617 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ךל ךל תשרפ * (30.10.98) ט"נשת'ה ןוושחרמב 'י * דורב םחנמ :ךרוע


תיעובש הדמע


!וישכע ררועתהל


ימ ררבתה דואמ רהמ לבא ,הירופוא התייה ולסוא ימיב םג
תא הדיצה קלסל ךירצ .אווש תונוימדב הגש ימו חכופמ היה
האנוההו תואמססה ,הלומעתה לובמ


הבש ,וניבא םהרבאל ה"בקה ןיבש תירבה תתירכ לע הרותב םיארוק ונחנא ובש עובשב אקווד
םיחתנ תעירק לש תברוצהו תבאוכה הריזגה הילע התחנ ,לארשי-ץרא תא לארשי-םעל ןתנ
.שפנב וניאנושו וניביוא ידיל םתריסמו ץראה לש הביל-בלמ םילודג

וטימהש ,וירשו הלשממה-שאר .םינועיטו תואמסס ,םילימ לש לובמב ףטשנ לארשיב רוביצה
.ולסוא ימכסה תא ונילע ואיבהש יממ תרחא םיגהונ םניא ,הזה רמה הגיסנה םכסה תא ונילע
לוטיב ,לשמל .האנוהו בזכ - !ןכ ,ןכ - םגו חומ-תפיטש ,הלומעת לש תופוקש תוקינכט ןתוא
הקוחר איהש ךרדב ןיעדויב רוביצל םיגצומה ,'תישילשה המיעפה' אשונ וא תיניטסלפה הנמאה
.תמאהמ דואמ

?ימ םע - םכסה

הלאש ךמצע תא לאש .היעבה שרושב ןודלו הלומעתהו הירופואה יננע תא הדיצה קלסל ךירצ
.ולש הלימ םושל ןימאהל רשפא-יאש ,לכונו יאמר םע הלודג הקסע תושעל ךל םיעיצמ :הטושפ
ןימאמ אל התא לבא ,םיפיעס-תתו םיפיעס תואמ וב שיש ,טרופמ םכסה לע םותחל ןכומ אוה
?תאזכ הקסעב ךפסכ תא עיקשמ תייה םאה .ול

הבושתה ,ויערמ רבחו תאפרעל ןימאמ אוה םא לארשיב רוביצה תא םילאוששכ :אלפ הז וארו
םייקי אוה םא םילאוש .ול ןימאמ וניא לארשיב םעה לש לודגה ובור - תיעמשמ-דחו הרורב
ךירצ םא םילאוששכ לבא ."ול םלתשמ הז דוע לכ םייקי אוה" :םיכחגמ םישנאהו ,םכסהה תא
רשפא ךיא .םכסהה יכמותל בור שי ,תאזה םילכונה תרובח םע ףסונ םכסה לע םותחלו ףיסוהל
?וז תיתבשחמ הריתס ריבסהל

םילימה תא םימלקדמ םהו תואמססב םתוא וטיעלה .בושחל וקיספה םישנאה :תחא הבושת קר שי
ןיא' לע רבדל ירלופופ ונימיבו ,םיירלופופ תויהל םיצור לוכה .םחומ תא םיפטוש ןהבש
רחא םעפ םילפונ ונא ךכו .קרס תואמסס ראשו 'תוסנל ךירצ' ,'ברח לכאת חצנלה' ,'הרירב
.תיניטסלפה המרועה תדוכלמב םעפ

ןשע ךסמ

םע ץוציפ ללוחתי רחואמב וא םדקומבש ,ותעד תא תחא אל עיבה ומצע הלשממה-שאר
וניניב םימד תומיע ץורפיו אובי םויש ,רוביצה לכל רורבש םשכ ,ול רורב .םיניטסלפה
לובג הצקל עיגנשכ ,זא .םשקובמ תא םהל תתל דוע לכונ אלש םויב הרקי הז .םניבו
אולמב תומיעה ץורפי ,האנוהה הווסמ תא םהילע תוטעל ןיינע דוע היהי אל םהלו םירותיווה
.ותמצוע

ינפ תא םדקל ידכ תולוכיו םיסכנ רתויה לככ ונמצעל רומשל אוה ונלש ןוילעה סרטניאה
,ונידי -ומב ,ונחנא תאז תחת .ןחבמה םוי תארקל ךרעיהל וניביואמ עונמלו ,תומיעה
וישכע רבכ רשאכ תאזו - הפועת-הדשו ימי למנ ,'חוטב רבעמ' םירשפאמ ,םיחטש םהל םיקינעמ
םיפסונ המיחל יעצמאו םיליט תחרבה לעו םהידיל ורסמנש םיחטשב ומקש קשנ ילעפמ לע עודי
.חטשה ךותל

