619 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

הרש-ייח תשרפ * (13.11.98) ט"נשת'ה ןוושחרמב ד"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


זמרה תא ןיבהל


,תאז-לכב לבא ,החגשהה יכלהמ תא ןיבהל םירמייתמ ונניא
ןנובתהל ונתבוחמ ,ךכ-לכ םיאלפומ םירבד םירוקשכ
םתועמשמ תא ןיבהל תוסנלו םיעוריאב


לע "תודוהל םיקיפסמ ונחנא ןיא ...םיכ הריש אלמ וניפ וליא" :םירמוא ונא תבש תליפתב
וררבתה רשאכ לארשי-תיב ינומה לש השוחתה התייה ןכא וז ."ונמע תישעש תואלפנו םיסינ"ה
אל םיסינ-יסינבש הדבועהו ,םילשוריב הדוהי-הנחמ קושב תפותה תינוכמ ץוציפ לש ויתואצות
.שפנב תודיבא ויה

ידכ הדוהי-הנחמ קוש בלב תפות תינוכמ ץוציפ לע העידיה םצעמ רתויב ךרוצ היה אל
ובש ,ישיש םויב ,הזכ ץוציפ לש ותועמשמ המ םיעדוי לוכה .תובבלב הקומע הדרח תורשהל
,ארונ ןוסאו ינומה לטק םורגל ושקיב םהיחלושו םיחצרמה יכ ירמגל רורב .םדאמ המוה קושה
.סנה לדוג תא לכעל השק ןיידעו

תעב םיללוחתמש םייולג םיסינ לש תרשרשל ףרטצמ ןורחאה ישיש םוי לש ריבכה סנה
תמיזמ תא רפה ה"בקהשכ ,ףיטק שוגב אלפומה הלצהה סנ עריא ןכל םדוק םימי המכ .הנורחאה
תא ה"בקה ליצה ןכ-ינפל עובש .םידלי אלמ סובוטוא (היהת אל ויה) ץצופל םילבחמה
םישדוחב םייולג םיסינ דוע ויהו .תוומה ינומירמ עבש-ראב לש תיזכרמה הנחתב םיאצמנה
.םינורחאה

םיסינ ,לזמ אל

םיאלפומ םירבד םירוקשכ ,תאז-לכב לבא ,הנוילעה החגשהה יכלהמ תא ןיבהל םירמייתמ ונניא
.םתועמשמ תא ןיבהל תוסנלו םיעוריאב ןנובתהל ונתבוחמ ,ךכ-לכ

םה ןיא .וניביוא לש תולפאה םהיתומיזמ םע תדמתמ תודדומתה הביתכמ ונייח תואיצמ
שדוק תכאלמ םישוע ןוחטיבה תוחוכ .תוומ יעוגיפ ןנכתלו עשר תומיזמ שורחל עגרל םיקיספמ
.לזמב יולת דואמ הברהש ,םיעדוי םה םג לבא ,םיעוגיפה תא לכסל םיסנמו הלילו םמוי

החגשהה די וז .הלילח ,רוויע לרוגל םינווכתמ םה ןיא ,'לזמ' םירמוא םינימאמ םידוהישכ
תצע רפה ,ונכלמ וניבא" תוליפתה הלא .ונמע השוע ה"בקהש תואלפנהו םיסינה הלא .הנוילעה
.םיבאזה ינישמ ותיערמ ןאצ לע ןגמו רמוש ,ןונחהו םוחרה ,םימשבש וניבא ."וניביוא

."וסינב ריכמ סנה לעב ןיא" תגרדל דע ,תמלשומו האלמ תאזה הנגהה ,םיכוז ונא רשאכ
,םיליגרה וייח תא יח םעה בור וליאו ,םיסינה תא םיעדוי ןוחטיב ישנא ץמוק קר ילוא
תועובשב וניארש הלא תמגודב םיסינ םיללוחתמ רשאכ .סנ ול השענש ללכ שיגרמ וניאו
לע הדיעמ םתושחרתה םצע ,םיסינה לע 'הל הידוהה םע דבב-דבש תעדל ונילע ,םינורחאה
.תובבלה ודרח ,םידוהי ועצפנ ,עוגיפ הרק תאז-לכב .הנגהה תדימב הדירי

רורב זמרה

עירתה אוה .םיברעה ידיל לארשי-ץראמ םיקלח תריסמ ינפמ דואמ ריהזה שטיוואבוילמ יברה
וז אלא ,ארונ םשה לוליח וב שיו הכלהה יפ-לע רוסא קר אל רבדה יכ ,םימעפ רופס-ןיא
םצע אלא ,םינכוסמ םמצע םירותיווה קר אלש ,שיגדה יברה .לארשי-םעל תימשג הנכס טושפ
רורט ישעמ לעופב םימרוג - םירותיוול תונוכנ לע תורהצהו םירותיו לע ןתמו-אשמה
.םידוהי ייח םינכסמו

