622 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

חלשיו תשרפ * (4.12.98) ט"נשת'ה ולסכב ו"ט * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


הלואגה גחל םייתאמ


ידימת דעומל" עבקיי ולסכב ט"י יכ אבינ אינתה לעב
לבת יבחר לכב הז םויב תומייקתמש תויודעוותהה ."לארשיב
וירבד תומשגתהל היח תודע ןה -


םהש יפכ - גוגחל לבת יבחרמ לכב םידוהי ינומה וצבקתי בורקה עובשב ישילשו ינש םימיב
'אינת'ה לעב ,ידאילמ ןמלז-רואינש יבר לש הלואגה גח תא - הנש םייתאמ הז םיגהונ
החמשב גוחנ אוהו גחה לש וחל סנ אל ,זאמ ופלחש תוברה םינשה ףא-לע .ךורע-ןחלושהו
.יחצנו יתימא גח לש םינייפאמה דחא הז ילואו .תוילאוטקא לש הקומע השוחת ךותמו תשדוחמ

לדגתי וב רשא ,לארשיב ידימת דעומל עבקוי םויה הז" :ותלואג רחאל רמא ןקזה ונבר
יכ ,זא אבינ יברה ."בלבש הדובעו הבושתב לארשיב תובבל יפלא וררועתיו הבר הימש שדקתיו
הלואגה-גח לש תויודעוותהה יפלאו תואמ ,ןכאו ."לארשיב ידימת דעומל" עבקיי הז םוי
וירבד תומשגתהל היח תודע ןה - הנשב הנש ידמ לבת יבחר לכב הז םויב תומייקתמש
.םישודקה

ונלוכ לש גח

.דבלב ד"בח ידיסח לש אל םג .ןמלז-רואינש יבר לש תישיאה ותלואג גח ונניא ולסכב ט"י
ימ לכ לש גח הז .לבת ינפ-לע ידוהי לכ לש וגח והז .הלוכ תודיסחה תעונת לש אל ףא
.העפשו הרואמ תונהיל הכז אל ימו ,תודיסחה תרות לש התעפשהו הרואמ הנהנש

םג .לבת יבחרמ לכב תודהיל תודיסחה האיבהש הייחתה תא םיאורו ,רוחאל םיטיבמ ונא
היהי אל .ולוכ םלועב םידוהי ינומה בלב הבושתה שא תא התיצהש איה תודיסחה ,ונרודב
.הזה םויה דע תלחגה לע תרמושו תובבלה תא תממחמ ט"שעבה שא ,ןכא יכ ,עובקל םזגומ

ויהש - היכרדו היתונויער .תופצל היה ןתינש המל רבעמ הברה טשפתהל החילצה תודיסחה
יד .תודהיה תורדש לכב ,השעמל ,ולבקתנ - השק תודגנתהו תקולחמ הילע ררועש שודיח םתעשב
רודיהה תא ,החמשהו הרישה תא ,הליפתב תובהלתהה תא ,םיקידצב תוקבדה תא ריכזנ םא
םויכ ושענש ,תודיסחה לש םירורב םינממס דועו ,הווקמב הליבט לע הדפקהה תא ,תווצמב
תידוהיה םלועה-תפקשהב השעמל ולבקתנ תודיסחה לש םיינורקעה היתונויער םג .ללכה תלחנ
.תיללכה

ץומיא תוכזבו התוכזב ,םימיל .םינפ-רואמבו הבהאב ,םעה יעצפ תא אפרל החילצה תודיסחה
'הלכשה'ה תעונת ידי-לע התכוהש השקה הכמה תא אפרל תודהיה החילצה ,היתונויערו היכרד
הלא תורז תומגמ וחילצה אל ,תודיסחה הטלש םהבש תומוקמב .ןהינימל המרופרה תומגמו
.שרוש תוכהל

חישמל הנכה

.הצוחה ץורפל 'קורי רוא' תודיסחה הלביק הז םויב .ונלוכ לש גחה אוה ולסכב ט"י ,ןכ-לע
שממתהל הלחה הז םויב .התולכלו האכדל וצרש ,הידגנתמו היאנוש תמגמ המלבנ הז םויב
."הצוח ךיתונייעמ וצופי" :(העודיה המשנה-תיילעב) ט"שעבל חישמה לש ותארוה-ותאובנ

-חישמ תאיבל הנכהכ ,הרותב קלח לש תולגתה איה תודיסחה יכ ,ונל ריכזמ הלואגה גח
ךכ - ל"ז י"ראה תלבקו םינושארה ירפס ,ארמגהו הנשמה ולגתנ הבש העש האבש םשכ .ונקדצ
לש הינמכממ םועטל תורשפאה ונל הנתינ ובו ,חישמ לש ורוא ץצונתהל לחה ובש ,ןמז עיגה
.חישמ לש ותרותב האולמב הלגתתש ,הרותה תוימינפ

