620 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

תודלות תשרפ * (20.11.98) ט"נשת'ה ולסכב 'א * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


תונכוסמ תוחלצה


תיתד-יטנא התסה יכ ,תוחיכומ תוימוקמה תוריחבה תואצות
בוט-אל ירוביצ םילקא רשבמ רבדהו ,ילרוטקלא לובי הבינמ
בורקה ןמזב


הלע ןחוכש ,תויתדה תוגלפמה ברקב החמש ייוטיב וררוע תוימוקמה תויושרל תוריחבה תואצות
רתוי הבחר הייארב םלוא ,תיתתיכו תיתגלפמ הייארב תיעבט הבוגת ילוא וז .ץראה יבחרב
.רקיע לכ הדורו הניאש הנומת תוריחבה תואצות תורייצמ

הלע .זכרמה תושלחיהו תווצקה תוקזחתה לש תומגמ לע תוריחבה תועיבצמ הנושארבו שארב
תואיצמ וז .תויתד-יטנאה תומישרה לש ןחוכ רבג ליבקמבו ,תויתדה תוגלפמה לש ןחוכ
.תד יניינעב םיטהולו םיזע םיקבאמל בחרנ רכ תרצויה ,תנכוסמ

,תאזה התסהה .ילרוטקלא לובי הבינמ תיתד-יטנא התסה יכ ,תוריחבה וחיכוה ןכ-ומכ
תוגלפמהמ םיעיבצמ לש הדידנל המרגש איה ,יתדה רוביצה ינפמ םינומהה תא הדיחפהש
תדדועמ ,העבטמ ,החלצה .םייתדב םחליהל וחיטבהש ,תויתד-יטנאה תומישרה לא תולודגה
.בורקה ןמזב בוט-אל ירוביצ םילקא רשבמ רבדהו ,חצנמה סוסה לע בוכרל ףיסוהל

התסה שיו םיבוד ןיא

,תווצמו הרות ירמוש םניאש ימ םג ,םישנאה בור .יתד-יטנא ונניא ולוככ ובור רוביצה
לארשי בל המכ דע תוארל לק תוטקש תוחישב .לארשי תשרומ תא םידבכמו תודהיל הקיז םישח
יובילב ףרה אלל םיקסועה םימרוג שי .התסהה ביכרמ סנכנ ןאכ םלוא .ותרותלו ה"בקל רע
.יתדה רוביצה דגנ ,תוימשיטנאה לובג לע ,תיארפ התסה

םוש םזוי וניא ידרחהו יתדה רוביצהש םינש רבכ .'תיתדה הייפכה' יפלכ וסירתה םעפ
שיאו ,תותבשב רודיבו יוליב ירתא דועו דוע םיחתפנ םילשוריבו ביבא-לתב .תיתד הקיקח
ףסאמ תמחלמ םחליהל םיסנמ רתויה לכל .םוגעה בצמה תא תונשל ונחוכב שיש בשוח וניא רבכ
ואובי הנה-הנהש רוביצה תא ףרה אלל םידיחפמ ןכ-יפ-לע-ףאו .ראשנש טעמה לע רומשלו
.תויחל יתד-אלה רוביצל ונתיי אלו םייתדה

טעמכ ידרחהו יתדה רוביצה ןהבש םירעב םג םינורחאה םישדוחב הללותשה תיתד-יטנאה התסהה
ינפמ רוביצה תא םיריהזמ םייטילופ םימרוג לבא ,רעי ןיאו םיבוד ןיא .שגרומ וניא
.תודחה םיינישה ילעב םיבודה

םיתיסמה תא עיקוי בחרה רוביצהש הוויקש ימ .הליעיכ הררבתה תאזה התסהה ,ונרעצל
ןועמ תחיתפ דגנ ומחלנש ימ .בזכאתה - ונייח תא םיריכעמש הלא דגנ האחמ תעבצה עיבציו
הגיאדמ המגמ וז .וחצינ - יתד רפס-תיב תיינבו הווקמ דוסיי ,תסנכ-תיב תמקה ,יתד
.תבאוכו

םיפתושמ תוחוכב

תויתד ןניאש םירעמ םייתד םיבשות לש םהילגר תא קוחדל ןויסינה אוה רתוי דוע רומח
לכב םייתדה םיבשותה םיררוגתמ ,תוידרחו תויתד תונוכש ןהב ןיאש ,הלאכ םירעב .קהבומב
םיתיסמה םיחיגמ דימ ,םהל םיצוחנה תודסומה תא םיקהל םישקבמ םהש עגרב םלוא ,ריעה יקלח
."קרב-ינבל וכל" :םיקעוצו םייעוצקמה