'לטובת' הבש הגצהל שי תובישח וזיא .םיפיעס-תתו םיפיעס אל - ונלש תיתימאה היעבה וז
םימעפ שמח-עברא 'תלטבתמ' רבכ איהש הדבועה םצע ?ונתדמשהל תארוקה תיניטסלפה הנמאה
הגצה תושעל וליפא םהל השק ,ונתוא םתאנש בורמ .תמייקו הרירש איה המכ דע החיכומ
!םימכסה םישוע ונחנא תאזה הרובחה םעו .הנמאה לוטיב לש תיתימא

תזיחא םה 'םיגשיה'ה לכ .ורקיעמ לוספ הזה םכסהה הללגבש תירקיעהו תיתימאה הביסה וז
הרצה .לשכש דראלופ ליגרת ומכ ,יתימאה ןוסאה תא ריתסהל דעונש ןשע ךסמ ;אל ותו םייניע
ונייח לע םייאל תלוכיה תא רתויב םינכוסמה וניביואל קינעמ הזה םכסההש תיתימאה
.םהידיב הבורע-ינבכ ונלוכ תא קיזחהלו

תונוימדב הגש ימו חכופמ היה ימ ררבתה דואמ רהמ לבא ,הירופוא התייה ולסוא ימיב םג
!הלילח ,רחואמ היהי רחמ יכ ,וישכע ררועתהל .אווששדח שיןכוסמה םכסהה דגנ הפירח האחמ

םירסומה ,םינכוסמה הגיסנה ימכסה דגנ הפירח האחמ עובשה םסרפ ק"האב ד"בח ינבר דעו
קעז המכ ,בוש םיריכזמ םינברה .לארשי-ץראמ םילודג םיקלח םהיכמותו םיחצרמה ידיל
תוחישה םצע יכ עירתהו ,םילבחמה ינוגרא םע ןתמו-אשמ ינפמ שטיוואבוילמ יברה ריהזהו
דעו .ץראה יבשות לכ ןוחטיב תא תונכסמ (םהידיל םיחטש תריסמ המכו-המכ-תחא-לעו) םמע
וזש םושמ ,םירכנל רפס יחטש רוסמל יתכלהה רוסיאה תא רוביצב םסרפל ארוק ד"בח ינבר
."םהינפל שבכיהל החותפ ץראה אהת םשמ" - תישממ שפנ-חוקיפ תנכס

םידוהי חצרל םידלי םיכנחמ ךכ

ואדיווה תוטלקב הפציש יאדכ ,םיניטסלפה ונל םיקינעמש 'םולש'ה תוהמב קפקפמ ןיידעש ימ
הגשהל תונתינה - 'םידלי רובעב דאהיג' - הלא תוטלקב .'תורודל םולש' ןוגרא קיפהש
היזיוולטב ףטוש חרואב םירדושמה םירודיש יעטק םיעיפומ ,תירבעו תילגנאל םוגרתב
םינטק םידלי םיכנחמ דציכ םש םיאור .הלחלחו דחפ הריבעמ וז תטלקב הייפצה .תיניטסלפה
.02-5300123 'לט .תירזכא םימד-תוכיפשלו םידוהי חצרל ,תימוהת לארשי תאנשל

םיבדנתמ םישורד

עפומב התוליעפל עידצהל אבש רוביצל הדומ ,רורטה יעגפנ תוחפשמל תעייסמה ,ט"נבא תדוגא
ןכ-ומכ .ץראה יבחר לכב םיבדנתמל הקוקז הדוגאה .ןויצל-ןושארב ימאימ יחרפ לש לודגה
.םולשת אלל - החצנהה .רורטה יעגפנ לכ תומשנ יוליעל הרות-רפס תביתכ לע הזירכמ איה
.03-7652070 'לטשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .ךל-ךל תשרפל


ןושאר אוה דחא לכ

םהרבא ."וניבא םהרבא לש ותירבב וסינכהל" :אוה הלימה תירב תעשב םיכרבמש הכרבה חסונ
שאר" השענ אוהו ,'ה יוויצ יפ-לע ומצע תא למש ןושארה ,ונתשרפב רפוסמכ ,היה וניבא
.לארשימ דחאו דחא לכ ןיבו ה"בקה ןיב שדוקה-תירבב םיסנכנה לכל ןושארו שאר - "םילומל

םהרבאש ינפמ ןילמ ונא ןיא" - הלימ תווצמ לע בתוכ ם"במרה :ההימת תררועתמ ןאכ ךא
השמ ידי-לע ונתוא הוויצ ה"בקהש ינפמ אלא ,ותיב ישנאו ומצע למ םולשה וילע וניבא
אלא ,"וניבא םהרבא לש ותירב" הניא ,םימייקמ ונאש הלימה תווצמש ,ןאכמ ."לומנש וניבר
!?ונבר השמ ידי-לע וניווטצנש יוויצה לע תדסוימ איה

היה ;ה"בקה םע איה תירבה אולהו ,וניבא םהרבא תא הכרבה השיגדמ ללכב עודמ :דועו תאז
?"ה"בקה םע תירבב וסינכהל" רמאיהל ךירצ