-ישנאלו םימכח-ידימלתל ,םלוע-ינואגלו םע-יטושפל .ידוהיו ידוהי לכל תדעוימ תודיסחה
ןתועמשמ קמועבו ,ארובה תלודגב הקימעמ הנבהב תעדה תא הוורמ ;המשנה תא היחמ איה .למע
ייחב תימינפה תויחה איה ;ארובה תדובעב תובהלתהו החמש החיפמ ;היתווצמו הרותה לש
.תודהיה

:םידיסחה גהנמכ ,והערל שיא לחאנ ןכ-לע

.ומתחיתו ובתכית תודיסחה יכרדבו תודיסחה דומילב הבוט הנשל !חמש גחשדח שיולסכב ט"י תגיגח

ט"י לגרל תויתרוסמה תוידיסחה תויודעוותהה ץראה יבחרב ה"יא ומייקתי ברעב ינש םויב
דסיימו ךורע -ןחלושהו 'אינת'ה לעב ,ידאלמ ןמלז-רואינש יבר לש הלואגה גח ,ולסכב
רוביצה תא םינימזמ ד"בח -יתב .םינש םייתאמ ינפל ,תיראצה היסורב ורסאממ ,ד"בח תודיסח
םיידיסח םיעיפשמ ,םינבר יפמ םירבד עומשלו ,גחה תחמשב חומשל ,וידחי דעוותהל אובל
תסנכה-תיבב ,ברעב ישילש םויב הלודג תיזכרמ תודעוותה םייקתת ,גוהנכ .רוביצ-ישיאו
.ד"בח-רפכב 'םחנמ-תיב'

ןורכיז-תרצע

ה"יא םייקתי ,אביקע -ינב תובישי שאר ,הירנ יבצ-השמ ברה תריטפל ישילשה הנשה םוי לגרל
.ברה לש ותנשמו ותומד תא ולעי ובש ,ה"ארה-רפכב תובישיה ידימלת לש דחוימ ןויע-םוי
רש ,והילא יכדרמ ברה ןויצל ןושארה תופתתשהב ,ולסכב ט"י ,ישילש םויב היהי סוניכה
.03-6916011 'לט .םיפסונ רוביצ ישיאו םינבר ,יול קחצי ברה ךוניחה

תינברה רבקל היילע

םינגראמ ,(אינתה לעב תדכנ) ה"ע םינולס לחר-החונמ תינברה תדלוהל הנש םייתאמ תואלמב
.ןורבח שדוקה-ריעבש הרבקל תינומה היילע םיפסונ םיפוגו 'ןקזה ונבר יאצאצ דוגיא'
.םיירהצה-ירחא שולש העשב ,ולסכב ט"י ,ישילש םוי ,תדלוהה םויב ה"יא היהת היילעה
.02-5370762 'לט :םיטרפל

יברה רצחל העיסנ

הצובקה .הכונחו ולסכב ט"י לגרל ,שטיוואבוילמ יברה רצחל העיסנל תוצובק יתש תונגראתמ
וז תרגסמ .ולסכב א"כ ישימח םויב היינשהו ,ולסכב ז"י ,ןושאר םויב ה"יא אצת הנושארה
.02-5374927 'לט .הנושארה םעפב עוסנל םישקבמל דחוימב המיאתמשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .חלשיו תשרפל


שממ םיכאלמ

.ןרחמ ובוש לע ועידוהל ידכ םיחילש בקעי וילא חלש ,וישעל בקעי ןיב השיגפה תארקל
שרפל רשפא "םיכאלמ" הלימה תא ."ויחא וישע לא וינפל םיכאלמ בקעי חלשיו" :הרותה תרפסמ
יכאלמ וישע לא חלש בקעי ,רמולכ ."שממ םיכאלמ" :שרפמ י"שר לבא ,םיחילש לש ןבומב
.שממ םיקולא

ט"יב) ותוקלתסה ינפלש הנורחאה תבשב י"שר לש הז שוריפ לע הרות רמא שטירזממ דיגמה
לבא ,וישע לא בקעי חלש םיכאלמה לש 'שממ'ה תא - שממ םיכאלמ" :ךכ תאז שריפו (ולסכב
לש ,ןותחתה ,'ישממ'ה קלחה תא קר וישע לא חלש בקעי ,רמולכ ."ולצא הראשנ םתוינחור
.ולצא ריאשה םהלש ינחורה דצה תא לבא ,םיכאלמה

?םידירפמ ךיא

החיכומ ,םדא -ינב אלו םורמ יכאלמ וישעל חלש בקעיש הדבועה םצע :רואיב תשרוד וז הרות
תאזכ המישמל .ותוא וככזיו וישעב הנומטה השודקה תא ולגי םיכאלמהש התייה ותנווכש
םע וישע לא אובל םהילעש רורבו ,םימוצע םייקולא תוחוכ ילעב םהש ,םיכאלמ םישורד
.חילצהל ידכ ,הלא םהיתוחוכ