.ול םיקוקז םניא םמצע םהש דסומ תמקהל דגנתהל םינכשה תא ענכשלו האנש תובלל דואמ לק
אל וז - הנעט התוא תעמשנ םוקמו םוקמ לכבו ,הנוכשל הנוכשמ תודסומה תא םישרגמ ךכ
םיכירצ םייתדה תודסומהו ,תיתד הנוכש ריעב ןיאש ,היעבה קוידב וז לבא .תיתד הנוכש
!והשלכ םוקמב םייקתהל

.יאוולה .עגריי וישכעו תוריחב יכרוצמ עבנ רוכעה יתד-יטנאה לגהש תווקל םיצורה שי
לע ורחבנש ימו ,רוביצה ןעמל ,לוכיבכ ,םילעופ םהש ןמזה לכ חיכוהל םיצור רוביצ ירחבנ
תומגמה ןיא ןכ-לע .'םייתדה תא םירצוע' ןכא םהש חיכוהל וצרי יאדו יתד-יטנאה סוסה
.בוט תורשבמ וללה

-ףותישו תורבדיה לש םיסחי תוכרעמ חתפל אוה תאזה הנצקהה לע רבגתהל דיחיה יוכיסה
.תודהיהו הרותה ייח לש םתוחתפתהב הרצ הניא םניעש ,רתוי םינותמה םימרוגה םע הלועפ
תוחוכב .םעה יקלח ןיב םינדמ רוחרח דגנו התסהה דגנ קבאמל הלא םימרוג סייגל ךירצ
.התסהה תא עינכהלו האנשה תא עיקוהל רשפא םיפתושמםירפס- תודיסחב םיכרע

לגס םעבשי ברה תאמ
רבחמה תאצוהב
םיכרע לש יניינעו רצק רואיב - רתויב הבושח תידיסח-תינרות הריצי לש ןושאר ךרכ
שדקומ ןושארה ךרכה .םדקתמל םגו ליחתמה דמולל ץוחנ רזע רפס .תודיסחה תרותב םיגשומו
.03-9606867 'לט .'מע 408 .א תואה יכרעל ולוכ

הרורב הכלה םע ילבב דומלת

הרורב הכלה ןוכמ תאצוהב
תועיפומ דומע לכ תיתחתב .הכלה רוריבו הרורב הכלה םע ,ילבבה דומלתה לש השדח הרודהמ
.02-6521259 'לט .ארמגה תקסוע ןהבש תוקוספה תוכלהה

- ונמע תוכילהו הרותה

יסורע ןוצר ברה תאמ
ם"במרה תנשמ ןוכמ תאצוהב
לכמ .לארשי -םע תוכילהל םירושקה םיניינעב ,עובשה תוישרפב םינויע םהבו םיכרכ ינש
.03-5351119 'לט .םיילאוטקא םיניינעב תוכרדהו םיחקל רבחמה קיפמ השרפ

- ונתלחנ ירע

הנאת ךורב תאמ
רבחמה תאצוהב
תוידוהי םירעל שדקומה רפס שיגמ ,םילשוריב הקיתעה ריעב הרות-דומלת להנמ ,רבחמה
.'מע 198 .וחיריו הזע ,ופי ,םכש - וניתורוקמב ןתובישח לע םיעדוי לוכה אלש ,תובושח
.02-6272498 'לטשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .תודלות תשרפל


"םירעש האמ"ל םיכוז ךיא

רוג" :והוויצ ה"בקהו ,בערה תנשב םירצמל תדרל לקש רשא ,וניבא קחצי לע תרפסמ ונתשרפ
,הנוחש הנש התייה וזש יפ-לע-ףאו ,ץראב ראשנ ןכא קחצי ."ךכרבאו ךמע היהאו ,תאזה ץראב
.המדאה תא ערז

השגדהה רשפ המ ."םירעש האמ איהה הנשב אצמיו איהה ץראב קחצי ערזיו" :הרותה תרפסמ
."השק הנשהו השק ץראהש רמול ?המל םהינש" :י"שר שרפמ ?"איהה הנשב" "איהה ץראב"
קחצי חילצה תאז-לכב ,לודיגל השק התייה עקרקהו תרוצב תנש התייה וזש יפ-לע-ףא ,רמולכ
.האמ יפ - "םירעש האמ" הנממ איצוהל

אלפומ סנ

:םישוריפ ינש י"שר איבמ "םירעש האמ" ןיינעב

ץראה ,רמולכ ."האמ - הודמאש תחא לע התשעו ,תושעל היואר המכ הודמאש" ,דחא שוריפ
.בינהל הרומא תאזכ עקרקש יפכמ האמ יפ לודג לובי הבינה

תא הבינה רבכ עקרקהש ירחא ,רמולכ ."היה תורשעמל הז דמוא ,ורמא וניתובר" ,ינש שוריפ
יפ ומצע תא ליפכה לוביהו אלפומ סנ רצונ ,תורשעמ תשרפה ךרוצל האובתה תא ודמאו הלובי
.האמ

