןנייה םירפא דמע םוי לש ומוציעב
.וביל קמועמ

ןיב .םידיסחה ןיב ןיטינומ אצי וניי ביטל ךא ,הרותב לד ,טושפ ידוהי היה םירפא
שרדנ םימי םתואב .הז וקוסיע רבד תא םירפא ריתסה תוירבה ראשמש םושמ ,ונרמא םידיסחה
ךכ לע םינוממה .הזכ ןוישיר היה אל ,םירפאל ,ול וליאו דחוימ ןוישירל ןיי ןרצי לכ
.קוחכ אלש וניי תא רצייל ץלאנ ןכ-לעו ,םמע תורומשה תוביסמ והולספ

,ישפנ ךל האמצ" :קוספל ועיגהב .םיליהתה יקוספ תא וביל קמועמ ארקו דמע ,רומאכ ,תעכ
ץרפ עתפלו .םעפ רחא םעפ םילימה לע רזח אוהו תטהול תובהלתה וב הזחא ,"ירשב ךל המכ
םהל חינת לא ,םלוע לש ונוביר" :ארק זעה ויכב ךותמ .ופוג לכ תא דיערהש ,שגרנ יכבב
..."!יתחפשמלו יל קיזהל

,לוח לש םוי םתסב םירפא תא קיעזה המ תעדל דואמ ןרקס בייל-הדוהי 'ר היה רבכ תעכ
תמהנמ הליפתב תולוק-ילוקב קועזל ול םרג ףאו שרדמה-תיב לא ,ולש ןייה יקסעמו ופתרממ
.וביל

אל םירפא .ןיינעה רשפל לאשו בייל-הדוהי 'ר וילא ברק ,ותושגרתהמ םירפא טעמ עגרנשכ
םשור תויהל הכז ףאו םידיסחה לכ לע דבכנ ,הרותב ןואג היהש ,לוגדה דיסחל ברסל זעה
.יברה לש ויתורות

,ימוקמה ןוטלשה ידרשמב אבו אצויה ,והד-ןאמ יילא שגינ הלק העש ינפל" ,רפיס ,"ןכבו"
ושפחיו יתיבל הרטשמה ישנא ואובי ,רמא ךכ ,הלק העש דועב .ירובעב השיערמ הרושב ויפבו
ןיא יכ וקדצ-ןהב ריהצה שיאה .רציימ ינאש ןייה תא תולגל ידכ קדקודמו ידוסי שופיח וב
."הנשלה לש האצות אוה רבדה יכו קרס ירבד הלא

.בייל-הדוהי 'ר ןיינעתה ,"?ךילע ןישלהש שיאה ימ"

אוה .יתיבמ ויתקליסו ומע יתכסכתסה המ-ןמז ינפל" .םירפא בישה ,"ירכנה םירונתה קיסמ"
,יתיב תואובמ תא בטיה ריכמה ,אוה יכ יתרעיש אל .וירבדב יתלזלז ינאו יב םוקנל חיטבה
."הזה רבדב יילע ןישלהל יושע

יתבזכאל ךא ,ונבר תיבל יתרהימ רבדה תא יתעמששכ" .רתוי טעמ עוגר התע הארנ םירפא
יתניחת תא ךופשל ,שרדמה-תיבל יתאב יל רצב .ריעל ץוחמ התע ההוש אוה יכ יל עדונ הרמה
אולה .יידליו יתשא לע תוחפל אנ-םחרי ,םימחרל יואר יניא ימצע ינא םא .ה"בקה ינפל
..."!בר ןמזל אלכל ךלשומ ,הזכ רומח ןוועב ספתנה יכ שמשכ רורב

םירטושה ועספ רבכ ,בייל-הדוהי 'ר ינפל וביל תא םירפא ךפש הבש ,שממ העש התואב
האצי ,יברה תיב לא ץא םרטב ,הערה העומשה תא ףטחב ויפמ העמש רשא ,ותשא .ותיב ןוויכל
,ןבת תוליבח המכ םשמ הלטנ איה .הריזגה עור תא עונמל טעמכ שאונ ןויסינב רצחה לא
לא תלדה ינפל םג ןבת טעמ הרזיפ ךכ-רחא .ףתרמה לא ליבומה תוגרדמה םרג תא ןהב האלימו
.חירב לע התוא הלענו ףתרמה

יכ הניבהו הרובחה שארב דעוצ םירונתה קיסמ יכ השיאה התאר ,תיבה לא םירטושה ועיגהשכ
.לוכמ עורגל הניתמהו תיבה תניפב הפנטצה ,הפוג דער תא ריתסהל תצמאתמ .הערה הילא התלכ
.ףתרמה רבעל עיבצהו םירטושה רבעל הוודחב םירונתה קיסמ ארק ,"!ןאכ ושפח ,הנה"

לאו קותש" .בולעה םירונתה קיסמ לש הטובה ותוברעתה תא בהא אל םירטושה דקפמ םלוא
.לוזלזב וב טעבו ולוקב וילע םיערה ,"הרטשמה תדובעב ברעתת

