621 'סמ עובשה תחיש
ןאכ שקה םימדוק תונוילגל:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

אציו תשרפ * (27.11.98) ט"נשת'ה ולסכב 'ח * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


תואריהל ךירצ קדצה


גרוס ירוחאמ ומצע תא םואתפ אצומ םימתו טקש םדא םא
- םשאומ אוה המב שולק גשומ וליפא ול שיש ילבמ ,חירבו
לילעב לבסנ-יתלב בצמ הז


לש ורצעמ לע הבר תויטמרדב וחוויד ,רבעש עובשב ,ברעב ישימח םויב תושדחה תורודהמ
םשורה .ריעב ברע ותואב ורוקיבב הלשממה-שארב עוגפל ןנוכתה רשא ,תפצמ ד"בח דיסח
תא ןורחאה עגרב שממ ליצהל ונלש םיללוהמה ןוחטיבה יתוריש וחילצה הנהש ,היה רצונש
.לפא שקנתמ ידימ הלשממה-שאר ייח

עוגפל לגוסמ ,בובז גורהל לגוסמ וניאש םדא !?אוה .המהדתב וכוה שיאה לש וירכמ
םייסש ,םישימח ליגל ברקתמ רבכש םדא .דואמ הומת עמשנ ןיינעה !?הלשממה-שארב ,ידוהיב
םמוז הזכ שיא - קוחה םע קסע םוש ול היה אל םלועמש ,ןרס תגרדב יאבצה ותוריש תא
םיעדוי ןוחטיבה יתורישש םירבד שי ילוא ,עדוי ימ ,תאז-לכב לבא !?הלשממה-שארב עוגפל
.קפסה עגרל רדח - אל ונחנאו

היה אל שיאה ,אל .ירמגל ססומתמ ףוסבלו ,רבכע לש םידממל ליפה קמטצמ םיאבה םימיב
אל םג אוה ,םצעב .והשימל והשמ רמאש וב םידשוח .הלשממה-שארב עוגפל םמז יכ ללכ דושח
רשפא -יא ןכלו ,(וריכמ וניא שיאש) רחא והשימ תשפחמ הרטשמה לבא ,גירח רבד םוש רמא
.ןיינעה רגסנ הזבו שיאה תא םיררחשמ ךכ-רחא .וררחשל

ידמ הלק עבצא

םע ונתוא ריאשמ הזה רופיסה ,הלוכ הליהקב ,ותחפשמב ,שיאה לש בוטה ומשב העיגפל רבעמ
ןוחטיבה יתוריש םינותנ ל"ז ןיבר הלשממה-שאר חצר ירחאש םירמוא .תוינדרוט תולאש הברה
םא ,הלאשה דואמ הדירטמ ןיידע ,תאז-לכבו .םתוא ץיפקמ ששח לש לדב לכו ,הרתי תוכירדב
.םירצעמה קדה לע ידמ הלק עבצא ןיא

תא חיטבהל בושח הזמ תוחפ אל לבא ,םיניירבע ףושחלו תומילא ישעמ לכסל דואמ בושח
ירוחאמ ומצע תא םואתפ אצומ םימתו טקש םדא םא .עשפמ םיפח םיחרזא לש םתוולשו םתוריח
לבסנ -יתלב בצמ הז - םשאומ אוה המב שולק גשומ וליפא ול שיש ילבמ ,חירבו גרוס
.לילעב

תוחמלו העד עיבהל תוכזה .הנגפהל ןוישיר שקיבש םדא םירצוע רשאכ תשרדנ הרתי תוריהז
הנידמ ןיב הדירפמה איהו ,היטרקומד לש הפא תמשנ איה - הלשממה תוינידמ לע
לע קר עצבתהל בייח - ותעד תא עיבהלו ןיגפהל שקיבש םדא לש ורצעמ .תוצירעל תישפוח
ןוטלשהש ,ששח רצוויהל לולע ,ןכ-אל םא .שממ יחרכה רצעמה רשאכ קרו ,רתויב קצומ סיסב
.םדיחפהל הסנמו ויתודמעל םידגנתמה תא ולש ןוחטיבה יתוריש תועצמאב ףדור

שארמ בושחל

יהשלכ הליהקב רבח םאש ןוכנ .המלש הליהק לע הזכ רצעמ לש הכלשההמ םג םלעתהל רשפא-יא
-שאר חצר רחאלש הדבוע .הלוכב קבד םתכה לבא ,הליהקה לכ לש אלו ישיאה ואטח הז ,אטוח
ןיאו ,ישונאה עבטה אוה הזכ .ולוכ יתדה רוביצה יפלכ המישאמה עבצאה התנפוה הלשממה
.הנוכנ-אל וא הנוכנ וז תוסחייתה םא הלאשל תועמשמ