?רשועה ןיינמ

ימואתפה רשועה רשפ תא ריבסמ אוה םלוא ,יעבט-לעו אלפומ סנ בייחמ םנמא ינשה שוריפה
הדובעו רקב הנקמו ןאצ הנקמ ול יהיו" :הרותה תרפסמ "םירעש האמ"ה רחאל .קחצי רשעתנש
?לודג הכ רשוע קחציל ןיינמ ."םיתשלפ ותוא ואנקיו ,הבר

,הלגרהמ האמ יפ לודג לובי הבינה עקרקהש ,ןושארה שוריפה יפכ קר םירבדה ויה וליא
,"איהה הנשב"ו "איהה ץראב" הז היהש ,רוכזל ךירצ .רשועה רשפ תא ריבסהל ךכב ןיא ןיידע
רשאכ םלוא .אתובר וז ןיא הבוט הנשו הבוט עקרקל סחיב ילואו ,השק הנשבו השק עקרקב
.קחצי תא רישעהל היה לוכיש רידא עפש רבכ הז - האמ יפ המצע תא הליפכה הלשבה האובתה

רשעמה תוכזב

ונדמלל וצר םא ?"היה תורשעמל הז דמוא"ש וניתובר םישיגדמ עודמ ,ןיבהל שי ןיידע ךא
תאז זומרל אלו שוריפב תאז רמול םילוכי ויה ,החימצה רחאל התייה האמ יפ לוביה תלפכהש
.תורשעמה ןיינעב

תוכזב אקווד לודג הכ עפשב קחצי תא ךריב ה"בקה .הכרבה תביס תא הריבסמ וז השגדה אלא
,"רשעתתש ליבשב - רשע" ל"זח רמאמכ ,תורישע לש הלוגס הנומט וז הווצמב .רשעמה תווצמ
שוכרה תלפכה ידכ דע ושוכר תא ה"בקה ךרבמ ,ה"בקל ולובימ רשעמ שירפמ ידוהי רשאכ ןכש
,עבטה ךרדב לוביה לדג הליחתבש הזכ ןפואב אקווד הכרבה האב ןכל ."םירעש האמ" - האמ יפ
הכרבב ה"בקה וכריב - תורשעמ ךרוצל ותוא דמא קחציו לשב היה רבכ לוביהש רחאל ,זא קרו
."םירעש האמ" לש הלודגה
(212 'מע ,ה ךרכ תוחיש יטוקל)

בקעיל קחצי תכרב :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהרות תוכרב

- "שוריתו" ,דומלת הז - "ןגד בורו" ,הנשמ וז - "ץראה ינמשמ" ,ארקמ הז - "םימשה לטמ"
.הרות לש הניי איהש ,הדגא איה
(הבר שרדמ)


היורש הניכשה

הניכשהש ,איה הלודגהו תיתימאה הכרבה - "ץראה ינמשמו םימשה לטמ םיקולאה ךל ןתיו"
.ץרא תניחב - םייצראה םירבדבו ,םימש תניחב ,םיינחורה םירבדב ,רבד לכב היורש
(בו'צכוסמ םהרבא יבר)


םייניעה לומ

וליאו ,"ץראה ינמשמו םימשה לטמ םיקולאה ךל ןתיו" ןושלב וכריב בקעי תא קחצי ךריבשכ
ןכש ."ךבשומ היהי ץראה ינמשמ הנה" - רתוי תישחומ ךרדב םירבדה ורמאנ וישעל הכרבב
הנה" תניחבב ,םייניעה לומ לוכה תא תוארל הצור אוה ;'הב ןוחטיבה לע ךמוס וניא וישע
."ץראה ינמשמ
(אנלטמ דוד יבר)


המרוע דגנ המרוע

הפילקה ךותל השודקה תוצוצינ תליפנש םושמ ?המרמב אקווד תוכרבה תא בקעי לטנ עודמ
,הווחו םדא תא המירש ,"םורע היה שחנהו" :(ב תישארב) רמאנש יפכ ,המרוע ךרדב התייה
לא ולאה תוצוצינה תאלעה םג ןכל .הפילקה ךותל השודקה תוצוצינ תליפנל םרג הז אטחו
."לתפתת שקיע םע" תניחבב ,המרוע ךרדב תויהל הלוכי השודקה
(ג"שת םירמאמה רפס)


המרמב רוריב

לכוא םדאשכ ,המגודל .אקווד המרמ ךרדב השענ םיימשג םירבדב םיאצמנה תוצוצינה רוריב לכ
,השודקב ללכנו לכאמבש ץוצינה הלוע ,איהה הליכאה חוכב ללפתמו דמול ךכ-רחאו םימש םשל
.ללכ הארנ רבדה ןיא הליכאה תעשב יכ ,'המרמ'ב השענ הזש אלא
(ץ"יירה ר"ומדא)