ןיב דירפהל ןכתיי ךיא ,ללכבו ?בקעי לצא םיינחורה םהיתוחוכ תא וריאשה אופא דציכ
וניא שפנ אלל ףוג אולהו ,םהלש ,שפנה ,'תוינחור'ה ןיבו ,םיכאלמה לש ףוגה ,'שממ'ה
.רבד תושעל לוכי

בקעיב םיקבד

םתאצב םגש ,הזכ היה םתכילה ןפוא לבא ,םשפנבו םפוגב וישע לא וכלה םיכאלמהש רורב אלא
,םהב רכינ היה .בקעיב םירושקו םיקובד תעה לכ וראשנ ,וישע לא םעיגהבו בקעי תאמ
אלא הניא וישע לצא םתואצמיה וליאו ,קידצה בקעי םע אלא ,וישע לצא וניא יתימאה םמוקמש
.אל ותו תוחילשה יולימ םשל

חילצהל "שממ םיכאלמ"ה םילוכי דציכ :י"שר לש ושוריפל קמוע קינעמ דיגמה לש הז רואיב
לצא םאצמיהב םג הנתשמ הניאו בקעיב הרושקו הקובד תראשנ םתוינחור רשאכ קר - םתוחילשב
!וישע

תוחילשב החלצה

םיכאלמ" חלש וניבא בקעיש םשכ .תורודה לכב ידוהי לכל הארוה הכותב תאשונ וז תוחילש
הזה םלועה לא ידוהי לכ לש ותמשנ תא ה"בקה חלוש ךכ ,וישע תא ןקתלו ךכזל ידכ "שממ
תוחילשב חילצהל ךרדהש ,ונדמלמ וניבא בקעי .םלועה תא ךכזלו ררבל ידכ ,ירמוחהו ימשגה
התוינחורו הניינע רקיע וליאו ,םלועה יניינעב קסוע המשנה לש 'שממ'ה קר רשאכ איה וז
.תיקולאה השודקב םיקובד םיראשנ

רושק תויהל חילשה לע :הצוח תודיסחהו הרותה תונייעמ תא ץיפהלו תאצל תוחילשב םג ךכ
אל םלועה לא האיציהו ותוחילשב חילציש ול חטבומ זאו ,'בקעי'ב ,חלשמב ,ורוקמב דימת
תיתימאה הלואגה תא איבהל םיכוזו ולוכ םלועה תא םיררבמ ךכ .תינחור הדירי וב לעפת
.המלשהו
(100 'מע ,י ךרכ תוחיש יטוקל)

תודיסח :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהמכח ירעש תחתופ

תא תררועמ תודיסחה .תילכש הגשהב ה"בקה תא תעדל ,הניבו המכח ירעש תחתופ תודיסחה
דחא לכ רשא ,ךרדה תא הרומ תודיסחה .וז הלכשהמ תדלונה הדימ התואמ לעפתהל ,בלה תושגר
.בלבו חומב 'ה תא דובעלו ,הב תכלל לוכי ותגרד יפל
(םוי-םויה)


תימינפ הנבה תעבות

תא תפשוח תודיסחה .רבדה תוקמעב הנבה ,רבדו ןיינע לכב תימינפ הנבה תעבות תודיסח
.רבד לכבש קמועה
(םירוביד יטוקיל)


םירדוסמ תויהל

קדקד שטירזממ דיגמה ברה .רדוסמ היה בוט-םש-לעבה .רדס אוה תודיסחה תרות ירקיעמ דחא
.םירדוסמ תויהל וידיסח תא דמיל ןקזה ר"ומדא .רדס לע
(םוי-םויה)


ולעפי םירבדה

ובש םוקמ לכבו ןמז לכבש ,לעפ ושפנ-תוריסמב .תודיסחה תרות לע ושפנ תא רסמ ןקזה ונבר
תא ורמשיש יאנתב לבא ,םיעמושב םירבדה ולעפי ,הפ-לעב ןהו רפס ךותמ ןה ,תודיסח ודמלי
.ברה ירבד
(ב"שרה ר"ומדא)


םיריאמ םייח

.םיצרשה לכ םימלענ - רוא השענ רשאכ .םיריאמ םייח ,םייחה רוא איה תודיסחה
(ט"שת םירמאמה רפס)


גוז-תב הניא תוטשה

ינש :ב"שרה ר"ומדא ראיבו .תודיסחה ינפב איה לזרב לש הציחמ ,תוטשה :רמא ןקזה ר"ומדא
יפל .(א,בי הכוס) "הטוש סדה" ומכ ,רדוסמ אל (ב ,ועמשמכ וטושפ (א :'תוטש'ל םישוריפ
.םידיסחלו תודיסחל המיאתמ גוז-תב הניא תוטשה ,וללה םישוריפהמ דחא לכ
(ש"ת תוחישה רפס)