-םעל החמשו רוא תאבהב ,םעונ-יכרדב ,לארשי-תבהאב תקסוע הימי לכש ,הליהק רשאכ
לוכיבכ םמז הכותמ דחא יכ תורשבמה ,קנע-תורתוכ לומ המצע תא םואתפ תאצומ ,לארשי
הז טביה םג םא ,איה הלאשה .התימדתבו בוטה המשב השק העיגפ וז - הלשממה-שארב עוגפל
.יטמרדהו יבמופה רצעמה לע טלחוהשכ ןובשחב אבוה

השעמ לכ וביאב לכסלו ,רדסו קוח חיטבהל ןוחטיבה יתוריש לש םדיקפת :ריהבנו רוזחנ
םוקמ ןיאש יאדוו יאדו .ונכותמ הקיחרהלו תומילאה תא עיקוהלו תונגל בושח .עשפ
לע רומשל תוחפ אל בושח ,תאז םעו .תופקשה ילדבהו תועד יקוליח עקר לע תומילאל
תוריהזב ךלהל םיבייח ןוחטיבה יתוריש .חרזאה לש ותוריחו בוטה ומש ,ודובכ ,ויתויוכז
.וללה םיינויחה םיסרטניאה ינש ןיב תוירחאבו

רוביצהש ןומאה תדימב תעגופ איהו ,בוט-אל םשור השוע הנורחאה השרפה ,וז הניחבמ
.שארמ בושחל היה ךירצ הז לע םגו .ןוחטיבה יתוריש יפלכ שחורשדח שי


תוידיסח תויודעוותה

יבר ,ד"בח תודיסחל ינשה ר"ומדאה לש ותוקלתסהו ותדלוה םוי לוחי ,ולסכב 'ט ,וז תבשב
ובש ,ולש הלואגה-גח אוה ,ולסכב 'י ,תרחמה םוי .'יעצמאה ר"ומדא' הנוכמה ,רעבוד
תויודעוותה ומייקתי ץראה יבחרב ד"בח יזכרמב .יסורה אלכה-תיבמ ררחוש
.ןמזומ רוביצהו תוידיסח

םילוע םידלי

תודליו םידלי 21 הצובקב .ליבונר'צ ידלי לש 39-ה הצובקה ץראל העיגה רבעש עובשה ףוסב
ואב ,הנומשו עבש תונב ,תויחא יתש .בייקמ הרישי הסיטב ועיגהש ,12-6 ינב ,םידוהי
עיגמ ךכב .טקייורפה תרגסמב םינש הנומש ינפל ץראל התלעש ,הלודגה ןתוחא תובקעב הצרא
.תואמ-עבשו ףלאמ רתויל הז טקייורפב ולעוהש םידליה רפסמ

תרדוהמ הטלפ

תורימחמה תויתכלהה תושירדב תדמועה ,תבשל תינשדח הטלפ חתיפ תרפאמ גרברבליז הירא
העובקו תקייודמ המוח תדימו ,תוליגרה תוטלפה תמועל םיינכט םירופיש םג הטלפב .רתויב
םישנאל הווצמ" :והילא יכדרמ ברה ןויצל ןושארה בתוכ וז הטלפל ותצלמהב .רתוי
-9938096 'לט ."אמלע-ילוכד אבילא תאצל ידכ ,וז הטלפב שמתשהל תבשב למשחב םישמתשמה
.02

תידיסח הקיזומ

לארשי לש ,'רדתסנ' :םיירוקמ םיידיסח םירוטילקת לש רחבמ השיגמ 'ראטס-לג' תרבח
השמ ינוגינ ,'יתחמש' ;גרבנזור םהרבא םע ,רמזו לילצ תלהקמ לש ,'ונלוק עמש' ;רגיליו
.6188047 -03 'לט .הוולש הנחמ עוציבב ,ןמדלוגשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .אציו תשרפל


לבגומ-יתלב רכש

הנופצו המדקו המי תצרפו" :וניבא בקעי תא ה"בקה ךריבש האלפנה הכרבה העיפומ ונתשרפב
קחציו םהרבא םג ."הדימב אלש םלועה תא שריי" - "םירצמ ילב הלחנ"ל הכרב וז ."הבגנו
בקעיל ולאו ,הדימב ויה ולביקש תוכרבה ךא ,ץראה תא ושרי יכ הכרבב ה"בקה תאמ וכרבתנ
.לובג ילב - "תצרפו" :רמאנ

.תבשה תא רמשש תוכזב הנתינ הכרבהש ,שרדמה רמוא ?תאזכ הכרבל בקעי הכז המ תוכזב
תנייצמ הניא הרותה לבא ,תבש תרימש ללוכ ,הרותה לכ תא ורמש קחציו םהרבא םג םנמא
ינפ תא ןחיו" :שרופמב הרותה תאז תנייצמ בקעי לצא ,תאז תמועל .שרופמב תאז
."םוי דועבמ ןימוחת עבקו המח ימודמד םע סנכנ" בקעיש ,ל"זח םירמוא הז לעו ,"ריעה