ןויסינכ רשוע

איה תורישעהש יפל ."ןתייו רוזחיו ןתיי" :י"שר שרפמ "םיקולאה ךל ןתיו" קוספה לע
שכרנה רשועב ןויסינה לודג דחוימב ."ותערל וילעבל רומשה רשוע" תניחבב ,םדאל ןויסינ
- אעמק-אעמק ,הגרדהב אובי עפשהש הכרבה התייה ןכל .םדאה תא תיחשהל לולע רבדהו םואתפ
."ןתייו רוזחיו ןתיי"
(רפוס בתכ)


תידימת החמש

ימ לבא ,תויהל ךירצ ךכש בשוחו לגרתמ אוהש דע ,דבלב תינמז ותחמש - תחא-תבב רשעתמש ימ
ידכ ,הגרדהב רשעתיש בקעי תא קחצי ךריב ןכל .תידימת ותחמש םג ,הגרדהב ךלוהו רשעתמש
.תידימת היהת ותחמשש
(הרות ינינפ)


תוכרב רשע

תרשע .םלועה ארבנ םהבש תורמאמ הרשע דגנכ ,תוכרב רשעב ךרבתנ בקעיש רמאנ שרדמב
ןכל .תווצמהו הרותה םויקב יולת םלועה םויק ןכש ,תורבידה תרשע דגנכ םינווכמ תורמאמה
תונתינ םמויק ידי-לעש ,תורבידה תרשע םע תורושקה ,תורמאמה תרשע םע תורושק תוכרבה רשע
.םלועל תוכרבה
(תוחיש יטוקל)

עובשה תרמיא


רשי שאר

ןואגה ביגה .ם"במרה םשב המ-רבד טטיצ הלהו ,ידוהי םע םעפ חחוש קסירבמ םייח יבר ןואגה
."הזכ רבד רמא אל ם"במרה" :תונקספב

טוטיצ ןיאש תואדווב עובקל ידכ ,ם"במרה יבתכ לכב ךכ ידכ דע יקב התא יכו" :שיאה המת
."!?וירפסב הזכ

םוקע ןויערש ןיטולחל יל רורב לבא ,ם"במרה יבתכב ךכ ידכ דע יקב ינניא" :ןואגה ריטפה
..."ם"במרה לש רשיה ושארב תולעל לוכי היה אל הזכתודיסחה יכרד


דיסח לש הניש

לש 'ה תדובע לע םג לח "ןשי ןיב רע ןיב ,םלועל דעומ םדא" (ב,ג אמק-אבב) יתכלהה ללכה
דחא לכ לש ותבוחמו ,הנישה תעשב בכשל םדאה ךירצ דציכ תוכלה שי הנושארבו שארב .ידוהי
לש םיפסונ םידדצ הריאמ תודיסחה תרות .ידוהיכ ןושילו הנישה תעשב ומצע לע טולשל דחאו
.הנישה תעב שחרתמה

םהיתוחרוא רחא בורקמ בקעש ,םימימת-יכמות תבישי דסיימ ,ב"שרה ר"ומדא ק"כ לע רפוסמ
םידירומ ויה ברעב .םידומילה םלואב םינשי ויה םירוחבה .הבישיה ידימלת לש םתוגהנתהו
רקוסו םלואה ךותל הלילב סנכנ יברה היה םעפל םעפמ .תוטימה ויה הלאו ,םילתכהמ ץע יפדמ
.םשאר לע הפיכהשכ ,םדיצ לע םינשי םתוארל דואמ הנהנ אוה .םינשיה םידימלתה תא
לע ןיע םישל הרומ היה ,םשאר לעמ הטמשנ הפיכהש םידימלתב ןיחבה רשאכש ,םירפסמו
.םימש-תאריב הדירי לע הרומ רבדה ןכש ,תיללכה םתוגהנתה

םייח תביאש

ימ" :תודיסחה תרותב רמאנ ךכו .םירחא תוזוחמל הלוע שפנה לבא ,ןשי ףוגה הנישה ןמזב
רשאכ ,הלילב הנה ,המוצע העיגיב בלבש הדובעב קסוע וא ,הלודג הדיקשב הרותב קסועש
תוימינפב וא הרותבש אילגב - הרות ישודיח הל םילגמ ,םייח הל תבאושו הלעמל הלוע ותמשנ
.(תבטב ד םוי םויה) "םויה תדובעב ותדובע תדיקש יפכ שיא-שיא - הרותה