רוסמל התונוכנש ,ריבסה ,לאמש תלשממ לש התמקהל תוצרחנב דגנתה יברהשכ ,נ"שת תנשב
םעטמ רסמ ול הריבעהו יברה לא זא האב תדחוימ תחלשמ .םידוהי ייח תנכסמ םיברעל םיחטש
.ןתמו-אשמ להנל קר אלא ,לעופב חטש םוש רוסמל אלש םיבייחתמ םהש ,הגלפמ התוא ישאר
ישעמ תא דואמ וריבגי םהלש תורהצהה םצע .ךכל םיכסהל לוכי ינניא" :זא אטבתה יברה
רתוול תונוכנ לע וריהצהש םעפ לכבש ,וארתו הנש-חול וחק" :ףיסוה יברהו ."הלבחה
."הלבחו חצר ישעמ ורק ,םילבחמל

הלשממהש םימיב ותכיעדל ,ולסוא ימיב ונתוא ףטשש רורט לש םויאה לגל רבסהה הז ילוא
זמרה םאה .וישכע רורטה לש תשדוחמה ותוררועתהלו ,וניביוא לומ תופיקתב הדמע תיחכונה
?ויד רורב וניאשדח שייברה יחולש לש ימלוע סוניכ

יברה יחולש לש יתנשה ימלועה סוניכה וישכע םייקתמ קרוי-וינב שטיוואבוילמ יברה רצחב
,לארשימ םיחולש םייתאמכ םהבו ,םיחולש ףלאמ רתוי םיפתתשמ סוניכב .םלועה יבחרב
םיחולשה ומיקהש םישדחה תודסומה יפלא וגצוי סוניכב .ץראה יבחרב ד"בח-יתב תא םילהנמה
םיחולשה וקזחי הבש ,הלודג תיזכרמ תודעוותה םייקתת שדוק-תבשב .ד"נשת זומתב 'ג זאמ
הלואגל תועדומה תקמעהו םעה תודחא תרבגה - הרקיעש ,תוחילשה יולימב והער תא שיא
.ונקדצ-חישמ ידי-לע אובל הבורקה

ד"בח ידיסח סוניכ

ד"בח ידיסח לש ט"לה יצראה סוניכה ביבא-לתב המרונפ-ןד ןולמב ךרענ רבעש ישימח םויב
תובבלה בוריקל תוליעפה תא ריבגהל םידיסחה רוביצל ד"בח ינבר וארק סוניכב .ץראב
לע ודמע ןכ-ומכ .תילארשיה הרבחב רבוגה בוטיקה חכונ ,תודיסחהו תודהיה רוא תצפהלו
שדקוה סוניכב .שטיוואבוילמ יברה דסייש תרגסמהו תודסומה לע הרימשהו תודחאה תובישח
תוינידמה ךשמה לע הפיקתו הפירח האחמ ועיבה םינברהו ,ץראה תומלש אשונל דבכנ קרפ
הגיסנבש תונכסה תרבסהל לועפל םיסנכתמל וארק םה .םידבכ תונוסא ונילע הטימהש תנכוסמה
.בחרה רוביצל

בוטסורב הנשויל הרטע

(רעבוד -םולש יבר) ב"שרה ר"ומדא לש ותדלוה-םוי ,ןוושחרמב 'כ ,עובשה ינש םויב
החתפנ תדחוימ תידיסח תודעוותהב .היסורב בוטסור ריעבש ותיב תלואג המלשנ שטיוואבוילמ
הרשע .תקקוש תידיסח תוליעפל זכרמ תויהל רזוח םוקמהו ,םימימת-יכמות תבישי שדחמ תיבב
.השדחה הבישיה תססבתמ וילעש ןיערגה םהו ,קרוי-וינמ בוטסורל ועיגה םיחולש םידימלת
.הנורחאל םש ףשחנש הווקמה ץופיש ה"עב םייתסי םיבורקה תועובשבשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .הרש-ייח תשרפל


םדאה ייחכ הרש ייח

הז םשל םישוריפה דחא ."הלפכמה תרעמ" תארקנ ותשא הרש תא וניבא םהרבא רבק הבש הרעמה
תא אקווד םהרבא הצר תוטשפב ."ויבג לע היילעו תיב" :תומוק יתש תב התייה הרעמהש ,אוה
קומע זמר םג הזב שי םלוא ,םירחאה תובאה תרובקל םג םוקמ הב היהיש ידכ ,הלופכה הרעמה
.הזה םלועב םדאה ייח תוללכל

אוה "הרש" .ללכב םדאה ייחל זמור "ןענכ ץראב ןורבח איה עברא-תיירקב הרש תמתו" קוספה
ץראב" הייח תא היח איה .הזה םלועה לא ,יקולאה ,ןוילעה םלועהמ תדרויה ,המשנל זמר
'רחסמ' איה םייחה תרטמ .םירחוסל ףדרנ םש אוה 'םינענכ' ןכש ,רחסמל זמר ןאכ שי ."ןענכ
.ןאכ ןהילא העיגמ המשנהש תוילעה ןהש ,'תוסנכה' גישהל ידכ ,הזה םלועב רוחסל -