בקעי לש תבש

תבשה תרימשש ,הדיעמ וניבא בקעי לש תבשה תרימש תא שרופמב תנייצמ הרותהש הדבועה םצע
."תצרפו" תכרבל הכז םג ןכל .תורחאה תווצמה תרימש תמועל הלענו תדחוימ התיה ולש

גנעתת זא' רמאנש ,םירצמ ילב הלחנ ול ןינתונ ,תבשה תא גנעמה לכ" :ל"זח וקיסה ךכמ
."הבגנו הנופצו המדקו המי תצרפו וב בותכש ...'בקעי תלחנ ךיתלכאהו ...'ה לע

םיווש לוכה

םא םג (ב ?'תצרפו' תכרב ןיבו תבש תרימש ןיב רשקה המ (א :םירבד ינש ןיבהל שי ןאכ
לש תילענה תבשה תרימשמ דומלל רשפא ךיא ,ולש תבשה תרימש תוכזב וז הכרבל הכז בקעי
?"גנעמה לכ" ל"זח םירמואש יפכ ,ידוהי לכ לש תבש תרימש לע וניבא בקעי

ןיב םילדבה שי הווצמ לכב .תורחאה תווצמה לע תבשה תרימש לש התלעמ תאטבתמ הזב אלא
,תאז תמועל .םיטושפ םישנא ידי-לע המויק ןפוא ןיבו םילודג םיקידצ ידי-לע המויק ןפוא
.םיווש לוכה היישע-יאב ירה ,היישע רדעה ,הכאלממ התיבש הניינעש ,תבש תרימשב

תולובג ןיא

חומב יוליגה תניחבמ הלעמלש" ,שפנה םצעל הרושק תבשה תחונמש ,אוה ךכל ימינפה םעטה
המשנה םצעב לבא - תושגרהו לכשה תדימב - בלבו חומב םה והערל שיא ןיב םילדבהה ."בלו
.ידוהיל ידוהי ןיב םילדבה ןיא ,המשנה םצעמ תעבונה ,תבשה לש התיבשב ןכל .םיווש לוכה

קר תומייק הלבגהו הדימ ."םירצמ ילב הלחנ" אוה תבשה תרימש לע רכשה םג וז הביסמ
תא רמוש ידוהישכ .תלבגומ-יתלב המשנה םצע לבא ,המשנה לש םיינוציחה םידברב
ךכב ,םלועב םג יוטיב ידיל רבדה אב - תלבגומ-יתלבה ותמשנ םצע תא הלגמו ,תבשה
.לבגומ-יתלב רכש - "םירצמ ילב הלחנ ול ןינתונ"ש
(226 'מע ,וט ךרכ תוחיש יטוקל)

תומולח :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםולחו ןבת

יכו ."רבה תא ןבתל המ ...םולח רפסי םולח ותא רשא איבנה" :(חכ,גכ הימרי) רמוא קוספה
-יאש םשכ :יאחוי -ןב ןועמש יבר םושמ ןנחוי יבר רמא אלא ?םולח לצא ןבתו רב ןיינע המ
.םילטב םירבד אלב םולחל רשפא-יא ךכ ,ןבת אלב רבל רשפא
(א,הנ תוכרב)


רזוע םולחה

ירה ,וילא עיגהל השקש רבד וא שחרתהל לוכי וניאש רבד שי רשאכש ,אוה םולח לש וניינע
.לעופב םשגתהל ךכ-רחא לכוי רבדהש םלוחל רזוע םולחה םצעו ,ירשפא רבדה םולחה תעשב
(קדצ חמצה)


םדאהו םולחה

האור בקעי .וביל ירוהרהמ אלא האור םדא ןיא ןכש ,םדאה תא ריכהל רשפא םולחה ידי-לע
וליאו ,"וילע בצינ 'ה הנהו" ךכ-רחאו םיקולא יכאלמ ,המימשה עיגמ ושארש םלוס ומולחב
...תורפ - ומולחב האור הערפ
(ןלשימרפמ ריאמ יבר)


קידצ לש םולח

"הצרא" .(בי,חכ תישארב) "המימשה עיגמ ושארו הצרא בצומ םלוס" לע ?קידצ םלוח המ לע
אוה קידצה לש ומולח .תוינחורה תא אטבמ "המימשה" וליאו תוירמוחהו תוימשגה תא אטבמ
.תוימשגה ןיבו תוינחורה ןיב רבחלו רשקל
(ד"שת תוחישה רפס)