םיפנעו עזג ,שרוש

תרות אוה ץעה ףוג ,יברה אוה שרושה .םיפנעו עזג ,שרושמ בכרומ תודיסחה לש תויחה ןליא
תאזו ,תימינפ תויח דיסח לכ לבקמ ופוגו ץעה שרוש תועצמאב .דיסחה אוה ףנעה ,תודיסחה
.תימינפ תויחב תווצמה םויק םהש ,תוריפ איצויש ידכ
(ח"שת םירמאמה רפס)


תודיסחו הלגנ

לש דומילה תודיסחה תרותב ;ףועו היח המהב לש הטיחש תוכלה םידמול הרותבש הלגנה קלחב
םידמול הרותבש הלגנה קלחב .תיעבטהו תילכשה ,תימהבה שפנב ,ערה רציב קסוע הטיחש תוכלה
תחיתר תטקשהב קסוע ולא תוכלה לש דומילה תודיסחה תרותב ;םייח-לעב רשב תחילמ תוכלה תא
.יקולא ןיינעב הגשהו תוננובתה ידי-לע ,םימדה
(ץ"יירה ר"ומדאל שדוק-תורגא)

עובשה תרמיא


ןמשה דשל

,השמ 'ר ,חא ול היה .רקנליו באז 'ר היה ,אינתה לעב ,ןקזה ונבר לש וידיסח ילודגמ דחא
ירבד ויחא ינפל רזוח באז 'ר היה ,םישגפנ ויהש םעפ לכב .הנש םירשעב ונממ רגובמ היהש
.יברה לש הרות

םיתפומ תצק םג רפס ;יברה לש תורות יל רמול גהונ התא דימת" :השמ 'ר ול רמא םעפ
."ולצא תיארש

ינרופיצ תא ינממ שקבמ התאו ,ןמשה דשל תא ךל ןתונ ינא" :ביגהו באז 'ר לש וינפ וועתה
..."םיילגרהתודיסחה יכרד


?תודיסח יהמ

,הלבק ,תיקולא הריקח איה םאה .תודיסחה תרות יהמ הלאשה הלאשנ תודיסחה תעפוה זאמ
.תונוש םיכרדב וז הלאש לע ובישה תודיסחה ירואמ ?שורד

.'םכיניע םורמ ואש' תובית-ישאר 'עמש' .'לארשי עמש' - איה תודיסח" :רמא ןקזה ונבר
ןמ הלעמלה לא עיגהל םיכירצ .הלעמו הלעמ - ושוריפש ,(םימש אלו) אקווד 'םורמ' רמאנ
.(88 'מע י"שת םירמאמה רפס) "'הלא ארב ימ וארו' - לכשב ןיבהל אפוג הז תאו ,לכשה

דמול םדא רשאכ .הרותבש אילגב תויח הסינכמ הרותה תוימינפ" :רמא 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא
התיצמ וז העידי - ןדע-ןגב הנש םירשעו האמ רחאל המצע וז הכלה דמליש עדוי אוהו ,הכלה
.(בא-םחנמב זי םוי םויה) "הבהל וב

עקרקה לעמ חפט

ונשי ירה - תובוט תודימו םימש-תארי םא ?תודיסחב םישפחמ םישנא המ" :רמא ב"שרה יברה
הזו ,תוקולא םיצור תודיסחב אלא .ק"מרה לש וירפס םנשי - הריקח םא .'המכח תישאר'ה
.(14 'מע ד"שת תוחישה רפס) "תודיסחב קר ונשי

.(14 'מע ד"שת תוחישה רפס) "עקרקל לעמ חפט םדאה תא ההיבגמ תודיסחה" :רמא דועו
.(י"שת םירמאמה רפס) "תוהמה תא הלגמו תואיצמה תא הנשמ תודיסחה"

- איה תודיסחה דומילו הליפתה ,תודיסחה תרות לש תילכתה" :ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמוא
.(251 'מע י"שת םירמאמה רפס) "המשנה רואמ לש ימצעה םלעהה הלגתיש

ןימאהל - הנומאב שמתשהל ןיא ,לכשב וגישהל רשפאש רבד לכש ,תעבות תודיסחה" :רמא דועו
תא חירטהל ,איה תודיסחה תודובעמ תחא .הגשה ידי-לע וניבהל םיכירצ אלא - רבדה ךכש
יטוקיל) "בר ישוקב וילא םיעיגמש רבד ,תימינפ הנבה וז היהת ,םיניבמש רבד לכש ,לכשה
.(678 'מע ב קלח םירוביד