םידרפתמ תודוסיה

העבראמ בכרומ ופוג םנמא .תודחאו רוביח ןושלמ ,"ןורבח" הנוכמ אוה ,יח םדאה דוע לכ
תעב .תחא תואיצמ םירצויו וידחי םירבוחמ םלוכ לבא ,(רפע ,םימ ,חור ,שא) תודוסי
ןאכ שי רבכ - "עברא תיירק"ב זמרנ הזה בצמהו ,וללה תודוסיה תעברא םידרפתמ ותריטפ
.םידרפנ תודוסי העברא

הלימבש ,רמאנ רהוזב ."הלפכמה" לא עיגמ אוה הזה םלועב םדאה תדובע םויס רחאל
דגנכ ןה וללה תויתואה יתש .הפוסב היינשהו התליחתב תחא ,'ה תויתוא יתש שי "הלפכמה"
תוזמורמ וללה תוגרדה יתש .הנורחא 'הו הנושאר 'ה - ה'יוה םשב שיש 'ה תויתוא יתש
."ויבג לע היילעו תיב"ב

הבושת-לעבו קידצ

תאצמנ המשנה .'קידצ' תניחבב איה הזה םלועל המשנה לש התדירי םדוק :ןיינעה רואיב
רחאל .קידצ לש וניינע הזש ,השודקו תוקולא לש םלועב ירמגל היורש ,לצאנ ינחור םלועב
לומ םיקבאמ דעו ,רתסהו םלעה לש תואיצמ םע דדומתהל ךרוצ שי ןאכ - הזה םלועל התדירי
.'הבושת לעב' תגרדל המשנה העיגמ - רומג ער

לבא ,תילענו ההובג הגרד איה 'קידצ' תגרד םנמא .הטמל המשנה תדיריל יתימאה רבסהה והז
הטמל המשנה תדירי ידי -לע ."םידמוע םניא םירומג םיקידצ ,םידמוע הבושת ילעבש םוקמב"
.תאזה הדיריה תיאדכ ןכלו ,'קידצ' תגרדממ הלעמלש ,'הבושת לעב' תגרדל המשנה העיגמ

הבושתה תומלש

הבושת) 'האליע הבושת'ו 'האתת הבושת' - הבושת לש תומר יתשל תקלחתמ הבושתה תדובע
'הה - ה'יוה םשבש 'ה תויתואה יתשב תוזמורמ וללה תוגרדה יתש .(הנוילע הבושתו הנותחת
.'האליע הבושת'ל תזמור היינשה 'ההו 'האתת הבושת'ל תזמור הנושארה

תומלש וז .הזה םלועב וייח םות רחאל םדאה עיגמ הילאש תומלשה - 'הלפכמה תרעמ' וז
.'האליע הבושת' תגרד תא םג אלא ,'האתת הבושת' תגרד תא קר אל גישמ םדאה רשאכ ,הבושתה
(105 'מע ,ה ךרכ תוחיש יטוקל)

ןורבח :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתומוקמ השולש

לארשי תא תונוהל םילוכי םלועה תומוא ןיא תומוקמ השולשב :ןומיס יברב ןדוי יבר רמא
לכ) ףסוי לש ותרובקו שדקמה-תיבו הלפכמה תרעמ :םה ולאו ,םכדיב םה םילוזג םהל רמולו
.(אלמ ףסכב ונקנ וללה תומוקמה
(הבר שרדמ)


ןושארה םוקמה

-לע-ףא .וניבא םהרבאל הרסמנ לעופב וילע תולעבהש לארשי-ץראב ןושארה םוקמה איה ןורבח
לע לעופב תולעבה ,תאז -לכב ,םירתבה ןיב תירבב וניבא םהרבאל החטבוה לארשי-ץרא לכש יפ
.הלפכמה תרעמ תיינקב - ןורבחב הלחה לוכ יניעל לארשי-ץרא
(שטיוואבוילמ יברה)


לארשי לכל תולעב

דחאו דחא לכ לביק ,הלפכמה תרעמ רובעב וניבא םהרבא םלישש ףסכה ילקש תואמ-עברא תרומת
.לארשי-ץראב המא לע המא לש תולעבו ןיינק לארשימ
(אזר חנעפ)


לואגלו םלשל

,ונדמלל ?ןורפעל םהרבא ןיב ןתמו-אשמה יטרפ תא בר הכ טוריפב רפסל הרותה התאר עודמ
ונילע .חקימה לע ךכ-לכ דומעל אל ונא םג עדנ שדוקה-ץרא תמדא תא לואגל ךרטצנ רשאכש
.ץראה תא לאגנש דבלבו אלמ ףסכ ףא םיתיעל םלשל םינכומ תויהל
(הרות ינינפ)