םייחה םולח

תאיב םעש ונדמלל ."םימלוחכ ונייה ןויצ תביש תא 'ה בושב" :רמאנ (א,וכק) םיליהתב
,ונייח ימי לכ םהב ונקסעש ,הזה םלועה תוגונעת לכ יכ ןיבנ ,העד ץראה אלמתתשכ ,חישמה
.שממ וב ןיא םולחהש םשכ ,לבה ירבדו םולח אלא ויה אל
(ןיטרטסמ הדוהי-יבצ יבר)


הרות ישודיח

םייח בואשל הלעמל הלילב הלוע ותמשנ רשאכ ,םויב הלודג הדיקשב הרותב קסועה םדא
תדיקש יפכ שיא-שיא ,הרות ישודיח םולחב ול םיעידומש הכוז אוה ,םינוילעה םייחהמ
.םויה ךשמב ותדובע
(םוי םויה)


תוישוק ןיא

י"שרש תוישוקה לכ תא דמלמה תא לואשל םידקמ היה ,דלי היה ןי'זורמ לארשי יבר רשאכ
לאש אל ,(די,חכ תישארב) "וב םידרויו םילוע םיקולא יכאלמ הנהו" קוספל עיגהשכ .לאוש
"םילועו םידרוי" בתכיהל ךירצ היהש ,י"שר תלאש תא לאוש וניא עודמ דמלמה ולאש .רבד
םישקמ ןיא םולח לעו ,םולח הז אולה :דליה הנע .(הליחת םידרוי םיכאלמה ירהש)
...תוישוק

בלה ירוהרהמ

ליפ אלו בהז לש לקד אל םדאל ול ןיארמ ןיא ...וביל ירוהרהמ אלא םדאל ול ןיארמ ןיא
.טחמ לש (בקנב) הפוקב סנכנש
(ב,הנ תוכרב)

עובשה תרמיא


?רבדל המל

וידימלת םע תבשה ןחלושב 'ץיבוכלמ יכדרמ יבר קידצה בשי ,אציו תשרפ שדוק-תבשב ,םעפ
.תבש לכב וגהנמכ הרות ירבד רמא אלו

.ותקיתש רשפל קידצה תא לאשו ,הקייליו לש ןיד-תיב בא ,םולש יבר ודימלת ךכ לע ההת

,ותליכא - וניבא בקעי לש םיימשגה ויקוסיע לע תרפסמ עובשה תשרפ" :קידצה בישה
,ונדמל ירה .הרותהמ קלח השענ הז לכו - ולש תוימומרעה וליפאו ונתמו ואשמ ,ותייתש
המ םשל ,ןכ -םאו ,הרות תניחבב םה ,םימש םשל םישענ םהשכ ,ידוהי לש םיימשג םישעמ םגש
..."?רבדלתודיסחה יכרד


ידוהי לש גנוע

תובר תוכלה ."גנוע תבשל תארקו" :איבנה ירבדכ ,תבשה םויב יזכרמ ןיינע אוה גנועה
.תבשה לש התוהמ תא הבר הדימב אטבמ גנועה יכ ,ונדמל ןאכמ .תבשב גנועה ביבס ורמאנ

,ןוגינמ ינש ,לכואמ גנעתמ דחא :םינושו םיבר םירבדמ םיגנעתמ םישנא ?גנוע והמ
האנה ול םימרוגש םידחוימ םירבד םדא לכל .האלה ךכו המכח ירבדמ יעיבר ,רויצמ ישילש
גנוע בשחנש רבד) םיינוציק ףא םיתיעלו םיבר הכ םילדבה שי המל ,הלאשה תלאשנו .גנועו
אל המל ?םדאה-ינב תא םיגנעמה םירבדה ןיב (ורבחל לבסנ-יתלב דרטמ הווהמ ,הזל אלפומ
?הוושב לוכה םהמ ונהיי

שפנה לש יוטיב

אטבל לוכי םדא רשאכ .יוטיב ידיל האב שפנהש ךכמ עבונ גנועהש ,תודיסחה תרותב רבסומ
,גנועה יגוסב םיישיא םילדבה שי ךכ םושמ .גנוע ול םרוג רבדה ,והשלכ רבדב ושפנ תא
רתוי גנעתי ,רתוי תירמוחו תימשג ושפנש םדא .וזמ וז תונוש םישנאה לש םהיתושפנ ןכש
ושפנש םדא ,ותמועל .תולק רתיב ושפנ אטבתת םהב יכ ,םיירמוחו םיימשג םירבדמו לכואמ
אטבתהל לכות אל הזב יכ ,תוימשג תואנהמו לכואמ ךכ-לכ גנעתת אל ,רתוי הכזו תינחור
.המודכו המכח ירבד וא הניגנכ ,רתוי םיינחור םירבדמ גנעתת איה ;ךכ-לכ