ימשג רוביח

וז שפנ תסינכ תליחת"ש ,ךורע-ןחלושב רמאנ .הלימ תווצמ לש הדוחייב רושק רבדה רבסה
הליחתמ ,םימי הנומש ליגב ידוהי קונית םילמ רשאכ ,רמולכ ."הלימ תווצמב ...איה השודקה
.ופוג ךותל סנכיהל ,תיקולאה שפנה ,השודקה שפנה

ןידמלמ" ומא יעמב אצמנ קוניתה רשאכש ,ל"זח ורמא אולה .השודק שפנ וב שי ןכל םדוק םג
שגדה אלא .הרותה תא תדמולה איהש ,השודק שפנ וב שיש ןבומ הזמו ,"הלוכ הרותה לכ ותוא
םע ישממה רוביחה ליחתמ הלימה -תירבב ,רמולכ ."(השודקה שפנ) תסינכ" הלימה לע אוה
.ימשגה ףוגה

תרכינ השודקה

קר העיפשמ איה .ףוגה לש ותוימשג םע תרבוחמ הניא ןיידע תידוהיה שפנה ,תירבה םדוק
.הלימה-תירבב השענ ףוגה ןיבו השודקה שפנה ןיב רוביחה .םדאה לש רתוי םיינחורה םידברב
העובט תישענ ה"בקה םע תירבה - "םלוע תירבל םכרשבב יתירב התיהו" ,בותכש ומכ ,השענ זא
.ימשגה ףוגה רשבב המותחו

לכב לבא ,ה"בקה םע םדאה תא רבחל ןניינע תווצמה לכ :הלימה-תירב לש תדחוימה התלעמ וז
רצונש יאדו ,הקדצ תקלחמ דיהשכ ,לשמל .ומצע ימשגה ףוגב רכינ הזה רוביחה ןיא תווצמה
יונישה רכינ הלימה-תירבב םלוא .הלגנ וניאו רכינ וניא רבדה לבא ,דיב ינחור ךוכיז
.תאז האור ידוהי-אל םגש דע ,ומצע ימשגה רשבב

םהרבא ומכ שממ

לש שגרבו העדותב תורושקה ,תווצמה ראשב ."וניבא םהרבא לש ותירב" איה הלימה תווצמ ןכל
,תאז תמועל .וז הווצמ ומייקש םידוהי לש םיבר תורוד לע הווצמה םויק הנבנ ,םדאה
ירה ,ימשגה רשבה לע תלעופ איה אלא ,םדאה לש שגרבו העידיב הרושק הניאש ,הלימה-תירבב
."םילומל ןושאר" היה וניבא םהרבאש םשכ שממ ,'ןושאר' תניחבב אוה ידוהי קונית לכ

וז הווצמ םייקמה דחאו דחא לכ יכ ,"שממ וניבא םהרבא לש ותירב" איה תירב לכ ןכל
.ה"בקה םע תירבב סנכנש ןושארה ,וניבא םהרבאכ והומכ
(44 'מע ,י ךרכ תוחיש יטוקל)

םיבכוכהו לארשי :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהלעמל םילודג

היהי הכ ...םיבכוכה רופסו המימשה אנ-טבה" :(ה,וט תישארב) וניבא םהרבאל רמא ה"בקה
םה ץראב ,לארשי ךכ .דואמ םילודג םה הלעמל לבא ,םינטק םיבכוכה םיארנ הטמלמ קר ."ךערז
.דואמ םילודגו םיבושח םה ,םימשב ,הלעמל לבא ,םילפשו םינטק םימעפל
(זנאצמ םייח יבר)


םיריאמ םיבכוכ

יכשחמב ךלוהה םג העתי אל םרואל רשא ,עיקר ימשב םיצצונתמה םיבכוכל ולשמנ לארשי
דימעהלו עיפשהל ינחורו ירסומ חוכ יד שי ,השיא ןיב שיא ןיב ,לארשימ דחא לכב .הלילה
.ויעדוימו וירכמ תא םג הרוא ןרקב
(םוי-םויה)


הכשחב רוא

ידוהיש תועשבו םיעגרב דחוימב ריאמו הלוע תודהיה רוא ףאו ,הלילב קר םיריאמ םיבכוכה
,דרפס שוריג תעב ייניע ומב תאז יתיאר םנמא ךכו .האולמב תולגה תכשח תא שוחל ליחתמ
.תודהיה רוא ריאהו ץיקה לארשיבש םיתוחפה לצאשכ
(לאנברבא)


עבטהמ הלעמל

םהרבא .םיבכוכה ןמ הלעמל והיבגהו םלוע לש וללחמ םהרבא תא איצוה ה"בקהש שרפמ י"שר
,"ךערז היהי הכ" - ה"בקה ול הארה .עבטה יכרד לעמ לא - םיבכוכה ןמ הלעמל הלעוה וניבא
.עבטה ךרדל ץוחמו הלעמל היהי ךינב לש םמויק ףא
(תמא תפש)