תוקולא תעידי לש הבר םוהת תונייעמ ונל םיחתופו ונל וחתפ וניאישנ וניתובר" :דועו
,תילכש הגשה ונל היהתש ,תולעמה םור דע ,תומלועה לכב םיחתפ ונל םיחתופ ;םשה תדובעו
תא ונל םיארמו ;ירמוחהו ירשבה םלועב יקולא רנ םיסינכמ ;תוקולאב ,שממ שחומב ומכ
.(אס 'מע ,א קלח םירוביד יטוקל) "םינוילעה תומלועה םע הז םלוע לש ותורבחתה

רקי רצוא

-תיב ןיינב ינפל" :ץ"יירה ר"ומדא רמוא םינורחאה תורודב אקווד תודיסחה רוא יוליג לע
תאיב ינפל ,ןכ -ומכ .ןועבגבו בונב ,הלישב ,רבדמב ןכשמה היה ,םימלוע-תיב ,שדקמה
-תיב לש םייוליגה ןיעכ איהש ,תודיסחה תרות התלגתה - ישילשה שדקמה-תיב ןיינבו חישמה
.(111 'מע ה"שת תוחישה רפס) "שדקמה

אוה .םינושארה תורודב תודיסחה תרות התלגתנ אל המל הלאשה לע םעפ בישה ןקזה ונבר
םיעדויש ,וללהש ששחמ ,וירשל ותוארהל דחפו דואמ רקי רצוא ול היהש ךלמל תאז לישמה
םניאש ,םיטושפה וידבעל קר ותוא הארה אוה .יוארכ אלש וב שמתשהל ובשחי ,וכירעהל
.(46 'מע ,ב תרבוח 'שטיוואבויל ילהוא') וכרע קמוע תא םיניבמ

."?תודיסח לש הלכשהל הריקח לש הלכשה ןיב המ" :ב"שר יברה תא םעפ לאש דחא 'ליכשמ'
- תודיסח דמולה וליאו ,עבוכהו ןטק-תילטה תא ריסהל ופוס - הריקח דמולה" :יברה בישה
-ךרדב ,אוה הריקחה דומיל .הנכהב יולת לוכה .עבוכל תחתמ הפיכ שובחלו טנבא רוגחל ופוס
לש לוע תלבקבו הנומא לש תומימחב אוה תודיסח דומילו ;לוע תקירפ לש תורירק ךותמ ,ללכ
.(וסק 'מע ,ד ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגיא) "םימש תארי

האורש ימ יפלכ הז לשמ לישממ היה ,ד"בח ידיסח ינושארמ ,לימוהמ קיזייא 'ר דיסחה
וליפא ,םלועבש םילכה לכ שי ךלמה רצואב :תורז תובשחמ ינפב הלוגס תודיסחה דומילב
בהזה תפרגמ תא חקיי ,והשימ אובי םא ,הנהו .בהזמ היושע וז הפרגמ לבא ,לבזל הפרגמ
דגנ האלפנ הלוגס םנמא איה תודיסחה :לשמנה .ול קחצי עמושה לכ ,לבזה תא הב ףורגיו
הדועיי ירה ?הדעונ ךכל םאה לבא ,(לבז תוקנל תלגוסמ בהזה תפרגמש ומכ) תורז תובשחמ
!רתוי הברה הלענ


הלואגל הייפיצב


"אינתה רפס םע ותארקל לארשי-ינב ואציי - חישמה אובישכ :רמא ילופינאמ איסוז יבר"
(הכק 'מע אינתל תורעהו םירוציק)

היהש השעמ


תשרדו תרקחו

תוששחמ רקיעב העבנ תודגנתהה .הזע תודגנתה ,עודיכ ,הילע המק תודיסחה לש הימי תישארב
םהילע וציפה םגש ויהו ,תווצמב םירדהמ םניאו םימש-יארי םניא םידיסחהש תועומשמו
.ער םש םהילע ואיצוהו בזכ תולילע

המכל תאצל םימי םתואב טילחה ,אינתה לעב ,ןמלז-רואינש יבר ,ד"בח תודיסח דסיימ
.תודיסחה לש הכרד תקדצ תא םהל חיכוהל ידכ 'םידגנתמ'ה לש םיעדונהו םילודגה םיזוכירהמ
.תודיסחה לא םידגנתמהמ םיבר לש םתשיגב ךפהמ וללוח ןכא הלא ויתועיסנ

לודג זכרמ התייהש ,ןאיצניווש ריעל זא אצי יברה .ז"מקת תנש תישארב היה ונרופיס
חנ תשרפ שדוק-תבש תארקלו ,םייפנכ הל התשע ריעל ואוב לע העומשה .'םידגנתמ'ה לש בושחו
.הילא רוהנל הביבסהמ םידיסח תואמ ולחה