אוהש רבד השוע אוהשכ .ותוהמ תוימינפ תאו םדאה לש ושפנ םצע תא אופא אטבמ גנועה
אוה זא-וא - הערפה םוש ילב אטבתהל הלוכי ושפנ רשאכ ,ירק - תושעל הצור תמאב
.תמאב גנעתמ

וניא ,רויצה תכאלמב קסוע אוהשכ ,רייצה .םירבדה םויסלו תומלשל ןכ-םג רושק גנועה
ומצע לא רזוח ,רויצה תא םייסמ אוהש רחאל ,ךכ-רחא אב לודגה גנועה .ךכ-לכ גנעתמ
.וידי ישעממ לודגה גנועה תא שח אוה זא - רויצב טיבמו

תבשב תולעתהל

'ומצע'מ אצי לוכיבכ ה"בקה האירבה ימי תששב .תבשב יוטיב ידיל םיאב וללה םירבדה לכ
הזב .םיארבנו תומלוע אורבל ידכ יפוס-ןיאה ורוא תא םצמצ אוה .האירבה תכאלמב קסעו
,האירבה תכאלמ המלשוהשכ קר .תוימצעה לש יוטיב הזב ןיאש ןוויכמ ,גנוע ךכ-לכ ןיא
- ותוימצע לא ,'ומצע' לא לוכיבכ רזח ה"בקהו ,"םאבצ לכו ץראהו םימשה ולוכיו" רשאכ
.לודגה גנועה היהנ זא - "שפניו תבש" זא-וא

.'תומלועה תיילע' שי תבשה םויב .האירבב תבש ידמ הרוק ךכ ,ה"בקה לצא היה הזש םשכו
(תוללכתהו ןוילכ ןושלמ - "ולוכיו") םיללכנו םילוע ,םינותחתהו םינוילעה ,תומלועה לכ
לוחה ימי תששב םימייקש תולבגהה לכו 'םיצוליא'ה לכ ,לוכיבכ ,םירס .ןושארה םרוקמב
.לודג הכ גנוע שי תבשב ןכלו .ימינפהו ימצעה ויוטיב ידיל אובל רבד לכ לוכי זאו

םירבדה לכמ תבשה םויב תולעתהל םדאה םג ךירצ ךכ ,תומלועה לכב היילע שי תבשבש םשכו
תבשב .ותמשנ םצע תאו תיתימאה ותוהמ תא םיאטבמ םניאשו השעמה ימי תששב קסוע אוה םהבש
גנועה לא עיגמ אוה זאש ,הלבגה אלל אטבתהל ותוימינפלו ושפנל חינהל ידוהי ךירצ
.יתימאה

ןכש - 'וכו הרות דומיל ,הליפת - השודקבש םיניינעל תבשה תא לצנל ידוהי ךירצ ןכלו
אטבתהל הלוכי איהשכ ,אוה הלש יתימאה גנועהו ,תיקולאה-שפנה איה ידוהי לש ותוהמ
דימתו םיימשג םירבדב קופיס אצמי אל םלועל ידוהיש ךכל הביסה וזו) השודק יניינעב
.(תיתימאה ותוהמ וז ןכש ,ינחור והשמ שפחי


הלואגל הייפיצב


ךשוחה תעשב ,רקובה תכשחב אובי חישמש ,זמרנ .'שא ילחגו דרב ויבע ודגנ הגונמ' :ביתכ"
"ןידה תדימ זאו רבגתמ ךשוחה זאש ,רחשה תולע לש
(ק 'מע ,חי םיליהת זעול םעמ טוקלי)

היהש השעמ


רבג ןואמיצה

לעב לש ונב ,'יעצמאה ר"ומדא' הנוכמה ,שטיוואבוילמ רעבוד יבר לש וידיסח ילודגמ דחא
ךא ,תודיסחהו הלגנה תרותב םוצע ןואג היה לליה יבר .שטיראפמ לליה יבר היה ,אינתה
-יתלב ךרדב רדהלו ותליפתב דואמ ךיראהל גהנ אוה .ולש האלפומה 'ה תדובעב עדונ דחוימב
.תווצמב הליגר

.יעצמאה ר"ומדא לש וידיסחמ דחאל היה הבש תדחוימה ךרדה לע לליה יבר רפיס םעפ
:היה ךכ היהש השעמו

והומכו לליה יבר לש ויבא .(קסנימ ךלפבש) ץמוח ריעב לליה יבר ררוגתה ויאושינ רחאל
.ליבונר'צמ יכדרמ יבר קידצה לש וידיסח םע ונמנ ונתוח

ר"ומדא לש םילודגה וידיסחמ ,רמזז ןמלז יבר דיסחה ץמוחב תובשל עיגה תחא םעפ
ירבד ויפמ עומשל שקיבו ןמלז יבר לא לליה יבר שגינ ,תבש תלבק רחאל ,ברעב .יעצמאה
שודיח אופא יל אנ-רומא ;הלבקה תרות לע רואיב איה ד"בח תודיסחש יתעמש" .תודיסח
.לליה יבר שקיב ,"ד"בח תרות יפ-לע ,הלבקב