תוכלמל הנכה

םיכירצ םילשוריב ךלמ תויהל ידכש ,אוה םילשוריב ךכ-רחאו ןורבחב הליחת ךלמ דודש םעטה
.בקעיו קחצי םהרבא ,תובאה תשולשב ןכל םדוק רשקתהל
(שטיוואבוילמ יעצמאה ר"ומדא)


תודוסיה רוביח

תודוסיה תעברא ,יח םדאה דוע לכ .רפעו םימ חור שא תודוסיה תעבראמ בכרומ םדא לש ופוג
וליאו ,רוביח ןושלמ - "ןורבח" הלימב הרותה תזמור וילעש בצמ - וידחי םירבוחמ וללה
."עברא תיירק"ל םישענו ,ףוגהמ וללה תודוסיה םידרפנ ,תמ םדאהשכ
(רהוז)


תובא תוכז ררועל

אוהש דע חרזמה לכ ינפ ריאה" :םירמוא ויה רקובב דימתה ןברק תברקה ינפלש ,רמאנ הנשמב
-ריע םילשוריב ,לארשי -ץראב וליפאש ונדמלל .תובא תוכז ריכזהל ידכ תאזו ,"ןורבחב
םינכושה תובאה תוכז תא ררועלו ריכזהל םילדתשמ ויה םויה תלחתהבו שדקמה-תיבב ,שדוקה
.ןורבחב
(תוחיש יטוקל)


התבושתו הנעט

המכ .וניבא םהרבא לש ויאצאצ םה יכ ,םהל תכייש הלפכמה תרעמש םינעוט לאעמשי ינב
החפשה ןב ןיאו ,החפשה ןב אוה יכ ,השורי תוכז ללכ התייה אל לאעמשיל (א :רבדב תובושת
רובעב התנקנש הלפכמה תרעמל רשק ול ןיא אליממו ,הרשל רשק לכ היה אל לאעמשיל (ב .שרוי
קר אלא ללכ לאעמשי יאצאצ םניא לארשי-ץראב םירגה םלועה תומוא ינב בור (ג .הרש תרובק
.ונתשרפב ארזע-ןבאה ירבדכ ,ויאצאצמ םתצק
(תוחיש יטוקל)

עובשה תרמיא


חילש לש ותוהמ

שקיבו םידיסחה ינקזמ דחא לא תוחילשל ותאצ םדוק הנפ שטיוואבוילמ יברה יחולשמ דחא
.הרש ייח תשרפ לש עובשב היה הז .תוכרדהו תוארוה המכ ונממ עומשל

;רזעילא לש ותוחילש רבד לע תוכיראב רפוסמ ונתשרפב ,יל אנ-רומא" :ןקזה דיסחה ולאש
."?השרפב ומש רכזומ םימעפ המכ

."םימעפ םירשע וא רשע ?עדוי ינא" :ריעצה חילשה בישה

:רמא ,הקבר לש התחפשמ ינפל ומצע תא גיצהשכ !תחא םעפ אל ףא - ךדיב תועט" :דיסחה רמא
וניא ומצע אוה ;חלשמה לש חילש ותויה - חילשה לש ותואיצמ לכ וז .'יכונא םהרבא דבע'
."רקיע לכ םייקתודיסחה יכרד


הבשחמב רייצל

רויצל הנווכה ןיא .'רויצה שוח' תא םיאילפמ םה תודיסחה יאישנ לש שדוקה תוחישב
,'ןיימדל' וז הלועפ םינכמ ונימי לש תירבעב .הבשחמב רויצל אלא ,לוחכמב וא ןורפיעב
עיגהל אוה הדובעה ןיינע לכ ירהש ,ןוימדל רושקה יוטיבב שמתשהל הצור הניא תודיסחה לבא
,םייוסמ בצמ ויניע דגנל רייצמ םדאהש - ושוריפ רויצ .אווש תונוימדב תוגשל אלו תמאל
.המודכו תמייוסמ תומד

לע רבדל ,ומוקמ אלממ ,יברה הברה שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא תוקלתסה ירחא ,לשמל
תא םחור יניעב ולעי םהבש םינמז אוצמל םידיסחל ארק אוה .'וינפ רויצ'בש הלודגה הלעמה
תארקל ותרגיאב .ויתוארוהל רסמתהלו וילא רשקתהל םביל תא וררועיו יברה לש ונקויד תומד
תליפת ירחא ,אלוליהה םויב יכ ,יברה בתוכ ץ"יירה לש ותוקלתסהל ןושארה הנשה-םוי
ינפ תא תוארל םינפ-לכ-לע וא ,תודיחיל סנכיהל וכזש ולא"ו ,'שפנ ןוידפ' םיבתוכ ,תירחש
םיתיעל ."וינפל םידמוע וליאכ ,שפנ-ןוידפה תאירק תעב ,םמצעל ורייצי - ...ר"ומדא ק"כ
.הנומת יפ-לע ותומד תא 'רייצל' םילוכי ,ותוארל וכז אלש ימ יכ ,בתכ ףא