הלגנה תרותב תוקומע תושרד עימשהל הברה הזה ןמזה לכב .םייעובשכל ןאיצניוושל אב יברה
דחוימב ןאיצניוושל ואבש ,םיקהבומ הרות ילודג םג ויה םיעמושה ןיב .תודיסחה תרותבו
.יברה תא עומשל ידכ

ךרד תא ץמאל םתנווכ לע הינבמ םיבר ועידוה ריעב יברה לש ותעפוה תובקעב ,םנמאו
יברה לש ותייהשל הנורחאה תבשב לבא .היפלכ ילילשה םסחי תא תונשל תוחפל וא ,תודיסחה
.וב ורביד לוכהש שיערמ רבד עריא ,אריו תשרפ תבש ,ריעב

,גלפומ ןקז היה רבכ אוה .ס'לאפר המלש 'ר ומשו דואמ דבוכמ ידוהי ררוגתה ןאיצניוושב
תואקשמ רוציימ חיוורה ושוכר תא .בר ןוממ לעבו הרותב םוצע ןואג ,שולשו םיעשת ןב
םייקתנ .תוסחוימו תודבוכמ תוחפשמ םע םינתוחמ םלוכ ,ול ויה םידלי הרשע .םהב רחסממו
."דחא םוקמב הלודגו הרות" רמאמה וב

וסיכמ .תודיסחה דגנכ רתויב םיפירחה םימחולהמ המלש 'ר היה ןכל םדוק הנש םישולשכ
ףא ז"יקת תנשב .םידיסחב קבאמה לוהינב תוכורכה תויפסכה תואצוהה תיברמ תא ןמימ יטרפה
-לעבה לע םרחה זרכוה הבש ,'םידגנתמ'ה ילודג לש תדחוימה הפסאב ףתתשהל ,הנליוול עסנ
.בוט-םש

םירבדה ועיגה .תודיסחל הזעה םתודגנתהבו םתונדמלב ול ומד המלש 'ר לש וינתחו וינב םג
לע ךורדל דיסח לש ולגר ףכ הזעה אל ,תודיסחב קבאמה לש םירעוס םימי םתואבש ,ךכ ידיל
.ןאיצניווש תמדא

ןבכ ותויהב ,דחא םויש דע ,םידיסחה דגנכ קבאמב יזכרמ קלח המלש 'ר לטנ םינש עבש
ולצא ררבל האב הרות ילודג לש תדחוימ תחלשמ .קבאמהמ תטלחומה ותשירפ לע עידוה ,םיעבש
הנקסמל עיגה םא לאשנשכ קר .ויעינמ תא תולגל ןכומ היה אל אוה ךא ,רבדה תביס תא
.קפס םוש וישכע ול ןיא הזבש ,בישה ,תווצמו הרות ירמוש ןכא םה םידיסחהש

.םידיסחה דגנ קבאמהמ ותשירפ תביס ףוס-ףוס העדונ ,ז"מקת אריו תשרפ תבשב ,וישכע לבא
ינומה ינפל הכורא השרד תאשל םייס ןמלז-רואינש יבר .החנמ תליפת ינפל היה רבדה
המכ עימשהל שקיבו המלש 'ר םואתפ םק וירבד םויסב .שרדמה-תיב תא ושדגש םימכח-ידימלת
.דובכ תאריב וקתתשה לוכה .םילימ

ינפל .םויה ריכזמ יכונא ייאטח תא" .שגרנו שולח לוקב שישקה המלש 'ר ארק ,"!יתובר"
.ט"שעב לארשי יבר קידצה דגנכ םרח תזרכהב ואציש םינואגה תפסאב יתפתתשה הנש םישולשכ
.םימש םשל התייה יתנווכ לכ יכ ,יקדצ-ןהב םכינפל ינא ריהצמ

םיעבש יל ואלמשכ ,דחא םוי .תודיסחב המחלמה לוהינב ץרמנו ליעפ קלח יתלטנ םינש עבשכ"
הלגנ םואתפ .המדרתב יתעקשו ייניע ומצענ דומילה תעשבו ,תוחנמ תכסמ תא יתדמל ,הנש
.יידימלת לעו יילע םרח םתזרכה ךירבחו התאש ,ט"שעבה אוה ינא' :רמאו ימולחב שיא יילא
.'!ךב רוזח .השירדו הריקח ילב ,הרותה ןיד יפ-לע אלש תאז םתישע

היה ןכיה' .ימצעל יתרמא ,'!תקדוצ הנעט וז ירה' .ילוכ שערנ ימולחמ יתררועתה"
ירמוש םידוהי םה םידיסחהש יל ררבתנו שורדלו רוקחל יתלחתה .'!?"בטיה תשרדו תרקחו"ה
.םהב המחלמהמ ידי תא יתכשמו ,תווצמב םירדהמו הרות