תרות לע רואיב הנניא תודיסחה" .רמא ,"ךדיב תועט" .בקונו דח טבמ ןמלז יבר וב ןתנ
."רתסנה תרותו הלגנה תרות תנבהב תירוקמו השדח ךרד אלא ,הלבקה

'האליע אדוחיי' ןיינעב ,אינתה רפס ךותמ קימעמ רואיבב ןמלז יבר חתפ ךכ ךותב
םויסב .(האירבה לכ תא תקבוחה תיקולאה תודחאב םינפוא ינש=) 'האתת אדוחיי'ו
.יעצמאה ר"ומדא יפמ עמש הז רואיבש ,רמא םירבדה

םוקמב וב .תולעפתה בורמ וילכמ אצי ,ירמגל םישדח םירבדה ויה ורובעבש ,לליה יבר
.יעצמאה ר"ומדא לש ושרדמ-תיבב ומוקמ יכ ,טילחה

הזע תודגנתהב לקתנ ,שטיוואבוילל עוסנלו םוקל ותנווכ לע ותחפשמ ינבל עידוה רשאכ
.ליבונר'צמ קידצה ,ובר ינזואב ךכ לע ןנולתהל ץרו תושעל ןתוחה לידגה .ונתוח דצמ

.ןנולתמל ליבונר'צמ יכדרמ יבר הרוה ,"דימ ףכת יילא סנכיי יכ ךנתחל רומא"

עוסנלו םוקל ךתעדב הלע הז דציכ" .ליבונר'צמ קידצה ינפל בצייתהל לליה יבר רהימ
.קידצה השקה ,"?םירחא תוזוחמל

עומשל ןואמיצ לש הזע שא יב תרעוב ,ד"בח תרות לש קותמה המעטמ יתמעט זאמו השעא המ"
.לליה יבר בישה ,"ומצע יברה יפמ םירבדה תא

התייה ךיבא לש ותמשנ יכ ,עד" .רמאו וינפלש ריעצה ךרבאה ירבדב תולק קידצה רהרה
הרהזאב ךתוא ינא ריהזמ .יתמשנל תכייש ךתמשנ וליאו ,םולשה-וילע יבא תמשנל תכייש
."ינממ קתנתת לבל הרומח

בכשת דוע יכ ,ךריהזמ יננה ,ןאכמ ךלת תאז-לכב םאו" :ףיסוה זאו עגרל רצע יכדרמ יבר
.ירמגל הרורב התייה הרהזאה ."!הטמל םינפה םע ילצא

דחפה וילע רבג הליחתב .תולשוכ םיילגרב ליבונר'צמ קידצה לש ותיבמ אצי לליה יבר
.יעצמאה ר"ומדא לא עוסנל הקושתה שדחמ החקלתה ןמז רובעכ םלוא ,קידצה לש ותרהזא ינפמ

םוקמב ךא ,ולגרהכ ,ותיבמ אציו ןיליפתהו תילטה תא לליה יבר לטנ דחא רקוב
,האלה ךישמהו רצע אל םש םג .הציצר ריעל עיגהו ריעל ץוחמ לא הנפ תסנכה-תיבל תונפל
.הכומסה ריעה לא

אוה .העיסנל ףסכ ול היה אל ךא ,תכשוממה הכילהה ןמ ושלחנ לליה יבר לש ויתוחוכ
ריעה דע הלגעב העיסנל קיפסהש ףסכ םיללפתמה ןמ ץבקל חילצהו ימוקמה תסנכה-תיבל סנכנ
.וכרדב ךישמהו ףסכ טעמ דוע סייג םש .קסיורבוב

ץיאהלמ לדח אל ךכ םושמו ,וספתל וירחא ףודרל הלולע ותחפשמש לליה יבר ששח ןמזה לכ
.הכפהתהו הלולסממ הלגעה התטס ךרדה ילוקיעמ דחאב .העיסנה תוריהמ תא ריבגהל ןולגעב
חילצה ,ןולגעה תרזעב ,ףוסבל .וילע הדבכה הלגעהו עקרקה לע לליה יבר בכש בר ןמז
.שטיוואבוילל עיגהש דע וכרדב ךישמה אוה .היתחתמ ץלחיהל

ר"ומדא לש ורדחל סנכיהל ומצע ןיכהשכ לליה יבר לש וביל תא האלימ הבר תושגרתה
ימ" :יברה ול רמא ,הלימ רמולו ויפ תא תוצפל קיפסה םרטבו המינפ סנכנ ךא .יעצמאה
לליה יבר אב הנממש ריעל יברה זמר וירבדב ..."קולדיו ץמוחל רמאי ,קולדיו ןמשל רמאש
.ץמוח -