שדחמ יח

אוהש םוקמו ןמז לכב םדאה תא דימעהל םחוכב רויצו הבשחמ" :ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמוא
ינפלש ,רבע ימיב ומצע תא דימעהל לוכי אוה רויצו הבשחמב ירה ,הצור םדאהשכ .הצור
...זא םתוא יחש יפכ ,אצמנ אוהש הזה םוקמבו ןמזב שדחמ םתוא תויחלו ,םינשב תורשע
לוכי אוה ,וייחמ םייוסמ קלח רבע רבכו ,רתוי הסונמו רתוי רגובמ אוהשכ ,תעכ הברדא
."רבעב האר רשא תא רתוי בוט ןיבהל

םינוש תוזחמ ,רויצבו הבשחמב ,שדחמ ינא יח תובורק םיתיעל" :ומצע לע דיעה יברה
יכרדו תודיסח תרימא ומכ ,רתויב םילענ םיעוריא ןה ,םינוש םינמזב שטיוואבוילב יתיארש
ןהו ,תודיסח ועמש םיריבג םיחרואו םיליגר םיתב ילעב ךיא ,םידיסח ודעוותה ךיא ,הדובע
רואש תידוסיה הנקסמל עיגמ ינאו ,םיטושפה תורייעה ידוהי לש םתוגהנתהמ םינטק םיעוריא
.(226 'מע ,א ךרכ םירוביד-יטוקיל) "הביבסב םיאצמנה לכ תא היחמ תודיסחה

אוה .שפנה ישוחבו תוחוכבש םיבושחה דחא אוה רויצה שוח" :(זנק 'מע ,םש) רמוא אוה דוע
ימ .רויצה שוח ילעב תא דואמ וריקוה ד"בח יאישנ .הדובעבו הלכשהב תולודג תוגרדמל איבמ
הבהא ולצא תויהל תולוכיו ,הבושתל רתוי הבר תולקב עיגהל לוכי ,רויצב שוח ול שיש
ישנא לעש םירבדה דחא ...תוימשג האריו הבהא לש שגרהה ומכ ,ימשגה בלה רשב שגרהב האריו
."רויצ - אוה םמצע תא ליגרהל ויחי םימימתה ידימלתו ונמולש

הבוטל לצנל

רכוז שטיוואבוילב דמלש ימ לכ" :ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמוא (314 'מע םש) ויתוחישמ תחאב
,זא הארש הזחמב תעדה תקמעהב תמאב קמעתישכ .ולסכב ט"יו הרות-תחמש לש תודעוותה יאדוב
לש םישדוקה-שדוק ינפ רויצ - הארש םיטרפה לכב בטיה רכזיהל ןורכיזה חוכ תא ררועיו
םינוגינה ;םיבוסמה לש חורה תוממורתהו לוטיבה ;םיחיגשמהו םיעיפשמה לש םתורסמתה ;יברה
םימיה לש יתימאה בוטב עקשי העש התואבש קפס ילב - םירבחה ינפו ;שדוקה תוחיש ;םייבבלה
,תודיחיב היה ,תודיסח רמאמ עמש ,שטיוואבוילב היהש ימ לכ .בוטה רואב אלמתיו ,םהה
תונומת וחומב רייצל ךירצ - ש"רהמ יברהו קדצ-חמצה ר"ומדא לש םישודקה 'םינויצ'ב רקיב
."ולא תוזחמו

לש תושגרל םדאה תא איבהל םילוכי רוהרהו רויצ" :רמוא אוה (הפק 'מע םש) רחא םוקמבו
,דבלב ךוותמ אוה לכשה .םלועל םהילא עיגי אל לכשה תועצמאבש ,רוהטו יתימא ישפנ בוט
."הבוטל רוהרההו רויצה תא םילצנמ רשאכ הז לכ ךא ...שגר םיקינעמ רוהרההו רויצה וליאו


הלואגל הייפיצב


ךתנומאש םיעדוי ונא ,רקובו רקוב לכב ונשדחמ התאש לע ...ךתנומא הבר םירקבל םישדח"
הבר ךתנומאש םיעדוי ונא ,תויוכלמ לש ןרקובב ונשדחמ התאש לע ...םיתמה תייחתל הבר
."ונלאגל
(ג השרפ ,הבר הכיא)

היהש השעמ


הגהנהב קרפ

ינע היה ןכלו ,תונהיל בריס תוירבהמו ודי חלש אל רחסמב .דורב ינואג םע הנמנ בקעי 'ר
החמשב רתענ ,םוקמה ישנאמ דחא לש וידלי תא דמללו בוסאסל רוקעל ול עצוה רשאכ .ןויבאו
.יתייחמל רכתשהל םגו הרות דומלל םג לכוא ,ובילב רמא ,ךכ .העצהל

בטימב אוהו תמו הלח בקעי 'רו בר ןמז ףלח אל .םינפ ולזמ ול ריאה אל בוסאסב םגש אלא
.ויתונש