םוי אובי

זאו ,הלעמה םור לא לפשה קמועמ ולעתי לארשי-ינבש םוי אוביש ,םהרבאל חיטבה ה"בקה
.םימשה יבכוככ םלועב וריאי
(רובידהו העדה)


הלעמ-ישנא

םג םהב ויהיש החטבה ול ףיסוה ןאכ ,ץראה רפעכ הברי וערזש םהרבאל חיטבה רבכ ה"בקהש ףא
.םיריאמ םיבכוכהש םשכ םלועה תא וריאיש ,הלעמ-ישנא הברה
(רבד קמעה)


לארשיל לזמ ןיא

יתלכתסנ ,ה"בקה ינפל םהרבא רמא :בר רמא הדוהי בר רמא ?"הצוחה ותוא אצויו" והמ
.לארשיל לזמ ןיא ;ךלש תונינגטצאמ אצ ,ול רמא .ןב דילוהל יואר יניאו ילש תונינגטצאב
(א,ונק תבש)


לזמה אוה ה"בקה

םייולת םניא תונוזמו םייח ,םינב (א,חכ ןטק דעומ) רמאנ ירהש ,הז לע ושקה תופסותה
םלועה תומוא לש לזמה .םלועה תומוא לש לזמהמ הנוש לארשי לש לזמה אלא ?לזמב אלא תוכזב
יקולאה חוכה אוה םלזמ .תולזמה תטילשל םינותנ םניא לארשי וליאו ,םיבכוכהו םירשה אוה
לזמה אוה - יקולאה 'ןיא'ה :"לארשיל לזמ ןיא" רמאמב הנווכה יהוז .תולשלתשהמ הלעמלש
.לארשי לש
(הרות יטוקל)

עובשה תרמיא


תרדוח ןיע

ורקבל ריעה ידבכנ ואב .הב רקיב אל םלועמש ריעל םעפ עיגה בושטולזמ לכימ-לאיחי יבר
ןוקית תאו ויאטח תא טריפו םהמ דחאו דחא לכ לש וחצמב קידצה טיבה .וינפ תא לבקלו
.ול םיאתמה הבושתה

לש וחצמ לע האורו 'ףוצרפה תמכח'ב יקב חרואה קידצה יכ ,ריעב העומש הטשפתה רהמ-שיח
.םחצמ לע טומש םעבוכשכ וילא סנכיהל םישנאה ולחה .ויתונוכת תא םדא

..."עבוכל דעבמ םג תרדוח ,רשבל דעבמ תרדוחה ןיע ,םתא םיעוט" :קידצה ךייחתודיסחה יכרד


תוזירז

דקעש ,וניבא םהרבא לש ושפנ-תוריסמ תא ךכ-לכ םיללהמו םיחבשמ ונחנא עודמ ,הלאשה העודי
,תורודה לכ ךשמב לארשי -םע ןעשנ הילעש הלודגה תוכזה יהוזש ,ךכ ידכ דע ,ונב קחצי תא
ירחא ירהו ;ה"בקה לש וימחר תא ררועל םישקבמ ונאש העש לכב וז תוכז םיריכזמ ונאו
,םמע רביד אל ה"בקהש ,תילכתב םיטושפ םישנא םהב ,םידוהי רופס-ןיא ויה וניבא םהרבא
!?םשה שודיק לע לעופב םשפנ ורסמ ןכ-יפ-לע-ףאו

(אכ ןמיס שדוקה תרגיא) אינתה רפסב ,ןקזה ונבר םלוא ,םירואיבו תובושת הברה ךכ לע שי
ךכ-לכ תבשחנ הניא המצע הדקעה יכ" :תוזירזה איה וניבא םהרבא לש הלודגה ותלעמש ,רמוא
תא אנ-חק ,וב רביד 'ה יכ םגשב ,םולשה וילע וניבא םהרבא תלעמ ךרעל ,לודג ןויסינל
וצפחו ותחמש תוארהל ,האלפנ תוזירזב תאז השע םולשה וילע וניבא םהרבאש קר ...ךנב
םולשה וילע וניבא םהרבאד היתוזירז" ןכלו ."ורצויל חור-תחנ תושעלו ונוק ןוצר תואלמל
."םלוע דע ונינבלו ונל דעל תדמועה איה

תוזירזב ןוחצינ

,רציה תמחלמב יחרכה יאנת איה תוזירזה יכ ,(וכ קרפ) אינתה רפסב ןקזה ונבר ראבמ דוע
םא-יכ ...תודבכו תולצעב וחצנל רשפא-יא רציה ןוחצינב" :לקנב םדאה חצוני הידעלבו
."החמשמ תכשמנה ,תוזירזב