שקיב יברה .ליבונר'צמ קידצה לש 'הדיפק'המ וששח תא יברה ינפל הלעה לליה יבר
ונניא בוט ירה - אוה [ר"ומדאל יוניכ=] 'בוט ידוהי' םא" ,רמא ,"ךשפנ-הממ" .ועיגרהל
..."המואמ ותדיפקב ןיא ירה - ואל םאו ;ער תויהל לוכי

םינפה לע ולצא בכשא ,ונממ ךלא םאש ינריהזה אוה לבא" .עגרנ אל ןיידע לליה יבר
.רמא ,"הטמל

תכפהתמ הלגעה םימעפל ,תושבושמ םיכרדה רשאכ ,ףרוחב" :רמאו טק עגר רבדב יברה רהרה
..."הטמל םינפה םע ץראה לע המ-ןמזל םיבכושש בצמ רצונ זאו ,העיסנה תעשב היבשוי לע

ראשנ אוה .עגרנו ,ךלהמב ול העריאש הנואתב הבוח ידי ואיצוה קידצהש לליה יבר ןיבה
.םילודגה וידיסחמ דחאל היהו יעצמאה ר"ומדא לש ורצחב
בוסל ןועמש םע םיידוהי םייח
ביבא-לת תטיסרבינואב הצרמ .בוסל ןועמש


שי לבא ,יטילופ ןורתפ ןיא"
"םיקולא

הכה 'שטימ' ןקירוההש םדוק הברה בוסל ןועמשל תרכומ ,הקירמא זכרמבש ,סרודנוה תנידמ
הרשע-שמחכ ינפל .תיב ירסוחמ ןויליממ הלעמלו םיגורה תובבר וירוחאמ ריתוהו תושק הב
וז ,השעמל .םיטסילוהכלאל םילוח-תיבב בדנתמכ ,'שימייא'ה תכ ירבח תרבחב םש הליב הנש
םייחה תועמשמ תא שפחלו לארשיל תולעל טילחהש םדוק ולש הנורחאה הנחתה התייה םג
.הרות לש המלועב

הטלוקפבש םוח רבעמלו המירזל הקלחמב ,ביבא-לת תטיסרבינואב הצרמ אוה (34) בוסל
,םיטנדוטסהו לגסה ירבח .אשונב טרוטקוד תדובע תמלשה לע דקוש אוה ליבקמב .הסדנהל
לבא ,הטיסרבינואה ףונב תיתרגש-יתלבה ותוזחל ולגרתה רבכ ,ימוי-םוי עגמב אב אוה םמעש
.םוקמב וישעמ לע הבג תפיקזבו תוהימתב לקתנ ןיידע אוה םעפל םעפמ

תיבב םיטילפ

-תיבב הרומו ןכ-םג תיאמיכ ומיאו א"סאנ תודבעמב יאמיכ היה ויבא .ןוטסובב דלונ ןועמש
התייה ותודהי םע הנושארה ותשיגפ .ןוטגנישוול החפשמה הרבע ךכ-רחא .ילותק רפס
הליפתה התרחנ ובילב .ולש הווצמה-רב תארקל ןנוכתהלו תירבע טעמ דומלל והוחלש וירוהשכ
.וייחמ שדח םוי לכ הב חותפלמ לדח אל םיברה וילוגלג לכב .'ינא הדומ'

םתיבב טולקל וירוה תא ענכש אוה .תישונא תוליעפל ךשמנ ותעד לע ודמע זאמ
רבכשכ ,ןכמ רחאל םג .הלאכש תוחפשמ המכ םתיבב וררוגתה תודחא םינש .םאנטייוומ םיטילפ
.תנווגמ תיתובדנתה תוליעפל ףרטצה ,סניקפוה-ןו'ג תטיסרבינואב תירוביצ האופר דמל
ירסוחמל עויסב תובר לעפו םילשחנ םירוחש םידלי םודיקב הקסעש הדוגאל ףתוש היה אוה
.('סלמוה') תיב

האוגרקינב הנש

םיינלאמש :םידגונמ תווצק ינשמ בור-יפ-לע ובכרוה םייתובדנתהה םיפוגב ןועמש לש וירבח
רחא ןועמש לש וישופיח ריצ ענ ולא תווצק ינש ןיב .דואמ םיקודא םירצונו םיינוציק
,והמו והימ - ןכ-םאו ,םיקולא שי םא קודבל יתיצר םירצונה יירבח ללגב" .וייח תועמשמ
- ןכ-םאו ,םלועה תויעבל יטילופ ןורתפ שי םא תעדל יתשקיב םינלאמשה יירבח ללגבו
..."והמ