לכב שפחל ופיסוה םירטושה .םוד םלאנ אוהו תחאב החש םירונתה קיסמ לש הפוקזה ותמוק
תאז-לכב זעה םירונתה קיסמ רשאכ תיבה תא בוזעל ודמע רבכ םה .רבד ואצמ אלו תיבה יפגא
אלל רציימ אוהש ןייה תא לכונה ידוהיה איבחמ ,ףתרמב ,םש הנה" :תינשב ויפ תא תוצפל
.רמא ,"ןוישיר

לא שגינ ,ודיקפתב לעומ תואריהל אלש ידכ ךא ,זוב אלמ טבמ קיסמב ףיעה הרטשמה ןיצק
.ןבת לש הלודג המירע התלגתנ ויניע דגנל .הזע הכישמב הצרפו ףתרמה לא הכילומה תלדה

רבעל סעכב ארק ,"!הטוש םג אלא ,תולילע לילעמו התא ףוצח קר אל" .סעכמ וינפ ומדא תעכ
תא ןכסי ידוהיה יכ התא רובס םאה !?ןייל קיזמ ןבתהש עדוי ךניא יכו" .םירונתה קיסמ
..."!?ןבת ךותב ותנמטהב וניי

םתא םירובס" :דימת ףיסוהל היה גהונ ,הזה רופיסה תא רפסמ בייל-הדוהי 'ר דיסחה היהשכ
!אלו אל .ודסחו ובוט תא וא ה"בקה לש ויתואלפנ תא םכדמלל ידכ רופיסה תא רפסמ ינאש
ןמ טושפ דיסחו ידוהי גהנתהו הארנ דציכ ,ודמלת ונממש ידכ הז רופיס םכל ינא רפסמ
ןיד-יכרוע שפחל ץר אל ,ושאר לע אובל תשגרתמה הרצ לע עמששכ .םעפ לש םינולס הרייעה
,יברה תיבב אוה העושיה ול אובת ונממש םוקמה יכ עדי אוה .םהינימל םינלדתש אלו םיבוט
..."שרדמה-תיבב וא
םיידוהי םייח
"םולש שוג לש ןויערה" :דלפשריה ןליא


תונקלו תוארל - "ןאכ הז ע"שי"

,םילשוריב ופיו 'גרו'ג-ךלמה תובוחרה שגפמ ינפ-לע ןורחאה שדוחב םיבשו םירבועה
תובוחרה ךרואל תורסח אל םינושמו םינוש תומש תולעב תויונח .תואתשהב םייניע םיפשפשמ
הז ע"שי" .תאז-לכב עיתפמ ,תומוקה יתש תב ,השדחה תיתניפה תונחה לש המש לבא ,וללה
.תונרקס דימ ררועמו תיזחבש לודגה טלשה זירכמ ,"ןאכ

ירצומו תיבל יונ יצפח םירכמנ תונחב :הבושתה תא הלגמו המינפ סנכנ ,רבסה שקבמש ימ
תוטלק ,ןקרבמ תודהי יקחשמ םש אוצמל רשפא ראשה ןיב ."ע"שי ןיא דיימ" םלוכ ,הקיאדוי
ידוהיה תיבל םירויצ ,לא-תיבמ ןיליפתל םיקיתרנו םירפס ,עוקתמ םיידיסח םירוטילקתו
,לאיראמ םישנ יקיתו םיקנרא ,ילעמ םישנ יעבוכ םגו .ןורמוש-יבשמ שבד ,עברא-תיירקמ
שק יטיהר וליפאו הנומצעמ םיציצע ,תובש-ןולאמ הקימרק תודובע ,תוגספמ 'תיבה תכרב'
.םילקד-הוונמ

תילכלכ החלצה

ע"שי יבשות תלכלכ תא קזחל ןוצר םתוא דחאמש ,םיעיקשמ תצובק תדמוע תונחה ירוחאמ
,םתצקמ .םיקסע ישנאו םיאולימב םיניצק ,םירוספורפ הלא ןיב .לארשי-ץרא בושייב הנומאהו
.הפיכ ישבוח םניא ,בגא

יראו ,רכומ ןימי ליעפו הננער בשות יאמצע ,(54) דלפשריה ןליא םידמוע הצובקה שארב
,תונחה תחיתפל םייגולואדיאה םיעינמה תורמל" יכ ,רמואו םיעטמ זרא .אבס-רפכמ (30) זרא
,התחיתפל ןושארה שדוחב רבכש ,הדבועה תא קופיסב ןייצמ אוה ."רבד לכל קסעכ תלהנתמ איה
.םיאנ םיחוור תונחה הבינה ,םוסרפ לכ אלבו