:(1420 'מע ,ד קלח םירוביד-יטוקיל) תירויצה ונושלב תאז ראתמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
לכ חלושו הנאו הנא ךלהתמ רמושו ,טעמ הב םישנא .תררוש הכשחה ,הליל תעל ,תבכרה תנחתב"
.ןותחתה םלועה תמגודב אוה ןוילעה םלועה .םשל וז תבכר ,ןאכל וז תבכר - וכרדל ןורק
המשנ לכ חלוש לאכימ ךאלמהו ,םיכאלמ הלעמל םיבבותסמ ,הנישה תעב תולוע תומשנהשכ
,קקזנה ינולפ רובעב םילבור המכ סייגל ול עיצהו ולש דידי םוי ותואב שגפש ימ .הלכיהל
ימו .הקדצה לכיהל ןתוא םיחלושו וללה תומשנה יתש תא םיכאלמה םיפרצמ - םיינשה ושע ךכו
."הרותה לכיהל ותוא םיחלוש - םוי ותואב הרות דמלש

רפס תא ומע דומלל ,ב"שר יברה ,ויבא ליחתה הנש הרשע-תחא ןב היהשכש ,רפיס ץ"יירה
הלעמל הלוע המשנה הנישה תעבש ,(אי,די ר"ב) רמוא שרדמה" :ויבא ול רמא םעפ .אינתה
הרמא וא ןיינע ןיבהל איה 'םייח תביאש'ב הנווכהש ,םישרפמ םידיסח .םייח הל תבאושו
ךותמ םדריתו ,תדמלש אינתה רועישב רהרהת ,הנישה ינפל 'ליפמה' תכרב תרימא ירחא .אינתב
.(16 'מע ה"שת תוחישה רפס) "אינתב הבשחמה

יניס-רה דיל הניש

ךרד יברה רבע ,הלילב ,םעפ .יברה רדח ינפלש רדחב ןושיל גהנש תרשמ היה ןקזה ונברל
ונוגינב ,יברה רמא .ינשה ודיצ לע עגר ותואב ךפהתה תרשמהו ,וב ןשי תרשמהש רדחה
."!?ינש הדיצ לע ךפהתתו דחא דצ לע בכשתש ,הזה םלועל המשנ ודירוה ךכ םשל יכו" :עודיה
.דימו ףכית ותנשמ םק היה ,ךפהתהל הצרו דחא דצ לע בכש רשאכ ,זאמ

,הטימב בכשלו םידגבה תא טושפל הזעהו הפצוח וז" :םעפ רמא םינושארה םידיסחה דחא
םידגבה תא טושפל לבא ,הרירב ןיאו םימדרנ רשאכ אלימ .'ימצעל ישפוח ינא וישכע' רמולו
.םייקמ האנו שרוד האנ היהו "!הלודג הפצוח וז - ןושיל בכשלו

היה אל אבצה תא בזעש רחאל םגש ,ראצה אבצב לייח היהש ,דחא ידוהי לע ורפיס םידיסח
יכלמ ךלמ ינפל ,ךכ םדו רשב ךלמ ינפל םא :רמוא היהו .אבצב םימק הבש העשה רחא ןשי
.הליפתה ןמז עיגהש דע םיליהת רמוא היהו םוק םיכשמ היה אוה !ןכש לכ אל םיכלמה

תעשב שרדמה-תיבל םיאב ויהש ,םיריעצה םידימלתה לע םידחא ומערתה שטיוואבוילב םעפ
:יברה ךכ לע בישה .רמאמה תעשב םימדרנ ויהו ,ב"שרה יברה יפמ תודיסחה ירמאמ תרימא
..."לודג ןיינע איה םג ,יניס רה דיל הניש"


הלואגל הייפיצב


תא יתרכזו' בותכש ,לארשיל הלואג דימת הנמדזנ תובאה תוכז ליבשב :ןועמש יבר רמא"
?'רוכזא ץראהו' והמ .'רוכזא םהרבא יתירב תא ףאו קחצי יתירב תא ףאו בקעי יתירב
."ךלמה דוד םהמע לילכהל
(בע יתוקוחב רהוז)

היהש השעמ


תידוהיה הדוקנה

םהבו ,םיחרזא לש תינומה החירב הלחה ,היסורל הינמרג תואבצ ץורפ םע ,א"שת תנש יהלשב
ברה לש ותחפשמ םג התייה םהיניב .הנידמה םינפ לא לובגל תוכומסה םירעהמ ,םיבר םידוהי
.הניארקואבש גו'צנמרק לש לעופב ברכ ןהיכש ,יקסבונירמ היעמש

היחמ יאנתבו ריוואה ןמ תוצצפה תחת ,תונכס יריתעו םיכרפמ םידודנ לש םישדוח רחאל
םיטילפ לש לודג זוכיר הווהתנ םש .הרכובבש דנקרמסל יקסבונירמ תחפשמ העיגה ,םישק
.ד"בח ידיסחמ םיבר םהבו ,םידוהי

והוריכה םתצקמ .דנקרמסב םידיסחה לש םברכ יקסבונירמ ברה לש ודמעמ רכוה הרהמ דע
די שמישו ויבא יפמ הרות דמל ,ונב ,םייח .ותוישיא לעו וילע ועמש םירחאהו תישיא
.תונברה יניינע לכב ויבאל עייס רבכ ,םימי-לוע רוחב ותויה תורמל .ונימי