תונורשיכ לד ךא ,םימש-אריו בל-בוט רענ היה אוה .בייל-השמ ומשו בקעי 'רל היה ןב
ריאשא אלימ" :חנוגו חנאנ בייל-השמ ועמש ותמשנ תא ויבא חפנש םדוק .ודומילב השקתמו
..."?הרות ינב תא דמלי ימ ךא ,םתסנרפל גאדי רשב לכל םחל ןתונה - םותיו הנמלא

ול ונתנ אלו בייל-השמ לש שיגרהו ךרה ובילל ורדח ,ייווד שרע לע לטומה ,באה ירבד
ןאכמ ,ודומלת וילע היה השק הכ דע םא .וינפ לע החפט תבאוכהו השקה תואיצמה םלוא .חונמ
השלח השיא התייהש ,ומאל הרזעה לוע םג וראווצ לע לפנ תעכ .המכו-המכ-תחא-לע ךליאו
.תינלוחו

ידי-לע רכתשהלו הלעב לש ותונחב רמושכ הנב תא דימעהל הל העיצה ומא לש היתודידימ תחא
תונחב ורמשמ לע ודמועב םג .תונחב רמושכ וימי תא תולבל ץלאנ ריעצה רענה .םמחל תא ךכ
תעשל ןיתמהו ובילב םירבדה תא רמש אוה .ותומ ינפל ותלאשמו ויבא תחנא תא חכש אל
.רשוכה

הארנ .תועבטמ רצוא אצמנ הכותבו םתיב רצחב הריפח התלגתנ דחא םוי .אובל הרחיא אל וז
םש וכרענש םימורגופה דחא לש וליצב ,ןומטמה תא םש ונמט תיבה לש םימודק םירייד יכ
.םדק ימיב

ונוצר לע ומאל עידוה אוה .דעומ אב יכ טילחה הז עגרב רשא ,הנבלו םאל החוורה האב תעכ
םוקמל הלוג יווה' ל"זח ירבד תא ימייקב ילוא" .םלועב ודועייו ומוקמ תא שפחלו תאצל
.התכרב תא ול הנתנ ,גאוד בלב ,איהו .םאל רמא ,"חומה תחיתפל הכזא 'הרות

שמיש העש התואבש ,גרובשלקינ ריעה לא רבד לש ופוסב והוליבוה בייל-השמ לש וילגר
תא לבקל תואינ הקלעמש יבר .שטירזממ דיגמה ידימלתמ ,הקלעמש יבר עדונה ןואגה התונברב
.החפשמה ינבמ דחאכ ,ותיבב ולדיגו ותוסח תא וילע שרפ ףאו ותבישיל םותיה רענה

וילא אב ,ועוצי לע ובכשב ,הלילב .היה תבש ברע גרובשלקינל בייל-השמ לש ואוב םוי
תלבוקמ ותרותש ,הז קידצ לש וליצב ףפותסהל תיכזש ,ינב ךירשא" :ול רמאו םולחב ויבא
לש העונת לכו הלימ לכ טולקתש ידכ ,תסכרפאכ ךנזוא השעו ךחומו ךביל חתפ .םימשב
הרבע גרובשלקינ לש הבר לצב הנושארה תבשה .רשואמו חמש בייל-השמ ררועתה רקובב ."קידצה
.םימיענבו בוטב וילע

:היה ךכ היהש השעמו .הגהנהב ןושאר קרפ בייל-השמ תא דמילש רבד עריא תרחמל

.םישנא םיאלמ תיבה ירדח לכו ,םיאצוי הלאו םיסנכנ הלא .םדאמ דימת המה קידצה לש ותיב
,עתפל .ןולחה ןדא לע התחינהו התעבט תא העבצא לעמ הריסה ,הידי תא לוטיל השקיב תינברה
טבמ .םיריהמ םידעצב תיבהמ תקחרתמה ,תטפורמ תומדב הניחבה ,הליטנה לפס תא החינמ הדועב
.שחרתמה תא הל ריהבה ןולחה ןדא רבעל ףוטח

הרהימ .'קספה' רוסיא ינפמ רבדל הלכי אל םלוא ,תיבה ישנא תא קיעזהל תינברה השקיב
הווש םימודא האמ" :הרמ קועזלו היפ תא תוצפל הלכי זא קרו ,תיזכ םועטלו 'איצומה' ךרבל
.רכינ קחרמ בנגה קחרתנ םייתניבש אלא ..."!םימודא האמ ,תעבטה

ץור .תולק ךילגר" :בייל-השמ לש ונזואב שוחלל רהימו ותשא תוקעז תא הקלעמש יבר עמש
םימודא האמ .הרומג הנתמב ול הנותנ תעבטה יכ ול רומאו ותוא גשה ,שיאה ירחא רהמ
..."!תוחפב הנרכמי לאו הייווש

תא ונזוא ךותל ארקו ודגבב זחא ,וגישהשכ .בנגה ירחא קלדו וילגר תא בייל-השמ אשנ
.ברה והוויצש