:בנגה ןמ דמל ילופינאמ איסוז יברש ,'ה תדובעב תונוכת עבשמ תחא איה תוזירזה תנוכת
,הלודג החרטב למע (ד ,לודג רבדכ בושח ןטק רבד (ג ,הנכסב ומצע דימעמ (ב ,תכל ענצה (א
תובר םימעפ הסנמו רזוח - הנושארה םעפב חילצה אל םא (ז ,הווקמו חטוב (ו ,תוזירז (ה
.(רייאב ג םוי םויה)

ץ"יירה ר"ומדאל ךכ לע בתכ ,ולצא השרתשהש תולשרתהה תדיממ לבסש ,דחא הבישי דימלת
הריבעהל םיכירצ ,תובוט-אל תודימ ראש ומכ ,וז הדימ" :יברה לש ותבושת .ותצע תא שקיבו
לכב זירז תויהל ,תוזירזה - תיכפהה הדימה תורבגתהב אוה התרבעה ןפואו .לוכו לוכמ
הנה ,ןמזה ךשמבו ,ותלוז לע ומכ ומצע לע חיגשהל ,לוע-תלבקב איה הלחתהה .ויניינע
.(דצש 'מע ,ה ךרכ ץ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגיא) "ותעייסמ תוליגרה

דומילב החלצהה" :(זכ 'מע ,י ךרכ ץ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגיא) בתוכ אוה תרחא תרגיאב
רבגתה ,התאו .תולשרתהב אלו החמשב תויהלו ,תוזירז ךותמ דומילב ,העודי הדימב ,היולת
."!תויחב דמלו ,תולשרתהה עבט ,ךעבט לע

דימ השוע - חקיפ

ב"שת תוחישה רפס) "רחמל החוד - שפיט ;דימ השוע - חקיפ" :םגתפה רוגש היה םידיסח ברקב
.(117 'מע

,בי ךרכ שדוק-תורגיא) בישהו .תוזירזה תדימ תא םישכור דציכ לאשנ שטיוואבוילמ יברה
םייח-חרוא רוטב רומאהב ןנובתי הז ירחאלו ,הנומאהו דוחייה רעש דומלי" :(ולש 'מע
ינפל אוהש ומכ ,ותיבב ודבל אוהו ויקסעו ויתועונתו םדא תבישי המוד וניא' :ותליחתב
קוזיחל ךירצ היהיש םעפ לכב ירה ,הכורא העש תחא םעפ הזב תוננובתה ירחאל .'לודג ךלמ
ורודיסב ןקזה ונבר ןושלבו ,הלש םיקרפ -ישאר ,וז תוננובתה ומצעל ריכזי ,תוזירזה
."'תוזירזב (ותונלשרמ) םוקיו וילע בצינה 'ה תא רוכזי הז ידי-לעו' :ותליחתב

ןכשמה תכאלמל שורדה לכ תא ואיבהש ,לארשי לש םחבשב םירבדמ ל"זרש ךכ לע לאוש יברה
תכאלמ אולהו ,וז תוריהמב התייה תלעות וזיא :הלאשה תלאשנו .(ירשתב בי-אי) םימי ינשב
ונאצמנ אלא !?ןסינ שדוח-שאר דע אלא ,דימ םקוה אל זא םגו ,ולסכב ה"כב המייתסנ ןכשמה
.(הפק 'מע ,ב ךרכ שדוק -תורגיא) תוזירזה תדימ הרקי המכ דע ןאכמ םידמל


הלואגל הייפיצב


ינאש - 'עודי' ;ןסנכמ ינאש - 'עדת' ,ןרזפמ ינאש - 'עודי' :עדת עודי םהרבאל רמאיו"
"ןלאוג ינאש - 'עדת' ,ןדבעשמ ינאש - 'עודי' ;ןקרופ ינאש - 'עדת' ,ןנכשממ
(דמ השרפ הבר תישארב)

היהש השעמ


תעדה-חסיהב תונבר

לע סנרפל הקארקמ ('שדח תיב' לעב ,ח"בה) שיקריס לאוי יבר בייחתה ןהבש םינשה שמח ופלח
ול אוצמל דוד יבר לע היה התע .('בהז ירוט' לעב ,ז"טה) ל"גס דוד יבר ,ונתח תא ונחלוש
.ותיב ינב תסנרפלו ותסנרפל רוקמ

הרייע התייה וז .הבביטסמא הרייעה לש הבר רטפנ םישדוח המכ ינפל יכ עמש דחא םוי
העומשה .ך"שה לש ויבא ,ריאמ יבר היה רטפנה ברהו ,הנבלה היסורו ןילופ לובג לע ,הנטק
.הרייעה תונברל םתודמעומ תא עיצהל םייואר םידמעוממ םיפצמ הליהקה ישארש ,הרמא