םיפיה םירבדה לכ

תא קינעהל שקעתמ ומצע אוהש יפ-לע-ףא ,דלפשריה אוה ועוציב ירוחאמ עונמהו ןויערה יבא
האירקב ואצי ןוגראה ישנא רשאכ לחה לוכה" .ינוציקה לאמשה לש 'םולש שוג'...ל טידרקה
דגנכ לקש אוה תויולחנתהל לקש לכ' .תויולחנתהב תרצוימה הרוחסה תא םירחהל םלועל
וטריפ ובש ,טנרטניאב דחוימ רתא ומיקה ףא רשאכ תושעל ולידגה .םהימוסרפב וארק ,'םולשה
תאו לארשי לע יברעה םרחה תא יל ריכזה רבדה .תויולחנתהב םירצוימה םירצומה לכ תומש תא
."ןויערה דלונ ךכו ,דגנ-לקשמ היהיש הנעמ תתל םיבייחש יתטלחה .םישולשה תונשב הפוריא

םיסנכנ םישנא" .תיבויח בור-יפ-לע איה השדחה תונחל ימלשוריה רוביצה תבוגת ,םהירבדל
םירצוימ הלאה םיפיה םירבדה לכ !?ע"שי הז ,המ' :תואתשהב םירמואו ןאכל
..."'!?תויולחנתהב

טנרטניא רתא

תרגובמ םא בוחרב ורבע המ-ןמז ינפל" .םיינורקע םיעינממ תונחל סנכיהל םיברסמש ימ שיו
תונח וז ?אמיא ,האור אל תא' .ךכמ האינהל התסינ תבה ךא תונחל סנכיהל השקיב םאה .התבו
רפסמ ,"'!םש תונקל תניינועמ ינא ךכ םושמ אקווד' :הל הבישה םאה .הקעדזנ ,'!ע"שי לש
.דלפשריה

רתא םגו .ץראה יבחרב תופסונ םירעב תומוד תויונח חותפל םיינשה םינווכתמ דיתעב
אצמנ ,ע"שיב תויקסעה תויורשפאה לע בחר עדימ ןתייו תונחה םש תא אשיי רשא ,טנרטניאב
ונמצע םיאור ונחנא ,לפרעב טול ע"שי יבשות לש ינוחטיבה דיתעהשכ" .המקה יבלשב
רשפא םימעפל יכ םיחיכומו ,םיינשה םירמוא ,"ילכלכה טביהה ןמ תוחפל ,םקזחל םיבייוחמ
.םיבוט םיקסעל תואמסס םגרתלגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הרותל היילעה ינידמ

.הרותל הלועל תועגונה תוכלה המכ טרפל אנ :הלאש

:ד"בח גהנמל) וישכע אורקל םיליחתמ ונממש םוקמה תא הלועל םיארמ האירקה ינפל :הבושת
םג קשנלו תעגל םיגהונ .הרותה-רפסב העגנש ותילט תא קשנמ אוהו ,(םויסה םוקמ תא םג
.האירקה ףוסב

הזה הרותה רפס שומי אל" :רמאנש ,הרותה-רפס ידומעב הלועה זחוא האירקהו הכרבה ןמזב
."ךיפמ

.ודבלמ םישנא העשת תוחפל ןתוא ועמשיש ,םר לוקב ךרבל הלועה בייח תוכרבהו 'וכרב' תא
ךישמי זא קרו ,'ומש ךורבו אוה ךורב' תיינע םויסל ןיתמי המויסבו הכרבה תליחתב
גהונה .האירקל היינעה ןיב טעמ קיספיו ,רוביצה בור תיינע םויסל ןיתמי ארוקה .ותכרבב
.הכלהה יפ-לע רוסא ,'ןמא'ב ("...דומעי" תזרכה תא וא) האירקה תא דימת ליחתהל

.ארוקה םע ,הרותה-רפס ךותמ הלימו הלימ לכ שחלב אורקל הלועה בייח האירקה תעשב
טרפבו ,םידרפסה לצא םג) רוויע וליפאו ,אורקל עדוי וניאש ימ םג הרותל םילעמ ,השעמל
רמול בייח אוה םגש אלא ,(ןיפיסומל וא ריטפמל ותולעהל םיפידעמ םהש אלא .ךרוצ םוקמב
.ארוקה םע םילימה תא

המעטהב עטק םייסמ אוהשכ אל םג ,תחא הלימ אל ףא ,ארוקה םע לוקב אורקל םדא םושל רוסא
.האנ

שיו ,'השודקה ונתרות תמא' ,הכרבה ינפל ,האירקה םויסב רמול םיגהונה םידרפסה ןמ שי
.הכרבל האירקה ןיב קספה םושמ ךכמ םיענמנה

ןורחאה הלועה .ותכרב תא וירחא אבה הלועה םייסיש דע המיבה לע ןיתממ הלועהש גוהנ
.שידקה םויסל ןיתמי
ףכו הרורב הנשמ ,ז"סו ב"ס אמק .ד"ס ףסוי טוקליו ג"ס טלק .ב"נשמו ח"ס דכק :םינמיס ,ח"וא ע"וש
.13 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס .ד רעש םירפא ירעש .םייחהזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי
דורב םחנמ :ךרוע"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il