םויקב שפנה-תוריסמ השרדנ רקיעב .שממ שפנ-תוריסמ עבת השודקבש רבד לכ םימי םתואב
.דוסב רבדה לע רומשל היה השק םגו ,תישחומו הלודג הנכס התייה וז םירוהל .הלימ תווצמ
וירוה לע ןישלהל הלולע איהו ,ולש תלפטמה יניעל ףשחנ ,םידלי ןגל ךלוהה ,קונית וליפא
הרצק ךרדה ןאכמו הנכסב ןותנ םירוהה לש יתרבחהו ילכלכה םדיתע ,הזכ הרקמב .םלילפהלו
.שוריג וא רסאמ ,רצעמל רתויב

הלמ תמייוסמ החפשמש םילגמ ויה תונוטלשהשכ .להומה וילע לביק ןוכיס לש התוחפ אל הדימ
ךות הריקחל להומה ןמזוה ,בוטה הרקמב ,זאו .להומה ימ תולגל התוא םיצלאמ ויה ,הנב תא
עורגה הרקמב .לומל דוע ףיסוי אלש תובייחתה לע םותחל וצוליאו םירומח םישנועב םויא
הרצונו םעוצקמב קוסעלמ םיבר םילהומ ולדח תונכסה דחפמ .ריביסל דימ חלשנ היה ,רתוי
.םילהומב רוסחמ לש תישממ היעב

.הלימה תונמוא תא דומלל וב וריצפהו ,ברה לש ונב ,ריעצה םייח לא ונפ םידיסחה ינקז
.םיבר תוקונית למו עוצקמה תא דמל ,דבכה ןוכיסה תא וילע לביק םייח

שורדה ןמזה - םיישדוח וא שדוח ינבכ אלא ,םימי הנומש ינב םילומינה ויה אל ללכ ךרדב
.ךכל ולשב םייתביבסה םיאנתהשכ וא ןבה תלימל שורדה זועה תא סייגל םירוהל

היה - ונב תא לומל ואוביש שקיבו ברה רג ןאכ םא לאשו תיבה חתפב םדא בצייתהש םעפ לכב
ןכא אוה םא עדי אל םלועל ,ינומלאה שיאה תובקעב ךלהשכ .המיעפ ריסחמ םייח לש וביל
הרטשמה ול הנמטש תדוכלמ ךות לא רשייה אוה דעוצ אמש וא ידוהי קונית לומל ךלוה
.תיאשחה

הרכמתה איה .רגובמ ליגב הנתחתהש היידוהי השיא הררוגתה וירוגמ םוקממ קחרה אל
םעפ אלו ,הצורחו הזירז תדבוע הבשחנ וז השיא .החפשמ םיקהל 'יאנפ' הל היה אלו התדובעל
.םיפסונ םירוטיעבו יחרזאה 'ןינל תוא'ב התכז

ןיגפהל הלדתשה ףא איה ,תאזמ הרתי .תווצמו הרות םויקמ ירמגל הקוחר התייה השיאה
םע רשק םוש היה אל ידוהיה הלעבל םג .ונממ ףדונ תודהי לש חירש המ לכל טלחומ רוכינ
.תווצמ ירמוש םידוהי

איבמ המ .וכרדנ וישוחו תלדה תא חתפ םייח .יקסבונירמ תיבב השיאה הבצייתה דחא םוי
.תוירשפא תולאש ינימ לכל תונוש תובוגת ןיכמ לחה רבכו ,ומצע תא לאש ,השיאה תא ןאכל
.המינפ סנכיהל הנוצרב יכ הזמרו היתוביבס תא תונדפקב הרקס השיאה

.הלאש ,"?להומה התא"

.הלאשב בישה ,"?ךנוצר המ" .הקזוחב םלה ,םיתמאתמ ויתוששח יכ חכונש ,םייח לש וביל

ונל דלונ ןב" .היניעב ששח ההזמ אוה יכ םייחל היה המדנ ,הנושארל ,זאו וב הטיבה איה
.הלוקב העמשנ תושגרתהו הרמא ,"ותוא לומל אובתש דואמ הצור ינאו

,וז השיאש לכעל ול היה השק .תפסונ הקידב אלב הירבדל ןימאהל ידכמ ריהז היה םייח
רובעב הייחו הדמעמ תא ןכסת ,תונוטלשה לע תלבוקמ הכו ,התודהיל תרכונמ הכ התייהש
.הנבל הלימ-תירב