.התע הז הנושארל ךכ לע עמש דוד יבר לבא ,םישדוח המכ וכשמנ רבכ ברה תרשמל םישופיחה
ןמזוה ,גהונה יפ -לע .דיקפתל םתודמעומ תא עיצהל םינבר המכו המכ וקיפסה רבכ םייתניב
.ארבסבו לופלפב וחוכ תא חיכוהל וילע היה הבש ,השרד הרייעה יבשות ינפל תאשל דמעומ לכ
בוטה תא םהיניבמ רוחבל ולכויש ידכ ,םידמעומ המכו המכ עומשל ושקיב הבביטסמא יבשות
.רתויב

אוה .דיקפתל ותודמעומ תא גיצהל טילחה אוהו דוד יברל המסק הנטקהו הקוחרה הרייעה
עיגה תובר תואלת רחאל .םירטמוליק תואמ-שולשכ - הכוראה ךרדל אציו ותחפשממ דרפנ
העש התואב קסעש ,םיאבגהמ דחא שגפ םש .ימוקמה תסנכה-תיב לא הליחת הנפו הבביטסמאל
.תסנכה-תיב רודיסב

.תומימתב יאבגה לא דוד יבר הנפ ,"?הרייעה תונברל יתודמעומ תא גיצהל יילע ימ ינפל"

תעיקש ינפל ,םויהו ,שדח בר רחבנ רבכ אולה !?תודמעומ גיצהל" :המת טבמ וב ןתנ יאבגה
."!הרתכהה סקט ךרעיי ,המחה

תרחא הרשמ םכתרייעב שי אמש" .ששואתה הרהמ דע םלוא ,וברקב הלפנ דוד יבר לש וחור
.לאש ,"?אלמל לכוא התואש היונפ

."תסנכה-תיבב שמשל םיקוקז ונא ,ןכ" .םימחר לש ךויחב יאבגה וב טיבה

,"ייפכ עיגימ סנרפתא התעמ תוחפל" .שמשה תרשמ תא וילע לבקל דוד יבר םיכסה םוקמב-וב
.הבביטסמאל ויתובקעב אובל הנימזהו ,ותחפשמל תרגיא דוד יבר רגיש תרחמל .ובילב םחנתה

טילחהשו הסופת רבכ ברה תרשמש רפסל דוד יבר שייבתה ,הבביטסמאל החפשמה ינב ועיגהשכ
ןטקה תיבה לא םליבוה םייתניבו המיאתמ תונמדזהל הפיצ אוה .שמשה דיקפת תא וילע לבקל
.תסנכה-תיב שמשכ ותושרל דמעוהש בולעהו

העלב איה .וכשח ,הלודגה הקארקב הירוה לש האנה תיבל הליגר התייהש ,היערה לש היניע
לגרתא ,םבר תושרל דימעהל ןוכנל ואר הבביטסמא יבשותש תיבה הז םא" .הענכהב התבזכא תא
..."ךכל םג

המוקמ תא סופתל התנפ הרומג תויעבטבו ,תסנכה-תיב לא השיאה הכלה שדוק-תבש םוי עיגהב
המוקממ םוקל תופיקתב הנממ ועבתו תוללפתמ המכ הילא ושגינ הרהמ דע .'חרזמ'ב דבוכמה
.הרייעה תינברל ותונפלו

הרירב ןיאב ךא ,התעדב ובשייתה אל םירבדה .הכובנו תלבלובמ הראשנ דוד יבר לש ותייער
.רחא םוקמב תבשל התנפו המוקממ המק

בר ונניא הלעב יכ התבזכא קמועל הל עדונ ,תשייובמו הרובש ,התיבל העיגה רשאכ קר
שובכל הדמל טא-טא םלוא ,הילע ורבע םישק םימי .תסנכה-תיב שמש לוכה-ךסב אלא ,הרייעה
.שדחה בצמל לגתסהלו היתושגר תא

דוד יבר לש וביט לחה םייתניב .הבביטסמאל שדחה ברה הנמתנ זאמ םישדוחו תועובש ורבע
ויתודימלו הברה ותונדקשל ,המוצעה ותונדמלל ועדוותה םישנא רתויו רתוי .םיברב תולגתהל
.הרייעב אלממ אוהש דבוכמ-יתלבה דיקפתה לע תויושחלתה ולחה תאז תובקעב .תולצאנה

-תיב שמש תא וילא אורקל חלש אוה .ברה לש ותעידיל ףא ועיגה םירבדהו םויה קחר אל
,וינפלש ריעצה ךרבאה יכ ,חכונ רצק ןמז ךותב .הרות ירבדב החיש ומע לגלגל לחהו תסנכה
!הרותב רידא ןואג אוה ,תסנכה-תיב שמש

שמשל דוע ןכומ אוה ןיא יכ םהל עידוהו הרייעה יסנרפ תא ברה וילא ןמיז המהמתהל אלב
וסינ הליחתב .הרותב םינומ תרשע וילע הלועה םדא םוקמב אצמנ דוע לכ ,הרייעה בר
שוחנ אוה יכ וחכונשכ לבא ,ודובכ ינפמ רקיעב ,ודיקפתב ראשיהל םבר תא ענכשל םיסנרפה
.ולדח ,ותעדב