לככו ,היכרדו תודיסחה דומיל רחא שרודו רקוח ינא ,הנש םירשעמ רתוי ךשמב ,זאמ"
."הדוסימ תיעטומ התייה םדגנכ המחלמהש יל ררבתה ןכ ,םידיסחה תא ריכהל יתדמלש

היהש לככ ולוק תא היבגה המלש 'ר .שישיה ןואגה ירבדל זוכירבו הממדב ןיזאה ברה להקה
- אלמ הפב ינא רמוא 'ה לכיהב ידמועבו .םויה יכונא םינש שולשו םיעשת ןב" :ארקו לוכי
םינפב םינפ תוארל ,הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש םלועה ךלמ וניקולא 'ה התא ךורב
הרות לידגהו תיתימא םימש-תאריל לארשי -ינב יפלא בריקש ,קידצה ןואגה ,לארשי לודג תא
."הרידאהו

ידכ תבש יאצומב ורהנ םינומה .ריעה לכב רידא שער ושע ס'לאפר המלש 'ר לש הלא וירבד
הנפמ תדוקנל היה הזה רוקיבה .להקה תא יברה לביק הלילה לכ ךשמבו ,יברה לצא לבקתהל
.םימי םתוא לש תודגנתהה יזועמל תודיסחה לש התצירפב תירוטסיה
םיידוהי םייח
ותלואגל הנש םייתאמ .ךורע-ןחלושהו אינתה לעב ,ןקזה ונבר


הנש םייתאמ ינפל - אווש רסאמ

תעדותב קומע הכ ותרחנש ,לארשי ילודג לש םהייח תכסמב םירושקה םיעוריאה םה םיטעמ
אינתה לעבו ד"בח תודיסח דסיימ ,ידאלמ ןמלז-רואינש יבר לש הלואגה גח ומכ ,ללכה
םייתאמה תנש תא ,םלועה לכב ,םידוהי תובבר וגגחי הנשה ולסכב ט"יב .ךורע-ןחלושהו
םויכ) גרוברטפבש קסבולבפורטפ רצבמב ורסאממ יברה לש ורורחשל (ט"נשת-ט"נקת)
.(דארגנינל

,הלואגהו רסאמה רופיס תא ,םהירחא םהינבל הלאו ,םהינבל םירפסמ תובא הנש םייתאמ רבכ
תסירק םע .שדח דמימ הלביק הלוכ השרפהו הגרדמ תועדומה התלע תונורחאה םינשב םלוא
ךרע-ירקי םיכמסמ המכ לע םדי תא חינהל םינשקע תודיסח ירקוח וחילצה תוצעומה-תירב
שי תאז תוכזב .ןמלז-רואינש יבר לש הריקחה קית םג םהיניבו ,רבעשל המצעמה ינויכראמ
םיכמסמ לש הרוש ןכו ,םיעוריאה תולשלתשה לש ימוי-םוי טעמכו אלמ טוריפ ונידיב
.יברה לש ודי-בתכב םתצקמ ,םייטנתוא

הריקחה רמוח

דומצב תנכושה ,'שטיוואבויל תיירפס' התע תפשוח ,הלואגהו רסאמל םייתאמה תנש לגרל
םיטירפ דצל ,הדיב יוצמה הריקחל רושקה רמוחה לכ תא ,קרוי-וינב ימלועה ד"בח זכרמל
.ןמלז-רואינש יברב םירושקה םידחוימו םינוש

קית תחיתפ תא םידעתמ םיאבה םיכמסמה .(ח"נקת ןוויסב 'דמ) הנשלהה בתכ םיכמסמה ןיב
םידיסחה ישארו יברה תא רוצעל רסיקה יוויצ ,הנשלהה ןכות תא ררבל רסיקה תארוה ,הריקחה
הפ-לעב ןה התייהש ,הריקחה דועית קיתב עיפומ ןכ-ומכ .דועו הריקחל גרוברטפל םחלשלו
התרות ,תידיסחה העונתה לש התוהמ לע תובר תולאש יברל וגיצה םירקוחה .בתכב ןהו
ינפל .תיתפרצה הכפהמב ךמות אוה יכ המשאה ןזכרמבש ,תוישיא תולאש תרדס דצל ,היגהנמו
.ודגנ תומשאהה לע הבוגתב ומצעב יברה בתכש תודעה בתכ גצומ םירקבמה

תרוסמל םאות

תא םידיסחה םיגגוח ,עודיכ .תידיסחה תרוסמה תא הריקחה קית םאות המכ דע תולגל אילפמ
תאמ הנתינ יברה תא ררחשל הארוהה יכ ,הלוע קיתהמ ,ןכאו .ולסכב 'כו ט"י ,םימיה ינש
ךכ לע בתכמ תייוולב ,רורחשה תדועת יברל הנתינ ,ולסכב 'כ ,תרחמלו ,ולסכב ט"יב רסיקה
.הנבלה היסור לשומל