הלגתי םאש תעדוי ינא" .ויתובשחמ תא תארוק ,הרמא ,"יילע בשוח התא המ תעדוי ינא"
."יל םירקי הכשו בר למעב יתגשהש תונייטצהה תותוא תאו םירוטיעה תא ינממ ולטיי ,רבדה
ראשנש דיחיה רבדה" ,עגר רובעכ הרמא ,"ינש דצמ" .היתפש תא הכשנו היניע תא הליפשה איה
ירמגל ימצע תא קתנא - השעא אל הז תא םג םא .ינב תא לומל תורשפאה אוה יתודהי לכמ יל
םירבדה לכ תא דיספא םא וליפא ,הנכומ ינניא ,תודהיהמ ירמגל קתניהלו ,ייתובא תשרוממ
."ייח תא יתעקשה םרובעבש

תא המע םאית אוה .השיאה לש התונכב קפס ובילב רתונ אל תעכ .ירמגל םומה היה םייח
רשוא לש תועמד .היניע תא תועמד ופיצה ונממ הדרפנשכ .הנב תא לומי ובש ןמזהו םוקמה
.הדות-תרכהו

עדונ להומ שמיש אוה .תראפתל תידיסח החפשמ ןאכ לדגלו לארשי-ץראל תולעל הכז םייח 'ר
דלי סינכהל םייסש רחאל תודחא תוקד ,הנשה ןוושחרמב ו"טב .ןורחאה ומוי דע שקובמו
הרורצ ותמשנ היהת .המימשה הרוהטה ותמשנ התלע ,ה"ע וניבא םהרבא לש ותירבב ףסונ ידוהי
.םייחה רורצב
רנילק ןימינב םע םיידוהי םייח
םירפסמ םילוב :ידוחייה ףסואהו רנילק


תסנכ-יתב לע םירפסמ םילוב

,הינמרג יבחרב םיצאנה וללותשה זא .'חלודבה ליל'ל הנש םישיש םלועה ןייצמ ולא םימיב
ךייר'ב תסנכה-יתב תיברמ תא שאב ולעהו םיידוהי םינבמ יפלא וסרה ,םידוהי םיעשתכ וחצר
9-8 ,ןוושחרמב ו"ט) הז ךיראתל תימלועה תועדומה הרבג ןורחאה רושעב .'ישילשה
ילוב תקפנה איה תוצופנה תחא .תונוש םיכרדב ותוא תונייצמ תובר תונידמו ,(רבמבונב
.ערואמה תא תונייצמה תומתוחב הז םויב ראודה ירבד תמתחה וא ראוד

הדיצל ."ןורכיזה אוה הלואגה דוס" טפשמה תא אשונה לוב הינמרג ברעמ הקיפנה רושע ינפל
תיחרזמה ןילרב םג הקיפנה רתוי ןכמ רחאל םייתנש .ןדאב-ןדאבב רעובה תסנכה-תיב הארנ
יפ-לע ,גרובניינארוא בוחרב ,'שדחה' תסנכה-תיב הארנ דחאב .ךיראתה ןויצל םילוב ינש
.תסנכה-תיב תלהקמב חצנמו ןיחלמ ,יקסבודנוול יול לש ונקויד ינשבו ,19-ה האמהמ רויצ
.תסנכה-תיב תוסירה ןיב אצמנש ,ףסכ יושע 'דימת רנ' הגיצמ הפטעמה תמתוח

רתויב לודגה ףסואה

םג ותושרב .רנילק ןימינב ידיב הארנכ יוצמ ,תסנכ-יתב אשונב רתויב לודגה םילובה ףסוא
םגו אוהש ,(58) רנילק .'חלודבה ליל' תא םינייצמה םיפסונ םילובו ליעל ונייוצש םילובה
לש סופדה-תיב להנמ הנורחאל דע היה ,םילשוריב יעיבש רוד םה (גרבדלוג תיבל) ותשא
.תירבעה הטיסרבינואה

םישימחו האמ ףסואה ללוכ םויכ .םינש הרשע-עבשכ ינפל ףוסאל לחה תסנכה-יתב ילוב תא
ילוב םישימחכ עיפוה דבלב לארשיב" .אשונב תונוש ראוד תומתוח ןהילעש תופטעמ ןכו םילוב
ילוב םישולשכ דוע םימייק ךכ לע ףסונו ,םילוב םיעבשכ דוע וספדנ ולוכ םלועב .תסנכ-יתב
.רנילק טרפמ ,"םעה תלהנמ ימיב םישימש ויהש לארשיל תמייקה ןרקה לש תסנכ-יתב

שוריגה ינפל דרפס

.דועו היגלב ,דנלוה ,הירטסואכ תונידמ םג םידחוימ םילובב ונייצ 'חלודבה ליל' תא
לתוכ אוה ונממ רתונש לכו ,המחלמה ךלהמב תסנכה-תיב ץצפוה ,הידווש תריב ,םולהקוטסב
,תיכ'צ םילוב תרדס םג שיו .תידווש ראוד תמתוחב חצנוה הז דירש .שדוקה-ןורא םע חרזמה
.גארפב 'יונטלא' עדונה תסנכה-תיב לע