ברכ ןהכל ול עצוה ןמז ותואב קוידב .ודיקפתמ תימשר ברה רטפתה םידחא םימי רובעכ
ראופמ סקטב רתכוה דוד יבר .שדחה דיקפתה תא אלמל םשל עסנ אוהו ,שאור ,הכומסה הרייעב
.הבביטסמא לש הברל םישרמו

תודבכנ תורשמ ול ועצוה םינש המכ רובעכ .םימי ךרואל הבביטסמאב ראשנ אל דוד יבר
דוע ןכמ רחאל תובר םינש םלוא .בובלו הארטסוא תוליהקב ברכ שמיש ראשה ןיב .רתוי
ותגהנה טיברש תחת ףפותסהל וכז םהבש ,םיפיה םימיה תונורכיז לע הבביטסמא יבשות וקפרתה
.תעדה-חסיהב טעמכ וכז ותונברבש ,עדונה 'בהז ירוט'ה לעב לש
(ןלוג 'י תאמ ,'לפא וניא הלילה' רפסה יפ-לע)

רברפש לאינד 'פורפ םע םיידוהי םייח
'ןיינמ'ל המילשה הדליה


תחא דועו םידלי העשת

םירחובה ,םידלי העשתל םירוה ךא ,דלי ץמאל םימעפל םירחוב ןטב-ירפל וכז אלש תוגוז
ותייערו רברפש לאינד 'פורפה םה הלאכ .תדחוימ שפנ-תוליצא וז ירה - המותי הדלי ץמאל
,ןליא-רב תטיסרבינואב הצרמו רקוח םויכ אוה רברפש 'פורפה .םילשוריב םיררוגתמה ,הנח
הנח .יתד-יתכלממה ךוניחל הצעומה ר"וי דיקפתב םינש עברא תב הנוהכ םייס הנורחאל קרו
.התרדגהכ ,"םידלי תבהוא ינא" .4-3 ינבל תילגנא דומילל רפס-תיבו םידלי-ןג רבעב הלהינ

םילוכי םניאש םידליל דסומ ,הינתנב 'דליה תריט'ב םהיתונבמ תחא הדבע םינש המכ ינפל
תויהל ןכיה םהל היה אלש םידלי התיבל איבהל הגהנ םעפל םעפמ .םהירוה תיבב לודגל
אל לכואו םינרזמ יד 'ה-ךורב שי" .הבר הבהאב םידליה תא ולביק תיבב .תושפוחבו תותבשב
יעבט .תלוזל רוזעל ךירצש ונלש םידליל תוארהל היה בושח תיכוניח הניחבמ םגו ,רסח
.רברפש 'פורפה ריבסמ ,"ונתיבב םוקמ ול םינפמ תכלל ןאל ןיא והשימל םאש ,ונלצא

םימותי יבא

המא םע עברא ליגב התלע איה .רברפש תחפשמ תיבל םיקרפל ואבש םידליהמ התייה הלאירא
.םינוורק רתאל הרבע התחפשמו רטפנ היבא .היפויתאמ היחא תשולשו

איה ,הב העגפ תינוכמ .וירחא הקלד תגאדומה םאהו ןאוסה שיבכל םידליה דחא ץר דחא םוי
העיגה ךכו ,םאו באמ המותי הראשנ הנטקה הדליה .הרטפנ םישדוח המכ רובעכו תושונא העצפנ
עשת תב תרשואמ הדלי איה הלאירא םויכ .הצמאל רברפש תחפשמ הטילחה ןמז רחאל .דסומל
.רברפש תחפשממ דרפנ-יתלב קלח השיגרמו

האושהמ הלצה

,'לטסק ךירג' ,סלוו ןופצב ןימוי קיתע רצבמב הנש עשתו םיעברא ינפל דלונ רברפש לאינד
הינמרגמ ולצינש ,םידוהי רעונ-ינב תואמ-שמחל דסומ ,רברפש לאומש ברה ,ויבא להינ ובש
תקזחה לוע תא וילע לביקש ,ןוממ לעב םדא היה וירבחמ דחא .הילגנאל ואבוהו תיצאנה
.המוחתל םידליה תסינכ תא הילגנא תלשממ הריתה תאז תוכזב .םידליה

.רברפש 'פורפה ,ןבה רמוא ,"תקפסמ הדימב אל ונרעצל ךא ,הלצה תולועפב וקסע םיבר"
סלוו ןופצב םיטילפל באה םיקהש הרשכהה תונחמב החפשמה הדדנ ותודלי תונש לכ ךשמב
,רענכ ,ץראל עיגה םינש רובעכ .ןודנולב החפשמה הבשייתה המחלמה רחאל .הילגנא יבחרבו
המכב דמל אוה .לודגה ןידה-תיבב ןייד שמשמה ,ףסוי בדנ ברל האשינש ,ותוחא תובקעב
.ןודנולל בש הרשע-עבש ליגבו תוהובג תובישי