,םיפודיגו תופרח ךות ברה תיב לא והררגיו ריעצה םלעה וב זחאי הנה יכ בנגה היה חוטב
זעא אל ,ברה אוה הזכ םא" :למלמ לבלובמו ךובנ !ירמגל םיכופה םירבד אוה עמוש הנהו
."תעבטה תא ול בישמו דימ רזוח ינירה .ושוכרב תעגל

.וירבדמ וב רוזחי אל ברה .ךדיב תועט" :ול רמאו ,תולק רהרה ,שיאב טיבה בייל-השמ לבא
האממ תוחפב הנרכמת לא .תעבטה תא רוכמו ךל ,עמשת יתצעל םא .תעבטה תא ךממ לבקי אל אוה
םימשב תלבוקמ ךתבושת היהת זא .תוינעו תומותי תולכל םקלחתו םיטישכת הנק ףסכב .םימודא
..."ברה יניעב םגו

ןכאו ,הבושתב בושלו וכרדמ רענתהל טילחה אוה .ינעה בנגה לש ובילל קומע ורדח םירבדה
סנרפתהל לחה אוה .ויכרד תא הניש םדא ותואש דע בר ןמז רבע אל .בייל-השמ תצעכ השע
.תוירבה םע דסח למג ןורחאה ומוי דעו ויפכ עיגימ

בושחו ןושאר רועיש בייל-השמל היה גרובשלקינמ הקלעמש יבר לש הז לצאנ השעמ
ןה לדג םימילש ,םותיה רענה לש וביל רהוט תא םג תוירבה יניעל ףשח דבב דב .ויתוחרואב
.בוסאסמ בייל-השמ יבר קידצכ םלועב םסרפתנו תודיסחבו תודימב ןהו הרותב
ןורימ השמ םע םיידוהי םייח
הלפכמה תרעמ דיל (עבוכ שבוח) ןורימ השמ :ז"כשת


ןורבחב תיתחפשמ השיגפ

ל"אס לש ודוקיפב ,תימלשוריה הביטחב ,68 דודגב לייח ןורימ השמ היה םימיה תשש תמחלמב
וירבחו השמ ורשבתה ,םחל -תיב לש הרורחש רחאל ,המחלמל ינשה הלילב .ד"יה רפוע הקיבצ
םהיניע תא ומצע לחזב וירבחמ המכ .תולובג העדי אל השמ לש ותושגרתה .ןורבחל םהינפ יכ
.םדריהל חילצה אל ,הניש אלב תועש םישיש ירחא םג ,אוה לבא ,ומנמנו

עונצה םתיבב .השנמ ,ויבא תיבמ תונורכיזהו םירופיסה לכ ולעו ופצ ויניע דגנל
םשו לדגו דלונ םש ,תובאה ריעב וירוענ תונש לע בושו בוש רפסל ויבא גהנ םילשוריבש
םושמ ,הפואכ תיבה תסנרפל דובעל ץלאנ דליכ .החפשמ םיקהו רגבתהש רחאל םג ררוגתה
לכ דובכב סנרפתה ונממש עוצקמ ,טייח השענ ותורגבב .יקרוטה אבצל סייוג ,בקעי ,ויבאש
.ט"פרתב תוערפה ץורפ דע .םיברעה םהינכש דצל הוולשב ויח םה .וימי

ט"פרת תונורכיז

םהב וחבטו ,םהירבח ויה לומתא ךאש ,םידוהיה לע ריעה ייברע ולפנתה ארונ רקוב ותואב
ררוגתהש ,ד"יה לטסק ברה ,ודוד םהבו השנמ לש ותחפשמ יבורק םג ויה םהיניב .םחר אלל
ורג םה .הלצינ השנמ לש ותחפשמ .חבטנו דודה הנוע הרש ותייער יניעל .הסדה-תיבל ךומס
םיטיהרב ויתותלד תא ורציבו תיבב ורגתסה ,םורגופה לחהשכ .ונמור-תיב דיל ,היינש המוקב
תיבל תיבמ רבע 'דוהאי-לא חבטיא' תואירקבש ,םדה-אמצ ןומהה לא ופצ תיבה ןולחמ .םידבכ
.וממז תא עציבו

םינבלה םילגדב קופיסבו ןוהמיתב טיבה ,הריישב ןושארה לחזב היהש ,השמו ,עיצפה רחשה
םיחוטב ויה םה .דחפמ םידעור םידליו םישנ קר ואצמנ םיתבה בורב .םיתבה תוגג לע ופנוהש
.ןדריל וא רבדמל וחרב םירבגה בור .ט"פרת תמקנ תא םהב םוקנל םידוהיה םיאב הנהש

"?םתעגה ךיא"