רוזא ,קסבטיווב ימוקמה לשממל הנבלה היסור לשומ עידומ ,תבטב ח"יב ,שדוח רובעכ
תא להנל תידיסחה הליהקל חינהל הארוהה לעו ןקזה ונבר לש ורורחש לע ,יברה לש וירוגמ
.הכרד יפ-לע הייח

שדוקה יצפח

'הבושתה תרגיא' :םהיניב .רסאמה תשרפב םירושק םניאש םיפסונ םיגצומ הכורעתב ,רומאכ
הרודהמה ;רפסה לש תונושארה תורודהמה ;יברה לש ושדוק די-בתכב תהגומ ,('אינת'ב ג קלח)
.ו"עקת-ד"עקת םינשב ,טסופקבו בולקשב הספדנ רשא ,'ברה ךורע ןחלוש' לש הנושארה

היסורמ ואבוהש ,ולש ןיליפתה גוז - םשארב .יברה לש שדוקה יצפח ףגא תוחפ אל שגרמ
-החונמ תינברה ,ותדכנל ןתנ תרוסמה יפלש ,שדוק-תבשל טומפ ;יברה לש הפיכ ;ו"כשת תנשב
.וינפ ראות לש תוקיתע תונומתו ,ולש שדוקה-ןוראל תכורפ ;(ןורבחב הנומטה) םינולס לחר
.http://www.chabab.org/library :תבותכב טנרטניאה תועצמאב םג הכורעתב רקבל רשפאגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


האירקה תארוה

?תינורקע תועמשמ הל שי םידליל האירקה תארוהל תיתרוסמה הטישה םאה :הלאש

:רמוא ,(ה"פ ףוס תובא) "ארקמל שמח ןב" תנשמל ושוריפב ,הרונטרבמ הידבוע ונבר :הבושת
תומש תא םידמלמ הליחת :הארוהה ךרד יהוז ."תודוקנה רוביחו תויתואה תרוצ ודמלמ ויבאש"
ןהיתומשב תודוקנה לכ תא ןכמ רחאלו ,(רשפא םא ,ןרדסכ תויתואה לכ) ןהיתורוצו תויתואה
.תויתואל ןהיפוריצו ,ןרדסכ

."ת"יב :רומא" ,"ף"לא :רומא" :ודמילש ונאצמ םירגל ףאו ,םדק-ימימ האירק ודמל ךכ

:םיבושח תונורקע םידמוע וז הטיש ירוחאמ

הנתינ הבו ,הב ארבנ םלועהש ,שדוקה-ןושל דומילב הליחתמ 'ךינבל םתננישו' תווצמ
.תדחוימ השודק ןהב שי ןכש ,ןהיתומשו ןתרוצ ,תויתואה רדס תועמשמ תא ושרד ל"זח .הרותה

שיש תרמואה ,רתסנה תרותב ודוסי ,םירודיסבש ב"אה חולב ספדנכ ,תודוקנה דומיל רדס
דומיל .הלעמ-יכאלמ תומשמ תובית-ישאר ןהש ,ןהיתומשב ףא אלא ןמצע תודוקנב קר אל השודק
.הנומאו השודק ,הרכהה-תתב רקיעבו הרכהב ,דליל הנקמ הזכ

תא םידבאמ ךכו ,דוקינ ןהב ןיאש ,תויפוריאה תופשל תומדיהל הייטנ שי תורחא תוטישב
תחוורה הטישב האירק ידמול לצאש ,עודי םויכ :ןיינעמ) שדוקה-ןושל לש הקומעה תועמשמה
הטישב הדימלה לש תויחטשהמו תולקהמ םיעבונה ,האירקב םייתוהמ םימגפ םינש רחאל םילגתמ
'תירוקמ' הטישכ םויכ התוא םיגיצמ םיגוגדפו ,תיתרוסמה הטישל הרזח לש המגמ שי .וז
.('השידח'ו
.חכ רעש שיר ק"מרהל סדרפ .םינוקיתב (ב,טצ) שדח רהוז .ח,ז הבר תלהוק .ב,טכ תוחנמ .א,דק תבש
צ"יירהומ ר"ומדא .אנש,ג .בפת,ב ב"שרהומ ר"ומדא שדוק-תורגא .1011 ה (ק"הל) םירוביד יטוקל
ךכ וקספ (ב"סרת ,אנליו) 'הרות לש הכרד' ץבוקב .זע-וע 'יס ד"וי גהנמו הכלה ירעש .במק,ז .צת,ב
.קסירבמ קי'צייבולוס ח"רגה םהמו ,זאד לארשי ילודגזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי
דורב םחנמ :ךרוע"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il