םש יח הנשל בורק .הב הללוחתהש תיטסינומוקה הכפהמה רחאל דימ ,האוגרקינל עסנ אוה
רבחתה םש ,סרודנוהל רבע ךכ-רחא .םיבשותל םיימלוע דעס ימרוג לש עויס זוכירב קסעו
.םהב לופיטבו םיטסילוהוכלאל םילוח-תיב תיינבב הירבחל עייסו 'שימייא'ה תכל

הריאהש החיש

תויעבל יטילופ ןורתפ ןיאש יתנבה" :והודירטהש תולאשה יתשב הנקסמל עיגה והשלכ בלשב
..."תורצנב אצמא אל ילש םיקולאה תאש יל רורב היה םלוא ,םיקולא שי םג שי לבא ,םלועה

-רפכל עיגה דחא םוי .וקופיס לע אב אלו ,הבישיל הבישימ דודנל לחה .הצרא הלע ןועמש
דובעש אשונב שרדמ לע שטיוואבוילמ יברה לש החיש ימע דמל יתשגפש ןושארה רוחבה" .ד"בח
תרתוחה הטיש לומ יתדמע הנושארל .םירבדה ךותמ הריאמ תמאהש יתשגרה םואתפ .םירצמ
."שרדמה בג לע הלש-הישודיח תא סימעהל הסנמ אלו שרדמה לש תיתימאה ותנווכ תא ןיבהל
.ונרפיס רבכ ראשה לכ תאו ,תידיסח החפשמ םיקה ,ד"בח-רפכב ראשנ ןועמשגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


לכואה עצמאב האיצי

?ךרביש םדוק תאצל ול רתומ םאה ,לכואה עצמאב רחא רדחל תאצל ארקנש ימ :הלאש

רחא םוקמל תאצל יאשר ,'תושפנ ארוב' הנורחאה ותכרבש רבד התש וא לכאש ימ :הבושת
ךרבל וילע ,ומוקמל רזוח אוהש וא ינשה רדחב תותשלו לוכאל ךישממ אוה םא .םש ךרבלו
העשבש וא ,ןושארה םוקמה תא שדחה ומוקממ האור אוה ןכ םא אלא ,הנושאר הכרב שדחמ
תחת תומוקמה ינשש יאנתב תאז לכו ,ינשה םוקמל תאצל ותעד התייה הנושאר הכרב ךריבש
.תחא גג-תרוק

םיכירצ םניא - רחא רדחל ואצי םהמ המכו ,וידחי םיתוש וא םילכואה ,םישנא תצובק
.םש ראשנ םהמ דחא תוחפל םא ,םמוקמל םבושב שדחמ ךרבל

ןיא דבעידבו ,ךומסל ימ לע ול שי רחא רדחל תאצל לקהל גהונה ,'הרורב הנשמ'ה תעדל
םוקמב ןימ ותואמ תותשלו רוזחל ותעדב םאש בתכ 'ףסוי טוקלי'הו .שדחמ הזב ךרבל
בוש ךרבי אל - אצי םאו ,'תושפנ ארוב' ךרביש דע רחא רדחל אציי אל הליחתכל ,ןושארה
.הנושאר הכרב

(ןייו םינימה תעבשב וליפאו ,תונוזמ ינימב םג רימחהל שיו) םחל תיזכ לכאש ימ לבא
ןושארה ומוקמ תא םשמ האור וניאש םוקמל (הדועסה ךרוצל ,חבטמל אלא) תאצל ול רוסא
וזו ליאוהש ,(הזב םיריתמ שיו) תרבוע הווצמ ךרוצל וליפא ,ןוזמה תכרב ךרביש םדוק
ומוקמל רוזחל חכשי אמש :תפסונ הביס .לכאש םוקמב ךרבל םימכח והובייח ,הבושח הליכא
ןוזמה תכרב ךרבל לכוי אל זאו שדחמ בעריש דע ההשי אמש ,ובתכ םירחאו .םש ךרבלו
.הכרבה תא דיספיו

לוכאל ףיסוהל ותעדב ןכ םא אלא ,ותאצ ינפל ןוזמה תכרב ךרבי - תאצל בייח אוה םא
יפל .(ותעד חיסה אל דוע לכ ,'איצומה' שדחמ םש ךרבל ךירצ וניא זאו) ינשה םוקמב
אוה ןכ םא אלא ,ךרבי אל - ותדועס תא רומגלו רוזחל ותעדב םא ,'הרורב הנשמ'ה
.בר ןמז ךראת םש ותייהשש ששוח
ר"ומדא ע"וש תעד יפל אוה ,הכלה םתסכ ליעל רומאה לכ .כ"ונו ,חעק 'יס ח"וא ע"וש .ב,אק םיחספ
.םש ףסוי טוקליו םייחה ףכ ,הרורב הנשמ .םש ןקזה
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il