ךוניח רקיעה

ידומילבו הקיתע הירוטסיהב טרוטקוד השע ,תונמאה תודלותב ןושאר ראות םייס ןודנולב
הצרמו רקוח ,ךוניחב קסוע אוה זאמו תינש הצרא הלע ח"כשת תנשב .תונברל ךמסוהו תודהיה
.ןליא-רב תטיסרבינואב

םיאשונב םיקסועה ,םירפס םירשעמ רתוי םויה דע ובינה םינווגמה ותוניינעתה ימוחת
םיכרכ השימחב הלכו ל"זח תורפסב תיניטלמו תינווימ תולואשה םילימל ןוליממ לחה ,םינוש
תובר לעפ ותרגסמבש ,ךוניחה אוה ובילל רתויב רקיה םוחתה לבא .לארשי יגהנמ תודלות לש
אוה ךוניחה םוחת ייניעב" .םידבכנ םיגשיה ותוכזל םושרל חילצה ףאו תונורחאה םינשב
.םייקמ האנו שרוד האנ .רברפש 'פורפה רמוא ,"ול לפט ראשה לכו רתויב בושחהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


רוביצה-חילש םוקימ

?הליפתה תעשב דומעל רוביצה-חילש ךירצ ןכיה :הלאש

הילעש המיבה לע אל - "הביתה ינפל רבוע" רוביצה-חילש היה דומלתהו הנשמה ימיב :הבושת
יפל) הרות-רפס וב םיחינמ ויהש זגרא לומ ,שדוקה-ןוראל המיבה ןיב אלא ,הרותב םיארוק
תסנכה-תיבשכ ףא .ם"במרב םג רבדה ראותמ ךכ .(ומצע שדוקה-ןורא לומ איה הנווכה י"שר
.המיבה לע והודימעה אל תאז-לכב ,ץ"שה תא עומשל חילצה רוביצה לכ אלו דואמ לודג היה

ןחלוש דיל ,המיבה לע רוביצה-חילש דמוע ,םידרפסה גהנמל ,םיבר תורוד הז ,השעמל
ללפתמ ץ"שה ,םידיסח אלו םידיסח ,םיזנכשאה לש תסנכה-יתב בורב ,תאז תמועל .האירקה
.ןימי דצמ ,שדוקה-ןורא לומ אצמנה ,ול דחוימ 'דומע' ינפל

,ךומנ םוקמב ללפתהל הלעמ שיש ינפמ ,"הביתה ינפל דרוי" םג ל"זח יפב ארקנ ץ"שה ,ןכאו
,ינמ יבר לש ויבא ,הנוי יבר לע (ב,גכ) תינעת תכסמב רפוסמכ ,"םוקמה ינפל תוהבג ןיאש"
:(א,לק םיליהת) רמאנש םושמ ,קומע םוקמב ללפתהל דמעו ותיבמ אצי םימשג תריצע ןמזבש
."'ה ךיתארק םיקמעממ"

ינפל תוהבג תוארהל אלש ידכ ,ןוראה לומ ,עצמאב דמוע ץ"שה ןיאש םעטה תא םיראבמ שי
לע ,דסחה - הלעמלש 'ןימי'ה תדימ תא ריבגהל ידכ ,שדוקה-ןורא ןימיב ותדימעל םעטהו .'ה
.ולאמש לע ונימישכ וביל לע וידי חינהל ורמאש םשכ ,ןידה תדימ - הלעמלש 'לאמש'ה תדימ
.םורדב הדמע שדקמב הרונמה ירהו ,דומעה לע תורנ קילדהל םיגהונש ינפמ ,תפסונ הביס

ולכי םלוכ אלו לודג רוביצ היה םהבש תומוקמ ויה ,םימדוק תורודב םג ,זנכשא תוליהקב
םיארוק הבש המיבה לע ץ"שה דמע תויונמדזה ןתואבו ,דומעה ינפלש ומוקממ ץ"שה תא עומשל
.םידרפסה גהנמכ ,הרותב
ד"ה א"יפו ,זוע לדגמו ז-ו"ה הליפת 'להמ ד"פ ם"במר .ב,וכ הליגמו א ,בל ה"ר י"שר .ב,אנ הכוס
תורגא ת"וש .א"ס םש ןקזה ר"ומדא ע"ושו ,ג ק"ס צ 'יס א"גמ .דציכו ה"ד נק 'יס ח"וא י"ב .כ"ונו
.נ"שו ,בכ 'יס ,נ"כהיב תוכלה - ףסוי תנשמ .י 'יס ג"חו חכ ,וכ 'יס ב"ח ח"וא השמזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי
דורב םחנמ :ךרוע"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il