וחתפנ הלפכמה -תרעמ ירעש יכ רשקב ול עידוה ,הליבקמ הקלחמב תרישש ,השמ לש ודוד-ןב
רהימו רקדנמוק ודקפממ שקיב אוה .קפאתהל לוכי היה אל השמ .הרורחש רחאל תודחא תוקד
םעפנ ,המינפ סנכנו רקדנמוקהמ דרי אוה .החתפל עיגהשכ התאג ותושגרתה .הרעמה רבעל
.השיערמ העתפה ול התפיצ ןאכש אלא .ולוכ

הרק דציכ ןיבה םרטב !ולש-ותשא תאו ויחא ,ומא ,ויבא תא ותמהדתל הליג הרעמה ךותב
תא ופיצה הליגר-יתלב תושגרתה לש תועמד .ויבא םע זועב קבחתמ ומצע תא אצמ רבדה
.לאש ,"!תוירי שי ,המחלמ שי ןיידע !?םתעגה ךיא" .םהיניע

"!ןורבחל וישכע"

תיבל ךומסה ,רלנש הנחמב הנכש הביטחה .תימלשוריה הביטחה לש שילש זא היה ,םחנמ ,ויחא
,םחנמ" :ויבאמ ןופלט תחיש חאה לביק ,ןורבח רורחש לע תושדחב רסמנש רחאל דימ .וירוה
ריכה ןכש ,עתפומ היה םחנמ .דקופ ןוטב ורמאנ םירבדה ."!ןורבחל וישכע יתוא חקול התא
המחלמ שי ןיידע ,אבא לבא" .עיגפמב םירבד עובתל גהנ אלש ןידעו עונצ םדאכ ויבא תא
,"יל תפכא אל" .רתוול ןכומ היה אל באה .ותנווכמ ואינהל הסינ ,"!תונכוסמ םיכרדהו
."הזה עגרל יתיכיח הנש םיעברא" ,רמא

.הלפכמה -תרעמל ותחפשמ לכ תא עיסהו בכרו רושיא גישה הרהמ דע .הרירב הרתונ אל םחנמל
ויבא לש זעה ןוצרה לומ דומעל היה לוכיש רבד היה אל לבא ,תוירי ידה ועמשנ ןכא ךרדב
.הלפכמה-תרעמל עיגהלגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


המדרהב הלימ

?הלימה תעשב תוחפ לובסיש ידכ ,לומינה תא םידרהל יוצר םאה :הלאש

ומצע תא קדב - לומינ" וניבא םהרבאש ,יול יבר רמא (ט,זמ תישארב) הבר שרדמב :הבושת
ידכ ,רעטצנו שיגרה אלא" - ןיטולחל תאז ללש אנהכ רב אבא יבר ךא ,"לוהמ ומצע אצמו
."ורכש ה"בקה לופכיש

אל ,תאז םע .(ב,גפ מ"ב .א,הפ ק"ב) םיחותינל המדרה יעצמאב שמתשהל ועדי ל"זח ןמזב
אוה "וניאר אל" םג ,חיכשו ליגר רבדב .יאופר ךרוצ ךכב היה אל םא ,לומינ ומידרהש עודי
.היאר

לש הניינע .באכ שיגרמה רשב ,ימשג רשבב השעית תירבהש דחוימ ןיינע שי הלימה תווצמב
.םייעבטה וירדגב אוהש יפכ ,ימשגה רשבב םג שדוק-תירב-תוא םותחלו השודק רידחהל הלימה
.ה"בקה ןיבל וניב תירבה תתירכב ומצע לומינה םג ףתתשמ ךכ

תוקונית לומל םילהומה תצקמ הנורחאל ושדיחש גהונהמ םיבר הארוה ירומ םיגייתסמ ןכל
ללכ-ךרדב) הקרזהב קוניתה יבאכ תא ןובשחב איבהל שיש ,םינייצמ םיאפור .תימוקמ המדרהב
םיאפור שי .הקירזה תעפשה הגפש רחאל םירבגומה ויבאכ תא ןכו ,(תוקירז המכב ךרוצ שי
תאז עצבל ןיא ןכל .תויושיגר ללגב יאוול -תועפות תויהל תולולע המדרה לכבש םינעוטה
.יאופר חרכה אלל

,תיאופר הניחבמ ,רשפא םא לבא ,לומינה תא םימידרמ ןכא (םילוע ומכ) םירגובמ תלימב
קר .הלימה תלועפ תא שיגרמו הרכהב לומינה אצמנ הבש ,תימוקמ המדרהב תאז תושעל ףידע
.תיללכ המדרה ומידרהל םיליקמה שי ,שממ הווצמ הניא ןיידעש ,רג תלימב
יפכ .וצ,ג שא ידירש .אי ,הירא בל .גנ ד"וי ,בל יכרעמ .ה ,בקעי רוצ .מק ,ב"ח רשוי ירמא :ת"וש
.זע,ל םיללכה סרטנוק ,דמח-ידש .ח 'יס הלימ ירעש .טער 'מע ד"וי גהנמו הכלה ירעש .טי,ןרהאזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי
דורב םחנמ :ךרוע"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il