,לשמל .שממ םיקתרמ םהב שי .םלועה לכמ תסנכ-יתב ילוב ללוכ רנילק לש ףסואה רקיע םלוא
,הייסנכל ךפה שוריגה רחאל .םידוהיה שוריג ינפל ודלוטב תסנכ-תיב הארנ ובש ,ידרפס לוב
לוב ,לשמל ,וא .ידוהי ןואזומ שמשמ אוה םויכו תוידוהי םיידיל רזח וקנרפ ךלמה ימיבו
.ןי'צוקבש 'יסדרפ' תסנכה -תיבל הנש 400 ןויצל קפנוהש ,1968 תנשמ ידוה

דנלוא תליהק

תסנכ -יתב :םייופצ-יתלב תומוקמב תסנכ-יתב לש םמויק רבד תא םיפשוחה םילוב שיו
תסנכ-תיב ;םיליטנאה םייאב דנלוא תליהק לש תסנכה-תיב ;םנירוסבש ובירמאראפבו הנאווסב
.המנפ תלעת תודג לע םידוהי םירחוס ידי-לע ומיקהש תסנכ-תיבו ;דנלסיאב

.ידוחייה ףסואה תא רוכמל בריס אוה לבא ,תותפמ תועצה רנילקל ועיצה םינואזומ המכ
םסוניכבו םתגשהב יתעקשהש ץמאמה לבא ,דחוימב הובג יפסכ ךרע ילעב םניא וללה םילובה"
.ריבסמ אוה ,"ףסכל ומגרתל ןכומ יניאש ישפנ ץמאמ אוהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תישילש הדועס

?תישילש הדועסב םחל לוכאל םיבייח םאה :הלאש

:(הכ,זט תומש) קוספב ל"זח ואצמ הזל זמר .תבשב תודועס שולש לוכאל םיבייח :הבושת
ימ ףא .'םויה' םימעפ שולש - "הדשב והואצמת אל םויה ,'הל םויה תבש יכ ,םויה והולכא"
לכאי - ול השק םאו ,('הנשמ םחל' לע עצביו) םחל 'הציבכ'מ רתוי טעמ לכאי עבש רבכש
.םחל 'תיזכ' תוחפל

אלש ימ .ברעה דעו (םויה תוצח ירחא העש יצחכ) החנמ ןמז תליחתמ - תישילשה הדועסה ןמז
תליפת ירחא הלכואל ףידע .'םיבכוכה תאצ' ינפל ,העיקשה ירחא וליפא הנלכאי ןיידע לכא
.גוהנכ ,החנמ

ףאש םירבוסה שיו ,םיגדו רשבב םיליקמ שיו ,תונוזמ-ינימב המייקל םיליקמ שי ,וז הדועס
.המייקל רשפא תוריפב

תבש דגנכ איהו ,"אל םויה" םילימהמ ,רומאכ ,תדמלנ וז הדועסש ןוויכ :םעטה תוימינפ
,"הייתש אלו הליכא אל וב ןיא אבה םלועה" :(א,זי תוכרב) ורמא הז לעש ,אובל דיתעלש
לוכאל הבוח ןיאש העדל םוקמ שי ןכל - םירופיכה םוי ןיעמ ,"ןיא" תניחבב היהי זא עפשהו
.שממ םחל

המיעטב הבוח ידי ואצי אלא ,וז הדועסב םחל לוכאל אלש םיליגר ויה ד"בח יר"ומדא ,ןכאו
ללכש ןוויכמ :הכלהה יפ-לע שטיוואבוילמ יברה ריבסהו .'תונוזמ'ב אקווד-ואל ,יהשלכ
םצעב וניא הבויחש ונייהד ,"גנוע ליבשב אלא הניא תבש תודועס תווצמש" ,אוה לודג
ורובעב הליכאה ירה - הליכאהמ רעטצמש ימ ןכלו ,הבש גנועב אלא (הצמו חספ ומכ) הליכאה
,וז הדועסב ריאמה רואה תא ושיגרהש ,םיר"ומדאל ,ןכל .תבש תדועס לש הנווכה ךפה איה
.םהיכרדב םיכלוההו םהילא םירשוקמה םידיסחה גהנמ ןכו .רעצ הליכאה התייה
,ב"ס טצר 'יסבו םש 'תוכלה רוציק'ו ,ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו אצר 'יס ח"וא ע"וש .ב,זיק תבש
גהנמו הכלה ירעש .דצ 'יס ןחלשה תוצק .טצר ס"ר ב"נשמ .713 ע"ס 'קדצ חמצ'הל םיניד-יקספ .נ"שו
.דנק 'יס א"ח ח"ואזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי
דורב םחנמ :ךרוע"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il